Goudsche Courant, woensdag 28 januari 1880

da muUftttlin d it de regccritig van de sluitiug der i naavijzéa de gemeenten die tot elk arroudissementparlemeiitiiire xittins zul vooistelteii I behooreu parlementaire xittins zul vooistelteii Ill Nuuid Sleesiv k be j iiit ineu na de ophefHng Vitn art 6 van den Pra i cr vrede en na het bezoek rail kouinv Ctirisliaan zeer rersfaridig deu bestaa iden toestand ats een fait uccompli te beschouwen I e ar fevaardi de La aen voor die streek in den Priiieisohe landdng jijekozen heefi nog geeue zitUiig genomen wijl bij deu gevorderden eed op de oou slilulie niet wilde fli fi u eii Hij is duarviui blijkeuB eeu brief naii zgue kiezers bekeerd BINNENLAND GOUDA 27 Junuiiri 188U De heer dr C H van Bhijn predikant te liCUsdeu heeft het beroep naar do Ned Her Gemeente alhier nangéuomeu Ter voorziening in de M J Adriani herv pred te Warmenhaizen Dr J A Buijcrniao te Leiden Dr H i Hagen herv pred te Leiden en Dr VV A Terwogt te Hoorn Daaruit is gistereuavcmd het volgende tweetal iilphnbetisoli gevormd T r J A Beijerman en Dr H G Hagen waarop onraiddellyk tol het beroep werd overgegaan en met a gemeene stemmen is beroepen Dr H G Hagen herv pred te Leiden Z M heeft in den militieraad voor de lichting der nationale militie van 1880 in het 3de militie listrict van Zuid Holland benoemd tot voorzitter K N Hengeveld lid der Prov Staten tot zijn plants ervanger mr A A van Bergen IJzendoorn l P J r erpen in ouo commi öulid der Prov Staten lot lid mr h O Suringar J ed in verschillende plaatsen gevesng Uni i 1 1 r i onderscheidene gemeenten kwamen berichten in lid van den gemeenteraad van Leiden tot zijn plaatsvervanger F Stookhuyzen lid van den gemeenteraad van Leiden De U K Leesvereeniging alhier had Donderdag avond het voorrecht den heer dr H J A M Schaepman in haar midden als spreker Ie zieu optreden Na een korte omschrijving van de politiek der Pausen iu t algemeen schetste Z Eerw in breede trekken de staatkunde van Pius IX zaliger en onsterfelijker gedachtenis en van zgii opvolger Leo Xlll Dat de woorden vatt deu gevierden redenaar een diepen indruk raaakteu bleek uit de gespannen aandacht waarmede het nagenoeg eenparig ter vergadering opgekomen ledental k herhaaldelijk door applaus onderbroken voordracht volgde De geachte voorzitter spreker deu dank der vergadering brengende drukte daarbij de hoop uit dat door Z lüerw der vereeniging spoedig wederom een dergelijke gei notvolle avond moge geschonken worden t Behoeftuiet gezegd d t al de aanwezigen zich met dien wentch vereenigden De fyd Bij kon besluit van 4 Januari jl no 14 is goedgekeurd het door de Stalen von Zuid Holland eu Utrecht gcmeenschappeigk vastgesteld reglement voor den polder Vliet Dijkveld gelegen onder de gemeenten Haastrecht en Hoenkoop In de 4e leesvergadering der vereeniging Winterlezingen te Berg Ainbacht op Vrijdag 23 Jonuari gehouden werd de spreekbeurt vervuld door den heer J P Malilstede vice voorzitter der vereeniging die eene zeer schoone schels gaf va den vermoedelijken toestand der wereld in 2080 met groot geuoegen werd deze verhandeling aangehoord evenals daarna de bijdragen van den spreker en van de heeren H Besemer D Oskam eu J G Bettink Met het doel om werklieden die zonder verdiensten zijn door werkverschaffing te ondersteunen heeft de gemeenteroad van Schoonhoven voorloopigeen som van ƒ 300 beschikbaar gesteld Bijna 50 werklieden zgu nu bezig aan het afgraven vanden wal bg den nieuwen weg naar BergAmbacht waardoor een belangrgk stuk bouwgrond wordt verkregen De regeling van bet ambtsgebied der inspecteurs districtsen arroudissements schoolopzieners volgensde uieuwe wet op het lager onderwgs is tot staud gekomen Het Bgk is verdeeld in drie in peijfen de eerste bevat NoordBraband Geldend edLimburg de tweede Zuiden Noord HolUnd Zêend en Utrecht de derde Friesland Overgsel Groningen en Drente Verder in 26 districten en 94 arrondissementen De provinciën zgn in districten déz weder in arrondissementen verdeeld Zoo bevat b v het district s Gravenhage do arrondissementen s Grarenhage Leiden Delft en Woerden Een tabel zal op vermiiidfriiig Jet sub kliëii voor Suiiuame en Curiicao £ u zoo ia eindelijk op 23 Januari de begiootiag vaa dit jaar vastgesteld Slechts drie ilaj en debat van de eerste kamer is noodi i eweest om diê werk te volbrfciigen Mag men nu uiet vrt gen of het niet mogelijk OU zijn om met eeiiig overleg de begrooting op tyd vast te stellen en alzoo te voldoen aan een gebiedend voorschrilt der grondwet Ecnige redevoeringen in de tweede kamer minder en eenige opofferingen van de zijde der eerste kamer en men was met 31 Dec gereed geweest Dan was de minister wel niet in staat geweest om te k nunen verklaren dat de Luxemburgscbe quaestie uit den weg geruimd was doch de vertegenwoordiging was even dankbaar geweest als dit op een andere wyze te barer kennis gebracht was Mogen alle beloften in deze drie dagen dour de verschillende iqiuisters gedaan dit jaarvervuld worden L BUITEN LAND Uuiteiilandscli Uvcrziiht Pe Timtt mankt een plan openbaar tol legeling van deu luestaud in Afgliaul tun Vojgens dil plan zouden de Britsehe Iruepen zieh onmiddellijk op Pjellalabad terugtrekken en de Afghancn ei n nieuwen vorst kielen Zouliing de heerschappij van den nieuwen emir niet op hechte grondslagen steunt 20tt Ëuj eland afzien van het bij verdrag toegekend recht om eeu gezant Ie Kaboel te vestigen Tol aan het volledig tot stand komen van den vrede iu Afghanistan zouden de Bnlsclie troepen Djelbdabad eu Candahar ouder Afghaausch bt sluur bizellen De Duilsche dagbladen deelen thans hel ontwerp van wet mede tot wijiiging van do wet vau 2 Mei 1874 waardoor naar onlangs is gemeld het Duilsche leger eene niet onbelangrijke versterking al erlangen De voornaamste bepalingen zijn dat van 1 April ISSi lot 31 Maart 1888 de sterkte op voet van vrede wezen zal één pCt van de gezeten bevolking uaar de telling van 1 Dec 1875 De eenjarige vrywilligers lellen bij deze berekening niet mede Van 1 April 1881 af wordt de infanterie verdeeld in 59S bataljons de veldarlillerie in 340 ballergeu de vestingartillerie iu 31 bataljons de genietroepen iu 12 bataljons Door de nieuwe regeling krijgt het Duitsch e leger de vol eude versterking altijd als ze geheej is uitgevoerd wat uog geruimea tijd zal duren £ r komen U regimenten infanterie 8 Pruisische 1 Beiersoh en 2 Saksische 1 iufanterie bataljon Pruis 1 regiment vtlilartiderie van 8 betterijen Pruis 32 veldbatterijeu 21 Pruis 4 Beier che 3 Saksische 2 VVartembergsche 1 regiment vestingartillerie Pruis en 1 bataljon mineurs Voor een gedeelte worden dit natuurlijk zelfstandige lichamen voor een ander gedeelte worden zij bg reeds bestaande afdeelingen gevoegd In de Belgische Kamer wordt heden de algemeene beraadslaging over de begrooting van ouderwgs voortgezet een voorstel tot sluiting der discussie waarvoor alle reden was werd Zaterdag gedaan maar de reobterzyde maakte zulk eeu misbaar dat men meende baar oog eeuigeu tijd te moeten laten om haar zoogenaamde bezwaren nog een uit te melen jammer voor baar dal er daarbij ook zooveel aan t licht komt over de kleingeestige wyze waarop zg den onderwgsstrüd voert De Italiaansche regeering schijnt nu vast van plan te iga om da afschatüng van de emaalbelasting in den senaat fe doen aannemen Dezer dagen werd uit Bome geseind dat de heer Cairóli dien dag aan den Senaat lou me ledei len dat het beïluit om tot de afschaffing te geraken onwrikoaar vast staat bij de regeering Stemt de Senaat dan toch het ontwerp af dan zal zgne zitting gesloten worden eu spoedig eene nieuwe zitting worden bgeengeroepcn waarin de behandeling dezer zaak opnieuw zal wordei aangevangen Maar dau stemt men het ontwerp weer f zegt een schrandere lezer Daarvoor bestaat echter in de constitutie een huismiddel Da Senaat zegt art 23 is samengesteld uit een onbeperkt getal door den koning oor het leven benoemde leden e koning benoemt dam juist zooveel leden er bg als voor de aanneming nuodzakelgk zal bigken en de et komt er door De rol van den Senaat wordt daardoor iiiet gewichtiger m de staatsmachine maar hel doel wordt bereikt eu het brood goedkoop De telegraaf bericht ons dat de Senaat besloten heeft ora de behandeling der wet uit te stellen hetgeen de regeering had verklaard te tullen opvatten als de verirerpiug van t voorstel Hierby gaat tevens behooreu De arroudissements schoolopziener moet wonen in zgu arroudissement Hg bevordert de instelling vau plaatselijke oommissiëu ter bevordering d r toezicht woont baar bgeeukomsten bg en roept ze dei uoods bgeen Hij legt voor rgksKkening een bi bliothcek aan ten gebruike der onderwijzers De district schoolopziener woont in de gemeente die den naam draagt van ziju district Hg bezoekt iedere schooi in dat district ten minste eenmaal in de drie jaren Hg houdt miusteoa eenmaal iu de drie maanden een bgeenkomst met de arrondisse mentsBchooIopzieners in zijn district Bij de toepassing van art 21 22 en 60 der nieuwe wet op het l iger onderwijs ligt hij den minister voor De woonplaats der inspecteurs wordt bepaald door den minister van binnenlaudsclie zaken De iuspecteurs komen minstens eens per jaar bgeen ten einde met den minister eu ouder diens leidiug de belangen van hel lager onderwijs te overwegen Deze bepaliugeu zullen in werking treden te gelgk met de nieuwe wet op het lager onderwgs F Door de s Graveuhaagsohe boekhaudelaars vcreenigiug wier voorzitter de heer H L von Hoog straten zilling heefl iu de hoofd commissie voor de verloting welke onder bescherming van HH MM den koning eu de koningin zal worden gehouden ten voordeele der noodlgdenden door deu jongsten watersnood is dezer dagen aau den Nederlandsohen boekhandel eene circulaire gericht waarin de boekhandelaars werden opgewekt door hel inzenden uit hun fondsartikelen of winkelvoorraad het aantal prgzeu der genoemde verloting te verhoogen en zich tevens kosttloos met hel debiel der loten te belasten In de laatste dagen kwamen we lcr een groot aantal prijsvoorwerpen in Sub commission dat de burgemeesters zich met de samenstellingvan suboommissiëii bezig houden Z M de koningdoet zich geregeld vau den voortgang der zaak op de hoogte stellen Uit s Hage wordt aan het U D bericht dat de wet omtrent de organisatie vnu den militaireu geneeskuudigen dienst door den Minister van oorlog aan den Kaad vnn State aangcb iden hoofdzakelgk neerkomt op het navolgende lo Afschaffing vau deu rang van officier van gezondheid der 3de klasse eu apotheker 3de kl 2o bevordering van den ulf van gezondhei l na acht jaar dienst zonder nader examen tot den rang van o9 van gezouilheid Isle kl of apotheker l le kl Het examen dat thans door deu off v gez der 2de kl met goed gevolg moet worden atgelegd zal hg tot 1ste kl worden aaugestidd zal slechts verplichtend gesteld warden voor die off r gez welke naar den rang van hoofdofficier dingen De betrekkelijk booge leeft d waarop de off r gez iu verhouding tot de andere off van hel leger in dienst treedt veroorzaakt door deu groolen omvang zijner studiën is de reden waarom de min vau oorlog den 2deu luitenanlsrang voor den geneeskundigen dienst wensoht te laten vervallen zooals reeds bij de olf van gez van hetO I leger en der vloot plaatsgreep üe minder snelle proinuiie die uit den aard der betrekking bg dezen dienst plaats heeft is oorzaak dal een zeker tijdperk wordt vastgesteld waarna de olf v gez zeker is tot den kapiteinsrang bevorderd te worden Kerdi k kan wegens den diefstal vau de ƒ 100 000 die hij ten eigen bate heeft gebruikt niet vervolgd worden Dit beletten de voorwaarden iloor do Belgische regeeriug voor zijne uitlevering gesteld I Maar ten minste zal nu niet langer onder het publiek de meeuing stand houden dat ICerdijk door Pincoffs meegesleept en eigenlijk meer te beklagen I dan te veroordeelen zon zijn Die diefstal van honderdduizend gulden is zelfs een zeer oidiunire diefstal en plaatst Kerdgk met den meest alledaagsohen gauwdief op ééue lyo Te Botterdam verzekert men dat de gestolen ton gouds heeft moeten dieoen om de dochters Mn Kerdgk uit te huwelyken Het IIH behandelt de vraag of het wetsontwerp tot instelling van een postspaarbank ook beslryding verdient omdift daarmede alweder dp staatsbeitioeiMig wordt uitgcbrrid Ongetwijfeld is het een waarheid dat de staat in de laatste 20 jaren veel op zgne schoiidera gwomen heeft wïl hg te voren aan bijzondere personen overliet K ertoe i hg echter door den drang der omstandigheden gekomen Er zgn behoeften in de maatschappg die ten algemeene nutfe behooren bevredigd te warden en waarbg men niet wachten kan op of olstaiil met het particulier initiatief Dat is vooral iu de laatste twintig jaren belder aan den dog gekomen flcn de toepassing der stoomkracht en tal ran an m dere uitvindingen een zooigroote verandering h bben teweeggebracht in de vooi waarden van Ije ilaau en van mededinging Tusschen de volkefV i een wedijver ontstaan die elk hunner op vroeger niet gedroomde wgze voortdrijff naar omwikkeling op straffe van achteraan te komen en achteruil Ie gaan Van de groole macht der associatie is daarbij iu hooge male reeds gebruik gemaakt maar welke associatie heeft meer macht en meer belang tevens om de middelen van onlwikkeliug te verschaffen dan den slaat die alle burgers omvat en dus voor allen waakt en zorgl Of zij wilden of niet de staatslieden luoeslen wel mede Posterijen eu Iele gralie spoorwegen eu havenwerken middelbaar onderwijs en besoberming van fabriekskinderen heeft de staat lot zich getrokken grootendeels wel niet als monopolie maar toch alleen lettfude op do behoefte der maatschappij En toch is het particulier initiatief daardoor geenszins achteruitgegaan veelal heeft de staatszorg juisl zegeuend eu ontwikkelend lerujigewerkt op deu arbeid vau bijzondere personen Waar do grens is tol welke de slaalsbemociiug zich moet uitstrekken kan uiemaud aauwgze i racn kan niet voortdurend perken stellen aan een organisme dat altijd verandert en zich voordoet moet op zich zelf wordeu beoordeelt eu daarbij de vraag gesteld wordeu weegt dit voordeel van jslaalsbemoeiing oor de inaiuohappg wel op tegen de uadeelea welke er kunnen voortvloeien ëu tol die nadeelen waarop men letten moet behoort de mogelijkheid dat het particulier initiatief wordt verstompt eu zucht om alles van den staat te verwachten gestijfd Waar dil uadeel echter niet te rezen is of veel minder luide spreekt dau het belang der luaatschoppg in volledige bevredigiug eener olksb liocfle vindt de uitbreiding der staalsbeinoeiing gej n bezwaar Men klage dus niet schrijft het Ulil over uitbreiding van stoatsbemoeiiiig aar niets anders geschiedt dau vervulling vaji eeu 8t ial jjlicht zooals bij het paarbankwezeu thans it voorgesteld Waar zoo vele gelegenheden wordeu toegt laten om geld te verkwisten waar de drankhuizen zoo talrgk zyu 1 op de 83 iuwoners waar du Staat zelf do jr een loterij het hazardspel ucdl daar is stellig de opening van minstens ééa gelegenheid dal sparen iu elke geineeule ecu maatregel die geen bestrijding maar toejuiching verdient Zooals de Uiidelb Ct hennnert voorspelde reeds in 1809 tgdeus de landing der £ ugelscheu op ttalcheren eeu Kngelsch utMcl r dat dat eitaud eenmaal de moestuin en bel uilspnnuiug oord der Liindeusche burgerg zou worden Hel laatste geditlte dier voorspelling moge wal al te gewaagd seliijneu dat het eerste verwezenlijkt zal worden komt ons volstrekt uiet onmogelijk voor Walcheren n geheel Zeeland leveren uitstekende landbouwproducten maar ook veel oortreffeigke moèsgroeuten tn ruchleii terwijl nog omzettend veel tot verbetering daarvan kau worden gedaan Daarbij zijn al d voorwaarden voor vluggen eu gemakkelgken uitvoer naar Engeland aanwezig zoodat reeds geruimen tijd het denkbeeld is besproken om van de gunstige uinsiandigheden grbruik te maken in het Jielang vau den Zeeuwtchen landbouw waardoor tevens de exploitatie van de Vlissingsche haven eh k inaalwerkeu kou wordeu bevorderd Thans hebben eenige wakkere mannen wien de belangen van hun gewest na ter batte gaan het initiatief genomen tol de oprichting eener Kxport maalscbappij voor Zeeland met het doel land en luinbouwproduoteu van Zeeland aan de markt te Landen te brengen De heeren J P I Buteux W H de Bruijn vau Melis en Hariekerke N J C Snouck Uurgronje J M Kakebecke J A A Fransen van de Putte F G Sprenger en A M Tak hebben belanghebbenden uitgeuoodigd lot bgwoning e ner bijeenkomst op 29 dezer om vau hunne ondersteuning te doen blijken Indien hel daaraiA niet ontbreekt zal o i deze onderneming voor Zeeland uitstekende resultaten kunnen opleveren Ter ervanging van de rgtuigveriichting doorolie of kaarsen die allgd veel te wenscheu moet oveilaten heeft de Hollaudsche Spoorwegmaatsohappg beoloteo in al hare rgluigen gasveriichling aan tebrengen eu dit zoowel op Ooster als Hollandscheapobrweg Beeds iu dit jaar zal dii vermoedelgk oor een deel der rgluigen in werking kunnen komen Eene Amerikoansohe firma he t inklpoeder iugelatinecapsutea in den handel gebracht Voor de bereidii van inkt lost meu naar de behoefte op zoodat men ook op reis desverkiezende all jd versohe inkt bij de hand heeft zonder gevaar voor brekende flesBohen Gisteren zgu te Scheveningen bg de strandvonderq weder geborgen 2I0 voor Noordwijk eu Zaudvoort uit tel opgeviashte aten petroleum De heer D Ie Wolvega hail eene ichullbekentenis van enkele duizenden guldens ten laste van iemand wien hel uiet meeliep in deu l uilsteu tijd De schuldenaar en diens sohoouraoeder borg voor de schuld vervoegen zich ten huize van den heer 1 De soliuldbekentcuis komt voor den dag waarop onverwachls de schuldenaar haar zou gegrepen hebben en eer de heer D hem kon tegeiihoudeis er reeds mede naar builen gesneld zgu Tot dusver was er bijna geen grooter vijand van het bier bekend d in de bierpomp Doch ook daarin zal nu verandering komen de heer Beyus heeft toëh eeu middel uitgeducht om bet bier niet langer met behulp van gewone d i kwalijk riekende kelder lucht naar boven Ie persen maar door middel vau zuiver koobuur deu besten vriend van het bier Zulk een pomp is reeds iu werking in de Mille Coloitnei te Amsterdam De jaarlijksche prijs van 25 000 franken die door den Belgischen koning gegeven wordt voor werken vau weteuschappelijkeu inhoud zal voor het jaar 1881 gegeven worden aan den schrijver van hel beste werk handelende over de middelen ter verbetering van zeehavens die aau lage en zandige kusten zooals de Belgische eu de 6uze geiegeii zijn Vreemdelingen zoowel als Belgen kunhen niedeiliugen daar hel eeu internaiioiiale wedstrijd is Het werk moet vóór 1 Jan 1881 gezonden worden naar het Minisière de riiilerieur A BruxelUs De prijs zal gegeven wordeu volgens het oordeel van een jury die uit vier vreemdelingen eu drie Btlgeu bestaat De kapitein der schutlerg te Sneek is in verzet gekomen legeu het vonnis der rechtbank te Leeuwarden waarbg hg bg verstek tot 16 dagen celstraf en 8 boete is veroordeeld ter zake dat hij tgdeus de exercitie een schutter eeu slag tegen het hoofd heefl gegeven Bg de uieuwe behandeling dezer zaak bleek Woensdag dat de kapitein iemand is met zeer veel ambitie voor de schutlerg en do 4de siclie waarbg bedoelde schutter staat doorgaaus reden tot outerredeijbeid geeft door uiet voldoende goed te exerceereu Kr werd inspectie gehouden tegenover den burgemeester en de 4de sectie was weer niet iu orde waarop de kapitein driftig wordende eeu der schutters eeu klap gaf Later speet hel liciu dit en vroeg den schutter excuus maar deze zelde d it hij ttf kapiteio er zoo uiet afkwam dal het hem geld zou kosten Vei iler bleek dat de kapitein iemand is van een zeer prikkelbaar zenuwgestel zoodat hij deswege reeds jaren ouder geneeskundige behandeling i eu door door dat prikkelbaar gestel zich boos kau maken over dingen welke een ander kalm zoudeu laten Mede maar met zeer veel moeite werd van den schutter de verklaring verkregeu dal zijne zuster hem gezegd had dal men ƒ 25 wilde geven indien hij schutter de vervolging doorzette Wie die men is is onbekend gebleven De subsi officier van justitie mr C II Moens wees er op dal bekl hel zichzelf Ie wijten had dat deze zaak ten tweeden male behandeld wordt Ware hij de eerste maal verschenen en ware toen gebleken wat uu is gebleken spreker zou gerequireerd hebben evenals nu daar tuch de daad aan bekl toegerekend moet worden omdat hij naar eigen verklaring handelde op aanleiding toen hij aan den schutter een slag gaf dal bekl zou wordeu veroordeeld tot ƒ 60 boete De verdediger mr T van Hetlinga Tromp bepleitte nielloerckenbaarbeid sulisidiair het miiiimun vau boete na ge t zen te hebben op de laaghartige handeling vau ileu aanklager en herinnerde aau eeu arrest van het bof te Leeuwarden vóór circa 4 jaren gewezen wairbij eveuecus de bekl feitelijk doch de aanklager inoretl schuldig zijnde eene botte vau een gulden opgtlegd werd Uitspraak over acht dagen Over t vergoan van le Eagelsohe patsagiersboot de Boruuia deelen de door de Italiaansche bark Giaeomino opgenomen vijf reizigers en zes opvarenden het volgende mede In den mogen van 1 Dec werd in de roacl iuemimte èen lek outdekt dat zoo snel vergrootte dat in weinig oogenblikkeh t water reeds hoog in het ru4m stond Ondanks t krachtig pompen de r bemauuiug was weldra het water zoozeer gestegen dat de vuren uitgedoofd en de machines tot stilstaan gebfecht werdenl De storm die den gausobeu dag had gewoed was inmiddels tot orkaan toegenameu het schip werd door zware golven U rstroomd en uu eens op zyde dan geheel overeiu geworpen De vrouwelijke passagiers werden in de kajuit bijeengehouden zg schenen daar veilig Tegen middernacht glde plot sqliug een der dames naar boven met een vgQarig jiiud in de armen de vrceselgkq schom melingeu van t schip maakten haar het verblijf beneden onmogelijk doch boven was t ge aar uog grooter eu de moeder dreigde dau ook met haar Kind over boord te wordeu geslagen Men snelde haar tegemoet 15 personen waren op t dek en wilden haar redden Doch helaas toen zij vlak in haar nabgheid wareu gekomen kreeg het schip eeu zoo hevigen schok naar de tegenovergestelde zijde dat allen aan de golven werden prijsgegeven Pogingen lot redding door de overige bemanning aangewend mochten niet baten nog twee man vonifeu daarby den dood Verschillende tooneele i als hel geschetste kwamen in deien vreeselijkeii nacht voor s morgeus bleek de stoomboot verloren te zijn meu besloot passagiers en manschappen in de nog bruikbare reddiugbjot te doen overstappen er werd beschuit vleeseh en water iugeuoinen zoo gaf men zich aan de golven over Nu en dau zag men op 7 a 8 zeemgleu afstauds een schip Ie vergeefs beproefde men echter te midden vau de bergeubooge baren de aandacht op t bootje Ie vestigen Eu zoo bleef meu lot 5 Dec Op de onsluiinige zee dobberen terwijl meu ongeveer 200 zeemijlen was afj edreren Toen ontdekte men bet barkschip dat met de grootste inspanning bereikt werd eu waarop de ongelukkige schipbreukelingen vau al t noodige werden voorzien Bijzondere lekkere thee v erkrijgt men volgens een EugeUch blad door een theelepeltje fijne borax in het theewater Ie doen men zou door dil middel minstens van de te gebruiken thee uitwinneu Het ijs uommer van Eigen Haard is Zaterdag verschenen riet ziel er keurig uit Boven deu titel eeu viertal teekeuingcn van C Bochusteu tafreelen op het ijs eene dame die schaatsen laat aanbinden eeu gsschuit eeu ar eu eeu schuil waarvoor een weg gebaand wordt door d schotten Schipperus vult eeu bladzgde met het gsverraaak op de Maas eu de Kraliugsche plas in Dec jl de teekening ziet er bijkans uog prettiger uit dau de werkelijkheid was G H Breitner toekende op hout eene schets door deu officier van der Laau ontworpen van een hardrgderij met toebehooreu Ie Leeuwarden H A C Dekker gaf een hautsui e naarytyu schilderij de reizende muziokaut eu verscheidene opstellen zijn met pren es versierd Een vers van J J L Ten Ka e opent de reeks der airtikelen W P Wolters volgt met eene novelle 9 van der Keilen Jr verhaalt de historie der narresledeu Dr Schaepman roemt iu vier oouplelten de liefde Die langs hoog estegen waat reu Levendbtengend henenzvreeft Vau den Nestor der scbaalseurgders uit h t Noorden M A Buiskool wordt gegeven portret en biographie eveuzoo van den hardrgder Okke Tan jleu Berg Jb de Vries Walling Dykttra U C Bogge dr van Henuekeler eu Vottermau au Oyeo gaven ieder van bet hunne Beleefdheid ma dp kerk Te New York reten iu deu laatsteu tijd klachten over de min aangename behandeling van kerkbezoekers door bankbewourders eu dergelijken De Uitgever van de Trünne zelf eeu trouw kerkganger besloot de zaak te onderzoeken Op eeu Zoi dag bg fraai weder zond hg zijn berichtgever naar verscheidene kerken Den volgendendag las men iu de TrUuxe het onderzoek naar debeleefdheid in 23 kerken Bgzonder gunslig viel het uit Slechts in 4 kerken werd de bezoeker minvriudelijk door de dienaars bejegend In de Baptisten tistenen Methodisten kerken ontving men vreemlingen buitengewoon vriendelgk t Staat te vrezen dat eeu dergelijk onderzoek ten onzent vaak miuder goede getuigenis zou doen afleggen vooral wauuaar men als Ie New York volle beurten koos Stand In de derde avenue van New York is een hulpbureau der poslergen Ie inden Daarin treft men aan eeu ijzeren geldkist De vensters wordeu des nachts niet door lin gesloten maar men verlicht geheel het inwendige zoo goed mogelgk loodat aan de aandacht van voorbijgangers niets van hetgeen biunen plaats grgpt kau ontgaan Ook dieven jcunneu derhalve daar tér plaatse hun handwerk niet verrichten zonder oumitldelgk te worden opgemerkt Niettemin bevonden onlangs de beambten toen des morgens de dieust zou beginnen dat allei in de lokalen dooreen was geworpen De geldkist stond voorts op een andere plaats eu was vau een deel Tan deu inhoud beroofd nadat door onlploifingt middelen de ijzeren deur van de solide kist wa geopend Na onderzoek bleek dat gedurende den nacht vijf of zes personen als postbeamhten verkleed de deur TBU het gebouw hadden geopend en vervolgens de vensters de lessenaars enz hadden schoongemaakt teneinde de voofbijgaugers te misleiden Dit gelukte hun volkomen Niemand dacht er aan alarm te maken Met het openen van de kist door ontploffcude stoffen werd geWacht lot een geraasmajfeade