Goudsche Courant, donderdag 29 januari 1880

4 ponrlrfin die onulrirks dien lijd de Avenue duorsiruumi iu aautooht wns De knal werd dtrhalve düor de voorbijjsangrrs niet gehoord Ouk de merit volkomeu vrrlioh iug cu de beate vooriorgmaalreyeleu baten aliou niet lueer tegenover Ainerikaansobe dieven STAAT VAN BHIEVKN teadresseerd aan onbekenden rtlureudo de 2e helft der maand December 1879 uil Guuda veriouden en iloor tusschenkomat vau htt Fostkiintoor aldaar teru te bekomen Wed I Stprri Araeide Mg Schrtuder F GorisKii F A Canten Amsirrdam W P Slinia l elft VHU dt r Linder ICatnpen 1 van Middeudijk Leiden J Oriuer Nyroigfn K Verbij Rn uwijk W d Siniuie Kotterdamj J H Vcrkeik Sutterwüude Mej A Kip Soboonhjveu J Treuren Ulr oht 2 Uit Stolwijk K van Vllel Haastrecht Uit Waudinxvien Mrj Cock Leiden Gouda 82 Jauuarij 1 80 De Directeur v h Postkantoor te Gouda Van KRUIJNE Vrijdag 30 Janoaris 1880 N 2407 GOUDSCHE COURAWT mm m AdverlciitieliJad voor Gouda en Onislrelieo pOXilTIE Gevondenen aan bet Bureau van Politiegedeponrerd Een Zilver OORRINGbTJE en een ledereu SIGARENKOKER Burgerlijke Stand CEBOREN 23 Ut M u M ouders J Bakker t C Limubiirg 21 Pletn Mirtioui ouden F M HullbuÜKn en J vau den Jkrg Aiitooiu ouders H tuu Lood en E K de Doei Willemine ouden K Schinkel en Vt de Joog 25 Andriei l homu oudrn C M Knlik en N v D der Pool 26 Geerlruida I ouiia ouders J B Oraer ra H L HlokUnd OVeULF DEN 23 J u I C de GIdis U m 24 J n u Dunk 2 j 7 m A Mul 2 m M A den Hug 2 m B J Blom t d A ao der Sluijs 9 26 t Mes 3 j 2 m ADVERTENTIES Hedea overleed te Rotterdam onze Behawdvader en Vader de Heer L J HULSTKAMP J J VAN ÜIJE A J HULSTKAMP Gouda 24 Janaari 1880 MEN VftAAGT EENE Vm oMstreeks 18 jaren die tevens eenlg huiifwerk kau verrichten Loon ö2 AJres onder No 381 aan bet Bureau dezer Courant v GEVRAAGD 3 tiMitlKKLIEDEN Adres onder No 384 aan hel Bureau van dit Blad in H I TIISrCB Gouda Oosthaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer Fgn UITGEVOERDE LEVENSGROOTE Sociëteit 0 S ENüEGKlV Commissarissen der Sociëteit Om Genoegen brengen ter kenniase van HH Leden ingevolge Art 30 ran het Reglement dat bij gelegenheid Tan de 6de Aboniiements Tooneel voorstelling op DONDERDAG den 29n JANUARI 1880 d SOCIËTEIT van af des avonds zm VUB trol GESLOTEN e Jn Namens Commissarissen Mr P j snel President H JAGER Secretarit Gouda 27 Jannari 1880 Sociëteit 0 S GENOEGEN Zaal KUNSTMIN Zesde Voorstelling in het Abonnement IX 0tt DB VïllïENIGISG HET MDERLAPSCH TOOXEEL DONDERDAG 29 Januari 1880 S of Z Tooneelspel in 6 Bedrjjven door JUSTUS tan MAÜRIK auteur van Janus Tulp enz Aanvang ten half Acht ure PRIJZEN DKE PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hunneDames en Kinderen 1 10 per persoon De loting der te bespreken plaatsen voor H H Inteekenaren zal plaats hebben op Woensdag 28 Januari 1880 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats fl HH Inteekenaren wordt herinnerd datalleen des Woensdaga monds nog DAMESKAARTEN a 0 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INTEEKENlNG teTerkriJgeuzijn Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen lotenvoor die HH Inteekenaren welke persoonlijkverhinderd zijn van de Stoombooten Stad LEIDEN iNo 1 eii No 2 Maandag en Donderdag s morgens vroeg van LEIDEN naar s BOSCH en tusachenliggende Plaatsen Maandag ea donderdag s morgens vroeg van s BOSCIfoaar LEIDEN en tusschénliggende Plaat n De Ondernemer P J PL ANJER Openbare VrUwillige Verkooping TE WADDINXVEEjy ten huize van dei kastelein H SPITHOVEN op Maandag 2 Februari 1880 des morgens ten 11 ure van een GOED ONDERHOUDEN IIUI8 c a in drie perceelen wordende bewoond PlaatseIgk gemerkt D 287 288 en 289 benevens een perceel TUINGRON D te zamen staande en gelegen aan de Zuidkade binnen Waddinxveen Kadaster SsctieF Nummers 98 99 en 101 Groot 4 aré 20 centiaren Aanvaarding bjj de betaling op 15 Maart 1880 Breeder by biljetten Nadere iuformatiën geen Notaris MOÏiEÏNAAR te Waddinxveen aiJINA LAROCHK en Y erhd u4§nde QUINA LAtfbCHE van KSAEPELIEIV en HOLH Jpoih te ZtUt Opwekkend Versterkend KoortsverdrUvend verkrflgbaar iu flesschen van 1 en 1 90 te Goudah den Heer O Thim ApotiTerAn 1 door het geheele Rjjk in de bekende depots ledere flesch is m et de handteekening tKRAEPELIEN H O LM voorzien Lofcaal NUT en VERMAAK OOSTHAVEN VOORDRACHT door M l L T A T ü L f op DONDERDAG 5 FEBRUARI 1880 des avonds ter 8 ure ÏOEGANGKAABTBN a 1 te bekomen bj de Heeren A KOK ComA Boekhandelaren en bij den Heer H D HiJgEMAN Sociëteit DE RïuriiE Oosthaven Aan bet Bureau des avonds 5 Febrnari ƒ 1 30 per Kaart EENE GEMEUBILEERDE met Slaapvertrek gevraagd Brieven franco onder letter U aan het AdverteutieBuresovan A KOK Comp Boek en Kantoorhandelte Gouda SEEÜEN LOSEUÊNT te Schoonhoven De Ondergeteekende zich in bovengenoemd LOGEMENT gevestigd hebbende beveelt zich beleefdeiyk aan zijnde geheel volgens de eischea des tflds ingericht De POSTWAGEN naar Gouda rydt af w aan van het Hotel R M MULDER Plotselijke Weêrsverandering WOORDKNWIND Het in ons Nederland zoo talrjjk gilde van jicht en rhuniatiek lgders ziet angstig nnar ds windvaan en huivert Noordelijk bromide een zucht den ander Deze wrylt zich reeds het been gene arm of schouder De voorboden vaa jicht en rhnmutiek die vaste ofschoon verwenschte bezoekers hebben van de weersgestt ldlieid gebruik gemaakt en op den adem des noordenwiudi spoeden zij lich om hun prooi met vernieuwde woede aan te vailen al wat bg zichzlilven overtuigd is tet het offer dier plaag te behooren zoekt het kostbare in de ki ap geverwde roode pak op nift zooveel guldens betaald met zoo weinii biiat gedragen of laat zich met een stinkend smeerseltje inwr en om te knnnen twjjfelen wat meer piju doet de rhumntiek of het in wry ven Anne Ijjilers maar tecb ouk onwetende Igders ot wat nog erger is eigenzinnige en ongeloovige Ijjders Kr beslaat immers eeu onfeilbaar middel dat gjj onweteiideu uit de reeds zoo vaak ge iluatite dagbiud adverlep tien kottdt kennen dut gjj eigeiizinnigeu 1 Ijj name kent waar veel te een vuudig en vour veel te goedkoop acht om u van uwe hevige pijnen te verlossen waartegen gjj reeds zooveel dure middelen te vergeefs hebt aangewend Doch de Ab httubbiu i of Anti Bliumtitlgclie Watten steren zich aan uwe eigenzinnigheid of ongeloovigheid niet z j hebben reeds zooveel zoo talloos veel koppige hoofden voor zich zien buigen en zoo oneindig veel ongeloovigen bekeerd dat zjj reeds uitrekenen tegen wanneer zij u roet hangende ooren in een van de onderstaande DepóWzieu aanloopen met de vraag Geefmjjdaü ook eens zulk een pakje WONDERWATTEN en de nederige weldoenster van al wat rhumatiscb mag beeten veroorlooft zich alleen de zelfvoldoening vanu zeker genezen te weten Welk opgelooflp wondervoor u die reeds zooveel geld heljt vermorst dat de watten slechts 30 cents kosten Verkrijgbaat aan het Hoofd Oepot te Delft bg A BREET VELTA en verderby Mej j f n DETH Gouda ed BosmaD Goad F W den Uil ïehooaba ea A Prins Zeeeoboiieu M I Guudknde Hoskoop O Hooneodijk CapelW S in der K aies B eiswijk C B Verhepl Oadewaler A Bos Berkel I van Üorp Zoetermeer A KauliDf Alphen lB£CSchlatt u ii Bodegra en K Oofterlinu Haastrecllt Wed O Wilh lisua Hotidca GouDA D OT TAK A Bhwkma iCE l iiGEVi G De BUBfi EMHiBSTER van Gouda gelet op Art T der Wet vaii deu 4u Julij StaalMad oo 37 regelende het Kiesregi eira uoodijft d Ingezeteaen dezer Gemeente uit om zoo lij elder in de Uirecte Brlaatiugeu mogien zgo aangrilagen daarvan voorden 15d Febraarg aunataaude t doen blykeu door overlegging van het Anii lag Bi éi of een uiltreksel uit de Kohieren dier Belastingün zuUeiHle tot de overneming dezer bewijzen ter Plaatselyke Secretarie worden gevaceerd dagelijics van des voormiddaga 10 tot de nainiddaga 1 ure met uitzondering van deu Zondag Gouda den 27n Januari 18S De Burgeinei ater voornoemd VAN BEE iEX IJZENDOORN AFKOI DIGIVG BURHEM HKSTEK en H ETHOUUBRS van Gouda doen t wetiii dat door den Raad dier Gemeente iu zjne Vergadering van den 23 December 1879 ia vastgesteld de volgende VËKURDENINO tot hdEpg van Legea ter Secretarie Art 1 Voor administratieve dieuateu van wrge het ieinceiiiebestuur verstrekt ivorden Leges geheven naar het volgende tarief a oor afsclirirten of uittreksels van stukken dievolgeus tie bepalingen iler iemeenlewet voorde ingezetenen verkrijgbaar moeten worden gesteld voor afschriften van acten van verhuring verpachting en aanbesteding voor certificaten van goed gedrag en vun gcguedheid voor acten van aanstelling voor gunstige beschikkingen op verzoekschriften en voor alle verdere stukken waarvan de verkrijglMiaretelling niet uitdrukkelijk is bevoleu per blmizgde van 27 regels de regelvan 12 lettergrepen hetzij die geheel of gedeeltelijk beschreven is 2U Cla 20 10 6 10 12 Gld i Voor eïtnipl iren van gedrukte stukken voor ieder heel vel drnks Vour een half vel druks Voor een kwart vel druks c Voor h t legpliseeren eener handteekenitig d Voor het doen voltrekken van huwelijken op builengewoue dagen en ureu Art 2 Geene Lege worden geheven Van de stukken bedoeld bij Art 17 der gemeentewet Van atttstntiên de vita tot ontvang van lijfrenten en pensioen Van certificaten van oorsprong Van stukken door onvermogenden in htm persoonlijk tielang benoodigd Aat 3 De invoidering der Leges geschiedt overeenkomstig de Verordening van den 18 Juut 1862 Vastgesteld door den Raad der Gemeente Gouda in zijne Vergkidering van den 2 S December 1879 De Secreiaris De Voorzitter BROUWER Van BERGEN IJZENDOÓRN Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun benclit van den 19 Januari 1880 in afschrift medegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar hel behoort den SO Jammri 1880 Burgemeester en Wethouder voornoemd De Seoretari De Burgemeester BROUWER Van BERGEN IJZENDOÓRN BUITENLAND Bultenlandscli Overzicht De Frantche senaat is Vrijdag bcgoncen met de behandeling van etü der ontwerpen vnu den minister Ferry betreffende t hooger onderwijs Het betreft dan raad yan toeciolt op dezen tak van onderwijs ivelk lichaam itot heden grooteudeels bezet is dpor vertegenwoordiger der vrije d i katholieke universiteiten Dezen aan den ataallsvijandigea invloed op het ouderw js wil men binnen Iwsohcidouer perken terugbrengen Zonder twijfel uÜ do senaat deze wit aannemen Zij is eeue der noodzakelijke gevulgeu vau du houdiuï dir kaïhulicWe kerk De rappurtcur over hel ontwerp haalde uug twee uitdifkkiugiu aan door paters jezuiteu iu deu laatsteu tijd iu het openbaar geoezigd De eeue luidde Nooit z il de kerk afstand doen van haar flouvereiu recht om alleen n in alle graden het ouderwijit geven de tweede De baudeu die den paus binden aau de katholieken der verschillende lauden lijn hechter dan die welke de kalholickeu aan hunne regecriiigeu binden Als dat de groudsteltingen d r goede kuibolieken ziju kan meu bet dau den Haai kwalijk nemen dat liij die slechte burgers de handen bindt en hen terzijde latende ziju weg verwlgt De kamer is bezig ratt een ontwerp op et recht van vergadrriug waarvan wg onUng euige bijzonderhedeu mededeelden De heer Louis Blanc hail een tigenontwerp ingediend waarin volledige vrybeld vau vergadering werd voorgesteld Dit ia eveuwel met 322 tegen 1 2 temmeu verworpen De heer Fournier eeu der hoofdambtcbareu vau het Frauache miuiaterie vau oorlog die door den uituwen miaister zyn afgezrt heeft zich vour het huuld gesefauleo toeu hem gevraagd werd relieuiug eu verantwoording van tyu beheer af fe loggen Hul besluit om de hoofdambteosreu die alle legerhervurmiugen tegenhouden te vervangen schijut dus uiet zoo volkomen ourechtvaardig parigdig eii achandclyk Ie zijn geweest Is elerioale eu boiniparlistiache dagbladen om atrgd beweerden De verhooging vau het Duiuche ijzeren budget brengt overal weder de 4 uaefltie op het tapijt van deu gewapeuden vrede afgevaordigdea en kranteumanueu boaprekeo de zaak eu cliutn de bekende middelen vuur om de algemeene ramp te weren kict wil men een evenredig cruuuderiug vau de pleger der groote bescha ifde Mogendheden daar verkorting van deu ilieiisuijd ten einde de bisten minder drukkend te maken Het zal ook nu weder gaan zooals gewoonlijk alles zal bij het oude blijven de wapen wedstrijd zal voortduren omdat uiemand met de outwapeuing de eerste wil zijn Uit Berlijn wordt gemeld dat de Furtschrilt partij eene beweging op het getouw zet tegen de nieuwe militaire ontwerpen Er zullen groote vergaderingen worden gehouden ru den volke worden verkondigd dat de lasten bgua te zwaar a orden om te dragen Denkelijk zal ieder ver l8udig Duiischer dit toegeven om dau stil naar huis te gaan rn voor zooveel hij daartoe geroepen worden mocht voor de nieuwe ontwerpen te stemmen Alle partijen toch bovengenoemde uitgezonderd erkenuen dat de vermeerdering uoodz ikelijk is hoezeer lij dit ook voor het overige mogeu betreuren De verhoogiug is buitendien zoo verschrikkelijk niet als zy er uitziet zij moest eohler te dieper indruk maken omdat de begrootiiig toch reed uitermate houg is en daarbij dient in aanmerking geuomen dat de Duilschers zich zoulang gevleid hebbeu met vcnnindciiug van bel istiuuen en op duie wijze iu de eerste jaren daar wel niets van Zid komen De gewoi e oorlwtsuilgaveu bedragen 251 084 978 M k i 3 571 3 M meer nan ite vorige begrootiug de lMU ejiéewoue uitgaven bedragen 7 236 880 M d i 1 400 566 M meer De bepoling van de sterkte vau hei leger op 1 pCt vau de bevolking blijft behouden maar maakt juist daardoor de toeueoiiug van het leger ook iu de toekomst tot de muest natuurlijke zaak Dat de verhouging zal worden goedgekeurd daaraan twijfelt niemand Bismarck en Moltke ziju en te recht mannen van gezag en de Duflaohers houdeu zich overtuigd dat wanneer zij de militaire zakeu slecht aau hen overlateu het Duitsche rijk met goed gevolg zich zal kunnen ve digen ook iudieu het van Oosten West tegelijk werd aangevallen eu dat zulk een aanval slechts een quaestie ia vau tjjd kan eveneens voor eeu uitgemaakte z iak worden gehouden De hongersnood iu Ierland wordt zeer ernstig In Dubliu zorgt een commissie van aanzienlijke ingezetenen vour de behoeftigen der stad doch de vvare ellende heerschl in de provincie en vqoral in het Wcsleu De Standard zond een verslagjgever die de hartroerendste mededécling jloet van het gebrek iat daar iu liuiidenlt huizen en hutten geleden wnrdt De burgeineusier van Dublin die geen giften aauneei l van buiteu de stad vuur Dubliu daar hij het de plicht van de rijke ingezetenen van een groote stad noemt om iu eeu winter als deze de stadgeuooten te helpen vraagt dringend bijstand voor de afgclegeu districten Hij schrijft aan de Daily Newi lk vrees dat het Eiigïlsohe volk niet genoeg beseft hoe ernstig de crisis is ivulke Ierland te doorstaan heeft eu dat al er niet spoedig en op de edelmoedigste wi ze bij laud wordt gegeven lienduizeuden weldra oen hoo erdood moeten sterven Dit is letterlijk de waarheid en geen overdrijving Ik kan niet giloovcn dat ineu iu Engeland weet hoe ontzettend de nood is anders zou liet vulk dat inilliueoeu gegeven beeft am de hongerlijdende bevolking in Iiidië uiet minder aan mij gegeven hebben voor de Ieren dau de stad Melbourne elke mij een katbriefje vau ƒ 0 000 zuiid of dau Sidney dat mij over 70 000 liet bischikkru 11 t uiigc luk is dat de Eugeisohen deu burgemeester van Duljliii niet gelooven eu bij eu de heer Parnelt die in Aiiicnka de onwetende Irrsche emigrauten tegen Eitgelaiid opstookt zullen de schuld dragen van elk sterfgeval dat pla its grijpt ten gei olge van ontbering Zij liebbeu misbruik gemaakt van de elleude in lerl ind om het volk in den waan te brengen dat dit Ie schuld van Biiigeland is ea de veronlwaardigde Eugolschen gelnuven nu dat ze misleid wordni en weigeren geld te geven De hertogin van Marllwrough die eeu fonds bijeeubrengt voordo oiigelukli ïi u moet iu de dagbladen advBrteeren dut haar fonds niets heeft uit te staan met dat van deu burgeiiieesier van Dublin anders zooden de edellieden zoonel als de handelaar eu bankier van Bng aod geweigerd hebben iet te geven aan bet fond lm onderkoningin van Ierland Men bericht uit Rome Volgens een geruclit hetwelk sleohts onder voorbehuud wordt medegedeeld zou deze week tusschen Duitschland enjiet Vutikaan eene schikking geteekendwordeu De uuntius Jacobiui ontving de uoodige vülinuoht Deze schikking zou het begin vormeo van bilaiigrgke onderhaudeliugen De minister Dcprctis heeft in de Kamer der Afgevaardigden eeu kouiuklijk besluit voorgelezen waarbij de zitting geschorst wordt Naar meu verzekert zal de nieuwe zitting vau de Kamer vau Afgevaardigden en den Senaat tegen het midden van Februari geopend worden Men wacht eerstdaags een of ander conslitutioneel paardenmiddel om tot ccoe andere sanienitelliug vau deu senaat te komen Uet cooservatisme dat den graanaccijns wilde behouden heeft zich nog stetds verscholen achter de vree voor verwarring in de fiuanciéii eu het ministerie wel overtuigd dat de oppositie tegeu de hoofdzaak zich eveneens zou openbaren tegen ieder aequivalent stelde het VQjirsteiteu daarvan uit tot na de afschaf ng der belusliirg In beginsel is het zeker beter de afsciiafHug en het aequivalent gelijktijdig te behandelen doch in de praciijk kau dat ague bezwaren hebben Het ministerie hari than zijn voorstel zoo zacht mogelijk ingekleed alleen de accijns op de mindere graansoorten zou ingetrokjten worden wijl deze hoofdzakelijk tot voeding dienen van de armere klassen In de Spaanscbe Kamer der Afgevaardigden h eft de miiiistergrusident Cauovas del f aslillo op eeue vraag van den heer Posada Herrera geauiwoord dat Iwt in de zitting van 10 Dec 11 zijne bedoeling uiet is geweest de minderheid te krenien Men verneemt dat de minderheid zich met deze verklaring voldaan zal achten en dus van de verdere onthouding aan deu parlementairen arbeid zat afden BINNENLAND GOUDA 29 Jantiafi 1880 Gisterenavond Kad de 2e uitvoering plaats dér Goudacie ZangKreenigxH i ouder directie van den heer S van Milligen en et welwillende medewerking der