Goudsche Courant, vrijdag 30 januari 1880

anlut Mej C M ï V G K v d L endehh C C H l en A J Nieuweuhuis van Hoorn Het progmiuma bestond uit 1 Soil en Koren uit het Or itoriura die Jakreueilai en 2 Uie Krtuz ahrtr gedicht van Carl Andersen naar motieven uit Tasso s Jerusalem Verlost op muziek gebracht door Niels VV Uade l e uitvoering is volkomen geslaagd Zoowel solisten als t koor hebbeu zich flink van hunne lang iiirt gemakkelijke taak gekweten Dal de medewerking van den heer Nieuweuhuis bariton niet weinig beeft medegewerkt om het genot te verhoogen is zeker en wij meenen de tolk te zijn van allen die de uitvoering hebben bijgewoond wanneer wij hem een ptot weerziens toeroepen terwyl alle solisten een hartelijk woord van dank toekomt Men dient hekend te zijn met de moeii lijkheden die het met zich brengt om werken als die welke ten gehüore zijn gebracht zóó naar wensch te doen slagen als gisteren het geval was Als van zeil bevat dit een woord van dank aan den directeur voor zijne zorg en moeite daaraan besteed ten slotte een woord van l f aan hem die de begeleiding dezer werken op zich had genomen hij kweet zich meesterlijk van zgne taak Het gerechtshof te s Hage behandelde Dinsdag het beroep van T v d N wonende alhier die na vroeger reeds een ige maten tot diefstal te zijn veroordeeld nu door de Kechlbank te s Hage tul 183 dagen celstraf was verwezen wegens medeplichtigheid van diefstal van kleediugstukken Ie I ideu op 8 Nov Deie beklaagde deed zich als het slachtoffer vau een ander voor door Ie beweren dat hij de gestolen kleederen in het bezit waarvan hg werd aangehouden van den groolen onbekende wieu in zouveel straf vertolgingen door de beklaagden een rol wordt toebedeeld had uutvangen om ze legen een kleine belouuiug te verkonpeu Hg dus was niet miuder dan de vorigen onschuldig Het O M meende dal in plaats vau de onschuld Tan bekl uit de stukken gebleken was dat hg meer dan medeplichtige dat hg de bedrijver van den dieislal was Met deze wgziging iu de qualificatie Tan het feit eischte adv gen het opleggen van 6 maanden celstraf Maandag a st uitspraak Op Zondag 11 zgn te Moordrecht 4 zusters die sioh met schaatsen rg len vermaakten op den vijfden tocht in den Zuidptaspolder door het gs gezakt en door den bouwman VV van Tilburg te Moordrecht gered Ds Welter te Buunik heeft oor het beroep naar Zeveuhuizru bedankt Te Beeuwgk werden gedurende 1879 geboren 71 annen en 56 Aroawen overleden 48 m en 39 vr gevestigd 78 m en 41 vr verlrokkeii 80 m en 88 vr bevolkiug op 31 Dec 1879 1294 maunen en 1386 vrouwen aantal huwelgkeu 18 Te Boskoop is de schade aan bloemen enorm groot ook as het buitengoed vooral ziju er duizende BtamrozcB bevroren Ouk Ie Utrecht zgn deze in de meeste kweekergeu totaal weg een enkele bloemist had se per geluk binnen en heeft ze dus behouden Ook van verschillende buitenplaatsen verneemt men algemeen de klacht dat er zeer veel bevroren is het is de tweede keer in 35 jaren tgds dïit zoo iets gebeurd is en l is dus gelukkig als een bijMnderheid Ie achten In de gisteren te Amsterdam gehouden 38e Algemeene Vergadering van de Hollandsche Maatschappg van Landbouw is Insloten overeenkomstig het advies van het hoofdbestuur om het bekende voorstel vau d afdeeling Schoonhoven tot het houden van een iuternatiouale tentoonstelling van zuivel en wat daarop betrekking heeft in 1880 niet nantcnemen Tot lid van het Hoofdbestuur werden gekozen de hh J Breebnart Kzu Ie Winkel vuor Noord Holland en H V de Kal van Huriliuxveld te Dordrecht voor ZuidHolland De miuister van oorlog heeft ter kennis van bcUnghebbeudeu gebracht bel kou besluit vau 3 Jan jl Overwegende dat het wenschelgk is de jongelieden die de lessen van het middelbaar ouderwgs met vrucht hebben bggewoond de lessen van bet hooger ondcrwgs volgen lager oudrrwgs geven of lieh wjjden aan de studiën belrekkiug hebbende op den handel de ugverheid of den landbouw door verkorting van oefeuingstijd niet lauger door de werkelgke dienst der militie te bezwaren dan io het bdaug van het leger volstrekt gevorderd wordt overwegende voorts dat het aoodig is de jongelieden die bg de militie zgu ingelijfd aan tCi sporen om zich met bgzonderen gver toe te le gto op het verkrggen van de vereis hte militaire kennis ook voo het bekleeden van eeneu graflsJ wordt bg dat besluit nader het volgende bepaald De Igd voor eerste oefeuing wordt lot zes maanden verkort voor de miliciens die bij onbereden corpsen itigedrtld a ten genoegen van den minister van oortug het bewijs leveren dat zij de lessen volgen of gevol d hebben van een der rijks universiteiten van de nuivcrsiteit te Auisterdnm de polyteohnische school de handelsschool te Amsterdam de Tweutsche industrie eu haudeUscliool de rgks landbouwschool te Wngeuiugen en s tgks veeartsengschuol i iu het bezit zijn van het bewijs bedoeld bij de Bilt II eu 12 vau de wet van 28 April 1876 of vau eeu der geiuigEchiifleu bedoeld bij de artt 57 en 69 van de wel van 2 Mei 1863 of vau eene acte van hulponderwijzer bij het lager onderwijs voor zoover zij werkelijk iu de school fungeren of wei van een diploma als hulp apotheker De tijd voor eerste oefening wordt tut op negen maanden verminderd voor de miliciens a die bg de infanterie ingedeeld voor huune iulijving zoudauigeu graad van geoefendheid iu den wapenhandel hebben verkregen dat zg na één maand onderricht bg het curps te hebbeu genoten iu staat ziju aau de exercitiëu iu de batailloussohool deel Ie nemen zij zuUcu bovendien alvorens met verlof Ie vertrekken iu het schijfschieleu zoodanigen graad van geoefendhtid moeten hebben verkregen als door den miuister van oorlog zal worden b piiuld h die bg de vesting artillerie ingedeeld ten gevolge van vroeger genoten onderricht na een verblijf vau drie maanden onder ile wapenen blijken geveu van zoodanige theoretische eu praciische geoefeudbeid dal zg tot de klasse der dienstdoende kauouniers kunnen overgaan c die bij hel bataillou mineurs eu sappeurs iugedceld bg het einde vau voormelden termijn van negen maanden de geschiktheid voor veldtelegraphist hebben lerkregen d die tot welk onbereden corps ook behoorende binuec den in den aanhef van dit artikel vermelden teringu de blijken geven dat zg hunne verplichtingen als milicien overeenkomstig een door den miuister van oorlog vast te stellen programma in alle opzichten kennen en tevens het bewgt leveren dal hunne tegenwoordigheid in het gezin waartoe zg behooren noodzakeIgk is Om aanspraak te kunnen doen gelden op de bedoelde vermindering van oefeuingstijd moeten de daarbij betrokken miliciens zich voortdurend goed hebben gedragen Aan de inilioieqs flie met een oefeaingstijd van zes maanden kunnen volslaan wordt tegen het tijdstip waarop zg gedurende zes maanden werkelgke dienst hebben verricht bij het corps waartoe zg behooren gelegenheid gegeven tot het afleggen van examen waaruit hunne iheoretische en praciische militaire kenoiia moet blijken Hel programma van dit examen wordt door den iniuiater van oorlog bepaald Zg die aan dat examen voldoen worden gedurende bunnen verderen dieusltgd niet meer onder de wapenen geroepen om deel te nemen aan herhalingsoefeningen De St Ct bevat een kon besl van 17 Januari 1880 Staatsblad No 1 tot verzekering der geleidelijke uitvoering van de voorschriften vervat iu de artikelen 24 en 26 der wet van 17 Aug 1878 Staatsblad No 127 aldus luidende Art I Gedep Staten zorgen dat de noodige inaatregeleu worden genomen om aan de opcub lag scholen in buuue prov het aantal onderwgzers overal waar het minder bedraagt geleidelijk iu eveuredigheid te brengen met het aaiit il schoolgaande kinderen naar den maatstaf bepanlil in de twee eerste zinsneden van art 24 der wet vaii 17 Aug 1878 Staatsblad No 127 llierbg wordt in acht genomen dal op Jan 1884 aau scholen die niet meer dan 70 leerlingen tellen ten minste het Art 2 Wanneer het aantal ouderwgzers aan de school verboudec meer dan 8 bedraagt moeten na 1 Jan 1884 ten minste twee hunner den leefigd van 23 jaren volbracht hebbeu en deu rang T n hoofdonderwgzer besitieu Bedraagt hun aantal niet inerr dan 8 dan behoeft tot 1 Jan 1886 slechts céri der aiin de school verbonden ouderwgzers aan die vereischten te voldoen Art 3 De jaarwedde aan het hoofd eener opeub lag school van gemeentewege toegelegd bedraagt nooit minder dan wat door htm op het Igdstip dat dit besluit in werking treedt werd genoten aan jaarwedde en wisselende uitkomsten berekend op den voet van art 86 der wet van 17 Aug 1878 S aa ilad fo 127 gczamenlgk Ia dit bedrag lager dan het ingevolge art 26 van genoemde wet verplichte miuimunL zoo is de gemeente tot rerhooging van dit bedrag gehouden en wel over 1881 tot ton minste zeventig tcu honderd over 1882 tot ten minste tuchtig ten honderd over 1883 lot teil minste negentig leu honderd vau bet verschil tusscheu gemeld bedrag en het minimum Over 1884 wordt ten minste het minimum toegekend Art 4 Dit besluit tiecdt iu werking op het Igd ip voor hel werking treden der wet van 17 Aug 1878 Staatsblad No 127 duor Ous vaat te stellen Z M de koning heeft voor het jaar 1880 aan de Vcreeuigiiig het Nederlundsoh Toontel op nieuw het koniuklgk subsidie toegekend zoowel voor het tooiieel te Amsterdam als te s Gravenhage De hooge raad criminele kamer hield gisteren morgen zitting Ier behaudeling van de taak Pinooffa Kenlijk Ten 11 ure nam de hooge raad zil ing in de groote audiëntiezaal die alleen voor plechtige iiislallatiëu is bestemd en thans voor de tcrech ziltingeu iu deze zaak te houden is ingericht De tribune I voor het publieï is tamelijk bezet de gereserveerde I plaatsen en due voor de balie zgn door slechts I weinige belangslMlenden ingenomen Nadat de terechtzitting door den voorzitlcr waa ge opend wordt de beschuldigde H P Kerdijk binnengeleid Hg wordt vergezeld door deu brigadier majoor en eeu brigadier der rgksveldwuoht di6 achter den besch plaats nemen De verdedigers mr van Audel voor Pincoffs en van Qigoh voor Kerdijk zgn tegenwoordig De prïsidenl doet den beschuldigde de gebruikelijke vragen nopeus uaam eu ouderdom bieraep eu woonplaats die door Kerdijk kalm werden beantwoord waarna d wr deu president wordt gelast den besch Pincoffs uit te roepen Hieraan wordt door den deurwaarder voldaan maar geeft deze Ie kennen dat deze besch niet tegenwoordig it De procureur geueraal requireert dal de hoog raad moge bevelen dat Lodewijk Pincoffs andermaal zul worden opgeroepen en wel tegen de lerecliizittiug van Maandag 23 Februari Hanstaande du inorgen len 10 nre en bepilrii dat lot op dat tijdstip de behaudeliug der zaak van den medebesch Kerdgk zal worden uilgtslelil met last dat deze alsdan zonder nadere oproaping t r terechtzitting zal verschijnen De president vraagt ann mr vau Audel of hij legen hel requisitoir van den proc geu iels heeft in Ie breugen waarop ZEG oulkennend antwoordt Nadat de teredhlzttting voor eene korte poos was gesohorscht en ie hooge rand middelerwgl in raadkamer was vergaderd wordt d t ng heropend De Kschuldigde richt zich van zitplaats op en de piesideiit leest oen Il voor waarbg overeenkomstig bel requisitoir den prao gen de nadere oproeping van den hulditde Pincoffs wordt bevolen en de verdere behandeling dezer zaak wordt verdaagd lol Maaudag 23 Februari des morgens ten 10 nre Te Batavia heeft zieh eene vereeuiging gevormd tot voorbereidend onderricht aan kinderen vau minvermogende Europeanen en daarmede gelgkgestciden in Ned Indië Het bestuur bestaat uit de hh mr T H der Ijindereu president mr N P van deu Berg vice president W van der Lee secretaris E Duuwes Dekker thesaurier dr N J Hoorweg J Jde Weger E J L Weyhenke H C Soeters y f Het beschermheerschap der vereeuiging is opgedragen aan den koning de gouver neurgeneraal is eere voorzitler Door gel lelgke bgdragen daartoe iu staat gesteld heeft zij op 3 Maart jl hare eerste school te Batavia geopend en de noodige voorbereidende maatregelen genomen om spoedig tot de stichting van eene tweede over Ie gaan Voor de verdere bereiking van het doel der vereeuiging heeft het bestuur een beroep gedaan op de mildheid van het geheele beschaafde publiek in Nederland en Indië Het wenscht voorts dal zich in beide landen comity s vormen oin dat doel te bevorderen In de Dinsdagavond gehouden vergadering van het Nntsdeparteraent te Leeuwarden is aangenomen het volgende voorstel van dr Vitus Bruinsma voor de algeraeene vergadeiing De algemeene vergadering atelt ecu som van hoogstens ƒ 4000 beschikbaar tot het uitgeven van wege de Maatschappij van eeu werkje óver de kwakzalverg met geueesmiddelen iu den trant van het in 1878 bij den nitgever H van Brlknm Kz te Leeuwarden rersohenen onder bepaling a dat het werkje minstens 12 vel druks zal bev atten van ongeveer 2000 letter per bladzgdc i dat bet iu miust ns 20 000 exemplaren zal worden uitgegeven e dat de wgze van verspreiding aan hel huufdbeatnor zal worden overgelateot d dat aau het bestuur van het departement worde opgedragen met de andere departementen in onderhuudeliiig Ie treden over het getal exemplaren van genoemd werkje hetwelk zij tegen den prg ran 20 cent per exemplaar van de Maatschappij wensoHeu te outvangcn Daar r waarschiJMÜjkheid beslaat diit e i der i andere departeijienlen gclijksoorlig voorstil zal doen nerd levens besloten dat iu dit geval hel dep Jjicuwardou zijn voorstel zal terugnemen Ernst Dohra de redacteur vau Ktaddcradalseh en Wilhelm Scholz teekeuaar van dal blail h iddeii zich Maandag voor een der Brrlgusclie slrafkanier te verantwoorden wegens beleedigingeii jegüii prins Bismarck in hun nummers van 2 en 9 Augustus 11 Zoo bijv was in het nummer van 9 Augustus eeue teekeniiig opgenomen voorstellende deu Rijks kanselier een ezel aan eeu touw vastbuudcnde die met petroleum tubaksaccijnseu enz beladen is Die teekeuiug was eene toespeling op een bekend sprookje o 8 ook te vinden iu de bekende vcrzauieliug u le gebrs Grimm Het oudorschrifl luidde ► Tischicin dtcke Dich Ksel sirecke Dich Beklaagilc Scholz loochende niettemin dat die leekeniiig beleedigend was Prins Bismarck was uiet voorgesteld als ezcldrgver maar als bezitter van een ezel hem volgens het sprookje door een vriendelijke fee geschonken Voorts weren beide beklaagden er op dal de houding der Kladdtradatsch toinogloe in acht genomen weinig strookte met de verdenking dat dat blad den verdienstelgkeu Kanselier had willen beleedigen Het opeubaar ministerie neei er nochtans op dat de ezel het Duit che Rijk moest voorstellen cu derhalve de prent in dezen zin kon worden uitgelegd dat het Ugk voor print Bismarck niets meer is dan ecu zei die tot bet verschaffen van geld gedreven en Ie dien eiude met de zweep wordt aangespoord De beklaagden werden tot 200 inark geldboeten subsidiair Ie vervangen door 20 dagen gevangenis veroorileeld Tevens werd aan Bismarck het recht toegekend om t ei heu dat het vonnis iu het blad wupdt ipgeuomen Naar de troteslaiUtche Noordbraianter bericht zgn de giften welke ter leniging van de rampen duor den watersnood in Noord Brabaut veroorzaakt inkomen tot dusver betrekkelijk gi riug Vier redenen vernemen wg telkens schgft hm blad die veleu van geven weerhouden nDrslF reden D ramp is niet zoo groot als die iu 1876 Dit is zoo de gave zg dus ouk minder groot maar zg blgve niet geheel weg De ramp is veel grouter dan men algemeen denkt ook doordat vcriedeu jaar eveneens len gevolge van oversirooming en groot deel vau deu oogst te loor gegaan is iu lezeltde streken die nu ifrederom geteisterd zgu Vun de oversirooming ten vurigen jare is weinig geschreven Nocbtius was de schade omdat het land iu den zomer uverstrooinil werd wellicht nug gfuoter dan thans Tweede reden De algemeene commissie voor deu walersuood had nog eeue belangrgke som iu voorraad Dit is zoo Maar dit moest tot meer vrggevigheid stemmen Hel aanwezige kasgeld is natuurtgk op verre na ouvuldueude Hoc ontstond die kas Eenvoudig hierdoor dat in 1876 de cominissiëu voor deu watersnood begrepen hebben lc haar toevertrouwde gelden zuinig te moeten beheereu en dus geen vergoeding t moeten geven aau meusoheu die genoeg gegoed zgn om zelf hun schade te dragen Het niet uilkeereu van dat geld is dus eeu bewijs dat men niet in het wilde maar uitgeeft Daaruit moet dus o i volgen dat men aan zulke oommissiën gerust zelfs te veel geven kan het thans ounoodige wordt dau later toon tot hetzelfde doel besleed Vóóraf tooh is het onmogelijk ook maar eenigszins het juiste bedrag der schade te ramen Of geeft men liever als men vermoeden kan dat het te veel uitgegeven wordt aan hen die het niet uoodig hebben Derde redeu De Frotestantsche armen staan in gemeenten waar E K burgemeesters zgn bg de Roomtch Katholiekeu achter Dit is zoo niet Wij hebbeu van de meest vertronwbare zijde veinomen hoe iu 1876 de verdeeliug der gelden heeft plaats gehad Daarbij zgu duor de gezameulgke commissie vaste regels aangenomen die alle willekeur letterlijk onmogelgk maken Natuurlgk kan bg uitdeeliuge n altijd eeuige oubillgkheid plaats viuden maar dit is daarom niet aan de uildeelcrs maar aan onbekendheid met de omstandigheden te wgteu Iedereen weet trouwens dal bg onderzoek eener klacht de klager dikwgis beschaamd uitkomt Indien de Protestauleu als zoodanig bg vroegere uildeeliiigeu onbillgk behandela zijn dan is dit hun eigen schuld daar er in ii oommissie warme Protestanten genoeg waren die gaarne hunne klachten zouden hebben aanoehoord en stellig ook bg hun medeleden een geo d oor zouden hebben gevonden Daar is echter niet een enkele zoodanige klacht ingekomen Vierde reden De ramp heeft plaats iu eeu overwegend Boomsehe streek maar men ziet niet dat de aanzieulgke Ruomjwne familièn iu ons land zoo gverig zgn om hun geteisterde gtloofsgenooleu ter hulpe te komen e s om geschilderde glazen kostelijke sieraden enz n de kerkeu ten geschenke Ie geven Wat hiervan aan is welen wij niet Bovendien is een juist oordeel over zulke beweringen moeilijk te vellen Doch al ware deze bischuldigiug ten volle wa ir mag dan daarom de gift worden teruggehouden Om het meest aau de huisgenooleu des guloofs raag het doet wel aau allen uiet vergelen ordeU Het Hippodrêine feest voor de noodlijdenden van Miircia eu de armen van Parijs bracht 70 000 fr netto op Paris Murcie netto 300 000 fr eu de loterij lotuoglue 900 000 fr Ie zaïneu dus reeds 1 270 000 fr Door particuliere berichten uil Aljeh van 19 December jl vernemen wij dat generaal vau der Heijden den 20 t Dtcember de hoofden van Gliëng met 200 volgelingen zou oiitvangeii Omtrent hetgeen wij reeds vroeger veiraeld hebben dat generaal van der Heijden volstrekt niet vau plan was vooreerst het initiatief tot terugkeer naar het vaderlaud te nemen schrijft onze berichtgever nog het volgende In de vertrouwelijke omgeving van deu generaal is liet geen geheim dat bij ziju ontslag eu pensioen niet zelf zal aanvragen outdut hij daardoor gedeeltelijk de verautwoordelijkhvid voor eeu verandering van b ntuur op zich zon nemen De politieke toestand is thans gunstig te noemeu op deu weg dien men heeft ingeslagen voortgaande mag meu de hoop koesteren dat de iu verzet zijnde Suttansfamilie spoedig in onderwerping zal komen Men vergele echter uiet bij de beoordeeling van deu guiisligen toestand den per oonlijkeu invloed van generaal tan der Heijden in rekening te brengen Ouk zegt de briefschrijver nog dat velen in Aljeh met inspanning ilrachlen op de beslissing omtrent de Voordrachten voor de militaire Willemsorde die in September uit Aljeh zgu opgezonden faii De commissie voor het gedenkleekcn van Leideusontzet kan thans over ƒ 22O00 beschikken Hetslaiidbreld van vUn der Werf is iu asscheu door den heer Koelman geheel afgewerkt en z d eerstdaagsnaar de metaalgielerg der heereu Enthoven eu Go Ie sHage wordeu overgebracht Er is dus alle hoop dat de inwijding vau het gedenkteeken overeenkomstig den weusch der commissie op den 3a October van het volgende jaar zal kunnen plaats hebben iudien ten minste de nog onibrekende gelden vóór dien tgd kunnen gevonden warden Nog ƒ 3000 is er te kor waarvan slechts eeu gedeeltedoor de renten kan werden gedek De coiuiuissie hoopt echter de oulbrekeudegelden van belanghebbende iuwuners vau Leideu en van de sludeuteu aldaarte zullen verl rg geu Naar aanleiiHng van een achrgveu door de Vereeuiging van spoorweg artsen aan de spoorwegmaatschappijen hier te hinde waarin die Vereeuiging laat uitkomen dat vele ongelukken op de spoorwegen indirect zijn toe e schrijven aan hel misbruik maken van sterken drank heeft de geneeskundige rand van Overgsel en Dreiile zich ook tot de bestureu der maatschappijen gewend met de medcdeeling dat dikwerf ongelukki n ontstaan iet zoozeer door werkelijke dronkenschap maar len gevolge der ontzenuwiug als gevolg van dronkenschap waardoor bij het personeel zekere sufheid dufheid en gedach teloosheid ontstaan De geneeskundige raad noodigt in dat schrijven de besturen der spoorwegmaatschappgen dan ook uit om zooveel doenlijk krachtige mifalregelen tegen het misbruik van sterken drank Ie nemen Aan de akte van beschuldiging logen D J Wielingen oud 28 jaren geboren Ie Frnneker thans in hechteuis onliecnen wij het volgende Wegens diefstal ziil öesch in preventieve hechtenisiu het huis Van arrest te Winschoten Nu reed twee dagen Ie voren hel vooriieraen daartoe te hebben opgevat heeft hij in den avond van 18 Nov 1879 getracht in zgne cel brand te stichten De brandlucht eu rook werden dour den cipier ontdekt diemet den bewaarder naar de cel van besch ging waar zij hem aantroffen bezig zgnde onder eenhoopje brandend siroo in den hoek zijner cel met de voelen te schoppen Toen hem de reden daarvan gevraagd werd antwoordde hg ik brand de ooelmaar op Oogeublikkelijk werd hg naar eene andere cel overgebracht de brandende voorwerpen werden verwijderd en maatregelen genomen waardoot verder brandgevaar is bedwongen g $ Besch bekent het gedaan te hebben opdat de geheele gevnujiienis iu brand zou gefaken en hg alsdan o zou kuunen ontvluchten of wel in den brand zou sterven Naar aajileiding vau den jongsten aanslag op het leven des kouings van Spanje de tweede reeds iu zulk eeu jong leven en op zulk een korte loopbaan wordt in Ie Temps een aandoenlgke bgzonderheid medegedeeld Miigaaude Louis Philippe die zoo dikwijle aan aJjiipmoordenaars ten doel stond In ziju lost iment dat te Parijs bij een notarit In den Faubourg St Houoró berust eu een zeer volumineus sluk is heeft de oude koning in een aantal codicillen de bezorgdheid kenbaar gemaakt die hij gevoelde wanneer hij de zitting van bet Wetgevend Licbiiam motst openen gedurende de laatste jaren zijucr regeeriug Eeu dier codicillen begint aldus Dcuir ik inorgen in persoon de Kamers moet openen en bij oiiderviudiug weet dat moordenaars zulke dagen vooral kiezen om t op mijn leven toe te leggen en niet wetende of de Guddelijke Vuorzienigheid mg uok ditmaal zal beschermen voeg ik dit codicil bij mijn tesiameut enz In tijden van spanning eu oorlog is t geen on I gewoon verschijnsel d it wederzijdsche dagbladen met de grootste iniiiachtiug vau hunne legenp r I tijen te hooreu spreken Zoo was hel tijdeus den I Krim oorlog algemeen gebruik in de Eiigclsche en I Frausche bladen om de Russeu maar kortweg uiet anders dun lïarbarcu te noemen Toen de vrede gesloten was eu de üiploraaten op de dapperheid der respectieve legers champagne toasten dronken weril hel scheldwoord B irbaren natuurlijk ook j afgeschaft en de liusseu ook in de dagbladpi Y weder gerehabiliteerd eu als faisooulgke lied n B M haudeld en genueiiid 1 De Turksche jourualisten gaan op d zelfde wijze te werk om tegeiistauders iu miuachling Ie brougeu I en hebbeu het daarin z Ifs vrij ver gebr cht ook zoo zelfs dat ten gevolge daarvan de diplomatieke belrekkingen lusschen de Furte en deu Eiigelsohen I ainb tssedeur uu oiiUugs werden afgebroken Eau 1 der Turksche bladen namelijk had maar altijd op hetzc fde aanbeeld en met telkens harder slagen voorihamerende eindelijk de Mahomedanen in Britschludië lot een algemeene opstand aangezet eu wel omdat zoo als het blud zich nitdrukle het toch hoogst oiirechtnatig en lietachelijk was dat aanzieulgke Mahomedaanscbe landen en bevolkingen zouden worden overhferscht duur de bewoners vau twee 9 drie eilatidjes iu den grouten Oceaan als verloren en die ƒ au den eeneu dag op den andereu in de golveir kondeu verdwijueu Dat nu vond de Eiigelsche Ambassadeur wat heel kras en wat hard Ie verduwen voojr den Brilscheii trots van daar afbrekiiis er diplomatieke bttrekkiugeu maar de Porie Mirt alles weer goed gemaakt door den dagbladschrijvers te gelasten dat zij op dien toon met mochten voortgaan en de betrekkingen werden hervat Een welgekleod 21jarig jongmensch van fatsoenlijk uiterlijk stond Ziterdag voor de rechtbank te Groningen Hij was iu hechtenis en moest terechtstaan ter zake dat hij als gengreëi rd klerk van den Rijksontvauger te Uitliuizen verschillende sommen duor heiti vau belastingschuldigen ontvangeji had verduisterd en ten eigen bate aangewend Toen deze feiten ontdek werden h id die ontdekking natuurlijk zgn ontslag ten gevolge Na dat ontslag ging hij van eeu landbouwer te M ouder voorgeven nog steeds klerk van den ontvanger Ie zijn ƒ 100 leesen omdat er zoo als hij zeid bij het opmaken van den maaudstaat van een verjiissing vau dat bedrag gebleken was Dize ƒ 100 bracht hij deu onti vanger ter vergoeding van eeu deel der toegebrachte schade Ook voor dit feil had hg zich hedeu Ie verantwoorden Bekl bekende volledig eu zijn bekentenis werddoor acht sretuigen bevestigd Hij beweerde de hemten laste gelegde feilen en nog eeuige andere die samen hem ongeveer 700 iu den z tk brnchleuin een half jaar te hebben gepleegd omdat hgspeelde en soms veel eens wel ƒ 100 op écuavoud verloor Hel O M reciuireerde 183 dagen celstraf eueeuige boelen Prof O Wolliuy Ie Mniicheu heeft de uitkomBteu van de door hem gedane onderzoekingen over den iiivlo oen r siieeuwbedekking op de temp ri tuur v in dfu grond medegedeeld en komt op grond daarvan tul de volgende b siniten Ie Bg vriezend weder is de met sneeuw bedekte bodem aanzienlijk wanner dan de onbedekte 2e Bg plotseling stggeu van de luchllemper ituur boven O graden verwarmt zich de onbedekte grond schielijker dun de met sneeuw bedekte 3e Bg bedekte budemillijn de temptratiiurafwisseliugeu veel geringer di ij oubedekteii Reeds ouder eene betrekkeliJK dunne sneeuwlaag bouUt zich de temperatuur van deu grond zeer gelgkitialig eu wordt zelden zoo sterk dal eeu nadeelige invloed voor de planten te vreezen is 4e De sueeuwbedokking werkt alzuo in twee richtingen beschermend op den plantengroei eerst omdat zij de koude van deu grond weert en ilau wgljfij de schielgksle veersvéranderingen èn gedureu le de bedekking tn bij den opdooi krachteloos maakt Vooral het laatste puut is voor den plaulfug fei van gJBot belang want wanneer zij Dl l vling ut I