Goudsche Courant, zondag 1 februari 1880

Zondag 1 FeküarU N 2408 K iiptfiti 87 Hfndrik ooderi J Vo B ile Koaiag 38 Aiitunins J vfln Leeutten en A H Dirlcs OMiKI JiDKN 27 Jau ï H Tr ls 1 ui M M B jl iuuir v ii tlgl 51 j 11 m J O Boon hoisvr laaJ Nobel 62 ClSlILWUi 28 J D C KrijgimaD ea M u der Heiiltn Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 22 tot 28 Jan 1880 Moordrecht GEBORE V Pwter oudir T ooun n en l in Egk Leoimrdus ouders ï de Jong en A Uu tveld OVEKLEüBN C v Tilburg Ij ui A Vi 58 j Gouderak CEBOHFN Jau ouden K n Uirk en C van Mullcu Arigje uudera 1 Verboooi en L de Jong burend oudtrd J Kalkaian en N Snleb ÜVEKLELlKN C Spek huisvr lan A ïroubosl 39 j J 6 Hoogendoortt 62 j ONÜEBIRüüWD M van Dorp van Berkeuooude 18 j en N Gravelaud il j Haastrecht GEBORË M Margarcllia ouders J Sieeubergen en C Hoeboer Stolwijk GEBOIiENi Neellje Mdri ouden W Sloof en N T iui os GtHIjWU L Nooiueo eu H Sloof W vaa Wgugaardtu eu A M de Geedein 1880 Lokaal MJT en VERMAAK OOSTHAVEN VOORDRACHT door M t L T A T IJ l op DONDERDAG 5 FEBRUARI 1880 de avondg ten 8 ure ToEGANGKAABTEN f 1 te bekomen bg de Heeren A KOK Comp Boekhandelaren en bij den Heer H D HEüEMAN Sociëteit DE Reunie Oosthaven Aan het Bureau des avonds 5 Februari 1 30 per Kaart Men wenscht voor een nieuw op te richten zaak zoo spoedig mogelyk te huren een geschikt WL KELHUIS op een goeden stand Adres met Jranco Brieven letter H bij den Boekhandelaar P v OUDSHOORN GOUDSCHE COURAKT Nieuws CD Adverlentieblail voor Gouda eo Oraslpekeu GBiiOKENi Adnanua ouden D Oiaineudijk en A Don geluiaua Johaunea ouders G Verfaurf en J vuu Itijii colaus ouders J kusler en L Jongeueel Aunu ouders Poldervaart eu A van der Leeg OVERLEDÜiN T de Knikker 77 j Waddinxveen GEBOBEN Agalha ouders W van Berkeslegn i b P van de Vliet Wilhelmus oodtrsj P Bodegraven eu J van der Hoorn Jühauue ouders C van der Krans eu A Vermeij Hendrik ouders L Buou en H Jauï eerl Julian Joachira ouden C J Vuhl en E d Groot Jobauiia oiiilers A Boere eu E tergeer Jan ouders C Drost eu Ij de lirulu Aart uuders G Huiler ea W Boer Antie ouden N de lieer eu J Va OVfcUl hDENi L van Velmn Ij 6 m 1 Bakker 1 in A C Blok bulsvr lail N Ver eg 2 J J H de üioot i ui Zevenhuizen GEBOKEN Janigje ouden A i Hild én J Oostlioek Piiler ouden P d Akker en O van Bgs Lg q rtus Hernianus ouders W v d Dussen eu H Kg n bustiaautje ouders W ao Uelfe eu P vuu alle gu Alberta ouden J kreuk eu G Verboef Diikje oudera J U CrounctuM Kuur ADVÊRTENTIÉM EENE GEMEUBILEKIIDE met Slaapvertrek gevraagd Brieven franco on er letter ü aan het Advertentie Bureau van A KOK Qomp Boek en Kantoorhandel te Gouda Heden werd ons onze jongste lieveling CLEMENS MARIA door den dood ontrukt A C C VEKZIJL E J VERZIJ L Jaspeus Gouda 2 7 Jwiuari 18b0 V Voor de blyken yan deelneming lupt het verlies van ons Dochtertje zeggen wy hartelijk dank d J DE GIDTS L C DB JlDïS Gouda 29 Jan 1880 HÉtioN Mevrtnw CO SIJJV op de Markt vraagt met FEBRUARI eene DIENSTBODE BORDEAUX Une des premières maisons de vin de Bordeaux demande un représentant ayant de bonnes relations Ecrire avec references aui initiale AV B poste restante a Bordeaux 1 mrw uit het MAGAZUN van E BRANDSMA te AMSTERDAM verkrijgbaar by G v d LINDEN 0 t Hooge Gouwe te Gouda 1 Door den Boekhaiidelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE eOUDSCHE UM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis r St Janskerk der Glazen der Cartonteekeniugen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebreeders Dirk en Wouter Crabeth DOOE CHRISÏIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwjcunde te Utrecht Prijs 8o Centen dooien Terwyl zij hij ceii langzamen dooi behouden blij fn De ooraaak van den besohermendeu intlor l dir ueeuwbedekkiug berust op de slechte rui egeleidirig en gfoote specifieke warmte waardoor de werking vau de luchitemperatuur en de nit traling op Ik afkoeling van den grond verminderen Op de onbedekte vlakten die aan den recht treeksoheu invloed vaa cUu luchttemperatuur blootgetifld jn heeft een ongestoorde uitstraling tegen de koudere omgeving pl mts en wordt de ten peralnur der omgeving door de oppervlakte van den grond lertlonu opgenomen en nnar onderen geleid Daardoor ui de onbedekte grond in den winter gemiddeld kouder iijn dan di met sneeuw bedekte Stijgt eliler de lenipenituur in het voorjaar zoo zal het onbedekte aardrijk uit zeer verkln irb ire omstandigheden sneller en sterker verwarmd worden d m het Utt sneeuw bedekte Wat loodt ge doen indien ik keizer werd roeg prin N ipoleou eens auu Emile de Girnrdin under hel Keizerrijk Ik zoa mij iu Bclgié vealigen zoolai g uw regeering dusple was het antwoord Al dien lijd hernam de prins Keeuwijk 0 Uw Hoogheid sprak de Girardin l icheude het zou niet zoo laug wezen Kantoii 2iereciit Ic G oiida Terechttiitliiig van Woensdag 28 Januari 1879 Kantonreohler Mr J H van MIEKOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOI fEiV te Kollerdain VEUOOllDEELU W N R banketbakker wonende Ie Gouda tot twee boeten van 2 gulden of gev van 1 dag voor iedne boete wegens in zijn winkel te Gouda voorimndeu hebben van twee ongrijkte blikken maten C Z winkelier wonende te Gouda tut eene boete B 2 galden of gev val 1 daj wegeni in z winkel te Gouda voorhanden hebben van een Uigeijkte ijzeren maat G B huisvrouw van J T tapatcr wonende te Gouda tut drie boeten ma 2 gulden of gev vap 1 dag voor iedere boete wegens in hare tapperij Goud voorhanden hebben van drie ongeijkte tinnen maten H E boter en m lkverkooper wonende te Ooada tot ene boete van 2 gulden 50 cent of gev van 1 lUig wegens iu ijn winkel te Gouda voorhanden hebben van een koperen gewicht voorzien van het afkeuriiigainerk j G huisvrouw viiii G de J wonende te Gouda lot eene boete van 2 gulden 50 cents of gev van 1 dag egen in haie winkel te Gouda voorbanden ebben van een koperen gewicht voorsieu van het afkeuriugsmerk VV van G winkelier wonende te Gouda tot eene boete van 2 gulden 5 j cent of gev van 1 dag wegens in zijne ninkcl te Gouda voorhaaden kebben vafl een koperen gewicht voorzien van het afkeuringsmerk K J L wonende te Gouda tot vier boeten van 2 gulden of gev van 1 dag vour iedere boete wegen iu zijne winkel te Gouda voorhanden hebben van t ee ijzeren geitichien en een koperen gewicht voorzien van het afkeuringsmerk en één ongegkt ijzeien gewicht G van der L slager wonende te Lange Ruigeweide tot êeue boete van 10 gulden of gev van 2 dagen egen iu zijne slfigerij te Linige Ruige eide voorhanden hebben van ten ijzeren gewicht voorzien van het afkeuringsmerk GEVRAAGD EEN f M S koopman wonende te Gouderak lot eene boete van 2 gulden 50 cents of gev van 1 dag wegen in ijn kanspnkhuis te Goudtrak voorbanden hebben van een koperen gewicht voorzien van het afkeuringsmerk P G zich aan te melden dagelijks van 1 tot 4 uur KARNEMELKSLOOT No 506 J S winkelier wonende te Gouderak tot eene boete van 3 gulden o gev van 1 dag wegens iU tyne winkel toorhaliden hebbeu van een ongeijkt koperen gewicht De in beslair euoinen malen e gewichten zijn verbeurd verkla anl MARKTBERICHTEN OOUCla 29 Jan 18S0 Door de atremmiug der vaart was de pmzet van geen beteekenia De veemarkt met weinig itanvoer dcu handel eer le uiil vlug iu ferieure soorten traag vette varkens van 24 a 27 ets varkens geschikt voor Landen van 19 a 22 et per half kilo magere varken en biggen vloTg verkocht Kaai aangevoerd 14 partijen de handel vlnz san ƒ S 34 Boter ƒ 1 60 a ƒ 1 90 met 1 MEI EEN GOED INGERICHT HEEBENHUIS met XV IN bestaande uit 6 KAMERS KEUKEN KELDER en verdere Gemakkei voor f 330 per jaar alsmede een NET BOVEMIÜISJE voor 110 per jaar h ide op zeer n tten Stand u rg e r I Jj k e Stand Qouda r GBBOREN 28 Ita Aart ouden W F Schaap en A Te bevragen met franci brieven onder No 385 bj den Uitgever dezes aotJBA Deuk va A Brinkman BUITENLAND Huttenlandsch Uvei zlclit Bij de Franache kamer ia naar men weet een ontverp van wet ingediend dat de strekking heeft de magistratuur te luiveren zonder te raken aan het beginsel der oiiafteth iarheid Het i eene soort van reorganisatie der rechterlijke macht waarbij eei iige hoven en rechtbanken worden opgeheven en de regeeriug gelegenheid krggt een 611O of 60U I raadsheeren en rechter up pensioen te sttllen of j uls ze daarvoor geschikt zijn elders Ie benoemen Ue commi ie van rapporteur i zeer ongunsiig gestemd jcgen bet ontwerp Elk dezer afgevaardigden scheut bang te zyn dat zijn kiezer de ophefling vau een hof in zijn district euvel zal opnemen Zij if dus legen de opheffing van rechtbanken maar voor ren nieuwe iuvcstililur van alle rechters waardoor men gelegenheid zou krijgeu m de tegi iistaiiders der republiek Ie elimiiieeien Hue dit mogelgk i zander aan de onafzetbaarheid der reehtirs te raken is niet duidelijk De commissie vau rapporteur i echter iiiel de kamer eu bet zou al heel ongelukkig wezen iudien het nieuwe Fransehe minizterie reed by den eersten graaien mnalregel dien het voorstelt geen mee le hi ul vond Te meer omdat het regeeriugsvooratel dat dan zou blijken niet radicaal geuoeg te wezen voor de kamer Bleliig nog vrij liezwaren vinden zal in den zenaat Het ontwerp tot afkondiging der algemeene amneatie dat doOr ilen heer Blaitc i ingediend werd iu handen gesteld van eene commissie van elf leden waarvan acht toten en drie voor het ontwerp zyn De beslissing zal dus wel afwijzend wezen De quaestie is in de afdeelingeu der kamer lang en breed behandeld Ue argumenten voor het voorstel Louis Blane waren de reeil dikwerf herhaalde e vooratander beweren dat het land de amnestie eischt en wyzen op enkele verkiezingen waarby die leute het teeken der overwinning was Voori zeggen jij dal een niiddenweg als ihans i inge lagen altijd aanleiding moet geven tot onrechtvaardigheilen i ijl de aoheidinKslijn niet zuiver te trekken i Biiileiiiluu moet men de quaestie uil de wereld helpen wijl zy nie meer dun ernige politieke vraag erop benkeiid i de gemoederen Ie verhitten anden de Aanstaande vxrkiezingen in het volgende jaar zou bfheersehen Dat zou zeker zeer treurig tijn als eene zaak van zoo ondergeschikt belang het litiioleli bij verkiezingen voor de kamer moest worden De tegrnttanders der amnestie vreezen dan ook bij de kiezen niet een zon volslagen gebrek aan politieken tact Zg zegKen dat nadat de kamef zich bij herhading heeft uitgesproken die qnaestk nu voorgoed aan een eind móet zijn eu dat er in ae persoonlijkheid van hen die van de amnestie zijn uitgetloten allerminst reden te vinden i om hén te beklagen Het z jn öf lieden die aanstonds na hun terugkeer Muden worden opgepakt wegens nog te ondergane gemeearecbtelijke vonnisaeo of anderen die in hunne ballingschap de commune verheerlijken en vleze misdaad voorstellen onder de schobinte kleuren van vaderlandaliefde en zelfopoft eriug Ue heer Andrieux deelde mede dat OD de 1100 men chen die nog alraf ondergaan wegen ae commune niet minder dan 2 1 UO andere vonqissen rusten Zulke cijfers zijn afdoende In den senaat werd de onderwgswet van Ferry heftig bestreden door den beer Laboulaye die beweerde dat 4le wet legen het republikeinsohe beginsel van vrijheid gekant was De abiolute macht die de regeering in cake het onderwijs verlangde uit te oefenen kwam in een republiek niet te pas die behoorde thuis in den tijd van rLodewgk XIV die durfde roepen de Slaat die ben ik Het moet ongetwijfeld vermoeiend voor den heer Ferry zijn om zoo aanhoudend de zonderling begrippen van vrijheid te moeten bestrijden die sovtnige mensohen zich hebben gevormd en die zij qndanks al wat er reeds tej en gezegd is schgnen blijven vastt honden Ue verkiezing van e rn levenslang lid in de plaats van Montalivet heeft in den Senaat door den onwil van eenige middenmannen nog tot geen resultaat geleid In de volgende week weder nieuwe sleminiug Men bericht uit BerlgS Met betrekking tot de oalworpen meetings der progressistiscbe party om tegen het ontwerp op vermeerdering der legerslerkte te prole teereii schijnt het than twijfelachtig of aan het plan wel gevolg zal gegeven wortjen aangezien verdeeldheid ouder de parlij heerzcht De helft der leden is er voor doch de auderen vreezen dat er eene beweging door ontstaan zal waaruit de sooiaal democrati che partij nut zal trekken Indien dit a in Inastgenoemde mocht gelukken zouden de progrissisten ip een moelijken toestand geraken en huu verzet legen het ontwerp op het leger aanraerke k worden benadeeld Prin $ i innrck zal niet k bg te Berlijn blijven Ue rijkskanselier heeft z qw verhouding tot de nationaalliberrfleu aanmcrkel versterkt en rekent op hun sleun om al zijne maatregelen in de aanstaande zitting van den Rijksdag tot sland te brengen Aan Dailp New wordt ait Afghanistan geschreven Het hoofd der op taiidelingeu te Ghuziiy heeft aan generaal Roberts schriftelijk te kennen gegeven dat allen voornemens zijn tot den laatsten man te vichien totdat Yakoeh Khnn teruggeroepen en op deu troon henteld zal zijn Dit besluit i genomeu in een geheimen raad door de voornaamste aanvoerder gebonden Mu ki Alam heeft het woord gevoerd in eene groote bijrenkonut van ontevredenen te Ghuzny eu opnieuw op vertel legen i e EngeNchen aangedrongen Vijandige Kohislanen zijn steeds bijeen Ie Charikar werwaarl de pjuveriieur Shuh llaz zich bi geven heeft door beviitude hoofden vergezeld De opening van het Parlement wordt naluuriijk niet zonder eenige spanning tagemoet gezien zoowel iu al bniten Kiii eland Vereneend ia mtn om te hooren welke woorden van vqÉe thans eer ruischen lullen van de lippen die ei maMt m zoovtrl zrlfverheffiug het i vrede met roem dedep hooren Een aantal Italiaantche senatoren heeft gedreigd oni lag te nemen als minister Cairoli het wagen durfde de zillftigen Ie sluiten na verwerping van de wet tot afschaffing van de graanrechten Toch heeft de minister dit vraagstuk ondernomen en de koning schijnt daarin den heer Cairoli te willen steunen Eenige nieuwe senatoren zullen weldra worden benoemd en op die wijze zal de lang reeds voorgestelde nfschaHing dier reehleii verkregen worden Ue koning verklaarde zijn volle instemming met die afsehaffing en verzekerde dat zij jioodig was ter bevrediging van het volk dat haar dingend eischte Ue verantwoordelijke ministers waren overigens aansprakelijk voor de gevolgen van de wetten die zg voorstelden en de aenntoren belioefden zich dus daarover niet ongerust te maken BINNENLAND GOUD V 31 Januari 1880 Ook in deze gemeente is eene snb oomniissie gevestigd voor de algemeene verloting die onder bescherming van HH MM den Koning en de Koningin ten behoeve der noodlijdenden door den watersnood zal worden gehouden Heden morgen had onder begunstiging van prachtig weder op den BUèkerssingel alhier eene hardrijderij plaats van wege de IJsclub 38 niededitjgers namen daaraan deel de Ie prg a ƒ 50 werd behaald door C van der Laan van Lekke kerk oud 27 jaar de Ie premie a ƒ 26 door A van Vliet van Gonderak oud W jaar en de 2e premie it ƒ 10 door Joh Speksnijder van Ouderkerk a d iJssel oud 50 jaar Het feeat werd opgeluisterd door de muziek van bet 3e regiment Hussaren VERGADERING van dbn GEMEENTERAAD Dinsdag den 3 Februari 1880 de namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen Het adres vitn S W van Buuren betrekkelijk het plaatsen van publicaliën in de Nieuwe Goudsohe Courant Een vooratel tot regeling der bediening van de brug bij het posiknntoor Ken voorstel lot openbaren verkoop van onbruik bare schuttersklcedingatukkcn Blijkens een bij het Departement van Koloniën ontvangen telegram van den Gonvtrnenr Gene raal van NederinndsebIndie van 29 dezer heeft zich in Atjeh het voormdliï aagihoofd der XXV Moekim Toekoe Nja Abba Sija Oelama aan het Nederlandsch gezag onderworpen en heelt de radja van Salamangan met vele voorname hoofden uit dat landschap een bezoek afgelegd te Kotta Radja iSl Cl Donderdag middaa had te Berkenwonde eene harddravery op chaat en plaal waaraaif 32 personen deelnamen De prij groot ƒ 25 werd behaald door A Oskam Ai va i Berg Ambacht De premie groot ƒ 10 door G Neven van Krimpen a d Lek en de tweede premie groot f 5 door P Goudriaaa van Ouderkerk a d IJsel Ook in de gemeente Oudekerk a d Usel hebben zich in sommige gezinnen mazelen vertoond naar men verneemt van een goedaardig karakter Ook enkele gevallen van roo ivoiik zijn voorgekomen ecJitér met guustigen afloop Uit ZeAnhuizen schrijft men ons dd 29 Jan Gisteren avond trad voï9r een talrijk publiek de heer J J Grootendorst uit Gouda iu onze vereeniging Nut en Vermaak als spreker op EUt genoemde heer de aandacht zijner hoorders weeKiie boeien bleek uiw het reciteeren van zijne overscboone gedichten Ue grijze op den godsakker Lentegroet ef Aan de toekomst Ook de bijdragen van den geacklen preker alsmede die van de heerèn D p B van Leeuwen Dogleroin C v d Wilt A v d Hlll Kording de Lijsikr en Snoo hebben aangename indrukken achtergelaten De ISommissie ter wering van het zoogenaamd uieuwjaarwenschen te Woerden daartoe genoegzaam gesteund heeft have bedeelingen eenige n alen kunnen herhalen Thans deed zij nogmaals een beroep voor hetzelfde doel met het gunstig gevolg dat haar opnieuw ƒ 260 toevloeide Men meldt nit s Hertogenbosch Het water blijft goed vallen Sedert den hoogsten stand van dit jaar op 7 Januari is het nu reed bgua 3 meter lager geworden Voor den tijd van het jaar ia de staud thans zeer laag Verleden hadden wg einde Januari bijna l s meter hooger water en toen bleef het nog wassende Ue lage tttand van het water anders zoo gunstig voor het herstellen der dijken kaden en wegen die beschadigd zgn helpt nu weinig daar de grond te hard bevroren i om vewerkt te werden en op kaden en wegen ij 8ohot en liggen De behoefte aan hulp in de overstroomde dorpen blijft groot vooral bij de tegenwoordige koude Iu eene uitvoerige memorie heeft de heer van Kerkwijk geantwoord op de opmerkingen in het nfdeeliiigavvralag der kamer omtrent zijn wet voor tel tot wijziging van art 59 Gemeentewet benoeming van burgemeesters Zijn dank betuigende voor de waardecring zqner bedoeling luit menii e paragraaf van dat voorloopig verslag blijkbaar valt zgns inziens gelijktijdig een streven daarin op te merken om legen het voorstel bezwaren van allerlei soort op té stapelen hetgeen wel eenigtzins den indruk geeft dat in veelheid van bedenkingen gezocht is wat aan gehalte te kort schiet Ue voorsteller houdt de opportuniteit van fiijn voorstel vol Naar alle waarschijnlijkheid met t oog op hetgeen dit bewind te verrichten heeft zal het tegenwoordig ministeHie vel zijn afgetreden voordat de aangekondigde algemeene herziening van de Gemeentewet by de vertegenwoordiging i ingediend En zelf tX ware zoodanig ontwerp vroeger te wachien dan nog ware de behandeling van dit voorstel wensohelgk omdat de regeering daardoor kan bekend worden met de zienswgze der vertegenwoordiging ten opzichte van eene hoogst beiangrgke aangele