Goudsche Courant, zondag 1 februari 1880

fculitid en lienovofeenlomstig haar welsTOoralel I forrauleeren j In art 2 wa foorgesteld dat de wet ïou in rerkiiig treden met den dag barer afkondiglngj omdat met 1 Januari 1880 een groot aantal bur l geineesters moest aftreden d r dit tijdstip is verstreken is bet voorstel gewijiigd en art 2 uiti bet TMrslel weggelaten Overigens handhaaft de Jieer van Kerkwgk sijn voorstel onveranderd en weerspreekt hy de daartegen geopperde beiwareu Z ii de koning beeft vier rae laillea beschikbaar gesteld voor de algemeene tentoonstelling van tuinbuuwvoorlbiengselen welke in de maand April te Groningen ui worden gehouden üeie tentoonstelling gaat uil van de Nederlandsehe Mantschappy van tuinbouw en plantkunde gevestigd te Amsterdam waarvan Z M beschermheer u Het programma is zeer uitvoerig en bevat prijsuitloviugen tot een bedrag van ruim zes duizend gulden Het voornemen bestaat de tweede kamer lot hervatting van h ire werkzaamheden op te roepen tegen 17 Februari aanstaande dan in het Noorden van Frankrijk wordt aangetroffen De statisticus die deze opgave doet beweert dat als men eene Ign trekt van Bordeaux naar Geuève 153 stamelaars op de 10 000 personen bezuiden die Ign gevonden worden en slechts 6 op de 10 000 benoorden Voorts verzekert bg dat op een gelgke bevolking het getal stamelaars ten platten lande twee ja zelfs driemaal grooicr is dan in de stedes Jaarlijks worden duizend conscrits van den militairen dienst wegens dit spraakgebrek vrggestcld Het komt meer bij manuen dan bg vrouwen voor Van d honderd stamelenden zgn niet meer dan 10 jt iO vrouwen Onlangs werd gemeld dat het aan de politie t Groningen gelukt was eene bende jeugdige dieven te arresteeren Ofschoon de voornaamste aanvoerders voorloopig naar de gevangenis waren gebracht scheen dit de overige leden niet te hebben afgeschrikt Allhans herhaaldelgk werden weer kleine diefstallen gepleegd Thans is het gelukt wederom de hand te leggen op twee jongens ook deel uitmakenile van genoemde bende die zich ten huize van een slager hadden schuldig gemaakt aan diefstal van bloedworst Het H ageningich Weekblad de invoering der oa derwgswet besprekende stelt zich zelven de vraag gg denkt toch niet aan feitelgk verzat eu bet an woordt daarop 0 ja Onwillekeurig herinneren wij ons bet o ja en 0 neen van wijlen het hoofd dk autirevolntio naire richting Maar wg zgn zeker dat Groeu van Prins erer hier zgn o neen zou hebben uitgesproken Hij had veel te vael doorzicht om ran de gevolgen van feitelgk verzet tegen de overheid iels goeds te verwachten en hg was wel veel t getrouw burger om oiigehoorztuiinbeid aan de wetten te prediken Voor het IVageningwh fyeekUad hopen wij datzgn o ja later geen onaangename gevolge hebbenzal Ook de rechter zou wel eens op de vraag of nasporing tot feitelgk verzet strafbaar is bet hO ja kunnen uitspreken Jnk Ct j Het Faierland deelt de volgende charge mede nil het dagboek van den Czaar v7 Oct 1881 Ik stond om zeven uur op engaf bevel een bad gereed te maken Ik bevond dat er 4 liter vitriool iu was gedaan en nam betdut niet Omdat ik me niet baden kon ging Ikietwat slecht gemutst ontbgten De nihilisten badden twee kleine torpedo s geplaatst gelukkig trapMik er nfet op Een lakei werd iets later seimeter of 10 de lucht in gesmeten Aan hel oatbgt riekte de koffie zoo naar Pruisisch zuur dslik er niet van durfde drinkm en het brood zager zoo vreemd uit dat ik het maar liet staan Ik vond een schorpioen in m u servet maar schuddehet gelukkig eerst go d uit Iemand had een adderin m n zakdoek gedaan hei beest kroop echternit mgn rokzak voor ik m n nenj moest snuiten Ik wou gaan rgdeu en toen het span voorkwansprong een mijn wierp het rijlnig omver eu dooddeden koetsier De mgn sprong een halve minontte vroeg Ik ging toen niet meer rijden en nam een kleins lunch uit hermetisch gesloten Amerikaansche bussen vleesch Daür kunnen ze niet alles vergiftigen Een vergiftigde dolk stak in mgn gemakkelgken stoel met de punt naar boren Ik ging op een ijcenn stoel zitten Moe zijnde wou ik gaan slapen en vond een ratelslang ia mgn bed heursuseinent sliep het beest Ik dineerde om zes uur üena raal Lanomobobouski moest elke schotel eefsl proeven Hg stierf v 5 5r de soep van tafel was Ik kon geen opvolger voor hem vinden ging dus naar mgn slaapkamer en dineerde met Zeeuwsche mosselen ui8t op de straat gekocht en met porter die ik al een jaar of wat bewaarde t Bier was zunr Ik ging naar de opera onder de ouverture werd 3 maal op mg geschoten Ik liet alle aanwezenden ophangen Ik ging naar buit en naar bed Heb niet geslapen Ik laat me een geblindeerd gzeren kamer maken een harnas en eeo masker Heden is er wejr een dag belaas 1 TOOliTEEXi De laatste abonnements voorstsUing van iet Nederlandtch Tooneel had Donderdagavond plaats met de opvoering van S of Z tooueelspe in S bedrgvei vau Justus van Mmrik De opvoering hiervan stelde ons in de gelegenheid de ineest talentvolle leden der vereeniging te zien optreden en reeds daarom alleen ware die keuze gerechtvaardigd welke trouwens ook in andere op zichtin goed Ie keuren was Het is toch het jongste stuk vnn een Hollandsch tooneelschrgrer die reeds meer dan eens toonde ieta goeds voor het tooneel te kunnen voortbrengen lit een oogpunt van taoneelspeelkansl was de voorstelling uitstekend Voor ecu gezelschap dat De beer G E V L van Zuylen heeft in de Vereeniging Ier beoefening vnn de Krijgswetensobap lyne aangekondigde voordr icht gehouden omtrent het wensohelijke van een krijgsverbond met ZuidNederland Vooraf trad de spreker in eenige be chonwingen omtrent de weWing voor het Inilisch leger en de wapening en uitrusting vun dut leger Hjj wees op het groot aantal vreemdelingen van miu goed gehalte en meende dat een middel om den Indiacheu militair een beteren toestand te belorgen gevonden kou worden door bij de wet te bepalen dat bg voorkeur gepanporteerde militairen tot burgerlijke betrekkingen jouden worden benoemd Voorts ontwikkelde de heer van Zuylen de wen ohelijkheid om zich ter aanvulling van het Indisch leger te bepalen tot vrgwilligers van Belgischen oorsprong waaromtrent hij een overeenkomst wilde luiten i iet de Belgische regeering Hierna werd de weusohelijkheid van een JfrggsTerbond met België betoogd zonder dat daarbij getreden werd in een onderzoek omtrent het al of niet mogelijke ran zulk een verbond met het oog op de gewaarBörgde onzijdigheid van België Dat krijgsverbond werd vooral wensohelijk geacht om ook verzekerd te zijn van de handhaving der onafhankelijkheid van Nederland Aan het slot der discussiën over de voordracht resumeerde de Voorzitter het gesprokene JJoor als sgn indruk mede te deeleii dat hoewel een nauwe vriendschap tusschen België en Nederland van het koogfte belang was een of en defensief verbond met het oog op de neutraliteit van België niet mo elgk was Intusschen zou in tijd van oorlog die neutraliteit aan België weinig baten terwijl in geval van aanranding Nederland in zgn volle reokt lou cgn zich bg België aan te sluiten 9t gemeenteraad van Botterdam heeft in zgne zitting van den 2ï Jan het plan tot het bouwen vao een abattoir goedgekeurd Door 69 belanghebbenden Tas een adres ingediend tegen de oprichting van het openbaar slachthuis doch dit kon niet behandeld worden daar de vraag of er al dan niet een abattoir komen zal reeds sedert geruimen tijd geleden is beslist Daarop kon dus thans niet teruggekomen worden Een ander punt dat door adressanten werd ter sprake gebracht ui of bet gebruik van t abattoir voor dé slachters verplichtend zal zijn kan eerst worden uitgemaakt wanneer de tijd gekomen is om het slachthuis ia gebruik te nemen Tegen dien tijd zal een voorstel tot regeling van deze kwestie bg den raad aatahangig worden gemaakt Als eene bijzonderheid die slechts enkele malen io een mensohenleven voorvalt kan worden medegedeeld dat de Zuiderzee die bg volmaakte windstilte ia dichtgevroren aobtcr den Wierdijk tot den vuurtoren aan de Ven een spiegelgladde gsbann vertoont die door honderden schaatsenrijders wordt bereden In eene vergadering van het centraalbestnnr van het provinciaal Groninger werkliedenverbond is met Igemeene steromen besloten tot het indienen vaneen adres van adhaesie aan het door het hoofdbestaur der maatschappg tot Nut van t Algemeenin te dienen adres ter beteugeling vau het misbruik maken van sterken drank Vit goede bron verneemt de Standaard dat de sergeant der artillerie die den 2den dezer bg het loagaan der rivier de Waal te Tiel door nalatigheid de vereisohte seinaohoten niet beeft kunnen loaaen door den minister van oorlog is gestraft met degradatie en terugzetting tot kanonoiei 2e kl Drie van de bg die gelegenheid onder zijne bevelen gestaan hebbende kanonniers zgn insgelijksgestraft met 8 dagen cachot Een der manschappen die niet beschonken was geweest heeft uatuurlgkook geen straf bekomen De onderofficieren en korporaals van het legerbier te lande die op cenigen cursus tot opleidiugvoor den offioiersrang onderwijs genieten ontvangen in het vervolg geen premieu bg engagement of reëugagement Het gerechtshof te s Mertogeubosch heeft in hooger beroep uitanrauk gedaan in de zaak van Ë Stevens die dojP de arrondissementa rechtbank te Maastricht was vrygesproken van bet hem ten laste gelegde feit dat hg steenen van de vestingwerken van Maastricht arglistig had weggenomen Het Openbaér Ministerie achtte Og de toeliobt g van zijn requisitoir het gebrek aan arglist dat de rechtbank van Maastricht bad aangenomen niet gemotiveerd omdat de beklaagde als opzichter zeer goed heeft kunnen en zelfs moeten welen d il de vestingwerken tcrwgl er door de gemeente Maastricht met het Rgk onderhandeld werd over de overneming zoolang deze overneming niet was totstandgekomen steeds aan het Bijk bleven behooren en dus de weggenomen steenen in geen geval nis re derelkia kouden beschouwd warden Het hof heeft den beklaagde schuldig verklaard aan eeuvoudigen diefstal en veroordeeld tot 6B boete bg wanbetaling te vervangen door 14 dagen gevangenisstraf Naar wg vernemen is de proef op de Staais spoorwegen genomen met de verwarming van dergmigen volgens het stelsel van den Belgischeningenieur Belleroche geheel mislukt zoodut eenegoede rijtuigverwurming nog steeds tut de onopgeloste vraagstukken blyft behooren Intusschen hoopt men dat het gas bestemd voor de verlichting ook voor de verwarming goede diensten zal kunnen bewijzen Beeds worden dieuaaugaaude proeven inhet builenlaud genomen Avut Cl n Het Fttd klaagt over misplaatste philautropie in t ontwerp strafwetboek Nu reeds komt het uit hoe de gevangene het beter heeft dan de werkman De veroordeelde eet goed krggt driemaal s weeks vleesch heeft goed bed goede dekking gaat na den arbeid in de vereeu iugszaal domino eu dambord sp len Igdt geen koiij e kun koude eu warme baden beiomen kan dagelfka de vrge lucht genieten alleen hij mist de vrgheid Stelt men daar t geuI over wat menig braaf werkman mist die zelden I vleesch krijgt slecht dek beeft soms geen meestal in onziudelgke atmosfeer leeft zelden zich een genot kan versohallen heeft dan de tuchthuisboef het niet te goed i Toch kan men hem niet expreuelgk t goede oolhoudeu hem b v iu een Augiasstal brengen Voor den meer gegoede is de gevangenis werkelijk een strat plaats vojr den minder gegoede heeft zg dikwerf weinig afsohrikwekkends Daarom echter te meer moet langdurige arbeid en zeer strenge lucht iu een strafinrichting worden gecisoht De ondeugd de hartstocht vau den veroordeelde blgft ook daar woekeren Het tuchthuis kweekt dan ook misdadigers Door zachte vermaningen door lichte straifeu kan men dan ook de tucht niet handhaven ïuch zgn in gevangenissen zeker niet met instemmiug der kommandanten de lijfstratfeu opgeheven meu kan den misdadiger nog als straf voor zwaar vergryp opsluhen met de hand aan t been vastgekluisterd Het nieuwe strafwetboek kent slechts als straf tot baudhaving van tucht eenzame opsluiting in een donkere cel voor 48 uur en voor hen die de gevangenisstraf in gemeenschap ondergaan afzonderlgke opsluiting voor niet langer dan één maand en met geen kortere tusechenruimte dan van één maand Zgn dat straSen P In een donkeieo cel is het niet aangenaam maar was beteekent dat iu den zomer voor een boosdoener die na die straf voor zgne meeste medegevangenen de eerste de generalissimus is geworden en zgn eerzucht heeft voldaan I Is eenzame opsluiting een straf voor ean boosdoener die zich vergrgpt terwijl afzonderlgke opsluiting volgeus t outwerp strafwetboek zelfs geen verzwaarde straf meer is Zou een gevangene die zijn bewaker een pak slaag durft geven niet verdienen met een eindje touw kennis te maken Humaniteit uitstekend maar men overdrqve niet Beeds nu is bet een feit dat velen veel liever eenige jaren doorbrengen iu een tuchthuis te Leeuwarden dan in een bedelnarsgesticht Dat moest niet zoo zgoi Maar vooral moet niet door wetsbepalingen de tnohteloosheid onder de veroordeelden iu de hand gewerkt worde Waar dat geschiedt heeft men reoht te spreken van misplaatste philautropie Volgens een der Fransobe dagbladen is het stamelen of ttottereu een gebrek dat veel meer iu het Zuide zoo talrijk is nis het Ntderlandtci Tooneel en dat geregeld twee steden bespeelt om van zijn optreden elders niet te gewagen is rerdeeling ran krachten een eerste eisch zelfs in die mate dat men nog dankbaar moet zgn wanneer men drie roorstclliugen bijwoont in eene merr Kleine in een volgende mevr de Vries en in de laatste bgv L Bouwmeester te zien optreden Uit uen aard der zaak brengen alzoo de omstandigheden mede dal het slechts zeldeu gegeven is hen allen io één stuk te zien Dit behoeft geen betoog Behoeven wg alzoo nog te zeggen hoezeer het door ons op prijs werd gesteld een dergelgk zeldzaam genot Donderdagavond deelachtig te zgul Mevr Kleine voorstellende de alledaagsche met vele vooroordeelen behebte vrouw mevr de Vries de babbelende bewegelijke weduwe aan welke ren tweede huwelijk niet onaangenaam toeschgnt mej Sablairolles en mej van Biene de lieftallige nichten van hel echtpaar de Wild vormden een viertal dames die met elkander wedijverden in natuurlijk spel en zeer moeilyk zou het zgn uit te maken wie hunner den eerepalm verdiende Zg waren allen zoo geheel thuis iu haar rol zg hadden zich geen oogenblik te bedenken koe eu wal zg te spreken hadden zg behoefden ditmaal zoo volstrekt niet te steunen op den sonfHeur dat hun spel meer dan ooit indrukwekkend mocht beeten Men klaagt niet zelden bij de eerste opvoering van degelgke stukken en wel bij alle gezelschappen dat blgkbaar niet voldoende gerepeteerd werd zoodat de eerste voorstellingen doorgaans niet veel meer zijn dan generale repetitie waardoor het enteaUe scli ide Igdt Welnu dit stuk is in Amslerdrim eu s Hage juist zoo dikwijls opgevoerd dat hel gemis aan voldoende voorbereiding hier ter stede niet i ird gevoeld maar bet ioudsche publiek in de geleg iibeid werd gesteld een prnolitig ingestudeerd stuk ten tooneele te zien voeren waarin bet spel weiuig of niets te wenschen overliet Waren de damen zooals ij zeiden uitstekend ook het spel der heeren die ratdewerkteu luaakl aanspraak op een woord van lof De heer Louis Bouwmeester was als Montiz zrer verdienstelijk en het tooneel waarin hij afscheid nam van het echtpaar de Wild was vcwral zeer goed De heer Morin was als Frederik de Wild eveneens goed op zgn plaats Dtze acteur maakte zich in dit seizoen tegenover ons publiek bijzonder verdienstelgk De overige leden van hel gezelschap wisselden elkander af doch ii trad in elke voorstelling op en vervulde tilkena een hoofdrol voorzeker hg verdienije niet het minst zijn deel van het ruimschoots geschonken applaudissemeut er ging bg hem uiels virlprcn van de eigenaardige figuur van deb man ilie lang in Indië gewoond hebbende nu met alles hier te lande ontevreden is eu van die ontevredenheid voortdurend blgk geeft De jeugdige aetenr Schnhe trad bier voor het eerst in een meer omvangrgke rol op Belooft hg iets voor de toekomst Wy meenen deze vraag gerust bevestigend te mogen beantwoorden daar hg blgk gaf vnn een zeer juiste opvatting zgner rol van de Oriffer t Btoemioven zouder in overdrgving te vervallen De heer Jaoqnc d Boer zagen wg ook in dit stuk met genoegen spelen als de oude knecht Jacoi speelde hg met gevoel en de eigenaardigheden van die rol kwamen tot hun volle recht De heer Spoor scheen ons wat stijf toe in zgn spel Zgne bewegingen zgn merstal eenloonig en voor een acteur die reeds zoo lang de planken betreedt beweegt hg zich daarop u et met de noodige losheid Was het spel alzoo zeer goed ook het stuk verdiende o i den bgval die bet hier en elders ten deel viel Het zoD natonrlgk onbillgk zijn om het werk van den nog jongen schrgvcr van Maurik te veroordeeleu op grond dat het de vergelgking niet kan doorstaan met de meesterstukken van een Sardou Dumna of Angrier en het is al een heerlijk resultaat wanneer het stuk aanspraak mag maken op een flinke ineenzetting een prettige dialoog en goed geteekende figuren Welnu dit resultaat in zeker bereikt S of Z houdt aangenaam bezig n wg behoeven slechts mtvr Zviéerberg en van Bloentkoven voor onzen geest te roepen om te verzekeren dat goed geteekende figuren daarin niet te vergeefs gezocht worden Het was voorzeker een goede gedachte van het Bestuur der Sociëteit Ons Genoegen om bg deze afsoheidsvoorstelling de actrices een bizonder blgk van hulde aante jieden Bij het optreden werd mevr Kleine een lauwerkrans vereerd lerwgl ook de dames S de Vries van Biene en Sablairolles een bouquet werd aangeboden Wg hopen het Nederlandich Tooneel dat bg deze laatste voorstelling op nieuw bleek zoo uitnemend te zgn samengesteld een volgend seizoen weder geregeld in ons midden te zien optreden I De schouwburgzaal is echter gelukkig nog niet voor goed gesloten In dit seizoen daar Woensdag 25 Februari e k de Botterdarasche SchouwburgVereeniging hier eene voorstelling geeft zooals wij reeds vroeger het genoegen badden onze lezers aantekondigeu Gevonden en aan het Bureau van Politiegcdeponeerd Een Agaten OOBBEL met goud gemonteerd C O R R ESPÖirP EN TI Er Htt stok Tin V G io een valgrni nunimer Burgerlijke Stand OEtlOFKN 28 ha Willeni ouden 1 C ie Koningen M Sturtfnti vker Daniel CoruitiB oiiilffn C V tin Willigen CD 3 C M bproijt iiielj ouJeri M A Trijbiu en A vtn Tijd 20 Maria ouden N de Jong en N C de JoB c Maria ouden 1 Oortcbe en taiiSiijo OtEUI EUEV 27 Jan C M Verriji Jl m 28 N Bonneor ed C Melkert 7 1 j 29 AMJijkliraaf 3 m QNUKRTIIOUWI HO Jan F J vaifder Want 2S j en K Mal 22 j G J van der VeliH 38 J en A M Kreri 33 j H van Baaren 21 j ea M C tan ü tan de Abcele 25 j L via Eittden la Aaaen ii j en k MouhI 32 j ADVERTXNTIÉltr a 25 jARiuE m É ECHTVEREEMGING M M OTTO DOGTEBOM M WEINTJE VERDOOLD il gK Stein bg Flaattrecht 3 Febr 1880 m Gez Bückmann KATTENSINGEL Q i37 bevelen zich minzaain dan tot het VERRICHTEN van Damea BESTU ÜBDERESSEN der Algemeene Nederl Vrouwen Vereeniging TESSELSCHADE AfdeeUng OOUDA nemen nogmaaU de vrgheid om in het belang hunner werksters deze Vereeniging bjj banne Stadgeuooten aan te bevelen Werken van Nat en Smaak ook het afwerken van begonnen Handwerken worden spoedig en netjes afgeleverd Namens bet Bestaar S M VAN AMËROM KOPPESCHAAE Freêidetitt C M VAN KRUIJNE BuTssÉ Secreiareite ® ® met 1 MEI EEN GOED INGERICHT HEEEENHUIS met TVIN bestaande uit 6 KAMERS KEUKEN KELDER en verdere Gemakken voor 330 per jaar Remede een NET BOVE HÜISJK voor 110 per jaar beide op zeer netten Stand Te bevragen met franco brieven onder No 385 by den üi ver dez 8 i Het Nieuwe Systeem Bolvormige KOFFIEBRANDEU8 worden in alle afmetingen tot zeer billijke prijzen vervaardigd in de FABRIEK van BRANDWAARBORG I KASTEN enz van C VAN BERKEL GOUDA L B VANES blijft zich voortdurend aanbevelen voor het repareeren van STOOM en andere WERKTUIGEN Toor alle KOPER en IJZERDRAAI WERKEN alsmede voor alles wat tot het SMIDSVAK behoort fï4üïü Een welluidende nette PIANINO nieuw geconstrueerd met 2 jaren garantie voor 180 Brieven ouder letter M aan den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER J alhier r E B 8 C S APPELBOLLEN KONIXGINNEBEOOD KATTENTONGEN PBINSESSEBROOD enz W N Baaijmaakers Haven 17 Openbare Vrijwillige Verkooj lng te GOUDA om Contant Geld voor het Huis gemerkt Q 88 aan den Kattensingel binnen Gouda op DINSDAG 10 FebiTiari 1880 des morgens ten 10 nre van TAFELS STOELEN FAUTEUILS BEDDEN met toebehooren MATRASSEN KOPER BLIK en AARDEWERK Oud PORSELEIN GLASWERK KACHELS PENDULES KLOKKEN VLOERen andere KLEEDEN MANGEL kortom alles wat tot een netten Inboedel behoort Voorts een Mahoniehouten Kabinet benevens Gemaakte Juweelen Goudenen Zilveren Voorwerpen 18 daags te voren in gemeld huis te zit ïlren ire informatien geeft Notaris Mr I INAAR te Waddinxveen Verhuring bij Inschryving met Borgstelling voor 4 jaar op ZATERDAG den 14 FEBRUARI 1880 ten 1 Ur vau eene SOUfUANSWONINC met aanbehooren en RUIM 15 HECTAREN te flaattrecht aan den dijk Groot Kenlevaart In huur gebruikt wordende door H dkn HARTOG De landen te aanvaarden en op te nemen dagelgks Informatie en Inschrgving hg den Heer C SCHNELL Viebmg Utrecht Openbare Vrijwillige Verkooplng TE WADDIJVXVEEN ten huize van den kastelein H SPITHOVEN op Maandag 2 Februari 1880 des morgens ten II nre van een GOED ONDERHOUDEN II ris c a in drie perceelen wordende bewoond Plaatselijk gemerkt D 287 288 en 289 benevens een perceel TUINOROND te zamen staande en gelegen aan de Zaidkade binnen Waddinxveen Kadaster Sectie F Nnm jmers 98 99 en 101 Groot 4 are 20 centiaren f LI Aanvaarding bg de betaling op 15 Maart 1880 fi Breeder bij biljetten Nadere informatien geeft Notaris MOLEKAAB te Waddifuev4en