Goudsche Courant, woensdag 4 februari 1880

V W D SCHËiMi j o E o o T E VVocncdas 4 Februari N 2409 1880 100IUMRS 0PRUI 1I I1 van eene g roote parlij Bukskiiis Wille Goederen en de no voorhanden I zijnde Glacé Handschoenen ALLES TDT VEEL MlMiMIMPPIJ W GOUDSCHE COURANT en Adverleiiliebiad voor Gouda en Omstreken raiffl iMiiPPiJ w i fi evestig d te A K i H E M BESTÜÜ R 1 A J MOLLMANX IJoofd Directeur te Arnhem W J THLJSSEN Direetear te Tiel Th HENRI POLMAN Directenr te Nijmegen CA B BANTZINGER Directeur te Gouda W STUIJVKR Directeur te Roermond ff De DIRECTIE heeft de eer te berichten er dagelijkè ten hunne kantoWi gelegeöWd bestaat tot deelname zoomede bij den Hoofd Agent den Heer C B van BLAREN lwon hoven alwaar op franco aanvrage reglementen ter inzage te bekomen zijn j De DiKUCTIE NAMElts DEZELVE 1 A J MOLLMANN Arnhem October 1879 Hoof4pirecteiir MMkM aaB Tot het geven van nadere inlichtingen hebben ziCA bereid verklaard lËlHB de WelEd Heeren A F C van HASSELT Notans te Amliem G 3Sal r W ROES Notaris te Arnhem Mr D NIJMAN Notaris te Zutphey en F P DE POORTER Notaris Schoolopziener en Lid ven de Provinciale Staten van Overijssel te Oldenzaat MTIOi ALÈ MILlfiË PLAATS7ERVANCM NI11ERVERWISSEUN6 De ondergeteekenden P W de JONG J db JONG Jr kantoor houdende te Breda en Ridderkerk brengen ter kennis van belanghebbenden dat zg even als vorige jaren hunne kantoren hebben geopend tot het sluiten van overeenkomsten voor de bezorging van PLAATSVKRVAiVGEItS eii MJNMEIIVEIIWISSKLAAIIS voor de lichting 18S0 door het geheele Bijk Bg het sluiten der contracten verbinden zij zich tot het volgende V Dat do Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars aan hunne verplichtingen stipt voldoen 2 Dat de belanghebbenden gedurende den geheelen diensttijd in geen opzicht worden bemoeilgkt zoodat niet alleen de verantwoordelgkheid volgens art 01 der wet van 19 ji ug 1861 Stbl n 72 voor rekening van de ondurgeteekenden komt maar zg ook tevens rien opvolgenden Broeder van dien Loteling vrgwaren ingeval door hem volgens de bepalingen van de artt 49 en 50 dier wet geene vrgstelling mocht kunnen worden erlangd dientengevolge zal een gezin van drie Broeders door het sluiten van één contract voor alles vrijgewaard xijn Wat de betaling der te sluiten overeenkomsten betreft ook te dien opzichte worden bg zekerheid van de welvoldoening de meest gemakkelgke wgzen toegestaan zoodat die öf n gedeelten 6f in eens of dadelgk of eerst nadat de loteling van zijn verantwoording is o tlieven öf na geheel volbrachten dienst en alzoo na vijf jaren worden geëlscht Bg genoemde firma zgn voor belangstellenden ter inzage veertig gesloten overeenkomsten met Deelnemers voor de aanstaande lichting 1880 P W DE JONG J DE JONG Jr Breda Ridderkerk October 1879 Inlichtingen zjju te bekomen bg de Agenten van genoemde firma THEUNIS van WIJNGAARDEN te Hendrik Ido Ambacht A de LOOlJ Koffiehuishouder te Oudshoorn en S BOOT te Gouda Een der leden der firma of een der agenten door ons aangewezen zullen tegenwoordig zgn Maandag te Gorinchem in het Koffiehuis de Beurs bg den Heer BREöSER Dinsdag te Rotterdam in het Koffiehuis Café du Commerce bg den Heer SCHBOORS Donderdag te Gouda in het Hotel de Zalmi bij den Heer PETERS Vri dag te Dordrecht in het Nederlaudsch Koffiehuis bij den Heer ZAHN De ondergeteekende EWüUT van cEa KLEUN fabriekant wonende te Gouda verklaart bg deze als dat hg voor de lichting 1878 een CONTRACT voor PLAATSVERVANGING heeft gesloten met de Heeren P W en I de JONG te Ridderkerk en dat door die tirmu nu reeds de derde plaatsvervanging zonder kosten of de minste aarzeling is gesteld zoodat ik genoemde firma in ieders gnnst mag aanbevelen E van DBii KLEUN Kattensingel Q 111 i tZ PLAATSVERVANGERS en NUMMERVERWISSELAARS kunnen dadelgk aan genomen worden hg 8 BOOT Spoorstraat te Gouda Gevraagd EENE NETTE m ms m li i m iü ül de P G voor een en een halve dag per week Donderdag een heele en Zaterdag eenlhalve dagBrieven franco onder No 386 aa jhet Bureau dezer Courant j ONTVANG EN BETAALKANTOOR I L Drooffléever Forluijiii Kotterdam l It en te ü Deposito s Opvraagbaar na drie dagen 5 n I één maand 3 i t d y fu I Pi t alf M T m deposito s vooru 5 J ger wprdtjde re ie vo riltb Denstortingenlf kun neiii o door ii sctiehkon st vati Idenj tïUIJi DRO G l K zes iH 4 i I nana en lanj lald 1 h i plaats hebbe 4r MK J WR f aa t GfjODAJ Ill S A ALEi S Wereldberoemde Ilaar hers eller fa fÊ Faalt nooit in het wedergeven van de jeugdige kleur aan gigze haren vlekt geen huid of linnen Deszelfa werking is zeker en volkomen Uet is geen verw Hocfd Depot bg Ch van VIVE Jr alhier Coiffeur et Premier Postiohenr J de JONG Ax Mr TIMMERMAN IMTRllMENTEËLË ZlliVERAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Knipersteeg K 227 J H EJEBERT u iKT mi maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN DAQELiIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGRÜOTINGEN naar de laats vinding Gouda Druk vah A Brinkman LOTusra V W ft l ï Naiionale ïVIiUtie Eèifte Opdbbare Kennisgeving voldcKMidei Ma srffi 29 der Wet vau deu ISdcn AiigJSus lSSl S xlMad uo 72 en aan art 20 v in Ijijii f ilMcijtsMis bMmt van den Saten Mei 1862 S i f iif o 4 l brengen ter Igelueene kennif i dut Hilc iN vrtPNAq eeiit Zdl KÜBIOJABI geruopenJpl tfo ilrn iiici o i k j n ciiiclrii dujr Ier in het vorige jaitr por de ri iuxefichre enin m dete Ue bb4 up DINSOAO deu 24alen rr alphabeliache orde optrekkeii dat ook rouF in de trekking an gcllMoudei of Voo ter scuiclrii dujr iijuli V ijM M ouijer oi voo terug dit bi HUiiHe JafAigheid dirar den BUIIGEMüF TEK i f cen 1 dNan deljtiEMEENSi UAAÜ I wurill gi daou f j Dat de belanghebbcillien té iiide te Jloten en op aaf Ie dofln valide redenen van vrgitetling die zy ter take van de Militie inrencn te bebben iidi up voormelden dag zullen m leteu brvindeu ten Raadhiii7e deler üeme ute tft wel zg wier uamcu bc gi n met d Ittter A B C I E F Q H I J K L of M dra raor iiiddaga ten 9V ure eudie wiir namen aanvangen met de letter X O 1 Q U S T U V VV X IJ of Z det voormiddag I ii ll j ure Dal op MAAND G den 16 FEBRUABU 1880 van det voormiddagt II tot 1 en dea iiamiddaga v in 3 tot i ure op hei Kaadimia aaovnag kan wor den jic iaan tot het opinakeu der geluigaolinrien wogiiia BKOEDERDtE VSl of tuii te zyu EENIGE WKnifiE ZOO V eu dat b Iniighebbendeu ten bewijze van volbragte of werkelijke liroethrditiul daarbij moeten overleggen een paspoort lakboekje of atteit mn ditnit iij ptaatioervanguig eu iich moeten aanmelden vergeicld van twee met hen bekende te goeder naam en faam bekend ataaude ingezetenen die OP HUNNE VERANTWOORDELIJKHEID de vereiaohtr getuigenia kunnen afleggen e ktt op te maken grtutgickrtft ondertetkenen Voorla dat de benoodigdr bewijzen van wrrkelyke dlenat of uilirekeela uil het Stamboek voor de beInnghebbeiideu bij de betrokken korpten tallen warden Bangevrniigd indien ïij zich vóór de Ijuting vervoegen ter Secretarie dizer gemeente om de daartoe Boodige opgaven te loeu on dat ij die bezwaren mogteo hebben tegen de wijie waarop de IA TlN ï ia geachied die kuniitn inbrengen I ij de Gedepnleerde Stalen deler Provincie binnen ijf dage Ie rekeueu vau deu dag waarop de LOTING hitft plaata gehad en wel by een op Hjfezeffeld papier geschreven bezwaarachnft hetwelk mat de noodi e beu ysaiukken geataafil tegen bewya van ontvang zal behuoren Ie worden ingelevtrd bg den BURGEVtËESrER deicr Gemeente die hetzelve aan Uedepuleerde Slaleii opzendt Gouda den 3n Febtnarij 1880 Burgemeeater en Welhoudera voornoemd VAN BERGEN IJZENDOüRN De Secretaris BROUWER KENNISGEVING t BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda üelel op het bealuit van Dieren Gedeputeerde Stalen der Vroviiioie Zuid Hullau I van den 23n December 1879 No i l Wad No 72 Brengen ter nlgemeene keunia iliit de HEKUK der Maten en Gewigteo dit jaar zal plaats hebbeu van den 16n February tot den 21ii Maart aanslaande op alle Werkdagen behalve Donderdag en Zaterdag van des voormiddaga 9 tot dea middaga 12 ure en dea iiamiddaga van 1 tot 4 ure in een daartoe ingerigt lokaa aan de Groenrweg naast de Openbare Burgerachool en dat de letter I in deu ge wonen drukvorm aohuin getteld bcslemd m lot goedkeuriiigsmerk zoovel VaU i UK als van dm HERIJK I Üp verzoek van den IJker Chef van dienst te Rotterdam wdrdt den belanghebbeliden medegedefld dat tot regeling der werkzaamheden de navolgende dageu Zijn aaugwrezea Wgk A B en C 1 17 l8 eu 20 Febniary U 3 eu E 23 24 en m i V flen ü 27 Fcbruar i en 2 Maa t H t I eii K 3 5 8 én 9 Maart LiM N eoO 10 13 15 en 16 Maart i P Q R 8 e T 17 18 19 22 23 en 24 pVuriJynde 4 belaiighcbbende voorts herinnerd a dat iy v rpligt igo huoof Maten en iewigten beho4 yk achoongemuikt fcq den Ijker tijdens zijn i rbUjf in de geiqeeiïte tot bet ondergaan van d ii Uel nk te bc orge s i flat tg die zulks verzuimSB of daarin ijerhinderd wordei Voormelde Uilen en Gewigien voor den In Oi lober nog aan deo IJlcer ter ëlandplaats vau het Ukkanli r waaronder deze gemeente behoort Rotterdam ter Her IJkio Inoeteu aanbieden c dat na het eindigen vaê deu termijn vau den HerIJk het gebruiken of roorhanden heblien van M itcu en Gewigten niet voorzien van de vereisbhte atempelmerken volgena art 29 der Wet va den7n Apnl 1869 StaaUUad No 67 verboden euatrafbnar ia d dat geen andere GewigfM mogen bestaan danvan 60 25 20 10 6 ï n 1 Kilogram Pond 6 2 eu 1 Hectogram ODt 6 2 en 1 Dekagram Ljod en 6 2 en l Gram Wigljc e dat voorwerpen waaraan de eilelyke benamingof de waanle ontbreekt tAA geykt worden dal de IJk eu de Herijkkosteloos geschieden g dat voorwerpen met aan de roonekrifim voldoende met eeu afkeuriugamerk gestempeld worden en il dat de niet juist bevonden Gewigten wanneer zy voor juatcring vatbaar tyn zohder lioilengewoiie heratelling te behoeven door de IJkera op verzoek van de belaLghebbenden gejusteerd worden naar het by art 4 van het koDi iklyk bealuit van den 16n October 1809 Staaliblad No 160 vaatgealelde tarief bedragende VOOR IJZEREN GEWICHTEN van 60 en 25 Kilogram 20 Cents van 20 en 10 Kilogram 10 Ceiita van 5 2 en 1 Kilogram 5 Centa VOOR KOPEREN GEWIGTEN btttmd voor gewoon gebruik vau l Kilogram en daar beneden 5 Cenla boven het Kilogram het dubbele van het bedrag t wilk voor IJzeren Gewigten der zelfde iwaarie bepaald ia VOOR KOPEREN GEWIGTEN bettemd voor Jijnere megingen van 1 kilogram en daar beneden 10 Centa boven het Kilogram het drievoud van het bedrag hetwelk voor IJwreu Gtwlgten dir zelfde zwaarte bepaald ia Voorla wordt den b laiighcbbeuden medégede ld dat onderdeelin vau het Gram uilsluiteiid a in het IJkkantoor op de Slaiidplaals te Rotterdam de verilicatie voor den Hirgk kunnen ondergaan en dat hiervoor gelegenheid is van 1 Pebruarg tot 1 Auguslus aaualaaud op alle Werkdagen behalve Zaterdag en van 1 Aug iaiua tot l liiino December op eiken DiHtdag en Vrydag Dientengevolge worden de ingezetenen aangemaand om zich op boveugeiioemile dagen te vervoegen aan het lokaal voor deu llergk btatemd ten einde voortekome de onaangename gevolgen die by verzuim daarvan voor heii zouden ontslaan Gouda den 2n February 1880 Burgemeester eu Welhoudera voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaiia BROUWER BUITENLAND Uultenlaiidscli Overzlclil Er heeft zich in den Franschen Senaat een feit voorgedaan dat de voorbode achgnt van de vorming eener nieuwe parlementaire groep Er moet een lid gekozen wunlen in de plaats v m de heer de Moutalivel die senator voor het leven waa en icna plaala dua door den Senaat zelven moest worden aaiigciulil Bg gezamenlgk overleg hadden de republikt ineu deu hetr Broca eaudidaat geateld De eerste ateinmiug gaf geen resultaat Broca verkreeg 126 ateiniiien en de heer Bétolaud een Parijsoh advocaat van naam 118 steininea Indien al de republikeinen huule atemmeu op dcnzelfden persoon hadden nitgebrlcbt kan het geen twgfel lijden of zy hadden aai stonde eeue meerderheid verkregen Een vyfen twiiili tal leden eehter van het linkercentrum hebben onder de leiding van de heereu Jules Siinon Dufanre I aboiilaye en anderen eeue candidatnur willen stellen die van artikel zeven van het tweede outwerp Ferty lilt criterium maakte dat iedere kadere politieke geloof btlgdeuis uitsloot Na eenige vergeenche pogingen vond men in den heer Bétolaud den man die zniider inonarch iaI te zijn zou stemmen tegen het genoemde artikel De rechterzijde sloot zich bij hen aan rn zoo werd het reaullaat verkregen waarover noch de regeenifg noch de liberale bladen erg in huil aehik zijn Douderdag zal eene tweed steininiug plaats hebben Over het ontwerp Ferry op den raad van toezicht over het hooger onderwga IS eeue voorloopige besliaiing gevallen door de verwerping inrt kleine meerderheid van de principieele amendementen van de oppositie l u Afghanistan blyft de toestand zeer ongnnatig en dreigend Zelfs de regeeringstelegrammen deelen mede dat de stammen zich verbondeu hebben tegen de Eiigehchen eu dat eeè groot leger met ariillerie ouder M ihomedJan in gereedheid wordt gebracht om voor dat de leute de pasaen vryraaakt het Britache kamp aan te vallen Van versterking van het leger van generaal Roberta is nog geen aprake eu dat de Afghanen vechten kannen Ugkl uit een brief van den militaireu correspondent van de Il is die mededeelt dat in de gevechten van 10 en IS December de Afghaauaohe soldaten op vele punten de Ëngelsche versloegen Het Britsohe parlement zal aanstaanden Donderdag door de kouiugin geopend worden Verschillende wetten zullen toegezegd worden en naar het achynt ook een welke een maataohappelijke omwenteling in het land zou veroomken De Daily Nevi deelt namelyk mede op gezag van iemand die het weten kan dat de regecriug voor zal atellen om groudbezittiiigen ingeval de eigenaar aterft zonder eeu teatameut te hebben gemaakt gelijkelijk ouder de kinderen te verdeelen zooals nu reeda met roerende goederen plaata tindt Bovenditu wil ze den verkoop van grotid gemakkelyk maken Wk aan hen die tot DU toe eigeulgk slechts pachters van hun ïanderijen waren daar ze er niet mede mochten doen wat bc wilden en ze aan bun oudsten zoon moealen nalaten Het eersigeboorterecht zou dua den doodsteek krijgeu want lal van vadera zouden door eenvouilig geen teaiameiit Ie maken voor al hun kinderen zorgen wat de wet hun nu vaak onmngelyk maakt Eeu bealuit vau den koniug der Nederlanden heeft ia de vorige week het Nedcrlai dsch cousuUat generaal te Bucharest verhtven tot een diplomatiek agentschap en daardoor implicite de onafhankelijkheid vanRnmenié erkend die door het Berlgiisohe congres van enkele voorwaarden was afhaukelgk gem iakt De erkenning door de groote mogendheden wordt spoedig gewacht De parlementaire crisis in Italië verkeert nog in deuzelfdeu stand De stemming in den Senaat over de geinaiilbelasling is tegengevallen men had zioh wel geen gunstigen afloop voorgesteld maar toch niet gedacht dal er zulk eene groote meerderheid ioh tegen het voorstel der regeering zou verklaren De meerderheid telde 42 steaamen meer dan de minderheid terwijl drie leden zich van aicmraen onthielden Om zeker te gaan zou de koning dua 50 nieuwe miniaterieele aenatoreu moeten kiezen Dat is een maatregel van belang en men maakt lieh ongerust dat menig liberaal senator dien maatregel zoo weinig liberaal zon vinden dat hij reeds daarbm zich van het miai terie zou afscheiden Toch schijnt de regeering haar plan te zullen doorzetten De Spaanaohe Senaat heeft met 166 tegen 28 atemmen zjjn definitieve oedkearin retleend a4n