Goudsche Courant, woensdag 4 februari 1880

de rlikebn in het netsoutwerpM de afsohnffing der l iverny ïooala die door diUi meiijcde comuiiaaic iin scuatoreu en ufgevuurdigden gewijzigd zijn binnenland GOÜIU 3 Februari 1880 De Commissie voor de algemeene verloting ten voordei le der VV alersi ood lijdurs is in deze gemeente samengesteld uit de volgende heeren Mr A A van Bergen IJïendoorn Voor ilier C J J Bijlevcid A U van Udleu D Lulins van Goor L P Hoogendi k K Jonker H N Koeinans l J A vau Krutjue S B van Li r Mr J H van Mierop V J H l rinoe fü J Steens Zijnen en j C Foriuyn Droügieever secretaris i eze Commissie heeft zich bereid verklaard de prijzen ii ontvangst te nemen die men voor de verloting mocht willen afstaan terwgleveneensloten f 1 bij haar verkrijgbaar zijn Zy is voornemens de pryzen alvorens die naar s Hage te zenden altiier leutooütesttllen en wel op 27 en 38 Maart c k in het lokaal van het Kantongerecht alhier Viij herinneren onze sladgenooten aan de voordracht van Muliatuli die Doiiderdngavonrl a st plaats heeft in de zaal Nul m l ermaak des avonds ten acht ure Wg wijten er tevens op dat etltrée kaarten verkrygliiar zijn a ƒ 1 bjj de buikhandelaars Kok Co en b j den heer Hrgeman kastelein der Sociëteit itie Kéunie terwijl de entrée prijs des avonds aan het lokaal 1 50 is l e kapitein P J J Vervcnne alhier is met ingang van 1 April overgeplaatst bij het 4e bit 4e reg iuf te Hmirlein in garnizoen Tot adjudant bij het depot van het 4e reg infant rie alhier is benoemd de Ie Inil J van der Meer van bet 3e bataljon 4e reg Ie Leiden gelijke r unp kannen roorvulleu als bij de Taybrug Ie Dundee Zy inrJ gelukkig voorkomen door de beradeuheid van den miicliiiiist die den spoortrein besluurde Vroig in den morgen was eeue sloomboot op de rivier de brug naderende De stuurman schelde naar de machinekamer om spoed te minderen doch de scheldraad was gebroken het sein kwam niet over de boot sloomile niet volle kracht voort en kwam met zooveel geweld legen de brug aan dut deze gevaarlijk geschokt en gehavend en de er over liggeide sporen geheel verbogen Werden Op dit oogenblik was er niemand bij of omtreut de brug en daar op voor eeu spoorweg vrij korten afstand naderde reeds een trein Weinige oogenblikkeu en zij ligt in ile rivier Doch de machinist is een uiterst waakzame Hij merkt het gevaar Wel is het zeer nabij maar hij verliest het hootd niel Is het ook moeilijk dadelyk wcndi hij alles airu on te remmen en hel gelukt ongeveer 15 voet slechts van de brug staat de treiu stil de talrijke passagiers zijn gered Dit is wel een niodel roachinist en hij herinnert ons dieu welke voor eenige jareit by het naderen van een viaduct den wankelenden toestand daarvan bespeurende en geen lijd meer hebbende om iiohteruit te sloomen een snel wanhopig besluit nam den stoom aanzette lol zijn hoogste macht en met meer dan blikscinsnelheid er over vloog terwijl de viaduct vlak achter den trein iu de diepte stortte Het avontuurlijke plan van kapitein Cheyne ora per luohtballon eeu Noordpoollocht te ondernemen blijkt serieus opgenomen te worden Iu Engeland bestaan reeds 60 sub vereeniginzen om het plan te bevorderen Jl Zaterdag hield de kapitein te Woolwich nog weer een voordracht over zijn plan Kr is noodig S0 000 pd st Als dat geld er vroeg genoeg is z tl de reis in Juni e k worden aangevangen De kapiten hoopt dat de adniiralilril hein de slouiiibool I hiicotery ten gebruike zal afsinan Van het plan I om te beproeven de ballons per telegraaf met het schip in verbinding te honden is intussoheii reedi afgezien Tot adjudant bg het 4e bataljon 4e reg iiifantcrie te Haarlem is benoemd de Ie luit J J friese van iit bataljon Men venoekt ons i ede te deelen dat hel bal by gelegenheid van den verjaardag van Z M den Koning op 19 Februari a st in de zaal Nut en Vefinuak zal doorgaan Het Genoohckap van moederlijke lie dttdigktii Mikt herdacht gisteren tyn 50 jarig bestaan en mocht by die gelegenheid zich verheugen in eenige welwillende bydragen ala blykeu vao belangstelling in die vereeuigiiig Wanneer men tioh het doel van hel Genootschap herinnert het verleenen van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen dan zal men met ons hopen dal bei nog l ing moge beslaan en zeker zal ieder die genoeg heeft om iets aan minder bevoorrechten af te slaan gasTue medewerken 9m deze hoogst nuttige vereeuiging een voortdurend bestaan te verzekeren Aan den op güteren gehouden wedstrijd op schaal eu roor jongens van 12 16 jaar uit den behoefligen stand is door 80 jongens deelgenomen Pe eerste pcijs 10 kilo rijst werd behaald door Johannes van den Ham terwyl aan Jan Prinsenberg de tweede prys 6 kilo ryst ten deel viel De overige 78 ryders ontvingen elk s kilo brood üaarenboveu outviugen 1 5V kilo 1 5 kilo 1 ikilo 6 3V kilo 10 2 kilo en 20 I j kilo Onder hen die dit jaar tot peusionnairei ran HH MM de Koning en de Koningin voor de schilderkunst zyn aangesteld komt voor 1 II Scheltema alhier Ghterenmiddag is een der Gondsohe ingezetenen op den Singel door het ijs gezakt een feit dat tol vooreiohtigheid moge aansporen Het Goudsche publiek dat Douderdag jl de loooeelvoorstelling in Ons Genoegen bywoonde mag dankbaar zyn dal de voorstelling met zooveel succes plaats had daar Mevr de Vries èn Dinsdag èn Woensdag èn Zondagavond jl plotseling voor de voorstelling waarbij ry moest optreden hevig ongesteld erd zelfs in die male dat zy Dinsdag met moeite en Woensdag eu Zondag in t geheel niet kon optreden xoodat de voorgenomen voorstelling niet kou doorgaan Het sttooes der voorstelling hier ter atede verdient dea te meer waardeeriug Naar wg vernemen hebben de beraadslagingen der Commisaie voor de zendingszaak der Chr 6er kerk er toe geleid dat de heer J H Donner het lidmaat ohap der Tweede Kamer lal aanvaarden Aan de Timet worden enkel byzondcrhrden geschreven over den watervloed op h t eiland St Kills waarvan de telegrammen reeds gewag hebben gemankt De ramp riel voor den Uden Januari toen het drs avonds om 10 uur begon te stortregenen by hevigen Jtorm Tegen middernacht stroomde bet water letterlijk uit den hemel Tegelijk begon het Ie ouweeren en I tweemaal werd een hevige aardbeving gevoild Tot bttlf drie ging hel met noodweer sleeds eretceiido daarna nam do woede van den sl rm af eu om half vijf wfis alles weer volkomen stil Kerst met het aanbreken van den dag was de omvang der geleden schade te overzien Inde hoofdstad Bassepierre waren vele huizen lette lyk weggespoeld en waren de straten eQ pleinen met zaud en puin gevuld Verscheiden publieke gebouwen h tdden zwaar geleden D I mderyen naby de kust waren alle ten deele ondergeloopen en de schade aan wegen brugi en waterleidjiigeii n eigendommen werd op £ 30 000 begroot Men schatte het aantal omgeko nenen op 200 Den 12den waren 40 lyken gronden en begraven Juist een week te voren had er op Dominica als vele andere der West Indische eilaudeii van vulcaniscben oorsprong en vul vnn smeulende krilers een vulcaiiische uilb irsting plaals als sinis 1812 niet was voorgekomen Den 4den Januari om 11 uur des morgens zagen de bewoners der hoofdstad Koseaa zich ploiselng in duisternis gfdompild nadit reeds een lijd lang ren sterke zwavellnohl bespeurd woo wal intusschen in deze streken niels byzonders is In die duisternis stroomden stralen melkwit water ueder vermengd niet zwart zand eu nsoh terwgl donder en bliksem afivisselden met een ouderaardsch gerommel dat deuken deed aan t breken der golven op hel slrand Dit duurde 15 minuten toen de hemel helder werd en men gewaar werd dat de stad en omgeving een duim dik met asob waren bestrooid Het regende intussohen aanhoudend door tot den volgenden morgen toen de hemel opklaarde en men boren het kokeud meer dat zich in het centrurti van een grooten krater in het zuiden van het eiland bevindt scherp tegen den hemel afgeteekend een wolk zag hangen van denielfden trant als die Plinius in 79 boven den Vesuvius bespeurde Het bletk dat gedurende de uitbarsting alle rivieren bniten haar oevers woren getreden en dat in de Point Mnl lre rivier die uil het kokend meer haar oorsprong neemt alle visschen ivareii gedood Op Cuba is ook d zer dagen eeu aardbeving gevoeld die de stad Sun Chrislobal byna geheel vernielde eu in verschillende andere plaatsen sokade aanrichtte Een staalije vau opgewondenheid der gemoedeien te Amsterdam door vrees voor doorbraak van den Noorder Lekdijk kan men vinden in het Ha deUblad van Zaterdag Desschryvers redeneering komt cigenlyk hierop neer dat het dwaaahoid zou wezen Te Slolvvijk htcft op hel ijs een wedstrijd mei arresloden pl uils tjilitid opgeluisterd door muziek De prys len fraai bellenluig werd gewonuen door den heer N Zijderlaun van Slolwijk de premie een fraai hoofdstel door den heer K Voordeelt van Gouderak In het jaar 1879 liebbeu 42 personen niet vuldniiu aan de oproeping ter iiilyving by de iialiouale militie hier te lanUe Het kofficverbruik slaat tot de koffleproduotie op de ganache wereld als 489 070 000 kilogr tot 490 000 000 kilogr De nestor onzer sohaalseiirijders de welbekende heer M Buiskool van Beerta die gisteren zijn 93e verjaardag vierde heeft Vrijdag midilag nog een reisje op schaatsen gerauaki van Beerta naar Onde Pekela en terug De tocht had den krassen ouden mau volstrekt niel vermoeid De afstand van Beerta tot Oude Pekela is langs het kanaal ongeveer S jUur De miuisler van onderwys in België heeft de oprichting van een schoolmuseum van wege den Slaat bïvolfu dat reeds zeer spoedig geopend zal worden Het museum is bestemd om alle voorwerpen belangrijk voor hel onderwys op Ie nemen Kt zullen twee afdeelingen zyn de eereie zal bevallen voorwerpen door bel gouvernement verzameld op de geschiedenis van hel onderwijs betrekiciug hebbende zoowel in Bel i gie als in het buitenland De tweede zul een paedajjo j gische bibliotheek bevatten I Dat de vorst in December ook hier te lande grooteverwoestingen heeft aangericht is reeds inter dan Iegoed bikeud toch zijn wy er zonder Iwyfel nog betrekkelijk goed afgekomen In België moeien de verlieten looh veel grooter eu in Frankrijk nog aanzien jlyker zijn De heer Carrière zegt iu n 2 der Hmuehorticole dal deze winter voor de I rausche kweekers gewis de uoodlottigsle is die men tot dusverre beleefde De verliizen zijn niet te berekenen zy zgnzóóaauzirnlijk dat men ze zelfs bij benadering niet zoukuniieu bepalen Op 10 December werd door denheer Moreau chef der kweekerijen vau het kasUild Ecuiry bij Soissons iets meer dan 30 graden ondernul Celsius 22 ouder nul Fuhr waargenomenop een therraomeler die tegen een rozeustam hing door den heer Cochet 29 8 Celsius op een dietegen een pereboom w opgehangen beiden dus geheel vrg Terecht wordf lat eeu Siberische kou ge1 uoemd Het laatste dut ons bekend geworden is hier te lande was 18 a 19 Celsius 1 a 2 ondernul Fabr en dit was leker al mooi genoeg Opmerkelijk is hel dat ook thans liier weder de verliezen zeeroogelyk zullen zyn In den acadeinietuiu te Leidenschyiit dit zich tol enkele Conifeeren te zullen bepalen teiwyt Aruucuria iinbricaia al de Aucuba s volmaakt goed bleven van de laatste leden slechts enkelebladeren maar zoo weinig dat hel niet in hel oog I loopt Een perk met ruim een iwinligtal verschillende Magnolia s alle ongedekt liid hoegenaamd niets zelfs de bloeinkuoppcu tijri blykbaur goed gebleven SM In de nacbl tusschcn Zondag en Maandag jl werd te Nieuwediep een infauterist plaatsvervanger wegens dronkenschap door de militaire wacht der mari I niers in verzekerde bewaring genomen Den volgenden morgen werd de arrestant onder geleide naar tgii korps teruggebracht Ofschoon hij dil zelf verzweeg misschien niet wetende waar en door wieu het hem ontstolen was kwam toch spoedig daarna als bij toeval uit dat de manschappen der wacht hem tijdens zyn arrestatie de som van 100 hadden afgenomen die hy bij zich h d De sergeant de korporaal en de manschappen hadden ieder faun aandeel geuomeu eu zelfs waren by de verdeeliug de uitgezette schitdwacbtenuiet vergeten De aniorileit heeft van dit misdryf keunis geuomeu de geheele wacht bevindt tich in verzekerde b waring eu zat voor den krygsraad moeten terechlstoau Onafzienbare gsmassa s worden met ieder ebgety naar deTesselsohe kusigcvoerd Prachtig is het schouwspel op die ronddry vende gsklompen terwgl ze nu eens het lichtere ys vermorselen dan weer heuvelen vormen om deze een oogenblik lal r weer omver te smgten Tairgke troepeu wilde zwanen eu andere wolervogels bewegen zich tussoheu al dal ys en doen hun best om buiten het bereik der loerende jagers te blijven Minder aangenaam is hel dat door al dat ijs de gemeenschap met den vasten wal weer veel vertraging ondervindt en sedert de laatste dagen alleen per postrlet kon gegohiedeo Dat de bemanning van dat liulkje wel voor boiir taak berekend is moge daaruit bigken dat zy m December 11 22 dagen achtereen over en weer ging iets wat sedert 1844 s inters oiet was gebeurd Den 11 Januari had nabij Boston teer lioltt te Amsterdam een nieuwe beufi Ie bouwen zoolang er gevaar btstaut dut de Lekdijk kun overloopeii of doorbreken Hij stelt daarom vour om de sum die de nieuwe beurs zal kosten bij wijze van bijdrage met andere belanghebbenden aan de verhooging van den Lekdijk te besteden Verliooging en verbetering van de Lekdijken heeft ook haar zijde van barmhartigheid zegt hij want duizenden mensclienleveiis staan op hft spel Nog een btelje de Iroin geroerd en we krijgeneene Inschrijving ten b lioeve van den XoorderLekdijk eu te AinsierU im gevallen van ernstige walervrees li N Ten aanzien van het over 1877 verschenen Landb juwversl ig waarvan de bewerking weinig Ie wenschen oterlaal heeft Ifel fiiderland twee grieven De eerste is ilut het veel te laat komt de tweede dat het is opgemaakt door deu directeur van de Hykslandbouwschuol J3eide grieven hangen nauw samen Het verslag moet luat komen zootang de bewerking wordt toerertronwd aan een ambtenaar die een anderen teer omvaltendeu werkkring heeft De heer JongkiiUlt Coninck klaagt zelf dal de bewerking zooveel tijd kost Welnu hel beste bewijs dat die laak niet aan hem moet zyn opgedragen De bloei van een instelling hangt voor een groot deel af van den directeur De directeur moet zich daaraan geheel kunnen wyden en niet overladen worden met administratief werk dat by de Departementen behoort Hel wordt dus meer dan tijd dat er eiiidclyk eens aan bet Dep van Ngvcrheid iemand wordt aaiigeslelil die verstand heeft van landbouwzaken Reeds bij herhaling is daarop aangedrongen maar allijd te veriiri fs Zid meu nu eindelyk inzien dat ook hier rerdei ling van arbeid noodig isP Z K H prins Predrik en H K U mevrouw de prinses Hendrik hebben van hun belangstelling in de algemeene verloting onder bescherming van HH M i den Koning en de Koningin te houden ten behoeve der noodlijdende door den watersnood doen blijken Z K H door bet nemen vau meerdere bydragen Het aantal sub commissièn is weder aaiimerkelyk toegenomen Ook het aantal prysvoorWerpen steeg in belangrijke male o a werden ingezonden en prachtige schilderij landschap van groote afmeting door en van den kuistscliildcr v Borseleu Ie s Gravenhage een sciiildery speciaal voor de verloting Tervaanligd voorstellende een offer voor den watersnood vau den kunstschilder Reyntjes te Amsterdam een sierlijk bewerkt zilver gebronsd ijzeren ledikant voor twee personen met hemel van de gebroeders Beuutir Ie Schiedam enz Door de directiën van ver cliillende ondernemingen van opeubaar rervoer werd nelwillend kostelooie verzending der prgzen langs hare trajecten loegealoan Hel verbrai den ran lyken komt in I iombardye hoe linger too meer in twang Simla 1876 tot het einde vau 1879 zyn reeds 60 Igken verbrand waarvan 50 te Milaan en 10 Ie Lodi Iu 1876 werden twee iu 1877 vet rtieu in 1878 zestien en 1879 negen en twintig lyken verbrand In 1880 haddeu reeds drie lijkverbrandingen plaats Het Vaderland geeft de volgende kenschetsende samenspraak waarin de tiekelijke philunthropie onzer dagen met sommige onwaardige wezens een gevoelig lesje ontvangt Og hebt geeu reden om Ie klagen want gijkrygt nog eenmaal s weeks vleesch terwijl er duizenden werkliedcu zgn die nooit vleesch op huntafel zien Maar gg vergeet dat ik nu tien jaren langgewoon ben geweest om driemaal s weeks vleeschte krggen Dan zult gy ook wel meer hebben moetenwerken Volstrekt niet ik had minder en gcmakkelyker werk ik was sloelenmaker en werkte iheeu lokaal zoo ruim en zoo i et als ik het hiernergens vind En waart gij dan na afloop ran dien arbeid vry Vry niet maar dan gtugen we gezamenlijknaar de gezelsohapzalen om wat to pateu Ie lezen te schrijven of te spelen Kaartspelen Dut juist niet kaarten werden niet toegelaten maar wel bv domino of dambord Ik zie gij tgt mooi verwend maar was uw overige levenswyze naar verhouding even goedP Uitstekend dat moet ik erkennen Myu bed twee fliuke dekens twee kussens en een laken liet niets te weuechen over bovendien warener flinke badkamers voor ons beschikbaar wieniet ran een koud bad hield vond een kraan ora r looTeel worm water by te gieten als hem goed duchf ook voor w irme vcetbiideü was er gilegenheid t En mocht ge naar verkiezing uit wandelen gaan D il niet nntar dagelijks genoten wij toch de vrije lucht zij het dun ook op een besloten plaats sZnidugs gingen wij daar ook ons pijpje rooken M iar vriendje waur zijt gij dan toch welgeweest Wel dut is dunkt mij noch al duidelijk ik kom uit het tuchthuis I Met het einde dezer maand U Kint men de liulplok ilen te maken waarin bet postkantoor vun P irijs lydeiyk zul worden gevestigd Zij zullen eene gezamenlijke lengte van 200 meter en eene breedte vau 40 meter bi slauii slechts eeue vi rdieping h bbeu cil worden opiii trokkeu van buksteen en ijzi r ten einde zooveel mogelijk brandvrij te zijn D z hulplokalen zullen 600 000 frs kosten en de inrichting voor den dienst nog 27ö OuO frs daarenboven Men berekent d il de hulplokaleu legen 20 Juni ev k in gebruik gesteld kunnen wor leu De bouw van het nieuwe posikanloor zal in niet minder dan drie jaren kunnen worden voltooid en 8 400 000 frs kosten Het af brekeu van het oude de onteigeningen het aanliggen van straten op het vrijkomend terrein eU de nieuwe bouw de gezuinelyke kosten derhalve jiju geraamd op 16 millioen frs Iu t l ad schrijft mr Haakina van Hogen ter aanbeveling vau de l o8tsp tarbauken o a hel volgende Allecu postspaarbanken van rgkswege kunn n voorzien in de behoefte waaraan tol hedeu particuliere I krachten vruchteloos nelracht hebben naar eiscb te voldoen In ons l iud laat hel sp naibankw zen nog veel te weuschen over Het Nut vun t Algemeen heefi veel I er voor gedaan maar t is niet bij machte aan alle eischen te voldoen Men kan niel allgd mannen vliideu die lijd en lust hebben en zich de moeiten en lasleii getroosten willen Het thans ingediende wetsontwerp tul in die leemte voorzien overal waar een postkantoor is Dat spaarbanken houden geeu zorg van deu Staat mag zgn is uiet vot Ie houdin als men l belang van de spaarzaamheid te bevorderen erkent knuiien particuliere krachten hif r niel volstaan dan moet de regeering te bulp komen eu dit kan geen sohadelijke uitbreiding zgn van staatszorg Dat het eeu kostbare eu lastige adiiiiiiiitratie zat wezen is mogelijk maar de staat kan toch geschikte ambtenaren eisclicn er is geen beter middel legen het misbruik vau sterken drank De verantn ponSSykheid is roor den staat ook uiet te groot TgdsH de Comaioue werd te Parys ran de 44 millioen il de postspaarbanken geen 10 pet opgevraagd d l kan gerusisirlleu hen die Ie bezorgd zijn ZvUen de particuliere spaarbanken door de pustspai rbankeu lyden dat geeft geeu bezwaar als de best ifierkeude muur blgveu Een oud heer blijkbaar ttp ond gediende zat dezer dugeu geruimen tijd in de Uousseau eilaodeu te Berign te genieten bg t gc Oel op de schooue ysbaiieu Toen hij op zyn stok leunende huis aarts ging struikelde hy eu bezeerde zich zoo hevig dat hij zijn weg niel scheen te kunnen vervolgen Ken jong ofllcier snelde hem te gemoet en bood hem zijn geleide tan erkentclyk aanvaardde de oude suurbtiard zyn hulp en wyl hg uiet zouder steun kon loopeu vatte zyn hulpvaardige vriend hem stevig onder den arm en tracht hem stapje roor stapje naar de Berlyu Charlotlenburger Chaussée waar hy wachtte tol er eeu tram aankttaiu en hg deu oude ze f daarin kon brengen Met tranen in de oogcn drukte de oude heer zgn redder de hand en vroeg hem zgn naam liet was Prins Wilhelm de oudste zoou van den Kroonprins vermoedelgk eeuniaul keiler Wilhelm III Voor ettelijke maanden had te Berlgu in een woning een ontplofling plaats waarby een arbeider gedood en twee gekwetst werden Het onderzoek door de politie in het werk gesteld heeft geleerd dat de outplofling eenig en ftUeen het gevolg is geweest van het maken van celluloid uit schietkatoeo zwavelaellier en kamfer alle drie dus hoogst brandbare stoffen Maa ook bij het gebruik van de vele sieraden enz die uit celluloid worden geniaakt kan het te dicht bg eeu vlam komen hoogst gevaarlgk worden Ontplofbaar is zulk eeu sieraad wel niet maar uiterst brandbaar Reeds bij ISO ieO C heeft een ontleding plaats en zou een vlam op 2 deoin eter afstand het voorwerp kunnen doen ontbranden Een kam pgl of dtrg iu het haar van eeu dame of vau kind te dicht bij een vlam of een lainpeglas gekomen zou dadelijk in brand vliegen vooral als het voorwerp nog wat versch is In elk geval moet roorzichlighëid in de en aangeraden worden I N Q E Z 0 y D EN Mynhter dt Redacteur U dankende voor de plaatsing vao mgu stukje over de Waterleiding iu uwe Courant Taö 25 Januari jl Vfrzoek ik WA beleefdelijk o tie opruifrif tan liet navolgende niet h 4 tuig up het X isclirift tier Rediictie Dat naschrift gaf wedfr Un duidelijkste te kennen dat ook ill du zimk der VVuterleidiug het recht van sprËkett aiiu enkele stad pnoüteti wordt gedund ofschoon ze allt u er wel degtUjk belang bij hebben D iiir ieder voptdije ziup t zooals hel gebekt is meen ik der Rtd iciie vjü eeu Vulksblad het recht te mogen weerspreken in een zaak van algemeen belang alzo zin en bedoeling te receiistereu Ik waag mij wiet op de ba in dier recensiën en zeg daarom basta hiermede daar ik van geeu partgzucht houd die t eergevoel Rchaudt Blijvende beweren dat bij het aanhangig ziji raa een zoo gewichtig onderwrrp als de Unterleïding de winter vuor d de uoodzukeiijkheid doei iiizien vhu hn ir beftUfiu en hel üinmcieel van de inv ervermugeuden ouk de iniiiviniiogeiidea moei dekken de laHtsten evenzeer daurbij het recht vau spreken hebben eo in strijd i et de bewering uwer Redactie uiet pogen worden uitgesloten blijvende beweren dat de tonnen vau gemeentewege vooral iu den winter hij vorst eu meer onvuldoeude zijn om den borger goed driuk aler te verschaifen dringt hij er teveui op aaa den lijd eu de gtle mheid niet te Uten voorbijgaan om de meerveriiiügenden dopr eene algemeene belaugstelliug zonder partijzucht ook voor de miuverluugeiideu te duen nuttig zijn willende geenszins de l uik viui o uderzoek en uitvoering de rroedea mniiivn uit de hand nemen maar dezen stemmea lUi een ernstig eenparig eu afdoeud nadenken lot nut van t algemeen Van GEELEX Burgerlijke Stand CËBOlthN 31 Jin Una Curnelia ondrra J na iet SnecdtCD J Blonk Jacob ouders J Vcrliuik en S KuuMviihuvrn Juhanni M iris oaderi J J Jaspers en C J de ÜWB 1 Febr l nora Alefrta oaden M A Ürzcio en Ü Hruinii Geeske Catharina ooders J H W Kloppfr en P P vna der Linden Agatha ouden P Liepelt en A KijUioff Pieter ondert P van der Tuia i eu e van dt r Vi ldm ÜVKKl tDKN 30 Jao S Spierlogslioek 6 m 31Ja Frank 6 m II Zuadtjk 60 j 1 Feb J Kooltaec B jJ P de Hruiji 3 ni 2 J Snel 3 m APVERTENTIEM Hedea arond orerleed mgné geliefde Echtgepoote ADBIANA WILHELMINA va BALEN in den ouderdom van 33 Maren mg nalatende 4 kinderen te jong om pon rerliea te beseffen T 8P00H Gotida 2 Februari 1880 Voor de Tele bewijzen Tan deelneming outTangen bij het OTerljjden Tan mijnen geliefden Echtgenoot den Heer PIETEB den UIJL betuig ik bg deze mijnen hartelijken dank J P VAN GALEN Gouda 31 Jan 1880 Wed P den üiji zy die hunne PttETENTIËN nog niet hebben ingeleverd worden verzocht dit vóór 10 Februari te doen W A J LOGGERVisser Huutmansgrocht De ondergeteekenden betuigen hunnen oprechten dank aan alle medeburgers die bg de verschillende Wedstrijden op Schaatsen voor behoeftigen ons zoo mim ondersteund hebben J DE BBÜIN jPw H VOS Secr Gouda 3 Februari 1880 Pbivaat Ondïrwijzkr Lange Tiendeweg D 27 ONDERWIJST Boekhouden Handelsrekenen en ter opleiding zoo voor de Examens als voor de Praktgk Zg die aan eeij ATond Cursus voor Boekhouden wenscjien deel te nemen gelieTen zich TÓór 15 dezer aan te melden i