Goudsche Courant, woensdag 4 februari 1880

VrlJiluK G Februari N 2410 Iö80 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDtieblad voor Gouda en Omstreken Do inzending van advortentiën kan geschieden tot ééia uur dos namiddags van den dag der uitgave Loliaal MT en VKRMAiR OOSTHAVEN VOORDRACHT door MULT TULI op DONDERDAG 5 FEBRUARI ISaO des avonds ten 8 ure ToEBANGKAARTEX a ƒ 1 te bekomen bij de Heeren A KOK Comp Boekhandelaren en bij den Heer H D HEüEMAN Sociëteit DE Reuxik Oosthaven Aen het Bnrean des avonds 5 Februari 1 30 per Kaart RlïSPASIIlfS Met 1 MEI 1880 is te Gouda TE HUUR een PAKHUIS voorzien van KaasstclItiigen enz Franco brieven onder No 204 bij den Uitgever dezer Courant een MODERNE ÏILBURRY met Tuig en Daleinen Zweep Te bevragen bij J BRAK EL te Gouda WIiXKELIÏÜiS wordt tegen 1 MEI a s XE HUUR gevraagd op een der goede standen te dezer stede Brieven franco met opgave van Huurprijs en Stand onder No 387 aan het Bureau dezer Courant ER WORDT VERLANGD EEN DA G Bi E IS JE niet beneden de 15 jaar Adres aan het Bureau dezer Courant onder No 388 l I Het Nieuwe Systeem Solvormige KOFJPIEBRANJDEIiS worden in alle afmetingen tot zeer billijke prijzen vervaardigd in de FABRIEK van BRANDWAARBORGKASTEN enz van C VAN BERKEL GOUDA Openbare Vrijvvillige Verkooping te GOUDA om Contant Geld voor het Huis gemerkt Q 88 a n den Kattensingel binnen Goudal op DINSDAG 10 Februari 1880 des morgens ten 10 ure van TAFELS STOELEN FAUTEUILS BEDDEN met toebehooren MATRASSEN KOPER BLIK en AARDEWERK Ond PORSELEIN GLASWERK KACHELS PENDULES KLOKKEN VLOERen andere KLBEDEN MANGEL kortom alles wat tot een netten Inboedel behoort Voorts een Mahoniehouten Kabinet benevens Gemaakte Juweelen Goudenen Zilveren Voorwerpen Alles daags te voren in gemeld huis te bezichtigen Nadere informatien geeft Notaris Mr I Molenaar te Waddinxveen i ATIOl ALE MiLITIE PLAATSVERVANGING NDIÉERVERWISSEUNG De ondergeteekenden P W db JONG J de JONG Jr kantoor houdende te Breda en Ridderkerk brengen ter kennis van belanghebbenden dat zij even als vorige jaren hunn kantoren hebben geopend tot het sluiten van overeenkomsten voor de bezorging van fLAATSVEIlVANGKHS en NUiyii IKIlVKIlVVI SSKLA4RS voor de lichting 1880 door het geheele Rijk Bij het sluiten der contracten verbinden zij zich tot het volgende 1 Dat de Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars aan hunne verplichtingen stipt voldoen 2 Dat de belanghebbenden gedurende den geheelen diensttijd in geen opzicht wojjlen bemoeilijkt zoodat niet alleen de verantwoordelijkheid volgeus art Gl der wet van 19 Haa IbÜl Stbt n 72j voor rekening van de ondergeteekenden komt maar zjj ook tevens Hen j opvolgenden Broeder van dien Loteling vrijwaren ingeval door hem volgens de bepahngea van de artt 49 en 50 dier wet geene vrystelling mocht kunnen worden erlangd dientengevolge zal een gezin van d Broedere door het sluiten van één contract voor allet vrijgewaard zijn Wat de betaling der te sluiten overeenkomsten betreft ook te dien opzichte worden bï zekerheid van de weivoldoening de meest gemakkelijke wijzen toegestaan zoodat die öf in gedeelten öf in eens öf dadelijk öf eerst nadat de loteling van zijn verantwoording is ont even öf na geheel volbrachten dienst en alzoo ua vijf jaren worden geëischt ï Bij genoemde firma zjjn voor belangstellenden ter inzage tachtig gesloten orereenkomsten met Deelnemers voor de aanstaande lichting 1880 P W DE JONG J DE JONG Jr Breda Ridderkerk October 1879 Inlichtingen zjjn te bekomen bö de Agenten van genoemde firma THEUNIS van WIJNGAARDEN te Hendrik Ido Ambacht A de LOOIJ Kofflehuishouder te Ouduhoom en 8 BOOT te Gouda Een der leden der firma of een der agenten door ons aangewezen zullen tegenwoordig zjjn jUnantluff te Gorinchem in het Koffiehuis de Beurs bij den Heer BRE SSKIl JJiuiidaff te Rotterdam in het Koffiehuis Café du Commerce bjj den HierSCHlIOORS Donderdag te Gouda in het Hotel de Zalm bij den Heer PETERS Vrijdag te Dordrecht in het Nederlandsch Koffiehuis bjj den Heer ZAHN De ondergeteekeude EWOUT van dkb KLEUN fabriekant wonende te Goudn verklaatt bij deze aU dat hij voor de lichting 1878 een CONTRACT voor PLAAT SVERVANGINa heeft gesloten met de Heeren P W en I db JONG te E VAN dek KLEUN Kattensiiigel Q UI iS PLAAlteVERVANGERS en NUMMERVERWISSELAARS kunnen dadelijk aan ysr f genomen woi den bij 8 BOOT Spoorstraat te Gouda B 9 B 9 Ai T T E 3Sr T I E WEGENS VEBHUIZIJfG € Q Q t @ $ S mifllgSIE Gi van alle nog voorradig zijnde mA VFA CTIJREN R q Luc W Kohlbrugge R Q ♦ Dubbele Buurt Joudii BORDEAUX Une des premières maisons de vin de Bordeaux demande un représentant ajant de bonnea relations Ecrire avec references aux initiales A V B poste restante a Bordeaux Tegen MEI te HUUR EEN mmvm iii tuin op een der beste standen van Gouda geschikt voor alle affaires Te bevragen met franco brieven onder de letters W W ter Boekdrukkerij van H GÜOEISSEN aldaar IP H A RTIIsrC3 KOETSIER Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albuma Dessins Speciality d Agrandissemeuts et de Portraits emaillés uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM verkrijgbaar by C v d LINDEN G z Hooge Gouwe te Gouda Een fatsoenlijk man gehuwd P G 35 jaar zag zich gaarne tegen Mei of vroeger geplaatst als KOETSIER IIjj is ook gewoon eenige huiselijke diensten en tuinwerk te verrichten Hij was omstreeks tien jaren in dezelfde betrekking en is voorzien van goede getuigen 9 Ook zon hg wel gaarne werkzaam willen zijn bfl H H Stalhouders en Rijtuigverhuurders Franco brieven worden ingewacht onder motto KoETSiEE bg de Boekhandelaars S W N van NOOTEN te Schoonhoven QquDA Dkck van A Brinkman De uitgave dezer Courant geBchiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Ilulli iilaiidscli Overzk lil Mc Franfiolie Kamer ia Zaterdag na lie aaiuieming der wet up IilI ri cbt vau vergadering begonnrn met Je behaudcluig der nieuwe tarie euwel zeker wel eeu der belaugrijlHIe roordrachteu welke tij nog Ie bisbttuüeleu heeft gehad Het oude tarief bestaat uu ec ue aaineiialelling au ipeclale bepalingen waarvan eukele nog dagleekenen vau 1791 Het nieuwe voorttel ia door den mioitter Tirard reed ouder het vorige jniuiilerie ingediend en beeft bet ooder icrp ecner nauwkeurige atudie uitgemaakt van eeue comuiiai e ran rappurteun die grootendeeU uit bekwame detkuudigeu beitoud Dei miuistert ilelael ia eeue taricTenwet getemperd door afzonderlijke overeenkomaleu met rerscb diende staten Het debat zal gruotendeeU tich bewegen up specinie punten de beliueflen van ieder kirsdutricl zullen Warme reidcdigera vtodea iu de afgevaardigden welke gaarne met groole meerderheid herküien worden en eene zee vnu amendemeuten ia uit dat begrijpelijk verlangen Ie waoblen I e beraadslaging ta dus lang duren zoowel ill de Kamer als in den Seumit Heden wordt het KiigeUche Parlement geopend en zijn een aantal afgevaardigden iu de hoofdstad teruggekeerd Uladstun oud van dagen maar jong van liart was een il r trrMeu en men begrijp dat de buileulandaol c i liluk der regeering t weder ducblig zal moeten iiiisgelden Overigens vrrwaoht men niet eel vau de troonrede Beacousfield trad op met een negatief program de liberale badden te veel hervormd en er wiia rust uoodig om de acbadelgke gevolgen van de indigestie Ie boven te koluen Kr beataat gieu leekeii waaruit men zou kuuuen opmaken dat de premier in 80 van gevoelen ia veranderd Bij gebrek aan belangrijke nieuwe ontwerpen zul miu ilua weder de tilkeua Irrugki ereude vragen en aulwoordeu hoeren over de Ooatersclie en Indische zaken Iu afwachting van de naderende algeroeene verkiezing tullen voorloopig twee plaatselijke verkiezingen eenige aanduiding geven betreffende de ricbting in welke de publieke stemming van de natie tegenwoordig zloli beweegt Te Liverpool en Ie Sunthwark uamelgk moet eerstdaags eene door sterfgeval in het Parlement outalaue leemte worden aangevuld Te Liverpool dal zich uog ateeds beroemt een bolwerk te zijn vau bet conservatisme is Ix r l Uamsajr de liberale oandidoat De strijd belooft er warm te tullen zijn de uittlag daarom te belangwekkender In het Londenaohe district Southwark echter hebben de libemleu slechts de handen ineeu Ie slaan om van de overwinning tamelijk zeker te weten Uit de jongste Afgbaansobe berichten valt op te maken niet sleobts dai de Afghnneu aau ouilcrwcrpiiig niet denken maar ook dat dete oorlog onder de Engrlsche Sepoys die in de Shirpus biltir van de koude lijden het tegendiLl van geestdrift wekt De militaire tucstand too meldde de oorrespondent van de Daily New te Liihore maukt de raadslieden van den ouderkoning verlegen Sommigen dringen or aan op het versterken van elk iiilaudach regiment met 4U0 man Doch allen erkennrii het onpopulaire van deu o log en de groole eu toenemende moeilijkheid van het reoruteereu der inUndaobe armee Iu Ojaleurijk schijnt eene miniiter crisis op handen te tgn dr geruchten daaromtrent nemen toe en reeds noeoit men de namen van de heeren Stremayer Horst eo Korb Weidenheiin die hun ontslag zullen nemen zomira minister Taaffe plan mocht hebben om tijn Kabinet overeenkomatig den wen ch der Boheemscbe afgevaariligilen aan te vullen Nog steeds liju er zooals men weet in bet Kabinet eenige plaatsen vacant en van cansrrratieve zijde worden alle pogingen aangewend om voor die plaatsen leden hunner partij in aanmerking e doen komen Graaf TaaSe anrzilt echter en ouwaarschijiilijk is het niet dat hü de taken oog eeuigen ujd slepende zal houden ten einde te trachten door het vervullen van den eenen post geen ander te doen openvallcu De Italiaansche kamers i o gesloten om 17 dezer weder te worden geopeud De Begeering hoopt intuaashen zooveel aenaloren ta kunnen vinden dat zij de vereischte meerderheid heeft en de gtmaal qnaestie kan worden opgeruimd De oorlog in Znid AnwriW ardt met verwoedbeid voortgezet de Chilenen hebbeu thans de geheele Peruaaiische kust geblokkeerd Hoe oiimenachelgk men er te werk gaat kan men zich bgna niet voorstellen Uil Bolivia wordt bericht dat president Daza van tjju boogen tetel gedrongen is door Comacho die lichzelf iu zijn plaats als president heeft opgeworpen BUNTNENLAND OOUDA 5 Februari 188U Dinsdag 10 Februari e k zal de heer F Smit Kleine uil s Uravenhagé hier een voordracht houden iu een vergadering van het departement der M iatlohappij tut Nut van i Algeineeo Bij resolutie van den miiiiater van financiën vnu 2 Febr is ua afgelegd exameu benoemd lol uilspinuitlundmeter van hel k id isier C J Culpa alnier In de tilting der Roltenlamsohc Arr Rechtbank vau Dinsdag stond o a teri chl P t H verwer gfb rcii te s Hage bekl van twee diefstallen iu birbt rgen te Gouda gepleegd Ëisch 3 maanden gev celluLiir De Kechtbauk bepualile de uinpraak op Dinsdag 10 Februari n si Aan de ingezetenen dezer gemeente wordt dctir dagen door de Cuniinissie voor de Al Verloting de vulgende cireulaire lerzouden ioodn 4 Februari 1880 STAlKiKNOOTEN I Zijne Miyesleit onze Koning heeft wederom het iniliatief genoinen tot het vurineu eener Commisuie voor eene algemeciie Verloliiig van voorwerpen van kunst eu smaak welker opbrengat strekken zal tot leniging vau den nood outer Laudgenooleu die door den joiigslen watersnood geleden hebben Ook onte gemeente heeft aan den roepstem van Zijne Mujesteit gehoor gegeven en ook hier heeft tich eene auboommissie gevormd tot het verkoopen van loten en tot het intamelen van prgzen voor die verloting Het is daarom dat die Commissie tich tot U wendt met de dringende bede gevolg te willen geven aau Zijner Mujeateila weusoh om door ruime bijdragen dat doel te helpen bevorderen ADVEIlTENTltN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN Op het voetspoor der algemeene Commissie ver zoekt zij allen die daartoe eenigszins in staat zjjn voorwerpen van kunst en smaak bijeen te brengeen teneinde ook Gouda waardiglijk op de aanstaande lentuouslelling te s Gravenbage te doen vertegenwoordigf u eu alvoo medetewerken tot het schooue en weldadige duel waartoe het medelijden ons dringt Gouda is nimmer achterlijk geweest waar het den nood van andereu kon lenigen ook thaus zat het dit niet zijn Vul verirouwen aanvaardt ook dele Commissie hare taak overtuigd van bet welslagen harer pogingen KvenaU de Hwfdcommissie een beroep beeft ged ian op de V Duwen van Nederland wendt de Commissie alhier zich iu t bizonder tol de Vrouwen van Gouda met dringend eu vriendelijk verzoek mede te n erken tut het sehoone doel door het intended van proeven barer kuuat 4P De Cotumissie is vooruemeos de iugezonden voorwerpen tenluontestelleii in het Lokaal van t Kautongerecht op de Markt alhier op Zaterdag Sï M Zondag 28 Mnarl a s en noodigt ieder uit hanne voorwerpen aldaar in te zenden op Vrijdag 36 Maart a a De Commissie voornoemd Mr A A Van Bekgen Uzendoobi PretidaU C J BuLEVZLn A U VAN Pillen V I LuLiüs VAN Gooi L Paoos HooGEHOUK K JoNKEK H P N KoEMANt D J A VAN Kbuuni S B VAN Leeb Mr J H VAN MiEBor C C H Pbince G J Stiens Zijnen G C FoBTDUN PaoooLEEVEk Snrttarii VVa ir wij dete circulaire ter keuuiaae onzer leiert brengen willen wij niet nalaten de hoop te uilen dat aau de uitnuodiging om loten Ie nemen eu prijteu Ie scheuken door velen zal wordeu voldaau De joug le watersnood beeft velen onzer landgenooteu ongelukkig gemankt wij die vele voorreohten boven ben genieten zullen niet nalaten iits van onzen overvloed aan hen af Ie staan Waar UU MM de Kouing en de Koningin voorgingen en zoovele laudgeuooleo volgden zullen ook de Goudaohe ingezetenen uiet achterblijven om dit edele doel te bevorderen De tentooustelling der prijzen die hier ter stede worden iugezonden heeft plaats 27 en 28 Maart Altuo is nog de noodige tijd aanwezig en daarop vestigen wg de bijzondere aandacht voor de Guudsohe dames om smaakvolle handwerkjes in gereedheid te hrengeu die uaar wij hopen het glanspuuf der expositie zullen uitmaken Verdere aanbeveling der zaak is ouuoodig zij apreekt voldoende voor zichzelf Woensdag 18 Febr zal in de Afd Waddinxveen der vereeuiging FoliumdeTKJjt als spreker optreden de heer W N Wolterink predikant te Zwartewaal daartue door het Uoofdbealuur uitgeooodigd Te Bodegraven hadden Dinsdag twee hardrijderijen op schaatsen plaats Des voormiddags beproefden reu achttal rjjdera uit de gemeente hamie krach r