Goudsche Courant, vrijdag 6 februari 1880

houden hebbe in strijd met de meening van het Gen tot zedelijke verbetering van gevangenen en La de Jrnh t t 1 zeker een gruwel levenslang Bit de ma ilscli ppij te zijn verbannen laug et misdadigers zijn die voor geel maar zoohumanitaire beginselen loifgankelijk zijn zoolang kan men zw ire n Humaniteit is goed maar is voor een öUjarige 2 jarige siraffen niet ptysgeven waar is de gtens V teil tejteii elknufltr ftarbij P Hoo cndgk den prijs vun ƒ 25 fu li Tlui liiju ie premie vtiii f 10 böhaaliPe Dis immiddags reden 20 liefheïbef s buiten du S Wüoimchtig waai van de uilslag wn dat uan II de Griaf vaa Koudekerk de prija vnu ƒ 2ü wtrd toejït kend en M vau Zwielcu en 1 rkade uu A trhmderveeu de premienJ ƒ 10 eu 5 oiitvingoii Aan de Diusdaif te Zoelermcer gcliouden iMirdrijderij op schaalseu uerd detlgeüumcn door 37 penutien en onder iien bekende rijders N fluiken atrijni yerkreeg A van den Bei vau Dentliuizen den prya ƒ 50 A vau Zutphen van Berktl de Ie prenïea ƒ 40 W van Zutphen aldaar de 2e preui fc a ƒ 20 H van der Mast an BUis ijk de 3e prilnie a lO en H H Dam vau Etslioul i u kinder Jijk de 4e premie een voorwerp in zilver eu ƒ 5 Volgeus het Vad zal het welsontwern tot hi f Ri g eeuer ren te belas ting binnen enkele dagen bij den raad van state inkomen In het tijdperk vaji 28 Ijfeoembcr 1 ifflS tot Jaunari 1S8U Kijn blijkens ij het niii ktcrie v n biunenl zaken lugekoine ambisberieHten wiuof luniziekte 4 runderen in Zuiiltjirulliind a in i t i t lu het vorige tijdvak van vier Aken wjren ru i erou door Jie ziekte aangetast By Ikouiuklijk besluit vs l Februari ISSit ilo 11 is op grond van ari r itor wet van J2 Juli 18Ï 5 S aaMlad no 10 Wslift d it de uitvotring der door Gedeputeerde Siat van Utrecht bij resolutie van 31 Juli 1879 nó 1 bevolen verhoogiog Tan den ouder hel beheer van dijkgraaf eni hoogheemraden van den Jj kdijk Bovendains slaanilcn dyk geen uitstel kan lij u Te Maastricht zijn v or de verkiezing van een lid der Twetde Kamer oer ölaten Creneraul uitgebracht 18t4 geldige stem nen jekoztni is de hetr Mr Nyst met 1053 sttmmen Ue lieer Roberli bekwam 917 stemmen De conventie tusschen Nederland en Luxemburg over de Luxemburgsche schuld is thans met di daarbij bebooreude stukken openbaar gemaakt Men schrijft uit Kottenlam By de Dinsdagavond in onze schouwburg gegeven voorstelling ter benefice van den heer J Haspels werd den kuustenatir en niet minder bet publiek een verrassing bereid Voor den aanvang der groote pauze na afloop van Augier s Ccinlure Dorce in een Nederlandsch gewaad overgebracht onder den naam Eeix Goede Naam verscheen de bcnellciant teo tooneele begeleid door Mullatuli die ten aanhoore van het publiek zijn vriend Haspels toesprak In korte trekken wees hij op de teleurstellingen die den kunstenaar vooral in Nederland zijn weggelegd omdat het hem onmogelijk is zich steeds uitsluitend aan ie kunst te wijden en hij genoodzaakt ia de kunst ook als ambacht te beschoin en Daartegenover staat echter de voldoening die hij vindt in de sympathie van het publiek die ook dezen avond voor Haspels ondubbelzinnig was gebleken Maar ook hij ivilde hem op dezen feestavond een blijk zijner sympathie g ven en overhandigde hem een exemplaar zijner werken Met groot leedwezen wordt vernomen dat de bekwame directeur der openbare handelsschool te Amsterdam dr II F II Hubrecht bij den gemeenteraad Sx zyu ontslag uit die betrekking heeft aangevraagd Door den uilgever van mtyett Haard is als eerste storting uit de opbrengst van het IJsnominer eene som yan ƒ 2000 aan de algemeene watersnoodcommissie toegezonden In een artikel over het schaatsenrijden voorkomende in de jongste aflevering der Illmtralion wordt weder een echt Fransch oordeel over ons land geveld De schrijver beweert dut Fiiesland wegens de vele wateren onbewoonbaar is voor hem die geen schaatsen rijdt Gedurende drie vierden van het jaar toch zijn daar alle kanalen en sloten bevroren Hij verhaalt verder dat de Friesche meisjes aan de wedrennen op schaatsen deelnemen en voor velen vau haar de gewor nen prijzen baar geheele howelljksgitt uitmaken Voorts laat hij de melkboerinuen op schaatsen de melk thuis brengen ï I Eenige persouen begaven zich Zondag nacht ten 3 uur yan Urk te voet niiar Kampen ten einde éeuige inkoopen te duen Op zichzelf is dut niet Vreemd maar wel dat ze op de terugreis Ie end vee niedeiuimen Tegi a den mitUlag kwamen weder eenige personen van Jik dje eveneens gedeeltelijk te voet gedeeltelijk op scliaatsen dun weg naar Kampen hadden af tlial lu deze dagen van J icliaatseurijden is het niet onaardig te nielden dat tyile eerste sclioat eiirijder uit ingeland ïjish Smart L in SS j minuut 12 kilometers hei fii afgelegd o sclioou beweerd wordt dat voor zoiicr bekend n g geen grootere suelheid op sdiaaftln ii bi reikt is li t oprnerkelyk dut de beroemde 4 hardrai rs van l riiis Orioif sneller gingen en dat de beste velocipcdisten nog iels sneller gaan namelijk ee4 kilünieler lu 2 min teu Of onze hardrijders het fin de Enaehchc n uden winnen moet nog wordeij Huilge Ha tit i f Onder de Londeusehe 8chaalvnrij len4e dai le is het tegenwoordig ipode kousebttndeïi met b lltjijes te dragen De band wordt oin dmi enkel asigemaakt feu het riiikelt n van de aelle es bij el irobewiging kondigt dé nudiiring d bcVallige r flf i j L 1 N iar aanleiding van ifeii raad vri iepn Élnzcr qoites i pondenten in het iibintler der voAe wekk onj toch du voorjaar vooral niet pe vl ofg ra znjjién verzoeji een bekwaam tuinbouwer oqs de Ipers v n dit bil opmerkzaam te uilleu maken jiltomfdit noorjaar Wfj Jlikker dan gewoonlijk te liaien ilOrfdezelfd redcnei dpor onzen correspondent geupem zijn er on t in het vorigi jaar gewonhen p deii eenige let zullen opkomen omdat zyl uier oed rijp hebl uiinen worden Ten einde dus eventueeie telei r J I Itellingen te voorkomen zal het zeker het beste zijkj eenig zaad meer te gebruiken de kennis vun Al noemden luinbouwer sleujit op vceljarige ondervindini eu dize is locb steeds ui 2e beste leerineesteres Sentper Ftrem De rijksveldwachter te Tjalleberd heeft onlangs procesverbaal wegens imchlelijke verstoring van derust lier inwoners opgemaakt tegen den nachtwacht D Een welgestelde Rus kwam te Warschau voorbij een kerk en zig op de trappen eene arme vrouw zitten die bitter schreide Zij wilde zoo gaarne haar kind laten doopen maar de priester veilangde twee roebels en zij had ze niet Grootmoedig tastte de man in den zak Daar hebt ge een billet van vijf roebels sprak hij laat uw kind doopen en breng me drie roebels terug De arme vrouw was weldra terug Met Irauen vau dunk gaf zij hem drie roebels De brave mau scheen geroerd Goede vrouw hernam hij gij behoeft mij niet zoo grooten dank te weten voor mijn bereidwilligheid Ik kan nu eenmaal geen schepsel zien lydrn Drie menscheu zijn hedeu gehol ieu De priester heeft zijn geld uw kind is gedoopt eu ik heb drie roebels gekregen voor een valsch biljet Dit gezegd hebbende verfiwcen de man door aandoeningen overstelpt iu een zystraat Witlein Joosten de moordenaar van den gemeenteveld achter Abraliam van der Ljke zal den 2481611 Februari a s voor bet gerechtshof te Amsterdam terechtstaan Bij verscliiilende verhooreu voor den rechter commissaris heeft besch de hem ten laste gelegde feiten volledig en omstandig bekehd Die bekenlenis komt hierop neder Ik beu op Maandag 14 Juli jl te ongeveer 12 ure de nachts uitgegaan met de twee leu prooesse aanwezige zakken onder den arm Die zakken zijn ingn eigendom hoewel ik niet weet wanneer zy in mijn bezit zyn gekomen Ik was voornemens wortels te stelen omuat mevrouw Kuiler die aau mij besteld had en ik ze niet bezat Ik had daartoe twee zakken medegenomen omdat ik dacht dat ik de wortelen niet in een zak zou kunnen bergen Ik ben daartoe gegaan in den tuin van Zwanenburg en wel het eerst in het gedeelte ten oosten van den spoorweg heb ik daar eenige wortels uit den grond getrokken doch ze weer weggeworpen omdat ze my Ie groot waren ik heb in dien tuin aan eene groote behoefte voldaan en ontken niet op Zondag en Maandag 13 en 14 Juli krentenbrood sla en aardappelen gegeten te hebben Ik beu daarna gegaan naar het andere gedeelte van dien tuin en heb ik daar een van dien tuin en heb daar een van de sakken met jonge worteljes gevuld terwijl ik daar uog uit een broeibak eenige komkommers heb medegenomen Daar het mij voorkviam dat ik niet genoeg worteltjes had ben ik daarop gegaan naar deu tuin van Pescher en ben daar dwars door het eikenhout geloopen Ik beu daarheen gegaan langs de spoorbaan over den dam van Cramer en door het weiland langs eene schutting tol eeu dammetje waarop zich eeu hek bevindt om dat hek ben ik geloopen Vervolgens ben ik om uit den tuin te komen over een hekje gekloihmfn en vond aan de andere zijde daarvan een kippenren w iaruit ik gedachtig aan het verzoek van Rozenhart vijf kuikens heb geuomerii welke ik in den anderen zak heb gedaan Daariu ben ik teruggegaan doch op den dam vau Crarafr gekomen 8tou l in eens de veld MI iichter van der Lijke die zich daar waarscliijulijk vdrscholen had voor mij by vroeg mij naar mijn naam en woonplaats keek op zijn horloge eu teekende een en ander in zyn zakboekje aan het kan evenwel zyn dat ik mjj vergis Ik heb daar de zakken neerge t en ben daarna de spoorbaan iu de richting van Haarieia opgegaan Van der Lijke is mij toen nagegaan en heelt mij een heel eindsweeg verder tot staan gebracht Hij wilde dat ik mede zou gaan waartegen ik mij ver zette Hy dreigde mij toeu dat als ik uiet medeging hij mij dood zou schieten en het kaam nij voor dat hg daaiby naai zijn pistool greep Oaarob zijn wij aau het worstelen geraakt en zyn al woéil lende een eind teruggegaan Bij de rails zyn w gevallen Vun der Lyke yeè mg in den duindjeu krabde ray in het aangezicht Daarop heb ik flgn mes getrokken dit met nilijn tanden geopend omdat van der Lijke mijn vinger in den mond Iliad en heb hem claarmlede de wonden eii ook de diodelyke wonde taobraoht Ik heb dit ge l op dezelfde plaats waar I later het l jk gevondellj fs He j mes heb i t jiuis ikainenle in m 4 tain b j de derde iij eriflcn bejgravei het is l ïl zelfde dat mg door déi rechtflI iCoiSmissuris is ttrloond Vun der Lijke hdeft iia lik meen nog gesdireeuwd mjlar as spoedig iuodi Ik heb n daaropl verwgderd doch in d verwarring de ilBifo mpbti van defl veldwachter nicdeg ioinen dit bemet kcnde heb ik die pet weggeworn U waarsehynlijk ijwel iu de loot en ben teruggeAan om myii pet ie halen Ik beu vervolgens naar inijtt schuitje gegaan dat inijn knecht Toon 0iiskeii den vorigea a nd bij de tweede yzeren brug had neergelegd en b l daarmede gevaren tot achter de fabriek van Prcvinaire Bg iniju pchuitje komende heb ik eerst iniju handen gewlissc cn hm varen viel mij zeer moeilgk door de wond aan niünen duim Ik heb dat schuitje zoover weggebracht mn de verdenking dat ik nubg de plaats vau bet raiMlr jf ion geWeest zij van mg af te wereu von d fabr iek van Prévinaire af ben ik naar huis gewandr d gaande o a langs de Baanlaan Te huis gekomen heb ik mijne kleedere i gewusschen en ragn hemd en onderbroek nog nat zijude bij het vuile goed geworpen myu jas en broeit heb ik te drogen gehangen Te zes uren ben ik wederom uitgegaan om mijn schuitje van achter de fabriek van Préviuaire te haleo ik kan met ophelderen hoe het komt dat de zakken op betrekkelijk zoo grooten afstand van het lijk irevonden zijn eu eveiiiiiiii hoe het komt dat de zak met kuikens iu het water lu Ik h b de feiten geheel alleen gepleegd Dinsdag werd met het schoonmaken en schoonhouden van Amsterdam van gemeentewege voor goed een aanvang gemaakt Ken plan is daartoe opgemaakt door dea heer Dgck meester commandant der brandweer voor het vegen vau den geheelen openbaien weg in de eerste sectie die 29 hectaren beslaat Üjcu gedeelte wordt eenmaal het overige twee of driemaal s weeks gereinigd eu wel s nachts van 2 tot 8 uren op Dinsdag en Donderdag en van 1 tot 7 uren op Zaterdag telkens met 1 uur rusttgd De seclie wordt in drie kringen verdeeld er zyn S veeginaohines en 1 in i aerve noodig met de uoodige handkarren en een schuit tot opneming der stoffen bij droog weder eenige sproeiwagens Ken hoofdopzichter houdt iedrren ochtend te 7 uren inspectie en rapporteert aan den directeur wat hij niet in orde vindt laat hg overdoen Voor eiken nacht zijn noodig 2 commandeurs 4 koetsiers II arbeiders Iste klasse 6 idem 2de klasse en 6 pntscheppers Laat de weersgesteldheid het vegen niet toe dan kan de hoofdopzichter rerlof tot uitstel gaven en worden aoo noodig de werklieden gebruikt voor bet strooiea van laad wegruimen v a sneeuw enz Bij bijïonder modderig weder worden de hoofdwegen vó 5r s namiddags I uur nog een gswegd op last van deu directeur Als s nachts iets verdachts wordt opgemerkt diefstal of brand wordt daarvan onverwgld kennis gegeven aan de politie of brandweer De bruggen en pieineu in de andere section worden in de nachten vau Maandag Woensdag en Vrydag geveegd Voor de giheele stad zal driemaal zooveel fersoneel en materieel noodig ign als voor de 1ste sectie De proef in die sectie zal aanwijzen welke veranderingen noodig mochten zgn No afloop der proef zal een plan voor de geheele lod worden lopgemaukt Het Vad vraagt of levenslange gevoiigenisetraf moet blyveu bestaan omdat de doodstraf i ofgescbaft Zy willen levenslange gevaugeniastraf be gevangenisstraf niet gehjk aau levenslange De prikkel v n verbetering wordt ontnomen zegt men Waartoe zou hij die 4els meer te hopen heeft er zich op toeleggen beier je leven Ldeu de filantroj it toch tot de werkelijkheid afdalen By gemi enschalfpelijke opsluiting is op iding tot beier worden eeu illusie De braafste z f in de omgeving van misdadigers gedurende eert e jaren slicht worden Elk die jaren aanl t hoofd van eene gcvungciiis heeft gestaan lal d it erkennen Iu de gevangenis begint niemand zedelgk te jlprden iu de hoop daarvan later in de vrijt maatsfltoppg de vruchten te plukken Niet zedelijkheid n a slimheid staat bij hem die de gevangenis verlaat J het hoogste Zg zelfs die zich in de gevonglBuiAén goed gedragen zijn niet allijd de beste broed A tis een slimm zedeMjkheid Bekecring kan illeen t ge olg zijn van bpreoht berouw uiet vwn t be ef d it meö zich voor t verkeer in de vrye samenleving geschikt moet naken De levenslange gevaugein u worden van anderen ge cheii fu om hen aan dr Igeiueeiie nieuwsgieriitheid Ie oiittrekken niet onidal zij onzedelijkcr lijn Voor zedelijke veJbeteting moet men geen enkel misdadiner naar Leiwardeu zenden Bovendien is zedelijke virtoi terinpj bet dotl vau de straf De wetgever zegt de straf moet zooveel mogelijk dienstbaar worden g maakt laan de zedelijke Tcriieteriiig van den gev nigeue je atraf wordt echter opgelegd iu t btla ï der maatschappij uiet iu t belang der veroordeelde Heeft een misdailiger zich in die mate tegen de wet eu orde vergrepeu dat uiet alleeu de algcmeeuc rust en veiligheid zijn voort lurendq afzondering uit de vrije samenleving i olien maar dat die airaf hoe hard ook naarde eischen eeuer strenge rechtvaardigheid niet ongeevenredi d is aau het door hem bedreven kwaad geen te eenzijdige opvatiiiig van het belang des veroordeelden mag den Slaat het wapeu ontnemen dot hij vooralsnog uiet kan missen Dal de straf vau levenslange gevangenis noo t geevenredigd is aan hel zwaarste der misilrijveii looals de Jrni Ct zegt is onjuist Ëen ellendeling die als in VVurteinberg by zijn broeder ontvangen t geheele gezin uitmoordde om geld te stelen zuu niet misdadig Iteuoeg zyn om levenslang gekerkerd ie worden Wie kan dat volhouden Er moet klimax zijn iu de straffen Geef dan 30 of 40 jaar gevangenis Kgt men Is dat niet het bedekt invoeren van levenslange gevangenis Men moet zich bij quaeslicn van strafrecht niet lateu medetlepen door medelijden Jegens de veroordeelden Moordenaars van beroep moeten in een krank Éiiigengesticht worden gezet beweert de Arnh Cl II uitweg dien zij hier zoekt is het beste bewijk i r de zwakheid harer leer Er zijn helaas uog ally l personen zoo afschuwelgk b josaardig dat de Staal tegeuover hen het wapeu der voordurende afzondering niet kan missen en zoolang dat zoo blijft zal ook de leveuslauge gevangenisstraf ouder de vryheid straffen opgenomen moeten blijven De grootste naaimachine der wereld is dezer dagen door The Singer Manufactunng Company voltooid Iedereen weet van welke grootte en zwaarte de fjewone huishoudelijke en kleermakersmachines zijn en het sterke contrast tusschen dezen en eerstgenoemde machine wordt duidelijk wanneer men zich het gewicht denelve zijnde meer dan 4000 kilogram voorstelt loodat een gewone kamervloer de noodige draagkracht en een gewone kamerdeur de noodige bre te voor dezelve mist In zeker opticht is de machine nieuw geconstrueerd zijtpaart buitengewone eenvoudigheid van constructie aan groote sterkte der enkele ée eu en is oor het zwaarste soort werk geschikt Zg is speciaal geconstrueerd voor de bewerking vnn Gandysche ka toenen rirgfriemen een ortikel dat in den laalsten lijil als goedkooper en doelmatiger ter vervanging van lederen en andere soorten van drijfriemen met goed gevolg aan de markt is gebracht Deze monster machine is door Singer Maatschappy Hoofdkantoor voor Nederland Kalverstraat 25 Ie Amsterdam voor een Engelschc firma gemaakt die ogenblikkelijk miSér dan 100 000 voet dezer katoenen riemen in bestelling heeft De riemen worde in de breedte van 55 tot 155 centimeter 5 voet Engelsch vervaordigd Direclenien tmi den Noord Britschen spoorweg hebl u besloten de brug over de ïuy ter hoogte Tan 60 in plaats van 88 voet weder op te liouwen en hun zaakgelastigde opgedragen zich tot het Parlement te wenden om de daartoe uoodige machtiging te btkomon Ymrtir werd besloten eene andere brugnaast de besta in le op te richten zoodat er voortaan dubbel spoor zal zijn De kosten van wederopbouw van de verwoeste brug zijn op £ 65 000 begroot Sloomp Bij de laatstelijk iu Noord Brabant plaats gehad hebbende overairooining n is wederom gebhkeii hoe noodzakelijk het is dat ook de besturen belust met het beheer van dijken en knden die uiet onder de zee en rivier water keereude behooren binnen deu kortst niogelijken tijd kunnen Ixschikken over het uoodige personeel tot buitengewone bewaking eu verdediging der dijken Gedeputeerde Staten hebben daaruit aanleiding genomen de bfsiuren der betrokken geine nlen en watemchappen uit te noodigeu en levens te machtigen tol bel gezamenlijk vaststtllen eeuer verurdeniii op het verleeuen van persoonlijke diensten iu welke verorileotng tevens zoodanige bepalingen kunnen worden opgenomen als noodig zijn om de regeling der uerkzaamheden vau de beiders over te brengen de betrokken dijksbesluren en de vergoeding fioor de diensten ten laste vau de waterschappen te doen komen Bij het dikwijl ontstaan van hoesten der kiudereo kuch likhüiesten wordt hienioor den sinds vêïe jaren als uitstekend bevonden ook feeueeskuudij goedjekeurden ectiiten Druivcn Barsihonig van W H ZlOlCdnIlOlmer te BSalnZ a inbevulen Dit aun enaine vocht bewgit bij alle verkuudhedeu etc goede dieusten Z e de advertentie iu t nummer van hcdei ij Vergadering van den Qemoeateraad DlNSinG 3 KcbriMri Ti imoordiff r tjti nr fin Ui rj Cru liztnJonTn voorzittrr fn tl hefrv ii kitt Pnoec Noolhoteu t aGmt Siifl M dler iïlraffr Puèt Ürutt au Slraalt n FurtuQu Uruugleeter ca Bemjr 1 Voorzitter ivU mvdr dat de beer SaoiMtn beeft kmnii gpgctrn door MfH X ghrid uit de gvioeente cibiiiilcril ic zijn drXe terjiftdiTiiifc bij te wow Dt nolulva der vori c vergadermg orJca voorgt lrzt u eu onveranderd goedgekeurd De ViKirzttter de lt mede d t op 6 Jasairt 11 dfl kus VM deu Gemeeate Ootvingtr is opgtnuincii eu d t de bo keu 10 orde ril het gvld uowexig is bevonden dtt door Z hl den Kotiiiig iijo goedgekeurd de rM Bbt luiten t tt htHEng TUI Tecrg id un de Turrsiogelgracht en tot wyzigttig der vrrordening tut hiSiag vin legu ter stcretane dat door Gedeputeerde Stateu deier provincie tf grzoiideu bericht in ontreitgit vau de verurdeuiug houdende traf bepaliogeo tegeo bet mUbjudeleo vau dieren Aaogeuorsea loor kenuiigeting Ingekomen zgn De RekeniDg der kamer vaa Ktopbandtl en Fabrieken over lg 9 B eu W hebben d it nagetieo en lu orde bevoaiaa Ter ïUie £ ea Toorttel tot wijziging der begrootmg vau hetWee huia dienst 1879 ü en W bebbeo daartegen geen bezwaar Ter isiC 8 Ëen dergelgk voorstel van bet Isrdèlitisch Arrnbeatanr B en W hebbeo daartegen e a iD beiwaar Ter viaie é Een voorstel tut vvrraeerdcrtng vtn het bulppcrsonee aah de lo Opeubare Arinenaebool dat strekt oio aan die school een achtste hulponderwijzer te benoemva fer visie 5 Ben voordrach vooc holponderwyzeres lao de Openbare TussehcDMbool Daarop komen voor raej J ao der Kliu te Gouda D Schouten te Zaandam vn M C Fatiries re leerdam Ter iisifi eu beooeoaiug lu een volgeude terg denitg A Ëen voordracht oor hulpouderwijier an de Ie Openbare ArmeDschooI Daarop kont voor de beer i Koupker te Guuda thani waanHmend bulponderwijzer aan genoemdt school Ter viste en benoeming iii ceo volgende ergideriiig 7 Een voorstel om het Oiiderwijs ia de baudnerktn aan de Openbare TusscbeDschool op te dragen aau loej J D bu hotDonderwij erea aau die school Ter viste Y Ken adrei van den beer D van d r Ija ir en 7Q audere bevtooera vanden Uugeu eu Korten I unili e eu Z uit tra ti verzoekende oin edureiide bet iiukeu van de ait uMe brug aan het eiuds van den TirndeHrg eeu noudbrug te doen leggen over de Stngelgrac t B en W itelleo vour i tt Terzuek toe te stann l il erne berekening vau den Griueeuti ArchitiCl is he grbleken dutetn noodbrug ongciter zul kosten éO lu etu poui lïb berekend ovtT den lijd vun 1 Mnart lul 1 Juni Dal tirsibil ID kosten IS te kleiu om daarom het Da Voorzitter sielt voor dadelyku btbaudeliug DatirUm wordt bealuUu eii de zaak aan de orde gtstetd De hetr vsn Mraateii verklaart duarup met genoegen het voorstel tan U en W te hebben gehoord ook spr ia van mtienuig dal mtt het ot op bet kleine verwhil ui kuaten eeu noodbrug de toorkebr vcrdieut boven een pout Spr hoopt dat de vergadering rich met het voorstel zal koiineD vereeuigen Do heer Struver ïegt h t gc oe t ii van den vorigeo spreker te deelen Een pont mojie al iets minder kosten een brug ia veel Henschelyker ouk om duze rcdcu dut aau een poot gevaar verbonden is Bij de pout die eeoigen tijd geleden up den anderen singel io gebruik is geweest scheelde het zeer weinig of 80 i 4 meusrheo aren te witer geraakt Daarop wnidt zonder hoofdiduke stemroing overeenkomstig het voorstel vau en VV bialoteD en het verzoek Iz o toegestaan U Ë Q adres vanden heer Saoerbeek oud 74 jaar S7 jaar sluiswBchter oor de gemeente aan de HaveDsUis verzoekende onUlag net recht op pensioen tege 1 April 1880 In handen van B eo W opi bericht eo raad 10 Een idres van P Rietkerk en 15 andere ingereteoBn verdoekende plaatsing van een Uotaarii op bet Weeien erf Wordt verzonde au Q eo W tttüt uUWttV iKtVlt tM rop ta bescblkken Een adres van den heer A Willera verrwkende ontslag als bolponderwijzer aun de Tweede AriueDHchoul tegen 10 Maart e k Wordt eervol verlceud Adressea van i H van Ham J de niin M deQuant C Mansvelder en J L Zwarts verzoekende om beuuemd te wurdeu tot slutswacbter Ter vuie 18 El u adres van A G Oostram mr broodbakker verzoekeude ecu paar watertonuen voor zijn huis te plaatsen VSordt er tondeu aan B en W met oitnoodiging daarop te bfschikkeii De bier m UeiMa komt ter vergadering 11 n adres ao J van Meoacb erzoekeode dat de Gemeente hare medr werking verteene om een stukje grond gelegen aan het wuler vko den Groeneweg dat kadastraal tea name der gemeente Gouda bekend staat kadastraal op zija naam te brccgeti lu h iidea vau H eo W om bericht ea raad Aan de orde is het adres van deu hLcr ü Vf ai Buuren betrekkelijk hft plaatsen van publicatien lu de Nieuwe Gondsche Cvurant die de kenuisgevtngeii eu advLit utien an Hege de gi metute p d ielfde oorwadi den vetiüfki te mogen plaatsen als de Goutlsche Courant Het r ip ort van B u W strekt om op dat adres afwijzend te beschikken Dour de officieele afkondigingen en de plaatatng der keiiuisge iiigeir in de GoudacHe Courant is voldoende gezorgd voor bekendheid dier stukken zoodat volgens B en W de gemeente er geen belang bij hieft die ook in de Kteuto4 Goudscke Courant te doen plaatsen terwijl bovendien een weekblad daarioor ook loinder geschikt is wyl vtelal de ptaalsiug te Uut zou geutiiedeo suouls bgv met bet couvucatubiljet di r raads ergaderiugeu waarom ook gevraagd ia bet geval zou zijn Dit zou eerst dan kuonen worden opgeuoiiien iu de Nieuwe Goudtcke Courant aU de vergadering reeds wog afgeloopcn WA de uitKtvcr die stukken Jim mm opueioLU IQ bet brlaiig vau zijue lezers dao stellen B en voor hem dat toe te alaau De vergadering vtretuigt zich algemtco act het voorstel van H en W Daarop IS aan de orde ren voorstel lot regeling der bediening vaa de brug bij het Pusi kantoor Dit strekt oui de brugmachteter dier brug ƒ 1 per week meer toe t keuueu daar haar ssi alent l virbooging beeft gevraagd en niemand snders die betnrkking wil op zich nemen alt kunnende ui de nabijheid dier brug geen woning krijgen e heer Kist erkltart zich tegen bet Hit voorstel wordt daarop aangenomen met 11 tegen I stcB die van den heer Kisl Aan de orde is ten voorstel tot openbaren verkoop vu onbruikbare ichuiterskli edingstukken Uit Hordt zonder hoofdelijke stemming aangenomet llts metr aau de orde ajnde wordt de vergadeiiug gealo Q kantongvrecltt te Güuüa Terechtzluiiig vnn Woensdag 4 Februari 1889 Kentoureobter Mr J H van MIEftOP Ambtenaar vuu het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Kolterdam VEROORDEELD H Y d B wiukelier wonende te Wadiliuxvfec tot een boele van 10 gubleu of ger ran 2 dagen wegeu iu iiju bergaohuur te Waddiuxreeu toemeteo van steenkolen san de bedeelde minvermogenden aldaar waarvan de aflevering op vertoon van een bon hem door de Commissie van buitengewone bedeeling te Wuddiuxveeu was vergund met een aardappelenmaud die door hem als een halve hecto liler werd gebruikt maar eeu onwettige maat wm als volstrekt niet voldoende aau de wettelijke ver eischleu voor eeu iuhoud inaat voor droonre waren J P wiukelier wonende te Waddinxveeu tot eene boete vau 2 gulden of gw van 1 dag wegens in ign winkel te Waddiuxveen voorhanden hebben van een oiigeijkl ijleren gewicht U B winkelier wonende te Waddiniveen tot t ee boeten vau 2 gulden of gev van 1 dag voor iedere boete wegens in lijn winkel te Waddiuxveen voorhanden hebben van twee ongegkte koperen gewichieu M ï weduwe van A B winkelierster wonende te Waddiniveen tot vier boeten van I guldeu of gev van 1 dag voor ie lere boete wegens ia haar winkel te Waddiuxveen voorhanden hebben van twee oiigeijkte ijzeren gewichten en een houten maat en een koperen gewichi voorzien van het afkeuriugs merk J S vleeschhunwer wonende te Waddicxveen tot twee boelen van 2 guldeu of gev v n 1 dag voor iedere boete wegens in zijn slaohiplaata lo Waddiuxveen voorhanden hebben van eeu ongegkte blikken maal eu een yzeren gewicht voorzien vaa het afkeuringsnierk ö V bakker wonende te Waddinxveeu tot eene boeile van 2 gulden of gev van 1 dag wegens iu lijn winkel te Waddinxveeu voorlianden hebben van een ongegkte bouien maat t B weduwe van B H P jwinkelierster weende te Waddiuxveen tot twee boeten van 1 gulden of gev van 1 dag voor iedere boete wegens in haar winkel te Waddinxveeu voorhanden hebben Tan een houten maat en eeu koperen gewiabt beiden ougeykt J de J wiukelier wonende te Blei ljk tot en boete van 2 gulden of gev van 1 dag wegens in gu winkel te Bleiswijk voorhanden hebben van een oogeijkte bli tjcen maat A il T D wjokeliet wonende te Bleiswgk