Goudsche Courant, zondag 8 februari 1880

V vergLlijking van hetgeen vaste werken zouden kosten en terwijl deze misschien in geen halve eeuw zouden zijn voltooid kan volgens het tijdelijke stelsel iu weiniiie maanden worden gearbeid Mtn heeft d iarbij dan nog het voordeel dat veranderingen in de draagkracht van hel geschut niet zulk een verbazende omwenteling in het viydodigiiigsstelsel noüdig maken terwijl het voorbeeld van Öebastopol heeft geleerd dat men met vdel minder afgewerkte versterkingen kan volstaan dan die naar alle regelen vi n de komst ziju voltooid Deze gronden althans zijn door de Oostenrijksche militaire autoriteiten aangevoerd BINNENLAND 7 Februari 183U De heer J F Klinkhamer kapitein der genie hier iu garuizoeu is overgeplaatst naar Ainersfuurt De fortificatie opziclittr der 3 klasse W Vrancken is verplaatst van Gouda naar Gorinchem eu vervai gen door den hoofdopzichter J M van de Wetering bijgenaamd de Kuoy Men weet dat binnenkort het tooueeUluk van den heer Iloodliuijzeu lUjorvoGELs hirr zal worden opgevoerd Dit stuk werd door bet publiek en de dagbladen Ie liutter lain uitstekend ontvangen doch ééne aanmerking had meu N iast de hoofdgcsobie denis stond uog eene van min of meer iiielodrama tisclien aard die het stuk oulsierde De schrijver hoorde en beaamde die aannurking en lieeft wat groote waardeering verdient het tnelo dramatiache eleiiieui uit zijn stuk verwijderd De kuust oriticus der Niéuwe Rotterdamicke Ct zegt daarvan het volgende llet is een zoo zeldzaam verbcliijusel namelyk in ons luiid dat e u auteur zijn stuk tracht te verbeteren nadat het is opgevoi rd eu winst poogt te doen met de opmerkingen van het publiek A 1 eene wederupvoering vau iwiVW mv Ui al was het sleclils uit sympathie voor s heercn Koodhuijzeu s kloeke daad aandacht verdient Hel doet ons recht veel geno gen met het reeds goede maar uu nog verbeterde tooneelsluk ook hier kennis te zullen maken Naar wij vernemen zal de heer Steufert Kroese predikant te Nieuw Helvoet Donderdag J2 Februari e k als spreker optreden in eene vergadering der nfd Gouda en Omtlreien van het Ned Protestauteuboud In de zitting der Arr Itechtbank van Donderdagmorgen werd o a veroordeeld L de G oud 17 jaar bekl vun oplichting Ie Gouda gepleegd en diefstal vau een sigarenpijp te Waddiuxveen tot een jaar gev eu B boelen van 25 of 2 dagen gev voor iedere lioete De Tweede Kamer is bijeengeroepen tegen Diusdag lü Februari des namiddag teu drie ure Douderd igavond had iu Nut eu Verimtak de aangekondigde voordracht plaats van Mui TATULl bijgewoond door eeu talrijk publiek zoowel uit deze gemeente als uit de omliggende plaatsen Zij ving aan preek op het aangekondigde uur en Mnllatuli gaf daarmede een bewijs van stiptheid dat te incer wnardeering verdient nu het byna overal gewoonte schijnt te worden het publiek op vrij onbeleefde wijze een kwartier te vergeefs te doen zitten wachten Hy sprak over realitine en idealisme eu trachtte ie betoogeu dat die twee richtingen in den grond der zaak uiet te scheideu zijn en dat de zoogenaamde rea isten ook aan het idealisme de idealisten ook aan het realisme otters brengen Zoowel iu levensbeschouwiiig als iu kunstuiting zijn die richtingen dooreengeweven en staan uiet ieder afzonderlijk daar Spr begon inet aau te toonen dat de groote mannen uil de oudheid iu iveerwil vau het idealisme waarvan hunne woorden en daden blijk gaven zich ook uiet afkeerig toonden vau het realisme waartoe hij wees op Mozes Paulus Jezus op Homerus enz Hij gaf verder voor een ougenblik aannemende dat die Iwfe ricbtiugen werkelijk afzonderlijk mogelyk ziju verscheidene voorbeelden van valsch realisme en eveneens van vidsch idealisme waarbij o a de dichters het moesten outgeldeii Hij wees o a op de verzenmakers Bilderdijk en Teu Kate waarvan de eerste b v met ziju vrouw die hij het rijmen ook geleerd had telkens bij deu dood vau een hunner kindereu evu vers maakte alsof waar diep gevoel van smart zich kou uiten iu het aan elkander lijtnen van rijmpjes I Ten slotte betoogde Spr dat het ons aller streven n oet zijn om onze idealen te zoeken in de realiteit in de werkelijke wer ld om ons heen De voordrooht vloeide over van geestige opmerkingen eu vernuftige iuvalleu en was door eeu en met iuichlufniins zooveel uiogclijk v iu de keikelijke belangen en behoeften slechts de belan ien eu rechten vau het liijk het onwrikbaar einddoel mogen ziju De minister stelde als oubelwislb iar dat de Kerk rfik yls builen hare bevoegdheid is gegaan en de Staat tot tegcnweer verplicht was Om tot deu vrede te geraken worden w derüijdseh groote gematigdheid beleid terzijdeslelling van den strijd om beginselen doch eenvoudige inachtneming der feiten dringend gevorderd De minister heeft ziju goeden wil in de richting getoond eu is tot herstel vau den vrede bereid Fn den vi rdereii loop van het debat verklaarde de heer von Kaniiiiersteiii dal de coug rvatieven den loop van zaken zourieu afwiichten eu zich eenvoudig bij het resultaat iiederleggeu De heer Sienzel deelde uit naam der vrij conservatieveu mede üat hij geneigd w is tot eeu modus vintudi mede te werken mits de rechten van den Slaat niet verkort worden De oud minister l ilk bestreed de verwijten door leden vau hel centrum tegen hem ingel racht en deed uitkomen dal de btstaande toestand niet het gevolg was vau de wetten Do St uit zeide hij was thans in eenc verdedigende stelling gekomen eu de verkl iringeu van deu minister von Puttkamer hadden hen versterkt in de overtuiging dat deze stelling bij de ouderhaudelingeu met de Curie van groot btlaiig voor den Slaat zou zijn I e Koningin van Engeland h eft Donderdag het Parlement ireopend met eeue troonrede waarin werd verklaard dat de beirekkingeu met de mogendheden van vriendschappelijken aard ziju eu de gebeurtenissen sedert de prorogatie der Parlemeuiziltingen voorgevallen de strekking hebben om nieuwe waarb rgen voor het behou l vau den Europeescheu vrede op de grondslagen van hel Uerlijnsche verdrag aan te bieden Er blijft ecjilir uog veel te doen over tot herstel van de wauverhoudiug welke sedert deu oorlog in verscheidene tieelen van hel Turksclie rijk bestaat De wanorde in Afghanistan maakt de terugroeping Ier troepen voor het tegenwoordige oumogelijk doch de Kegeeriug blyft getrouw aan ile beginseleu welke hare houding tot dusver regelden Terwijl zij besloten is oiu de veiligheid der grenzen van het Inilische rijk te verzekeren wenscht zij tevens vrieud ehappelyke botrekkingen met de overheden en de bevolking van Afghanistan te onderhouden De llegiering hoopt dat de vestiging vau een bondgenootschap der Zuid Afrikaansche koloniën Weldra Zal lot stand komen In de troonrede wordt verder gewag gemaakt vau de maatregelen welke reeds geilomen ziju tot leniging vau den in Ierland heerscheiide nood Een ontwerp van wet wordt aangekondigd tot dekking der voorschotten door ile benadering van eeu deel der fondsei voortspruitende uit de liquidatie der Proteslantsche kerk Onder de andere ontwerpen welke in deze zitting zullen worden aangeboden behoort er eeu tot uilbreiding vau de macht der grondeigenaars en tot T reeuïoudigiug der bipa iii gen op de voordracht J van grondeigenaar Gisteren zou de verkiezing van een afgevaardigde voor Liverpool pluat6 hebben de liberale candidaat lord llamsay zou ook door de Home Kuiers worden gestemd Wat ook de uilslag zij er ziju heel at inkt en woorden verspild voor deze Verkiezing Gladstone en Harliugtou hcbijen wel persoonlijk geen laiis gebroken voo de liueralen caudiila it maar brieven geschreven aarin zij hem w iriu aanbevelcri Gladstone schreef o n dat bij ile verkiezing Ie Liverpool niet alleen de pol tiek in het spel was maar ook de eer vau Engeland D it aan deze verkiezing een bijzonder gewiclit wordt gchrolit is uiet te ontkennen Men zal zich herinneren dal liet geldt deu conservatief Torr te vervangen Verliezen kunnen de liberalen dus nooit Toen de Duilsohe militaire ontwerpen pas verschenen is rteils voldoende gebitken dal meu iu Oostenrgk alles behalve geneigd was het voorbeeld van de Dui schers te volgen eu de legersterkle nog booger op te voeren Meir oordeelde dit trouwens niet wel mogelgk Uit verklaringen van den minister van oorlog iu de delegation is gebleken lat aan vermeerdering van het leger uiet wordt gedacht inaar wel ernstig verbetering van ii doode strydkrachlen ter haud zal worden genomen Meu heeft reeds in vorige jaren iu die richting gearbeid door rondom verscheidene vestingen nieuwe werken aan te leggen tiet zijn geen gemetselde forten omdat deze eene verb izeude uitgaaf zouden vergen maar aanlwrrken die betrekkelijk weinig kosten doch Toortdurentl moeten worden onderhouden Ook dit onderhoud eiscbt etne betrekkelijk geringe som en men oordeelt dat hetgeen nu gemaakt werd even goed dienst kan iloeu als steviger weiken Het plan is no om aan dit stelsel eeue belangrijke Uitbreiding te gevea Er zal daa natuurlijk meer voor op de begrootiug orden gebracht maar de som is niet in j ander zeer boeiend Als gewoonlijk bij Multatuli het geval is veroorloofde hij zich herhaaldelyk uitweidingen eu lange lusscheuziunen die echter steeds medewerkten zijne bedoeling te verduidelijken Hier eu daar kwamen er echter vragen by ons op naar aanleiding dezer voordracht Daar o a waar hij sprak over Emile ZoU eu met onverholen weerzin zich nilliet over diens arbeid terwijl hij telkens zijn zakdoek zocht om als t ware de onwelriekende g euren af te Weren die uit diens werken tot hem kwamen en hem een valsch realist noemde nadat hij met nadruk vermeld had geen van dieus werken gelezen te hebben eu alleen af te gaan op een artikel in den Ned Spectator over diens arbeid vroegen wy ons af of dat dezelfde man was die verklaarde zich bijna alleen te bepalen tot de lectuur van oude boeken daar hy oud genoeg was geworden om zioh lol broniUM ttudie te bepalen P Voor eeu billijk rechtvaardig oordeel over een schrijver is o i studie vau diens werken een eerste verei ohte eu een dergelijk ongunstig oordeel op groud van een enkel artikel or r die werken is minst genomen bevreemdend vooral bij iemand die zich beroemt op ziju bronnen studie I Behalve de vele geestighedeu bevatte de voordracht ook vele beharligeuswaardige wenken ook voor jiiugelieden die niet zelden blijk geven van valseh idealisme Hy vertelde o a van eeu meisje dat ofschoon jong reedt een zware taak te vervullen had Eeue zieke moeder eischte hare zorgen een viertal jongere zusje en broertjes hare oppasiiiig eu een druk huishouden hare bemoeiingen Ongelukkiglijk verbeeldde dit meisje zich dat zy boven dergelijke alledaagsohe b zighedeu verheven was zij deed wat aau lilteratuur en uchlte zioh te hoog voor bet werk dat op hare schouderen rustte Dat verblijf in de zieken eu kinderkamer kwam h iar Ie j eeiiiuonig voor eu een ruimere werkkring muest zich voor haar openen Zy wilde de wen ld lu Spr r tadde haar integen lcel aan haar huiselijke laak met liefde waar te nemen ook in het eenvoudige ligt poezie en het alled iagrehe is onze toewijding teu volle waard Het meisje Int zioü echter niet overluige U ging ten laatste de wereld in Vele teleur stellingen wachtten haar daar mislukking op mislukking werd haar deel totdat zij ten laatste werd soeur d ckarite in eeu bigyplisch hospitaal waar Multatuli haar de vr iag liet doen of bet toch niet beter zou zijn geweest zich iu den beginne aan haar zieke moeder te wijden in plaats van te eindigen met oppassen van geheel vreemde zieken Voorzeker iii dit eenvoudig verluwl lag een diepe zin verscholen naar aanleiding waarvan spr vele opmerkiugeu en wenken gaf die zoowel van zijn raensclienkeniti al van zyii geestig vernuft blijk gaven Valsch idealisme heeft zich van vele jeugdigen ouder ons meester gemaakt dat ftien t leere onderscheiden van t wore idealisme dat rchirr steeds gepaard moet gaau met een zeker realisme 1 Spr drukte ten slotte in verband met ziju onderwerp ziju g hoor op het gemoed met kracht eu met nadruk dal hel niet de vraag is by de beoordeeliiig der waarde van een meusch welk soort v ii bezigheden men volbrengt maar veeleer welke dt tcijze is Kaarop men die waarneemt leen werk is te min zoo het maar gedaan wordt met toewyding met verstand en met hart Wy bepalen ons tot dit weinige De improviaatin van Multatuli leenen zioh minder tot eeu geregitd verslag het zou voorzeker gemakkelyk vallen zijne nnecdoten invallen opmerkingen we£r te geven dooh het eigenaardige van de voordracht u niet op Ie Bchryreu Wy zijn het in deze met den Ned Spectator een die in zyn taaiste nr o a van Multntuli s voordrachten zeide Er ligt zoo veel iu deu toon iadeüjnheid eener wending in de eigenaardige wijze van zeggen dat verloren gaal wanneer men het zou willen opschrijven De moeite van een uitgebreid verslag zou dus meenen y te vergeef zijn Talrijk waren de bewijzen van instemniiug met het gesprokene door het publiek dnt zi ker met ons hoopt dat Multatuli ook een volgend jaar Gouda weder met een bezoek en een voordracht vereere Het gezelschap Crescendo te Bodegraven gaf Donderdag avond eeu concert ten voordeele der armen dat ƒ 27U heeft opg ebracht Bij de verkiezing van een lid van den gemeenteraad te Zevenhuizen ter vervanging van wy len den heer J Bos Azn verkregen de heeren J Doxterora 19 en D C Marck H stemmen Diiar geen hunner de volstrekte meerderheid heeft bekomen zal er een herstemming plaats hebben Uit Ouderkerk aan den IJsel meldt men van i Februari Niet minder dan drie hardrydergen op aohaatsea ziju door de alhier gevestigde ytalub gelyktydig georganiseerd ui een voor mannen alléén een voor jongens beneden de 13 jaar en een voor mannen eu vrouwen paarsgewijze Eerslgemelde had den Sdeu dezer plaats door 42 rijdirs werd er aan deelgenomen de prijs ƒ ïfi werd behaald door A Oskam vau Itergainbacht de Iste premie 15 door M de liruin vau Zevenhuizen de 2de premie ƒ 7 31 door G Neef te Krimpen a d Lek en de 3de premie ƒ 5 door J vau Oapelleu van Krimpen a il IJsel terwijl aan de beide laatst aaublijveudeu eveneens icdir ƒ 5 il toegekend Het geheel werd opgeluisterd door muziek Bij eene algenieeiie vroolyke stentniing liep alles in de beste orde af Bg kon besluit vau 22 Januari is geregeld hel ninbisgebied der inspecteurs districts en arroiidissenieuts schoolopzieners eu van de verdecliiig hunner werkzaamheden Het rijk is verdeeld in drie inspecticn De eerste bevat NoordBrabani Geldeiland en Liraburg de tweede Zuiden Noord Holland Zeeland en Utrrcht de derde Friesland Overysel Groningen i n Dreiile Voorts is het ryk verdeeld iu 25 iistncteii XoordBnibant bevat de distr s Bu ch Breibi Tilburg Eindhoven Gelderland de disir Arnhem Zutfeii ïiel Zuid Holland de distr s Ilage llotter liiin en Dordrecht Xoord Hollaud de distr Amsterdam Haarlem eu llooru Zeeland de distr Middilburgeu Goes Utrecht eeu distr Utrecht Friesland ile distr Leeuwarden en Heereveeu Overysel de distr Zwolle en Deventer Groningen de distr ïroningeii en VViuBCholfu Drente het district Assen Limburg de distr Maastricht eu Roermond Nog is hit Uijk verdeeld in 94 arrondinsemeuleu Hit distiiei s Huge leeft de nrr s Hage Leiden Delft lil VVoerdt 1 Het distr It Itolierdam heeft de arr Kotterdam Gouda Schieil mi en Vlaardingen Hel arr s Graveuhage omvat de gemeenten stjravenhage Wassenaar Het arr Delft de gemeenten Berkel en Rodenrys Bleiswijk Dilft s fïravesande Hof van Drlfl Lier ile I o do I Monster Niwldwyk Nooddorp Pijnac ker Hijiwyk Schipluiden Stonipwyk Veur Voorburg Vrij iib in W ileringeu Zegwaard Zoelermeer Het arr Liideu de gemeenten Hillegoin Katwyk Leiden Lei lerdorp Liaee Noordwyk Nimrdwykerhont O gstgeest Kijnsburg Sassenheim Valkenburg oorhoul Voorschoten Warmond Zoeter oude Het arrund Woerden de geraeenlen Aar Ier arlanderveen Alkeraade Alphen Barwouiswaarder Benthuiren Bnilegraven Boskoop Hazerswoude Koudekcrk Liimuiden Nieuwkoop Nieuwveeii Oudshoorn lleeuwijk Rietveld Byusaleruoude Waarder Weide Lange Huige Woerilen Woubrugge Zeveuhoven Zwammerdam District Rotterdam Het arrondissement Botterdam omvat de gemeente Rotterdam Het arrolidtaseraent Gonda de gemeenten Ammerslol Berg AiBbaeht Bi rkenwoude Capelle i d IJsel Gouda Goudeiak Wansireehl Hekendorp Krimpen a d Uk Krimpeu d IJsel Lekkerkerk Moereapelle Moordreohl Niiuwerkcrk a d IJsel Ouderkerk d IJsel Oudewaier Papekop Schoonhoven Stolwyk Vlisl Waddinxveeii Zevenhuizen Het arrondisseinent Schiedam de gemeenten Uilendracht Oosten West Bergschenboek Cbarlois Delfshateu Hillegrreberg Hoogvliet Kraliiigen Oversebic Pernis Poorlugaal Ridderkerk Rhoou Sehiebroek Schiedam IJselmoude In titel H van het besluit wordt de verileeling der werkzaamheden van de met het schooltoezicht bclostt ambtenaren geregeld A De arrondissement Bohoolopcienen De arr schoolopziener heeft zyn vaste woonplaats binnen het arrond tenzij de Min van Biuueul Zakeu hem vergunt elders gevestigd te zyn Aan den arr sohoolopz kan door den Koning een vaste som s jaar als vergoeding van rei en verblylküsten worden toegelegd Hy houdt een auwkeurigen laat van alle openbare eu byzondere aeholeii van lager ouder y iu zyn arr van de onderwijzers aan d ie scholen werkzaam en vuK de kweekelingeu Hij vermeldt op dien staat de bij bet onderwij aan iedere schjul in gebruik zynde leerboeken Hij bezoekt meermalen sjaar de Ryk of gcmeentelyke kweekaoholen voor onderwyzers normiwllessen of andere instellingen tot opleidipg van ou1 derwijzer in het arrondissement en doet over ieder viereiideeljaar van zyn bevinding verslag aau den districtsschoolopziencr Hy bevordert de instelling van plaataelyke commi iën overal auar dit ter verzekering van plant elijk toezicht nuttig i en bewaart afschrift van de plaatselijke verordeningen die de samenstilling eu inrichting der iu het arrund aanwezigen comraisiën regelen Hy woont de vergadering dier commissiëu bij zoo dikwijls zij dit verlangen of hem abmlshulve geraden voorkon t en roept ze joo tioodig bijeen Door iltu Koning wordt j t irlijks een bepaalde som ter zijner beschikking gisletd bi sleind tot bekostiging eener bibliotheek waarvan de onderwijzers ouder zijn toezicht parlij kunnen trekken bij de voortzeiiing hnniier studiën eu tot bestrijding van untkre kltine uitgaven iet bevordering vau het doel der onderwijzers bijeenkomsten De urr sclioolopz gieft rfchtstrecks aan den Min van It Z aan jedep Staten of aan den inspecteur vnu hel lagi r onderwijs alle inlichtingen die van hem worden verlangd B De distric s schodlopzieuer De distr sc oolnpzii iMr hl eft zijn wooiiplaats iu de gemeente wauruaar het district genoemd wordi tenzij hem vergund wordt zieh elders in het district te vestigen Hij bezüi kt ledere opeiib ire en bijznndtre sclioul van l tger onderwijs binnen ziju ambtsgebied ten minste eenmaal in de drie j tren Ilcin kan door den Min een vaste som s jaars als vergoeding voor reis en verblijfkosten worden loegilegd llij houdt ten minste eeuinaal ia de drie maanden eu verder zoo dikwyl al hij het noodig acht eeu bijeenkomst met de arrondissements schoolopzieners iu ziju disiriol ter bespreking vun de au hem loeverirouwile belangen Xa afloop van elk vierrndeelj iars zendt hij ann lm inspecteur eeu staat betrttfeude de vergelijkende examens door hem gehouden Die slaat verini ld Ie het aantal sollicitanten 2e het aantal op de voordracht geplaatsten 3e d plaats die de dour den gemeenteraad benoemde op de voordracht iunain Zoo dikwijls krachtens de art 21 22 eu 50 der wet van 17 Augustus 1878 de beslissing van deu minister wordt ing roepen zend de disir school ipz aan deze de zlukken met een beredeneerde toelichting Zoodra miuisten brsljasing hem is bericht brengt hij die onmiddelijk Ier kennis van belaiigbebl uden Trikeus wanneer bij de vergadering eener plaatselijke commi8 ie wil bijwonen of beleggeu en hij de tegenwoordigheid van den arr schoolopz weiischelijk acht geeft hy deze hiervan kennis met uitnoodiging mede tegenwoordig Ie zijn By de toepnsalng van art 21 22 29 31 36 en 38 der vet van 17 Aagusin 1878 Slaataltad uo 127 wint de distr schoolopz het gevoelen van deu arr schoolopz in Hij geeft rechtstreeks aan den vooriioemden minister van Binneiil Ziken en o Gedeputeerde Staten alle inlichtingen die van hem wordeu verluugd Van de iuspictcurs De inspecteur heeft zyu vaste woonplaats biuueu zijn amblsgebied ter plaatse door den minister Ie bepalen Hg bezoekt de openbare en bijzondere scholen van lager onderwijs de kweekscboleu nomiaallcssen en andere iurichtiugen ter opleiding van onderwijzers binnen zyu ambtsgebied zoo dikwijls hij dit noodig acht Hy kac acht hij dit noodig bijeenkomen met de diatriclischooloptieners van zijn ambtsgebied ter bespreking van de hem toevertrouwde bd ingeii Hg kin ook arrondissemeuts sohoolopziener binnen zyn amblzgebied tot het bgwonen van zoodauige byeenkomst uitooodigen De itttpeoteurs worden ten minste eenmaal sjaa S door onzen voornoemden minister byeengeroepeii ten einde onder zijn leiding de algemeene belangen van bet lager onderwijs te overwegen De inspecteurs geeft a n Gedf puleerde Staten der pioT ncie rechlstreeks alle inlioliliugeu eu voorlichting die zy van hem veriangeii Telken wanneer de inspecteur de vergadering eener plaatselijke commissie wil bgwonen of beleggen en de tegenwoordigheid van den arrond schoolupz wen ohelijk acht geeft hij deze hieVAan keunis inet uitnoodiging mede tegenwoordig te zijn Door den uilgever H Pijllersen Tzn Ie Sneek Zal bij geuoegzaine deelueiuing wordeu uitgegeven een nieuw maandelgksch tydschrifi onder reductie van den heer J J A Goeverueur getiteld Couctrneur s Oude Huisvrimd Verschillende letlerknndigeu in Nederland en België hebbeu hunne medewerking toegezegd ten einde op die wyze den ouden en geliefden kinderdichter en schrijver Ie teunen en zyne laatate levensjaren te helpen vervroolljken De afd Schiedam o der HoU Jlaatschappy van Landbouw had het plan ontworpen tol het houden van een vee tentoonstelling loen de di Irictsveearts J Unifnagel met dit plan bekend geworden het ernstig ontraadde wendde het afdeelingsbestuur zich tol den minister van binnenlandsche zaken met verzoek om beslissing Deze antwoordde daarop het volgende llet honden eener tentoonstelling van vet vee te Schiedam in het voorjaar vau 1 880 komt my zoo strgdig voor met het belang van den veestapel zoolang de longziekte uiet geheel gtwekeu is dat ik mij verplicht zie het houden dier tentoonstelling Ie verbieden Ik zal my mocht het plan nifl worden upjjegeven hetgeen ik tromieiis niet verwacht genoodz iakt zien Z M den Koning voor te stellen gebru k temaken van de l evoegdheid welke art 15 der wet van 2Ü Juli 1870 Slbl 131 voor zulke gevallen aan de hand geeft liet plan is echler opgegeven Ofschoon de datum van die resolutie wordt vermeld als te zgn 12 December jl werd het bovenstaande eerst thans openb iar gemaakt Door verschillende assuradiurs was op de onlangs door brand vernielde stooinsuikerfabriek op de Lauriergraehi te Ainstirdam geteekeiid lot eeu gtzamijnlijk bedrag van 9 7 0l 0 Buiteudien li p er nog een verzikeriiig bij deonderlinge nmaischappij van de Juiig en Co vau ui geieer 40 000 en een rHllinadeursbraiid oontract van 30 000 terwijl de directie een aanzienlijke som bij zich zelve verzekerd had Het raffiuadeurii brandconiract z d vermoedelijk ontbonden worden daar het aantal raflinaderijeii thans te klein wordt Van den opbouw der fabriek is nog nie s roet zekerheid bekend ook niel hoeveel de schade bedrilagf De cuinmissie doo de assuradeurs gekozen oin dieop te maken is druk bezig maar er valt zooveel op te ruimen dul biermede nog wel eenige lijd zal verioopei Ofschoon de fabriek bij verschillendeposteu was verzekerd wordt de schade over het gehid opgemaakt daar dit afzonderlijk niet te doen is iUU Edward Rooze bestrijdt in eeu brief over den ir Veefa iiidel nut Engeland en de Volksvertegenwoordiging opgenomen iu hl t N v d D van Donderdai de nieeuing doo onzen Minister van Buiteulandsehe Zaken iu de beide Kamers onlangs geuit d it de mualregtlen van Engelsche zijde tegen den invoer van vee uit Xederland genomen eeu vermomd protectiouisme voor t I bij hun onderzjek iu Engeland eeu anderen iudr l gekregen en ook de heer Kooze heeft opgemeritt dat alleen de quoestie van longziekte longblaar en klauwzeer iu t spel is De hertog van Richmoud heeft de bepalingen in Engeland gemaakt op den invoer iiitl van Hollandsch rooar van Foreigli vee iu talgeiineu En nn mo e lord Beaconsfield na en dan van ei u proteclionis ischen geest blijk geven in deze zaak is di niet meer dun in andere t geval Behulve door de ophttfing van het verbod van invoer van schapen uit de Vereenigde Staten staan Nedcriand en Amerika let alle andere boitengesloleu natiën volkomen op hetzelfde standpunt De heer Rooze wijst er op dat noch t transport van levend vee uit Amerika noch de veeteelt noch het aanvoeren vau vee uit Australië op deu duur goede resultaten geeft Bovendien wat kon Engeland bewegen om t vee vau een bevriende naburige natie buiteu te sluiten en het zoover van hnis al Amerika te halen Het betreft hier geen sympaIhiëu er beslaat een levensquaestie voor Holland ea Engeland zijde geen protectionisme tegen on gekant of zoo er een zweem vau bestaat men overdrgve niet want daardoor werpt men onze glazen iu en weerhoudt den landbouwer met kracht mee te werken tot t uitvoeren van de door Eugelaud verlunge bepalingen Ten slotte zegt de heer Rooze dat als wg den veehandel met Engeland in zijn eer wenschen hersteld te zien wy ous vau alle ziekte moeten zoeken vrij Ie maken wij moeten docr onze wetgeving I waarborg bieden maar daarbij is het in de eerste plaats noodzakelijk dat wg de overtuiging mei on omdragen dat de besiryding van besmettelijke ziekten wel zeker een regeeringsziuik is maar het wanrdee I ren het nakomen eu het handhaven vau helgeen die Regeeriug alsweiischelijk en ncodig aanbeveelt dat is de zaak van het volk I Omfent de viering en den sterfdag van Zwammerdam verneemt Je N R Ct het volgende Eenige weken geleden deed dr Daniels te Amsterdam in dtf natuurkundige sectie van de afdeeling van het Genootschap voor natuur genees cnheelknnde het voorstel dat men op den 17n Februari de nagedachtenis van den grooten natnurvorscher op zyn graf in de Walekerk aldaar lou huldigen Dit voorstel werd aangenomen door de sectie en goedgekeurd door het Genootschap dat de uitvoering er vdn op zioh heeft genomen s Middags om drie uren zal meu zich in de kerk bevinden en ontvangen wordeu door den voorzitter van het Genoot rJiap prof Stokvis die daarna eeu redevoering zal uilspreken welke door prof Hartiug is gesteld Lnaletgenoerade was nitgeiioodigd zelf de rede uit te spreken doch drufde dit niet op zich nemen Zijn belangstelling wilde hij echter op deze wyze toonen Aan de pilaar iu welker uabijheid het graf ligt zal een marmeren steen met o ehrift bevestigd