Goudsche Courant, zondag 8 februari 1880

Zondag 8 Februari 1K80 mm mmi m mm wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEADXWIJN van f 28 per Anker met acoijna Steeds belenren voorradig Ook bij proefflesschen kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en franko verzonden Alles wordt franko t huis geleverd DE ORIÜINEELE ïlit Naai m achines onovertroffea iii oliditeit Deugdelijkheid en Duurzaamheid en il i irdoor de meestgezochte Naaimachines der wereld Zg worden zonder pi i pverhooging tegen wekeIjjksche afbetalingen van afgeleverd om zoodoende ook de meest onbemiddelden in staat te stellen zich een der beste voor zgn onderhoud dienstige Machines aan te schaffen en zgn te liotterdam uitsluitend ▼ erkrggbaar in het Hoofd Depót voor de Provincie Zuid Holland 346 Hoog straat Rotterdam Hoogstraat 346 alwaar ook Defecte Machines van alle systemen spoedig en goed gerepareerd worden Agent te Gouda de Heer J Goedewaagen woïdrt TfrvanTHijïiï door leii ht cr CuUiiiPt eu ludieii mfu ZwimnnTflams woonhuis kuit vindm dan za ook daarin een steen worden aangebmcht Tweeeudertig fttIeerJe ïmoolwhappen en verscheiden mannen VBO weteu chap zijn uitgenoodigd de plechtigheid by te wonen K Mi g oentevrouw leefde te Amsterdan in oiimin met haar echtgei oot Ateu besloot te sclieiden en de uituUls en het overige te detlen Ieder zooveel stoelen burden kopjes kooien a irdappelen kussens enK ulUs werd eeilgk gedeeld Knidelijk kwam men aan de p troleundanip de ftnige lamp De m n WüU de lamp lubben en de vrouw wilde met KG dei lamp heeugaau Hierover onlstoiid verschil en il woede onistoken nam de rüuw de lampen stot g ze op het huutd van haar man aan stukken De qtiiestie was zoodoende opgelost en ieder had uiet het zijne kunnen vertnkken indieu de man niet eerst verpleegd had moeten worden lu het gasthuis en zoo de politie de trouw niet had opgepakt Laatste Berichten Londen 6 Pebru iri De aitsljg dtr virkieriiig Ie Liverpoul is dat de coaservaliif Whillry 2fi 106 9leiniiiiu kreeg en lord Uumaiy 23 885 Whil y had dus een meerderheid tnii 2 221 st Burgerlijke Stand GEBORE Febr Pictor Juhaniie ouders P J B 1lurt u O J kurleiiu er 5 Hciidiika Uilluliuiiiu Supltia ondcrf J HiiUchir en S Lmtjee B treRdliiii lleniiiiin oiidirs H N oltmBQ en 11 C Kooijmaii Antonia oiidira J de Vos ea J StulKijlt 6 1 cv leur inderB D L OaU en F van Straten Dirkje oiidera I Virnieulen en J M Vtejfgeiuao Jul aana KIhih oudera A efftuld va i Ilruyiivia OVEKLKUEiV 5 Fibr K Verbg liiiiiir aii J de Jong 4j 6 S P Monchon 47 P Hippel 48 J J F Swaneiiburir 7 ONUtSTBOÜWD 6 Pebr C J Zwnnenbnrjr 35 j en W Ricbeeo 21 J B J van Gent Ü2 j ep iN flr ndel 23j Q Blok 23 j eu r Koemiius 37 j ADVERTENTIES 3föSSSsSSS 2ma g öam i5ta m ECHTVEREENIGING A VAN DER STAR H VAN DBB WINDEN m OouJa 7 Febr 1880 Ondertrouwd SBS ENGEL JACOBUS van GENT Az i H NEELTJE GRENDEL Hl Goudüf 5 Februari IbSO Bevallen van een Zoon G J BELLAARTKortenoever Gouda 3 Febraari 1880 Nog treurende over het verlies mijner Dochter zoo trof my heden de zwaarste slag door het overlijden van mgnen eenigsten Zoon SIMON PETRUS MOÜCtlüN na een lang en gedaldig ly den en voorzien te zijn van de H Sacramenten der stervenden Uit aller naam de Wed L MOUGHON Gouda den 6 Febr 1880 en Kinderen Eenige en algemeene kennisgeving N B De horologiemakerssffaire zal voorloopig op dezelfde wijze worden voortgezet De ondergeteekenden betnigeu hunnen harteiyken dank voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij gelegenheid hunner 25JABIGE ECHTVEREENIGING O DO JTEROM W DOGTEROM Verüooli Stem bji Haastrecht 7 Februari 1880 I Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot Vader en Behuwdvader betuigen wij onzen oprechten dank Wed O RIET VELD VAN dkr Put M BINNENDIJK M J UINNENDIJK RiETVELD P BhüRKENS E BEURKENS RiETVELD J RIETVELD 6ouda J FebruariJ880 Maatschappij toti UTvaii tALGÖlKK DEP ARTEMENT GO ÏÏDA OPKXBAHK VKÜGADKRIMf op Dinsdag den 10 Februari 1880 des avonds te 7 uur in het Locaal NUT EN VERMAAK op de Haven Spreker de Heer F SMIT KI EINE uit GravetJiage ENTREE voor Vreemdelingen Leden der Maatschappij zijnde O 25 Voor Vreemclelingen Niet Leden der Maiit schappij O 50 Voor Stadgenooten Heeren Niet Leden en Dames van Niet Leden I De Secretaris D N BROUWER ® mi een Ronde Ingelegd Mahoniehouten Tafel Te bevragen bij den Heer BELONJE Meubelmaker Oosthavep Met primo MEI wordt te llage in een stil gezin verlangd een nette bedaarde l IËi STBODE P G Loon 80 vatbaar voor verhooging Adres met franco brieven onder No 391 bij den Uitgever dezer Courant Openbare Vei ltoopiiifjf op MAANDAG 1 MAART 1880 voormiddags ten 11 Ure in het Koffiehuis Harmonie aan de Markt ta Gouda ten overstaan van Notaris Mr KIST No 1 Een zeer gemakkelijk ingericht BItENH VIS met TUIN am de Gouwe Wijk C No 73 te Gouda bevattende zeven Kamers No 2 Een royaal modern gebouwd HEEJIENHUIS met TUIN aan de Crabethstraat Wjjk Q No 229 te Gouda bevattende negen kamers No 3 I ensttxkTUIN oiBOUWGIlOJVI gelegen naast het vorige perceel No 4 Een royaal modern gebouwd HEE ItENHUIS met TUIN aan de Crabehtstraat Wflk Q No 228 te Gouda bevattende negen kamers No 5 Ben stuk Tf71 iV ofüOt rGifOiV gelegen naast het vorige No 6 Een nieuw gebouwd WOONHUIS met aCHUUIl en grooten MOESTUIN aan de Bagijaen of Vierde Kade Wijk R No 432 naast het Rvjnspoor te Gouda De perceelen 1 4 en 5 te aanvaarden 1 MEI 1880 de overigen dadelijk SOCIËTEIT 01 mmir SOISEEAETISmUE op ZONDAG 8 FEBRUARI des avonds ten 8 ure te geven door de beroemde Spaansche Mandolinisitsn en GüITABISTEjr de lieer en Mevrouw FOBVÉLY BIJ AFWISSELING Prijzen per Plaatsen HH Leden hnnae Dames en Kinderen f 0 2 per Persoon Niet Leden 0A9 l roeramma s zijii in de Sociëteit verl rijrlmar jr MK De ondergeteekcnde maakt bekend S dat van af aanstaanden JI f fjrM o i m J M i 9 Februari de POSTWAGEN tusschea SCE00NH07EN n OOM zal AFRIJDEN en AAÏ KOMKN teSrAoorthoven bij den Heer K M MULDER HeerenLogeinent en te imnla h den Heer A JONKHEIl Koffiehnis en Stalhouder tegenover het Station bjj wie een half uur vóór het veitrek plaatskaartjes te bekomen zijn en pakjet en goederen ter verzending in ontvangst worden genomen A 1 drRLITRK 6 Febraari 1880 Wli KELIlUIS wordt tegen 1 MEI a s TE HUUR gevraagd op een der goede standen te dezer stede Brieven franco met opgave van Huurprjjs en Stand onder No 387 aan het Bureau dezer Courant Met primo MEI wordt aangeboden een BENEDEN en een BOVENof een GEHEEL HUIS staande op de Gouwe Huurprijs vóór het Benedeuhnis füüü voor het Bovenhuis 140 en voor het geheele huis 300 Ook is dit Huis uit de band TE KOOP Adres onder No 382 aan den Uitgever dezer Courant w n7raaijmaakers 17 Haven 17 Voorhanden VER8CHB APPELBOLLEN Saucsijzen KOXINGINNKBBOOD lleereiilranltet divers Klein Gebak enz Tegen Hoest en Vebkoudheid de reeds zoo gunstig beUende BORST GARAUËLS Verzoeke BESTELLINGEN voor den aanstaanden VASTENAVOND in tjjds te ontvangen W N RAAIJMAAKERS 17 Haven 17 Gouda Druk van A Bsinkhan Adverlentiën Men vraagt ten spoedigste Mn Zich aan te melden aan het Bnrean dezer € onnujt DUKGBAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bg deze ter kennis van Ingelanden 1 dat de lijsten der stemgerechtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het dienstjaar 1880 volgens art 29 van het reglement gedurende veertien dagen na heden Zondagen uitgrzonderd van des morgens 9 tot des middags 12 nre ter inzage zullen liggen als volgt de lijsten van al de iestien districten ter Secretarie van Rijnland alwaar zij tevens tegen betaling van 10 cents voor elke l st verkrggbaar zgn die van bet derde district aan de Cruquiar die van het vierde district aan de Lynden die van het zevende distric tta de Leeghwater die van elk der overige districten ter Ge meenteSecretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorende onderkiesdistricten 0 dat eg die vermeenea dat de Igaten niet tumiricaTig zijn opgemaakt volgens art 30 van het reglement gedurende veertien dagen na het aanplakken dezer kennisgeving hnnne beïwaten et overlegging van de vereischte bewgien kunnen onderwerpen aan de beoordeeliug van de Vereenigde Vergadering welke op den eersten Donderdag in Maart over de ingebemen reclames zal beslissen De van ouds gerenommeerde THEEËN uit den Koninklüken Nederlandschen Wurtem bergschen THEEHANDEL van P V TROUSSELOT ZOO Hofleveranciers van de Hoven van Nederlnnd en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrggbaar te Gouda bg J J v n SAN DEN Botermarkt J ILKIEBERT HmT GOPA maakt bekend at zgn Atelier VAN AP HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VEEVAARDIGEN van Salon K ibinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar da laatste vinding J de JONG Az Mr TIMMERMAN INntilMENTEELE ZVIVERm van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEÜBLEMENT Knipenteeg K 227 GEVRAAGD tegen MEI EENE DIENSTBODE Adres met Franco brieven onder letter H K bg den Boekhandelaar P van Oüf SHOORN te Gouda Openbare Vrljviilligc Verkoopiiig te GOUDA oin Contant Oeld voor het Huis gemerkt Q 88 aan den Kattensingel binnen Gouda op DINSDAG 10 Februari 1880 des morgens ten 10 nre van TAFELS STOELEN FAUTEUILS BEDDEN met toebehooren MATRASSEN KOPER BLIK en AARDEWERK Oud PORSELEIN GLASWERK KACHELS PENDULES KLOKKEN VLOERen andere KLEEDEN MANGEL kortom alles wat tot een netten Inboedel behoort Voorts een Mahoniehouten Kabinet benevens Gemaakte Juweelen Ooiulenen Zilveren Voorwerpen Alles daags te voren in gemeld huis te bezichtigen Nadere informatien geeft Notaris Mr I MOLENAAR te Waddintveen QoDBA Deuk van A Beinkmaw F J BOBB Privaat Leeraar Lange Tiendeweg D 27 onderwgst Boekhouden Handelsrekenen enz ter opleiding zoo voor de examens als voor de praktijk Zij die aan een avondcursus voor Boekhouden wenschen deel te nemen gelieven zich vóór 15 dezer aan te melden G TAN DER LAAR BEHANGER V esthaven B 109 vraagt IEMAND die genegenheid en voldoende plaat iruimte heeft om TAPIJTEN Hit te kloppen tegen billijk Loon en de Stellage wordt verschaft Aanbieding onder bovenstaand adrv s Dcpol van THËË S TOT HET Magazijn van 8 M Ravenswaay Zonen GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijj twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda