Goudsche Courant, zondag 8 februari 1880

I 1880 Woensdag 11 Féruari f N 2412 GOUDSCHE COURANT Nieuws efl Adverlentieblad oor Gouda en Omslreken vooruemeu te kennen gegeven om het woord te voeren In de staatkundige knngen wordt dit debat at teer belangrgk beschouwd daar het de deGuiUeve houding zal bep den van alle dynastieke fractien die zich 0 1 Posada Herreri Sagasta en Maniuez Campo scharen In de volgende zitting heeft de minister vau kolomen in ontwooril aau den heer d Aosla verklaard lat de Regeeriiig besloten heeft de koloniëii op deuzelfilen voet als bet moederland te behandelen De heer Canovas del Castillo deelde mede dat hg den generaal Mirtinez Campos de uooelige volmacht heeft gegeven om aan den opstand op Cuba een einde te maken BINNENLAND GOUD 10 Fi bruari 1880 Dr H G Hagen heeft voor hel beroep naar de Reinousirniilsche gemeente alhier bedankt Toen de heer Hagen dit Zondagmorgen io de godsdieiistoefi ning te Lilden bekend maakte gaf de gemeente hare lugciiuuienheid mei dat besluit te kennen door bg bet einde der godsdienstoefening de zegenbede uit te brengen verval in Psalm 134 vers 3 Dl ir dagen vervoegde zich naar wg vernemen bg den heer Iltriniu de Groot directeur der begraafplaats alhier eeu persoon die het uiierlgk had van een schipper eu zulks ook beweerde Ie zgn De man as zeer aangedaan en geen wonder daar zgn geliefae cchtgenoote overleden was tgdeas hg met sgn sokrp bg Moordrecht lag De laatste plicht I die hg jegens de dierbire overledene te vervullen had wilde bg vervulicu op eene wgze die van igiie vcreeriiig bigk dro g en daarom wilde bg loh een ram of meer kostbare liegrafenis in deze raeeiite getroosten waartoe hg den directeur alles in gereedheid Ie orengeii en hem ook ilê kist oes rflde Alles was besproken en de beilroefde man ging doch liet zich bg de deur ontvallen dat hg II lar Kutlerdam moeteMie sporen eerst weder lastig genoeg naar Moorelrecht moest daar hg wnt lil zulke droeve omstandigheden Ie begrypen is vergeten had geld mede te nemen en hg in Rotterilam ƒ 12 50 uoodig had De elwillfude ilirecteur wilde hem die moeite bts arcn en vroeg of hg hem ook kou helpen met hem iels voor Ie schieten Dit annboil werd dankba ir aangenomen en de schipper ontving 20 Hg ging en later bleek dat de man een aardig verhaaltje bad opgedischt en eeu onzer ingezetenen voor ƒ 20 opgelicht hg loh Door de heeren G B vnn Goor Zonen is dezer dagen het Adresboek voor 1880 uitgegeven Dit boekje 18 langzamerhand een onmisbare vraagbaak geworden en ook deze j nrgang zal wederom aau velen welkom zgn Door de groote veraudiring dm van gemeentewege in de huisuommcr ia gebruchl werd de uitgave vertrna il doch zgn ook niwr wg vernemen de nominers in het adreaboik vermeld met ultgd overeenkomstig elie welke op de huizen voorkomen Dit ongein ik i gering als men t weet daarom vermelden wg hel Moge het ruim debiet de wakkere uitgevers aansporen om ons eeu volgend jaar weder een adresboek te verschaffen Utiileolatiilscli Overzicht Uit Franknjkgcenerleibgzondcie berichten Donderdag wacht men eene leveudigi kamerzitting bg de behnndeling vnn Louis Blanc s amiiesue voorstel Het rapport strekt tol verwerping en het igdt geen tw fel ot de meerderheid zul zich diiflrmede vereenigen De President der Republiek heeft 92 nieuwe rechters benoemd natuurlgk allen republikeinen De afloop der verkiuing te Liverpool is reeiU in ons vorig nummer bericht Lr wn menige redeu waarom in Engeland aan den uitslag bgzonder VtX UF Nationale Militie Tweede Openbare Kennisgeving BURGKMKESfEfttn WETHOUULKSïan Gouda ïoldoende aan art 28 der Wet aii den 19dcn Auxu lus 1861 SlaaUUad no 72 ca asii art 2U ran Zijii r Miyesli its besluit Tan deii Stlen Mci 1862 SlaaUlilad no 46 brengen ter algemeene kennis dut de LOTIXG der m het orige jaar roordc NATIONALE MILITIE iugnchre euen in deïe Gemeente idl plaats hebben op DINSDAG den 24sten VE6RUARIJ aanstaande dat lie ingMchrereneu naar alphabelische orde opgeroepen lelf liun uommer trekiieu dat ook roar den uiLt op komen Loteling dr trekking kan gesohieileu door zijn Vader Moider of Voo fd terwijl dit by liiiiine afwezigheid door den BUltGEMEESItU of een Lid ran den OEiMifcN imAAU worilt gedaan Dat de belanghebbenden ten einde te lo eu fn opgaitf Ie doen van de redenen ran vrijstelling die ZIJ ter zake ran de Militie meenen te hebben zich op voormelden dag zullen moeten bevinden ten Raadhui i dtiU r lemtente en wel zij wier namen beginnen mit d letter A B C 1 E F G H l J K L of M des vooriuiildags ten 9 ure eu die wur namen aanvangen met de letter N O P Q il H T U V W X IJ of fj de voormiddag tcu 11 Vj ure Dat op MAANDAG den 16 EEBRUAHIJ 1880 van des voormiddagt 10 tot 1 en des namiddags van 3 tot 5 ure op bat Uaadhow aavraag kan worden getliian tot het opmaken der getuigicliriflen wogeiii BROEDEaDlENü I of van te zgn EENIGE WFXnt E ZOON en dat belanghebbenden ten bewijze van volbragte of werkelyke brotJerduiut danrbij m eten overleggen een paspoort zakboekje of altett van dtfnst btj plaattvervanging en zich moeten aanmelden vergezeld van twee met hen bekende te goeder naam n fitam btketid staande ingezetenen he oi Huwb vërantwoordelijk ItP2II de veriischip gitiiigeiiis kunnen afleggen en het op tg iKuken gttttigachrift onderteekenea Vo rls dat de bcno3 ligde bewijzen van werkelgke dienst of uiliriksel uit het Stamboek voor de beliingh bbenden bg de betrokken korpsen zullen worden aangevMiigd indien zg zioh vóór de Ijoting vi r voegen tl r Secretarie dezer gemeente om de daartoe nooclige opgaven te doen en dal ag die be w ren moglen hebben tegen de wgtó aiirop de L yiIN T is gisohied die kunnen liibreigin bg de Gedepuleirdc Stalen dizcr Provincie binnen A y dagen te rekeuen van den dag waarop de LOTING hei ft plants gehad en wel bg een op ougezegeld papier geschreven b zwaarsoiirift hetwelk met de iioodige beu gsslukken geslaafd tegen bewgs van ontvang zal behoort n Ie worden ingdeverd bg den BURGEMEESTER dezer Gemeente die hetzelve aan Gedeputeerde Stalen opzendt Oouda den 1 On FebruariJ 1880 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORNDe Secretaris BROUWER BUIT EJNrLAND gewicht werd gehecht Li rpool is eene sti d van grooten nmteriec en invloetf Muir de verkiez ngen meestal in coiiservatieveu l u zgn uitgevallen bg de door de aaiistjande algdbeene verkie ziugen reeds opgewekte gisting zou eene o rerwinning der oppositie groote beleekeuis gehad helrileu als een aanmoediging dezer p irtg die dan aanslii ds zou beweerd hebben dat de openbare meening dife litiek van het kaSinet ha l veroordeeld Danrenoaspji wonen iii Liverpool vele leren aan welke doo den liberalen candidaal beloften waren gedaan irdle zich tot de grenzen van den home rule uitstrekten Men verdiepte zich 111 berckemnjKn hoevefe lersdie stemmen men daardoor zou winnen eta hoevele Bnjpilsche men van zich zou vervieeinden De uitslag beeft niet aan de verwachtingen der liberali n voWnn de heer Wliitliy werd gekozen met eene niewderheid van ruim 2000 stemmen boven dea liberalemVandidaat lord Ramsay De beide huizen van het aarlement hebben hunne vergaderingen aangevaugea Kis naar gewoonte wi rd 10 het hoogerhuis dadeigk ket adres van antwoord aangenomen ua een kort toumooi tusschen de hoofden der partgen lo het Ugerhf is leidt het adres altgd tot iiitvoenger gedachlenwuae ng Vooral schgnt men langzaam t zullen werken ondat de Ieren bg monde van dt heereu Sfaaw en Sliiil reeds aanstonds begonnen zgn met houne gewihie tactiek om de werkzaamheden van het hm te belemmeren door lange beraadslagingen over molKn tot verdagi ig van de onderwerpen die aan de onU zgn Deze obttructttet zgn een kanker van hel pariAment want zg kunaeu in de gewoottlea en reeb te o van het huis steeds een middel vinden om aan kat tpreken te blgvrn over de regeling der agenda m 0 een kostbaren tgd zoek e maken In de jonjiM kMunhMagf te Laxemburg heeft 1 de regeeriiig ingediend de overeenkomst met Teven is beraadslaagd over bet voorstel der r geeriug tot oprichting van een staatslundbouwschouL dat in beginsel is aangenomen Met uitzondering der nltraraontaausche dagbladen IS de Duilsche pers eenstemmig m haar lof over de houding der Kegeeriiig bg de behandeling vnn de btgrootiiig voor eerediejist In den Landdag De Poil Wg vernemen dat het elsontnerp tot heffingvan een reiitebelaating het Departement van Fiuaiitièn verlaten beeft eu naar den Raad van State u terzonden DagilaJ De Commissie van opperloezicht en beheer der Kweekschool voor zeevaart te Leiden enl op Maandag 23 dezer a morgens 10 uur in voornoemde inrichting eeee keuring houden van jongens tnssohen lJ s en 16 jnar die eene verbintenis in s Bgk zeedienst wenschen aan te gaan Jongens onder dan 16 jaar worden voorloopig met meer aangenomen Binnen enkele dagen zal het buldebigk van het leger HH MM den Kcning eu de Koningin aau In het Spoansche congres beeft de jonge Cubaanscbe afgevaardigde Poriuondo het Kabinet in de gelegenheid gesteld om ruiterlgk voor zgiie koloniale taktiek en bovenal voor zgne slaathuishondkundige beginselen nit te komen Hg wees voornainelgk op het verschil dat volgens de Cubaansche vertegenwoordigers tussoben de politiek van den heer Canovas del Castillo en dieu van den maarschalk Murtinez Campos bestaat Door deze redevoering werden al de fraclien der oppositie tevens in de gelegenheid gesteld zich over het vraagstuk Ie verklaren zoodat het Kabinet eindilgk hel gioote debat moest aauuemeu over de crisis elke lot den val van Mnrtinez Campos heeft geleid en over de koloniale vrangslukken De heeren Sagasln Castelar Marios Pidal