Goudsche Courant, woensdag 11 februari 1880

gebodfn bij gelegenheid van hun huwelijk geheel voUouid lijn Het beeld stelt voor eeuc vorstelijke figuur uit het tijdvak der Caroliiigeu met het zwaard in de rechterhand eu een schild waarop het Kedcrlandsche wapen ia gegrift aan den linkerarm beBcfaeruiend voor de kaart eu de vlag van Nederland Zij stelt voor Ornnje wakende over Nederland en K jn vaandel De aanbieding van het huldeblijk Eal plaats beblfen nog in den loop van deze maand door ene subcommissie onder voorzitlerschiip van den generaal mnjoor K H van Diepecbrugge inspecteur van het wapen der artillerie Het steeds toenemend aantal stoomgemalen in den Krimpenerwaard werkt oo gnuslig op den waterstand iu de meeste polders dat die thans op of nagenoeg op toaierpeil is Vroeger stonden sommige polders soms tot Mei voor een gedeelte blank Het rundvee ia iu die streek algemeen gezond tan ziekte wordt niets vernomen Aan partioulicre berichten uit Indii ontleent het Fti het volgende Den 7 December vertrokken vanjBanda per gouvernïmentsstoomschip Tagal de officier van justitie en de schout om een onderzoek in te stellen naar ernstige ongeregeldhe en welke zijn voorgevallen op de particuliere onderneming van de beeren V de S en d V op rioo Groot Ceram Den 6 December werd op het specerijperk Drie Gebroeders te Banda de opzichter een jongmensch van ongeveer 23 jaar op gruwiame wijze door een der perkarbeider vermoeid Te Banda beeft de nootmnskaatoogst door de xware regens in Juni Juli en Augustus zeer veel geleden zoodat in 1879 slechts is gemaakt van hetgeen anders b j een tanielykeu oogst het geval ia In Juli k zal te Berign worden gehouden eene internationale tentoonstelling van bakstecnen potten en pannen kalk cement en gipsiiidusirie Van alle kanten verklaart men zich bereid aan die onderneming deel te nemen De vereeniging van de Duilsche pottenbakkers zal dan ook dit jaar hare jaorlgksche vergadering eu tentoonstelling te Berign houden Voor het watersnoodconoert heden door de ko iiinklgke militaire kapel in den schouwburg te s Hage te geven is bijna geen plaats meer Ie bekomen De rtden van dien grooten toeloop is volgesB de Haagsche kroniek dei Grmt Cl leze Een oad Nederlandsche vrouw eertijds de beste onzer zangeressen mevrouw Kosa de Vries van Os zal schoon op bijna 60jarigen leeftijd voor dit doel in haar vaderland nogmaals voor t voetlicht treden In baar vaderstad mevronw Hose de Vries is een Haagsche eene dochter des volks Zij die eenmaal de grooten der aarde in verrukking br icht haar als Norma te zien was een onvergetelijk genot as de dochter van zeer armoedige ouders Israëlitische kooplieden die langs de buizen groenten ventten Op zekeren dag zat Koosje van Os op haar wagen met appelen of iets dergelijks op den hoek van de Gedempte Gracht en Wagenstraat en ze zong het hoogste lied uit zoo hoog en zoo schoon dat de koning Willen II die op zijn wandeling haar voorbgging er door getroffen werd Hij liet onderzoek doen naar het nachtegaaltje en deze werd tot zangeres opgeleid Wij kregen daardoor ccae familie van groote artislen immers zoowel de dochters Is de zoon van Rosa de Vries zijn aan de opera haar zoon zelfs thans aan de Haogsofee opera verbonden Iu de Trot Overijl e ZtcoUcie Ct maakt X eómerk m op het gevaar waarin Donderdagavond de reizigers die toen met den laatsten trein van Zitfen naar Twente vertrokken zgn verkeerd hebben E en buiten Zatfen stopte de trein omdat de machinist bemerkte dat hg op de verkeerde rails namelijk op weg naar Deventer was De trein die van Zutfen wérkelijk naar Deventer moest gaan kwam reeds aanstoomen Gelukkig had At conducteur van den Twentscbea trein de tegenwoordigheid van geest den ooadncttar toe te roepen Vooroit I Vooruit I aan welk bevel gevolg werd gegeven Hierdoor bad de trein die naar Deventer moest gelegenheid op te merken dat op zijn weg een verkeerde trein nond en kon dns stoppen en terugstoomen Ook de andere trein stoomde terag en kwam op de goede rail Alles liep das goed af maar wat ion er geaehied zqn iadien evenals vorige avonden cm sterke mist het waamemea had belet X hoopt dat atreng onderzocht zal worden aan wicn in deze nak de sohiild ligt De rignaren van het geïllnstreerde weekblad fhe Onpkie hebben d meest bekende en meest geachte kmntaehildeif In Kugeland nitgenoodigd beeltenissen te Tervaardig n vaa hetgeen ieder banner voor zijn ogen id al eener achoone vroaw houdt en die schilderstukken tentoonteatcllcn Door sir F Leighton Alma Tadema E Lonj Culderon Ltstie Tisset Storey Marcus S onp Millais en andere meesters is aan het verzoek voldaan Als eene bizoiidcrheid wordt medegedeeld dat de landbouwer G van Eek aan den Diefdijk onder Zijderveld die in den aardnppeltijd door de strenge vorst verhinderd werd een gedeelte zijner aardappelen te rooien dezer dagen toen het een paar dagen dooide daarvan gebruik maakte otn die op te delven Thansheeft hij er nog drie hectoliter zuivere jammen uitgeroeid welke bleken volstrekt niets door de vorst geleden te hebben en zelfs veel beter van vorst sin iak waren dan die welke hg in den aardappeltij gerooid had De Vereenigmg lot hetscUerming mn dieren te Leipzig bereidt ecue tciiloonstelling voor van voorwerpen die een dueltrelfende behandeling eu bescherming van huisdieren bevorderlijk kunnen zgn Zij zul van 2 tot 20 Mei e k iu deb zooiogischen tuin te Leipzig gehouden worden Zij zal acht afdeelingen bevatten waarvan de Ie modellen of teekeningen van doeltreffende verblijven voor diereu ook voor die soorten welke iu gevangenschap leven II alles wat bij het aanspannen ot optuigen van rg of trekdieren strekken kan om het drukken of andere nadeelige gevolgen te voorkuinen en den arbeid gemakkelijker te maken III modellen van rijtuigen karren enz en gedeelten daarvan of wel die voorwerpen zelve bij wier vervaardiging bet welzijn der dieren in het oog gehouden is IV hoef en kluuwbeslag V insttuinenlen ten dienste der chirurgische practijk van den veearts VI toestellen ter verpleging van lijdende dieren VII middelen en toestellen om dieren slechte gewoonten af te leeren zonder hen te kwellen VIII alle voorwerpen die het welzijn der dieren kunnen bevorderen en dierenkwelling voorkomen Belangstellenden kunnen zich tot het vernemen van verdere bijzonderheden wendeji aan den heer Julius Haeckel lid en penningmeester der tentoonsteliingscomraissie te Leipzig Nog steeds worden te Amsterdam door den rechter von instructie de vcrhooren voortgezet iu Zake de vennoodelgke poging tot vergiftiging door middel van rattenkfuid Gelgk reeds werd gemeld wordt vermoed dat het lange leven van den oom in verband met een legaat dat hij aan zijn nicht bg testament besproken zon hebben de drgfvcer kan geweest zgn lüt de treurige daad Op een goeden dag kwam mej B de vrouw die onder deze zware verdenking is gearresteerd bg haar oom en bood hem een vette kip aan om er soep van te maken gelijk geschiedde Deze kip geslacht en onderzocht volgens de voorschriften van de Mozische godsdienst was zuiver en goed gelijk gebleken is uit de afgelegde getuigenissen Toen echter soep van den vogel gekookt en door den oom en zijn dienstbode daarvan eeuige boeveelheid genuttigd was gevoelden beiden zich zeer onpasselijk Een geneesheer werd geroepen die onmiddellijk de kenteekenen van arsenic vergiftiging ontdekte en met een tegengif de gevolgen wist te voorkomen Onmiddelijk nerd vermoed dat de soep het vergiftig bestanddeel bevattCf en een broeder van den ouden heer nam een hoeveelheid der soep mede met het voornemen om die te laten onderzoeken door de commissie tot keuring van vor lingsmiddelen Uit het chemisch onderzoek vun dezen bleek overtuigend dat de soep vergiftigd was met arsenic De justitie werd van rle zijde der Commissie ingelicht waarvan het voorloopig onderzoek en de arrestatie gevolgd waren zg stelt thans vele pogingen in hel werk om nog een deel der overgebleven soep te vinden daar zij hiervan niets bezit eji enkel de waargenomen verschijnselen in het scheikundig onderzoek buiten haar om ingesteld die gegevens zijn voor haar vermoeden Intusschen ontkent mej B ten sterkste bg alleverboeren iels van de zaak te weten en boveertde kip te hebben ten geschenke gegeven in detoestand waarin zg die ontving N v d D Een ergerlijk bewgs van de verregaande oppervlakkigheid waarmede soms nominaties tot vervulling van predikantenvacaturen worden geformeerd is te leiden geleverd alwaar volgens de Kerkel Cl van 7 Febr den 30 sten Jan een zestal is opgemaakt waaionder ook voorkomt den naam van ds H W A Verhoeff te Charlois hoewel deze reeds den 2S sten Jan 11 overleilen is en wel als predikant te Vlaardingen waarbg hij sedert Oct 1878 gevestigd wat ITit de raadszitting van de gemeente OostslcUingwerf Verzoek van den hoofdonderwgzer te Elslo om aanitelliog van een kweekeliug in zgne school als zijnde daarvoor een geschikt persoon te verkrijgen éfÉ wel Fokke Willems Wemer te Tronde unbij Elsloo gelegen De heer Wemer raadslid wil dit punt wel even toelichten en zegt ongeveer het volgende Bij den zomer kan hij het zelf wel doen maar bij den winter niet maar om er alles van te zeggen dat wil ik niet oindal hij bij toeval een jongen van mij is maar I 50 iu de week is mij te min hij is 15 jaar oud en dan moet ik er zelf maar baas ever blijven maar ƒ 10 per maand dan wil ik heldeen tis dan vooreen twee of drie maanden ii 10 De Raad neem het voorstel aan Verwgdering van velvlekken uit teekeningen ge schriften enz Volgens Brydges giet men benzol over de oppervlakte van tcekening of geschrift ep de pla itsen waar zich vetïlekken bevinden Nodat deze phutscn daarmede doortrokken zijn schudt men er poeder van wi te bolus op Men kan dit los op de plaatsen laten liggen of met behulp der hand daarop vastdrukken Nadat het poeder ongeveer eene minuut gelegen heeft kan het afgeschad en lie plaats met eene linnen of andere lap ofgewischt worden Zijn de vlekken niet volkomen verwijderd dan herhaalt men de methode De voorzitter der Vereeniging voor vogeKokkerg te Aken raa It als middel om vogels het uitrukken hunner vederen af Ie leeren aan het bestrijken der vederen niet in water opgeloste aloë De biltere smaak schgnt de vogel af te schrikken Eene door den voorzitter zelf genomen proef slaagde goed Als men in den zomer na een warmen Julidag des avonds zich verlustigt in een wandeling langs een onzer rivieren vooral de Maas of de Waal en men aanschouwt dan dat stdie rustige water slechts licht bewogen door een zachte koelie wie zoude zich dan kunnen verbeelden dat diezelfde rivieren zoo dikwerf in den winter de schrik der eeverbcweners zijn En toch helaas dat dit geea ijdele verbeelding is leerden ons de laalstvcrioopea dagen alweder opnieuw Nauwelyks had bet oude jaar 1879 en4 verlaten en was een nieuwe lijdkring ingetreden of de meest onrustbarende berichten kwamen uit Duitschland tot ons over Na een zeer strenge vorst die niet alleen de kleine rivieren m t een ijskorst bedekte maar ook de groole rivieren deed bevriezen viel er plotseling e eu hevige dooi in eu ziedaar schrik en angst van rondom Het ijs raakte hier en daar los de groote toevoer w tter van boven uit Duitschland komende wist bgna zich zelvea geen weg te banen en het lusgebrhken ijs met geweld voortgezweept kruide in zware schollen op en ovir elkander Het was de 3e Januari vnn het pas ingetreden jaar 1880 Ook de bewoners van de dorpen Brakel en Pouderoien waren met vrees vervnld toen de rivieren Waal en Maas zich in beweging stelden De buitengewone rivieroorrespondentie was reeds een paar dagen Ie voren ingesteld enkele boeren begonnen reeds knolrapen hooi enz uil de lagere gedeelten te bergen Het water in de Waal steeg met ieder uur totdat men des avonds te 7 unr met een verbazend gedrnisch de uiterwaorden te Brakel hoorde onderloepen Teen de Zondagmorgen aanbrak stond het water aan den dijk een weinig minder hoog dan in Maart 1876 toen er ook een doorbraak plaats had Het was dien dag geen rustdag de huizen en huisjes beneden den dgk aan de Waalzijde waren allen op zeer weinig uitzondering na het een meer het ander minder m èl water gevuld De bewoners waren allen naar bloedverwanten of vrienden ecvlucht terwijl huisraad en vee op den dijk verspreid Ing of stond Overal zag meu hooi rijden of hout of wat ook dat geborgen werd of dat men noodig had voor de dijken Tegen den avond begon het water wnt te villen en gaf ten minste daardoor eenige verademing Maar daar breekt Moandag 6 Januari aan en met dien dag doemt een nieuw onheil op De Maas die losgeraakt zgndc na veel onheil te hebben gesticht in Noonl Brabant nu eerst kalm doorstroomde begon verbazend te wassen ten gevolge van een jjsdain die vastzat bg het dorp Pouderoien en de 3erichlen waren zoo treurig dat een ieder reeds Macht was op bergen en ruimen Het is waarlgk een treurige zaak midden in den winter uit zgn warme woning verdreven te worden naar elders of op zolder omdat het water onze hnizen zal biuiienstroomen en niet alleen vuil en slijk zal oohtcrln fn maar vooral kond en vochtigheid Al do llende en de droevige gevolgen kunnen alleen diegenen bcoordeelon die het bij ondervinding weten Met den avond werden de tydingen die men van den Maaskant bij Pouderoien bracht al onrustbarender de een zeide dit een ander dat Men hoorde en zng er bij het flauwe licht van lantaarns niet anders dan wagens met mest of hout rgden om de watermassa tegen te houden Alles was iu rep en roer verwarde stemmen sommigen schreiendej priesterstaai en spiciaal door Cenlraal Tliiljel niet L hassa het Rome van lloog Azip voor onuilvoerbaar Ie houden tSUchts twee Europeanen de Lazaristen Hue en Jabet w iren tol heden de eenige die er in slaa deii tot aan de hoofdstad van den machtigen DalaiLima door te dringen Sedert die dagen zijn er veirlig j ircn viratti ken en eersi in den jongslni lijd het ft mui weder een poging gewaagd om van WestChina door Thib jl of A sam de BengaaUche grensproviiicie van het Oosl Iiid fche Keizerrijk naar Oalcuua door Ie driiigcn Vele lezers zullen zich wtlltclit hel tr igi cli uiteinde h riiineren van Angusl Knyinond Mag iry den moedigen pionier die er wel is waar in sl iagde de directe reisroute van de Bcnjden Yju tse Kiang tol litianio jian den BovtnIrravady in te sLian doch spoedig daarna op een verkenningstocht niet ihr met bed en oeb liooren sjouwende gene met zouden nemen Tallooze feilen l igi n voor de hand p en ot koeien ieder bergende en zwoigchde en 1 oin een onderzoekingstocht door den Budilhij i9chen tobbende om te redden wat mogelijk was en s raks jijii waning verlatende niet wetciide hoc en w iinicer hij er zal inkomen Onder dit nllcs wns inen aan den Vleugeldijk bij den Mcidijk welke laatste de boven en benedeiiBonimelerwaard van elkander scheidt druk aan het werk Met inspanning van alle krachten met spade en houweel is men bezig het verwoestende element te kceren Doch zie men bespeurt aan eeniïc boomeu die daar geplant zijn dnt er eene verzakking in dm dijk komt Met groote ontsteltenis ziet men dat en dieper en dieper inkt de dijk weg Alles is verloren is de uitroep en men geeft bet werken tol beKUgeling op Die treurmare wordt met ontroering in de twee dorjien verbreid en eenige ooginWikken na dit tijding verkondigt het noodloltig klokgelui dat er een doorbraak is ontstaan en dat die twee dorpen wederom een kort verloop vnn nog geen 4 joren door een watersnood worden bezocht Met donderend gcrniis stroomt het water vergezeld met gruole ijsschollen het gat in en dreigt allis Ie verderven wat bel in zijn woedende vaart eulmeet Dat hel waarheid was wat de klok ons met sombere Hij kwam let Waiffifa langs de loonen mededeelde bleek in den morgen va O Januari van de groote handeUtad llanken aan de Yangtse maar nl te zeer Als een lawine kwnni hel water l mi K liondi rd imjlen van de zee pel g n den 4 de velden aanrollen al stijgende en stijgende Janu ri 18öS Boveii Iravnddij naar Bhambo zijn weg te vervolgen hij inoisl onverriehltr zake de lerugreis annvaardcn In hel jaar 1870 beproefde hij in tegenovergestelde richting zijn doel te bereiken en van Indii uil sleed oostwaars naar Bilhacn te komen Hg kwam werkelijk o er de grenzen van A i im maar moest in Mrju een dorp der Mischniisch s zijn plan lolcn varen ni weder hniswaart keereu lat het in de huizen liep in de school in de lol kerk en ook de rustplaats onzer dooden bedekte i De meeste huizen stonden verlaten de bi woirrs waren opgenumen in de ledigstaande pastorie de loeiers woning en te Pouderoien in het hcer nhuis of in de herberg di Zwaan aan de Deendcrldijk Kr waren ook uien iii liun eigenhuis op den zolder gevlucht waarlijk nii I alle in dil barre jaargetijde Met medilgden z ig men de arme stomperis die roe Wat meer in t bijzonder de plannen van graaf Bela wreed verjaagd weiden aan voornl oude zwakke 8z chenyi betreft het hoofdmoliif tot deze gew iagde en kmiike lieden of kraamvrounen mei hunne uêre ouderiieniing moet gezocht worden in behoefte naar wichtjes Beeds zoovele weken as tr door aan afleiding om daaidoor ecu geval e vergeten dat houdende koude en sneeuw niets te verdienen hem persoonlijk diep had gelroffen Er ligt inder tlen die bij eenige erdiensle een worm stuk klee daad in het reisplan van den graaf veel meer sloutmoe digheiil van opvaiting dat men onwillekeurig zou meenen ofschoon daarbij somtijds de logische gronden met opzet zgn li r zijde gesteld Dit feit wordt eerst helder wanneer men Cooper en Sztchenyi met elkander vergelijkt De cersie had een handtlsduel de Hongaarsche graaf een wetenschippelijk Cooper maakte het bereiken van L haaai niet lol hoofdmoment van zgn reisplan integendeel hij wilde Let grondgebied van Thibet slecht in zoo verre belredeft als dil voor het vinden van den gezochten handelsweg volilickl noodig was Terwgl Szechenyi als Europeaan en met een groot gevolg de reis aanvaardde volbracht Cooper zgne zonding als Chinees verkleed hlleen vergezeld van zijn trouwen Chinecschen beiliende Philipp Kn al mochten de wegen voor graaf Szecheny en zijn reisgezelschap door de diplomatie nog zoo geëffend zijn zoo nis o a blijkt uit de welwillende houding van de Regeering te Peking opzichtens de bemoeiingen van den Oostenrijkschen zaakgelastigde Hoffer von Huffenfele toch gaven deze nog geenszins voldoende waarborgen voor een eventueel welslagen onmogelijk gemaakt Als men aan iiirls gebrek heeft en men meet dan toch ondervinden wat ellende het water met zich brengt va l het hard Ie verduren maar hoe zouden de armen hel maken die aan dit alles gebrek hebber Eu diu de nnwrcen Die blijven niet uil al zijn wij bevrijd van het water alle handen slaan aan het werk om ze te leinigiu en weder bewoonbaar ie maken Maar ach wie kan de onheilen tellen die vochtige natte hnizen veroorzakenl Natte bedsteden natte sleenen vloeren is het wonder dat men hier zooveel jicht en rhumaiieklgders aantreft en zoo menige oude van dagen met kromgetrokken handen of sigve bernen gekluisterd zit aan zgn zitplaat of legerstede Moge de liefdadigheid veel leniging brengen in het lijilen onzer nntunrgenooteu I Mogen harten en handen ontsloten wordrii dat i on aller wcnsch die opnieuw geluigen waren van een doorbraak Maar mocht ook een de dag aanbreken dat de Waalen Maasoevers zich mogen verheugen in goede stevige dgken die het water beier in loom houden dnn hunne tegenwoordige zoo zwakke broeder zulk vermogen Mogen daartoe ook vooral de handen ineengeslagen worden dnu zoude men in waarheid kunnen zeggen Er u en ijoed en grool icrrt verricht Kunrvan de ieiUame getoigen niet zullen aciterlilijven rni Ct dii of deks l zonden kunnen koopen was d t nu i n u STAAT VAX BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende hel 4e kwartaal 1879 uit Gouda verzonden eu door lusschenkomst van het Postkantoor aldaar terug Ie bekomen Fjcn veertien dagen geloden werd G d J slager te Oirachet door een varken in den vinger gebeten In plaats van dadelijk geneeskundige hulp in te roepen wilde hg beproeven zelf de wond te ge nezen door er petroleum in te gielenj met het ongelukkig gevolg dat zijn arm opzwol Geneeskundige hulp kwam toen te lant Vrgdag is de patient in het gasthuis te s Bosch aan de gevolgen overleden Verzonden geweest naar Fkankbijk e de Vos Parijs OostImjik A van Hoorn Batavia O L Kok Siatn Gouda den 9n Februari 1880 De Directeur v h Postkantoor te Gouda Van KRüUXE Burgerlijke Stand Anihoiiic lecndert oiideis A Houwincesl rr en J C Broer 8 Snneoii oiidcra J A Mcewcicn i n J Leovtnink Jclijc onder 1 I ijtcnbroek f ii Srhoiittn Cornelia F liznbetli oudci W 1 mn Hof i Brn n J Spi cbl 9 M i dnlvii Jolunns ouder J C den Eilel eii J van Eijck L S N 111S 7 w 7 f Oor chol 2 j 2 m wed P Dool 81 J GEBOKEN 7 Febr l ieter ouder 3 ie Grao en n Soikkeiiburji De fraaiste ijsbaan der wereld kan men volgens de verzekeringen der bewoner uit die streken vinden tusschen Eolandseck en Oberwinler Het ijs is staalhard een voet dik en kristalhelder zoodat men ADVERTENTIES dnidelgk de kiezel en steenen op de bedding der OtKHI EDKN 6 Fobr J rivier kan zien terwijl de visschen vroolgk hunne J f S óe ieaV647 J g kleine strooptochten ondernemen Duizenden schaal y WoerU e 1 j U senrijder bewegen zich op de vinkte en alle verklaren om strijd nog nooit zulkeu ijsbaan onder hunne voeten gehad te hebben Heden overleed tot onze diepe droefheid OILS innig geliefd eenigst Kind EVERDINA PETRONELLA MARIK in den ouderdom van ruim twee ianr J VAN OORSCHOT J VAN OORSCHOTGouda 7 Febr 1880 a an der Vker Een Hongaarsche magnaat graaf Bein Rzechenyi heeft een expeditie deer China naar Thibet ondernomen Volgens onlangs ontvangen bsricbten is deze mislukt Een feuilletonist vnn de IFiener Preue maakt naar aanleiding hiervan eenige zeer belangrijke opmerkingen In zaakkundigc kringen twgfelde men in navolging van de pers er geen oogenblik aan dat de zaken een zoodanige keer Uillrcliscl van lid vonnis uitgesproken in Iitt rechtsgeding tusschen de Naamlooze Vennootschap The Singer Manufacturing Compang te New York en den Heer A Ijewenntein handelaar in Naaimachines te Amsterdam Zie ItijUad t no 3 dd 22 Jan 1 880 r A Pal v Jud De rechtbank enz Overwegende üat in de geproduceerde dagbladen advertentiëii zijn opgenomen waarbij A Lewenstein aankondigt dat bij hem Steiger no 11 te Rotterdam verkrijgbaar zijn veel verbeterde Singer mnchine O dat het feit dat de onder den naam van verbeterde Singer niachines aangekondigde naainiacliiiies niet uit de fabriek der cischeres afkomstig waren door den gedaagde is erkend 0 dat een ieder recht beeft op het uitsluitend gebruik van zijn eigen naam dat dit recht in de Nederlandsche wetgeving erkend en door verschillende bepalingen gewaarborgd is 0 dat het beweren van gedaagde dat hij door den verkoop aan te kondigen van naai machines die niet afkomstig waren uit de fa brieken der eischeres onder de benaming van veel verbeterde Singer machines geen onrechtnintige daad heeft gepleegd vermits die benaming alleen heeuwijst naar ioodanige werktuigen als vervaardigd zijn volgens het systeem door zekeren Singer voor het eeirst in praktijk gebrniht en door anderen verbeterd van allen grond is ontbloot I at met sülzwijgen kan worden voorbijgegaan il wat gednagde daarbij heeft aangevoerd omtrent zeker recht van octrooi dat eischeres zich zou aanmatigen dewijl gedaagde niet tot schadevergoeding wordt aangesproken wegens liet in den handel brengen van een fabi iel aat dat ofschoon niet van de eischeres afkomstig toch in meerdere of mindere mate op het hare gelijkt maar alleen wegens het aaökondigpn en aanprijzen aan het publiek van vreemd fabriekaat onder den naam der eischeres Dat nu wel waar is dat in deze annoni s nog bijzonder wordt vermeld dat de zoogenaamde origineele Singer machines waarmede volgeus gedaagde bedoeld worden machines uit de fabriek der eischeres steeds hij gedaagde verkrijgbaar zijn doch dat het oningewijd publiek daardoor niet duidelijk en ondubbelzinnig wordt ingelicht dat de luid aangeprezen en blijkens de annonces in de Nieuwe Rotterdanische Courant van 5 Mei en 7 Juli 1871 ten koste der zoogenaamde origineele bijzonder opgehemelde veel verbeterde Singer mnehines slechts namaak waren van een door Singer aangegeven model Dat integendeel het publiek misleid door den naam van Singer in den waan werd gebracht dat de als verbeterde aangekondigde Singermachines ook van de eischeres afkomstig waren zoodat door deze advertentiën van den naam der eischeres misbruik is gemaakt en tegenover haar onrechtmatig is gehandeld Dat eindelijk het beweren van gedaagde dat hjj in dezen slechts te werk is gegaan in navolging van een algemeen handelsgebruik gesteld dat gebruik are bewezen niets zou afdoen dewijl indien bleek dat andere h ndelaars in Nederland zich evenals gedaagde onrechtmatig van den naam der eischeres bedienen de gevolgtrekking voor de hand ligt dat zij daarvoor gelijkelijk verantwoordelijk zouden kunnen worden gesteld terwijl de handelingen van kooplieden in het buitenland waarop gedaagde zich ook heeft beroepen nimmer een richtsnoer kunnen zjjn bg de beoordeeling v in feiten die in Nederland zijn gepleegd en aan de Nederlandsche wet behooreu te worden getoetst Verklaart dat de gedaagde door de bovenvermelde aankondigingen te plaatsen in de Nieuwe RotterdamscUe Coirrant van 5 Mei 23 Juni 7 en 28 Juli 20 en 25 Aug 1878 en in De Maasbode van 23 Juni 1878 on rechtmatig heeft gehandeld tegenover de eischerer Veroordeelt hem om aan de eischeres te vergoeden alle schaden en interesten door haar dientengevolge gehad en geleden nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet