Goudsche Courant, vrijdag 13 februari 1880

Vrijdag 13 Februari 1S80 N 2413 Afd GOUDA en Omstreken BiiKengcwonc Vergadering met DAMES in hetloeaal Nut en Vïumaak op de Oosthaven alhier DONDERDAG 12 FEBRUARI 1880 des avonds te 7Vj ure waarin D w n mmm kroese Hervormd Predikant te Nieuw Ilelmet zich voorstelt te spreken over het onderwerp Het Pexslrnlsnie f f VRIJE TOEGANG voor deLedenmet Twee Huisgenooten ENTREE voor iet Leden 0 50 per persoon Namens het Bestuur der Afdeeling Cs THIM Secretaiit GEVRAAGD EEN Kindermeisje Zich in persoon te vervoegen V jjdstraat A u 171 GOUDSCHE COURANT en Adverlenliebiad voor GoutTa en Omstreken Os inzending van advertentiön kan gescliieden töt ééo uur des namiddags van den dag der uitgave IVATIOVALE MILITIK Aangezien vele Ouders en Voogden voor de a s lichting der ationale Militie voor hunne Zonen of Pupillen een plaatsvervanster of numtuerverwisselaar zullen stellen acht ondergeteekende het niet ondienstig belanghebbenden te wijzen op hetgeen hem zelven wedervaren is ten einde een ieder te wijzen op de solide behandeling ondervonden van den Heer A J MOLLMANN thans Hoofd Directenr der VerTiekering Maatschappij voor de Nationale Militie DE HOOI gevestigd te Arnhem Voor de lichting van het jaar 1872 heb ik door tusschenkomst van bovengenoemden Heer A J MOLLMANN voor mijn stiefzoon TEUNIS BOER een Plaatsvervanger gesteld welkö wèl aan art 61 der wet htd voldaan d i den Loteling van den persoonlijken dienst vrijge gemaakt doch op grond van art 50 niet aan zijne verplichtingen had voldaan om zijnen halven broeder DIRK H ÜBERT HOGERVOltST die in 1879 moest loten en een dienstplichtig noramer trok van den dienst vrij te maken Na bet bekomen dier onaangename tijding heb ik den Heer MOLLMANN onmiddellijk van de zaak kennis gegeven en daarop een volmacht ter teekening bekomen die dienen moest om daarop bij den Militieraad een Nummerverwisaelaar ter keuring aan te bieden voor mijn genoemden laatsten zoon DIRK HUBERT H0GEBV0R8T Daar nn geene moeite of kosten voor mjjn laatsten Zoon zijn voortgesproten zoo kan ik nu de Nummerverwisselaar aan al zijne verplichtingen heeft voldaan overeenkomstig art 116 eu 117 der genoemde wet en resolutie van den Min van Binnenl Zaken Handel bl 942 de Directie van bovengenoemde Maatschappij gerostelijk in elks belang aanbevelen Get D HOGERVORST Langeruigeieeide 30 September 1879 Gezien voor legalisatie der handteekening van den Heer D HOGERVORST Landbouwer wonende alhier door ons Burgemeester der Mejufvhouw BESZELZEN op de Gouwe vraagt tegen MEI eene DIENSTBODE EENE FATSOENLIJKE JUFVROUW zoekt Naalhuizen en werk aan huls Te vervoegen bjj Mejufv de JONG WesthaTen B 196 i MllillI ill m Wf m g e V e s t i g d t e ARNHEM BESTUUR A J MOLLMANN Hoofd Directeur te Arnhem W J THIJSSEN Directeur te Tiel Th HENRI POLMAN Directeur te Nijmegen C A B BANTZINGER Directeur te Gouda W STÜIJVER Directeur te Roermond De DIRECTIE heeft de eer te berichten er dagelijka te hunnen kantore gelegenheid bestaat tot deelname zoonjede bij den lloofd Asjent den Heer C B van BAAREN te Sclioonhoveu alwaar op franco aanvrage Reglementen ter inzage te bekomen zyn De Directie Namens dezelve Arnliein A J MOLLMANN October 1879 Hoofd Directeur HeerJTA F P T J inlichtingen hebben zich bereid verklaard de eled Sr D WM N r f f = ö I ÜJ S Notaris te Ar J n van e Zint t P 0 o Schoolopziener en Lid Skerkerk enL Tp 7 L gemeester vanJf t oJ djranJe P Staten van Zuid Holland te Lekkericcrk UI Ilf ÜTiSlMffilI Opgferig t in den Jare 1807 Ie Amsterdam KAPITAAL EESMILUOSH GIILDEDT v ig r r eerd i IMrectcur Jlir Mr l II4ltf SE Jbsz Tweede Directeur Mr J P POKTIEUE Kantoor Reguliersdwarsstraat bij het Koningsplein X 12 DOORLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OF ZONDER HERVERZEKERING VAN BETAALDE PREMIEN OF STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN GE ERML AGENT DE DEER T DRAIJER TE S GRAVE OAGE BEERE GRACDT 5 Correspondenten in de Provincie Zuid Holland o Te Gouda de Heer W J Fortuijn Droogleever Notaris Briel e Heeren de Kanter Veegens Pelft Heer Mr C E Overgaauw Pennis Dordrecht H Vriesencjorp Gorinchein Heeren C de Gijselaar Co s Gravenhage Heer P J Landry Leiden Heeren Lezwyn Eigeman Oudewater Heer R W Haeutjens Dekker Burgemeester Rotterdam Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopujjt Co Vlaardingen Heer Paulua Kikkert Te t Rage worden gevraagd tegen MEI a s EEN mm mi HH KOOPLIEDEN WriNKELIERS enz die in hunne zaken oude en imraii Piiïïi spoedig en op min kostbare wijze geïnd wenschen zonder iets te betalen bij eventueel niet inkomen gelieve zich adresseeren aan het HANDELS INFORMATIEen CONSULTBUREAU te Rotterdam Schiekade No 158 Prospectussen gratis m If P G van goede getuigen voorzien Brieven franco 2de t d Boschatraat 33 K ® uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTEliDAM verkrijgbaar bü C v n LINDEN G z Hooge Gouwe te Gouda Woerden G Groeneveld Get G A MULLER iMngeruigeweide 30 September 1879 Burgtrlyke Stand vnn onderstaande gemeenten van 29 Jan tot 6 Febr 1880 Reeuwljk GEBOREN Wilhplmin ouder Q it Bruin en M nn T ceuwen Jansje Zwaantje ouders H Paul en J Diephout Cornells Pieter ouders O lan Kempen en 6 van Kempen üVKBLKWNi P Meenian 4B J GfcllUAUi V ysn Ilaaflen en A Koster Waddinxveen Ooada Oostbaven B u 14 beveelt zich Ijeleefii aan tot het vervaardigen van Zeer Fijn UITGEVOERDE LEVENSGROOTE OBBOHEN Coroeli ouders J Slraver en M Toor Cornp i8 ouders A de joode en i Borg Dirkje ouders C MiVijdhorst en J von Berftcu Braveuboer Hendrik oudirk J Spee en N lluvensbergcn Elizabeth ouders L P sn der Kuijl en W Uo r OVBKLEDBV C Bol cher 8 m Q Visser buisw M van Kdeo Petcrsman 20 j A de IIeer 6 d G H Ilatelnnd 2 j QoDDA DnuK VA A Brinkman De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VUIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Ilulleiilaiidscli Uverzlclil Er is ti Keiiwaaiilig weinig politiek uieuvs tan eeiiig ïuubeliiiig Hcdtiu upeut de üuiitche Kiizer de lining rao den Uykstlug op d g wuue wyuf Eindelijk it de discassie uver het Bel iiche budget vau oudrrwij giciudigd inaur de Icmniiug inuct uug tot wtu het carnavala rtcu4 wachten Deie zal eeue zuivere pnrtijsteniniiug zgti linkerzijde tegen rechterzgüe waut de icbeiiliug lus ulieu de pariijeu is zóü scherp dut er gecu pt ais meer is toor een verzoenende stem I e toestand laat zich in korie woorden aldus betolirijveu de openbare tohool beeft S J pet hnrer bevolking virlureu welk aantal door de dericalen groot eu duor de liberuleu lu verband luet de ongehoorde pressie der geettelgkheid betrekkilyk genug genoemd wordt terwgi verder bside partijen lyurecbt tegenover elkander siiau luet betrekking tot bet bewereu der olcricaleu dat de openbare school reeds meer verloreu heeft dan de regeeriug wil toegeven en dal itj sleeds meer verliezen zal als eenmaal in elke gemeente bijzondere scholen lullen opgericht tgu Hieromtrent kan alleen de toekomst beslissen voor de beoordteling van de werking eeiier zoo ingrijpende hervorming als de nieuwe schoolwet tut stuud gebriiobt heeft is een eivaring gedurende laiigeren tyd uoodig dan in 6 muaoden kan norden opgedaan Na het recis de verliuuging der militaire peotioeneu aan de orde eu daarna de oulwerp couventie betreffende het kanaal van Gent naar Terueuten en de Igu Antwerpen Kolterdum van den jntii Central Tegen deze conveulie zal zich waarschijnlyk geen oppositie voordoet het rapport van de oenirale sectie ingediend door den Ueiitschen afgevaardigde VVillequel strekt tot aauuemiug der wet houdende bekrachtiging dor conventie terwg l ook de afgevaardigde van Antwerpen de heer Coremans die in de centrale sectie zitting had voor de aanneming stemde Misschien zal er dus zelfs geen debat over gevoerd worileu Ia het Kngelsche Ijagerhuis vroeg de markies van Hartington of het waar was dat Engeland Verzie van igue verplichtingen omtrent Herat omslagen heeft De minister sir Stafford Northeote antwoordde dat b j de Begeering inededeelingeu over deze aak van VerziiS ontvangen en by haar in overweging zyn doch dat nog geen besluit is genomen en nadere verklaringen daarover roor het oogenblik niet raadzaam geacht worden Over het amendement door dea heer Redmond op het adres vau antwoord voorgesteld nalatigheid der Regeering in het lenigen vau den nood iu lerUdd werd eene langdurige discussie gevoerd liet werd ten slotte met 218 tegen 66 temmen verworpen en het adres aangenomen Lord BeaooBsfleld heeft in het lloogerhuis op ene vraag van lord Grauville verklaard dat het bericht als zon Engeland de Perzische regeering van hare verplichtingen betreffende Herat ouwlagen hebbeu van allen grond ontbloot is Het oude bekende gezegde Oostenryk i slechts een geographisoh begrip komt telken weder vour den eest immers de eene poging ua de andere om het Ryk tot eenheid te brengen mislukt dr suprematie r in de Duitscbeit waarop de gelieele wetgeving vooral de kieswet is ingericht bigon ondraagiyk te worden by de toenemende uatioinile ontwikkeling van de Sl tven en moeten wg tr bijvoegen de vele fouten en missLigen vau de Duitscliliberalen droegen vonnil met t minst hiertoe bij Nu trad onlangs T iiiffe op om een coaliiiemiuisterie te vormen men wflde gematigde mannen heiibcn vui Beide zijden ten eiude een midilelweg te banen waarop Czesheu en Duiiscbcrs naast elkander konden loopen zouder elkander te bindereu Het dunlibeeld was niet kwaad j had niet Herlist een der houfdeu van de üuitsch libenleo zelf den vorigen zomer met de Cz cbea onderhandeld teneinde tot een vergelgk Ie gcriken Maar zie nu er een Kegeeriiig optrad met zulke bedoelingen waren de Duitacbers de eersten die niet mee wilden doen zg weigerden om hun plaats in het Ministerie in te nemen eu het gevolg wna dat hft Kabiuet onvoltallig bleef De Duit ch liberaien schaarden zich in de oppositie bnn malle houdii in de leger quaestir waarin zij leu langen leste toch weer moesten toegeven ligt nog in versdie herinnering M iar het Ministerie kan niet altijd onvoltallig blyven en op dit oogenolik loopen de iienohteu weder over de quaestie vau aauvulliiig De oinsiandigheden zijii echter geheel auders dan toen fiiaffe optrad de rechterzijde zou toen met een gematigd coalitieHiuistene ginoegeu geuomeu hebban nu niet racer de eischen zyn hooger geworden de richterzijdc heift ha r kracht Icerrn voelen zij is misschien zelfs bezig haar kracht te overschatten De Duitschers blijven desniettemin even stug en vandaar dun men den eeneu dag uit Weeneii verneemt dat Tuuffe aanblijft om een gunstige gelegenheid af te wachten voor de aanvulling van het Kabiuet eeu gelegenheid die wellicht nooit ko nt den andereu dag dut er een miuistercri is is die waarschyulijk zal eindigen met een aftreding van het geheele Kabinet ook van Taaffe om plaats te maken voor een Ministerie alleen uit de rcchtenyde Wat er ten slotte uit voortkomen zal moet de toekomst leeten Nieuwe verwarring is bet meest waarschijnlijk De NtK Yark Timn is gemachtigd tot ile verklaring dat generaal irant de republikciusche candidatuiir voor het presideiitscliup z tl laniipincn indien de republikeiusche uatiouale conventie hem daartoe aanwijst BINNENLAND GOUD 12 Februari 1880 In de zitting der Rotlerdamsche Arr Rechtbank van Dinsdag morgen werd veroordeeld F t H verwer bckl van 2 diefstallen te Gouda gepleegd tot 45 dagen gev eenz Dinsdagavond trad de heer F Smit Kleine uit s Oravenhage als spreker op in het hier gevestigde Departement der Maatsohoppij t Nut V t Algemeen lig droeg voor eeu not ellislische schets getiteld iiEeu recruul ia de levmiarniee Xuar wg vernemen zal in dit seizoen nog ctiiie voordracht worden gehouden in boveugcuoemd Departement ADVEBTBNTIËN worden geplaaitt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nomraers VIJF CENTEN Dinsdag is door de stooinbooten De VolhardiHg de dienst tusscben Leiden en Gouda hervat trmgl gisteren de dienst op Amsterdam weer geopend werd Op 19 Februari zullen in de garnizoenen assauts gei eveii worden eu zullen de manschappen worden onthdald uit de gelden to gestian van s Rijkswege tot viering van t konings verjaardag In het vorige j iar konden dergrlijke feestelijkheden geen plaats hebben Door het Duitsohe gouvernement is ten aanzien van veeiuvoer uit Nederland de navolgende bi paling gemaakt waarvan als zeer natuurlijk gevolg de veehandelaar gebruik kan maken Alleen veehouder kunnen vergumiiog verkrijgen tot aankoop vnn Hol l iudsch vee Dit vee moet bij invoer voorzien rijn vau beu ijzen van herkomst en gekeurd door de betrokken veeartsen Aangekomen Ier bestemminz wordt het vee opges ald en dat terrein zes maanden lang bewaakt Na zes maanden wordt het ingevoerde vee van rykswege herkrurd en daarna bij goedkeuring aau den willekeur van den eigenaaar gelaten Mocht iutusschen het aangevoerde vee in die zes maanden ziek worden longziekte moud en klaauwzeer enz dan wordt het vee zonder vergoeding afgemaakt Na de ryksherkenring heeft alle vee bij eventueel ziek worden en afmaken aanspraak op vergoeding In het jongste nummer van Eige Baard schrijft prot Buys Ballot o a Het jaar 1879 zal lang in gehengen bly reu ala een koud jaar met aanhoudend regenaohtig weder iu de zomermaanden van April tot Augustus met verwfaeideu sterke winden en langdurige afwijkingen van den barometerstaud in beide richtingen Alle maanden waren te koud en over het geheel was de tein eratuur 1 72 ouder het gemiddelde In dit npdoht had het jaar groote overeenkomst met 1855 toen zy 1 65 te la ig was in tegenstelling van 1872 toen de temperatuur 1 20 te hoog was Het eene ja ie kan dus met bet andere bier te lande drie geheele graden uiteenloopcii T a opzichte van den regen was het vooral ongunstig omdat wegens de lage lemporatuiir en het betrokken weder de uitdamping zooveel geringer was dan anders rnim 100 millimeters minder dan gewoonlijk D iar toch de drie eerste en de vier laatste maanden minder regen gaven was de geheel hoeveelheid juist de geniiddilde De rekening van de Arnhemsche tentoonstelling zal uiar de Haarl Co r verneemt vermoedclyk sluiten met een nndeelig saldo van omstreeks 50 000 gulden tot welks dekking 33 pet van bet indertijd lugeschreven waarborgfonds zal moeten gestort worden Met het oog op bet zeer ongunstige weder van verleden jaar en andere ondervonatn teleurstellingen hadden velen gevreesd dat het tekort greater zou zijn en valt deze uitkomst ten lotte niei tegen Indertijd is gewag gemankt van de commissie van bekroonde inzenders welke eene verandering in de wyze van bekroning trachtte te verkrijgen en loeu het tentoonstelling bestuur meende daaraan niet te kunnen voldoen eene uilnoodiging richtte aan de overige inzenders om voor hunne bekroning te bedanken Slechts écu inzender heeft tot nu toe aan die uitnoodigiug gehoor grgeven j