Goudsche Courant, vrijdag 13 februari 1880

Kantongerecht te Gomla Terechtzilling van Woensdag 11 Februari 1880 Kantourtchltr Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Kollerdam VEROORDEELD N P arbeider oueiide te VVaildinxvten tol twee boeten vau ƒ 6 ot gevangt nisstraf van 2 dageu voor iedere boete met verbeurdvi rklarina van de gebezigde palingfuiken wegens vissoheii in inet ijs bedekt vischivaier van een auder iii den ZnidPlaspolder onder Waddinxveen zonder vojrcii n te zijn van eene lischncie eu van eene achnf eüjku veraunuiiig van den rechthebbende op het viseliwaui H vau D arb ider wonende Ie Wadilinxveeu tot twee botten van 3 of gcv van 2 dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring en bevel tot vernieling van het g bizigde aebepaet ongeoorloofd vischluia wegens visschen op paling iu de met ijs bedekte Gouwe onder WarUiinxveeii zonder voorzien te ziju vau eine vischacte en vau eene schifieiijke vergunning lan den rechthebbende op het viscUwalcr A van O arbeider wonende te Waddinxveen tot twee boelen van ƒ 3 of gev van 2 dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring en bevel tot vernieling vau het gebezigde schepnet ongeoorloofil vischluig wegens visschen op paling iu de met ijs bedekte Gouwe onder Waddinvveeu zonder voorzien te ziju van eene visch icte en van eene schriftelijke vergnniiing van den richthcbbende op hel visehwater G van V arbeider wonende te Waddinxveen lot j twee boeien van ƒ 3 of gev van 2 dagen voor iedere I boete met verbeurdverk aring en be el tot ven ieling van het gebezigde solitpnet ongeoorloofd Tischluig wegens visschen op paling in de mei ijs bedekte I Gouwe onder Waddinxveen zonder voorzien te zijn van eene visohacle en van eene schifieiijke vergunning van den rechthebbende op hel visehwater j M V arbeider wonende te Waddiuïveen tot twee boeteu van ƒ 0 50 of gev van I dag voor iedere boete met verbeurdverkla ing en bevel lot vernieling I vau de gebezigde mand ongeoorloofd vischtnig wegens v sschen op paling in de met ijs bedekte Gouwe onder Waddinxveen zonder voorzien Ie ziju van eene lischaote en van eene schriftelijke vergunning v in den rechthebbende op hel visehwater P van E landbouwer wonende Ie Waddinxveen lot twee boeten van ƒ 3 o gev van 2 dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring en bevel tot vernieling vlln de gebezigde mand ongeooiloofd j vischluig wegens visschen op paliug in de met s bedekte Gouwe onder Waddinxveen zonder vooreien Ie zijl van eene vischaote en van eene schriftelgke verI gunning van den rechthebbende op het visehwater I J H arbeider woucude Ie Zevenhuizen tot twee boeten van 0 50 of gcT Tan 1 dag Toor iedere boete wegens met de hand rangen Tan visch in met ijs be lekt visehwater van eeu auder in den Eendracht polder ouder ZcTenhuizen zonder Toorzien te zijn Tan eene vischaote en van eene schriftelijke Terguuning van den rechthebljende op het visehwater B S sjouwer wonende ie Gouda tot drie boeten Ton ƒ 3 of gcv van 2 dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring van de gebezigde fleuren wegens in twee met ijs bedekte vischwaters van anderen in den Kolf polder ouder Gouda zonder voorzien Ie zijn van eeu vischaote en van schriftelijke verguuningen van de rechthebbenden op de visehwater J S sjouwer wondende te Gomla tol twee boeten van ƒ 5 of gev van 2 dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring van de gebezigde schakels wegens visschen in met ijs bedekt visehwater van de gemeente Gouda bij het Schietveld aldaar zonder voorzien te zijn van eene vischaote en van eene schriftelijke vergunning van den rechthebbende op het visehwater terwijl de mazen der schakels te klein waren B van W metselaar en kalkverkooper wonende i te Blciswijk lot eene boete van ƒ 10 of gev van 2 diigen wegens in zijn magazijn te Bleiswijk voor haiulen hebben van een ijzeren liter niet voorzien van het vereiachie slempelincrk TmaTr T Ib R I C HT E M Gouda 12 Febr 18S0 Door de nog gedeeltelijke stremming der vaart was de omzet van geen bcteekeuis I De veemarkt met weinig aanvoer eersie soort I ging vlug van de hand inferieure soorten traag Ie verkoopen vette varkens van 23 a 27 ets per huif kilo varkens voor Londen van 19 a 22 cent per half kilo magere varkens en biggen vlug schapen traag te verkoopen Aangevoerd 10 partijen kaas prijzen van ƒ 25 a ƒ 33 I Boter ƒ 1 70 a ƒ 2 al wat Tei cld wordt nog wel zooveel overblijven dat hem de eer gegeven m ig worden van ook het eleotrisch licht een belangrijke schrede voorn aarts te hebben gebracht In Engeland neemt het gebruik van het elecirisch iohi toe De leiszaal van het BrUhh M iseum waar ineu gaslicht niet raailzaara heeft geacht wordt er mede verlicht Een stoomwerktuig van 2 paardekrachteu nominaal doet 40 lichten branden op de Thanns Einbankment benevens 10 op Waterloo bridge en 10 in het Victoria station van i gii Metropolitan District Railway Dit laatsle heeft eene ruimte van 350 Kng voelen lengte 60 breedte en 40 hoog e De afstand van dit slation iol tie plains waar de dec r stroom wordt voortgebracht is 2383 Yards of meer dun 2 Kilüinelers Bij zulk een uitkomst bihotft men er zich niel over te verwonderen dat Engelsche geleerden van grpoleu naam o a prof Ayrton iu t openbaar hun overtuiging hebben uitgesproken dat de kosten van elecirische verlichling op eene plaats in Engeland waar hel gas zeer goedkoop is in t groot eu op de beste wijze toegepast niet meer behoeven Ie bedragen dan de helft van die van gas bij gelijke lichtkraoht Benoemd tot hulponderwgzer te Breukelen e heer Slrackc te Zevenhuizen Eenige ingezetenen vau Blokzijl werden dezer dag u niel weinig in spanning gebracht De brievenbesteller bracht hun namelijk het bericht dat teu kantore voor hen een iiangctet kepde brief lag Het raeerendeel was bestemd voor onberalddeide lieden die zich aanstonds in allerlei gissingen terdieplen Sommigen dachten aan eeu bemidtleldeu neef of oude t inle anderen herinnerden zich eens een loterijbriefje gekocht te hebben en reeds werden er planuen gevormd wal men zoo al zou doen Doch hoe bitter viel hetlegen toen tie brief met vijf roode lakken het bericht van de te Üudkarapel gevestigde brandverzekeringmaalsch ippij bevatte dat ij zich onlalagen achtte ran hare verplichtingen tegenover de hier wonende Jeelhcbbera I lland Eveu voordat verleden Maandag een middag voorstelling inden Koninklijken Schouwburg van Dubliu beginnen zou ia er brand oulstaan iu het gebouw Een groot billet Jli Baba genaamd zou worden opgevoerd en aile plaatsen waren genomen ilaar de hertogin van Marlborough tegenwoordig zou zijn en ieder had opgewekt om te komen daar de opbrengst voor het fonds tol leniging van den hongersnood bestemd waa Om ééu uur barstte eenektnpa de vlam uil in de loge der Hertoi lB naar men vermoedt iloor de ouvoorzichtigheid van een werkman die de laatste hand legde aan ile versiering van de loge van den Oaderkuning In vgf minuten lijd stond het geheele gebouw in brsnd daar de vlam ineens was overgeslagen van deze loge naar hel scherm eer dit opgehaald kon worden Het schernv deelde de vlam mede aan de decoraties en weldra bleek dal er niet aan te denken was om hel gebouw te redden De heer Egerloo de directeur poogde de waterkranen de vergaarbakken te gaan openen doch kwam in de vlammen om Twintig minuten na het begin van brand viel het dak in en om twee uur was er uieis van het gebouw meer over Een 5 tal kinderen die in het ballet moesten optreden schijnen ook te zijn omgekomen de luitenant van den brandweer werd doodelgk gewond tloor het instorten van eeu muur doch het ontzctlendsle lot trof een ougelukkigeu sehildersgezel De directeur had a morgens gezien dat dioht bg de gaskroon een dcil der zoldering er zwart eu onooglijk uitzag Daarom had men den schilder omhoog geheeschen om dit gedeelte even bij te v rven Hij zat op eeu klem plankje het touw liep over een katrol en was beneden vastgesjord Toen leder zich redile vergat men den armen man wiens slem uiet te hoortn was Hij kon niet bij het louw koracn en hing dus zestig voet boven de vlammen Toen men aau hem dacht was het te laat en was het geheele gebouw iu brand Üntzellendcr lol kan men zich bijna niet voorstellen dun dut wat dezen armen man trof ÖSTER IJElsr STAAT van BRIEVEN geadreaaèèrd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand Januari 1880 uit Gouda verzonden eu door t jsschenkom8t van het Postkantoor aldaar terug te bekomen J Blitz Amsterdam J de Rosael Barneveld H R Hartman Dordrecht H Steenbergen G Eekman Mfj M II v d Heuvel van Doorn M Roetman Mij Demmers Rotterdam W Baar Utrecht K van Hiel Uil Zevenhuizen Wed J van der Meer Frieaohe Veld Gouda den lln Februari 1880 De Directeur v h Postkantoor te Gouda Van KKÜIJNE Te lluiaai n hitfi 11 Duudcr l is zich ecu Jong menscb door opli ii i in ï fan htt leven beloofd Zoo wij teg 11 onze gewuonlo hiervan melding maken is hel alleen om het stununu bijveloof te j ispen dat de lien ü tv a df ptTsuni U toen de haui ende i evonden werd er ileid oinhren blijven staan zondir dat ten enkil het koord alsilerd Dit mocht volgens die lieden alleen in legen Voordigheid van de puliiie geschieden Waar het volk zijne h ijshcid toch vandaan haalt Hij de schouwing was het lijk nog warm Misschien ware door tijdige hulp de ongtlukkige te redden geweest l e mensclien welk getuigen waren van het feit schijnen niet te beseffen dat zij door k dm te blijven toezien veeher van niedeitliehiighud a in i vu ilood ouden zijn te be chaldigen dan door bgiijds de reddende hand uit te sleken Hoe lai g zal het nog moeien duren en welkemiddelen zullen moeten aangewend om het volksgeloof uit Ie roeien dat men drenkelingen niet geheeluit het water mag halen en van gehangenen het koord uiet mag doorsnijden I Ct Wij ontiingen uit Dublin ten schrijven in het Duitsch vau het Mansion Houze Joinmiiiee Daarin wordt geuezen op den noocl die in Ierland heerscht Uitg strekle disuicten zijn iloor gebrek geteisterd en wanneer niet tijdig ruime hulp wordl verleeud is een hongersnood onverinijdelyk De nood neemt ilagelijks toe zoodat hel onmogelijk schijnt den hongersnood af te wenden voordat de volgende oogst daar is lu Ierland zelf worden aile pogingen daartoe in het werk gesteld maar leugevotge vau den gedrukten toestand van handel en nijverheid waren 7 ij ontoereikende Daarom wendt zich bet Comilé met vertrouwen lot alle vrienden van Ierland met de dringende bede om hulp Kecds vloeiden rijke gaven toe uit Engel ind Amerika eu Australië Gnaroa vestigen wij de aandacht op dit beroep op Ne lerland welbekende liefdadigheid De samenstelling vau iiet Comilé waarin mannen van allegezindten en politieke richtingen zitting hebben waarborgt het goede gebruik dat van de giften zalworden gemaakt alle hulp wordt in natura uietin geld verleend ThesauriiYs van het Comilé zijno a de Burgem£esler van Dublin tevens lid vanhet Parlement Gray en de Proteslantsehe aarlsbis ckop aB Dublin Tot de leden van het Comilébehoor n o a de afgevaardigden Shaw en Plunketen de procureur generaal van Ierland f ad De redacteur van het ïijdschrifl der Maatschappij mn Nijwrheid laat op hel jaarverslag van het college der Nederlatidsche zeevisscherijen dat bij gedeelten in de jongste nummers van dat Tijdschrift verscheen zie de januari aflevering een curanienlaar volgen Tan den inhoud Uit het verslag blijkt dut de toestand der visscherijeu iu Nederland verre van gunstig is en dat het dus hoog tijd wordt om de periode van oommissicu enquêtes enz te besluiten met eeu krachtig optredeu van de zijde der Regeering en dat door haar die maatregelen worden genomen waardoor volgens het eenslemmig oordeel van beToegden de aohteruiigang ook vnn dezen lak van ngverheid eenmaal onze roem eu voorspoed kan worden verhoed voor zoo ver dit ten minste in onze macht ligt De enkele naam van kuiistboter is nog voldoende om menig Nederlandsohe huismoeder een rilling over het lijf te jagen Zonder nu Ie willen beweren dat wij aan kunstboter of margarine de voorkeur zouden willen geven boven zuivere mtuurlijke boter we hebben vroeger zelf beweerd dat kunstboter eigenlijk geeu boter mag Ueeten is hel toch goed te weten wat men onder kunatboler heeft te verstaan daar zij ongetwijfeld in vele gevallen met goed Buooes de natuurlijke boter kan vervangen Volgens een artikel van prof D Grolhe in het laatste nommer van de Economist is goede margarine op dezelfde wijze aamengeslcld als gcivoiie boter er zijn alleen bij de fabricage andere groudaloffen voor gebruikt dan koemelk Deze grondstotfcu zijn vetstoffen en wel om goede margarine te verkrijgen geen andere dan van koeien of kalveren Zelfs van het vaste Tet van runderen en ossen neemt een verstandig fabrikant slechts de beste soorten het nieren en buikvet Het vet van runderen levert bij het uilsmelten talk en geen boter het kleeft aan het gehemelte en heeft ook niet dien zachten aangenamen smaak van boter Nu behoort het tot de werkzaamheden Tan den fabrikant de talk zoodanige veranderingen te doen ondergaan dat hare eigenschappen in t bijzonder de temperatuur waarbij ze smelt en de reuk met die van goede boter overeenkomen Dat geschiedt door smelliug Tan het rauwe Tet het mengen en karnen der verkregen margarine het stollen waaschen en kneden waarna eindelijk het opmaken plaats heeft Van geheel die bewerking gicft profosisr Grjlhe een uilvoerig overzicht en komt i ii tot de volgende conclusie Vie de fabricage vjui de kunstboter met opletlendlieid gevolgd is zal zich 0TPrtuig l hebben dal dit product uit de zuiverste grondstoifeu sninengestcld is en ten dezen opzichte de niituurboter eer overtreft dan daarmee gelijk staal voorts dat hel mogelijk is als men slechts de bestanddeelen met de balans in de hand onder elkander mengt een product voort te brengen dat zich iiaui elijks van de echte bolrr onderscheidt In hoever de fabrikanten dat tegenwoordig bereiken is uil het hier volgend t belletje voor de sainensttlling van beide botersoorleu aanstonds op te maken A N VTÜ IJÜBOTKR = 3 JS 1 o 86 06 0 4 2 0 12 2 8 0 72 0 20 83 6 0 8 2 7 70 2 2 6 0 25 S7 n 0 5 1 9 13 77 17 08 1 5 26 2 10 1 Goede marklboter 81eciite idem Zweedache Zwitsi rsche hooiboler llolsteinsche B KUNSTBOTER = t u Ö 1 Fransch fabrikaat 86 24 1 2 112 56 Amerikaansche 87 15 0 57 I 03 l5 5 Idem gezouten 82 76 0 18 3 22 11 83 Frankforter 88 0 0 18 0 17 11 92 v in Oldenzaal 197 9 4 9 17 24 Men ziet hiernit do groote overeenstemming van lieide soorten Evenwel mag men niet uit het oog verliezen dat het gehalte der na uurboler niet ZjD zuiver is als dat van kunstboter w int le eerste bevat van 7 6 tot 10 perc vet met de vluchiige stinkende en bederf veroorzakende zuren terwijl in de laatste doorgaans niet meer dan Yi P deze zuren voorkomt die met de aangewende zoete melk in dit fabrikaat gekomen zijn Dit verschil aan vluchtige vetzuren ia voor een scheikundige ook het zekerste merk om te bepalen of voorkomende boter onder de een of andere soort moet gerangschikt worden Voor het onderzoek der bolersoorlen in de huishouding ia de zuiver wetenschappelijke methode niet uit te Toeren men heeft echter iu dit geval een Teel eeuToudiger middel Tan onderzoek en dit bestaat daarin dal men in een aauskoinmetje de boter langzaam smelt wordt de jus terstond doorschgneud en geel dan is het boter uit de melk is ze wil en troebel dan heeft men kunstboter aan het onderzoek onderworpen In de kazerne ran het 4de regiment infanterie te Leiden is door inbraak uit de onderofhcierscantine een zak met ƒ 200 ontvreemd Na vruchtclooze Tisitatie der manschappen VTerd ten sljtte op ongeTeer 20 na het gestolene op een der bestekamera teruggevonden Door Teischillende Tisacbers van Sehcveningen cyn geduiende de laatste dageu wederom 68 vaten petroleum uit zee opgevischt welke te Scheveningcn bg de atrandvonderij zijn geborgen Te Lindenau had dezer dagen in het bijzijn van duizenden toesohonwera de eersie opstijging plaats van een nieuw bestuurbaar luchtacbip uitgevonden door den houtvester Baumgarten Tal vau aanzienlijke personen waren tegenwoordig en de eersie proeven kunnen uitnemend geslaagd genoemd worden de uitvinder was in slaat het zwevende schip in alle richtingen te besturen Ee rstdaags zullen nieuwe proeven genomen worden waarbij cenige Terbeteriugen in het mechanisme zullen aiju aangebracht Ëenigo jaren geleden stierf te Parijs ecu niet oDTerdieustelijke actrice Pauline Lion en er zijn ziker nog Telen die zich zullen herinneren haar gezien te hebben Haar succes was oorzaak dat zij door een ondernemer geëngageerd werd als ster bij eeu tooneelgezelschup waarmede bij de Oceaan overstak ep o a in Brazilië Tooratelliugen gaf Onder de geschenken die de kunstenares aldaar als bewijs van hulde en uaardeeriug ten deel vielen was er een van wel wat vreemden aard Een hurer enthusiaate bewonderaars namelijk gaf haar een stuk land present t Was op dat oogeublik niela waard als zgnde geheel onontgonnen en afgelegen Pauline Lion keerde na afloop van haar contract naar Frankrijk terug eu heeft er wellicht nooit aan gedacht dat zij grondbezilater in Brazilië was Inlusschen stond de wereld niet stil ook voor Brazilië niet Op een goeden dag ontwierpen ingenieura een spoorwegplan j de lijn loopt door de gronden TBQ Pauline Liou en verandert de woeste plek in een goudinijiitje Bij nusporiiig is gebleken dit zij eene dochter hrcft niigtlatcn die ala zij nog iu leven is thans twintig jiiar oud moet zijn De hcirschende gewoonte bij de Fransche kunstenaars om onder aangenomen namen op te treilen is wellicht ecu d r oorzaken die tot heden indien zij althans de loopbaan hanr moeder heeft gekozen de jonge erfgcuaam nog niet hebben doen ontdekken Vandaar dat Jules Prevel onder inededeelin van t bovenstaande haar thans in zijn Coiirrier du Theatre oproept Reeds een volgende Courrier deelt Aen uitala r van de oproeping en het onderzoek mede en bericht dat de bedoelde dochter Ie P irijs overleden is iu het jaar 1875 negen maanden vóór den dood herer moeder eu terwijl dezo te Brussel iu het Tliéatre du Vare speelde Men verzekert zelfs dat de dood van haar geliefde dochter in hare afwezig held de smart haar niet te hebben kunnen oppaiseu en een laalat vaarwel van haar te nemen de moeder derwijze heeft getroffen dut zij spoedig daarna overleed De erfenis die op 300 000 fra geschat wordt valt nu ten deel aan een zuster van Paulina Lion te Parijs woonachtig Een Amerikaansch dagblad uitgever ia onlangs op hel stoute denkbeeld gekomen om jonge meisjes ala premiën aan zijne maiiiielgke abonué a aan te hbieden Verscheidene honderden dames hebbeu hem hare visitekaartjes en pholografiën loegezoudeu letiere iiien ve aboniié ontvangt een bon welke den houder ncht geeft om deel Ie nemen aaneen groote Terlotiug Tan preniie d mies die in den loop des jaars zal gehouden ivonh n Een gelukkige winner kan op deze wijzi in liet bezit eeuer achoone vrouw komen wanneer hij Dhchts den abonnementsprgi Toor één jaar betaalt en e n j iiige dame heeft verder moeite noch kosliii mier om aan den man Ie komen Deze 8 ieculalie bevalt aan de d iine meer dau aan I de hèeren liet dugbl id zi If wijrit kolommen vol aan bi sohrijvingeu in de gloeiendste kleuren van de voortreffilijkheden der dames en wijl de meeste artikelen van de dames zelf afkomstig zijn heeft men in het gehei l geen reden aan de waarheid er van te twijfelen of die voor overdreven te houdet Onder deze dames bevinden zich jouge schoone weduwen schoone jonge meisjes Tan 16 tot 20 jaren en buitengewoon schoone dames vau vijf cutwintig lentes w Twee jaar geleden bevond zich te Parijs een vreemdeling die zich voor een Kuaaisch kolonel uitgaf eu bewee de voor zijn gouvernement verschilleude inkoopeu e moeten doen Kort na zijne aaBkomst had hij een som van 100 000 fra bij een eerste bankiershuis gestort en zijne inkoopcn belaalde hij met ohènues op dit huia In verschillende magazijneu deed hij bestellingen de gekrwhle artikelen werden aan een adrea in Kusland gezoinleii en toen het den verkoopera gebleken was dal do ohèquea regelinalig door het bankiershuis betaald werden maakten zij hoegenaamd geen bezwaar om eeu tweede of derde maar nu bclaiigrgk grootere bestelling uit te voeren Toen zij echter bg het bankierahuia het bedrag wililen incasseereo ontvingen zij de hoogst onaangename tijding dat de Russische kolonel vertrokken was en het saldo van zijn deposito zelf in ontvangst genomen had De politie en justitie deden onderzoek naar alle richtingen maar het spoor van i tin oplichter was niet te vinden zoodat de zaak van lieverlede in hel vergeetboek geraakte Thans na verloop van nauwelijks twee J iren heeft dezelfde persoon maar onder een anderen naam en met de onwillekeurige medewerking van een ander bankiershuis dezelfde manoeuvre ten nadeele vaheen aantal andere personen Ie Parijs herhaald eu ook ibaus met hit beste auccès De oplichter was reeds spoorloos Terdwenen toen de politie tot de ontdekking kwam dat men hier weder met denzelfden gauwdief van vóór twee jaren Ie doen had Hoe dikwijls zou deze brutale gauwdief igiie manoeuvre nog durven herhalen DeBoheemsche Eegeeringheeftdezer dageneen ver lofbrief uitgereikt aan den 81 jarigen Bgksbaron Stronaky orn met een draaiorgel den kost te verdienen De familie van dezen atraatmuzikaut bgzat ecrtyds meerdere landgrafelgke goederen en op ecu der knsteelen een zeer kostbare beeldengalerij Biiron S zoo als Pruger dagblailen ons melden trad in zijne jeugd iu den krggsdieoat doch verliet dezen eenige jaren daarna met den rang van In luitenant bij de Ulancn Kort daarop kwam hg in het beiit van geheele vermogen der familie en huwde de beeldschoone en puissant rijke gravin M Deze verbintenis werd zijn ongeluk want vier maodden na de bedwelmende bruiloftsfeesten kwam de arme man tol de ontdekking dat zijne echtgenoot het met de huwelijkstrouw zoo nauw niet nnm en hare gunsten tohouk aan een der achrijvera die op de kanselarij der heerlijkheid werkzaam waa en wel 7ÓÓ in het oog loopend dat b iron S er op aan droog om van zijne echtgenoot te worden gesclieiden 1 De tiimilie wis den bedrogen man vau een dergelijk schandaal uf te houden waaraa hij op reis ging en iu dea vreemde een allerdidst leven leidde De barones leefde op haar ge vone wijze en verspi de i uiet minder dan haar reizende gemaal het einde van dit alles was dat de schoone bezitting voor f schuld werd verkocht en aan baron S van ziju vroeger aanzienlijk vermogen Bl eht i ettelijke duizenden florijnen overbleven Todi kwam het lusscl en i het éolilpaar tot ten scheiding de baron Irok iitt de rcat van zijn have naar den vreemde en de barones ging er met haar minnaar van door zonder 1 dat men tot heden toe itts van haar vernoii en heeft Toi n de baron ook zijn laatsic goed verkwist had keerde hij naar Bohème terng en tintving op den leeftijd van 50 jaren een aanstelling bij de kantonale adininislralic te Priibram als diigschrijver op een daggeld van 30 kr uzer Deze aduiiuiatralie werd bij de nieuwe iiideeling van het land opgeheven en baron S verloor trok dezen post Na d eu tijd werd hg te Praag door den adel onderhoud n De jongste zonnige dagen hebben de bijen enkele malen in de gelegenheid gestild om uit te vliegen eu zich te reinigen wat gedurende eeu paar mai n den niet was geschied en voor de gezondheid der diertjes hoog noodig bleek te zij daar er rteda eenigeu tijd in en om de vluchtgaaten in de korven veel onreinheid was ntcrgestort De bijkers kwaiti n nu steeds in de gelegenheid om hun koningrijken eens Ie onderzoeken en dit bleek hoog tijd en bij sommigen in enkele gevallen reeds te laat te zi U daar in enktle korren de diertjes door gebrek aan voedsel waren gestorven en bij anderen de voorraad geheel of lia noeg waa opgeteerd Over hel algemeen zijn ze tchier aan de felle winterkoude goeil ontkomen eu mag de bevolking naar dezcu lijd van het jaar gerekend voldoende worden geacht Daar echter de korven in den vcrltajpcn herfst met eert chaarsohen winiervoorraad motsten worden gestild zal er in hel voorjaar veel moeten wordeu gevoederd vóiir en aleer de natuur de dierijes in de gel gtn hiid stelt om van de bloemen des vehla bet noodige binnen te zamelen De Jmkeoucke Cl komt in een opstel over de onhandige vrienden van het onderwijs lot een ge alolsommen met welke vele vrieiide i der openbare school zich ten volle zullen vereenigen Na veel moeite schrijft zij hebbeu wg indelgk een nieuwe wet op het lager onderwijs gekregen Maar onze onhandige vriende i rengeeren reeds tegen die wet vóór jij nog lot uit voeri g is gekomen Men tracht propaganda te maken voor een verplicht tetktnoudcrwgs voor onderwijs in de staalhuishoudkuude eu gezoudheidslrer voor handenarbeid op de scholen en voor algemeen kosteloos onderwgs en na reeds apreekt men van eene nieuwe wet die de nog onuitgevoerde wet vau 78 zal vervan iii Alsof van wetten en van wetten alleen het heil mort komen I De invoering der wet van 78 zal tonnea en tonnen goud kosten Wij betreuren dit met wal noodig ia moet er wezen ook al zullen daartoe oi uwe lasten worden opgelegd Doch de overtuiging zij er dat a die Termeerderde uitgaven voor de acliolen noodig zijn Hel gaat niet aan de linancieele zgde van het Traag tuk geheel eu al te negeereu Daarom ia het 1 plicht zich iu zake het lager onderwijs tot hel noodige te beperken en alle weelde en OTerloUige uitgaven buiten Ie sluilcn Er is reeda zooveel noodig voor de levende alrijdkraohten de onderwijzera dat wg met de doode strijdkrachten school I meubelen niet belachelgk weelderig behoeven te I lijn Zelfs ter wille van het onderwgs en ter wille j van fiet onderwijs Zelf mogen niel te zware lasten worden opgelegd anders gaat de impopulariteit der drukkende belaaling op de school over Men moet niet te vetl opcena willen Met laugzamen maar zekeren en vasten tred komlmtu verder dan met sprongen die zoo licht buitelingen doen maken Wat wij noodig hebben op dit oogeublik ia ten eerste een voldoend getal onderwijzers en ten tweede een voldoend getal scholen Hebben wg dit bereikt dan zullen wg over andere zaken onze gedachten laten gaan Hel Toortgezet lager onderwijs en het Toorbereideud onderwijs wachten ons dan En het Terplichl tefkenouderwija de leerplicht de gezondheidslefr de handenarbei l Kom daarmede over een twintigtal jaren terug dan kuunbn wij daarover eens nader preken Omtrent het eleotrisch licht deelt de heer W M Logeman in het Album der Natuur eeiiige laatste berichten mede Van de wonderen die uit Amerika gemeld worden gelooft hg vooralsnog n et Teel hoewel hij er bijvoegt dat Edison bij t Ie zijner opraerkelykste uitvindingen ons aan hel qui ntitalief ongeloofelgke gewend heeft Er kan dus van