Goudsche Courant, vrijdag 13 februari 1880

Zondag 15 Februari 1880 N 2414 GOUDSCHE COURANT en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzending van adrertentiön kan geschieden tot é n unr des namiddags van den dag der uitgave Burgerlijlce Stand Gouda GEBOREN 10 Febr Helena Susinna Anlotiia ouders J G SleeiiUnd eu Ë Klzeoduuni JohHnim Fieteriiclla Wilhelinio M ri oiidtrs M irkl reii m C M P llofs Gijsbertus ouders G de Keizer II O IMiibuxk Wllhilinua DaniiiODB ouders J j de Jon h en C lan lïensber eo Aahje ouders C de Vroedt eii A M Cornel OVtRl tDEN 7 Febr J Honriuan 7b J 10 J A F Krn t 4 ï J behinkil 3 j 2 iii B L A hapuin 1 J 7 lil 11 H f 11 i u Amin 6 iii G£HIWD 11 Febr G i an der telde en A M Eieis P J vao der W nr lu K JIul Burgcrlykc Slaiid v in oudcrstnand genifeuleii viin 5 lot 12 Kubr ISbü Moordrecht GEBOREN Juliuiines oiiikrs R Tuiiienburj en J van Toi Fredirik Hendrik ou l rs M l VollelireKl eu F Strubbe Jnliuuua uuders V KoiicauenJ llu eiits Jan ouders J Stoppeleitbnrg en B de Juiijr Mi rdua Neettje oudirs D fan Leeunen rn S Viniiier lun Nie erkerk ad IJsil MarLi ouders k van Miet en G de V lt Adnauu ouders F u Krauenbiirjj en G B van BlljdLivteu 0 £R EUE L Voordun td H H teriorst 50 j Gouderak GEBOREN iiaiia oudu M Kreuk en E Vuik Tryiilje oudeis J v iu Uarn en Virboom Stijiitje ouders iN vHu Kijk en H Aa mnn GEIIUVtU M iuu Doip au Utikeuuuudc ed Grsicliiid Stolwijk OKHOIIEN Marpje oiid rs N Timmer eu K J Burger OVERLEDEN A Birfiiluat 47 j Eaastrecbt GEBOiUlN Maarten uudcra K de Frankrijker eu M Boere Jau ouders II lloon en A lau den Btrg Antji uders D Kciieniau eu N Anker Keeuwijk GEBORE N Gideon ouders J Kalkman en M v m den £ del Jacobus oudeis B lan ililjniu en eu C lenHeU huizen l etronella oudirs A beheer en M M lïuber Daniel oudira M Nieburj en i C van Wijngaarden OVERLEUEiV C Houdgk 3 w C G Albers 3 m B vau Kempen 18 m Waddinxveen GEBOREN Karel Lodenijk ouders A van Tol en M j Ëllerbruek iMaria ouders J van Bergen en M Mousbeek Laurtns Jtibannes oudeis 3 Dekker en J C Straver Jubsnua Maria ouders A Houdijk eu J Erberveld Maclllilda ouder M tan Dam eniJl Muis Peirus ollanneskonders G Bakker en C GrcMcl Neeltje oudirs J de tiver en J van Eek OVERLbDEN VV de Kruijff 48 j J Janmaat 15 j ADVERTENTIÉW P J vaS dee want K MUL die bfl deïe hunnen hartelijkea dank betuigen voor de menigvuldige bewijzen van belangstelling by hun Huwelijk ondervonden Gouda 11 Februari 1880 ïot onze diepe droefheid overleed heden onze eenigste lieveling HENDRIKUS THEODORUS HUBEBTUS in den onderdom van 7 maanden H J T VAS ABOM J M VAN AROM Buu8 Goudfi il Febr 1880 F J BOER Privaat Leeraar Lange Tiendeweg D 27 onderwjjst Boekltoaden IJandeltrekenen eaz ter opleiding zoo voor de examens als voor de praktyk Zy die aan een urojit curm voor Boekhouden wenschen deel te nemen gelieven zich vóór 15 dezer aau te melden aUI A LAIlOCUli en Yzerhoudende QUINA LA ROCHE van KRICPEUM en HOLM Jpo i te Zeitt OpwekKend Versterkend Koortsverdrijveud verkrygbaar iu flesschen van l en 1 90 te Gouda bij den Heer O Thim Apot verder door het geheele Ryk ia de bekende depots ledere flesch a met de handteekening KBAEPBLIEN HOLM voorzien JITVËIIKOOP Van af MAANDAG 16 FEBRUARI a st zullen alle GOEDEREN bost iaude in Hoeden Linten Jifoemen Veeren enz enz finaal worden UITVEKKÜCIJT ver beneden Fabneksprij eii Korte GroeiK iidaal wijk I 172 Voor HUISELIJKE BËZlGHEDEfPwoTdt dageiyks van O tot 4 ure een van 13 tot 15 jaar gevraagd Adres in persoon Lange Tiendeweg D 27 GEVRAAGD in een Burgergezin des Zaterdags ochtend van 9 tot des avonds 8 uren EEN ZINDELIJKE WERKSTER en tegen 1 MEI eene FLINKE DIENSTBODE Adres bg den Uitgever dezes onder No 393 TE KOOP aangeboden eenige als Toonbank Grnttersbak Schaal enz enz Brieven franco onder Letters C C san het Advertentie Bureau van A KOK Comp Boeken Kantoorhandel te Gouda Aan Opkooper wordt niet geantwoord DIT OE HAND TE KOOP voor AFBRAAK Drie Huixen en een Koestal Zich te vervoegen by A GRENDEL Metselaar Nieuwe Haven alhier MEI a s wordt verlangd eene f SBisiSiiaii Adres den Heer van MIEROP Haven Op DINSDAG 24 FEBRUARI 1880 svoorm Elf uur zullen in het Logement BLOM te Bodegraven in het openbaar voor den tyd van een jaar worden VEUPACHX 1 DE GRASGEWASSEV groeiende op beide bermen van den Straatweg Gouda Bodegraven in negen perceelen en 2 HET VISCUWATER in vtjf perceelen Breeder bg biljetten omschreven GEVRAAGD om zoo spoedig mogeUjk in dienst te treden een DAGMEISJE Adres aan het Bureau dezer Courant onder No 392 EENE FATSOENLIJKE JUFVROUW zoekt Naaihuixen en werk aan huis Te vervoegen bjj Mejufv de JONG Westhaven B 196 Garen en Band In bovengenoemd vak wordt tegen MEI gevraagd een Fatsoenhjk Bl EBMEISJE V 6 liefst met het Vak bekejHP Brieven franco onder Letters A A aan het Advertentie Bureau van A KOK Coup Boek en Kantoorhandel te Gouda Voortzetting k r Openbare Verkooping van II BOEDKL g einaakt OUD ZILVER en voor het HuIh Q SS aan den Kattenslngel te Gouda op Dinsdag 17 Februari 1880 te beginnen des morgens ten 10 nre I MOLEyAAB NoTABlS numm met SLAAPVERTREK gevraagd voor een OFFICIER Brieven franco onder letter B B aan bet Advertentie Burenu van A KOK Coiif Boeken KsntoorliBudel te Gouda TüJïen lioest en versll niins bfl Kinderen is de RIJNLANDSCHE DRUI VEN BOIISTHÜNIG van W H ZicKKMiiMba het beste en aangenaamste middel Bodegraven 21 Januari 1876 Mijnheer Zend mg een kist Druivenborsthoning Het is mg aangenaam U het volgende als een bewijs der genezende kracht van den DRUIVENBOST HONIG te kunnen mededeelen Het kind van V Bekker alhier leed aan een hevigen slgmlioest De ingeroepen hulp van geneeskundigen baatte niet Eéne flesch Borsthonig was echter voldoende om het van dien hoest te bevrgden Na minzame roete UEd dienaar P VERSLOOT Verkrijgbaar in fleuobeu a II 3 fl 1 en 6B GmiI terwijl lot oorkomiiif van bidroh of namaak iedere flesch vun een linnen capsule voorzien ie waarop iierenSiAaod fabrieki merk gedrukt i Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haaètreeht bg J D den Hartog Oude oater bg F Jonker Idenburg Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mmi mil of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetli DOOR CHBI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen GoüDA Deuk vak A Bhikkmaj De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BÜITEINTLAND Ilullcnlaiidscli Overzlchl Het voorstel vuii den heer Louis Blanc betrelTende alKimeirne ainnedie ia Douderdsg in de Franaob kamer behandeld De rapporteur de heer Casimir Périer rcrklaanle zich tcfteo het voorstel omdat hy het alt uiuleelig baehoawt De heer Proust verdedigde het De miuister presiilrut de heer de Freyoinet nam daarop het woord om uit iiauin der Ke ceriug zioh nadrukkelijk tegeu het voorstel te veriUreii De Ucgecriug wil lioh teu opzichte van dit vraagstuk niet voor de toekonirt hiudeu in welken vorm dan ook De amueslie iuo ht uuch van de zwakheid ulgepeist noch tegen de openbare mceuiiig bewilligd worden Algemeeiie aiuuesiie knü dan uileeu worden Na een rede van den heer Madier dr lioiiljau óór de amneslic besloot de Kamer met 313 tegtrn 115 slemtnen dat zij niet tot de beraadslaging over de ariikelen zou overgaan Het voorstel van Luuis ütaiic is dus verivorpen De Senaat is overgegaan tot de twiede beraadslaging over het wetsoutwcrp op dtn hoogeii raad vau ouderwgs Bij de stemming over het amendement van den heer B itbie waarbij de toelating van drie staatsraden twee leden van het hof van cassatie eu zes leden der geestelgkheid iii den Raad wordt voorgesteld werd de toelating der drie ataalaraden met 137 tegeu 135 die der mee leden van het hof van cassatie met 142 tegeu 143 en die der geestelijken met 145 tegen 133 stemmen verworpen De Duitsche Rijksdag is Donderdag geopend met eene troonrede waarvan de hoofdinhoud op het volgende neerkomt De betrekkingen van het riJk met al de buitmlandsche mogendheden ziju van vrccdzamen en vrieudsohappeulijken aard Het vertrouwen op de vendkering van den vrede door het cungres heeft zidl bevestigd De bepalittgeu van het Berlgusehe rerdrjg zijn bijna op alle punleu tot uitvoerinf gekomen Duuschland bigft ijverig deelnemen aan de pogingen om den vrede van Europi dnunaamtc handhaven Met het herstel der oatioiale eenheid zijn de vreedzame neigingeu vau hei Duitsche volk in het volle licht getreden en in terband daarmede blijft de politiek des keizerv op de handhaving des vredes gericht Met de ouwrikbare standvastigheid welke het gevoel van eigen mocht geeft zal de Regeeriug zioh steeds beijveren bclaageloos tot het behoud van deu Vrede mede te weteen eu den sleua en waarborg der gelijkgezinde mogeudhedcn te verwerven De voornaamste outwerped welke in deze zittiug zullen aangeboden worden i a Ie invoering eener tweejarige stiatsbegrootiug Se eeu Rg ks icilitairewet 3e verlenging der socialisten wet 4e het handelsverdrag met de Zuidiee eüiiudeu I i ouder kanselierjijm ll g dit stuk vooigelezen De keizer en prins BIsmarek wareo beide afwezig meu weet uiet om welke reden Uisvcbien wel omdat de troonrede te onbeduidend was Gisteren zou het bureel van den Kgksdug worden verkozen couservolieven en ullr tmoiitaneu zonden daarbij hand aan hand gaan de vroegere president Seydewilz verlangt uiet meet in aanmerking te komen eu ook Aruim Boylzenbnrg wien de coiiservatitveu eerst de plaats hadden toebedacht heeft of geen lust of wordt door de tcgeupartg uiet geaccepteerd Het voorstel Hoor de Pruisische regeeriug bg den Bondsraad ingediend tot wijziging van paragraaf 3U der wet op hel sueialisme strekt om den duur dezer wet tot 31 Maart 1886 Ie verlengen Gisteren was er verkiezing voor het EngelscG Lagerhuis te Southwnrk Ier vervanging van deu overleden hberaleu afgevaardigden Locke Er is een liberale ciudidttai Duim leii ra licale caudidaat Shipton en een conservatieve candidaal Clarke Misschien dat wg in ouze laatste berichten deu afloop uog kunueu melden Bg de te Burnslaple gehondeu verkiezing is lord LymingtoM liberaiil met 817 stemmen gekozen D caudidaat der conservatieven Hubert üardeu verkreeg 721 sieminen De meerderheid voor eerstgenoemde IS dus 96 stemmen Alen seinde dezer dagen dat MoQ leiiegro met nieuwe eichen was opgetrede en dal daarom Italië zgne tussoheukonist in dtze quacslie als gteindigd beschouwde Dit telegram deed niets andere verwachleu d in eeue bevatting der vij indelgkhedcu tusscheii Montenegro en de Albaueezen Woensdag echter werd uit Koi stuntiuopel een bericht geseind dat veel gerustslellriider luidt Italië zou aau dtn sultan deu raad hebben gegeven om al het mogelijk te doen om een conflict tussoheu beide vijandi e partijeu te vermijden Dit schijnt voor het oogenblik slechts mogelijk indien het betwiste district van Gusiiije dat volgens het Berlijnsche Iraclaat aan Montenegro moet warden afgeaiaaii aan Turkge zou blijven en indien de Porie iu plaats daarvan de door Christenen bewoonde districten van Kudsolii en Kraina afstond Montenegro zou tot zulk een ruil wel genegen zijn Zoo kont de zaak misschien zouder verder bloedvergieten in orde Zij is weder een sprekend blgk vnn de ondoorgrondelijke wijsheid van het Berlgnpohe Congres dat tot vcrgrooling van Montenegro juist een paar gioole districten koos met ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN eene Atbaueesch Mohamedaanscbe bevolking welke zich nimmer goedscbiki aan haar nieuwen meester zou ondertterpen De liberale afgevaardigden van Cuba en Portorico benevt iis de generaals Duban en Ochando vrienden van den maarschalk Martinez Campos zullen bij de hervatting van de Spaansche Cortes zittingen vóór den afloop d r Inlerpellalie over het Cubaansche vni igsluk een voorstel indienen strekkende om van dringenden aard te verklaren dai ontwerpen betreffende de taricfs en andere hervormingen op Cuba drjor de Kegeering aangeboden en door het Congres in behandeling genomen worden Het doel der voorstellers is om eene hoofdelijke stemming uit te lokken ten einde de houding en de bedoelingen van he Kabinet eu van de oppositie beter te leeren kennen dan thans het geval is BINNENLAND ii GOUD 14 Februari 188Ü De FeretnigUig van ojiciereu tot onderlinge ont T steiinmt tn gevat van overlijden beeft haar 1 2de jaarIgksch verslag iii druk doen verschijneu Uit dat verslag blijkt dat het getal leden in den loop vau het jaar 1879 met 12 is vermeerderd eu thans 1619 beiliaagt Het saldo in kas op uit December 1879 beliep ƒ 975 61 terwijl in het afgeloopcu jaar wegens het overlijileu van 26 leden telkens een uitkeering van f 550 plaats had Donderdagavond hield de heer W H Stenfert Kroese uit Nienw Helvoet een voordracht in de Afdeeling Goudaen Omttreken van het Nederlaudsch ProlPslaiUeubond ïot onderwerp had hij kuzen Het PfBSHHSMK en wel naar aanleiding vau den treurigen veelbesproken dood van bet bekende echtpaar in Groningen waarvan de man in de wetenschapp Igke en de vrouw in de kunstwereld een gjeden naam hadden verworven Spreker deed den aard van het pessimisme duidelijk uitkomen schetste de ideeën der bekeude wijsgeeren Schoppenhauer en voit llartmaun en toonde aan dat de bron van het pessimisme niets anders is dan egoisme waarbij hij een krachtige opwekking voegde tot het volgen v m een leven beschouwiug die met het pessimisme niets gemeen heeft De voordracht werd met aandacht gevolgd en op het einde luide toegejuicht terwijl de heer Cs Thim bg afwezigheid van deu Voorzitter den spreker dank toebracht voor het gehoorde en hem een tot weerziens toeriep Naar men verneemt is iu de jongste vergadering van de inspecteurs van het geneeskundig staatstoezicht met algemeeue stemmen besloten adhatsie te betuigen aan het voorneroen der Regeering om een wetsontwerp in te dieuen tot beteugeling van het misbruik van sterken drank Uit Oadewaler schrijft men ons Woensdag 11 deu 11 dezer had in de zoal van den heer Sterkeuburg de tweede buitengewone vergadering met dames plaats van de Redergkerskaraer Borger Opgevoerd werd Ferloren maar tervffgevonden blg spel in 4 bedrijven voor rederijker bewerkt naar t Dnitsoh door een lid dtr liederykerskamer de Korenair