Goudsche Courant, zondag 15 februari 1880

Verreweg het groatsie deel der ouderlioijcn der i Nederl Herv kerk te Ixiden blijft bij het ten vorigen jare genomen besluit volharden om bij de aanneming van lidmaten door een modern predikant niet tegenwoordig te zgn De hoofdcommissie voor de algemeene verloting teu voordeeleder watersuoodlijdenden ontving dtzer dagen van het voormalig lid der verlutingsoommissie van 1861 den heer dr A Vrolik die wegens uitlandigheid geen deel kou uitmaken van de tegenwoordige commissie een blijk van warme belangstelling in deze zaak en wel door de toezending van eene zeer fraaije corbcille van fgu Fransoh aardewerk en twee kleinere vazru Voorts mogen nog de volgende prijsvoorwerpeu iu bet bgzonder vermeld worden eene teekening iu pastel van en dooi den heer Fredcrik Lintz een aquarel vau en door den heer Ferdinand Liutz eeue schilderij voorntellende een oude balletmeester van en door den heer A van deu Berg pensionnaire vaa HH MM den koning en de koningin e u Turksohe sliawl en eenige prachtige andere yoorwerpeii van Mevrouw van AlpbenHovy lijdsomstanilighedi n ongelukkig getroffen httibn valt niet tegen to spri ken Folitieko verwikkeliiigai weinig verdiensten algemeene kwijning gevoegd bij het afgelegene vau hun woonpiaals moesten we het getal vreemdelingen kleiner doen rijn dan n en bij dergelijke exposition in Europa of Amerika gewoon ii De galerij voor schooiie kunsten welke op den openingsdag nog niet gereed was is eerst later opengesteld Éngi lsche schildel s hrblien verreweg het meeste ingezonden daarnevens vermelden de oourauleii ook nog eenige inzendingen van Duilsche Fraiisohc Oosteiirgksche en Belgische kunstenaars de kunst uit de beiilï laatste landen wordt gezegd fairly repte lenM te zijn NEDEaWNt oudt nikt oenoihd Jiiinroir genoeg voor den roem onzer nationale kunst eii voor de beurzen onznr kunstenaars die laaisteu toch zouden iu Austr dio alliuht betere prijzen voor hun stukken hebben kunnen maken dan in hrt lief maar ietwat schrille vaderland Mi t ilen bouw van het Tentoouslellings paleis te Melbourne voor de daar In dit jaar te huudeu internationale tentoonstelliiig gaat mi n steeds voort In tegenstelling met het gebouw te Sydney zal te Melbourne alles gejgkvluersj wordeu yitgesiatd Het geheel zal met bijbouwen enz een oppervlakte vaa I o acrrs beslaan Ken gedeelte vai het gebouw zal bigven st iaii voor kunstteiitoaiistL llingeu eu voor groote publieke plechtigheden en dus eenigerniate de rol vervullen van het Paleis vuur Volksvlgt te Ainstetdam Ken groot orgel van Tincham te Richmond in Kngriand z il in het schip worden geplaatst het kont £ 4000 De politieke tot stand der Aualralisohe Staten is als van ouds woelig in enkile rustig in de meeste Iu Victoria is nieu n ilunrlijk steeds aan het kibbelen met den Minimier Berry die het plebisciet wil invoeren in Nieuw Zr land moet sir Grry de eerste Minister daar het ontgi lileii en ilo WestAustraliërs zgn nog altijd ouietreden over hun gou verneur Daar dit laatste echter een algeneene kwaal in Engelsohe koloniën en het kibb len met Ministers ook voor ons Ncilcrlanders geen ui uwighaid is behoeft men deze verschgiiselen uiet als ouruslbareiKl aan te merken Handel en scheepvaart loonden in de voornanroale havens verbeieriug vooral du invoer was veel leven diger Het Fiiil keurt hel goed dat in het ontworpen strafwetboek de dronkenschap strafbaar is gestild ËeU van beiden of de openbare dronkenschap is gein overtreding wauriegen straf moet bedreigd orden en dan behoort ze ook in geen enkele gemeente een strafvervolging uit te lokken of zij is wel een strafbare overtreding en dan mag ook de beschookeue op den openbaren weg in geen enkele gemeente straffiloos zgu De tegenwoordige toestand waarbij d eene gemeente straf bedreigt en de andere niet is onhoudlwar Niet de gemeeutelgke maar de rijkswetgever behoort te beslissen want overal is de dronkenschap een bron van ergeuis en gevaar Bgna overal elders is dan ook de openb ire dronkenschap strafbaar gesteld In een beschaafde maatschappij kan men niet toelaten dat de burgers zich in het openbaar iu een dierlijken toestand vertoonen dat kan niet omdat de staat niet onverschillig kan blg veu tegenover individuen die iu t geheel geeu waarborg meer geven dat zg de rust orde I en veiligheid zullen hannhnvru De straf echter die in het nieuwe strafwetboek tegen dronkenschap is bedreigd is naar het oordeel van het faj onvoldoende Volkomen juist wordt in de memorie van toelichting betoogd dat het niet is in te zien aarom justitie en politie de openbare straat niet even goed van dronkaards kunnen zuiveren als zij haar thans van beiftliMrs en landloopers bevrgden Maar dan mag ook de ra g worden gedaan waarom tegen bedelaars zooveel strenger opgetreden dan tegenover dronkaards Wie bedelt zal gestraft kunnen worden met hechteqis van hoogstens twaalf dagen terwijl de liederlgkste dronkaard met tien gulden zal vrgkomen Is dat verschil gerechtvaardigd Als men werkelijk de openbare dronkenschap strafbaar wil stellen dan moet men het zoo doen dat er eenig resultaat van te wachten is Gaf da regeering zich de moeite om eens na Ie gaan waar de gemeentelgke verordeningen legen de dronkaards het meeste effect hebbeu gehad dan zou zg zien dat er wel degelijk verband bestaat tussohen de strengheid der straf en den te wachten invloed Frankrgk Sngeland en Oostenrijk zou ons in deze ook tot voorbeeld kunhen strekken In de Oostenrijksche wet van 19 Juli 1877 die trouwens alleen geldt voor Galicië en de Bukowina is bepaald dat beschoukeueu op den openbaren weg of publieke plaatsen gestraft worden met gevangenis van een maand en een boete van ƒ 50 Dat is nu wel is waar wat heel streng maar wie het doel wil moet ook voor een krachtig middel niet terugdeinzen Wg hopen dat onze regeering in deze den waren middenweg zal weten te vinden Uit Australië meldt men het volgende Van alles wat in de verschillende Australische koloniën beslaat of voorvalt is tegenwoordig de Internationale Tentoonstelling te Sydney voor buitenlandsche lezers verreweg het belangrgkstp Gelgk men weet zijn er over het succes dezer onderneming reeds hier en daar in de dagbladen rara noten gekraakt Zelfs heeft men beweerd dat de gehecle zaak een mislukking is Zonder uu over de juistheid of onjuistheid dezer beweringen Ie willen twisten uoteeren wg hier enkel het feit dat de Tentoonstelling gedurende de eerste 8 weken door 3ü0 000 personen is bezocht en dat de ontvangsten in dien tgd 17000 X bedragen hebben Dit zgu zeker geen schitterende getallen want een cgfer van nog geeu 6000 bezoekeis per dag maakt ecu treurig figuur tegen den kolossalen toevloed die de groote Europesche wereldtentoonstellingeu dagelijks te aanschouwen gaven Of het resultaat echter zóó aohroal is dat men van een totale mislukking kan spreken is een andere vraag Dat de goede burgers van Sydney het mot de I Oeluk is toch de wereld nog niet uit en Furluas ia niet altgd onbillijk Ken jong werkman Ie Botterdam die gaarne iu het huwelijksbootje wilde stappen maar wie de middelen ontbraken om het bthoorigk uit te rosten werd verbigd niet een twintigste gedeelte vau den prgs van 25 000 in de Staatsloterg hg kan dus niet klagen dat de goden hem niet genegen zijn als Ainor en Fortuii b idei hem in bescherming uemea Wie uiet voor nihilist wil aangezien worden moet althans in Petersburg zeer op zgn hoede zgo Drie correspondenten van Ëngelsche dagbladen wilden laatstleden Zondag hel huls eens bezoeken waar men voor eenige dagen eeue geheime drukkery ontdekt had Zg schelden aan en werden binnengelaten Toen echter de deur achter hen diekt was werden zg onmiddsllgk gekneveld en naar het bureau van politie gebracht waar het hun niet dan met veel moeite gelukte de vrgheid terug te bekomen De politie had uamelgk iu de hoop nog andere nihilisten in handen te krggen een geheime wacht in bet huis achtergelaten met bevel om ieder tf binden die zich mocht aanmelden Door het bestuur van de VereenÏRing de Proefhoeve voor Landbouw verbeteriiig enz ia een oinmlaire verzonden om belangstellenden in den Neder landschen landbouw op te wekken au het tot stand komen dier Proefhoeve te bevorderen iöot als leden toe te treden De mogclgkheid toch om op daartoe gesehikt terrein proeven Ie doen voor praotischer en goed kooper land verbetering vermeerdering van humusgfrhalie verzwaring der gronden zonder daaraan schatten te offeren proeven te kostbaar voor den particulier bigft in Nederland ontbreken Daarin verbetering aan te brengen door particulier initiatief is het doel der Vereenigiug Tal van deskundigen verklaren bg de circulaire dat zg zeer ingenomen zgn met het plan lot oprichting van die Proefhoeve nabij Wageningen welke mede gntis I zal worden ter dispositie gesteld vau de direeteure j der Rgksbouwschool en van het Proefstation aldaar zg bevelen haar daarom volgaarne eruilij aan Giften en inschrgvingen de jaarlgksohe coUt ibntie bedraagt 5 wordt men verzocht Ie zen len aa deu heer v Everdingen notaris te Wageuiogen Een proces te winnen door bg de rebhten eet verboden volkslied voor Ie dragen zal zeker wel eene bgzonderheid zgn Meti verhaalt dit van deu te Ell ur Dit tuV werd n rdienstelyk opgPTOfrd lerwyt de voorstelling door muzit k werd opgeluisterd en mat een geïmproviseerd bul besloten Naar men verneemt iiju de giloofsbritven van de licercii J H üonuer en mr V Nijst aan de Tweede Kamer der Staten Generaal iiigcsondeo Die van den afgevaardigde uit Utrecht den heer J N Busten Kiju nog niet ingediend Het verlangen naar het einde van den winter hl eft zioh dezer dagen het sterkst uitgesproken bij de sohipperij als zwaar beladi u groot en klein Volgens gehouden aanteekeningen heeft de bekende familie van den Birg lau Rijpcrkerk Friesland bestaande uit i broeders en 2 zusters gedurende dezen winter 1S79 IS80 reeds de aanzienlijke som van ƒ 15U0 met hardrijden gewonen VV iar ook de spreekwgze Zoo gewonnen zoo geronnen toegepast mag worden hier niet Immers de veelal snel maar tuch ook wel zuur behaalde guldens worden niet slechts bespaard maar ook rentegevend gemaakt door er land ens voor aan te koopen Te Amsterdam heeft de justitie een 16 jarig kantoorbediende gearresteerd wegens iliefstal bg de firma T M op le Hcerengracht waar hij in dienst was De knaap had een viertal bankbiljetten van ƒ lOOU weten te ontvreemden uit de brandkast op een ogenblik dat het overige kantoor personeel afwezig was Het geld heeft hij iu den ongelooflijk korten tijd van een paar dagen in zeer slecht gezelschap verteerd In eene landbouw vergadering te Veendam werd en voordracht gehouden over de aardappelteelt door len heer Venema van VVageningen waarin hij o a als tgne meening zegt dat de achteruitgang iu opbrengst van onze gewone aardappelsoorten Ie wijlen is aan degeneratie ontstaan door het herhaalde poten van dezelfde soort Het gaat er mede als met het stekken van hontgewas waarvan o a de oauadapopulier in dit land slechts zelden goed gelukt omdat ze telkens worden genomen uit boomen van denzelfden moederstara De te nauwe verwantschap speelt hier een kwade rol Men ziet het ook bg het kweeken van aalbesse en kruisbesseboomcu Neemt men telkens stekken van boomen uit denzelfden tuin de ondervinding leeft dat was de vrucht in i den beginne ook nog zoo prgzenswaardig deze na dikwijls herhaalde afstekkiugen hare waarde verliest loodat men genoodzaakt wordt tot een kweeker ter beUming van andere soorten zijn toevlucht te nemen Met aardappelen moet men deze wenken volgen en trachten soorleu te bekomen die nog kort geleden uit zaad zgn gewonnen VVellicht voldoen deze in het eerst niet goed aan den smaak maar ze zullen verbeteren in zetmeelgehulie totdat ze eindelijk na onderscheidene generslién weder ontaarden en zioh zelf vernietigen Hier m iet de stelling gelden Wanneer planten slechts door het stekken van opvolgende generatién of geslaohten in stand zullen Worden gehouden of vermenigvuldigd of wel wanneer cene voortteling in te nauwe verwantschap wordt gedreven zal eene degeneratie ontaarding verbas tering aohternitgang of terugslag moeten volgen of er zal zooals bij den canadapopulier en vele andere planten een ziekelgke toestand te voarschgo treden die de plant doet kwgnen en ten laatste Uilslerveu Omtrent het zelmeelgehalte gelooft de heer Venema D et dat de aadappeleu iu de veenkolunién onder gunstige omstandigheden gekweekt veel zullen verschillen met die in andere lauden gewonueu Zoo vond in Nederland dr Tjaden Modderman in witten 27 97 pCt aan vaste stolTea en in lichtroode 22 31 pCt prjf Huiïiuga 18 3 pCt aan vaste stoffen in Duitschland prof Wagner 24 1 pCl aan vaste stuffen en in Engeland prof Johnston 25 pOt aan vaste stoffen Hier komt het er op aan of de grond de voedingsstoffen naar eisch bezit om de aardappelen voort te brengen wat alle landbouwers niet voldoende onderzoeken of doen onderzoeken Wellicht zou een dergelijk onderzoek leiden tot eene wijziging in de vruchtopvolging en in het gebrnik van de noodige kunstmeststoffen ff F a ovetledtn Fransohen senator Crómieux die eenmaal een benend advocaat was i Was in den tijd toen de Marseillaise nog onder de verboden liederen behoorde dat drie knapen voor de rechtbank gedaagd werden omdat zij dit volkidied in een restaurant hadden gezongen Oréinieux werd hun verdediger Iu plaats van een pleidooi te houden begon hij het verboden lied te prijzen en te verheerlgken tot niet geringe verbazing der reohtera die niet recht begrepen waar bij heen wilde Kn uu mijne heeren zei Crëmieux eindelgk zal ik u deu woordclgken iuhoud van dit lied eveneens mededeelen en hg begon voor te drogen Meu kent die woorden rn weel hoe zg er op berekend zgn om op het gemoed te werken en toen Crémieux dan ook aan het laatste couplet gekomen as dat aanvangt met de woorden Amour tacré de la patrir Cond it wutient not bravee ceHffeurs toen belette bet snikken der toehoorders hem voort te gaan De rechters haddeu den moed nirt na die raardracht het lied nog taatsgevoarlijk te uoemeii en spraken Ie drie beschuldigden vrg Crémieux vierde dieA dag zgn schoonsteu triomf De Pargsche Figaro heeft van een zgner lezers het volgend voorstel ontvangen Daar de loterijen iu den smaak vallen geef ik hier het denkbeeld van een loterij welke de staat zou kunnen ondernemen Hen weet dat directe belastingen bg twaalfde gedeelten betaald kunnen worden Betaalt men in Januari dan beeft de staat voordeel want hg geniet de rente der vooruitbetaalde twaalfileu Bedraagt de directe belasting 300 millioen dan zouden 10 of 12 millioen genoten worden door de betaling van den vollen aanslag wanneer zij iu Januari of Februari geschiedt De Staat zou dan bg wgze van preaie eu tot aanmoediging een biljet voor elke in de eerste twee maanden des jaars ge torle 10 francs kunnen geven aan allen die op dit tgdslip het volle be lrag hunner belasting betalen ran de 12 roilliorn rente door den Staat te maken zouden 6 millioen in fractien verdeeld bestemd kunnen warden voor de loterg welke wg voorstellen Men zou dan met minder weerzin naar den ontranger gun Hoe Charles Diokens docht over de plechtige opening Tsn bet Parlement blgkt uit een brief door hem indertijd aan een zgner bekenden geschreven en dien wg hier laten volgen Waarde heer wees verzekerd dal wg allen zeer T reerd zijn door uw vriendelijke uiinoodiging maar ofsohoou wy rrg gO de raderlandera zgn geven wg niet veel om een dergelgk schouwspel en gevoelen dat gij de plaatsen die gü zoo goed zijt ons aan te bieden aan anderen kuut afstaan die ze meer waard zgn De laatste plechtigheid van dien aard wsike ik bijwoonde wat de kroning van de Koningin en ik rond toen dat er op miju wandelingen door de vrije oaiuur veel meer belangrijks te zien is Wit bet Parlement betreft het doet zoo weinig n spiedit zoo veel dat de belangrijkste plechtigheid dia ik mij er raa herinner rolbraohl werd door een man die trouwens met zeer weinig plechtigheid ds heeren uitliet de deur sloot en de aleutels in den uk sUk Dt Bedaetie van Sempervireni heeft eén treurige bevinding opgvdaan in alle kweekerijen zoowel in den omtrek van Amsterdam als elders die zij bezocht met het oogmerk om de uitwerkselen van de jongste Tortt na te gaan Pereboomen sommige appelboomen ahrikoze en perzikeboomeu hebben zeer reel geleden Betreurenswaardig zijn de rerlieien onder de Rhododendruma en doorbloeiende rozen rooral de lhee Bourbon en Noisette rozen die niet onder dak gebracht waren zijn bijna allen verloren De bontbladige bulsten en andere fijne soorten van dit geslacht hebbeu veel gi leden alsmede onderscheiden Conifereutoorten de verliezen in laatstgenoemd geslacht zullen zich eerst later opeuoareu en zeker ook aanmerkelijk wezen Zelfs vele bloemheesters hpbben merkbaa geleden Kortom de verliezen van alle boorakwreker iu ona land zullen meer of raiuder aanmerkelijk zijn I tstledcn Vrgdag kwam een fatsoenlijk gekleed man te Berlgn in deu passrmentwerkerswi ikel van de wed Ueinrich en vroeg naar knoopjes Toen hij roor eene waarde van 10 penningen bad uitgezocht gaf bg een stuk van 2 mark De winkelierster bekeek het en slak het in den zak op grond dat beleen ralsoh muntstuk was De man gaf daarop 10 peiiniWi n en eischte het tweenmrkstuk terug Wel ja was het autwoord om anderen er mee Ie foppen uiet waar Neen ik houd het voel I Daarop volgde een levendige twist Welnu zei de winkelierster eindelijk ga dan maar mee naar de politie dan lulleu we daiti d zaak ailmaken De ander verklaarde zich daartoe b reid en ging met haar de straal op maar oi dirweg scheen hem de moed te ontzinken althans hij wilde zich uit de voeten maken Neen mannetje zóó gaat het niet sprak zijne gelcidster en trok hem iu weerwil van zijn heftig stompen en tegeuspartelcn mede en bracht hem op het politiebureau Aldaar bleek het dat zij een goeden vangst had gedaan want toen hij op last van den commissaris wird gevisitierd vond men bij hem een aantal valsche twee markslukken en voor eene waarde vau ruim 12 mark aan kiria geld beuevens verscheidene kleine voorwerpen In het verhoor bekende hij die voorwerpen in verschillende winkels te hebbeu gekocht ie met valsche mniit Ie hebben betaald en daarvan het goede klein geld te hebben terugontvangen De valsche stukken had hij zelf gemaakt Laatste Berichten Berlijn 13 Februari Inden Rijksdag is graaf Arnim Boytzenburg Duilsche rijkspartij met 151 van de 244 geldige stemmen tot voorzitter gekozen Beunigsen uationaaMiberaal verkreeg 89 stemmen Voorts werd Frankenstein centrum met 164 stemmen 92 Btembriefjrs waren blanco lot eersten vicepresident en Hoelder nationaal liberaal met 149 van de 231 stemmen 82 stembriefjes waren blanco tot tweeden vice president gekozen Burgerlijke Stand CEBOKRV 11 Febr Juab Joliunri oadera J J Vrrdrie ea I W F tn aft Cornell ouden W Hoegee o P UeBoit Sim t rrsrda ilIemiDS osders S Jaoien R H Knl ea 12 Willemu ouden Nieooveld eg W Ikbcaa Coriulii oaden W Utieg en J H van der Zwnlni Johannea Lei ndert oaden W Braodaen en H Terboef CornelK Wilieniioa oiidtri R de Beijer en A M Motler 13 Leomrdoa ouden I vm Loon en i Franken OVESLEDKNi II Fcbr tM Gerijn wed Uleber 79 j J2 N 1 van Leenwen 12 m S Scboonderwocrd hniatr van i Vergeer t j D ScbelTer 4 ra 13 L de Vroom 11 j 1 n ONUEHTKOUWU 13 Febr i L van Eijk 23 J ea F Tan Wiagerdeg 82 j ADVERTENTIËN ♦ Heden werd mjjue geliefde Ëchtgenoote J W F VAN VOGT Toorspoedig yerlost van een welgeschapen Zooiw n J J VEBDRIES Gouda 11 Febrnari 1880 De ondergeteekenden betuigen bij deze hunnen haiiel ken dank roor de vele bewyzai van belangstelling onderronden bij gelegenheid hunner 25JAKlGE Et HTVEREENlGING J LINDEBS J E LINDER8 VAN Leeuwen Gouda 14 Februari 1880 De ondergeteekende betuigt by deze ook namens zjjne Ecbtgenoote zjjneu dank Toor de rele bewezen van belangstelling onderronden ter gelegenheid hunner 12Y JARIGE BCHTVEREENIGLNG op den 7n dezer A VAN DEB STAR Gouda 14 Februari 1880 In een klein Bnrgergezin zonder Kinderen wondt GEVRAAGD een DAGMEISJE van de P G Adres in persoon onder No 394 aan het Bureau dezer Courant GEVRAAGD EEN boven de 14 Jaar Zich te vervoegen in persoon Wjjdstraat A 171 DIT D HAND TE KOOP voor AFBRAAK DHe Suixen en een Koestal Zich te vervoegen bg A GRENDEL Metselaar Nieuwe Haven alhier EENE FATSOENLIJKE P G 21 jaar oud BIEDT zich zoo spoedig mogelijk aan in een klein gezin Adres aan het Bureau dezer Coarant onder No 395 MEN VRAAGT om dadelyJe in dienst te komen BENE BIENSTBOQBsfNOODEULF Adres bij deu Uitgever dezer Courant onder No 397 TB HUUR tegen 1 Mei e k voor een klein Gezin EEN NETTE WONIUa MET Tum waarin Drie Kamers Keuken met pomp Zolder vele Kasten en andere gemakken staande op den Fluweelen Singel met uitzicht op het plantsoen Hunrprjjs 250 Franco brieven onder No 396 bg den Uitgever dezer Courant TB KOOP eene Nette extra Solide Kinderwagen Brieven franco onder Letter S Z bij den Boekhandelaar H C E DAUW Ja alhier Bij het CENTRAAL MAGAZIJN van MiKtaire Kleeding Uitrusting enz te Woerden kunnen EENIGE KLEERMAKERS EN NAAISTERS worden geplaatst Zij die met het Confectioneren van Militaire Kleedingstukken bekend zyn zullen daarbjj de voorkeur genieten De Majoor Directeur Biörn J H RIEBERT markt godda maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste Tinding BOESTVERSLIJMING Baarn 1 Mei 1876 prov Utrecht PSse BfustHonir HAiNt Iu het belang van velen vejklaart de ondergeteekende dat zijn zoon lijdende aan Slijmhoest zijn herstel te danken heeft aan het gebruik van uwen voOrtreffelijken DRUIVEN BORST HONIG uit het Depot van Mej de Wed E van Dapperen alhier II Mulder Alleen echt verkrijgbaar iu flacons a fl 2 fl 1 en 65 Cont voorzien van eene capsule met nevenstaand fabrie istempel Te Gouda bij F H A Wolff Boskoop bij J van Bergen Haastrecht h J D den Hartog Oudewater hg F Jonker Idenburg