Goudsche Courant, zondag 15 februari 1880

Savon recommandé vroeger 40 thans 35 Cents een Doos met drie Stukken E m FIJNE mi Savoii Bouquet de Marguerite 30 Cent 3 Stuks SAVOIT AU MÏÏSQ 25 Cent 3 Stu s Verkrijgbaar bij Louis P WELTER WESTHAVEN B 193 STOOMVAART Het ontwerp eener Keur of Policie Verordening op de Stoomvaart in de boezemwateren van Rijnland dat op de bij het Reglement voor dat Hoogheemraadschap voorgeschreven wgie ter visie van belanghebbenden is gelegd is aan de Secretarie van Rynland te Leiden te verkrjjgen voor 10 Cents per exemplaar Bezwaren tegen dat ontwerp moeten uiterlgk op den 3n Maart e k schriftelijk aan Djjkgraaf en Hoogheemraden zgn ingediend TE HUUR GEVRAAGD voor een Gezin zonder kinderen een op een nette stand Brieveu franco met opgaaf van stand en huurprijs aan het Bureau dezer Courant onder No 399 l ® ® ® uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA fi AMSTERDAM verkrijgbaar hg C v d LINDEN G z Hoóge Gouwe te Gouda Woensdag 18 Februari N 241Ö 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieiilad voor Gouda en Omstreken ® Eene solide HoUandsche Firma te Londen gevestigd weuscht aldaar eene AGENTUUR voor den VERKOOP van KAAS Adres met franco brieven onder letters B R Z aan het Algemeea Advertentie Bureau van NIJGH VAN DITMAR Rotterdam De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur do8 namiddags van den dag der uitgave Openbare Verkooping van Appelen en Perenboomenhout waaronder Stammen voor Werkhout Takkebossen Elzen en Essen Slieteu enz op DINSDAG 17 FEBRÜAW 1880 des voormiddags ten 9 ure in de TWeede Kade aan de Karnemelksloot t Gouda ten overstaan van den Notaris W J FOIITUIJN DROOGLEEVER te Gouda Voortzetting der Openbare Verkoopnig van II BOEi EL g emaakt GOUD ZILVER en J XJ W EEXi voor het Huis Q 88 aan den Kat tensingel te Gouda Op Dinsdag 17 Februari 1880 te beginnen des morgens ten 10 ure I MOLENAAR NOTABIS Zeker middel TZOEN ALLE RliiimatiNche Aandoeningen door koude ontstaan tramp AangezigtSpjjn Kiespijn Verstijving in deleden ONTVANG EN B£TAALKANTOOR L Üroojjfleever Forluijn Hotterdam Rente q pét 08ito g Opvraagbaar na drie dagen 2 1 één maand 3 twee 3 7 drie 3 7o zes 4 twaalf Vj Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kannen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Mu J FORTUIJN DROOGLEEVEB Advocaat te Gouda Kramp AangezigtSpgn Kies ijn Verstijving iaidziekte enz verkrijgbaar te jTJ Gouda Wed Bosman Alphen L Vabossiaü Zn Bodegraven P Vehsi oot Boskoop J GOUDKAOK P LOOMAN ITaimelen W G KuBvisES Hazerswoude 3 Gaarkeuken Montfoort 3 A Jacob Noorden D W BoM Oudewater 3 Liefland Sfhoonlu ven YleA Wolff Z Waarder BotiTHOORN Woerden Gebr Pfenning Woubrugge A de Wilde Zegwaard A Hekkeh fHr Bo gelieve attent te te zijn dat de Waldwolar tik el en van een bruine kleur zijn als zjjnde bereid uit de veze Q der Den Ciïi naalden Aanvraag om Dépót bjj M J C HAM te Utrecht VVcreldbcroemdeHaar licrstellcr Faalt nooit in het wedergeven van de jeugdige kleur aan grjjze haren vlekt geen huid of linnen Deszelfs werking is zeker en volkomen Het is geen verw Hocfd Depot biJ Cm VAN VJVE Jr alhier Coiffeur et Premier Posticheur aanooeninèênT Gouda Drok van A Brinkman LITVEIIKOOP Van af MAANDAG 16 FEBRUARI a st ZDllea alle GOEDEREN bestaande in Hoeden Linten Bloemen Veeren enz enz finaal worden UITVERKOCHT ver beneden Fabrieksprijzen Korte Grocnendaah wijk 1 172 GEVRAAGD een KINDERMEISJE niet beneden de 15 jaar tegen kost en inwoning en loon naar bekwaamheid Adres onder No 398 aan het fiurea i dezer Courant Openbare Verkoopin r op MAANDAG 1 MAART 1880 voorniiddags ten 11 Ure in het Koffiehuis Harmonie aan de Markt te Gouda ten overstaan van Notaris Mr KIST No 1 Een zeer gemakkelijk ingericht JÏEBRElfH DIS met TUIÜaan de Gouwe Wijk C No 73 te Gouda beyattende zeven Kamers No 2 No 3 Een royaal modern gebouwd HEERENHUIS met TUIN aan de Crabethstraat Wyk Q No 229 te Gouda bevattende negen kamers Een stuk TUIN olBOUWGROND gelegen naast het vorige perceel No 4 Een royaal modern gebouwd HEERBNHUIS met TUIN aan deCrabethstraat Wijk Q No 228 te Gouda bevattende negen kamers No No Een stuk TUIN oiBO U WGROND gelegen naast het vorige Een nieuw gebouwd WOONHUIS met SCHUUR en grooten MOESTUIN aan de Bagijuen of VierdeKade Wjjk R No 432 naast hetRijnspoor te Gouda Nos 7 21 Vijftien nieuwgebouwde WOONHUIZEN en ER VEN in twee rijen staande in het Klooster aan de Kieuwe Haven te Gouda wijk N Nos 52 en volg Betreffende Nos 7 21 geeft ook inlichting Notaris P M MONTIJN te Gouda OFENBME nmm om Contant Geld te Gouda o Vrijdag 27 Februari a s s morgens 9 ure aan het Jaagpad bjj de Wed W MATSE T No 1 door Notans MONTIJN van 10 KOEiJEN die gekalfd hebben of nog kalven moeten 1 zwart MERRIEPAARD SPEELWAGEN MELKKAR 2 breede en 1 smalleSCHOUWEN KRUIWAGEN BOÜVVen MELKGEREEDSCHAPPEN enz benevens tot afbraak een houten SCHUUR en HOOIBERG J de JONG Az j Mr TIMMERMAN INSTRIMESTEELE ZÜIVERAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEÜBLEMENT Knipersteeg K 227 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 Armverzorging Tdfen in 1846 voor het eerst de aardappeloogst tiiislukte toen dat volksvoed sel bijna niet te verkrijgen was en men algemeen voor hongersnood vreesde verwachtte men dat het poten van aardappelen door velen zou nagelaten worden dat de landen zouden gebruikt worden voor bounen erwten enz en velen verheugden zich dat de aardappel zou ophouden heteenigc voedsel van zoove en te zijn hetgeen met het 00 op de gezondheid A e met de voeding in bet nauwste verband staal vau het hoogste belang zou z jn De waarschuwing is evenwel in den wind geslagen de landbouwers wagen zich aan het gevaar van mislukking en stellen zich door hoogere prijzen schadeloos voor de mindere opbrengxt erwgl ds verbruikers vasthouden aan de gewoonte om den annlappel als hoofdvoedsel te beschouwen Meerdere mislukte oogsten meerdere verliezen zijn noodig om de gegeven lessen ter harte te doen nemen Vooralsnog is de waarschuwing in den wind geslagen men blijft hopeu in weerwil van de nadeelen welke men ondervonden heeft Men spreekt van rampen men moest van lessen spreken en het betreuren dat die lessen over het geheel veronachtzaamd worden en niet zelden geheel vergeten wanneer het gevaar tijdeljjk geweken is Herhaaldelijk reeds is gebleken dat ook detegenwoordige wijze vapH rmverzorging veel zeer veel te wenschen overlaat Bj de minstetegenspoeden moeten allerlei kunstmiddelen aangewend worden om eenigszins in den nood derbehoeftigen te voorzien Mei organiseert partyen en publieke veraiakeljjkhedeu balt enconcerten oin daardoor het noodige te verkrij en dat naar het schjjnt door andere raidde en niet te verkrijgen is Is men bekend metde wijze hoe dikwgls door arraverzorgers ge i ftndeld wordt dau waarlyk is het niet te verwonderen dat zulke kunstmiildelen noodigzyn zou het evenwel niet mi er afdoende zijn indienhet kwaad ia deu wortel werd aangetast envoorgoed met de tegenwoordige wijze van arinverzorging bodeeling en alles wat daarbij behoort gebroken werd Armverzorging is zeker een hoogst laoeielijk vraagstuk een prijsvraag door de maatschappij tot nut van t algemeen over dit onderwerp uitgeschreven is niet voldoende beantwoord en men heeft haar ingetrokken waarschijnlijk omdat men met het oog op deu tegenwoordigen toestand geen afdoend antwoord verwachtte Onze wetgeving op dit gebied gaat van het goede bogiasel uit armver orging geen staatszorg is het goede beginsel maar de omstandigheden zijn sterker dan dit beginsel en nog altijd wordt in de meeste gemeenten het armbestuur met aanzienlijke sommen gesubsidieerd hoewel de wet voortdurende vermindering der subsidiën voorschrijft Eerst wanneer die subsidiën voor goed tot het verlodene behooren zal de armverzorging op atdoende wijze geregeld kannen worden die subsidiën geven ook den behoeftige die geen hulp waardig is eenig recht op onderstand men steunt er op en vergeet voor de toekomst te zorgen terwijl de gegoeden onwillig zijn om vrywillig bij te dragen mar ziJ gedwongen worden om voor de sub3idi n belastingen op te brengen Verhoog den mslaz zegt men als er geld noodig is dau dragen allen in evenredigheid bij waartoe die eollecten waaraan zich zoovelen ontWekken En om nu in buitengewond uitgaven te voorzien heeft men buitengewone middelen noodig zooals de laatste weken ons overvloedig geleerd hebben Zal de langdurige en strenge winter veler oogen geopend hebben voor het gebrekkige der armverzorging g kunnen hét niet ge ooven jaren lang is het reeds zoo geweest en verandering ia vooreeratulï niet te wachten omdat de goede beginselen der irmeuwet nog niet tot de menigte zijn doorgedrougen Het steunen op den staat ia regel eigen initiatief uitzondering Wat wordt bjjv door de kerkelijke armbesturen gedaan om verbetering aan te brengen Is armverzorging een werk geheel tot hun roeping behoorende hoe dikwijls moet men vernemen dat zjj met weerzin aan hun verplichting voldoen hoeveel middelen worden gebruikt om zich de behoeftigen van den hals te schuiven hoe nauwkeurig wordt onderzocht of de vragers wel tot het kerkgenootschap behooren en de eerste de beste gelegenheid wordt aangegrepen om zelfs de meest noodzukeljjke hulp te weigeren en de behoeftigen naar een ander coUegie te verwijzen waar een even nauwlettend onderzoek ingesteld wordt niet of er behoefte is maar of men wel verplicht is daaraan tegemoet te komen Hoe geheel anders zou het zijn wanneer men de beginselen van de liefdeieer niet slechts in woorden maar ook in daden beoefende Kan de staat niet als arniverzorgi r optreden voldoen de kerkelijke besturen slechts gebrekkig aan hunne verplichtingen dan is er slechts één middel om in de behoefte te voorzien de particulieren de burgers zelven moeteu de zaak ter hand nemem en buiten eenige officieele of officieuse tusschenkomst het lijden trachten te verlichten beter dan tot dusverre is geschied En hoe bezwarend dit moge z jn het is niet onmogelijk indien men slechts ernstig wil Wat algenieene medewerking vermag is gebleken toen onze gemeente van bedelaars is verlost die samenwerking i ook noodig om de behoeftigen naar behooren te verzorgen Er wordt veel gegeven maar hoe dikwijls wordt misbruik gemaakt van die goedgeefschheid die wij terecht nis een deugd prijzen al beschouwen wij die dan ook niet uitsluitend als een Nederlandsche deugd In kleine gemeenten zou het gemakkelijk zijn om van het geld dat wordt weggegeven de behoeftigen te ondersteunen indien ieder der meer gegoeden de zorg voor een of meer gezinnen van behoeftigen op zich wilde nemen ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar pla ntsmimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Daar zou het patronaat zeer gunstig kunnen werken en spoedig zou men leeren inzien dat niet altijd geld noodig is om de armoede te bestrijden Zouden sommige gezinnen daardooiv lijden zou men de hand van heu aftrekken zg zouden het aan zich zelf te wijten hebben en het zou een middel kunnen zijn om hen op den g iedèn we j terug te brengen indien zij slechts eerst overtuigd waren dat niemand gedwongen is om hen te ondersteunen maar dat alle hulp geheel vrijwillig geschonken werd In grootere gemeenten zou het zeker raoeielijker zijn daar konden tal van commissiën inverschillende deelen der gemeente als patronenoptreden Met weinig moeite zoo men de behoeftigen leeren kennen en de beste middelenkunnen aanwenden om aan die behoefte tegemoette komen In verschillende gemeenten is indezen winter de weg gebaand commissiën voorde armverzorging zijn gevormd Iflen iJs weder verdwijnen als de lente nadert en debehoefte vermindert Moge de ontvangen lesniet geheel vergeefsch zgn geweest L BTJITENLAND Ituilcnlaiiilscli Overzicht De verkiezing te Londeu ia evenals die te Liverpool ten voordeele der regeering afgeloopen Indien men dus eenigsiins deze sohermutseüngen als voorposlengevtchlen mag bcschuuwcn voor de aanstaande algemeene rerkieziugen dan is de afkeer van de buitenlaudsohe poliiiek van hel kabiriet Beaconsfield lansr zoo groot niet als de liberalen willen doen voorkomen Hoe bet ry zoo n begin geeft de regeering moed terwijl het niet undirs dan nadeelig kan werken op de vooraitziciiieu der oppositie De Regeering zal weldra voor het Parlement raoe cn verschijnen met de droeve Igding dal de opbrengst der middilen minder is dan men verwachlte men noemt 2 millioen £ neemt men daarbij in aanmerking dat er de twee laatste jaren ook reeds twee tekorten zijn geweest van 4 millioen ilan begrijpt men dat Beaconsfii ld zijn rekenboekju zal moeten opzoeken De Eugpjsohe polititk in Azië is zeer samengesteld De bi scherining der grenzen van de Indische kolonie en het behoud van het overwicht of althans het evenwicht Icgenofcr Rusland geven aanhoudend aanleiding tol overeenkocnsteo met Aziatische rijken wauvaa men in den regel met aanstonds het rechte hoort De Daily Netcs meende eergisteren te kunnen nudedeeleu dat er tussohen Kngeland en Perzié esn tractaat is gesloten waarby dit laatste rijk giinfch tigd wordt Herat te bezetten Perzie zou ilainliin Engeland zijn bijstand in Afghanistan verleeuen terwyi Engeland als koopprijs voor die hulp aan Perzie een spoorweg van Teheran naar eene haven aan de Perzische golf zou schenken Lord Beaconsfit ld heeft daaromtrent in het Iloogerhuis gezegd dat tussohen Engeland en Perzie dikwerf besprekingen hadden plaats gehad over de zaken in Afghanistan maar dat de onderhandelingen nog niet tot ceuo bepaalde uitkomst hadden geleid De bewering om ireut Herat is tot nog toe volkomen onjuist Iets dergelijks werd door de regeering in het Lagerhuis C