Goudsche Courant, woensdag 18 februari 1880

r H grzegd Er trorüeu dus onderhandelingen met Perzië gevoerd dat is niet ontkend Het Lagerhuis nam do wet aan waarbij de tot leniging T u den nood in Ierland aangevraagde gelden formeel werden toegestaan Ëen der lersohe leden kondigde het voornemen aan om eeue motie oor te stellen waarby verkluard zou worden dat de nood in Ierland te wijlen is aan de onvoldoende ontwikkeling der industrieele hnlpbroiuieu vau het land en dat de staat verscbilUnde werken ala spoorwegen havens enz moet aanleggen waarvoor dan £ 20 000 000 zou moeien beschikbaar gesteld worden de helft nit de opbrengst der aangelegde werken aan de schatkist terug te betalen In den Duitschen Rijksdag is graaf ArniraBoyizenburg Doilsohe Eijkspurig ntet 164 van de 24é gtldige stemmen tot voorzitter kozen Benliigscn nationaal liberaal Verkreeg 89 stammen Voorts werd Frankenstein centrum met 164 stemmeu 92 stembriefjes wapen blanco tot eersten vice president en Hoelder nationaal liberaal met 119 van de 231 stemmen 82 stembriefjes Waren blauoo tot tweeden vicepresident gekozen De Kijksdag draagt derhalve weer dezelfde tint als het vorige jaar conservatieven en ultraraontauen trekken voorop de liberalen komen achteraan eu orden geduld Het kan echter in deze zitting wel eens gaan ais in den Pruisischen Landdag waar in den laatsten t d conservatieven en nationaalliberalen zich nauwer aaneensloten om de regeeri ngsp olitiek te ondersteunen De nieuwe legerwet inaakt deze aansluiting ook in den R kadaf noodzakelijk want da ultramontanen hebben te dikwijls aan hun kiezers beloofd dat zq tegen elke verhooging vau de militaire lasten zullen stemmen dan dat zij nu op commando van Bismarck kunnen voor stemmen Trouwens den rgkskanselier is het onverschillig op welke wyze de meerderheid tot stand komt wanneer hg haar slechts heeft In een avondzitting heeft de Pruisische Landdag in tweede lezing de nog overgebleven hoofdstukken der begrooting afgedaan Het aandeel van Pruisen in de bijdragen voor het Ryk is in de begrooting op 43 641 753 M vastgesteld De begrooting voor IS80 S1 luit in ontvangst eu uitgaaf met 798 935 580 M De gewone uitgaven bfdragen f60 Z23 930 M de buitengewone 38 761 650 M Voor hen die van rust en vrede houden zijn de berichten uit Amerika steeds de aangenaamste Daar denkt men niet nan oorlogen maar betaalt inea het geld dat vroegere oorlogen kostten De takomsten der Vereenigde Staten nemen zoo toe dat de minieier van Snancién verklaard heeft dat by in staat hoopt te zijn voor een millioen dollars per week nationale schuld af te lossen In de afgeloopen weelc heeft hij voor 11 400 000 dollars 6 pOt eu 5 pCt fondsen gekocht BINNENIJi ND GOUDA 17 Februari 1880 De loop der Bevolking in deze gemeent over 1879 was als volgt f aunen 8310 vrouwen 9251 totaal 17561 Geb m 396 vr tot 827 Ovcrl 372 m 387 vr tot 759 Gevest 389 m 495 vr tot 884 Vertr 48fl m 497 vr tot 933 Gehuwd 141 paren Onder de voorwerpen die de Hoofd Commissie voor de Algeraeene Verloting ten voordeele der watersnoodlijdenden als prijzen ontvangen heeft komen Toor eenige prachtige boekwerken van de heereu Tan Bentum en Zoon alhier pe teer A W van Wijk pred te Krimpen a d IJsel zal Maandag 23 Februari e k eene voordracht houden in de Afdeeling Gouda en Omstreken van het Nederlandsch Protestantenbond Vernamen onze atadgenooten met genoegen dat het Botlerdumsolie loonet Igezelschap hier Woensdag 35 Februari zal optreden niet minder aangenaam ui het hUn zeker zyu dat een oorspronkelijk stuk wordt opgevoerd nl het gunstig bekende Drama BooFTOGELs vau H G Roodhuijzen f Van hen die daarin een rol vervullen noemen M Ü fceeren Rosier Faassen J Haspels Ie Gras T tm mevrouw Egener van Dam van Offel Kley en mejuffrouw van Rgk Deze voorstelling behoort niet tot de abaiinementaToorstellingen aUoo kan ieder die Lid is der Sociëteit Ons Genoegen Dinsdag avond aan de loting deelnemen doch de abonnements kaarteu van dit eizoen zijn ook by deze voorstelling geldig In het gebouw der inrichting werd gisteren eene algemeene vergadering van de te Rotterdam gevestigde vereeaiging tot het verleenen van hulp aan minvermogende ooglgdera voor Zuid Holland gehouden Aan het veertiende jaarverslag daarin uitgebracht is het volgende ontleend In het nu afgesloten 14 jarig tijdperk bedroeg het aantal patiënten 31 624 waaronder 20 541 uit Rotterdam 204 987 adviezen werden aan die patieiVteu verstrekt 7429 ontvingen een bril 63 een kunstoog Buiten Rotterdam vroegen nit 92 gemeentenin ZuidHolland patiënten hulp bg de vereeuigiug daarom uit het bestuur den weusch dat nog een aantal gemeenten zich bg de weinigen Schiedam Dclfshaveu Ouderkerk a d IJsel Capelle a d IJselen Schoonhoven voegen om de vereeniging geldelgk te ondersteunen Oontribuanten steunden de inrichting met ƒ 3639 j legaten ontiing zg inhet afgeloopen jaar niet maar ƒ 477 60 aan giften ƒ 200 van de Rotierdamsciie Begrafenisvereeniging ƒ 100 van den heer H H W Maasz en ƒ 60 vaudr F J J Schmidt Uit het verslag van den geneesheer direct dr J H de Haas die belanglaas zgne zorgen aan de inrichting wgdt blijkt nog dat in hst jaar 1879 bij de vereeniging werd ingeschreven 2435 personen waarvan 1364 uit Rotterdam 997 uit andere gemeenten iuZuidHolland 63 uit andere provinciën en 11 uit plaatsen buiten Nederland Aan hunhuis of tijdelgk ver bigf werden 67 personen bezocht in de inriohiingUO personen behandeld en verpleegd In 6 gevallen werd de moeder met een kind te jong omalleen opgenomen te worden mede verpleegd Hetaantal adviezen bedroeg 18 474 dat der uitgereikte brillen 700 en verder 3 kunstoogen 151 grootere künstbewcrkingen Werden volbracht 21 los en 237 vastzittende lichaampjes weVden Uit de voorste deeleo van het oog verwijderd ei een honderdtal kleinere operaties verricht Voor de algemeeBe vergadering van Volksonderwijs Dinsdag 30 Mi rt in Amsterdam te houden is o a de betiandtllug vim een nieuw reglement op den beschrijvingsbrief geplaatst Het dsel der Vereeniging weuacht de commissie tot wetsherziening te omschrgven als volgt a te verkrggon dat iu werkelijkheid overal in het rgk vau overheidswege gegeven worde voldoend openbaar lager onderwijs voor alle gezindten toegankelgk b haar invloed aan te Wenden om de verbeteringen door de wet van 17 Aug 1878 in de regeling van het lager onderwgs gebracht zoo spoedig mogelgk in werking te doen treden c de volksoVertuiging te versterken dat goed lager anderwijf Voor allen noodig is het schoolverzuim te beftiyËen het tot stand kómen van een wet op den leerplicht te bevorderen en in t algemeen den tijd voor te bsmden dat de denkb elden der Vereenigibg in wetgeving volledige toepassing zullen vinden d de belangstelling in de volksschool zooveel doenigk te bevorderen opdat het onderwys in waarheid een volkstnak worde e door haar invloed het opvoedend karakter der school te handhaven en samenwerking van huisgezin en school aan te kweeken Op het convocatiebiljet zgn voorts geplaatst 1 Twee voorstellen der afd Zuidwesthoek van Friesland a tot machtiging van het hoofdbesiuur om nogmaals een caritts in handenarbeid te houden b om aan te dringen op uitbreiding van de wet op den kinderarbeid in dien zin dat zg zich uitstrekke tot kinderarbeid 2 Voorstel der afd Dokkum tot het beramen van middellen tot verbetering van den allertreurigsten toestand van het voorbereidend onderwgs hier te lande 3 Voorstel der afd Maastricht tot bespreking der vraag is het overeenkomstig den geest der wet dat ook tegenstanders van bet openbaar onderwijs belast worden met het schooltoezicht van staatswege Bg de infanterie korpsen is 4 gulden per compagnie van 50 onderofficieren en minderen toegestaan tot viering van s Kouiiigs Verjaardag Schitterende feesten zal men voor 8 ot de man zeker wel niet kunnen aanrichten Dir DU Ër is sprake van een gemeentebelasting Of d piano s in de Bijnprovincie reeds is te Dnsseldorf een onderzoek gelast naar het aantal piano s De landbouwschilder Jan Weissenbruch is te s Hage overleden Met genoegen verneemt Je Kuntibode dat de Haagsche gemeenteraad besluten heeft een aan de stad behoorend huisje dat tegen de Groote kerk aangebouwd is af te breken Moge deze amotie het sein wezen van eene algemeene ontbolstering van het oude monument Zooals men zich zal herinneren is van het verongelukte stoomschip PallaÊ een der sohepelinge door toevallige omstandigheden behouden gebleven De levensloop van dien man bevat een paar niet alledaagscha voorvallen Hg is geboren iu Frankrijk en zou verleden jaar met een schip naar zee gaan doch deserteerde Zijne ouders van dit laatste onkundig vernemen eeuigen tijd daarna dat het schip luct man en muis vergaan is en nemen den rouw aan over hun zoon De jonge zeeman verbindt zich later op het stoomschip Pallai moet wegens ene bekomen ernstige verwonding iu bet hospitaal te Rcvul achterblgven het schip vertrekt en wordt eveneens door de golven verslonden N i zijn herstel te Amsterdam a uigekoraen wordt hij met milde hand door de directie der IConinklgke Nederlaiidsche Stoombootmaatschappij van het noodige voo zien om naar iju vaderland terug te keereu waar hij zijn familie in goeden welstand doch wederom in diepen rouw gedompeld aantrof Daar hij tot tweemalen achtereen den dans is ontsprongen zal hij er zich voor de derde maal echter niet aan wagen en trachten op rasteren grond verder iu zgn ouderhoud te voorzien De Gemeenteraad van Arnhem heeft ten over staan van een talrijk publiek op grond van art 24 der Gemeentewet en in overeenstemming met het rapport der Raadsoommis ie ad hoe zonder hoofdelijke stemming bustoteii het Raadslid G F Goers wrgens auo de Gemeente gedane Tevcrantien te schorseu De vereeniging Het Nederlaiidieh Tomeel zal s Konings verjaardag vieren door een eldadigheidsvoorstrlling te s Hagr ten b ite van t watersnoodfonds Als levée de ridean zal mevr Kleine een hulde aan Z M den Koning clen beschermer der Vereeniging voordragen terwijl na de opvoering van t blijspel van Sardou Amerikaansck of Hiet door de d nnes artiaten der Vereenigiug een fancy fair op t tooneel zal worden gebonden Een beambte van het postkantoor te W andsbeok Vrijdag ochtend op zijn bureau komende vond aldaar een besteller met len louw verwurgd eu zwaar aan het hoofd gewond Uit eene caMette waren eenige rolletjes geld te zamen ongeveer 500 maik gestolen terwijl er blijkbaar vergeffsobe moeite was gedaan om de brand k ist open to breken De commissaris van politie had eenige dagen Je vore vernomen dat er bij een kastelein iemand gelogeerd was die dikwijls s naohts afwezig bleef eu behoorlgk van geld was voorzien maar geen middel vaa bestaan had Daarom werd nu onmiddellijk bij dien persoon onderzoek gedaan en daar vond men niet sleehts de rolletjes geld maar ook een paar kleedingstukken van den vermoorde Het duurde dan ook niet lang of de logeergast bekende den moord en verhaalde hoe hij met hulp vau een medeplichtige was ingebroken Omtrent dien helper scheen bg echter geen voldoende inlichting te kunnsa of te willen geven Daar al het gestolen geld nog onaangeroerd bij hein werd gevonden en er küiiten de gestolen kleedingstukken niets wordt vermist houdt de politie zgne mededeeling aangaande een helper wel voo een verzinsel maar heeft tooh op de aanwgzing van dien persoon eene premie van 1000 mark uitgeloofd Dingelstedt de direotwir van het Wiener Burgtheater ontving dezer dogen eene aanbieding omtrent Daniel Eoohat het nieuwe stuk van Victor Sardou die hg meende te moeten afwijzen De oonditiën waren namelijk onmiddelijke beslissing zonder inzage van het stuk 3000 gulden contant ió6i aflevering 10 percent tantième als bg de vorige stukken Vertaling of verwerking op iiosten van het Burgtheater en kostelüoze afstand van deze vertaling aan Sardou s gent ter verdcfe exploilatie tegenover de ovelige tooneelcii van Duitsohland Met zulke condities die natuurlgk naar Londen Florence Petersburg en een dozgn andere plaatsen eveneens geschreven worden is het Sardou s eigen schuld indien hg niet spoedig eenige malen millionuair wordt Ce Atuterdammer Volgens de Kamper Ct zou er een plan bestaan om in ons land eene maatschappij op te richten voor zuivelbereidiug In den omtrek vsn Heiligenbeil zgn thans zeer veel meuschen door de trichinenziekte aangetast Een 40tal bruiloftsgasten meest uit Brandenburg en Hoppenbruoh hadden ter gelegenheid der trouwparly rookworst gegeten die trichineu bevatte Van duizend Amerikaansche hammen die ecu groothandelaar te leerlijn onlangs door een kearraeersler aldaar deed onderzoeken werden 82 trichlnens bevonden Zulk een groot aantal besmette ia nog wel niet onder ééat party aangetroffen Thans is in dntk verschenen het rapport van de gemengde commissie uit de maatschappij tot Kot van t algemeen de Néderlandsche maatschappij ter bevordering van ngverheid de vereeniging ter bevordering van fabriek en handwerksnijverheid in Nederland en het Algemeen Nederlandsch werklieden verbond in zake van de oprichting van een algemeen Nederlandsch pensioenfonds voor werklieden met outwerpstuiulen daarvoor Van de strekking van het rapport is reeds melding gemaakt Op de bijzonderbedeu zullen wg gelegenheid hebben later terug te komen De belangrijkearbeid der commissie die bestaat uit de heercn nr N G Pierson voorzitter mr H B Greven mr J H Schober P Smidt vsn Gelder B H Heldt A Post H J C de Charro en Henri Boers rapp verdient nauwgezette overweging zoowel om t gewicht dtr zaak zilvc als om de grondigheid waarmede de commissie hare moeielyke laak heeft volvoerd Drie gebroeders Thalen wonende te Hasselt van wie één blind is en één kreupel zijn gewoon te Amsterdam Jtotlerdam s Hage enz te bedelen door middel van brieven die aan de buizen worden rondgebracht waarbij de beide gebrekkigen in een wagentje worden gereden De niet gebrekkige onder de broeders Anthouie Thalen heeft onlange Ie Amsterdam in brieven voorgegeven dat hij na het oierlyden van zgn krankzinnigen vader het Doof stommeninstituut te Groningen moest veilaten en dat hg te Hasselt eeoe moeder en eene jonge zuster te verzorgen heeft De burgemeester van Hasselt waarschuwt thans tegen deze voorwendsels Anthonie namelyk is niet doofstom zgn vader is niet krankzinnig eu woont nog te Hasselt en eene zuster hebben de bedelaars niet Anthonie is belast met het roudventeB van matten en behoeft niet te bedelen Eenige der oudvrgwilligers dingende naardenrang van officier volontairs die tot 1840 bg betleger in dienst zijn getreden na afgelegd examen zgn voornemens alle oud kameroden tot eene vrieudwüiappelgke reunie te vereenigeu iu den aanstaanden zomer te s Hage Een nieuw soort van bloempot vindt tegenwoordig in Frankrgk en Engeland meer en meer ingang Het eigenaardige daarvan is dat hg twee drie of meer gaten heelt niet in den bodem maar Vi centimeter daarboven aan de igden Daardoor worden de gaten niet zoo licht verstopt en kunnen niet 00 gemakkelyk aard en andere wormen in den pot komen en door de gaten boven den grond iirygen de wortels der planten versche luoht nodat ty ireliger groeien Wq kunnen onzen lezers meédeelen dat er een groote verandering ophanden ia op het gebied der stoom en poanlen lramwegen De firma Siemens en Halske te Berlgn zal spoedig spoorweg wagons maken die door eltctricitcit in beweging worden gebracht en veel minder onkosten veroorzaken dan die welke door stoom of door paarden worden gedreven Er behoeft nog slechts één enkel bezwaar te worden overwonnen nl de assen der wagons te isoleeren en de uitvinding is geslaagd De assen roosten i66 gemaakt worden dat ze volstrekt niet in ver oinding staan met de wagens Zoodrs deze moeielijkheid uit den weg zal zgn geruimil worden de goedkoope elecirische wagons in den handel gebracht Reeds nu hebben de uitvinders aap de ondernemers van de stoomtcamways te Berlgn voorgesteld hun werktuigen te nemen doch zy opperen nog alUrlei bedenkingen die evenwel weder zullen verdwijnen als zg overtuigd worden dat de veel goedkoopere elecirische machine even goed voldoet als de kostbare locomotief Gelukt t de onderneming eenmaal tot stand te brengen dan schijnt de bedoeling te zgn ook eleotrische luchlspoorwegen aan te leggen ter hoogte van de lantaarnpalen die tegelijk voor de verlichting en als dragers van de spoorwegrails zouden worden gebezigd De spoorweg zou vlak boven de hoofden der wandelaars en dicht bg de huizen loopen Volgens bef plan van de heeren Siemens Co zon slechts één wagon te gelyk in beeren en dames conpé verdeeld loopen by ieder wagon zou dus een elecirische locomotief behooren Gevaar voor derailleercn zou op deze luchlspoorwegen nooit bestaan want aan eiken wagen zouden zes klammen of baken van gietstaal worden bevestigd die om de rails loopende by een afwgking naar eene lyde het omkantelen van de wogen steeds zonden beletten Ook zou de électriscbe spoorweg zeer weinig gedrnisch veroorzaken Kortom de voordeelen van deie uitvinding zgn inderdaad in t oog vallend en zoodra de oplossing der moeielgkheden een feit is kan men er zeker van zgn dat na Berlijn andere groote steden zullen volgen met de invoering Het zen zeker voor de Duitsche hoofdstad die ia zake het lokaal verkeer zeer bg andere wereldsteden achterstaat een eer zijn nu eens den toon aan te geven voor een kolossale nieuwigheid welke Ja thans nog hooger dan de voorgenomen luohtspoorwegen in io luoht hangt maar toch bin nen korteren of langer tijd zich aan de wonderen der 19e eeuw zal toevoegen De Time meldde voor eenige dagen dat de stad Littleborottgh of Rochdale die 74 bunders uitgestrektheid heeft eu 10 000 zielen telt verkocht is door de notarissen E en H Lumley aan een edelman uit Yorkshire De verkoop van een stad rhceft iets zouderlings voor een Nederlander Men moet echter aannemen dat de verkoop van Litlleborough alleen de onroerende goedereu betreft de bevolking zal misschien wel eenig belasting motten storten voor den eigenaar maar de persoueele vrijheid zal er waarschijiilgk niet onder lijden Iu Amerika gebeuren echter dingen die nog zonderlinger zijn dan de verkoop eener stad Wij bedoelen het verlaten van een siad door de inwoners zoodra het verblgf hnn verveelt Omstreeks vier jaren geleden deelden de nieuwsbladen uit de Nieuwe Wereld mede dot een geheele bevolking na een kort afwezigheid in bun woningen terugkeerende die iugenomen vonden door anderen en dat zg een proces moesten voeren om hun eigendom terug te krijgen Zij wonnen het en de indringers werden verjaagd Dit is geen verzinsel de stad heet MeadurDake eu was in den staat van Nevada gesticht tot exploitatie eener mgn In Amerika doet men olies op groote schaal Telkens als men een mijn ontdekt sticht men er een stad l g met het doel om dezelve te verlaten loodra men er lust in heeft Op een goeden dag zeggen de inwoners eener stad Lateu we van hier trekken er is bief nietsmeer te doen En zij gaan Korten tijd daarnais de stad door anderen ingenomen Zoo was t ook te Meadur Lake Vreemdeliogen hadden er zich gevestigd en goede zaken gemaakt ig waren echter zeer verbaasd eenige maanden later een troep reizigers te zien aankomen die verontwaardigd uitriepen Vreemdelingen in onze stad 1 Gaat heen vertrekt terstond Er volgde nu een proces Dit gevaldoét zich zeker van tyd tot tffd voor Maar devraag dringt zich op of de inwoners die zoo onverwachts als nit de lucht in zulk een stad komen vallen rr ook een administriitie plaatselijke verordeningen kortom een regeeriug vinden Het isjammer dot deze vraag niet door den berichtgeveris opgelost doch gesteld dot de administratie uitstekend is eu de nieuw aangekomenen dus alles naarhun genoegen vinden dan stellen we ons voor datde oude bewoners aldus zullen Iwdenesren i Wat hebben deze Itcden tlilui stad ingenomen Meer dan dat zy hebbeu ons wetboek gevondenen zy regeeren naar hun goeddunken er mcê Wat geeft ons dat wetboek als wij er niets aan hebben f I Is een wassen nens Want men zegtdat zy er op bewonderenswaardige wijze partij vanhebben getrokken En wij zyn weerloos 0 ja maar het is ons eigendom Wy vergissen ons misschien maar we veronderstellen dat zulke toestanden op t tooneel geschetst veel succes zouden hebben Zulk een proces tot teraggoof van een stad een wetgeving een wetboek t is in elk geval voor tooneeuchrijvers eensplinternieuw thema Amerika steekt Engelond den loef af Wat be teekeut de verkoop eener stad by zulke gevallen Ook hier beeft Amerika de eér van t initiatief De Huiikamer Het Italiaansche vaartuig Franceeco Danovaro be I vond zich op reis van Genua naar New York toen de matrozen Gregorio Irene en Antonio Arredondo het besluit namen de manschap te vermoorden en langs dien weg de kostbare lading en de groote geldsommen die zich aan boord bevonden te bemochtigen Iu het holst von dei nacht versohaften zij zich wapenen brachten eerst den tweeden of cier Pinnetti met een dolk een zware wonde toe doorboorden de borst van den stuurman Marchisio dooden vervolgens den kok Aquarone en verwondden deu scheepsjongen Arato Den kapitein Ferrando die door de kreten der gewonden was ontwaakt gelokte het een revolver te vermeesteren en daarmede gewapend het dek te hereiken waar de overige bemanning door zgne tegenwoordigheid aangevuurd zich om hem schaarde Na langen atrgd werden de moordenaars in hechtenis genomen De bemanning was intusschen de stuurman overleed aan zgne wonden geheel ontoereikiind geworden om het vaartuig naar eisch te besturen zoodat ook de gevangenen niet behoorlijk konden worden bewaakt Men vreesde dat ze gelegenheid zouden zoeken om door brandstichting of een hernieuwden aanval de vrijheid te herkrijgen De scheepsraad besliste derhalve dat Irene en Arredondo moesten worden doodgeschoten Onmiddelgk werd deze beslissing ten uitvoergelegd Nog twintig dagen bleef de Vraiicesiso Danovaro op zee Daarna landde zg in de haven van Brooklyn bg Ncw Tork Wat heeft Frankrgk de ourlug tegen Duilschland gekost Wel vijf milliard klinkt het antwoord t Mocht wat De Ghbe komt thans met een ander rekeuiugelje voor deu dag waarvan het totaal som van 14 milliard 466 millioen franken bedraagt Vooreerst de schatting aan Duitscbland benevens de rente die 315 millioen bedroeg verder het onderhoud der Duitsche troepen op Franschen bodem 340 millioen verschillende schadevergoedingen aan departeraenteu gemeenten en particulieren 1 milliard 487 millioen verlies aan tollen gedurende den oorlog en inkomsten van Ebsas Lotharingeu met berekening van 4 pCt over de verloreu bedragen Votuutoe 2 milliard 114 millioen verschillende uitgaven om al het verwoeste weer te herstellen enz 1 milliard 314 millioen samen 14 456 000 000 franken Het spreekt van zelf dat er nog een massa kleinigbed n vergeten zijn die samen nog wel een paar milliarden zullen bedragen Zou een der beideu landen ook een voordeel van dezen oorlog weten aan te wijzen dat eeujgzins tegen zulk een verlies opweegt Een aardig tooneeltje had 11 Woensdag plaats in de zalen van het gerechtshof te Berlijn Een boerin uit Kottbus was beschuldigd van eene kleine wetsovertreding en voor het gerecht gedaagd Niet lang geleden nog was de vrouw moeder geweiden en daar zij niemand had om op haar kind te passen wist zij er niets op te vinden dan de kleine zorgvuldig in een mand te piikken en doarme le op den rug den tocht te aanvaarden Zoo verscheen zij in de zaal waar haar binnenkomst geen geringe vroolijkheid verwekte lot de kleine zijne geringe ingenomenheid met zijn eng verblgf begon te toonen door een klagend geschrei Dadelijk kwamen alle beambten in de weer om het kind zoet te houden alle middelen werden daartoe aangewend en daar menigeen iu eij en familiekring de noodige oefening in die pogingen had verkregen slaagde men dan ook en moeder eu kind konden plaats ufrmeu op de bank der be scbuldigden Het voorval had echter blijkbaar de harten v de rechters vermurwd althans de aangevoerde bewijzen voor de niet zware overtreding der vrouw werden onvoldoende verklaard en moeder en kind mochten in vrede heengaan de eerste echter niet zonder aanmaning te trachten haar kind te bewaren voor de raogeUjkheid om nogmaals op die plaats te moeten verschijnen De Middelt Ct deelt bet volgende staaltje mede van de nauwgezetheid waarmede Je heer Douwes Dekker Vfultatuli verplichtingen ten aanzien van het publiek verVult Teleurgesteld in zijne verwachting om van Middelburg per stoomboot naar Zierikzee te kannen reizen waar hij ecu voordracht zou houden en zich met reden buiten staat achtende om die reis per rijtuig en over de veren te doen wanneer hg denzelfden avond het woord nog wilde voeren heeft hy niet tegen de kosten opgezien van eeue sleepboot voor die reis af te huren Hij wilde het hem wachtende Zierikzeesche pnbliek niet teleurstellen Eene ééiiige krant een curiositeit Het is nl de Bodentee Zeilung met recht zoo genoemd eu die wellicht zonder weerga zal bigven De Bodensee is als men weet het meer van Constanz Nu heeft men te Breganz op de bevrozen wateren van dat meer wat in geene 50 jaren was voorgekomen het blad gedrukt In 1829 30 had bet ook kunnen geschieden In de haven van Montevideo zgn onlangs van den bodem opgehaald twee Staven zilver op den eenen waarvan het jaartal 177 S was gemerkt Men onderstelt dat ze afkomstig zijn van het schip Amora t welk een deel van den schat nit Chili aan boord had en in de haven van Montevideo te grande ging tegenover het kruitmagazijn den 19 Aog 1772 Een heftige storm veroorzaakte dit ongeval Natuurlgk is dat duikers zgn te werk gesteld om zoo mogelgk nog meer op te Visschen De laffe en aan phantasie zoo diep arme carnavalsgrappen geven den Parijsohen correspondent vah de Preste aanleiding eenige gecostumeerde bals zooals die voorheen iu de Seine stad gegeven werden in herinnering te brengen Daarmede vergeleken hebben onze carnavals veel weg van een uitdragerswinkel Tydens de Restauratie maakte Waller Scott eens een reis door Frankrijk De Hertogin de Berry gaf toen te zyner eere een bal waarop alle genoodigden verschenen in de kleederdracht der personen die de beroemde Scott in zyne romans geschilderd heeft De beminnelijke gastvrouw verscheen zelve als Isabella de proy Onder Louis Philippe gedoogde de pruderie der Koningin niet dat men dergcigke feesten ten hove gaf Daarom te meer verdrong zich alles in de salons van de Hertogin van Nemours wier bals in pracht alles wst tot dien tijd op dat gebied geleverd was verre overtrof De Prinsen verschenen