Goudsche Courant, vrijdag 20 februari 1880

Vi ifdag 20 Februari N 2416 1880 GOUDSCHE gOURAKT eo Advcrleiilieiilad vaor Gouda en Omslreken des namiddags van den dag der uitgave De inzending Tan advertentiön kan geschieden tot ééi niet ander dan gecostuitiecrd l c ijf zonen dts Kouiuga in al de bevalligheid hunner jeugd geestesgaven en riddtrlgkhiid gaven aan die bals een beloovercud eu tegelyktrtijd voornaam élan Er werden iulieine partyen gcgiveu van nauwelijks iccer dan twee houderd geucodigden Elk der Prinsen zat aan een der vyf tafels vot r waaraan steeds deztlfde schoont n aanzaten Men wisl dal de Hirtog van Oilcans ein voorliefde had voor grsote zwarte oogen dit de Hertog lau Nemours evenwel de blauwe prefereerde alzoo tafilden de door Musset eu andere rumantiekeu bezougene Marcuesaa niet den Kroonprins en deelden de teedcre blondines in de bewondering zyue bloeders De Hertog van Aumale destijds nog luitenant in het Afrikaansche leger had een meer ecltctischcu smaak en beminde de vrouwelijke lieftalligheid waar hij die aantrof Eene quadrille kaarlenquadriUe maakte byzoiider veel opgang De vier Prinsen steldeu daarin de vier heereu voor De fierste scfaoonhedeu waren als vrouwen hunne S jrtners De boeren haddeu de Azen tot daines I als ik nog denk aan die verrukkelijk schoone jonge vron met haar donkerblauwe Creolenoogen met dieu kinderlijken glimlach oin de lippen dieuls Hartenaas alltr harteu veroverde aan de arones Liadicre als Schoppen vruuw eu aan de Gravin Ie Hou ttU Hartenvrouw I Op een gecoslumeerd bal teu bui e van de Gravin de Merlen verscheen mevrouw Thiers cu Domino Louis XV wit met puuleu de Gravin Sanulof geboren Pahlen als Hertogin de Longueville uit den tijd der Fronde de Markiezinde la Grange als Ptriische Suliaiie bij die gelegenheid danste Horace Vernet met zijn dochttr merrouw Paul Delaroche Dut waren costumes diede waarde van koningskronen veriegenwoordigden Uut waren feesten die men bewonderen kon neenmoest Toen kwam het keizerrijk Moet ik u nogherinueren aan dien feeendaus wtlke de keizerin zoo geestig had weten te arrangeerenP Aan de origineelen van het schilderstuk van Winterh Her mevrouw Eugenie en hare dames de Gravin deMputeüello de Gravin de la Bedoyère thans Prinsesde Ia Moskowa de Barones Pierres uaast de GravinVfllcwska de Markiezin de Cadore en de later Hertogin Tan Malekoff De keizrrin verscheen eens alsDogarease Die haar toen gezien hebbi n zullen die erschijinng wel nimmer kunnen belden Amerikaanscbe Zij verschenen de eene als Vrede ia eeu kleed bedekt met olyftakken waar lus chen men de woorden in goud gestikt las Paix anx hommes de bonne voloulé de andere als Oorlog in eeu rood gewaad met vurige vleugels waarop vlammeu wareu aangebracht Zij waren beiden schoon de oorlog was evenwel de schoonste Glevonden en ann hi t Bureau van Politiegedeponeerd een witle ZAK l IiK gemerkt D een damast TAFELKLEED goMierkt F H een MANCHET met knoop en een SLEUTEL Burgerlijke Stand GEBOHEV 13 Febr FraDciscn ouders M Pnnsel e en M D n der Noot Oeprtlena ouders f Sloepker en L ToDnu Dirk e onder II Andrufs en A Tgslerman KlulU ouders A Slolker eu K Ëlkelenitam U WilleDios ooderi 1 van deo troek eu S F van Meuten Arie ouders 11 Gestel en A M Mollaart Alida ouders L lan Oodahoorn en A Scharlemau 0 EKIEDEN 12 Febr J SanJers 69 j 14 A Veld r ed lan C lan Moed 73 B A C Wolff 1 J 2m 15 J M Jansen huisvr van H 86 J O van dtr Kill 2 m W Trins wed 1 C M Schelling 5C j II m G F Bo ard 10 w 16 W van Ham 70 J L H lU erkam 1 j 1 m GoTOA Dbdk vak A Bkinkmav ADVERTENTIÈM 37 ii J KRIGE m 1 ECHTVEREENIGING pi ii J VAN MENSCH 11 S EN SPI W H J POOT Il K Gouda 17 Febr 1880 11 91 § Hunne Kinderen en Behuwdkinderen c J3 Heden werden wij diep getroffen door het overlijden onzer dierbare Moeder de Weduwe I C M SCHILLINGS na voornen te zijn van de H Sacramenten der Stervenden Wat wij in haar verliezen zullen zij beseffen die haar van nabij gekend hebben Uit aller naam K SCHILLINGS Gouda den 15 Pebr 1880 Eenige en algemeene kennisgeving Voor de vele en hartelijke blijken van deelneming zoowel van hier als van elders ondervonden bij het overlijden van mijnen eenigsten Zoon S P MOUCHON betuig ik ook namens mijne Kinderen mijn oprechten dank De Weduwe I MOUCHON ouda den 17 Eebr 1880 ÈE PARHUiS TE HUUR tegen 1 Maart gelegen midden iu de stad en aan de vaart Te bevragen in de B oelekade wijk R No 164 te God da De Wed MAASLAND verzoekF beleefdelijk hare Stadgenooten om Drooffe en Natte ten einde door eigen arbeid in de behoefte van haar en hare nog 5 jeugdige Kinderen te voorzien Bleekerssingel wyk R n 120 Met Mei a s TE HÜÜR een zeer net liOrJajVHUIS nevens de Hoogere Burgerschool aan de Lange Tiendeweg te Ootida Te bevragen bj C P W DESSIN G Karnemelksloot De Weduwe SCHOOREL geb Belonje verlangt ten spoedigste wekelijksche WERK eu ook SCHOOmAAKHUIZEir Informatiën geeft gaarne Mevrouw SCHOUTEN HoEPHAMEa Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven ei alom te bekomen DE COUüm QLA2EN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasachilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetli DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 0 Centen UITVERKOOP Van f MAANDAG 16 FEBRUARI a st zullen alle GOEDEREN bestaande in Hoeden Linten Bloetnen Veeren enz enz finaal worden UITVERKOCHT ver beneden Fabrieksprijzen Korlc Grocnciidaal wijk 1 172 Men VERLANGT gelegenheid om een gezond JONGSKE van veertien maanden VEEPLEEGDTEZEIT in een klein huisgezin in Gouda of omstreken Franco brieven onder Mo 400 aan het Bureau van dit Blad DIT 01 HAND TE KOOP een WINKELOPSTAND met TOONBANK te bevragen ouder No 401 aan het Bureau dezer Courant Eene Elienslbode van ongeveer 17 jiiren P G van goede getuigen voorzien WORDT GEVRAAGD om terstond in dienst te treden bij een Predikant op een dorp 1 uur van Gouda Informatiën onder letter S bjj den Boekhandelaar H O EDAUW Jr alhier Op DINSDAG 24 FEBRUARI 1880 svoorra Elf uur zullen in bet Logement BLOM te Bodegraven in het openbaar voor den tjjd van eenjaar worden VEltPACIlT 1 DE GHASGEWASSKV groeiende op beide bermen van den Straatweg Gouda Bodegraven in iwgen perceelen en 2 HET VISCIIWATER in t perceelen Breeder bg biljetten omschreven iilllluuHfiJi Gouda OoBthavon B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissemeuts Portraits emaillés et de ïïebanus pillenI bereid volgens het ecA C recept van I DE Wkü KUENEN ZOON zijn zeer nuttig tegen onffentcHdheden der maag heilzaam voor de spijëvertering uitmuntend tegen de gal aeherpte in t bloed en huiduitslag nacht lamerend en slij ma f drijvend 37 Ct de Doos verkrijgbaar te GOl B alleeu bij L MML Moordrecht G H Po Ovdtuiater Pr Vree Woerden F W iiweerman Zevenhuizen A Prin Benfhmien W d Bouwmeester Blei tiBifk Sk van der Kraals Bodefjraven P Virsloul Jlamlreciii K Oosleilinji en in de bekende depots in andere plaatsen Men waclite zich voor iiamaaksels I ii Wk doosje IS gelM en geaUmiield met de handteekenmg van de vcrvuui ligcrs Wbd KUENEN ZOON Chemiilen De aitgave deser Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 BUITERTLAND Ilullciilaiiilscli Uvcrdi ht Wf tler U ceiie verschrikkelijke nnnilaji beproefd op den HuwiBClieii keiwr en zijne familie en wel iu ziju piile s iilf Men heeft onder de eeliaal een inqii iiigrlcgd en alecht door eeu toevnl ia het opzet mi lukt De mijn bijf onder de kiimer van ile wacht en daarboven waa de eelcaal raii bet bof ile mijn sprong op eeu oogeiiblik dal uonr de f e oile ben keiiin d keizxrlyke familie iu Ie eetual moeat zijii ditmaal W8 t echter wat laler geworden en daardoor werd gelukkif het doel gemial Een aautal mnnachappen an Ie waoht lijn gckwetat aoinmigeu reeds aau de gevolgen overleden Welk een lot beeft deze machtige beheeraoher vaa millioeiieo I Hy heeft oor z n land en alk naar tyu besie wetan gehuudeU b heeft moedig het besluit geiiomeu orii t n adel c troiMieren en den lyfeigeiieu de vrgheid te schenkeu hg heeft de staatkunde ge olgd Wftarnaar het olk iu zijn Fanslavistiache droomeu erlaugrle en lot zijn loon moet hij het le eii sleepen als een ogelvrijverklaarde tegen wieu honderden handen zgn opgeheven en die nooit weet of an achter dezeu boom of uit giiidseh rnstrr geen blinkeude geweerloop op hem gericht zal worlen Blijkens eeu telegram uit Rome bevat de Oazietla VffiiitU Ac benoeming vau den heer Teochio tot voorzitter en van de heeren Oonsorti Corgatti Alfiiri di Sostegni en Caocia tot ondervoorzitters van den Senaat cu oorts de benoeming van 26 nieuwe senatoren Di ze maatregel slaat iu erbaud iiiel Ie gemaalbelasting welke gelijk men weet door den Senaat erworpju is de regeering wil door het tuevoegru van nieuwe kraohieii aan dit Staatslichaam h i verzet breken Bovendien zou zy vooriieiiieiis zijii bg de weder indieuiug van het ontwerp iu den Sepaat daaraan de volgende bepaling toe Ie voegen Pe b lasting op het gemiuil wordt op het einde au het jaar 1H81 volkomen afgeaohnfi oiider voorwaarde dat alsdan de mogelijkheid zal geblekeu Kiju om het evenwicht op de begruoliug zoHder die beUstiiig te handhaven Onder deze oinstaudighedeu ia de indruk door de beuoeqing der nieuwe seiuilaren teweeggebracht uiet onganslig eu gelooft meu dat de Seuaut zal toegeven Het Ooaterijksche Ministerie is eindelgk voltallig geworden door de benoeming van Conrad en K riegsau tot ministers vau eeredienst en au tiuBiicien hierdoor blgft het karakter bewaard van het kabinet als een vereeiiigiug vau gematigde mauueu die aau de overdreven eisohen zoowel au rechts uls vau liuks weerstand zullen bieden De Oostrnrgksch Hongaarsche deleguticn be bben baren arbeid ten einde gebracht en hare zittingen zgn gesloten De president del Oostenrijksche delegatie drukte in een sloire Ie zijne criv icliling uit dat Ie algemetiie vrede van Europa iiitt in gevaar wus Hij deelde de rees nici door den hetr Uubuer in zijue groote redevoeiing uilgesprokeu wgl de Oostenrgksche rcgteriiig ook moet medewerken oin de enkele zwarte punten die er zgn van hun drci gend karakter te oiitdren Wul echter een gevaarlijk teeken blijft is de algemeene vermeerdering kr sirydkraohlen Dit gelooft de lieer von Sohmerliiig en zeker velen met hem Er is weder eeiiig nieuws Verspreid omtrent de slepende vraag der Grieksoh rksche greusregeling in den grond kan deze quaeilie de mogendheden uiet warm maken Het is tO mor algemeen Eiropeeache belaugea betrekkelijk zeer anveischillig of eene zekere strook gronds aau furkije of aau jriekenlund toebehoort Doch de opi moet gered worden en daarom blij eB Eugelaud is oude p itraan van Griekenland eu Frankrijk di op het laatste cjugres de zaak vau dit land heefi J epleit eu iiü eu dan eeu woord in medespreken I4 der dat meu echter bemerkt da dit de zaak leA erder helpt £ r is thans teue gedacbtenwiiaeliufi liisschen de mogendheden aan den gang op Mke grondslagen eene regeling djor eeue Europecsofct commissie kans an slagen zon kunuen aanbisdeic Ëngdaod stelt voor dat ig zich plaatsen i il op let sUndpunt au eeue herziening der na 1830 aveneliu door eeiu dergilijke commissie vastgestelde grenzel Toen hebben Turkye en ïriekenlaud an die oooMliasie deel uitgemaakt ua oorof d erklariug te hi beu afgelegd dat zy rich aan bare beiluiien zofma ouileftrerpen Op dergelijke wgze koint men thans missoiiien ook aan etu eiude hoezeer de gebleken eu begrgpelgke onwil viiu Turkye met Uut oorzieu dat dit zeer snel eu gemakkelgk zal gaan De paus heeft een enoycliek uitge aardig l waarin het burgerlijk huwelgk eu de echtscheiding worden veroordeeld Duitscblaud Engeland en Prankrijk sullen eindelgk de onafhankelijkheid van Kumeuie erkennen iu gelijkluidende nota s de groote mogendheden nemen akte au de verklaringen der Humenische regcering over de stemming in de Kamer aangenomen regeling niet geheel overeeu met de bepalingen van den vrede van Berlyn voornamelijk wat betreft de verplichting oor geboren Rumencn om nalnralisatie aan te vrOften Ie mogendheden houden zich overtuigd dat Rumeuic verdir zich naar haar wenschen zal gedragen eu willen reeds uu een bewijs geven van welwillendheid door de ouafhaukelgkheid te erkenuen Volgens telegram uit Lihore an 16 dezer bestaat het plan om Afghanistan iu verschillende nfzondelgke gou ernemenleii te verdeelen waarbij de Britsche troepen echter de versterkte plaatsen waarschgnIgk met inbegrip vau Kaboel zouden blijven bezetten gedeeltelgk op kosten au Afghauistan BINNENLAND GOÜD V 19 Februari 188Ü Onze lezers herinneren zich de Ingezonden slukken voor eeuigen tijd in ons blad opgiuomen beir lfeude de wenschelgkheid van een eitra trein uit Rotterdam na afloop der i peru aldaar Thans lezen wg lu het Uandelsblad het olgeude bericht terwijl ook onder de advcrtentien in dit nummer eeue betreiTende die zoafc voorkomt Wg hopen in een volgend ut da iroiutrenl na informatie meer te kunnen mededeeleu Men schrijft aan genoemd bldd Op aanzoek nn cenijie inwoners dezer gemeente is de Ned Rijuspoor wegJIaalsehoppy met haar iu onderhandeling getreden om gedurende de maanden Oct Nov eu Dtc vnp dit jaar maaudelijks eens of tweemaal na afloop der operil te Rotterdam nn dnar een extra trein Ie doen lüopen naar ioudu en de tusschen gelegene s ntions 7mo die ondcrii iudelingen gelyk wuarschijnlgk is ADVEETENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN tot overeenstemming leiden zal worden overgegaan tot het plaatsen au coupons voor de opera bg de ingezetenen der betrokken gemeenten Er zal toch een minimum van opbrengst der eitra treiuen dienen te worden gewaarborgd evenals het gefal is bij die welke oor gelijk doel an Amsterdam naar Hilversum loopen De Raad van State d e de vorige week het wetsontwerp tot heffing eeuer reuiebelasliug ontving heeft thans reels zijn advieso er dut ontwerp astgesteld Werkt de Tweede Kamer naar verhouding met evenveel soocd dau kan schielijk de vi rwhijniug au deze brlastiiigroordracht in de St4uUtcomraiJ tegeaoet worden gtzien N iar leii ons ir L VWgens de strenge en langdurige win er hebben de hh G Verkleij L laii Donk P L Stofberir W J Vermeulen V van Leeuwen Kz J van Leeuwen Ji H Strijland I Teekeus W van Leeuwen liZ P Heij K Rullman A Laugelaau J Bodegraven P Kersbergen Joh Kruijl L Kersbergen en L Kompier ingezetenen der gemeente Reeuwijk aan de oproeping van den burgemeester gehoor gegeven eu eene commissie gevormd tot buiieugewoire arinverzcrging De ruime bijdragen van de meer gegleden d ƒ 727 3 Va stilde haar in staat de bchoefligen van levensmidilelen en ligging en verwarming slukken te voorzien Morgenochtend zal het onderzoek van het uieuwfr Strafwetboek in de afdetlingeu der Tweede kamer een aanvang uemen De tweede kamer heeft Dinsdag hare werkzaamheden hervat De geloofsbrieven van de heereu Tak en Dunntr zgn ingekomen Voorts enkele nieuwe welaoniwirpen waaronder die betreffende de conventie met Luxemburg en het personeel lan de geneeskundige dienst der l tndmaclit Als een verrassend blijk van belangstelling iu de algemeene verloting te houden ten voordeele van He noodlgdenden door den watersiiood kan wort ej gemeld d il mevr de baronesse vau Zuyien van Nijevelt cchtgcuoote vau den Nederlandsohen gezant te Pargs zich bereidwillig voor de zaak iuteresseerde met het vcrblydeiid gevolg dat door haar reeds een aanzienlgk aantal loten werd aangevraagd en toezegging van eeiiige geschenken als prysvoorwerpen gedaan l e directie van de gzcrgieterg dcïriiis vun Oranje Ie sHage kwam op het eigenaardig denkbeeld om nis prgs in te zenden een bou die aan den winner het recht geeft in de niiignzijnen dier inrichting tot ecu waarde van ƒ 100 a iu voorwerpen te mogen uilzneken of wel desverkiezende ƒ 100 in contanten te omvangen Door den heer H van Dam Hzu te Wijk bg Duurstede werd als prijs een bon ingezonden om in den kersentyd bij hem te kunnen beschikkin ü cr een ben kersen De volgende prgzen verdienen voorts nog vermelding meldingeen schilderij vau den kunstschilder L