Goudsche Courant, vrijdag 20 februari 1880

A F d Savornin Lohman te s Bosch dr D J i Steyn Parïc te Tieideu P AI G van Hees te Amsterdam dr H J E vnn Hoorn te Hoorn A vau Oilerloo te Amsterdam H de Veer te idem en dr A J Vitringa te Ueveuler Sohuldüu tocsczaiideD door den burjreracester tan Hilversum eeii schildery van deu heer Alex V A Lieruur een electropUted servies van N N en veertig kistjes beste Harans sigareu vau de beeren VHu der Gurde eu Vrylandt te Gouda De Pr N B Cl meldt Nu de sneeuw en het ijs gedeellelgk verdwenen zgn kan men eerst zien de verwuc stingctt en dr schade door de overstrooming aan de landerijen toegebracht Aan de zoogenaamde Diie Huizen liggen ongeveer 10 heet bouwland deze zijn totaal geruïneerd op de eene plaats zgn diepe gaten geloopen op de andere de bebouwde grond er af het overige zit diep ouder het zand bedolven ja men vindt er zandbanken van meer dan 2 M hoog Verder in de omgeving liggen ruim 100 Aheet wei en hooilanden alsmede de beate gronden in deu polder van Ogen deze zgn over het geheel met zand bescholeu zoodanig dat men de perceelen niet meer kan onderscheiden over hel algemeen zgn hel hoogten en laagten daartusschen liggen hoopen zwarte moergiond esscheboomeu en andere die daar met wortel en al zijn iiedergedreven Ook de Wetering waardoor de polder en Megeu Haren Machareu en gedeellelgk Ogen en ïeeffeleu faun water moeten lossen zit vol zand over eene lengte vau ruim 400 M naar raming zullen daaruit 6000 M zand weggeruimd moeten worden alvorens die polders door de Teeffelsche sluis kunnen lossen en waarheen met dat zand De aangrenzende landergeu ign allen ruimschools bedeeld De minisiers tan waterstaat handel en nijverheid es van financiën hebben het afdeelingverslag omireut de voordracht tot iuslelliiig van eeu postspaarbauk met eene breedvoerige memorie beanlwoqrd De regeeriug stelt zich ten doel aau te toonen dnt tliaiis in de behoefte aau goede spaariuslellingen niet voldoende voorzien is prijs de rgksposispaarbank bovenal aan omdat zq eene weldaad zal zijn voor de miu ermogeude klassen omdat zg iedcreu werkdag gedurende vele uren zal openstaan De voordeelen van aner gerief zouden alleen reeds hare instelling rechtvaardigen De regeering geeft de verzekering dat over het algemeen de kamer wal de geschiktheid TM het personeel der poslambtenaren voor het welgelaknn van den voorgeeleldeu maatregel noodig betreft volkomen genist kan zgn Aan artikel 1 is de aanwgzing toegevoegd dat de instelling den naam tal dragen van Kijkspostspa irbauk Hel hoofddoel der instelling is vooral en ten allen tijde gelegenheid te geven lot inleg zoowel als tot terugname van spaarpenningen De bedoeling der re eering is om dadelgk niet alleen al de postkantoren overeenkomstig het wets voorstel maar ook een groot gedeelte der hulpkantoren voor de dienst der spaarliank open te stellen Aan het verlangen naar een nog lager minimum van inlagen dan ran 25 cents kan de regeering niet voldoen Bg nota van wijzigingen zijn verschillende artikelen gewijzigd O a worden de spaarpenningen van kinderen ten opzichte van het vruchtgenot op eene Igu gesteld met de in art 3681 B VV bedoelde goederen heeft men deu termijn binnen welken het kind geene terugbetaling kan vorderen doen Tervallen en heeft de rtgeering gemeend de invoering van spaarbankzegels te moeten voorstellen voornakelijk met het oog op het voordeel aan zegels eigen dat zg zoo gemakkelijk onder elks bereik kunnen worden gebracht BIgkeus een algemeen overzicht van de schepen en vaartuigen van oorlog telt de Nederlaudsche ceemaoht 55 schepen tot verdediging van kusten zeegaten reeden en stroomen 20 schepen voor algemeenen dienst 28 schepen voor bgzondere diensten 32 schepen der Indische militaire marine Het eerste bulletin van het internationaal Congres Tcor ouderwgzers in de maand September e k te Brussel te houden bevat de oaamlgst van de leden van het algemeen Comité voor Duilschlund Engeland Ooslenrgk Brazilië Chili Denemarken Spanjo Vereenigde Staten van Noord Amerika Frankrgk Italië Nederland Portugal Rusland Zweden en Noorwegen Zwitserland en België zelf Leden van het oontité voor Nederland zgn de heeren Taco H de Beer te Amsterdam dr L R Beijnen te sHage dr S S Coronel te Leeuwarden dr J Domela Nienwenhuis te Amsterdam dr H F B Hubreoht te Amsterdam mr P F Hubrechl te sHage dr VV J A Jouokbloet te Leiden dr C M Kan te Amsterdam mr A Kerdijk te Delfl A M KóDewgn te Amsterdam dr A Kuyper teAmsterdam G B Lalleman te Moordrecht dr D van Lankeren Matlhes Ie Amsterdam W W vanLennep te Amsterdam L Ëdf nting te sHage M Leopold te Arnhem L Leopold te Groningen mr A Levy te Amstenlam A Moens te Utrecht C Pgnacker Hordgk te Amsterdam dr M Salverdate sHage mr Armand F Th Soasen te Breda De vereenigiiig Algemeen Kies en Siemrtcht te Anislurdaiii heefl zich tot de Tweede Kaïuer gewend met eeu adres waarin de invoering van het algemeen kiesrecht wordt gevraagd Zg beroept zich op de volgeude feilen als zoovele bewijzen dat van de igde der natie het verlangen naar invoering van het algemeen kiesrecht en dus het verlangen naar Grondwetsherziening ten opzichte van het kiesstelsel wel degelijk bestaat lo dal in ons land eeu Algemeen Nederlandsoh Werkliedenverbond bestaai hetwelk in zgu program hel algemeen kiesrecht heeft aangenomen zgn het 2o dat door het Bestuur vau dal Verbond den loop van dit jaar openbare vergaderingen ten gunste van het algemeen kiesrecht gehouden zijn te Groningen Rotterdam Arubem Leeuwarden s Gravenhage Utrecht Amsterdam enz iu welke gaderingen door de talrijke aanwezigen motién aangenomen allen het verlangen uitdrukkende algemeen kiesreolil ten spoedigste ingevoerd te zfen 3o dat ook de leden van andere werkliedenvereenigingen die niet lot dat Verbond zgn toegetreden zich meermalen voor de invoering van het algemeen kiesrecht verklaard hebben 4o dat de adresseerende Vereeiiiging welker statuten de goedkeuring van Z M den Koning mochten erlangen zich ten doel stelt het verkrijgen van hel algemeen direct kies en stemrecht in lakc rijks provincialeen gemeenle belaugen 5o dat een comin hetwelk zich onlangs gevormd heefl zich ten doel stelt de invoering i van het algemeen kiesrecht voor de rgks provinoSale en gemeentelgke vertegenwoordiging in Nederlaiid te verkrggen 6o dat in de te Amsterdam op 4 Dec 1879 in het belang van hel algemeen kiesrecht gefaoi den openbare vergadering eene motie is aangenoinen ten gunste van het algemeen stemrecht Te Oostburg werd gisteren door de politie het bijzijn van deu burgemeester een onderzoe gesteld naar he gewicht van hel brood iu de kers en broodslijlerswinkels Bij 4 bakkers het brood veel te licht bcvenden zoodat tegen procesverbaal is opgeplakt Het Ie licht bevoi brood is in beslag genomen De te Groningen in hechtenis genomen ralsohemunter heeft zijne konst eerst beproefd metseencent toen dit gelukte met een dubbeltje vervolgensmet een kwartje en was reeds geklommen tot eeuhalven gulden ja zelfs om twee kwartjes teJLlgkna te maken Had hij derhalve nog eeuigeir tijd ongestoord dat handwerk kunnen uitoefenen h l zou zich voorzeker niet onizieii hebben ook gulden en daarna rijksdaalders te fabrioeeren De samenstelling van het Spaaiische legerjl dat Spanje regeert is merkwaardig ten opzichte van het aantal officieren ledere partij die beurtelings i aan de regeeriug kwam iu de laatste jareu heeft aanstonds van hare macht gebruik gemriakl door het bevorderen van een aantal parlijgenoolen lot officier zoodat er thans 12 436 officieren dei infanterie en 2 842 van de cavalerie zijn Ijoewel de geheele sterkte van het Spaansche leger de troepen op Cubo medegeteld slechts 180 000 man bedraagt De generale Blaf telt 60 luitenant generaals 131 generaalmajoors en 238 brigade generaals De infanterie wordt gecommandeerd door 329 kolonels eu 673 luitenantkolonels Met den best mogelgken wil kan men van de 16 000 officieren slechts aan ruim tienduizend werk verschaflfen de overige zitten op half traktement te waohten totdat er eene plaats openvalt Zooals men weet stored de in Verzet zgude Dorische ouderlingen der Ned Hervormde Kerk zich niet aan de uitspraak van het Prov Kcrkbestunr van Gelderland omdat die uitspraak door een viertal leden van dat college niet is geleekend hoewel zij tegenwoordig waren Die weigering om het besluit te leekenen in weerwil vnn de bestaande bepalingen geeft den Leidschen hoogleeraar J J l riiis aanleiding te wijzen op de ernstige beteekenis van dat revolutionaire ftit door nnti revolutionnairen gepleegd Aan wien echter de schuld dal de toestand zoodanig is Aan niemand anders o i dan aan de kerkelgke besturen zei e niet het minst aau de Synode die nooit gezorgd heeft voor een flinke krachtige op goede rechtsgronden gebaseerde organisatie en dikwijls alle rechtsbeginselen als met voeten trad Er werd in de kerkbesturen altijd geschipperd en toegegeven en nu allerlei dubbelzinnige bepalingen zgn in het leven geroepen en in vele ge vallen ziel de reoliterl jke mnoht geen kan uitspraak te doeu in kerkelijke quaesties Eeoe herziening der kerkelgke oonstitutie zal zelfs vreezen wij niet in staat zijn in de Nederl Herv kerk de orde te herstellen R NU De Spaansolie bandieten hebben weer een proefje van huuue onb schuaindheid gegeven l e Andalusische trein vau Madrid komende en met zlob voerende 4ü 0Ü0 franken 4 gendarmen een luitenant en maarschalk Serrano is Zondagmiddag lusschen Aleazar en Argamasillo door zestien bandieten overvallen die tevens een gedeelte van de rails opge broken en dwars over den weg gelegd hadden Maarschalk Serrano de luitenant en de gendarmen schoten op de bandieten die zich een oogenblik verdedigden maar eindelijk op dien tegenstand niet bedacht op de vlucht gingen Ken reiziger en een gendarme werden gewond de gendarmerie tracht de roovers op te sporen De kroon die Koningin Victoria by de opening van het Parlement op het hoofil droeg werd in het jaar 1838 door de firma lluitdoll en Bridge vervaardigd De ju eelcn eu de kostbanriicdeuzgn ten deele uit oude kroifeu genomen anderdeels door de Koningin afgestaan Hel zijn diaraantcu paarlen en robijnen saffieren en siuaragdeu in goud eu zilver geval De kroon is verder van rood fluweel en hermelgn voorzien en met witte zijde gevoerd Het bruto gewicht bedmagt bijna 3 pond Twee rgen paarlen waarlusscheu een groola saffier die nog van George IV afkomstig is versieren het bermelijn Aau de aohtensyde vindt mea kleinere saffiier en zes die nog weer kleinere züu omgevende een achttal smaragden Bjven eu ouder deze saSieren prijken 14 diamantea en random de smaragden 138 l amaatcn ndijlve dezeu zijn nog honderden diauiantcu auu de Koninklijke kroon te vinden Uit een historisch oogpunt merkwaardig is nog eeu robgn die aau de voorzijde is aangebracht en in hel jaar 1367 door don Pedro koning vag Caslillié aan deu Zwarten Prins Kdwurd priu van Walles zoon van Kduard IIIJ nadat de slag van Najere was geleverd ten geschenke gegeven Adelina Paiti trad een paar dagen geleden Ie Parijs op iu de Traviata De schouitburg was echter slecht bezet De oorzaak vau dit laatste versohynsel was dat de directie de toegaugskaariea aan zoogenaamde Marohands de ouutreoiarqtta tegen hoogere prgzen had verkocht Deze eischlen voor een plaats iu het parterre 25 f voor eeu loge 3 U0U frs enz Het succes dat Patti verwierf was uiettcwia teer groot Belangwekkend is hetgeen eeu Indisch oorm pondent vau zeker Moskousch blad zegt omtrent een magnetiseur Bunin geaaamil die tegenwoordig in Hindostan vooNtellingen geeft en niet measohM maar dieren als mediums gebruikt Niet de magnetiseur maar het puWiek brengt de dieren mede die de proefneming moeten ondergaao O a werd door eeo der bezoekers en slaag me degebraoht die zich in een glazen kast bevond Oumiddelijk begon het dier te sissen en heftigt bewegingen te makeu toen het den magnctisear in hel oog kreeg Deze keek de slang dimniriageud aaji Ze werd thans kalmer toblat ze eiadtlijk geheel verstgfde en uit de kast kou genomen worden Hel beweginglooze dier ging thans van hand tot hand zonder uit de verdooviug te geraken K raadselachtige toestand bleef zelfs voortduren toe Bunin eeu naahl diep in het lichaam stak Ni t loodra was echter de sUng weer in het hok of ua eenige handbewegingen vau den magnetiseur keerde het leven lerug De slang wa toen weer eren woedend als te voreu Ook honden die tegen Bnnin werden losgeUUin chener een geheimiiuuigen invloed te ondervinden Ouder het opschrift Ka iel niet mien leest men in VolkumdtrKgt het volgende In het stedeke Doetincbem werd bg het naderen van het jongste Si Nicolaasfeest door eenige kindervrienden besloten den leerlingen van de gewone lagere soholen dier gemeente ten feest aan te bieden waarbij het nuttige mei het aangename hand ann hand zou gaan Het deukberld vond bgval bg de burgerij en de giften stroomden in overvloed Al was het plan uitgegaan van voorstanders der openbare school toch was bet plan hun bedoeling niemand uit te sluiten Aan geen der kleinen zou worden gevraagd of vader of moeder de leer van Dordt of van hot Vaticaan of van Sinaï beleden en dienovereenkomstg werd dan ook tot deu onderwgzer der zoogenaamd Chrislelgke school de uitnoodiging gericht gn leerlingen aan het feest te doen deelnemen Doch dtze had zijne cojnmis ie Ie raadplegen en bet antwoord luide dat men voor de uitnoodiging beleefd meende te moeten bedanken Moet dit nn inderdaad zoo zijn A ingenomen de lijdelijke ouvermijdtlgkheid van den schoolstrijd moei die dan toch wel zoover gedreven worden dat zelfs het aanbod tot gemeenschappelijke feestvieren uit vrgwilligH bijeen gebrachte geldeu wordt van de hand gewezen Beter althans ging het Ie KoUum Toen aldaar de kiuderea der bijzondere school op een rijtoer zouden worden onthaidd stelden wanne voorstanders van het openbaar onderwgs hun rijtuigen daartoe ter beschikking eu toen hetzelfde plan voor leerlingen der opentore school zon verwezenlijkt worden werd op de tegeustunders dier school voor gelijksuotlige medewerking evenmin Ie vejgeef een beroep gedoau Waarom echter nog uiet een slap verder gedaan in de goede richiiiig Waarom niet liever volledige samenwerking gezocht en de geheele doriisjettgd in gepaste vreugde vereenigd Waarom in allee en tot het uiterste toegepast hetgeen ons scheidt in plaats van met blijdschap datgene aangegrepen waaromtrent zonder beginselverzaking toenadering en geineeiiechappelijk handelen zeer wel mogelijk zgii Alleen wie iu het verdeelen zgn krocht zoekt eu zijn lust vindt kan het doen dezer vragen misplaatst haar eeu ernstige overweging overbodig achten Champagiu all medic voor koeitn Een grondeigenaar in Saksen kocht kort geleden zoo vertelt de ImM Cl het der LandKirIk vrgelgk na eeu dozgn fleaschen champagne voor een scbuifje Tevreden over het buitenkansje plengde hij des avonds met tijiie jonge ega er twee fleischen vau Beiden kregen hevige krampen en spoe iig zocht het gistende wguije langs alle iogelijke wegen weer te voorschijn te komen En zie op dal niet bepaald pleizierig oogenblik komt de veeknrcht binuenstuiven met de tgding dat de beste koe plutseliiig aan trommelsucht is gaan Igilen eu haar eiude uabg is Gedachtig aan de zooeven zelf opgedane ervaring gelast de grondeigenaar aan de putieule twee fliBsclieii te geven vau ue in casu zóó aanbevelenswaardige champagne Hel gevolg waa volkomen hetzcllde de edele drank deed weer het onmogelgke om het daglicht te aanscho iweu en de koe was gered Naineus haar heefl de grondeigenaar de mislukte traotatie van zioh zelf eu zgue vrouw vergetende deu wguhaudelaar eeu dankadres gezonden en hem vergund om daaraan in het belang van tromfielzniA tige runderen b nbaarlieid te geven I Eene vennootsohap van gelijken aard als er reeds verscheidene in het buiteulaud zqn aan te wgsen is ook hier te lande tot stand gekomen namelijk eene nitgeversmoatsobappg Zg draagt den naam van Klmitr eu stelt zich ten doel om door vercenii kmohten kostbare werken en prachtuitgaven bet lioht doen zien Het kapit l til aanvankelijk beslaan nit honderd oandeelen i f lUOO aarvau 25 pCt wordt opgevorderd acht dagen na het overlgden der akte van oprichting en de overige 75 pCt naar gelang de ondernemingen dat zullen vorderen AU beituurder treedt de heer Jaos G Robbers Ie Rotterdam op ter zijde gestaan door een viertal cominissarrissen de heerei O L Fuuke J H de Gruol Oualtli Kolf en K H Schadd Als een bew s hoe jammerlgk onwetend de mindere klasse toch is iu zaken van het staatsbestuur dieue dat te Amsterdam werkclgk het gerucht konloopen dat de Zuiderzee zou worden gedempt maardat door den burgemeester dit werk aau buitenlanders was gegund ï Jrnk Cl Met de oorbereiding van de oprichting van een ouument op het gral van J H Albregl is men naar de Jnêt Cl meldt reeds goed gevorderd Zoo als men weet werd door de C ommissie aan de heeren Ch Rochnosen en Colinet Toorlichtiug en hulp gerroagd Zy wiren dadelgk bereid zich met het maken van een ontwerp te belasten en beider gedachlenwisseling heeft tot een voortreffelgk resultaat geleid Daarna ie de h ier Colinet aan t werk gegaan en het model staat thans reeds op zijn atelier Quellimukool geheel voltooid Het beitelen iu marmer en de vervaardiging van hel kolossale voetstuk zal nalnnrlgk nog eenigen tgd vorderen Zelden zegt de inul Cl maakte een grafteeken zulk eeu indruk op ons als dit Uit eeu nis die den achtergrond vormt treedt de Kiiisl voorgesteld in een uitnemend schoon streng klassiek vrouwenbeeld Tooruit het hoofd neerslachtig gebogen terwgl de linkerhand die een lounerkrans draagt droevig nederhangl Eenvoudiger treffender zal de geduchte de hnul treurende op het graj DO den KnHtlenaar wel niet zijn voor te stellen Op levensgroote in wit marmer uitgebeiteld zal dit moatimcnt een diepen indruk maken liet mag gewis onder de fclioonsle werken die Colinet tol durver vervaardigde gerangschikt worden en dit onvergankelijk huldeblijk op Albregt s graf zal tevens een triffend bewijs zijn welke anndoeningen zijn dood en de gedachte aan hem hebben ingeboezeisd Voor de tweede maal binnen eenige dagen heeft de politie te Groningen zich zeer verdienstelijk gemaakt tegenover Groningers ingezetenen Zij heeft thans de hand gelej d op een kruidenier K W die een der drukst bezochte winkels hield in genoemde stad eu vooral bij de arbeidenden stand zeer gezien was door den lagen prjjs zijner waren Hij schijnt reeds een tijdlang verkocht te hebben met uitgeholde gewichten en met maten voorzien van dubbelen bodem Maandag middag deed de politie na verkregen aanwijzingen onderzoek in den winkel en vond den winkelier bezig zijne oiigeo rloofde praclijken uit te oefenen uitgeholde gewichten en maten mei dubbelen bodem werden gevonden en met den koopman zelf in beslag genomen De justitie verleende dadelijk bevel tot voorloopige aanhouding Blijkens Max Biachele s Tgitehrifl voor hel onderzoek tan leamtmiddelen tnz 1880 no 1 heeft de heer K Meisse eeue goede methode bekend gemaakt ter bepaling van de vervalschingen der boter in den handel Het re filtaat van M s onderzoekingen komt op bet volgende neder botervel welks deftillaat 27 cem van de proef kaliloog en meer noodig heeft om geneutraliseerd te worden is bepaald zeker vervalsobt 27 tol 26 ccra zijn verdacht maar nog niet uf te keuren wal beneden 26 gebruikt wordt duidt vervalsching aan Professor Nordeoskjod die met zijn kleine stoomboot fei a weldra in Noorwegen zal terugkamen im zgn tocht ten Noorden vau Siberië om door de Bebringstraat naar Indië te hebben volbracht de eerste waarvan wij kennis dragen die in deze richting is gedaan vermeldt onder de vele bijzonderheden door hem op die vaart waargenomen ook deze dat hg eeu groep eilanden behoorcn tot de Nieuw Siberische ten noordoosten van de monding der rivier de Lena beeft ontdekt wier bodem i bedekt met bcedercu van voorwereldlijke schepseleu Geheele heuvelen heefl bij er gevonden met beenderen bedekt van mammoths een reusachtig soort van olifanten paarden beren rhinecerossen bisons ossen schapen enz De golven der lee worden hier gebroken op het ivoor der olifantslauden Misschien ontdekt men iu de beenderen van die ondergegane schepsels den oorsprong van jtfi Indisohen olifant en van de gewervehie dieren ten tgden vsu des menschen verschijning op de aarde Hoe deze dieren in dat eeuwige ijs iu dien eindelozen winter gerankt zgn een winter waarin geen enkele der genoemde dieren leven kan deze vraag kon Nordeuskjod niet beantwoorden naar het komt hem zeer wentobelgk voor dat men naar die merkwaardige streken een ijzeren stoomboot zende van weinig diepgang Laatste Berichten PetOraborg 18 Feb Het onderzoek ter zake van de ontploffing der onder het paleis aangelegde mgn is in vollen gang Onder de zaal der hoofdwacht waar de ontplofling plaat had waren drie lieden nan t werk één dezer ia gevlucht Het plein voor het winterpaleis is opgevuld met personen die den Keizer hunne hulde wilden brengen Ia alle kerken ia eeue dankzegging ten Hemel gezonden voor de redding der keizerlgke familie De stad is feestelijk met vlaggen getooid Het oeval dat de keizerlgke familie later dan gewoonlijk in de eetzaal kwam was daaraan tue te echrgven dat de Keizer den prins van Hessen is gaan ontvangen Borlijn 18 Februari De alaatsseoretaris Scholz heeft in den Rgksdag het debat over begrooting en leening ingeleid met een overzicht Tau den fiuanoieeleu torstand Deze is in den loop ran het jaar aanmerkelgk verbeterd De gezamcnlgke meerdere ontvangsten bedragen ongeveer 28 millioen welk cgfer na aftrek der mindere ontvangsten belasting op beetwortelsuiker brandewgn en bier tot op ongeveer 20 millioen wordt verminderd Het tekort van het vorige jaar zal door de batige saldo s vau het tegenwoordige jaar kuhnen worden gedekt Op de tegenwoordige begrooting is berekend 11 millioen meer voor gewone 5 millioen meer voor buitengewone uitgaven en 14 millioen minder in ontvangst Tegenover dit bedrag van 30 millioen U 6 4 14 staat eeo lotoal van slechts ii millioen aan meerdere ontvongstcn zoodot de omslag over de bondsstattn voor hunne bijdragen aan s rgks kas gezaraenlgk rael 7V millioen motet worden verhoogd Voorts deelde de staatssecretaris mede dat er tot nog toe niet gerekend is op eeue verdere nitroering der inunthervorming De verkoop van zilver if geschorst Eene verandering van den wellelgken nraut standaard is niet in overweging of in bewerking genomen De zaak staal nog geheel en al zooals de Rijkskanselier haar iu Juni heefl omschreven Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 18 Februari 1880 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambteuuur van hel Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD J ten H arbeider te Cajipelle tot eene boete van ƒ 20 of gevangenisstraf van 4 dagen wegens iu den Zuidplaspolder ouder Nieuwerk rk jagen op ens anders jachtveld zonder schriftelijke vergunning van den rrchihebbende op dal jachtveld en na 26 Maart 1879 wegeus jochlovertreding te zgn veroordeeld E H arbeider te Nieuwerkork lot drie boeten lan ƒ 10 of gev van 2 dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring van het gebezigd jachtgeweer wegens jagen zonder acte en zouder schriftelijke vergunning op twee jachtvelden van anderen in den Zuidplaspolder ouder Nieuwerkerk A van V kastelein te Gouda tot twee boeten van ƒ 20 of gev van 3 dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring van het jachtgeweer wegens des nachts zich mei geladen jachtgeweer bevinden in het veld zonder voorzien Ie zijn van eene jachtacte eu van eeue schriftelijke vergunning van deu rechthebbende op het jachtveld in deu Zuidplaspolder onder Moordrecht J G arbeider te Cappelle let twee boeten van ƒ 3 of gev van 1 dag voor iedere boete wegens vangen van paling met de hand van onder het ijs in de schutsluis van de ringvaart iu den Fria A lexauderpolder ouder Nieuwerkerk zonder risehaete en zonder vergunning van deu rechthebbende op het vischwaler C V arbeider te Nieuwerkerk tot twee boe fc van ƒ 6 of gev van 2 dngen voor ledere ii èSf wegeus des nachts vangen van paling met de lIllH van onder hel gs iu de schutsluis van de ringvaart in deu Prius Alexauderpolder ouder Nieuwerkerk zondir vischacte en zonder vergunning Van ien rechthebbende op het vsdhnaler W H arbeider te Nieuwerkerk tot twee boeten van ƒ 6 of gev van 2 dagen voor iedere boete wegens des nachts vangen van paling met de hand van ouder het ijs in de schutsluis van de ringvaart ia den Prine Alexattderpülder onder Nieuwerili k zonder vischacte eu zonder vergunning Vail deu rechthebbende op het vischwaler O W arbeider Ie Nieuwerkerk tot eene hoete van ƒ 5 50 of gev van 2 dagen wegens te Nieuwerkerk maken van nachtgerucht dooi tegen tWee trekhonden Ie vloeken en te nzen A van der W winkelier te Nieuwerkerk ot vier boelen van ƒ S of gev van 1 dag voor iedere boete wegens in twee verschillende nachten laten losloopen van zijne twee trekbooden op den openbaren weg Ie Nieuwerkerk zonder dat zg gemuilband waft VRIJGESPROKEN P B arbeider te Waddiuxveen van de aaukladit op eens anders jachtveld iu den Zuidplaspolder onder Moordrecht gejaagd te hebben zander vergunning van den rechtbebbende op het Jachtveld L B bouwman te Moordrecht van de aanklacht gejaagd Ie hebben op spoorsneeuw op zgns vaders grond in den Zuidplaspolder onder Moordrecht MARKTBERICHTEN Goitda 19 Fcbr 1880 Tarwe puike ƒ 11 25 ƒ 12 Mindere ƒ 10 k n Rogge p ike ƒ 7 50 a ƒ 8 Mindere ƒ 7 a ƒ 7 50 Voer ƒ 6 25 a ƒ 7 Gerst puike ƒ 7 25 a ƒ 8 Mindere e k ƒ 7 Haver zware ƒ 4 26 a ƒ 5 Ligle ƒ 3 50 a ƒ 4 De veemarkt met weiuig aanvoer de handel in beste soorten vlug mindere soorten gingen traag van de hand schapen traag magere varkeus en biggen vlug verkocht vin kens voor Londen van 20 a 23 éls per half kilo m Aangeroerd 4 partgen kaas van Boter ƒ 1 70 i ƒ 2 Geboorteeu Sterftest der gemeente fiOUl JANUARI 1380 Geboben 40 Jongens en 31 Meisjes totaal 71 Overleden in het 1 levensjaar 18 M 13 V totaal 81 II 2 4 4 8 3 17 1 8 i vr 17 31 ir 1 0 ff i ff 31 60 ff 1 ff 7 ff ff 8 boven het 60 ff 4 ff 6 ff If 10 J9 M 33 V totaal 62 LEVBNL003 AAKGEQEVEN 2 ♦