Goudsche Courant, zondag 22 februari 1880

n Zondag II F èruarl 1880 N 2417 mmmi m fransche mu Alle INGEZETENEN uit Gouda en Omstreken die in het aanstaand wintersaizoen te Rotterdam zouden willen bijwonen eenige Duitache of Fransche Opéfa voorgtelUngen wanneer zij na afloop per EXPRES TREIN kunnen terugkeeren worden bij deze beleefd doch dringend verzocht a s MAANDAGAVOND te 8 uur precies in de Bovenzaal der Sociëteit de Reünie te willen bijeenkomen ten einde zeer belangrijke meêdeelingen dienaangaande te vernemen EENIGE BELANGSTELLENDEN Gouda 29 Februari 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieltlad Voor Gouda en OmstrelieD Bttrgerlljke Stand Gtouda GEBOREN 17 Feb AdrUni Jaeobn ouden J J Kooü en MflWtiburg 18 Wilh liDinft Margaretba ouders ti Ilofubffk CU W M Spleriii lhoek OVhKLEDKN 16 Feb H iton 74 j A hoUter kuiaw iu i Bik 48j H Dubbel lm N in Cbneleu t J in 17 A J Huebieji 9 ra 18 J W C de dreef ha 9tr hd M J Ktmpbuizeo 28 j MA Heri m M Nihioliel 2j 7 m lU H Hui Ui OkHUWD 18 b cb H ean Buorea eu M C veo Oa fta deo Ab eley C J Snaueoburg eu W Aeebeeu E J van Geltl eu N Greodel Q Uluk eu J Koeuaos Borgeiiüke Stand rnn onderstaande gemeenten van li tot 18 Febr 1880 Moordrecht GErOREN lindje oodera J Kruit eu L de KiraidileBicC Jtoib ouden F K vin Tilburg en £ Verboom Oouderak OEBOHEN Jm Jobauaci ouden D S iekanudci eu J Wiogerdeo Stolwijk GEBOBE N Mue Neellje ouden G Stoppelenburg en € B Dam OVEULEUEN A au Vtynen 9 m Haastrecht OVERLEDEN H Kaaphout 65 j A H ran Zgleo 7 m U M Streng 3 ui Keeuwijk GEBOREN Neeltje Jacoba Cornelia onden J Kruijt I l A Kroon Alclda Hendrica ouders W Vermei en van Kltereu Doria ouders A Van Koon en P A C raner Antonios oodera J Blonk en P Ruijgrok Ijlliaunes ondersA Compeirrn M van Leeuwen Johannca I 1 van Moon eu A ran Vliet Dirk ouders P I en N Verbeek Waddinzveen GEBOREN Johannes Jacobus ouders C Rietreld en J i ERLEDEN J van Tilborg O j F Seijti 7 m A ittemaii 1 m G Spekman 7 m C G Janmaat 4 M M de Jong 2ö j J liuon 22 j b Zevenhuizen 9IOOREN AdniBUS ouden i Vedte Lt on M A de fiM e Lena CoroeJU oodera J Boa eo C Tom Ge jardi oodcri K vid Vlivl eo A Vii OVEHLEUKN N Zetetihuüeti 65 j ONDERTROUWD W Verheul en M Overfliet 3O7JARIOK ECHTVEREENIGING TAN MOZES VAN DANTZIG EN JUDITH OLMAN Gouda 20 Febr 1880 Hunne dankbare Kinderen ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van eene Dochter A M HOOGENBOÜM VöiLMAB Gouda 18 Febroari 1880 Bbvallen van een Zoon N VAN 1 1 WEG HOOGENDIJK Gouda 19 Febr 80 Heden overleed na een langdurige zieki ïMsht en kalm JOHANNA WILHELMINA CORNELIA DE 6RËEF geliefde Ëcbtgenootevan M J KAMPHUIZEN Gouda 18 Febr 1880 Voor de vele en hartelgke blgken van deelneming xoowel van hier als van elders ondervonden bg het overlgden van mgne geliefde Echtgenoot betuig ik ook namens myne kinderen mgn oprechten dank T SPOOK Voor de vele blgken van belangstelling duer dagen ondervonden betuigen wg onzen kartelgken dank ï J KOOBS D W KOOBS WiiLEMS Oauda 19 Februari 1880 UITVERKOOP Van af MAANDAG 16 FEBRUARI a st zullen alle GOEDEREN bestaande in Hoeden Linten Bloemen Veeren enz enz finaal worden UITVERKOCHT ver beneden Fabrieksprijzen Korte Groenéndaal wijk 1 172 ONTVANGEN EMILE ZOLA MFA 1 A KOK COMP Boek en Kantoorhandel TE KÜOP of TE HUUR EElï HUIS met Twee Kamers en Koestal in 1878 nieuw gebouwd en een SCHÜÜBmtEOESTAL Krf en SootH aard te Iteeuwiji bg de Platteweg Te ativaarden 1 MEI 1880 Te bevragen 1 den eigenaar J BORST Wordt gevraagd te Gouda Oosthaven B51 tegen MEI of etirder een flinke genegen tot het verrichten van Huiswerk Loon f 90 buiten verval Zonder guede getuigschriften onnoodig zich aan te tnelden ER BIEDT ZICH TERSTONpAAN BENBlESEESLEEmNQ van buiten P G om zich verder te bekwamen Brieven franco onder No 402 aan het Bureau van dit blad Voorloopige Aankondiging In den loop der maand MAART of APRIL 1880 op nader te bepalen plaats en dagen zal ten overstaan van den Notaris Mr L M o L e N a a R gevestigd te Waddinxveen puMiek worden Geveild en Verkocht de kapitale Bonwmanswoning genaamd GERARDSHOËVË met de daarbg behoorende 73 42 70 HectarenWEI HOOIen BOUWLANDEN alles aaneene partg gelegen in den Zoidplaspolder binnen WADDIVXVEÉN Alle voorloopige iuformatiën zjjn te verkrggen ten Kantore van de Notarissen tan ZIJP en JONKER te Amsterdam en ten Kantore van den Notaris JVIOLENAAR voornoemd Wordt ter algemeene kennis gebracht dat op DINSDAG 24 FEBRUARI 1880 des namiddags ten 5 uur in de respectieve Fchoollokalen de DRIE MAANDELIJKSCHE INSCHRIJVING zal gehouden worden van de leerlingen welker PLAATSING aan de Openbare Scholen met 1 April 1880 verlangd wordt Wgders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de plaatselijke Schoolcommissie De Secretaris lVOOTlIOVEi VAX GOOB Gouda 19 Februari 1880 Bjj het CENTRAAL MAGAZIJN van Militaire Kleeding Uitrusting enz te Woerden kunnen EENIGE KLEERMAKERS EN NAAISTEES worden geplaatst Zg die met het Confectioneren van Militaire Kleedingstukken bekend zgn zullen daarbg de voorkeur genieten De Majoor Directeur Biörn OFENEARE miWm om Contant Geld te Gouda o Vrijdag 27 Februari a s morgens 9 ure aan het Jaagpad bjj de Wed W MATSE T No 1 door Notaris MONTIJN van 10 KOEIJEN die gekalfd hebben of nog kalven moeten 1 zwart MERRIEPAARU SPEELWAGEN MELKKAR 2 breede en 1 smalle SCHOUWEN KRUIWAGEN BOÜWen MELKGEREEDSCHAPPEN enz benevens tot afbraak een houten SCHUUR en HOOIBERG Mejufvrouw D SAMSOM VRAAGT met 1 Mei EENE FLINKE Dienstbode van de Prot Godsd Univcrseel Zulvcringszout Het echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEEL ZÜIVERINGSZOUT een zeker middel tegen maagkwalen zuur braking hartwater enz is thans echt verkrijgbaar in 1 4 pakjes a 15 Cent 1 2 pakjes a 27 Cent en heele pakjes k 50 Cent te Gouda by J H BOERS Apotheker en te Boskoop bg A J vak TWOUT GoODA Druk van A Biuif HAK REKKISGEVliVO De BURGEMEKSTEB d Gouda bwngt ofereeukomitig art 15 tweede lid der wet van den 26 Hei 1B70 Staattblad No 82 ter algemeeue kennis Dat hij gedurende dertig da en ter inzage ran de belanghebbenden ter Secretarie van de gemeente heeft nedergelegd den ataat aanwgtende de uilkom teu Tan de meting en chatting der gebouwde eigendommen welke nieuw geitieht zyn of aan welke veruiouwiagen hebben plaats gehad met opgsre van het jaar waarin de belastbare opbrengat geregeld wordt bedoeld in de artt IS 23 en 43 van g BMldii wet Oe da den 20 Febroari 1880 De Bnrgemeetter voornoemd VAN BERÖKN UZEN1XX KN BUITENLAND Uultenlaiidscli Uveraicht Nadere ofieieele bgionderheden omtrent den nihilittiichen umlag op den Rnwiaohen Keiier tijn roorecrat uiet te waehtag daar awD allea looTeel mogelqk geheim houdt om de politie niet te belemmeren ia haar onderzoek De laatate boHehlen nit Petenbnrg aohijoén te bewqten dat dynamiet gebraikt ia door de moordenaars Hen heeft eeu telegraafdraad ontdekt welke van onder de wachtiaal leidde naar eeu kelder waar brandatoffen bewaard werden Iemand die daar verborgen was schijnt met eeu electriaohe battery langa deien draad de vonk geioudea te hobbea welk oa pt r aaii deed ont offen dHe midden in eeu groot puk dynamiet betreatigd waa Hen kan cich vooratellep hoe outiaglylc de ontploffing geweiat ia wanneer men weet dat de muren Tan het wiulerpaleia drie aietera dik lyn en dat de ateeneu bogen waarop de eeliaal raat en die haar acheiden ran de hooge uUU det yardet Tier Toet dik zgn en Tan tware ineengcToegden steen ign gemctaeld Oudar de 30 voet hooge talie iet gardet had de ontploffing plaala Ieder die r ilch iu beron l werd gedood of Termiukt en de toideriiig werd grootendecla weggealageu juist ouder de tafel waar de ICeiier met tyne dochter de hertogin Tan Edinburgh aan ague zijde zoude gezeten hebben Ue tafel eu atoelen ign tot aplintera geslagen zoodat uiemand zou zgn ontkomen De keizerin welke in erne nabggelegen kamer aliep moet nieta Tan de ontploffing gehoord hebben Het aantal dooden en gewonden zon wordt te Weenen Terhaald moet het neds Termelde agfer acht dooden en 46 gewonden nog te boTen gaan Hen spreekt althans Tan 20 soldalen die aan de geTolgen zgn OTerleden en 30 die renninkt of zieltogende zijn De Golot wijst op de trouwe eu Tau plichtibelrnchting getuigende houding der soldaten Tan het FiiiBche regiment der lijfgarde daar zg ofschoon gewond hun post niet wilden rerlaten Toordat zg naar het hun gegcTen bcTel werden afgelost Aau het Bureel Tan den öoloa zgn door partieulieren talrijke giften tea behoeve der gewonde aoldaten ontvangen De ongelukkige Cznar moet het geToel hebben dat hg in ign eigen paleis omgeren is door moordenaara want zonder de medeplichtigheid Tan bedienden of beambten ia het aobier ondenkbaar dat ullea gereed kon gemaakt worden Toor de roiadaad Het winlerpaltiia wordt thaua bewaakt als een vesting in rgandelgk land Een aaneengesloten militair cordon ia op 200 schreden afstand om het paleis gestrekt Voor den Czaar die de gewoonte had zouder gevolg alleen door di stad te wandelen gerust en veilig als een Tader te midden Tan zgn kiudereu is het ontzettend dus als een gCTangene bewaakt te moeten worden zonder dat hg zelf eenige schuld beeft aan dea wilden haat der samenzweerders die hem en de zgnen vetmoorden willen In den Duitscheu R kadag was Wornsdag de begrooting aan de orde bg welke gelegenheid de presidant Tan het financieel departement een oTerzicht gaf dat een licht en eea ehaduwzijde had de inroerreohten eu de tabakahMaating hadden de aanzieiilgke aom opgebracht vat 4 millioen M ooven de raming daartegenoTer stoid echter de mindere opbrengst Tan Terachilleude potten tot een bedrag Tan 10 millioen het deficit van het loopende jaar zou kunnen worden gedekt door de overscbotten maar Toor de thans aonha pge begrooting zou Toornamelijk ten gcTolge Toa de hoogere oorlogsottgaTen eea Termetrderi van de bgdragen der Staten moeten plaats hebhM met 7 millioen H Richter was als naar gewooiK de e rste spreker en er Ueef Tan de begrooting rUfU niet Teel heel voornamelgk weea h eu daarin had hg gelijk op de belofte van de regeeripg bij de iaroering der tarievan dat de belaatingel zouden worden verminderd eeu belofte die inMl tegendeel waa verkeerd In de Woensdag gehondek zitting werd ook in gediend bet wetsontwerp betrefiende de wijziging der legerwet De president deelde mede dat Holder bad betbwkt voor de benoeniiug tot tweeden vicepreaident De Franache afgevaardigde SpuUer aanvaardde dezer dagen zgn funetie ala voorzitter van de Unioa Bépublicaine met oen lange lederoering hg herdacht eerst de rerdieutMC van zgn voorganger Briaaou en wijdde daams nit ia dea lof roo de Union Bépublicai ne die het meesthad gedaan om de Republiek sterk te mnken Thaua moest hel haar streven zgn de dsBoeratie de rrucfaten Ie doen plakken voa de republikeiuschc inatelliogen Spoiler gewaagde van moeilgkheden die de Regeeifng belemmerden Om die te doen ophouden moest men beginnen aan de Regeering zooveel mogelgk vertrouwen te acheokeh vaathfid was wat de Rege ria het meeat noodig had De UdIou noest mUi datgene bepraev wat nitToerbaar waa zij had jein omdat zij dit ateeda gedaan had de openbar mnniog op haar hand gekregen zg moeat op dien weg roortgaan en de sympathieke medewerkster zgn ran Je Regeeriug Deze zou dan die maatregelen Tan Terzoening kunnen nemen waarop zg kort te Toren het uitzicht apenjt f De Franache minister Tan oorlog heeft in en minialerraad vuorgeaicld om den post van inspecteurgeaeraal van het leger op te beffen Er zijn drie ofliciereu die dezen post bekleedeu waaronder ook de hertog van Aumale De betrekking achgnt vrg onnoodig Ie zgn en werd door generaal Qresley in het leren geroepen toen de atem der openbare meening zich er tegen verhief dat de hertog ran Aumale de oom ran den graaf ran Parga het berel orer een legerkorpa roerde De minister Gresley maakte toen voor den hertog eene eerrolle sinecuur maar de generaal Farre die thans den itat zwaait aan het departement ran oorlog heeft zulke bezwaren niet en zet den prins eenroudig aan deu dgk erenals hg het reeds d n maarschalk Cunrobert deed dien hij ontsloeg als president der commissie roor de berorderiug ran officieren Voor den zelel in den Senaat opengerallen dooi het orerlgdeu van den heer Crémieux ia reel liefhebberij Er hebben zich reeds 12 candidaten aangemeld roor deze betrekking wsarran de werkzaamheden rergoeil worden door politiek aanzien eu eeue goede bezoldiging Ouder anderen vindt men ouder de sollicitanten Ëdmond About de bekende publicist eu directeur ran de XIXmt Siècle De zitting ran het Spaanache coogrea werd Maandag druk bezocht omdat men het antwoord rerwachtte ran de regeeriug op de aanvallen der Creoolsche afgeranrdigden en ran den heer Albocete oudambtgenoot ran den maarachalk Martinez Campos De regeering heeft ook werkelgk bedeu hare koloniale politiek outrouwd De rede van den heer Elduayen minister van koloiiieu heeft den geheelen duur der zitting ingenomen en vaak een diepen indruk gemaakt door de heldere en kernachtige wgze waarop zg werd roorgedragen De minister stelde de ataatkundige houding van het tegenwoordig kabinet tegenorer die ran de heeren Albacete en Campoa Hg beachouwde de ataatkunde ran Albacete ala roorbarig eo ontgdig en die ran den maarschalk Campos als gevaarlgk voor de belangen van het moederland Hg eindigde met de aanbieding van het budget waarin het recht van het moederland op een zevende van de belastingen en tarieven op Cuba gehandhaafd wordt De minister maakte ook ter loops melding van de aanstaande uitgifte van 400 millioen fr aan Cubaansche obligatièu Naar men in de minislerieele kringen rcrzekert zal deze uitgifte onder waarborg ran het moederland en onder rerband ran de inen uitroerrechleu der kolonie plaats hebbeu Aan het slot zijner rede was de minister iutusschen vrij wat minder hard jegens de Creoolache afgevaardigden Hij bezwoer hen hun ongeduld te bedwingen De Belgiache Kamer heeft de begrooting vaa onderwija aangenomen met 70 tegen 67 atemmeo Daarop kwam aan de orde het ontwerp betieffeode militaire pensioenen BINNENLAND GOUDA 21 Februari 1880 Aan de firma van de Garde eu Vrijlandt alhier ia toegeataan dat haar fabriek roortaan zal mogen heeten de Koninklgke Tabaka en Sigareufabfiek Als rerrolg op een bericht in ons rorig nommer kunnen wy tbaua aau onze lezers mededeelen dat er inderdaad alle kana bestaat dat de wensch reeds zoo lang door zoorele Gouweuaars gekoesterd rerruld zal worden om door een extra trein rao Rotterdam naar deze gemeente in de gelegenheid te woideo geateld eenige malen in het aeizoen opera roorstellingen aldaar bij te wonen zonder in die gemeente te big ren logeeren Ua Ned agiayo fwq m aats eh a ppg heeft seh ouder zekere roorwaarden bereid reiklaard daartoe mede te werken naar aanleiding ran een daartoe gedaue aanvraag van belangstellenden £ r ia echter ééne hoofdvoorwaarde nl deze dat er zeer groole belangatelling getoond wordt roor die zaak en dat lEDza die roor zich en sgne huisgeuoaten het genot eener goede opera op prys stelt blgk geeft daarroor iels orer te hebben Vooralsnog zullen wij niet meer ran de zaak zeggen als dat zg zeer goed staat dooh om baar te doen slagen is róór alles noodig getrouwe opkomst ran alle belangstellenden op eeue rergadering die gehouden wordt op Maandag 23 Februari e k boren de Sociëteit ie Réunie Wg zullen niet rooruitloopen op de mededeelingen die daar zullen gedaan worden maar alleen ernatig belangstelleuden opwekken die rergadering bij te wonen waaitoe wij verder rerwgzen naar achterstaande adrertentie Naar wg reruemen heeft de heer Richard Hol eeu riertal liederen opgedragen aan onzen stadgenoot den heer S ran Milligen Waar door zulk een beroegde hand een dergelgke onderscheiding uitgereikt wordt spreken wij zeker in den geest onzer stadgeuooten ala wij genoemden heer daarmede hartehjk geluk wcuscheu Wij weten niet of wg ons wellicht rergi aen maar vermoeden dat de aanleiding tot deze hulile gezooh t moet worden in de uilgare ran Fier Liederen roer Sopraa if Tenor door den heer ran Milligeu Is deze voorouderstelling juist dan zal genoemde opdracht zeker des te aangenamer zijn Op de apoorweglijn Ijeiden Woerden zgn in de maand Januari verroerd 12308 reizigers Met inbegrip ran het rervoer ran bestel ijl en vrachtgoederen was de opbrengst ƒ 9206 22 Staten Oeneraal Twekde Kame Zitting ran 20 Februari 1880 Iu deze zitting zgn de heeren Tak ran Poortrliit en Donuer nieua beuoemde leden voor Amsterdam en Leiden toegelaien Bg het onderzoek der geloofsbrieven ran den heer Donner heeft de oommissie zich opgehouden met de bespreking der rruag of de betrekking ran zendingsdirector niet is die van geestelgke of bedienaar vnn den godsdienst een ambt onvereenigbaar met het lidmaatschap der StatruGeneraal De commissie had geen enkelen gread