Goudsche Courant, zondag 22 februari 1880

TOOT eene bevesdgeude bimtwoordini gevouditi en leidde efu Icekeu voor het tegeiideil af uit het flit dat de heer Doiiner UU rau deu gemeenteraad is vau lieiden De beer Douuer nam dieti dng zittiii Aaiistaaude Donderdag ia eene interpellatie vau di u beer Schiinmtlpenuinok vau der Oye aan de orde Naar w vernemen sou de minister van justitie den koning ter benoeming hebben voorgedragen twee oommissiëa van welke de eene belast zal worden met de heriiening van het Burgerlijk Wetboek en de andere mit het voorbereiden vau voorstellen lot regeling vau de quaeslie der vioariegoederen Voor de Rechtbauk te s Ha e stond Donderdag o B terecht een vroegere wigwerker bij den Rhyuspoorweg gewoond hebbcnile naby het station Zoetermeer Zegwaard beklaagd van in Oct jl den wisselwaohler v d M in den duim te hebbeu gebeten ten gevolge waarvan die duim is moeten worden geamputeerd Tussoheu de beide manuen die in spoorwegwafihthuisjes naast elkander woonden was twist ontstaan naar aanleiding van een verontschuldiging die d M namens deu stationschef aldaar aau zyn kameraad had gemaakt over het bij vergissiug uit zijn moestuin wegnemen van kool Bekl was bij die gelegenheid zoo driftig geworden dat hij V d M had aangegrepen en onder de worsteling diens duim in den mond wist te krijgen en daarna zoo hevig te bijten dat na weken van ouuitstaanbare pyaen die duim in het Ziekenhuis te Leiden moest worden afgi zet Bekl ontkende ter terechtzitting het boos opzet Had hy ï d M gebeten dan was dit onwetend in drift door hem geschied Het O M nchte het wettig bewijs voor de verwonding geleverd en cischte 3 maanden celstraf Uitspaak over acht dageu Donderdag jl werd te Berg mbaoht de Be leesvergadering gehouden der Verienigiug Winterleliugen waarbij de heer D Oskam als spreker optrad In eene boeiende rede schetste hy den menseh iu zijne heerschappij over de natuur en de dierenwereld Met groot genoegen werd deze rede aangehoord zoo ook daarna de bijdragen van den spreker en van de bh H Bezemer en j G Bettiuk van BergAmbecht In de 6e of laatste vergadering zal op Dondi dag 18 Maart e k de heer Joh Quiut van Stolwgk als spreker optreden By de te Zevenhuizen gehouden herstemming voor en lid vaa deu gemeenteraad is met 63 stemmen gekozen de heer J Dogterom De heer D C Marck verkreeg 31 stemmen De viering van s konings 63u geboortedag is Donderdag te s Hage grooteudeela door stortregens verstoord De vlaggeutooi was wel niet minder algemeen doch bet feestelyk aanzien dat de residentie bij een schooueu dag iu deu regel op 19 Februari onder de regeering vau koning Willem III vertoont ontbrak dieu dag Ondanks die ongunstige arostauclighedcn werd het bevel tot het houden eener groote garuizoensparade niet ingctiokken By de onbegaanbaarheid vau het Malieveld waren de regemcnteu opgesteld langs de Nassaulaan eu Nassaukade De revue over de troepen werd gehouden door den waarnemenden gouverneur der residentie geucraul majoor Queysen commandant der Isie divisie die gevolgd werd door een staf bestaande uit de couimaud ereude olGcieren den kolonel commandant eu luit kolonel der dd schutterij deu plaats commandant den commandaut van bet corps der kon scherpschutters enz Na afloop der inspectie plaatste zich de opper oflioier in de nabijheid vau het monument op het Plein 1813 langs welke plek de troepen ouder een piasregen voor hem defileerden De receptie ten hove ving reeds ten 11 ure aan Daarop verschenen behalve de groot oflicicren der krooii en de leden der civiele eu militaire huizen der koiiinkhjke familie ook de ministeis hoofden der departemeuten van algemeen bestuur De koning vertoonde zich iu kleine generaalsuniform vergezeld van H M de koningin die een grqszgdeu kleed droeg ia den kring der hofdignitarissea Ten 11 ore kwamen HH KK HH prinses Hendrik en de vorstin van Wied hare gelukwen chen aanbieden Volgens het HanMiUad zal het Nederlandsch To eel het nieuwe stuk vaA Sardon Daniel Social in een Hollandsche vertaling ten tooneele brengen Door het tweede kantongereofat te Rotterdam zgn drie landbouwers twee uit Overschie en een uit Schipluiden die op de veemarkt te Rotterdam zieke koeien ter markt hadden gebracht veroordeeld ieder tot een boete van ƒ 35 of gevaugeais vau 5 dagen Aan hft slot van zyn statistische me deelmgen omtrent de werking van het stelsel van afzondcvlyke opsluiting van gevangenen zegt de Minister van Justitie Hit beste bewys voor de goede werking van het crllulair stelsel ook hier te lanile vindt ondergeteekende in de warme ingenumenlicid va nagenoeg allen die als leden der coinmissicn van administratie of van de afdeelingsbisturiit der maatschappij tot zcdelgke verbetering der gevangenen dat stelsel dagelijks zien werken in de ontslagenen zoowel die uit gemeenschappilijke als uit cillulaire gev ingeuissen iu hun volgend leven van nabij gadeslaan Aan het oordeel dier praktische manuen hecht de Minister meer waarde dan vonreerst aau welk betoog ook op statistieke cijfers gebouwd Uit Leiden wordt gemeld Waren er in het vorige jaar nog een viertal ouderlingen te vinden die niet schroomden bij deaanneming van lidmaten door moderne predikantentegenwoordig te zijn thans hebbeu allen formeelte kennen gegeven niet weder tot zooilanige aanneming te kunnen medewerken wanneer hun nietde zekerheid werd gegeven voor de instemming meteene dour hen vooropgestelde geloofbehjdenis aanwelke de twaalf artikelen des geluüfs ten grondslag liggen De benoemiug van den heer G H Pannekoek laatst Secretaris bij het Departement van Financiën thans met verlof hier te lande tot president van deu Sekeukamer te Ilatavia gieft het Üel Vaderland aanleiding tot eenige opmcrkiugeu die de auudaoht verdienen De heer Pannekoek is zegt Het Vaderland een zeer bekwaam man op het gebied van fiuauciëele administratie en om ijn ijver en karakter iu Indié algemeen bekend muar hij is nog zeer jong eu heeft slecht enkele jaren betrekkingen van eeuig belang waargenomen Slechts korten tyd is bij referendaris bij het Departement van Financiën welke betrekking hij na haar een paar jaren brklced te hebben neerlegde toen hij wegens ziekte met verlof naar Nederland moest vertrekken De benoeming van een der jongste Departemenlsseoretarissen tol voorzitter der Rekenkamer i zelfs voor Indic een byzonder groote sproug op den ladder der ambtelyke betrekkingen Gevoeliger verwijt konden de leden der Rekenkamer na het ingediend wetsontwerp tot benoeming van ecu regeeringscommissaris om deu arbeid der Kamer te ooutroleerjBi iet ontvangen Alle 6 leden waarvau drie sedert 1875 en een nog iu het vorige jaar zijn benoemd worden blijkbaar door de Regeering ongeschikt verkl iard om voorzitter te zijn van het college waarvan zg sedert jaren leden ziju geweest Een jong ambtenaar wordt hun tot voorzitter een regeeringscommissaris tot controleur gegeven Dit verwyt is echter tevens een ongunstig getuigenis voor de vroeger door de Regeering gedane benoemingen en nu is Hel Vaderland van ooi deel dat de thans genoaen maatregel tot controle van de werkzaamheid der Rekenkamer slechts tijdelyk kan wezen en dat de beate waarborg voor behoorlijke plichtsbetrachting iu de benoemiug zelve moet worden gezocht De Zuiderzee aande Friesche kust is grooteodeels nog een vaste massa gs waarop dagelijks nog honderde personen t zij uit lief htbbcry t zij om iels te verdienen zich met spieriiigvisschen bezighouden Men weet dat onlangs de Pomologische Vereeniging te Boskoop zich met een adres heeft gewend tot den Minister van Binnenlandsohe Zaken met het eerbiedig maar dringend verzoek om inunlregelen te nemen ten einde eene wet in het leven te roepen waarbij onder de Koninklijke goedkeuring de stichting van een Rijks tuinbouwscuool zou worden bevolen Sieboldia dat adres met genoegen mededeelende omdat de Pomologische Vereeniging te Boskoop daardoor blijk heeft gegeven doordrongen te zijn van de wenschelijkheid dat de llcgeiring na het Landbouwonderwgs op een brcedeu voel te hebben ingericht zich ook aan het ïuinbouwonderwijs late gelegen liggen voegt er volgende aan toe Wij juichen derhalve dit adres van harte toe al kunnen wij tons niet ontveinzen dat wij er gaarne de Tuinbouwschool Linnaeus in genoemd hadden gezien niet om die te kritiseeren maar integendeel om te doen uilkomen hoe groot die belofte reeds een tiental jaren geleden was zoodat men met pariiculiere krachten beproefde tot stand te brengen wat niet langer mocht ontbreken Aan die poging hebbeu wij het te danken dat Nederland reeds sedert eenige jaren werkelyk in het bezit is eener Tuinbouwschool We hadden althans iets en die school heeft met alleen de behoefte aan zoodanig een inrichting bevestigd maar teren de overtuiging geschonken dal zalk een school in alle opzichten uan de eischeu vfin onzen fyd beantwoordende boven bijzondere krachten ligt Die pogingen zoolang volgehouden verdienen zeker wel een woord van erkenning Woensdag is Ie Amsterdam een reiziger in wijnen van de lirma van Veen in verzikcidc bewaring gesteld onder beschuldiging vau belangiyke soinmeu door hem bij de klanten ii ontvangst genomen verduisterd te hebben Groote verleringen die de gearresteerde zich veroorloofde schijnen aanleiding te ziju geweest tot ontdekking van zijn oneerlijk beid Te Amsterdam is een dinmanlalijper gearresteerd die zich schuldig moet gemaakt hebben aan misbruik van vertrouwen door vervreemding van hemter bewerking gegeven diamanten Ook zou dezepersoon valsche wissels in omloop hebben weten tebrengen waardoor anderen voor eeu belangrijk bedrag benadeeld zyn Een curieus geval heeft zich te Amsterdam voorgedaan met een tol luitenant benoemden schutter Bij kouinkigk besluit werd de heer J Hienfeld schutter tot officier bevorderd Vóór zijne benoeming hnd hij echter te kennen gegeven liever niet tot die waardigheid te worden verheven doch officieel bleek daarvan na de benoeming niet Toen de heer Hienfeld nu in December jl by den burgemeester Zijn wij wel ingelicht dan heeft do krijgsraad zich onbevoegd verklaard van de zaak kennis te nemen maar is tevens vuii oordeel dnt de heer Hienfeld zich in geen geval aan eenige bij de wet strafbaar gestelde overtreding heeft schuldig gemaakt Het zal later moeten blyken uf de heer H niet zal worden geroepen zijne verplichtingeu als officier Ie ven uilen um Naar aanleiding van de piano beliisting door KladderadaUch aanbevolen schrijft eeu A nsterdammer bewoner van eene der nieuwe staten aau het HH dat het aantal piano s in elk huis vergeten is Ik zelf zoo schryft hy ben gestraft met rechter buurman 3 zegge drie piano s en een orgel boveubuurmun 1 piano linkerbuur 1 piano Bespeling mondje dicht Werd de raad van Ktadderadahch hier gevolgil en ontving de ongelukkige buur de belasting dan woonde ik zeker vrij Van huishuur en belasting In de jongste zitting vau het genootschap voor attesten te Wcenen hield dezer dageu dr Karl Heimes eeue voordracht over het door hem uitgevonden middel tegen vergiftige slungenbeten Om de werkzaamheid van zyn middel te bewijzen had bij een volwassen ratelslang midfgebracht waardoor hg zich drie krachtige beten in de rechterhand liet toebrengen Onuiiddelijk daarop werd het dier iu verzekerde bewniiug gebracht en met koorden die stevig om de hand werden gebonden werd de bloedsomloop gestremd om te voorkomen dat het gif zich zou kunnen voortplanten vervolgens werden de reeds gereed liggende praeparaten aaiigewend Reeds na tien minuten was de beer Heimes buiten levensgevaar ofschoon bloed en gif in overvloedige mate langs de hand druppelden De N Bred en Ootterh Ct deelt het volgende mede Het algemeen bekende huis De Oude Ark te Sprundel gemeente Buophen beslaat niet meer In den nacht van Maandag op Dinsdag jl is het door een groot aantal inwoners dezer gemeente tot den giroud afgebroken üat huis wiis merkwaardig om zyn oudheid zijn ligging zyn aanirekkingskracbl zijn bewoner enz Laatstelijk werd het hiwoond door zekeren Corn van Beek die kortelings geleden op 78 jarigen leeftijd oveileden ia Aan dezen was al wel vóór 50 jaren het vruchtgebruik van dat huis geschonken onder bepaling dat het na zyn dood iu eigendom moest terugkeeren met dezelfde meubels beslaande uit eeu ouderweUche tafel en een stoel aan de familie van den vroegeren eigenaiir Van Beek was een curieus man Hij kou looprn noch slaan en toch hield hij herberg zijn klautfn bedienende door middel van een rolstoel Hel huis was gelegen eeu halven meter beneden den begamn grond en door eene kille huivering gevoelde men zich aangegrepen als men dut spookachtig huis met zijn ouden gebrekkelijken bewoner binnentrad Niettegenstaande dit ging de herberg beter dan de herbergier Van Beek die er inkwam met ƒ 3 0 png Hel i waar zonder één cent uit maar liet toch eeu vermogen van ruim ƒ 30 000 na voor auderen De Japansche stad Tokio werd op 28 December van het vorige jaar door eene zvvarc ramp gitroll t ii Tijdens het waaien van een hevige wind ontaioiid er brand in een dei bouten op etrokken huizen Aangewakkerd door f t i wind vi rspreidde hel vaur zich mijlen ver over de stad en binnen den lijd van zeven uren w irtu ongeveer 9400 huizen verbrand 50 000 lieden zonder dak en ruim ecu 100 tul in de vlammen omgekomen of gestikt in den walin De jonken en schepni in de kanalen diden de vlam naar de andere zijde van hel water overslaan Slechts 16 huizen hoewel geheel uitgebrand waren iu de rockende oppervlakte overeind blyveu staan De Japansche inzending voor de iiiternationale Visscherij tentoonstelling te Berlijn is gedtelidyk te Hamburg aangebracht eu wel in 40 kisten die na de tentoonstelling niet weder naar Japan leruggaan maar de Pruisische Regeering zullen worden geschonken ter opneming in musea en bibliotheken Ook Cochincbina en Acbter Indie bebljeu inzenilingen aangekondigd De tentoonstellings commissie hteft besloten een rook oven op te richti n waar de inzenders versche visch kunnen rooken en verkoopeu De expositie zal van 20 April tot 1 Juli durrn De zalen zullen er prachtig uitzien dank zij het decoratief door de het reu Kyllmann en Hiyden aangebracht Hun voorstel tol t maken van een GykloMina is aangenomen ondanks de meerdere kasten van 7000 I dio er t gevolg v n zyn prof Wilberg zal t uitvoeren het publiek zal zich iu een groote rotonde beviideii door tal van waterbekkcns met leverde visch givuld omringt terwijl achter de vijvers de pr ic ligst geschilderde landschappen zulh n worden aaiigi bracht o a uit deu omtrek vau Napels Palermo en Genua gekozen Heel Antwerpen was voor eenige dagen iu beweging gebracht door het volgende voorval Keu voddenri pster bad bij bet omwoelen van eeu vuilenshoop een loenschilijk lichaamsdeel eeu been gevonden Dadelijk maakte zij er melding van en de heeren doctoren verklaarden dal het een linkerbaeu was en wel naar alle waarschijnlijkheid van eeu meisje van 15 tut 20 jareu Op versehillende plaatsen was het been gehakt en gchouweu eu hier eu daar vertoonde het ook brandwonden Gecu twyfel dus er was een mistlaad gepleegd en men weeklaagde reeds ovrr hel arme jiugdige ongelukkige slachiolfer Thans blijkt echter dnt bel gewaande meisje van 15 a 20 jareu iu wcrkelykhiid een oud sergeant der brandwacht is wiens beeu was afgezet door dooter Servais van Antwerpen die eerst gciracht had het onuulle lichaamsdeel te verbranden en het daarna op de vuilnishoop geworpen had De amputatie is naar weusch geschiedt en de sergeant is op het üogènblik zoo gezond als een visch De man had echier nooit ged ieht dat zijn afgezet lichaamsdeel zoo fijn van buuw en maaks 1 as dat men het voor het been eener jongejuffrou zou hebben aangezien De hooggeleerde heeren zetten natuurlijk zeer lange gezichten over hun flater Niets moet zoo gcid zijn om brandende petroleum te blusschen als melk Bij een brand die onlangs te Itmenau ontstond door het omvallen van een petroleumlamp heeft men er de pro f van genomen en het middel bleek spoedig en zeker te helpen Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd een DAMliS MOF Laatste Berichten St Petersburg 20 Feb rartiaUiere depêche In den vroegen mori eu is het lijk van een voornaam agent der derde afdeeling gevonden door vier dolksteken dooretoken PariJB 20 Feb Jules ürcvy ontving van den Czaar een telegram tol antwoord waarin dize hem hartelijk dankt voor de door hem uitgedrukte gevoelens en als zijne overtuiging uitspreekt dat moge de geest des kwaads al even onvermoeid blyken als de goddelyke genade hij intusschen meent te mogen lekenen op de s vnip ithie van alle rechlschopen lieden Petersburg 20 Feb Een dagorder van generaal Oourkho vermeldt dat heden onder talrijke deelneming van generaals en stafoflïoicren en onder begeleiding van een groote volksmnssn de plechtige begrafenis heeft plaats gehad der soldali n van het Fiulandsche rifement die bg de onlplofiing zijn omgekomen en zegt o a De roemvoUe houding der by de ontploffing gekwetsten moge de wajinziu nige misdadigers overluigeu dat nog hun pogingen om verslamllioudiug met de troepen aan te knuopui noch hunne bedieigiugen met den dood in slaat zijn de tioipen te doen wankelen in hun plichtsbetraeb iiig Home 20 Feb lic Paus de giUikivcuschen d r k irdiiialen ontvangende ter gelegenheid vanden jaardag zyner vulierting tot Piuis zeide dat de pogingen lot vtrlHteiiiig van den toiataiid der kerk iiitt zonder vrucht bleven maar ilat de luoiilijke tijden nog niet gtciiidigd waren Hy betreurde den aanslag op den Czaar en de herhaalde kenteekeiien van een maatschappelijk bederf llij herinner de aan ótü uitniinenden indruk door het bezoek van den Vorst van Bulgarije achtergelaten EindiUjk gaf hij ecu gunstige verwachting te kennen van ile totkumst der kerk in het Oosten gegrond op de goede gezindheid der Vorsten Burgerlijke Stand GEHOIIFN 13 Feb Jaanigje ouJii J Hulk en J van 1 11 Heuvel Miiiia ouders D Huugenbuotn en A M Vuilinar 19 M ria Juhautia ouden P Hflppel en W C van Ddii O Antouie Aoguat lujira J Vleijman en S C MeluiiiKT 2 Hendrik ouders J van der Hooft er M F liulz Belje ouder S 11 Polak en S de Jon OVEKLBUB Vi 18 Fib A it Vlerk huisvr tau C J Vcrkork 44 j 1 A Kruinois cd J Weibcek 53 j 20 I Trip wed II van Wijk 7l J ONUhUTKOl WD 20 Feb P J van der Kleljn 96 j eo L M Hornta 2Z j K van deo Oever 26j en M Hogeivoral 21 j W vso deu burg iil en A t a Force 20j AD VERTENTIlEÏItl É iaVa JAHIGE ECHTVEREENIGING VAN Th H prinsen berg E JANSEN I Gouda 21 Febr 1880 121 32 r2 tlQ WÖC m Ondertrouwd PIETER JACOB vm dkh KLEUN i LENA MARÜARETHA HORNES Gouda 19 Februari 1 80 M Voorspoedig bevallen van eene Dochter A M HOOGENUOÜM VöLLMAB Gouda 18 Februari 1880 Heden ontvingen wij het treurige bericht dat onz Neef JACOB KRAMERS OnderofBcier bij de Infanterie gisteren avond te Bergen op Zoom is overledeB Namens de Familie H W KRAMERS Gouda 21 Febr 1880 lieiiige kenninffevwff Bij akte op den 20 Februari 1800 tachtig verleden voor den Notaris Mr ISAAC MOLENAAR gevestigd te Waddinmeen is de tusschen de ondergeteekenden KORS van bkr TORREN KoENELiszooN en KORS van dkr TORREN Janszoon heiden Houtzaaginolennar en Koopman te H aiirfw rfwn bestaan hebbende Vennootschap onder de Firma J EN K VAN DER ToRREN te rekenen met den 1 Mei 1880 met onderling goedvinden OUXJiONDIiH en isdelikwidatie dier Firma opgedragen aan den tweeden ondergeteekenden KORS van der TORREN Janszoon die daarvoor zal teekenen met eigen naam en handteekening en die de zaken der Vennootschap na genoemden datum voor eigen rekening en onder eigen naam en handteekening XAL VOORTZETTEN K VAN DKR TOREEN Kz K VAN DEB TORREN Jz Waddinxveen 20 Februari 1880 mmi mwh Wordt ter algemeene keunis gebracht dat op BiySDAG 24 EEIiltUARI iS80 des namiddags ten 5 uur in de respectieve tchoollokalen de DRIE MAANDELIJKSCIIE I SCHRIJVING zal gehouden warden van de leerlingen welker PLAATSING aan de Openbare Scholen met 1 April 1380 verlangd wordt Wijders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de plaatselijke Schoolcommissie Dé Secretaris SOOTIIOVE VAX GOOR Gouda 19 Februari 1880 Wordt gevraagd te Gouda Oosthaven B51 tegen MEI of eerder een flinke genden tot het verrichten van Huiswerk Loon 90 buiten verval Zonder goede getuigschriften onnoodig zich aau te melden In Gouda oj Omstreken wordt een AABDEWEEE FAEM TE KOOP GEVRAAGD Brieven franco onder No 405 aan het Bureau van dit Blad Openbare Verkooping te G O U D A hij opbod op WOENSDAG 3 MAART 1880 in de Sociëteit Ons Genoegen e en 6 j rtt c tvoeging en afslag op WOENSDAG 10 MAART 1880 in het Logement ide Paaüwc a n de Markt telkens des voormiddags ten Elf ure van de navolgende Onroerende Goederen te Gouda als EEN mmm ERF en TUIN eu nog een HUIS KOESTAL voor 13 Koeijen HOOIBERG eii TUIN aan de Karnemelksloot Wijk R Nr 506 en 505 groot 13 A 55 Ca Zijnde in het Heerenhuij 2 Beneden en 3 Bovenkamers eene Keukeu Kelder en Zolder en t geen verder tot een goed ingerigt woonhuis l ehoort Te zamen verhuurd tot 1 Mei 1880 voar 345 per jaar Vijf HUIZEN ean SCHUUR ERVEN en TUINEN aan de Karnemelksloot Wgk R Nr 504 503 502 501 500 en 499 Een HUIS SCHUUR ERF en stuk GROND zijnde een Kleederbleekerij aan de Karnemelksloot Wijk R Nr 308 Twee ilUIZEN en ERVEN aldaar Wijk R Nr 309 en 310 Zeven perceelen BOUWGROND of TUIN en BOOMGAARD iu de Tweede Kade aan de Karnemelksloot Te zameu groot 1 H 16 A 57 C Een perceel WEIL ND liggende aldaar groot 52 A Een OOFTTUIN met SCHUUR in de Eerste Kade aan de Karnemelksloot groot 20 A 52 V Een BOOMGAARD aan de Karnemelksloot groot 16 A 76 C Een perceel WEILAND in de Derde Kaïie aan de Karnemelksloot groot 94 A Drie perceelen WEILAND in de Oude Gouwe te zamen groot 3 H 19 A Een perceel WEILAND in deMiddelwillens groot 55 A 31 C en Een HUIS en ERF in den Zak Wijk L Nr 295 Nadere inlichtingen zijn te bekomen feu Kantore van den Notaris W J PORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda