Goudsche Courant, woensdag 25 februari 1880

I De transportkosten bij de inzending doch niet die van terugzending kümea voor rekeuiug der Teutouustelling De Commissie zal al het mogelijke doen voor de zorgvuldige bewaring en behandeling der voorwerpen doch stelt zich in het overhoopt geval van beschadiging of verlies noch in kwaliteit noch iu privé aausprakelgk Zg zal maatregelen nemen waarbij het zouder sehrifielijke toestemming van den inzender vervaardigen van copieu oï icekeuingeu vau de ingezonden voorwerpen wordt belet De verzekering tegen brandschade lal op kosten der ïeutooustelliug geschieden wanneer dit uitdrukkelijk wordt verlangd en de te verzekeren waarde van ieder voorwerp afzonderlijk door de inzenders wordt opgegeven ïrr besparing echter van ounoodige kusten meent de Comiuissie U te mogen uituoodigeu aau de assuradeurs bg welke Uwe kunstvoornerpeu mochten iju verzekerd te verzoeken om door tijdelgke overschrijving de loopende verzekering ook geldig te maken voor de plaats der Tentoonstelling De geldelijke baten nit deze tentoonstelling voortvloeiende komen ten voordeele van het Fonds voorde walersnoodlijdenden I De Commissie voor de Tentoonstelling I A A VoBSTEBMAN VAN OuEK Secrctarit ISTI ApnEEUNo Alles wat ds geschiedenis eu oudheidkunde van het Stamhuis Oranje Nassau betreft gesplitst lu de volgende serién 1 Documenten 2 Schildergen en Portretten in olieverf pastel enz alsmede Gravuren PUten enz 3 Muutiu Penningen en Zegels 4 Boeken eu Handschriften 5 Voorwerpen van verschillenden aard zooals huisraad kleediug beelden monumenten euz betrekking hebbende op onderstaande Groep A De geschiedenis van de Huizen Nassau en Chalons vóór Prins Willem I B Willem I C Maurils D Frederik Hendrik E WiUem II F Willem UI G Willem IV H WÜlem V I Koning Willem I J Koning Willem II K Koning Willem III L Stadhouders van Friesland M Niet genoemde leden van het Stamhuis 2de Afdeelisg De Wapen Geslacht en Zegelkuude zuivere wetenschap Groep N Wapenkunde Serie 1 Heraldische helmen tn schilden 2 Wapenteekeningen op papier eu perkament 3 Wapenboeken handseiinfltn en gedrukte werken i Wapen en hoogheemraadskaarten en moderue werken 6 Adelsdiplomi s 6 Varia en btjsouderheden I Groep O Geslachtkande Serie 1 OpzweringsI acten 2 Kwartierstaten 3 Stamboomen 4 Genealogische handschriften eu gedrukte werken 6 Familieuitgaven niet iu den handel Groep P Zegelkuude Serje l Zegelstempels 2 Zegelafdiukkén iu W H lak gisp metaal enz antieke en moderne kunst 3 Charters met belangrijke aauhangende zegels 4 Werken over zegelkuude gedrukt en in haudsehrift Groep Q Ridderlijke lichamen orde en andere corporatien Serie 1 Boeken eu plaatwerken gedrukt en in handschrift 3de Afdeeusg De Wapenkunde toegepast op kunst en industrie Groep R Wapens in en op metaal Serie 1 Wapens op bekers juweelkisleo enz 2 Munten eu medailles huwelijkspenningen enz 3 In t algemeen wapens op verschillende voorwerpen Groep S Wapens op steen en aardewerk Serie 1 Wapeu bp ringen heraldische initialen cameeën euz 2 Wapens op mar ner schoorsleen steeneu briltken enz 3 Wapens op kruiken borden serviezen enz Groep T Wapens in en op hout Serie 1 Wapens uitgestoken in hout 2 Wapenborden 3 Geschilderde wapens 4 Meubilair met wapens Groep U Wapens op Glas Serie 1 Op bekers bocalen 3 Gebrand glas antiek en modern S Gegraveerd glas Groep V Wapens in en op parelmoer ivoor been hoorn enz Groep W Wapens op leder Serie 1 Boekbanden Hiet wapens 2 Wapeus op leder geschilderd en geslagen Groep X Wapens in bordaurwerk en weefsels Serie 1 Kerkelijke voorwerpen 2 Wapens op kleeding lijnwaad en tapgten 3 Stramienwerk op kussens vuursohermen enz Groep T Wapens enz op papier Serie 1 Portretten vau geslacht en wapeukuudigen 2 Boekdrnkkers merken afzonderlijk of in boeken 3 Bi bliotheekmerken ex libris 4 Watermerken B Postpapier eu enveloppen Groep S Photographie Serie 1 Heraldische of zegelkundige platen Burgerlijke Stand GEBOKEN Fehr Gersrd Domthea Msris ouJer G ds Mores el D M v a D m 23 Leoaardas oudrri J de Kruijf en M Erberreld Jiu Pieter ouden V U k De Amtt Cl neemt uit eene rechtszaak die deze teek voor het gerechtshof te Amsterdam behandeld werd waar drie zonen nit één gezin de ge I broeder Lavertu versohenen onder de zware beschul1 diging van inbraak met bedoeling tot diefstal terwijl een vierde onlangs terecht stond wegens aanranding en diefstal aanleiding om er op te wijzen dat hoeveel er ook gedaan wordt om verlichting be schaving en humaniteit te bevorderen er nog zeer veel in i die richting te doen overblijft en dat men vooral wel mag afvragen of wel alle eu vooral de juiste middelen worden aangewend om het doel te bereiken De J Ct zou gaarne bet geheele verleden van een viertal als dit kennen zg zou wentchen te weten welk deel van het treurig verschijnsel op goede gronden zou kunnen worden toe geschreven niet aan de omstandigheden waaronder fg zich ontwikkelden Zouden wg vraagt de A Ct tla die uasporing ons mogelijk ware niet wellicht een nieuw bewg vinden hoeveel menigmaal het huisgezin te weuschen overlaat Wij behoeven belaas niet uaar de rechtzaal te gaan om de treu rige gevolgen te aanschouwen van verwaarlooziug 1 der eerste en heiligste plichten in t huisgezin Het openbaar leven op straat levert ze ons reeds overvloedig Volslagen gemis van ouderlijk zedelijk gezag en diiarait wederkeerig voortvloeiend volslagen gemis van ontzag voor de ouders spreekt uit de bandeloosheid die alles behalve een ongewoon verschgnsel is in t openbare leven spreekt uit de afgrijselijke taal die maar al te vaak het oor treft ous hart pijnlgk aandoet omdat zg de openbaring Is V8B t opgroeien in een bedorven atmosfeer en blijkt uit de gemeenzaamheid in woorden zooal niet in daden met allerlei kwaad welke alleen of grootendeels althans een gevolg mag geacht worden van gebrek aan toezicht en tucht Als in t huisgezin het gezag daarvoor ontbreken hoe zal in de maatschappij eerbiediging kunnen verwachten van de eerste beginselen waarop zij rusten moetP Er ia weder bericht ingekomen omtrent de Transvatlsoha boeren die reeds in den tijd van president Burgers hun land verlaten hadden om elders woonplaatsen te zoeken Denige hunner die van de anderea aren afgeraakt zijn naar Kaapstad overgebraeht om na f li t Trauavaalsohe terug te kecreu t dull zg sUldd zich nlUen de organisatie voor derparlij BINNENLAND QOUOA 2i Februari 188U Ingevolge de oproeping in deze Courant had zieh gisterenavond eeu groot aantal inwoners dezer gemeente op de boveniaul der Sociëteit de Eeuuie ver cuigd om medcdeelingen te vernemen en pllinueu te beramen tot verwezenlijking van eeu lang gekoesterde weusch het loopen van ecu Expres trein uaar deze gemeente ua afloop van enkele operaïoorstcUiugen te Rotterdam De vergadering werd gepraesideerd door den heer Mr P j Snel die cers kortclijk in herinnering bracht de vele vergeefsehe pogingen vroeger ingesteld om de Goudsche ingezetenen van de opera te doen gebruik maken terwijl hij daarop mededeelde dat thans de kans bestond voor hel vervolg d iartoe in de gelegenheid te zijn De directie der Ned Khijnspoorwegmaatschappij had zich nl bereid verklaard om gedurende de maanden October November December Januari en Februari een of tweemaal per maand een exprestrein te doen loopeu na afloop der Opera te Hotterdam naar deze gemeente welke trein aan de tusschenstations zou stoppen Daarbij was echter deze voorwaarde gesteld dat een miuiraum opbrengst zou worden gegarandeerd van ƒ 83 72 voor icderen trein Volgens de gemaakte raming zou in deze gemeente minstens een 500 tal opera coupons moeten worden genomen om de zaak te doen slagen terwijl het weuschelijk werd geoordeeld dat de prijs van iedere coupon met 50 cents werd verhoogd met het oog op bedoelde garantie en onder welke SU cents tevens het bespreekgeld der plaatsen ioa begrepen zijn zoodat de prijzen z u als volgt Balcon of Stalles ƒ 3 50 Loge of Parket 3 50 Parterre 2 Op deze wijze werd de zaak mogelijk geacht en de eenige vraag die zich nu opdoet is deze zal er een voldoend aantal coupons worden genomen Staande de vergadering werd neds voor een 250 ial ingeteekeud welk getal aanmerkelijk zal worden vermeerderd wanneer ook zij die niet aanwezig waren in de gelegenheid worden gesleld daarvoor te teekeuen Om de zaak verder te regelen is eene commissie noodig die de heer Snel voorstelde gisterenavond te benoemen doch op het verlangen der vergadering verklaarde genoemde heer zich bereid nader eenige heeren uit te noodigen om met hem de bedoelde oommissie uit te maken Het is uu te hopen dat ieder die gaarne eensvan tijd tot tijd een opera bijwoont dat thanstoone door voor ceuige coupons in te teekenen Vanhet voldoende aantal hangt het af of de zaakdoorgaat Het zou te bejammeren zijn als zij nu zg zoo goed staat niet tot stand kwam Een iederdoe het zijne om tot deze goede zaak mede tewerkenJ Gisterenavond hield de heer A W t Wijk predikant te Krimpen a d IJsel eene voordracht in de afd Gouda en OmstrekeC van het Ned Protestantenbond Uy sprak over de wondemrhalen aangaande Jezu werd met de grootste aandacht door de aanwezigen gevolgd en ontving den dank der vergadering voor het gesprokene bij monde van den voorzitter Z terdagavond heeft te Ouderkerk a d IJsel op den publieke n weg ern ingezetene een ander op het onverwachtst aangevallen met het gevolg dat bij de daaruit ontstane worsteling den aangevallene met rtn scherp werktuig eenige verwondingen hoewel niet levensgevaarlijk zijn toegebracht Eena oude veete moet uaar men verueemt de aanleiding tot die daad geweest tgn Door de politic is Zondag te Leiden aangehouden de oontroleur der Leidsche tramway maStscfaappij P Q die even aU zijne vrouw wordt verdacht reeds gediend hebbende abonnementskaarten op nieuw tegen verminderden prgs te hebben verkooht De behandeling van de zaak Pincoff Kerdijk beeft gisteren voor den hoogen raad der Nederlanden een aanvang genomen Nadat de voorzitter mr Gockinga de terechtzitting had geopend werd de beschuldigde Kerdijk binnengeleid door twee rijksicUUvichtt rs Op nieuw werd door s faads eer sten iK unvaariltr de tjesohuldigde l incoli s builca de z uil afgtrueprn en toen bet bleek dat hij met lumvvczig was werd dour ilea pioüurtur generaal gerequireerd d it Loilewijk PiMCOIl s daar alie weltulijke forni iliteilen waren in acht geuomen wedersp innig zou worden verklaard aan de wet met veroordn ling in alle boelen eu aanplakking van hel arrest a iii den hoofdingang vau het gebouw De zitting werd uu geschorst om den hoogen rand de gelegenheid If geven in raadkamer te vergaderen Na de heropening spfak de voorzitter het airesl uit waaibij ovcieeukomstig het requisiioir Lodewijk Pinoolfs wederspanuig wordt verklaard aan de el Nadat Je beschuldigde lleiiri Kerdijk naam woonplaats eu Oïderdom heeft ojigegtven eu de voorzitter hem vermaand heeft oplettend aan te hooreii de behandeliug zijner zaak wordt door den subwt griffier mr Brmerius het arrest vau tereohtstelliiig en do acte van beschuldiging voorgelezen Deze voorlezing duurde meer dan een uur Alsnu werd de Igst van getuigen overgelegd zijnde 12 a charge als de heer de Bruyn wijuhandelaar te s Graveuhiige W A Viruly Verbruggen A Mildefi wijuhandelaar van der Hoop oud uotaris M jVIees kassier en makelaar Schalkwijk makelaar Driebeek advocaat H Trostorif procureur H G Botermans A J Tillemaiis M H Huygeus eri C W Vermeuleu allen te Rotterdam eu 5 a dc cliarge K H Rensburg J Bcsselaar A A P Juug dr J van der Hoeven en Ed Jacobsou Het getuigengehoor is gisteren niet afgeloopen maar wordt heden voortgezet Men meldt aan de Leid Ct De zuidwestelijke storm van de vorige Week heeft de visboherivloot te Kalwyk uit zee gejaagd zooUat zg op den wal staat ÏPu gevolge daarvan kan deze week weinig of geen versobe visoh verwacht worden De barometer is sedert turdag 10 mm gerezen en staat nu 761 mm Zondag werd volgens weerkundige waarnemingen aan het stadswaterkantoor te Amsterdom verwacht ZW W wind ofschoon hij lang vóór den middag door het noorden was gegaan naar het noordoosten Met een dalende temperatuur kon de wiud die daarvoor juisten koers geuolncn heeft en wel eenige tgd uit die streek gaan waaien met veel meer dan matige koelte Aau de golf van Finland toch wees dezer dagen de thermometer gemiddeld nog 20e Celsius dat is 4o onder nul Fuhr aan Gisteren is te s Hifte eeue vergadering gehouden met het doel van gedaoliten te wisseleu over het plan om aan generaal Van der Hcytleu een nationaal huldeblijk aau te bieden 31 peisonen waren tegenwoordig Van de 300 circulaires die waren rondgezonden had het voorloopig bestuur 136 met adhaesie terug ontvangen enkelen hadden ook uit naam van meer personen instemming betuigd zooals de rcctormaguilicus van de Leidsche Hoogeschool namens de studenten de directeur van de Kon Militaire Academie te Breda namens de kadets euz Op voorstel van generaal Verspijck werd het voorloopig bestuur bij acclamatie als definitief gekozen waarop op een wenk van den voorzitter om dat bestuur niet alleen uit inwoners van de residentie te doen beslaan uit de adhaerenleu nog werden toegevoegd de president van de Eerste Kamer deriCtatenGeueraal baron de Vos van Steenwijk de Commissarissen des Konings in Gelderland in Noord Holland in Friesland en Limburg de burgemeesters van Amsterdam Rotterdam en s Gravenhnge de leden der Eerste Karaer jhr den ïei en Borsius het oud lid der eerste kamer jhr Hsrtsen het lid van de tweede kamer Verheijen de staatsraad Swart de generaal Netsoher insp van het militair onderwijs prüf Kern reet magn te Leiden prof Bosscha directeur van de polytechnische school teDelft deschout bg nacht van de Velde en generaal Verspijck Laatstgenoemde meende echter te moeten bedanken Op voorstel jrfu den heer mr D van Eek werd het bestuur niet alleen gemachtigd om mochten zich van de gekozenen enkelen die keuze niet laten welgevallen die vaoatures door assumtie aan te vullen maar bovendien oin indien wenschelgk aan dat bestuur nog meer uitbreiding te geven De gewichtige vraag in deze Wat moet er voor generaal van der Heyden gedaan worden kwam uu ter sprake Een zeer levendig debat ontspon zich over deze vraag voornamelijk over den aard van het huldeblijk of dit moest zga eeu eeregeschenk dan wel een nuttigheidscadeau Verschillende denkbeelden werden hierover uitgesproken totdat ten slotte weder een voorstel van den heer van £ ck den meesten bijval vond namelijk om nog niets omtrent den aard van het cadeau te beslissen maar eerst bet resultaat van de pogingen om tot deelneming op te wekken af te wachten zoodat eindelgk besloten werd aan het bestuur op te dragen zich te bendea over de wijze van medewer king om liiler omtrent den aard van het huldeblijk een bepiiidd vouraiel te doeiV De vergadering werd daarop geslulen D Het Departement van binneulaudsohe zaken heeft in lii t licht gegeven Bijdraiten tot de algemeene slatistiik vju Nederland jaargang 1877 aflevering 2 physieke en inlelUclueele tuislunil der bevolking In dit stuk worilt uiedegeuei ld de slatisllek van den pliyaieken toisland dir bevolking evenals die voorkomende in afleverlug 2 vau de bijdragen voor 187 5 uiisluitend onlleeud aaa de opgaven üinlrent de keuring der lolelingeu voor de nationale militie Voor de slatiBliek van den intelleotueelen loistanil is no v ni andere opgaven dan ten vorigen jare ji bruik gemaakt lu 1877 werden gemeten 28 51 0 loteliugei Van dezen waren onder de maat 1 851 en daarboven 26 649 Onder 1 50 meter waren 652 en 1 80 meier eu daarboven 483 Drenthe bleef het betrekkel gk grootste aautal te kleiaen opleveren Liraburg het ktrekfcèlijk kleiüste Van de 14 739 otergtblcveu lotelingcn werden 2 806 afgekeurd aU ougeschikt voor den dienst wegens ziekte of gebrek In 1877 werden 10 020 manschappen ingedeeld die aan het onderzoek naar hunne kennis voin het lezen eu schrijven hebben deelgenomen Daarvan konden lezen en schrijven 86 24 pCt enkel lezen U 94 pCt en noch lezen noch schrijven 12 82 pCt NoordHolland neemt ook nu weder de gunstigste NoordBrabant de ongunstigste plaats is In NoordHolland op elke 10 000 iugelgfden 763 die niet konden schrijven of hzeu in Noord Brabant 2255 Bij de 31 470 huwelijken die in 1877 werden voltrokken werd de akte uiet geteekeud noch door deu man noch door de vrouw in 1308 gevallen niet geteekend door den man maar wel door de vrouw in lüöO niet dour de vrouw maar wel door den man in 3360 In procemen uitgedrukt werd de huwelijks cte niet geteekeud door deu man 8 en door de vrouw 15 pCl Naar het Vad verneemt kan nu binnen enkele dagen het wetsoi twerp tot htfling eeuer reulebelasting bij de Tweede Kamer Naar wij vernemen heeft te Amsterdam in den Stadsschouwburg een brutale diefitCl plaats gehad Toen mevr de wed Albregt Zaterdag avond haar koffers opende om hi ar bijoulerieu te krggeo vond zg alle etuis ledig terwijl nog verschillende voorwerpen van waarde los in eejo koffer geborgen benevens eenig geld ontvreemd waren Het nadeel door dezen diefstal aan mevr Albreoht toegebracht bedraagt ruim f 1000 ongerekend de hoogere waarde die zg aan enkele kleinodiën hechtte als afkomstig van haar overleden eohlvriend of die itaar als artiste waren ten geschenke gegeven Mooht de politie er in slagen den dief of d diefegge te ontdekken dan zou het ons niet verwonderen indien daarmede tevens aan het licht gebracht werd welke handen bet vorig jaar in don Haagsoben Schouwburg het gouden horloge met ketting enz vali mevr Kleine en het dito horloge met ketting van den heer Morin hebbén weggekaapt Dagbl Het iillandehblad verklaart zich zeer ingenomen met de beantwoording door den Min van Fin van de bedenkingen legen uitbreiding der staatsbemoeiing door de instelling van een Rijkspoatspaarbank Er wordt hier geen nieuw beginsel ingevoerd t betreft practisohe vragen omtrent de behoefte eti nu is t feit dat er op de 1100 gemeenten van ons land slechts 266 spaarbanken zgn zóó welsprekend dat er geen nader betoog van t onvoldoende der particuliere krachten noodig is Aan soliditeit ontbreekt t onze particuliere spaarbanken uietj maar de gelegenheid tot inbreng is te gering en bü de poslspaarbank zal deze dagelgks openslaan daardoor zal t snaren ook hier een hooger vlucht nemen De poslspaarbank komt ook tegemoet aan het bezwaar aan de verplaatsing der arbeiders verbonden Bun spaarpenningen blijven onder hun beteik tooh verliezen de bijzondere spaarbanken hadr ntit iet ïvant deze geven hooger rente 3 a 4 2 pCt tegeu 2 64 pCt van Rijkswege wijl de bank halve luaiiu den rente vergoedt van heele guldens alleen moe t rentecijfer om geen al te ingewikkelde rekeuiugeu te krijgen docr 24 deelbaar zijn Eigenlijk koini de renteberekening hierop neer dat men elke 14 dagen van 100 galden 11 centen rente ontvangt I ie rente is laag en misschien zal dan ook late als t reservefonds te grjot wordt het rentecijfer kunnen worden verhoogd Toch heeft het nllU nog een paar bedenkingen vooreerst legen het uiet erkeuneu vau het spaarbank boekje als titel aau toonder en t vorderen van vol dsanteekening door den rechthebbende dit zal zeer veel last veroorzaken In de tweede plaats tegeu den termijn van 14 dagen na de opvrage voor de uilbetaling vastgesteld Die termijn is voo poedeischende gevallen te lang eu onuoodig indien althans de inbreng niet elders heeft plaats gehad Door Ben landbouwer A Beek te Venloo is van Italiaansèb zaad een winteri iuemkool getrokken die de enorme zwaarte woog van 7 g kilo waarvan de vrucht een omvang had van 1 09 meter en die daaraan de eigenschap paarde dat de bloem bijzonder wit en dicht was Deze knol die eenige dagen geleden ter bezichtiging lag prijkte met bladeren die een lengte hadden van 82 oM terwijl het geheel een waar pracbt eiemplaar mag genoemd Worden Overigens zgn alle bloemkolen dit jaar door hein van Italiaansch zaad getrokken veel grooter cK sohooner dan die van iulandtch zaad Eeu Jaqie te Parijs had een goede dienstbode niet eene met steedsche nukkeu willen hebben en meende al heel goed geslaagd te aijn met een forsohe achlienjarige boerendeern die bgzouder kloek en sterk was Ongelukkig was zij er stijfhoofdig bij en bleek ze volstrekt geeu aanmerkingen te kunnen verdragen Eens toen haar mevrouw haar berispte over een kleiu verzuim en vooral over een neiging tot oneerlijkheid die zij bij haar meende op te merken werd de landelijke schooue zoo woedend dat zij op do dame toesnelde haar op den grond wierp eu haar de tong wilde uitrukken Eensklaps echter bezon zg zich en begon aanstalten te maken om haar meesteres die iioh wanhopig verweerde het venster uit te werpen Gelukkig kwamen nog juist iulgds eeu paar der andere bewoners van het huis er op aan en redden de dame uit de handen der razende keukenmeid die in heohleiiia werd geuomen Ue dame verkeert in een bedenketijken toestand mair de anderen die thans bizuiden de rivier Cuiieue aan de Westkust zich bevinden in een land waarop de Portugeezen aanspraak maken zonder het formeel iu bezit genomen te hebbeu zijn niet van plan terug te komen en zullen daar het er huu met bevalt iu de buurt betere plekken zoeken Meu vond hen in zeer berooiden toestand levende vau wortels of wat de jacht hun gaf terwijl ook overigens blijkt dat zij ontzettend veel uitgestaan hebben Als een bijzonderheid wordt gemeld dat bij de gehouden loting voor de nationale militie te Sneek vau de 58 lolelingeu een cijfer zoo laag aU het iu jaren niet geweest is niet minder dan 4S redenen van vrijstelling hebben opgegeven Dezer dagen werd aan iemand die een getrouw bezoeker van eene herberg te sHage was door eeu debitant iu de Staatsloterij Vso klassikaal lot in die loterij aangeboden bij kocht eu betaalde het eu verzocht den kastelein om de volgende suppleeriugeu voor hem te doen wat door dezen werd aangenomen en ook getrouw volbracht Nadat die verwisselinj Weer had plaats gehad en voor het briefje ïiflg iu handen van den eigenaar kon zijn viel daarop de prijs van 5000 Den kastelein lachte dit buitenkansje zoodanig toe dat hij ziob het geld liet uitbetalen voorgevende dat hem het lot toekwam De eigei aar van het brieQe zal deu kastelein gerechtelgk vervolgen I TËNTOONSTELLINIJ onder het booge beschermheerschap van Z M den Koning van voorwerpen belrekking hebbende op het Vorslelijk Stamhnis Oranje Nassan en op de Wapeu Geslachten Zegelkuude in het algemeen s 6ravenhage 1880 Het plan is gevormd om vermoedelijk gedurende de maanden Augustus en September a s alhier onder Beschermheerschap van Z H den Koning in de Gotbische zaal welirilleud tot dat einde door Z M afgestaan eene Tentoonstelling te houden van Voorwerpen betrekking hebbende op het Stamhnis OranjeNassan eu op de Wapen Geslachten Zegelkuude in het algemeen Het doel dezer tentoonstelling is de belangrijke daden door het Regeereud Stamhnis in het algemeen en in het bgionder voor uns Vaderland verricht zooveel mogelijk aanschouwelgk voor te stelten en tevens het nut der Wapan teslaeht en Zegelkuude meer algemeen bekend te mafeiï eu de lust tot beoefening dier wetensobappen op te wekken Alles wat iu betrekking staat tot de geschiedenis van het StaniLuis Oranje Nassan en met de genoemde hulpwetenschappen der gesohiedenio zal toegelaten worden Hoezeer op den voorgrond staat dat meer iu het bijzonder de tentooncteüing uit eeu geheel Nederlaudsch oogpunt moet worden beschouwd zullen echter voorwerpen uit het buitenland niet zijn uitgesloten De Commissie behoudt zich het recht voor inzendingen die minder aan het beoogde doel beantwoorden zonder opgave van redenen af te wgzen De inzendingen zullen in drie hoofdafdeelingen worden verdeeld l Alles wat de geschiedenis en oudheidkunde van het Stamhnis Oranje Nassau betreft I 2 De Wapen Geslacht ea Zegelkuude 3 De Wapenkunde toegepast op kunst en industrie Een breedvoerig prograinina bevattende de opgave van voorwerpen uit welke de Commissie meent dat de tentoonsielling zal kunnen bestaan volgt onder deze circulaire De Commissie koestert het vertrouwen dat het nat dezer tentoonstelling too voor wetenschap als voor kunstnijverheid door veten zal worden erkend zij spreekt daarom den weosch nit dat tot het welslagen zal worden medegewerkt door het inzenden van voorwerpen welke in Uw bezit zijn of aan Uwe zorgen mochten zijn toevertrouwd In menig raadhuis kerk gesticht of museum toch als ook iu het bezit van particpliercn beviudei i zich voorwerpen die indien zij bg elkaar gebracht j zullen zijn al is het slechts voor betrekkelijk korten tijd een nieuw licht over de gesohieüenis van ons zoo dierbaar Stamhnis en over genoemde hulpwetenschappen der geschiedenis kunnen verspreiden Er zal een catalogus worden opgemaakt waarin de omschrijving der voorwerpen alsmede de namen en woonplaatsen van de inzenders voorkomen Men wordt beleefdelijk verzocht zoo spoedig mogelijk aan den Secretaris der Commissie eene eenigszins uitvoerige opgave te willen doen van al wat men bereid is in te zenden Het tijdstip van inzending en het adres zullen bij deelneming Uwerzijds nader worden opgegeven De inzenders verplichten zich al de ingezonden voorwerpen gedurende den gehcelen tijd van duur op de teutoonstelliug te laten 4