Goudsche Courant, vrijdag 27 februari 1880

Vriida 27 Februari N 2419 1880 GOUDS COUEAJÜIT Nicüvvs eii Adverlfütielilad voor Gouda en Oiiislreken en M Poom Cornelia oudirs C de Ruijtcr fn F e Jiiii Piftir ouders N lan Eijk eii ti de Bruiu Albiitus uiidei 8 G C tan Lecuntu eii A Lakbir 2 i Dauirl oudcis Ü J blmiiuu m A J tan Kijen k OVfclUKDh N 21 t ibr VV C M Pnuseuberg 3 ra 22 R HU BnnieveM huisvr vku W A Ithzen ki 56 j A llfij 5 w F Hsaphurst buiavr au ï viu der Waler 68 1 W Bo t 12 w UNDbTHOl Wl 2Ü Feb l J taii der Klcijii 2Ö j co h M UüMieB l 2j A DVERT EN TIE S Aan allen waarvan ik tijdens de ziekte en overlijden van mijne geliefde Echtgenoote A KOLSÏER zoo vele hartelijke blijken van deelneming heb ondervonden betuig ik en mijne Kinderen onzen hartehjkeu dank J BIK Gouila 24 Februari 1880 ¥ l KBEiVI ilAfi De GBZAMENTLIJKE WERKLIEDEN der Gasfabriek betuigen bunnen bartelijken dank aan den Heer Directeur J de VRIES ROBBÉ voor het gul onthaal bij gelegenheid van zijn 68e jaardag Mevrouw de JOHG Smits vraagt eene TWËËUË MEID die met de wasch kan omcraan en kan naaien Bfl fiitsoenlijke Burgerlieden kunnen nog een paar mi geplaatst worden Adres onder No 406 aan bet Bureau dezer Courant Sociëteit ONS GFAOEGEi Commissarissen der Sociëteit Ons Genoegen brengen ter kennisae van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bij gelegenheid van de Tooneelvoorstelling op WOENSDAG den25n FEBRUARI 1880 de SOCIËTEIT van af des avonds ZES UUIt zal BESLOTEN mijn Namens Commissarissen Mr P J SNEL President H JAGER Secretarie Gouda 23 Febrnari 1880 Lees dit Te Rotterdam wordt door omstandigheden ter overname aangeboden eea flinke zaak in MimilBSTlll Adres met franco brieven onder het motto ZAAK aan het hulpkantoor voor Advertentiën van A N PORTANIER Zoon Hoveniersstraat No 46 te Rotterdam Openbare Verkooping op DINGSDAG 2 MAART 1880 voormiddags ten negen ure ten overstaan van Notaris Mr KIST aan het W inkelhuis Wijk C N 250 Hooge Gouwe te Gouda van Ei wten Bootten Grutten Hijst Meel Bloem Koloniale en Kruidenierstvaren eenigHuisraad waaronder eene uitmuntende Alles te zien Maandag 1 MAART van 2 5 ure Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadehjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda M Eén afschrift is voldoende Sociëteit 0 S GFAOKGEX Zaal KUNSTMIN Kieiiwe Uotterdaiusche $ chouwbur t v reeuJg liig onder het Bestuur van ie Gras van Zuijlcn Haspels WOENSDAG öli ebiuari 1880 Roofvogels Drama in 8 Tafreelen door H G Roodhuyzen Mise en Scène van den Regisseur A J Le Gras Aanvang ten half Acht ure PRIJZEN DKK PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen 0 90 per persoon De loting der te bespreken plaatsen voorHH Leden zal plaats hebben op Dinsdag 24 Februari 1880 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats t0f HH Leden wordt herinnerd dat alleen des Dinsdagsavondt nog Entréekaarten tegen 0 90 te verkregen zijn Voor deze Voorstelling zijn tevens geldig de Abonneinents Kaarten n 1 6 van het seizoen 1879 80 Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HH Leden welke persoonlijk verhinderd zijn MALE mmim van 5 GOUDEN en ZILVEREN HOROLOGIÊN tegen Fabrieksprijzen Korte GroeneiKlaal Wljkl 197 t S ü 1 uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM verkrijgbaar bij C v d LINDEN G z Hooge Gouwe te Gouda Openbare Verkoopingf op MAANDAG 1 MAART 1880 voormiddags ten 11 Ure in het Koffiehuis Habmonib aan de Markt te Gouda ten overstaan vau Notaris Mr KIST No 1 Een zeer gemakkelijk ingericht BMENH VISmet TUINam de Gouwe Wijk C No 73 te Gouda bevattende zeven Kamers No 2 Een royaal modern gebouwd HISEBENHUIS met TUIN aan de Crabethstraat Wijk Q No 229 te Gouda bevattende negen kamers No 3 T enat xkTU IN olBOUWGIiOND gelegen naast het vorige perceel No 4 Een royaal modern gebouwd HEEBENHUIS met TUIN aan deCrabethstraat Wijk Q No 228 te Gouda bevattende negen kamers No 5 eustukTUIN oiBOUWGBOND gelegen naast het vorige No 6 Een nieuw gebouwd WOONHUIS met SCHUUJt en grooten MOESTUIN aan de Bagijnen of Vierde Kade Wijk R No 432 naast hetBjjnspoor te Gouda Nos 7 21 Vgftien nieuwgebouwde WOONHUIZEN en EB YEN in twee rgen staande in het Klooster aan de Nieuwe Haven te Gouda wflk N Nos 52 en volg Betreffende Nos 7 21 geeft ook inlichting Notaris P M MONTUN te Gouda UITVERKOOP Alle Goederen bestaande in HOEDEN LINTEN BLOEMEN VEEBEN enz enz worden steeds uitverkocht ver beneden Eahriekspr ijzen Korte G roeiieinlaal VVIlk 1197 PUIKE GOBDBLIJVENDE BOTER ia Vaatjes van 20 en 10 Kilogram netto tegen een Gulden de K G d contant te bekomen bij V VLASVELD Wl ils raa STEEi KOLm Aangekomen en in lossing een LADING BUUR GBOVE KACHELKOLBN waaruit wij tot 70 Ct per H L kontant zonder korting afleveren Vrjj aan huis bezorgd mits bjj 2 of meer H L gelgk genomen JA PHIVCE Cie Gouda 24 Febrnari 1880 OFENBAüE mimm te Gouda om Contant Geld op Vrijdag 27 Februari a s s morgens 9 ure aan het Jaagpad bij de Wed W MATSE T No 1 door Notaris MONTUN van 10 KOEIJEN die gektilfd hebben of nog kalven moeten 1 zwart MEBRIËPAAKD SPEELWAGEN MELKKAR 2 breede en 1 smalleSCHOUWEN KRUIWAGEN BOÜWen MELKGEREEDSCHAPPEN enz benevens tot afbraak 3 Huisjes met Scliuiirtjes of afdal en daarachter eeii Koestal een lioutcn Schuur ea Hooiberg in perceelen Voorloopige Aankondiging In den loop der maand MAART of A PEIL 1880 op nader te bepalen plaats en dagen zal ten overstaan van den Notaris Mh I molenaar gevestigd te Waddinxveen publiek worden Geveüd en Verkochtt de kapitale Bouwmanswoning genaamd J GEIÜKDSHOEVË met de daarbij behoorende 73 42 70 Hectaren WEI HOOIen BOUWLANDEN alles aan eene partij gelegen in den Zuidplaspolder binnen WADDINXVEEN Alle voorloopige information zyn te verkregen ten Kantore van de Notarissen van ZIJP en JONKER te Amsterdam en ten Kantore van den Notaris MOLENAAR voornoemd Qouda Oosthaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer Pfln UITGEVOERDE LEVENSGROOTE GoTOA Dbck van A Beinkman i i isGi vi u INRICHTINOKN VVllLICE JEVAA 11 SCHADE OP NADEEL KUNNEN VELlOOltZAICEN BURGEMEESTER en WEÏllOUDEBS vau Oouda Gelet op art 8 der Wet vau 2 Jttui 18 5 6ï a blad no 95 Doeu te weten Dat jy verganniug hebben verleend aau He lieereu C Kuaup en Zoon en hunnerechtrerkrijgenrten tot het plaalaen van een stoomwerktuig in bet prrceel gelegen aan den Baam geleeltendO no 99 kadaster Sectie D no J806 aan den heer G van Gent en zij ie reebtverkrygenden tut het phuitien van een itoomwnktuig iuhet peroeel gelegen aan den Winlerdyk geleekend Q no 128 kadaater Sectie A no 1902 S aan den beet A N van Leeuweu eu zijne rechtverkrijgenden tot bet oprichicu eener broodbakkerij iu het peroeel gelegen aan hel Veeratal geteekeud B uo 138 kaduscer Sectie D no 1787 Oouda dcM 2 t Februari 1880 Burgemeester eu Welhoudera Toornoerad VAN BEUUEN IJZENDOOBN De Secretaris BKOUVVER JAGT en VISSCHEIIIJ De C0MMIS8AKIS DES KONINGS in de provincie ZuidHolland Gezioa het besluit van de Gcdcpuleerde Staten van den 23steu l ebruarg i 880 no 32 Gelet op art 11 def Wet van den I3den Jnng 1867 SUuütitad uo 87 i Brengt Ier kennis lau bel tUKbebbeadeu dat by voornoemd besluit door de Gedeputeerde Staten isbepaald le dat de uiloefejiM der jnglen op walerwild optteuoerad iu art 15 nu d I eu k der Wet van dcu 13deu Junij PS Staaltlilad uo 87 wordl g sloten op Zaterdag drn 13den Maart aanslaojide 2o dat de uitoefening van het weispcl van Iwarlelen met ateekgareii of vlicgnet art 15 lilt e der boveiig iioemde Wei is toegelaten va deu Uten Mei aajistuande tot en met den ISdeuJuIg daaranuvolgende ducli dal hit vliegjiet in geen geval tot bet tirasaereu van kwarlelen mag wurUeu gebruikt 3o dut d visschcrij in de binneuwateren waaronder ook worden verstaan rivieren door sluizen al geslolcu zal zijn gesloten van den 13deu Maart aanstaande tot en niet deq 15deii Mei daaraanvolgende met uitzondering a van de vissoherg door middel van fuiken aalscharen aalkorvea dobbers en door peuren naar aal en paling h vau de visscherij met de gebbe om kleine visclijes te scheppen lot aas voor de dobbers 4o dat het visschen met kuiluetlen waaronder ook behooren ankerkuilen en stanlboomen van deu Isten April aanstaand tot en met den 15deu Jung daaraanvolgende is verboden 5o dat de kooilieden hunne kooieenden in dit jaar moeten opsluiten of opbokken van den Itden Maart tot eu m t den 25steu April en van den Uden uly tot de opening der jagt op w t rwild En zal deze kennisgeving in plano gedrukt worden afgekondigd en aangeplakt waar lolks te doen gebruikelijk i alsmede iq het ProviKcvuU Blai eu il de NeierlqndtcU StautKouranl worden geplaatst i Gravenhage den 23sten Februari 1880 De Commissaris des Kouings voornoemd F O C K BUITEIsrLAND Bultenlandsch Overzlclil Maandag ving in den Franichen Senaat de discussie aan over de tweede Ferry wet art 7 zal nu spoedig B4q de orde z n eu èeo stortvloed vao redevoeringen dfiarover worden uitgestort de wind wanit echter op t oogwblik uit een anti olericalen hoek en de blief vaa deu Faas over het huwel k heeft zelfs bij de meest eiii tiigtleu de ove tuigiiig vet ilt rkt dut de beginselen van den Syllabus met eens viiiba irzgu voor discussie Art 7 fsl dus worden iiigenomen zy l ook met een gednge mterderlieid eude Jczuicien en auilere bij de wel niet crki ude ordeu van het oiiderwgs uitgesloten In deze litinig is de htfr John Lenioine tol onal jietb iar senator gekocen De Kamer der Afgivaardigdeu heeft het wetsontwerp tot instelling vun e a Huugeu Raad vau Ouderwijs aangenomen iu jira vorm zoo iU het door deu Senaat gewijzigd is Ia de Maandag gehouden zitting vau de K imer der Afgevaardigdeu zyn de olgemeeue beruadslagingen over bet tarief der in uit eu doorvoerrechtcn gesloten en is de benwdslaging der artikelen op bedeli bepaald Dinsdag hield de Kamer geeu zitting wegens den verjaardag der OMweuteliiig van 1848 De KugelsChe Standard zegt étA ii gernchten over eene spoedig te wachten ontbin g van het Parlement voorbarig zgn Indien echter dï parleraeutaiie regeeriugsvorin nog verder stelselmMig onmogelijk moobt gemaakt worden zou aan de rtgeering wel geen audere keus blijven dan een spaedi p eroep op de kiezers Men herinnert zich de ellenlange onderbandeliugen tusschen hel Vaticaan en Pruisen over de toepassing der Meiwetten Beedt in 1878 toen prins vou Bismark te Kiasingen vtrtoefde eu daar samenspraken hield met deu prelMt Massela brlooMe men eene spoedige oplossing dier netelige quaestie Zij liet zich echter steeds wa itea en de periodiek terugkeerende geruditen en iMingen gaven zeer weinig licht over de taak ia blykbaar mei de grootste bescheidenheid is beh pdeld De Kölniiche Zeitiinff brena t ons thans eeg telegram van haar correspondent uit Rooie dat 4 U gen da bma en den inhoud waarscbynlijker voorkomt dan veel andere berichten welke omtrent het ontwerp verspreid zgu i e oiiderbauiieliigeji Io hcIh ii Rome eii Pruisen zouden gebeel geslaakt zgn en geeu rechtstreek9ch resultaat gehad hebban hoezeer se toch ook met geheel haar doel bebbeu gemist Na lat namelijk gebh ken was dat er een rechlstreeksche overeenkomst onbereikbaar was zyn de besprekingen voortgezet te Weenen tusschen den paustlyken nuntius aaldaar en den Duitscben gezant Nadat deze elkander de inz chten der wederzgdsclie partijen hadden mLdegedeeld hebben de diplomatieke ouderhaudelingen opgehouden en Pruisen is thans voor uemens van de ingewonnen inlichtingen gebruik te maken om zelfstandig wijziging te brengen in zijne kerkelgke wetgeving Het Vaticaan neemt aan maar der Kalnitche komt dit nog twijfelachtig roor dat het fierlyuscbe kabinet nog dezen zomer als de landdag zyue zittingen hervat voorstellen betrekkelgk deze zaak zal indienen De paos had liever gezien dat de diplomatieke onderhandelingen werden voortgezet maar gelooft dat ook langs dezen weg ceue oplossing van het conlict kan beieikt worden De Duiiecbe Bgksdag heeft de begroetingen voor den bondsraad de rykskaneelarg en buitenlandsche taken goedgekeurd benevens het budget voor het inwendig beheer Ook de brgrooting voor oorlog is aangenomen met uitzondering van eenige posten welke tol pader onderzoek naar de begrootingacommissie zijn veriouden In den loop der beraadslaging verklaarde de minister van oorlog op de stelligste rijie dat de nieuwe militaire wetsvoordracht geenszins hare aanleiding vosd in het vooruitzicht op een aanstaanden oorlog Prins Bismarck werd door ongesteldheid verhinderd de zitting bij le wonen Onder de werkzaamheden welke den Bgksdag in deze wachten meent men ook dat een wetsontwerp zal behooren tot invoering van eene nieuwe rgkabelasting die If ehrgeld zou betiteld worden Uet zuu eene hoofdelgke belasting zgn die in evenredigheid me de inkorasleulielasting zou geheven worden van allen die om eenige redeu van pcrsoonlgken dienst in het leger zijn vrggesteld Men gaat daarby uit van een beginsel dat niet wel voor tegenspraak sobgnt vatbaar te zijn De jonge man die drie jaren iu werkelijken dienst doorbrengt wordt gedwongen eene groote opoffering te doen aan zijn vaderland hg kau in dien tijd niets verdienen geene verdere btkwoamheid in zgn beroep of aiob icbt veikrggen veeleer gaat hg d iarin acblernit en beeft hg nog eenig gel I van zyuj b trekkingen uoodig Na den dieuailijd komt hij terug in de ioaal9oli ippg eu vnidi liij ds concurrenten de vrijgestelden die oiiafgebrükcu lu hun vak hebben kunnen doorwerken Hij dus die zich gioiifend heeft om in oorlogstijd voor het vaderland te strijden slaat in zijn m M sohiippelijk berjep iu ougu is ige verlionding tot hen die de rourdeelen van bet staatsverb iuil genieten zonder lot den strijd tegen een vijand te kunnen worden opgeroepen Hel is dus billijk dut deze bidtsteu op andere wijze bijdragin tot de weerbaarheid des lands en wijl zij onneachikt zijn voor deu krygsditnst is het eenige olfer dat men huu kau opleirgen hel betalen eener jaarlijksche bijdrage ii de kosten van het leger gedurende den tijd dat zij zonder vrijstelling zouden diensipliohtig zijn Dil is een stap op den weg eener gelijke verdeeling van lasten wat de een opbrengt in tijdverlies en persoonlijken dienst wordt den ander opgelegd io geld Wanneer de belasting geheven wordt gedareude zeven j iren nl de dri j iren vau werkelijken dienst 20 23 en de vier jaren reservedienst waarin d soldaat nog verplicht is jaarlgks ter oefening op te komen en vianneer men eene gemiddelde som van 12 M irk heft zal de belasting 12 mdlioea inde schatkist kunnen brengen De benoeming der 26 nieuwe senatoren eenige dagen geleden door het Italiaansche otficieele bUd opeubaar gemaakt schijnt niet voldoende ie zijn om aan de regeering een meerderheid le versohafftu vo r het ontwerp tot afscliafSng der gemaalbelastiug Althans een der te Bjme verschijnende bladen rtieldt ddt op 14 Maart a s deu geboortedag van kouing Humbert tot een nieuwe benoeming cal overgersau nUsa Vaa den andereu kam lal het kabinat Cairoli in de Kamer der Afgevaardigden behalve mei de gewone oppositie Aer rechterzyde ook noi te rekenen hebben mei de fractie Crispi van de linkerzyde Wij hebbeu reeds ipedegidecld dat deze fr ieiie eene byeelikomst heeft gehouden waarin besluiten zyn geiiOJnen welke niet gunstig voor het kabinet zijn Volgens een dépêche uil Weenen zou de markiesvau Sill bury in zgu voorstel bctreffeude de regelingder Turkscli Grieksche grenskwestie de Porte euGriikenland van de internationale conimissie uitsluiten Deze commissie zou uit twaalf leden beslaan Klke mogendheid die het verdrag van Berlijnonderteekeude zou een diplomatiek en een tichnischvertegenwoordiger afvaardigen doch elke mogendheidzou niet meer dan eene enkele stem uilbrenfjen Iu bet plan van den markies van Salisbury wordende sleden Jauiiia Metzovo eu Trikala aan Turkgegelateu BINNENLAND GOUDA 26 Februari 1880 Tot inlichting van hen die wenschen in te teekrneu voor coupons der Botterdamsohe opera met het recht na atloop der voorslelling per Expres trein naar Gouda te worden gevoerd de len wij de Bepaliugtn mede door de Begelings Commissie vastgesteld Deze luiden aldusr De Coupon moet ƒ 0 50 per stuk meer kostendan gewooulijk ten einde met dit surplus tebestrgden de extra kosten der nachttreinen b de bespreking van plaatsen tot bywoning deroperavoorstellingen De bespreking van plaatsbilletten en de billettenzelven zullen zonder eenige verhooging aan decouponhouders worden afgegeven voor zooverre hetaantal door hen genomen coupons bedraagt Couponhonders kunuen rails voor minstens 10 coupons inteekeuende tot later aan te geventgdstip nog zooveel coupons bijnemen als zij verkiezen of plaatsen voor hen doen besprekeu zeomogelgk zonder meerdere coupons te nemen mitsbetalende ƒ 0 60 per ploatsbillet Alléén aan conpon inteekenareD en naar gelangvan het aantal door hen genomen of later aan tevullen getal coupons wordt het teruggaan per exprestrein alsmede Ofi plMtsbetj ickiiy in de per t zekerd