Goudsche Courant, vrijdag 27 februari 1880

Oi woue r toiirbiIlftten zijn voo coupon iiiicehnareu up de guaiLUe exlra trtiuen geldig b s coupons zijn uict op uaatn lu kunnen dusaan andcreu wurdiu overgedaan men kiiu zezoowel allen tegelijk bij éóne voorstelling gebruiken als over btt aantal voorstellingen naar vcrki zini verdeden X ulere bijzondirbeden aangaande opgave en afhalen van te bespreken plaaiseu de dagen waarop Uc uuchltreiuen zullen loopen vertrek uur der nachttreinen uit Rotterdam enz enz zullen op eene nadere b eeukülnst vun oonpon inteekenareu worden besproken eu geregeld Naar wij vernemen heeft de sub commissie alhier voor de alg verloting ten behoeve der watersnoodIgdenden als prijs voor die verloting ontvangen van den heer W Begeer alhier een kristallen pon karaf met zilver gemonteerd VERGAUERI fG van dzn GEMEKXTERAAD Vrijdag den 27 Februari 1880 des namiddags ten l ure ten einde te behandelen De Rekening der Kamer van Koophandel en Fabrieken dienst 1879 Een voorstel tot wijziging der begrooling voor het Wee en jElemocseniershuis dienst 1879 Een voorstel tot wijiiging der begrdoting voor faet Israëlitisch Armbestuur dienst 1S79 Een voorstel tot uitbreiding van het hulppersoneel aan de Eerste Armenschool Een voorstel betrekkelyk het onderwijs in de vrouwelijke handwerken aan de Tusschenschool Het adres van F Sauerbeek sluiswachter aan de IJselUavensluis houdende verzoek om uit zijne betrekking te wordeu ontslagen met toekenning van een pensioen Te benoemen Eene hulpouderwijzeres aan de Tusschenschool Eenen hulponderwijzer aan de Eerste Armenschool Het aantal kiezers te Waddinxvsen volgens de voor 1880 geldende lysten bedraagt Voor den Gemeenteraad 2 30 voor de Tweede Kamer en voor de Prorinoiale Staten l i9 In de zitting der Tweede Kamer ran Dinsdag is de heer Ngst toegelaten on heeft de heer Tak van Foortvliet na te zijn beëedigd zitting genomen Door de hoofdcommissie der algeraeene verloting ten behoeve der walersnoodlydenden is thans faet plan van trekking vastgesteld In tegenstelling met het stelsel van 186 zal nu de gewone wijze van trekking worden gevolgd Er zullen namelijk in een bus zuovetl nummers worden gestort als er loten zgn uitgegeven terwijl in eeu atidere bus zooveel iiuiumers worden geworpen als er prijsvoorwerpen zyn ingekomen waarna uit de lotenbus zooveel nummers worden getrokken als de prijzenbus nuniiiiers bevat Dinsdag werd het getuigenverhoor in de zaak Pincüffs Kcrdyk voortgezet Door iha getuige Mees werden de notulen der commissarisvergtide ringen overgelegd IIij verklaart nader op de vragen de verdedigers tiai Kerdijk nooit maar steeds PincoiTs hem sprak over de fïuanciëele operation Hij herinnert zich uiet of Kerdijk daarvoor ooit op zijn kantoor is geweest De notnlen geven blijk van den vertrouwelgken omgang tusschen commissarissen en PincoSs en Kerdijk en hnune vricndschnppelijke honiling onderling ze werden uiet geteekciid Een debat volgt hierop tusschen den getuige Schalkwijk en den besch over het geheimschrift door den eerste gevonden in sommige stukkeu De besch ontkent dat het geheimschrift van hem was Daarna wordt de getuige Botermans voormalig chef de bureau der A H verhoord Door dezen getuige worden belangrijke medrdeelingen gedaan omtrent het ontstaan van de A H en de wijze van opmaken der balansen Gisteren zijn gehoord A J Tillemans gewezen boekhouder bij de Afrikaaosche en de chefboek houder der bijbauk van de Ned bank te Rotterdam De laatste getuige splitste de valsohe posten in vgf oategorian Ie de posten direct op Kerdijk en Pinooffs gebracht 2e die direct op den hoofd j agent gebracht 3e twee op zich zelf staande posten 4e die van goederen en onkosten welke op winst en verlies zyn gebracht en 5e diverse debet en credit poslen die zgn overgeboekt Het huldeblijk van het leger is gisteren achtend aan Z M den Koning aangeboden door den ontwerper tevens lid der Commissie den majoor ingenieur Ggsberti Hodenpijl Het monument was opgesteld aan de achten jde vao de groote vestibule van het koninklijk paleis Onder het voonitterschap van den heer W S Burger Wzn werd gisteren te Rotterdam weder eeae Te adering gehoadeii van belangstellenden in de instandhouding van de Duilsche Opera te Rotterdam Het bleek dat tot dusver o iii ci U ons is ingeschreven voor een bedrag van ƒ ö i UUO a ƒ 54 000 NieuHe pogingen zullen worden aangewejid om dat bedrag te doen klimmen tot ƒ 90 000 Uit de mededeeliugen van den voorzitter bleek op de meest stellige wijze dat door de Commissie van beheer noch uu nog later cuupons tot minderen ilaii den inschrijvingsprijs verkrijgbaar zullen worden gesteld Reeds is het aanbod van industrieeleii van de hand gewezen die tegen 10 pet rabat zich wilden verbinden tot het ontvangen van een zeker aantal coupons De bedoeling is en blijft dat niemand vooortaan in de opera op eeu der eerste rangen wordt toegelaten dan voorzien van een coupon Wie derhalve aan de inschrijving niet deelneemt loopt gevaar op den avond waarop hij de opera wenscht te bezoeken daaraan geen gevolg te kunnen geven wanneer hij dan namelijk geen coupons van andereu kan ovcrnetnen Het gerechlshof Ie Arasterdam heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak van de gebroeders Lavertu Het hof heeft de schuld van de drie beschuldigden aan inbraak ten huize van den heer Geerling wettig en overtuigend bewezen verklaard en hen ieder veroordeeld tot eene tuchthuisstraf van 10 jaren Vpor het gerechtshof te Amsterdam is Dinsdag behandeld de bekende zaak van Willem Joosten beschuldiiid van diefstal eu van manslag gepl egd op den Veldwachter A van der Lijke onder Bloeinendaal Er werden 25 getuigen in deze zaak gehoord waaronder de weduwe van den verslagene die met twee kindertjes allen in rouwgewaad ter terechtzitting verscheen Het O M meende dat het maatschappelgk belang hier een zeer zware straf vorderde Het getoonde berouw mocht uiet in aanmerking komen Het eischte een tuchthuisstraf van 20 jaren De heer Ihr Haas trad als verdediger op en concludeerde tot het opleggen van eene veel mindere straf ï e uuspr ak is bepaald op 2 Maart In het laatste noinmer van de Vragen dei Tijd levert de heer B P A van Bees eeuige opgaven omtrent de Engelsche coöperatieve vereeuigingen In de fabrieksdistrioteu van Lancashire en Yorkshire bestaan die vereeuigingen reeds sedert 25 jaren de winkels zijn van lieverlede veïfraaid en uitgebreid en steeds bebbeu zg uitatekeude renten gegeven Op het einde vun elk jaaj heeft er een verdeeling plaats van de netto winst onder de koopers eu juiste verhoudiug tot het bedrag der iukoopen door elk lid gednau Te Londen beslaan sedert 12 jaar coöperatieve magazynen stores ilie door burgerlgke ambtenaren alsmede door de odioierea van leger en marine zijn opgericht Die ondernemingen zijn volkomen gelukt Na de 5 pOt interest voor de aandcelen en na al de uitgaveu van bestuurders enz ii er elk jaar een groot suirplus hoewel al de artikelen ongeveer 25 pCt beneden de gewone winkelprijzen verkocht worden Behalve deze vereeuigingen voor bijzondere standen bestaan er andere voor t publiek In t algemeen waarvan iederecu lid kan worden tegen een jaarlijksche betaling van een kleine bijdrage en men alles vérkrggeu kan wat men verlangt Het geheiin van t succes van al deze vereeuigingen is eenvoudig dat zij alleen tegen contant geld verkoopen en derhalve g n schulden maken terwijl gewone winkeliers crediet geven van een jaar en langer en hunne artikelen duur moeteu verkoopeu om zich te dekken tegen het verlies dat zg daardoor lijden De schrijver acht het een oubegrijpelgk feit hoe t mogelijk is dal men in Holland het voorbeeld van Engeland niet volgt Men behoeft slechts na te volgen wat in Engeland sinds 25 jaren met het meeste succes in toepassing is gebracht Het Engelsche volk is praktischer dan hel onze en zonder dat t de Hollandsche nationaliteit oneer aandoet kan men een kijkje bij onze Engelsche naburen nemen en wat praktisohen ziu van hen in Holland overbrengen Wordt de te verwachten lentebelasting aangenomen zegt de Haagsohe coriespondent der Zutf Ct dan zal men in Nederland van de inkomsten effeklen en andere rentegevende waarden getrokken twee percent moeten betalen In een rijk land als Nederland moet een dergelgke belasting wel veel opbrengen Ik geloof niet te hoog te rekenen iudien ik de jaarlijksche opbrengst schat op ongeveer vier millioen gulden De Hofopera te Weeneu bezit een lid dat onder de grootste schouwburgzddzaamheden mag gerekend worden t w de twee en tachtigjarige balletdanser Deslefano In weerwil van zijn hoogen leeftgd erschijnt de heer Destefano nog dagelijks bij de repetities en werkt met zooveel ijver in alle balletvoorstellingen mede dat de balletraeester de heer Telle hem als het bruikbaarste en vlijtigste balletlid signaleert Uit den ouderdom van dezen grijzen o illetdanaer mag mea echter geen besluit rekken omtrent den leeftijd der danseressen Dit zou wat erg wezen Zaterdag werd te Utrecht eene vergadering gehouden van aandeelhouders in de maatschappij Een algemeen belaag Die maatschappij s elt zich ten doel de beplaaliiig vaii bennen langs spoorwegen openbare rijwegen en v iarieu en andere daarvoor geschikte gronden benevens den aanleg van plantsoenen parken en dreven Er waren 23 aandeelhouders tegenwoordig üeelgenoiuen is reeds voor 173 a indeelen a ƒ 100 dus 73 meer dan wettig vereisclu wtrd om de acie van opricliliiiir Ie passeereu riiuar nog uiet gfuoeg om niet de werkzaam heden aan te vangen Tut directeur werd benoemd de heer 11 C ipijn woonachtig aan de Groenekan bij Utrecht en tut secretaris de heer 3 A de Zwmin ambtenaar bij de staatsspoorwegen te Utrecht Tot leden van den raad van commissarissen zgn benoemd behalve de hh J W R Gerlach H Cupijn 1 Nagel Jr A Koster Mz en G W C Westenberg welke reeds voorloopig als zoodanig waren opgetreilen de hh H M Burns J Cupijn Jr C F Cremer H J Kok Ankersinit B A Fokker F Halverhout Mr L van Lier Mr H L A Obreen C A A Dudok de Wit en N de Zwaau Door Artis te Amsterdam zijn weder 200 000 nieuwe zalraeieren ontvangen ter broeiing eu opkweeking in de inrichting voor vischouliuur van bet genootschap Het grootste deel van de Califurnischo zalmeieren onlangs in Artis gekweekt is reeds iu den vorm van kleine vischje in de Nedcrlandsche rivieren losgelaten Eene kleine hoeveelheid van laatstgenoemde zalmsoort is nog aanwezig in de vischbroeierij en verkeert in de laaute outwikkeliugsperiode alvorens de diertjes iu de rivier worden gepoot Naar de Mid Jeli Ct verneemt behoort onder de Noordpoolexpeditie die tegen den aanslaaoden zomer voorbereid worden ook een Engelsche van den heer Leigh Smith die met dat doel te Peterhead in Schotland een fraai stoomschip van ongeveer 400 tonnen inhoud laat bauwen Het zal een driemastschoenvrluig voeren met mars en bramzeileu 200 ton kolen bergen eu voorzien zgn van een toestel o m de schroef Ie lichlen Het schip moet in do eerste helft van Juni gereed zgn doeh het tgdstip van vertrek is nog evenmin vastgesteld als de koer die men Volgen zal Een en ander zal waarsohgulijk in verband gebracht worden tot de planuen voo r de reis van de milem Barenlt Hel Engelsche puulschip neemt voor twee jaren leeftocht mede doch het stellige voornemen is zuo mogelijk voor den winter leiiig te komen en in t volgend jaar den tocht tp hervatleu Onder de tochtgeuoolen van den heer Leigh Smith behoort ook de hier Gram wiens naam ais photograaf aan boord van de Bamntt aan de gesr hiedenis onzer Nederlandsche poullooKten verbonden is geworden Als een bewgs dat voor de uitrusting van dergelijke tochten de hulpmiddelen van Nederland niet voor die van Engeland behoeven achter Ie staan is het de vermelding waardig dut ten behoeve dezer expeditie inlichtingen worden ingewonnen waar de instrumenten die op de Barend gebruikt zijn alsmede lerschillende geconserveerde eetwaren en de hardglazen kominaliegoederen in Nederland te bekoraeu zijn Ook blgkt uit de in Engelaud gevraagde mededeelingen opnieuw welke hoogc waarde men daar te lande aan de London Meteorological office en in alle weteusohappelgke kringen aan de uitkomsten en waarnemingen der Nederlandsche Poulreizeu hecht Als een nieuwigheid op het gebied der IJszeevaart is men voornemens op hei schip van den heer Leigh Smith zich te voorzien van electrisehe lichttoestellen ten einde zich in de duisternis beter voot onzachte aanrakingen met gsbergen en banken te kunnen vrgwaren Men weet dat de directeuren van den Grooten Schouwburg te Rotterdam de heeren Ie Gras vao Zoylen en Haspels het voornemen hebben zoo mogelijk te Londen eenige HoUandsche voorstellingen te geven Zg wenschen in de maand Juni 12 voorstellingen te geven in het Imperial Theatre vroeger Royal Aquarium TeSthre te Londen waarvoor z eene inteekening hebben pengesteld De entreeprijzen zgn liepaald voor afzonderlgke loges ƒ 12 60 tot ƒ 63 sUUes ƒ 4 20 benedenloge ƒ 3 bovenlogo ƒ 1 80 parterre ƒ 1 20 galerg ƒ 0 60 Is de inschrijving vóór 16 Maart voldoende dan zal het plan doorgaan In October jl schrgft de heer C de Vos aan SUioldia naar Boskoop gaande vond ik op de Polderkade een bloeiende klaproos Papaver Rhoeas De oude afgemaaide struik had een frissohe zgschent gemaakt die bloem en knoppen droeg Ik nam de bloem mede voor mijn vriend den heer A Koster Mz om hem die curiositeit te laten tien Hij verklaorde dan ook evenmin als ik op 24 October een klaprozebloera in het vrije veld gezien te hebben Des avonds elkander op de vergadering der Pomol Vereeniging weer ontmoetende zeide hij mij dat er met die bloem nog iets bgzonders was gebeurd Zijn dochter had warm water in e n glas gegoten en had terwijl het daar stond al spelende ue bloem enkele malen ondergedompeld en eindelijk ze maar laten liggen Na verloop van pi m een paar uren zag hij tot zgn verwondering dat de bloem geheel wit en het water rood gekleurd was Dit bracht ons op het denkbeeld of er uit die bloem ook de pen of andere nuttige kleurstof zou zijn te trekken Zoo ja dan is er in Jïiii of Juli in de droogmakerg koornlanden voldoende voorraad te vinden To be or not to be neen to be and to be not that is the tjuestioii Is een velocipede een voertuig of niet Die vraag had de hoogere Engelsche rechter 19 dezer in appèl te beslissen en hg besliste ja en neen Een tolgaarder was op aanklacht van eeu velocipedist ter zake van onrechtmatig afvordereu van tol door den eerstrn rechter in t ongelijk gesteld en verwezen iu eene straf boete van 2 ih 6 d eeu ouden H llandschen daalder een uiet zoo iroote som als maar de rechtskosteu bet uiat drie of vierdubbel hebben gemaakt Doch minder om de knikkers dun om t recht van t spel kwam de veroordeelde in hooger beroep Maar ook hier teleurstelling bevestiging van het vonnis en de meerdere schade luvendien Na heel wat nitkraming vaii geleerdheid eu spitsvindig dolen door het labyrinth van den Eiigelschen wetten chaos dodr den rechtsbijslaad van den aanklager waarbij hg toch wel zich in zijn eigen woorden verwarde was de uitspraak van den rechter dat de velocipede wet vettelgk als voertuig was te brschouwen als m n dol en blind er iemand meé omver reed maar niet aoo al mlin er meé reed door of langs een tolboom Nu t publiek heeft zeker meer belang b j het eerste dan bij bet laatste Donkere meubelen zwarte antieke lijsten en dergelijke komen hoe langer zoo meer in de mode enhet spreekt van zelf dat waar zeldzaamheid eu faooge prgs zich vereenigen om echte antieke zaken voor zoovelen onbereikbaar te maken de industriezich beijvert om zooveel mogelijk door surrogatenin de behoefte te veorzieu Niet onwelkom is mistchien daarom de vermelding van eeu eenvoudigemethode om aan houten voorwerpen cn fraaie loukere kleur te geven Men doopt de voorwerpen eerst in een oplossing van zoutzure aniline iu water waarbij eeu weinig koperohloride gevoegd is Vervolgens worden ze gedroogd en daarna bestrekeu met een oplossing van foode chroomzure kali dubbrlohroomzure potasch in water Herhaalt mendeie bewerking twee of drie malen dan verkrijgt men een prachtig zwarte kleur die noch door vochtigheid Huch zells door chloorkalk in het minstveranderd wordt De induitrie ter bereiding van gnnzenleverpasteien geeft aan de bevolking van Straatsburg belangrijke inkomsten ongeveer 200 personen bonden zich onledig met het stoppen vetmesten door middel van het instoppen van het voeder op bepaalde tyden van den dag in de keel der dieren van ganzen en er zgn er bg die tot 300 stuks van die dieren op die w ze tot ban bestemming brengen vDe meeste ganzen komen uit het zuidelijke gedeelte vao den Elzas uit de Beie rsche Palts en uit Baden Om zeer groote levers te verkrijgen doet men in het voeder spiesglans en iu het drinkwater fgn zand en poeder vau houtskolen Door het mesten wordt de waarde van een gan vier tot zesmaal verhoogd De ganzenlevcrs die één tot anderhalf kilogram zwaar warden betaalt men per stuk al naar qualiteit met drie tot zes gulden en het kilogram ganzevleesch gemiddeld met 65 cent Straatsburg telt tegenwoordig 23 bakker vau ganzealeverpasteicn die jaarlgks een waarde van 900 000 gulden omzetten terwgl de handel in vleesch en vet der ganzen 240 000 gulden opbrengt De arme ganzen hebben bg allen overvloed van voedsel geen benijdeiiswaardig lof behalve de kwelling bg het voederen zgn zg gedurende het mesten in zulke nauwe hokken opgesloten dat zij niet de minste beweging aan eenig lichaamsdeel geven kunnen TOOlSrEBL Hoezeer de Goudsche ingezetenen de Vereeniging Het Nederlandich Tooneel ook waardeeren kon hun het optreden van een ander gezelschap dan hetgeen hier abonnements voorstellingm gaf niet anders dan aangenaam ign vooral nu het was dat der bh Le Gra V Zuyleu en Haspels Uit den aard der laak was voor de voorstelling van gisterenavond gekozen een sluk dat in Rotterdam veel bijvallad ingeongst nl Rooftogehi van H G Roodhuijzeii het v elk meer toejuichingen had verkregen dan eeu der andere stukken van dit seizoen Was de keuze alzoo gerechtvaardigd wij moeten er dadelijk bijvoegen dat het repertoire van het Rotterdamsch gezelschap dit jaar niet zeer gelukkig schijnt uitgevallen Immers is Roo vo eU het beste wat moeten dau de overige stukkeu wel zijn Het gii lereu opgevoerd stuk is toch blijkbaar geschreveu door iemand die weinig tooneelkennis bezit l ij eerste vereischte voor succes van een sluk zal wel dit zgn dat het t publiek amuseert en niet vermoeit en nu werkt dat achttal lafereeleii en dat xertftttal pnuzen op zichzelf r pds mede om den toeschouwer onaangenaam te stemmen terwgl de handeling van het stuk even weinig in staat is n bezig te houden Het is miuder len drama dau een aaneenschakeling van tafereelec terwijl de titel aldus moest luiden Ëenige kijkjes in t leven van een speculant Zoo ooit dan was ditmaal het bezit van een programma hoogst noodzakelijk en eene voortdurende raadplegiiig daarvan een eerste vereischte Immers zonder dat liep men gevaar de kluts kwijt te raken Tusschen het le en 2e 4 verloopt een half jaar tnssctien het 2e en 3 een jaar tusschen het 3e en 4e drie weken enz enz Van die verschillende tgdatippen moest tot recht veratand def zaak goed nota gekomen worden en daardoor alleen reeds scheen het stuk meer een verzameling aaneengeregen schetsjes dan een drama De meeste personen zien wij slechts in één tafereel ten tooneele Wg maken kennis met Me uffrotK KeldermUm om haar nooit meer te zien met mej Oriet Bloemhof dito dito en van de 17 personen die het programma rijk is zgn er niet minder dan tien die slechts in één tafereel ten tooneele worden gevoerd Dit is een wezenigk gebrek van h t stak daar het de aandacht van de toeschouwer zonder noodzaak vermoeit Ten slotte en daarnit blijkt niet t minst de onhandigheid van den schrgver eindigt het stuk zóó dat niemand gelooft dat het uit is Advocaat van Zoeleii belooft den volgenden dag den vondeling Geel zijne moeder in de armen te voeren en het gordgn valt Niets natuurlglcer dan dat het ubliek deukt ah I dat komt straks dat zal juist een goed einde zijn I Maar jawel het achttal taferelen dat het programma beloofde is er geweest eu dus r naar huis I Was het wonder dat niemand het van ioh kon verkrijgen te ap ilaudiseereii De tafereeleu op ziohzelr zgi echter hoogst vprdienstelgk geteekend waartoe wij slechts behoeven le herinneren aan liU waar Bloemhof zgu geld terug komt halen en door d heeren Gruvema en Bolder zoo slim werd behaniteld dat hij verzocht nog wat meer te mogen brengen Voorts het aardige zoo natuurlijk geschetste tafereel op faet kantoor dut van de ouJers van Zoelen met hun jouggeborpue enz enz De dialoog was goed en verscheidene tifturen aardig geteekend Het spel was wederom lofwaardig De heer Rosier Paassen had een rol waarin zijn groot talent weinig uitkwam doch hij overtuigde ons opnieuw van de groote zorg waarmede hij zich tot zijn spel voorbereidt Dp heer Le 5ras was als Bolder eveneens goed op zijn plaats terwijl de heer J Haspels als Omvema zich uitstekend van zijn taak kweel Hiji die zich echter het meest van allen mocht verheugen iu den bgval van het publiek was de heer Spoor Deze werd herhaaldelijk teruggeroepen en was eigenlijk de eenige die telkens een luid applaus ontlokte Hij vervulde de rol van Bloemhof dan ook zeer verdienstelijk De heer Spoor mist twee voor de meeste rollen hoog noodige zaken een welluidende stem eu goede beweging op het tooneel doch bg deze rol werd dat georek niet gevoeld voor deze gelegenheid was zgn slem vooral zeer geschikt Hij wachte zich echter voor overdrijving Mevr Egener v Dam speelde zeer verdienstelijk als Liw Orueema in het tooneel waar Karel haar hand vroeg rn in dat waar haar vader afscheid nam vooral sloeg zü den jnislen toon aan Dit kan niet gezegd worden van Mevr van Olfel Kiev die als de rroii van Bloemhof geemtim den juisten toon aansloeg Daarin was iets melancholieks dat vreemd afstak bij den ruweu toon van haar man en den toeschouwer onwillekeurig moest doen lachen Doch het dient erkend dat de schrgver niet zonder schuld is die de vreemde figuur een plaats gaf in zijn stuk Vrouw Bloemhof moest een toon aanslaan welke in die omgeving kluchtig klonk doch het as de taak der actrice welke die rol vervulde den indruk te matigen en dat deed Mevr van Olfel Kley niet De heer Chrispgn is bigkbaar goed vooruitgegaan sinds wg hem het laatst zagen vroeger veelal stijf in tgn bewegingen en gemaakt in zgn spreken liet hij nu wat eenvoud en natuurlijkheid van pel betreft weinig te weuscheii over De lii ren aij Korlaar en A van Zuijten deden de kantoor scèue goeel tot haar recht komen en de jongste bediende Bos voorgesteld door meJ He lèae verdient in ziju kleine rol een eervolle vermelding P OLXTIE Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Ken schippers BOOM die dreef in liet water van de Turfmarkt alhier een gouden OOKliELLETJE De DIRKCTKUR van het Poslk antoor te Gou la brengt ter kennis van het publiek dat van af 1 Maart de op de Nieuwe Haven aanwezige ijzeren brieveijbus naar de Gouwe bij de Vest en die van de Zeugstraat naar den hoek i n de St Aiithouiestraat en Kleiweg zal worden ovu gebracht en voorts eene ijzeren brievenbus aan de Hoogere Burgerschool en een voor de wouinir vau den heer Thiin aan de grachtzijde bg de brag zal worden geplaatst STAAT VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Januari 1880 uit Gcuda verzonden en door tusschenkomst van het Postkantoor aldaar terug te bekomen Mej Scheltema Amsterdam P van der Veen s Gravenhage W Jansen Rotterdam J Hemmiuk Utrecht Versteeg Wilnis Goudo 25 Febr 1880 De Directeur v h Postkantoor te Gonda Van KRUIJNE Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 25 Februari 1880 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD A G timmermanskuecht le Gouda tot eene boete van ƒ 2 of gevang van één dag wegens op de Nieuwe Haven te Gonda op den openbaren weg aan zijn vroegeren baas toevoegen van de woorden smeerlap achobberi zonder daartoe te zijn uitgetergd P van t H dienstbode te Gouda tot twee boeten van ƒ I of gevaoif van één dag voor iedere boote wegens op de Markt le Gouda aan twee azenten van politie die haar berispten wegens het mishandelen van een hond toevoegen van de woorden Stik jelui kunnen verrekken A van K en H E jonücns te Gouda ied r tot eene boete van ƒ 1 of gevang van é u dag wegens trappen tegen de straatdeur van eene woning iu de Kleiwegsleeg te Gouda N van de R en M R dienstboden te Gouda ieder tot eeiie boete van ƒ 1 of gevang van één dag wegens met elkander uitkloppen van een looper op den openbaren weg op de Gouwe te Gonda op verboden tijd na s morgens 1 1 uur M van der T dienstbode te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gevang van één dag wegens nitstor ten van een emmer met vnil in het water van de Zeugestraat te Gouda lé A van A schipper te Gouda tot eene boete van ƒ l of gevang van één dag weïens nitslorten van eeu mand met aardappelenschillen eu koolbladeren iu bet water van het Rotlerdamsche veer le Gouda D van der T huisvrouw van J P te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gevang van ééu dag wegens uitstorten van een mand met koolasch in hel water van de Zak te Gouda D T zonder beroep te Gouda tot eene bocle van ƒ 1 of gevang van een dag wegens werpen van asch op den openbaren weg aan de Houtmausgracht te Gouda A B huisvrouw van H S te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gevang van één dag wegens werpen van asch op den openbaren weg in d Vogelenzang te Gouda H Z opperman te Gouda tot eene boete vanƒ1 of gevang van één dag wegens werpen vanasch op den openbaren weg in de Vogelenzang teGouda A van R koopman en bouwkundige te s Gravenhage tot eene boete van ƒ 80 of gevang van acht dagen wegens in vereeniging van vijf personen hengelen ia eene vaart onder Zevenhuizen zouder voorzien te zgn van een schriftelijk bewgs van vergunning van den paóhter van he vischwaler met feitelijken wederstand tegen den rijksveldwachter die hem bekeurde De beklaagde wa 24 September 1879 bg verstek tot dezelfde straf veroordeeld maar thans tegeu dit TODDia in verzet gekomen