Goudsche Courant, vrijdag 27 februari 1880

MARKTBERICHTEN Gouda 2ö IVbr l bU Tot ongeveer vorige prijzen was tie oiuzel nu t rout l uldcrunve ƒ 11 75 a ƒ 12 5U Miiul r ƒ 10 50 i ƒ 11 50 Kusge puike ƒ 7 üü a ƒ S 4Ü Miudere ƒ 7 7 4 oer O ü A ƒ 6 7 i Gcr l puike 7 a ƒ 7 75 Jlu ikre ƒ 6 a ƒ C 75 ll iver zware ƒ 4 5 i y 5 i5 Ligle ƒ 3 50 a y4 De vceumri t ntet weinig aauvoer de haiidd traag uilgeuoiueu btste vaurkueieii vluir cluipen tr uig ver kocht varkens vour Londen van 20 ti 2 c per half kilo langtre varkens eu bigaen vlug te verkoopeu Anugev erd 6 p irtij u k ias van 3Ü a 36 Boter 1 7U i ƒ 2 Zondag 29 Februari N 2420 1880 GOUDSCHE COURANT m Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken AFKUIMUiGI XG Burgei lijiie Staud Gouda GEBOREN 33 Feb Wel oua rsG Bf rlijii en C Nieii Uud at Drrk Ueiiderl ouJtr 11 V Wiijfciumr en J X Beloige 25 AuiODiti oudtia A Ie Hoo ea L aii üer Miij Gnitje oinlin H Prlers m A do Gruul OVtKLtDEV 23 Fib C Hrggauiaii i iii 2t C P in der l oul 28j 23 M A Wibirue Ij Sm A Buornik Ij Oui J C Mirluj 1 J 3 m 1 Veeneudaal 2 m GEHUWU 25 Feb J I iiii Eijk en P vau Wingerden Burgerlijke Staud van onderstaande gemeenten vau 19 tot 25 Febr IbSO Moordrecht GBBOKEN Aanlje Cornelia uudira C Verstoep en E Virbooul L Daen trie ouders V l o t eu A Vermeer Arnoldui omiera P Kool eu Koulineea Anna Majia ouders J OskaiQ eu A U de Vos Autoiiia oudirs O J S eenbcrgtu eu M Uoeboer Jauntgju ouders M Buugers CU A Joo ebriur Gouderalc = ïEiORËN Adnann ouders A Itismanen M Btuuders M tiytje oudtrs U Ilojfteiiduuru en A van Uau Haaströcht OVERLEDEN G Wnkhoveu 35 j D C Zijderlaan 1 b KeeuwijH GEBOREN Helena uud rs J l Ijk en V van Vliet V illebrordus Adriaiu is ouders L tie Wit cu F C 0 £RLEUEN H an den llo en 4 m ü de Koïkker 14 m J Verhoef 3 G Mooijikind 17j Waddinxveen GEBORENi Jan uudeis I Kuinp eu C Voorkaaip Margaretha oudtrs J P ran ih r Wal en M Buland oriiilis HuiberI uud ri J liuuvt liiig tu A OtERLIvUhN A lau etn liu J Drost 4 M Vu i U itltn 3j ADVE RTENTIËIf Woensdag overleed onze jongste lieveling PIEÏEU r D J VEENENDAAL A E VEENEiXDAALGouda Febr 1 80 Kleij Heden overleed tot onze diepe droefheid oQze jongstelievelingJACOBUS GERARDUS in den ouderdom van 15 maanden U MEBÏENS F r MERTENSGouda 25 Febr 1880 Molenaar Er wordt gevraagd te Gouda tegen 1 MEI EEi HUISJE oipuime Bovenwoning met aparten opgang op een goede Stand Men adresseere zich met franco brieven bij Mevr de Wed de JAAGER op den Fluweelen Singel Westhaven B 174 GOUDA De Ondergeteekeode bericht aan zijn geëerde Begunstigers dat bij als AGENT werkzaam is voor de StoomblerbrouweriJ M POSTHOORN te Rotterdam weUte Bieren zijn te bekoipen per Vat per Kin en per Halve Kin t gen geene veibooging van Prjjzen Yolgeas PirijsCoDraat J H EDSBfiRÖM HET UITMFXTEXD behrooml In het Paleis voor Volksvlijt TE AMSTERDAM VciiiTiji baar in Doozfii Eenig e Vei kooper voor Gouda J van VOLLKMIOVKX STOOFSTEEG TE KOOP of TE HUUR EEN HUIS met Iioee Kamers en Koestal in 1878 nieuw gebouwd en een SCHÜÜSiieT KOESTAL 13rf eu Bootngaard te Beeuwij e bjj de Platteweg Te aanvaarden 1 MEI 1880 Te bevragen bjj den eigenaar J BORST ÉËUOTMËm Er biedt ziali aan eene Burger DIENSTBODE P G goed kunnende Koken eu Huiswerk verrichten liefst in een klein gezio Adres met franco brieven onder letter R aan het AdvertentieBureau van A KOK Comï Boeken Kan toorhsndel te Gouda van onverminderde Waarde uilgegeren door A TEK GÜNNB te Deeenter Prof C BOCK Volksgezoudheidslecr het esseutieele van Hel bobk vau den gezonden en zieken mensch 0 90 J v OI iTKKWIJii nitUU Il de Boertijre ZiUlffSïcr 6e dr ƒ 1 90 eb ƒ 2 60 Wetboek v Kooplianiici mz ia dr 0 60 geb ƒ 0 90 Burg erlijk Wetboek ci z ie dr ƒ 0 60 geb ƒ 1 35 De eenigste uitgaven tlie üt laatste virantlcnngen en wijzigingen bevuilen Zie o a Art 388 cnz B VV ilüETlIE 8 Fanst door A j teenbeboen met pi 2e dr ƒ 0 90 geb ƒ 1 35 Auswiihl aus UËIJSE S Gedichten J 25 gtb 1 75 ür M KLOSS Ilalterboekje ƒ 0 80 Mr H v LOGUi Verspreide Ceschrifteu ƒ 1 25 METZL iR Voorlezinsen ƒ 1 9 geb ƒ 2 69 JOOIIEin V 0 DEIt £ Mijii bezoek aan Bismarck 2e dr ƒ 0 90 Dr C BECLAH Al eiiieene Gezondheidsleer met pi ƒ 3 90 geb ƒ 4 50 Dr O UEE Populaire IVatuurknnde 2 dln met pi ƒ 4 80 geb ƒ 6 30 I r J V VLOTEMf Aesthetlca 2 dln 2e dr 5 35 geb ƒ 6 10 Daar van sommige boeken nog slechts weinige exx zyn geldt ze aanbieding Ueen voor zoover de voorraad strekt Bij gemis v n Boekverkoopers gelegenheid wordt op ontvangst van postwissel het gevraagde terstond franco door het geheele land gezonden aUlXA LAROCHK en r erhoudende QUJNA LA ROCHE van KBAEPEUES en UOllI poih te Zetst wekkend Versterkend Koortsverdrijvend verkrijgbaar in flesschen van l en 1 90 te Gouda hij den Heer O Thim A ot verder door het geheele Bjk in de bekende depots ledere flesch is met de handteekeainc i KRAEPELIEN HOIrM voorzipn J H ROSBERGEN te Gouda vraagt eenflink JONG MENSCH voor dienst GOÜDA AMSTEÜDAM Zonder goede getuigschrifteu oimoodig zich uan te melden PUIKE GOEDBUIVENDE BOTEM iu Vaatjes vau 20 eu 10 Kilogram netto tegen een Gulden de K O ü contant te bekomen bjj 1 VLASVELD WljilsliaiH Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsdie Couranten worden dadel k opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Ip Ben afschrift is voldoende Hl Heden had ik het genoegen van den WelEdelen Zeer Geleerden fleer Doctor WAP het volgende schrijven te ontvangen Tk DtLrr den 1 Mei 1878 Zeer geaclite Heer BBEETVELT Ter gelegenheid van mijn twee en zeventigste Geboorteverjaardagfeest voel ik mij gedreven tot het volbrengen van eenErkenteljjkheidspligtte Uwen opzi door namelijk hulde te brengen aan de onwaardeerbare dienst mij bewezen door de voortreflijke Watten Abshauhbins in Uwe Fabriek vervaardigd en die zonder eenigen twijfel op den naam van GEZONUMMIBSWAXTEN alle aanspraak maken mogea Ik ten minste heb er den heilr keu invloetl onbetwistbaar van ondervondpn in de afgeloopen winter ter genezing eener pjjnljjke eu vernntrustende beenwonde die mij muar ai té lang vreeselijk kwelde en nu eindelyk gebukt heeft voor de heelende kracht Uwer aanhoudend ioftgepaste Watten Was getcekend Dr WAP Ik wenschte op dit bericht de aandacht van het publiek te vestigen tevens versoekeude veX te letten op de echte soort alle onderteekend door A BHEETVELT Az Verkrijgbaar a 30 cents per pakje in de bekende Depots bfl T A G van Defh C B Verheul Oudewaler Mcj de Wed Bosman A l os Berkel Gouda J vat Dorp Zoetermeer F W den Uil Schoonh v A Kauling Alphen A Prins Zevenhuizen J U E C Sohlattman M tl Goudkfide Boskoop Butlegraven O Hoogendgk Cappelle K Oustcrling Haastrecht 8 1 d Kraats Bltisw jlt JWed G Wilhelmus Woerden Borstlijders vinden baat bjj den voortreffeljjken Rjjnlandschen DRUIVEX BOHST HOr lG Dongen 30 Mei 1876 De ondergeteekeode verklaart volgaarne dat hij door het gebruik van den zoo gunstig bekenden DaUIVENBORST HONIG van dea Heer W If Ziekenheinier te Maim genezen is van eene borstkwaal wiaraa hft twee jaren geleden heea By beveelt dn den borstUouig allen borstljjders ten zeerste aan A Eemmen Daar er namaaksels iu den handel voorkomen wprdt men venjoht er op attent te zjn dat de flacon van fl 2 van eene geele die van fl 1 van eene rood e en die van fl 0 65 van eene witte capsule met nevenstaande fabriekstempel voorzien is Alleen echt verkrjjgbaar te Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bö J van Bergen HaaetrecM bjj J D den Hertog QooBA Deuk va A Bkinkmau Oudew ater bjj F J onker Jdeabuqj BUBGEMEE8ÏER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat door den Baad dier Gemeente in ïijne Vergadering van den 25 De raber 1879 il vastgesteld de volgenile VEHORDENING lotheffing van LEGES ter Secretarie Artikel 1 Voor administratieve diensten vanwege het Gemeentebedtour verstrekt worden Leges geheven naar het volgende tarief a Voor afschriften of uittreksels vau stukken die volgens de bepalingen der Gemeentewet voor de Ingeietenea verkrijgbaar moteeu worilen gesteld voo afschriften van anten van verhuring verpachting en aanbesteding voor certificaten vangoed gedrag en van goedheid voor acten van annitelliug voor gunstige beschikkingen op verzoeksohrilten en voor alle verdere stukken waarvan de verkrijicbanrstelling niet nitdmkkrlijk is bevolen per bUdzgde van 27 regels de regel van 12 Il ttergrrp n hetzij die geheel of gedeeltelijk beI schreven i 20 Cts If Voor exemplaren van gedrukte stuk 20 10 5 10 ken vóór ieder Beel vel druks Voor een half vel dniks Voor ren k rt vel droks c Voor het legaliseereu eener handtee keiling d Voor het iloen voltrekken van huwelijken op buitengewone da eu en uren 13 Gulden Art 3 Geene Leges wo r len geheven Van de stukken bedoeld bij Art der Gemeentewet Van attestatien de vita tut ontvang van lijfrenten en pensioenen Van oertificaten van oorsprong Van t kk n door onvermogenden in han persoonlijk belang benoodigd Art 8 De invordering der L ge geschiedt overeenkomstig de Verordening van deni 18 Juni 1862 Vastgesteld door den Baad der Gemeente Goudain zijne Vergadering van den 23 December 1879 l f Secretaris De Vooreitter BROUWER Van BERGEN IJZENDOOBN Zijnde deze Verordening goedgekeurd bij het Koninklijk besloii van U Jannari ISaO Nj 10 En is hiervan afkondiging geschied waar htl behoort den 30 Januari 1880 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester BROUWER ViN BERGEN IJZENDOOBN HerpUatsIng wegens misstelling BEKE DM ÜS I G BUB EMEESTER en WEFHOUDERS van Gouda doen U weten DAT HET KOHIER VOOR DE PLAATSELIJKE DIRECTE BELASTING dez er Gemeente voor Het diensljtiar 1880 door hen voorloopig vastgesteld gedurende veerlie dagen van des vooriniddags ten tien tol des namiddags ten een eu van drie tot vi ore ter Secretarie der Gei ieente voor een ieder ter lezing is uedergelegd BINNEN WELKEN TUD elk aangeslagene tejren zyyen aanslag by den Raad bezwaren kan inbrengen bq veraaeksohnft op oiigezeg ld papier gesclireven dat van gezegd Kohier zoolang tie voorraad strekt afdrukken ter Secretarie voor een ieder erkrggbaar zgn gesteld tegen betaling van ƒ O 40 per exemplaar Oouia den 28 Febtnari 1880 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERtiEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Nationale Militie BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien art 9 van Zqner Majtseits besluit vanden 17den December 1861 Staatsilad no 127 Roepen door deze op allo Ingezetenen die verlangen als Vrijwilliger bij de Militie op te treden om zich daartoe ter Secretarie der gemeente aan te geven vtxjr of op den lOn Ma rt van des morgens 10 tot des namiddag ten één urï onder opmerking Dat door de Gemeente aan hen die zich als zoodanig mochten willen verbinilei uit de fondsen der gemeente een handgeld wordt voldaan ter somma van Dertig Golden De Vrijwilliger moet zgn Ingezeten des Rijks ongehuwd of kinderloos weduwnaar voorts lichamelijk voor de dienst geschikt ten minste 1 660 meter lang op den len Janiuri van het jaar der optreding het 20e jaar ingetreilen en het 35e niet hebben volbracht tot op het tfdstip der optreding aau tune verplichtingen tea aaaxien vau de Militie voor zoo ver die te vervullen waren voldaan en een goed zedelijk gedrag geleid hebben By zijne aangifte als VrywiUiger zal hg behooren over te leggen het door de Burgemeester af te geven getuigschrift voorgeschrèren Dij art 9 voornoemd tot aangifte waarvan tal worden gevaceerd ter Secretarie der gemeente oy den 9 Miart a s Gouda 28 Februari 1880 Burgemeester en Wethowlers voornoemd VAN BERGJN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER STOünBOOTolTREkSCUUIT Wy wenschen de aandacht te vestigen op eene ontwérpverordening ran Rgnland op de Stoomvaart in de boezemwjiteren van dat Hoogheemraadschap die voor de stoomvaart en dus ook voor den handeL allernadeeligste bepalingen bevat Er wordtt Verboden mei eeaa grootere snelheid te varen dan van 150 M per minuut doch in zeer veel gevallen wordt die snelheid nog verminderd tot 120 tot 100 ja zelfs tot 80 M per minuut De Gouwe bv van de Qonweslnis tot 2000 M ten noordwesten van de R jnspoorwegbrug mag met geene grootere snelheid worden bevaren dan des daag van 150 M des nachts en bjj een waterstand van 35 c M ouder A P of hooger een in den winter dikwijls voorkomend peil van 100 M Van 2000 M ten N W van genoemde brug tot den IJsêl is de geoorloofde snelheid in bovengenoemde gevallen 120 en 80 M per minuut Wanneer men in aanmerking neemt dat een voetganger ruim 5000 M per nur aflegt en een trekschuit zich sneller beweegt dan een voetganger wanneer men daarbjj bedenkt dat de snelheid dêr beweging van het paard en de stoomboot gemiddeld het dubbel van den man bedraagt dan zal deze Keur indien zy mocht worden bekrachtigd aan de stoombooten eene snelheid voorschrijven van 9000 a 4800 M per uur en het is te verwachten dat dam weldra op Rjjnland s boezemwateren de stoombooten zullen verdwenen omdat de voorkeur gegeven wordt aan de snellere beweging van een trekschuit Het grootste gedeelte der 8600 stoombooten die in 1879 Gouda passeerden heeft daarbij belang doch ook Gouda s handel en industrie zon zich op deze wijze belangrijk benadeeld zien wy zouden in overweging willen geven dat alle belanghebbenden zich aaneensloten en voor Woensdag den 3 Maart hunne bezwaren tegen dit plan bg Oykgraaf en Hoogheemraden van Ranland inbrachten De Kamer van Koophandel is reeds voorgegaan Haar brief vindt men onder Binnenland afgedrukt Wellicht zou aansluiting daaraau voldoende zyn btjitenlandT liulteiilandscli Overzicht In de plaats van het gouvernement generaal te Peterburg zal eène opperste oommissie van beheer onder graaf Loris Melikoff ingesteld worden Haar zal de taak worden opgedragen om aan de revolutionaire woelingen met krachtige middelen een einde te maken Graaf Luns Mi liktiff is van de uitgebreidste volmacht voorzien De tegenwoordige gouverneur generaal blijft bevelhebber van de troepen Het schijnt dat men en terecht ontevreden is over de Petersburgsche politie die zoo slecht voor haar taak berekend blijkt te zijn Het is te hopen dat Melikoff de regeering niet in haar verwachting zal teleurstellen Voor het overige moet het inilcrdaad niet zoo buitengewoon bezwaarlijk weten de misdadigers op te sporen Lieden die hunne mededeelingen in de handen der Duitsche politie laten vallen en de domheid hebben van aan voorlvluchtigen in Pareis te seinen dat zij op hunne hoede moeten wezen moeten toch voor eene eenigermate schrandere politie te vinden zijn Maar voor zooveel men kan nagaan was bij het onderzoek in Bailaud nog niet bijzonder veel overleg De Regieringsbote bevat eene oproeping van genertal Loris Melikoff aan de bevolking der hoofilslad Wijzende op e verontwaardiging zoowel onder de Russische iiulie als in geheel Europa door de ongehoorde aanslagen van booswichten gewekt wordt bekend gemaakt dal de Regeering genoodzaakt is doortastende maatregelen te nemen tot uitroeiing van het kwaad dat de maatschappelijke rust bedreigt Het hoofd der uitvoerentte cjiiimissie is volkomen doordrongtn van de moeilijkheden der taak welke hem is opgedragen hij wil geene overdreven verwachtingen op den oumidileliyk goeden uitslag wekken doch zal niet opzien tegen de strengste maatregelen tot bcstrafhng der misdadige pogingen evenzeer als bij bereid tal worden bevonden om alle wettige belangen der goedgezinden te beschermen Hg hoopt bij de vervulling dezer taak op de onderaleuninjf van alle eerlijke lieden te kunnen rekenen De maatschappij zelve behoort de regeering bij het herstel van den regel matigen gang van het slaatsliven te ondersteunen Tot de bewoners der hoofdstad wordt het ariugende verzoek gericht de toekomst met vertrouwen te gemoet te gaan zonder zich Hoor boosaardige of lichtvaardige geruchten op een dwaalspoor te laten leiden Ten opzichte vau den aanslag in het Winterpaleis worilen vele ongegronde geruchten in omloop ge bracht Geen lid der keizerlijke familie heeft eene andere kaïntr betrokken Op het paleis hebben geene inhechtenisnemingen plaats gi had en erjs ook igeen officier der garde verdwenen H t dynamiet is naar alle waarschijnlijkheid langzamerhand iu het poleis gebracht door den persoon tlie zich voor schrijnwerker uitgaf en sedert September in het gebouw werkzaam was Nadat zijne makkers zich verwijderd hadden zal hij vermoedelijk tie laatste toebereidselen gemaakt en de lont aangestoken hebben waarna hij zich verwijderiie M n heeft zgn spoor tot dusver niet teruggevonden Op de twee andere schrijnwerkers die in bet paleis werkzaam waren eu gevat zgn rust nog vermoeden Talrijke inhfchtenisiiemingen hebben plaats gehad doch deze schijnen over het algemeen niet in verband te staan met de leiders ilie zich te Parijs en Geneve bevinden Voor het jubilaeura van den Czaar worden groote toebereitlielen geinai kt behalve de groote sommen die ineest voor liifdadigLeidsinstellingeu zjjn bestemd zoekt men op schier alle plaatsen naar aardigheden historische herinneringen enz om vooral in deze dagen den Czaar een bewijs te geven van gehechtheid De Keizer zal dien dng waarschijnlijk alleen de kathedraal bezoeken om de godsdienstoefening bg te wonen Be beraadslaging in de Duitsche Rijksdag over de begrooting levert niet veel op door verschillende vragen trachten de leden wat te weten Ie komen over den gang van wetkzaamheden maar de antwoorden zijn voorzichtig Zoo vroeg men wat er aan was van de geiuchten over de tabaksmonopolic dat nog altijd door den Rykskansclier zou worden begeerd Het antwoord luidde dat er bij len Bondsraod niets van zulk een plan bekend w is Maar wordt er dan in de Rijkskfinselarü over gedacht vroeg men later mnar het antwoord luidde