Goudsche Courant, zondag 29 februari 1880

Vergadering van den Gemeenteraad VHIJDAO S7 Februari Tegeiiwoordig de bh fan Bergea IJ eadooru voorz Hemij Prince KiKt h ijlen Kraneuburg Nootliovrii vau Goor Oiidijk tiael Muller Fortuya Uroogletiver vtn Siradlen l 08t i ro8t Sainsoui eu btiaver Dd notulen der vorig vergaijeriag worden gelezen eu gearresteerd Ue voorzitter deelt mede dat door hh Gedep Staten ia goedgekeurd bet raadsbesluit van 30 Ueeeoilief jl tot wijzigingder begrootiDg o er 1879 Nuttf Üe Iii ekomcu is een voorstel tot wu iüiug der begrootiug an bet burgerlijk Armbesluor over lb79 ter visie lleu tuurslel Ua B en W belrekkelgk het dempen van een gedeelte zijl aan du vest tot aan de turfsiugel racht ter visie B en W doen in overleg met den achuulupzieuer eu betrokken hoordouderwijzer der eerste burgerschool voor meisjes eeue voordracht tot hulpunderwgzeree waarop geplaatst i mej A fïcliouten te Middelburg ter visie lust elijks aan de tweede armeusehool tut bulpouderwijzeresluej U üehouten te Zaandam tar ijsie Leuige adressen om als slulsxacbter te worden benoemd alavan G J van der Liuden L kroo J Nobel M Verzijl F Weijman C Lugthnrt P J vau der Want J Diepeuhurst VV M vau Zee Elallo W Hollander W l uijeiidijk L Quweneel P van der £ nd K de Jue K Verdoold C vanVliet allen e Gouda C M Bonekauip te Grave en C V ind hüUwer te Wonuerveer ter visie Keu adrca van het hoofd comite voor het Houtiounsmonument met schetsleekeuiog eu verzoek bet op de afgepAulde plaats in het plantaoeu hg de watcrmachiiie te mogen pldjtsen wordt gesteld in handen vau U eu W ten ue van berieht en raad 13 ne mlsfiUe van deu Luit Kolonel Garuizoeuskoraiuau dant alhier benchleude dat het huis gediend hebbende tut inagazgn aan de Zcugstrsat ontruimd is en da beschikking daarover aan de gemeente wondt overgelaten It en V stellen voor dit publiek ie doeu verkoopeu eu de beslissing daarover aan te houden ot eeue volgende vergadering dit wordt goedgekeurd Ken verzoek om ontslag van deu heer C J Colpa hulpouderwijzer aan de tweede Burgerschool voui jougeus tegen 1 April wordt eervol verleend lusgelijka van den heer M de Boer hulponderwijzer aan do tusseheoschool tegen 5 April wordt mede eenol verleend Aan de orde ia de Rikcning der Kamer van Koophandel eu Fttbriekeu dienst IS79 algeioeen goedgekeurd ilen voorstel tot wijziging der begrootiug toorhct tVeesea Jjllemoezeniershiiis dieuat 1879 algemeen goedgekeuid Een vooibtel tot wgziglng der begroutiug voor het Israëlitisch Armbestuur dicuat 1079 algemeen goedgekeurd De heer de Kolte komt ter vergadering Ken voorstel tot Ultbreidiug van het hulppersoneel aAo de Eerste Armenschuol wordt algemeen goedgekeurd Een voorstel betrekkelijk het onderwijs in de vrouwelijke handwerkeu aan de russcheoschodl wordt algemeen goed gekeurd Het adres vau T Sanerbcek sluiawachtor aan de IJssclbavensluis houdende verzoek oui ni sijo betrekking te worden ontslagen met toekeuuing va pfeltsioen het rapport van f en W luidt om teu cerate ean ternol ontslag te verleenea tegen 1 April a s uu ten tv ci een pensioen te verleenen v n ƒ 467 a jnafa de bll Snel en Kist vragen op het tweede punt iulichting di e door den Voorzitter worden gegeven daarna worden beiu0 punten iu stemming gebracht en met algemeene stemmen goedgekeurd Tot hulimuderwijzereB aan de Tusschenschool wordt benoemd Uit Zevenhuizen sohrjl t men ons dd 25 Febr In de blutste vergadering van ons leesgezelschap iiNnt en Feriiiaak had len wij het genoegen deuHeer P v d Hoog v ii Krimpen a d Lek als spreker te zien optredeu Zijne verhundeliug over Nederlands verdcdigbaarheid vond onder de talrijk opgokofnen menigte grooten bijval Na de pauze werdenbijdragen geleverd door dft hU P v d Hoog en W Dogteroin van krimpen a d Lek iïimo ulvan Moerkapelle 1 Paul J v d Starren W de Deugd A V d Hill D C B van Leeuwen H Eipping eni reuijt uit deze gemeente terwijl de heer Blok eeuigezangstukkeu ten gehoore bracht Donderdagavond gaf de heer l Blok Jr te Zevenhuizen met zijn kinderzangschool een openbareles die bijgewoond werd door de leden van don gemeenteraad en een aantal genoodigden Na aiioopder les bracht de burgemeester de heer Stoop uitnaam van al de aan vezigeu zijn dack aan genoemdenonderwijzer Benoemd tot hulponderwijzer aan de eerste openbare school te Zevenhuizen de heer Kooiman te IJselmonde Het hoofdbestuur van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapendcu dienst in de Nederlanden heeft bepaald dat de toelage voor de verminkten in den strijd tegen Atjeh over 1880 z il bidragen 160 pCt van het bedrag der gewone gratificatie zijnde ƒ 56 voor een soldaat ƒ 60 voor een korporaal en ƒ 78 voor een onderofficier Deze toelage wordt verstiet uit s Konings geschenk bij gelegenheid van Hds 25 jarige regeeriug Het aantal daarop rechthebbende personen bedraagt reeds 145 Aan een aa ital onderwyzers in Noord prabant zijn van wege het Hijk en de provincie toelagen verleend voor het geven van lessen in de landbouwkunde Van verll ouwdc zijde wordt aan het Ilandehllad medegedeeld dat eenè Nederlaiidsehe TrammegmaatKhappij wordt gevormd waaraan de vergunning voor den aanleg eu de exploitatie van eeu uet van tramwegen in Friesland verleend aan de hteren J H Baron van Hftrdenbroek L Mertens en L Finet reeds is overgedragen h De statuten van deze Maatschappij zijn gereed en I worden binnen ecnu e dagen aan de koninklijke goedkeuiing onderwor i mvj J 1 van der Klein te Guuda en tut hulponderwgzeraau de ei rato Armenschool de heer J Knupker te Gouda Tr 1 1 t j j Nu muehtiging om aau de genomen besluiten uitvoering te Het lot heden uitgegeven aanjal loten bedraagt geven zonder rcsumptie eindigt de verÉndering Jjt er os er alle ovcrivegingeu in de Rijkskanselarij geeu mededeelingen konden worden gegeven De Kegeering deel le verder nog mede dat er iu den Bondsraad uog geeu sprake was van een wet op spoorwegtarieven ook de spoorwegwet zou in deze zitting iu een geval worden ingediend er bestaat uog geen plan de inkomende rechten op het vlas op te heffen De discussie iu deu Fransohen Senaat over de Ferry wet werd onder veel belangstelling van deu kant van het publiek voortgezet men ziet op de tribunes veel geestelyken nieuwe argumenten werdeu echter door de olerioale sprekers niet aangevoerd men wacht ze ook niet evenmin van de auticlericiden men beschouwt het geheel als een apiegelgevecht dat alleen hem belang inboezemt die er veimaak iu viudt Bij de Donderilng gehouden benoeming voor de Acadcinie Jranqai ti ziju gekozen de heer Labiche iu de plaats van Sylvestre de Sacy en de heer Maxime du Camp in de plaats van Saiut llené Taillandier Bij de discussie in de Belgische Kamer over de couveutie vau Terneuzen verklaarde de Min van Buileiil Zaken dat de liju Antwerpen llotlerdum ni t uiL tr dan 6 mlllioea gulden zou kosten De algeVaardig ie do l 5cker achtte de stad Aulwerpeu bedrei tl luor de conwiitie en verlangde dat de Higeeiiiig de stad zou ti gemoet komen door afscliaftinj van de ton en bakengelden van af het tijdstip dat de couveutie in werking zou worden gesteld dat amendement sierd niet eens in stemming gebr icht en de conventie werd aangenomen met 80 tegen 3 stemmen 6 it den bleven buiten stemming Om ceu einde te mukeu aan het voortdurend tijdverlies door de lersolie leden aan het ISugelsche rarkment berokkend hteft de heer Stafford Xorthoote het ïoorslil lot eene vi ranjlering iu de bepalingen van orde in hei Lagerhuis gedaan Wordt het voorstel nangenomeu dan zal wanneer een der leden het gezag des voorzitters miskent of opzettelijk de werkzaanihedeu van het Huis ophoudt de voorzitter de vraag lellen waarop zouder debat duor het Huis geantwoord wordt moet dit lid voor het overige deel der zitting voor dien dag geschorst worden iu de uitoefening zijner rechten als lid Crebeurt dit voor den derdeu keer in dezelfde zitting dan zal de schorsing eene weck duren of zouveel langer als het Huis bij motie zal bepalen iij de beraadslaging over deze motie zal het daarbij betrokken lid worden gehoord De dagbladen stellen zich niet veel voor van de uitwerking dezer bepaling hoezeer zij het goedkeuren dat de regecring althaus tracht de obstructionists binnen de perken te houden Maar de bepalingen volgeus welke het Parlement arbeidt geven hun nog zoo menige gelegenheid om bet debat p Ie houden dat men wanhoopt ooi afdoende betfVseiiap daarin te orengen De gehichlheid der Eagelschcn aan de overlevering eü hun groote eerbied voor de geschiedkuudige oiitwikkeliug van hun staatswezeu beletten hen al die oude bepalingen en precedenten iu eens op te ruimen en ie vervangen door een systematisch reglement van oide De aanvang van deu parlementairen arbeid in Italië keuinerkt zich door bezadigdheid De Kamer der Afgevaardigde heeft zeer wijselijk besloten hare werkzaamheden te hervatten op het punt waar zij ze vóór de sluiting li irer zittingen gelaten had met haudhiving van alle vroegere commission Daarmede is veil tijil gewouöen en kon de regeering dadelijk overgaan tot de aanbieding van het wetsontwerp op de gemaalbelasting De beraadslaging daarover zal naar alle waarschijulijkheid reeds over eenigen dagen kuuncn beginnen Het Kabinet toont dat het voornemens is zoo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan het programma bij de troonrede tot opening der Kamers ontvouwd De heer Coiroli heeft eeu wetsontwerp aangeboden tot uitbreiding van hit kiesrecht eu een ontuerp tot wijziging der gemeentely protinciale wetgeving Uit l t r birg wordt aan de Daily News gemeld dat aldaar berichten uit Tiflis van 24 dezer ontTangcn zijn volgens welke Perzié ondanks de felle koude yverig voortgaat met het bijeentrekken van troepen Het korps van Aberdegan had Tauri verlaten om zich naar Teheran te begeven en volgens geloofwaardige nndedeeliiigeu zon een Perzisch leger naar Herat optrekken en een observatiekorps langs de Caspische zee vormen Perzie wenschl Iltrat te bezetten onafhankelijk van den inyloed van Kngeland V Ten opzichte van het netelige vraagstuk met Herat iu verband staande oppert Novae Vreixya het denkbeeld om die stad aan Ferzië af te staan en haar gebied te beschouV eu als een onzydige gordel welke Indié van de Russische bezittingen in MiddenAzic scheidt De republikeinsche conventie van den staat NewTork heeft zioh met een meenlerheid van 37 steramen menverklaard voor de candidatuur van Grant bij het Presidentschap Dinsdag a s a il een groot werk zijn tot stand gebracht de doorgraving van den üülthard BINNENLAND GOUDA 28 Februari 1880 Aaiistaauden Woensdag zal eene vergadering van de 1 Dcbat mg Chb i worden gehouden waarin als spreker zal optreden de heer A L Schmidt Jr Zijn onderwerp zal zijn De zedelijke invloed van het ïooueel eu de door hein Ie verdedigen stellingen luiden lo Aan zijn oorspronkelijke bestemming kweekschool van deugd en zedelijkheid heeft het touneel skclits weinig bAiitwoord 2o De schoRbnrg is thans een uitspanningsplaats eu uiet meer 3o Alleeu van een iooncel door den slaat bekostigd is eeu moreel gunstige iuvloed te verwachten De brief van de Kamer die iu ons hoofdartikel genoemd wordt is van deu volgenden inhoud Gouda deu 25 Febr 1880 Na keunis genomen te hebbeu van uwe ontwerpkeur op de stoomvaart iu de boezemwateren van Rijnland achten wij ons verplicht U mede te deeleu dat er naar onze meening ernstige bezwaren bestaan tegen de door ü in art 2 dier concept keur voorgestelde grootste snelheid Wij ziju van oordeel dat door de bekrachtiging dezer bepalingen de stoomvaart op de iu dit artikel genoemde wateren geheel te niet zoude gaan helgeeu voor onzen handel en onze nijverheid die gruotendeels door den aard hunner artikelen van den waterweg moeten gebruik inakeu hoogst bedenkelijke gevolgen zoude hebbeu De zoogenaamde snelheid van 80 M per minuut die herhaalde malen voorkomt wordt overtroffen door de snelheid i n de trekschuit en deu postbode terwijl ook de andere maxima in geene verlioudiug staau tot de werkelijke snelheid der stoombooteu Wij meenen dus met den meesten ernst te moeten aandringen op eene verhooging der door ü voorgestelde maxima eu speciaal op het geheel vervallen der voorgestelde snelheid van 80 M per minuut Dk K iMER enz Aan Dijkgraaf en Hoogheemraden vau Rijnland te Leiden Zoüilr i ileae is verkregen zal de uieiuve M ialscliapnii de uitvoering van het Friesohe tramwrgnet met kracht iu haudeii nemen Staten Qeneraal Tweeue Kameu Zittiug van 26 Februari 1880 In deze zitting is de heer Nijst beëedigd lugekomeu is de conventie omtrent het Kanaal van ter Neuzen Op eeue interpellatie van deu heer Seliiromelpenniuck vau der Oije antwoordde de regecring dat tegen dje concessie verlenging voor het droogmaken van den Horstermeer Polder by de defensie bezwaren bestondeu Op het verzoek van den heer Kerkwijk legde de heer van Lijudeu de correspondentie met den heer BlochausPu over omtrent dedipioraatiekc verlegenwoordigiug van Lnxembuig welke Luxemburg beschouwt ds een integreerend deel der conventie hetgeen de heer van Lijnde u echter ontkende iLiaudug zijn eeuige kleine wetten aan de orde Donderdag werd het getuigenverhoor in zake Piueott s Kerdijk voortgezet op het puut waar het Woensdag was geslaakt namelijk bij het debat tu sohen getuigeu Schalkwijk en Boter aans ecnerzijds eu deskundige Vermeulen anderzijds terwijl ook de beseliuliligde die thans met zijn geleide van rijksveldwachters op de estrade had plaatsgenomen uu en dan zich in het gesprek mengde Alleen waren thans iin vragen èu antwoorden pertinenter Get Schalkwijk gaf nader inlichtingen omtrent de correspondentie en de wijze van factureering Hij achtte het wel mogelijk dat verschillende goedereu b V een aantal oubruikbare geweren naar de kust waren gezonden om de uilzendingen grooter te makcii zoniltr dat Ktrdijk er iels van wist Door get Boterinaus worden nadere inlichtingen gegeven uintrrnt de hoüfilen iu de b icken In de Afrikaansche hadden Kerdijk en Piucuffa niet ieder een afzonderlijk hoofd 111 1 ir een gezamenlijk hoofd iu de boeken vau de iiriua K eit P hadden beiden een afzonderlijk hoofd In dat hoofd werden zij gecrediteerd voor al hetgeen waarop zij aanspraak hadden tanticiues di videuden Hen der raadslieeren zegt dat in het rapport staat dat beide hierin in dien tijd ƒ 1 183 641 hebbeu genoten terwijl get liutermans heeft verklaard dat zij per jaar 60 mille genotfu of 6 ton in 11 jaar Wat is nu mei de andere 5 ton vooi i i i allen ieluige Boterin tns zigl dat naar zijne biyehouwiiig die Süin in de kas js gebleven en Op de vraag of dit kan opwegen tegen de posten die zij voor huune rikeniiig hebben genomen antwoordt getuige Büterraans dat die posten in rekening zijn geboekt op irina K en P niet op hun hoofd Als zij een post Aii ƒ bO ÜUO voor hunne rekening n inien werd dit op hun credit gebracht terwijl op hun debet stond wat zij te goed hadden Vervolgens vangt het verhoor van den deskundige Huygens aan die verzekert dat de boeklioudirs moeten geweten hebben de valschhcid der botkingen en dat de direolcuien de innige overtuiging Inoeteu hjbben bezeten dat commissarissen nooit een oog in de boekeu sloegen Het rapport wordt hierop voorgelezen Op de vragen dis verdedigers verklaart getuige Boterinaus nog dat de privé betulingen voor Kerdijk uitgingen vau het kantoor De contributicn werden aan het kantoor betaald en van daar gingen bedragen van ƒ 500 a ƒ 600 naar mevr Kerdijk als deia behoefte had Nooit heeft getuige waargenomen dat Kerdijl ooit het spel Ifef had wel at hij daarvan een groote vijand fras Hiermede is het verhoor dor getuigen a charge afgeloopen en dat der getuigen a decharge aangevangen De zitting van gisteren ving aan met het verhoor van den besch Kerdijk De besobuldigde gaf siiib ktnd antwoorden oodat vaak niets was te verstaiff Ily blijft volhouden dat Pinootts de man was die een sterken invloed op hem uitoefende eu hem een sluier voor de oogeii hield Van de valsohe boekingen droeg hij geeu kennis Botermans maakte met Pincolfs de boeken in orde Besch heeft nooit de boeken onder de oogen gehad Met ijver werkte besch aan de zaken waarvoor hij stond de inkoopen de engagementen den handel Dat was zy werk In de acte van beschuldiging heeft hij voor het eerst gezien den eersten valsohcu post van ƒ 80000 lïesch meent zich te herinneren dat Pincoffs hem toen gepersuadeerd heeh eeu klein gedeelte daarin bij te dragen en toen zij besch ga je gang Vai det terugboekingen weet besch niet Mankte hij soma aanmerking dan zei Pincolfs idtijd jij hebt er nieU mede te maken ik sta voor de financiën die zijn voor mijne verantwoording Van de zaken waarvoor besch geen orders heeft gegeven weet hij niets en kreeg hij zelfs geeii kennis Van de boeken nam hij nooit inzage omdat dit de zaak van Pincoffs was Dat de balansen opgedreven werden zaff hij maar als h aanmerkrtiijcn mankte zeide Pincofl s daarvoor zal ik zorgen Besch h ft hem geloofd en blind vertrouwen in hem gesteld Over de balansen heeft besch nooit en de commissarissen vergaderingen gesproken Pincolfs zat aan het hoofd van de tafel Bi sch kende de cijfers uiet ei sprak dus alleen over de details vau deu handel Wel diende hij met P de balansen iu maar te goedi r trouw Omtrent het oogenblik waarop Pincoffs hem des Zondags de catastrophe mededeelde geeft besch treffende mededeelingcn Pincolfs zeide als de familie hel noodigde geld zes ton uiet bij elkaar brengt ga ik met vrouw en kinderen naar Amerika En toen besch vroeg en ik dan toen zei Pincoffs ga jij ook maar Besch antwooidde toen echter dat uooit ik heb nooit een cent van de somm n in mijn zak gestoken Toch gevoelde besch diep zyu oompromittereuden toestand en uit wanhoop ging hij naar België Uit de zaak heeft besch nooit meer genomen dan hem toekwam aan commissie en nog niet eens het volle bedrag daarvan Van de boeken van K en P nam hij evenmin kennis De cijfers heeft hij eerst uit de acte vt n beschuldiging leeren kennen Botermans en besch hebbeu zich vaak tegen de boekingen gekant maar dan zei Pineoffs ik doe het afgedaan en dan had hij zooveel redenen dat wij blij waren als wij rust van hem hadden Genoten heelt besch nooit anders dan wat hij noodig bad voor zijn huishouden en dat is geblevm ver beneden de 2 pet commissie Ziju deel der dividenden en zijn winst op de aandcelen is wel geboekt maar nooit heeft hij dat ontvangen Alles bepaalde zich tot de 3 pet Op de vraag waarom hij dan niet geweigerd heeft de balanscu te ondertcbkeuen antwoordt besch dat ware eeu denunciutie vnn Pincoffs Wel wist hij dat de cijfers onwaar waren maar hij had in P blind vertrouwen en deze zeide steeds alles zal goed gaan ik zal mijn gedrag aan coitnuissarissen blootleggen als de zaak in orde is ii alles wat ik doe is in t wnarichtig btlai g der Uiudeelhouders Commissarissen zullen niij later op hun bloote knieën danken dat ik iu moeielyke dagen zoo heb gehandeld Dan zeide Pincoffs zal ik krachtig staau voor commissarissen en als hij daarover bozig was dan viel er niet te praten Op de opmerking dat het toch alles afdoende zou geweest zijn als hij geweigerd had de balansen te te keucn zei besch dan zou ik P niet in staat hebbeu gesteld de zaak in orde te brengen Wat deu brief aan Botermans en ïillemau betreft hij heeft dien geteekend nadat P dien eens had voorgelezen en misschien nog niet eens gelijk bij dien had geschrevin Besch zegt niet vlug van opvatting te zyn eu Pincoffs zelf zeide tagchend die brief ziet nooit het daglicht over eeu jaar is die verscheurd Pincoffs zette besch voor eeu fait accompli Hij werd ook met dien brief door P overbluft Door deu proc gen werden vervolgeus nog eenige vragen gedaan waaruit blijkt dat besch aanwezig was als Botermans met Pincoffs de valsche posten besprak Hij heriunert zich echter niet of toen ook de opzettiugen van de cyfers van den hoofdagent werden bi sproken Maar iu elk geval is dat geeu quaestie van handel Aan deu hoofdagent schreef besch niet de opdrijving Hy erkent verder de ƒ 30000 sjaars genoten te hebben terwijl hij wist dat er geen winstcijfer bestoud Hierna vatte de proc gen Romer het woord op tot het nemen van zijn requisitoir De slotsom daarvan was dat hij de schuldplichtigheid van Kerdijk ten volle bewezen achtende requireerde dat Htury Kerdijk zou worden schuldig verklaard aan 54 valschheden in geschriften en aan bedriegelijke bankbreuk eu veroordeeld tot 8 jaar tuchthuisstraf betaling van 108 boeten a ƒ 50 en in de kosten met aanplakking van het arrest te s Hage en Kotterdam en een uittreksel er van aan de koopmansbeurs aldaar en bekendmakingen er van in de N Mullerdamtcke Courant De verdediger mr van ligch heeft daarop zijn pleidooi aangevangen Pleiter zeide dat hij zioh voorstelde uitvoerig de vraag toe te lichten Bestond bijbfsch opzet om te misdoen En al dadelijk geloofde hij die vraag ontkennend te moeten beantwoorden en op grond daarvaazou hij tol vrijspraak moeien conoludceren Te Arasterdain heeft zich gisteren nacht een ontzettend geval van waanzin voorgedaan Calh Elis Knuif oud 50 jaren huishoudster bij den heer Corver Hooft op de lleerengracht is door haren broeder in den slaap de hals afgeauedeu De vrouw had haren broeder gevraagd den nacht bij haar door te brengen omdat zy niet gaarne alleen was D jlader heeft vroeger geruimen tijd in het krankzinnigengesticht te Deventer doorgebracht wegens mooriJ te Ootmarsum gepleegd op zijne vrouw en zijn kind Woensdag is een aanvang gemaakt mtt het overbrengen van een gedeelte der prijsvoorwerpeu besterad voor de algemeene verloting ten voordeele an waterenoodlijdenden uaar de Gothitchc zaïd in den Haag INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Nu men aan het verplaatsen eu aanvullen drrbrievenbussen in onze stad bezig is veroorloof ikme attent te maken op de plaatsing eener brievenbusop of oumiddellijk bij de Markt zijude het centrumder stad en tevens de plaats waar eigentlijk dehoofdbus behoorde te zijn i Wanneer men een brievenbus plaatste tegen het Stadhuis dan zou aan een billijken wensch der marktbewoners worden voldaan en tevens in eene behoefte worden voorzien GoDBA 27 Februari 1880 X omstreeks 00 000 Door de hoofdcommissie Werd besloten oiu de door haar bijeen te brengen gelden te storten bij de algemeene commissie voor den watersnood te Amsterdam Gisteren werd door den thesaurier der verlotiugscommissie eeu eerste bedrag van ƒ 25 000 naar Amsterdam overgemaakt Naar gelang de gelden van de sub coramissiëu inkomen zullen die stortingen worden voortgezet De afdeeling Deventer der Vereeniging Volksonderuij besloot Maandagavond de afdeeling te ontbinden Burgerlijke Stand GEBOBBKN S 5 feb Teuna ouders J Bontenbal en M van Vliet 2r Heiidriens Johannes ouders C Bijnhout euS Ufeber 28 Anna ilhelioiua ouderi H W G Koning en i M S iluuion Hnijgeus OVEltLKDE N 25 Feb A Begeer 8 m 26 B Schinkel 4 j S m A Bloot 2 m 87 J de Korte 4 m ONHEHROCWD 27 Feb E Nahuijsen te Utrecht 33 j en J van der Maas 29 j S Boenluk 49 j en I de Jong 41 J 11 de Vries 85 j eu S V van Leeuwen 19 j ADVERTENTIES il Ondertrouwd m 1 omdat na het totstandkomen der nieuwe wet op het lager onderwijs de zorg voor die volkszaak van zelve bij het verscherpte rijkstoeziclit berust 2 omdat wat er voor eene daarbuiten staande vereeniging te doen overblijft grootendeela behoort tot de werkkring der Maatschappij tot Nut van t Algemeen 3 omdat het mitsdien niet dan gewenscht kan ziju bet aantal vereenigiugeu iu te krimpen waar dat zonder schade voor de zaak der volksontwikkeling geschieden kan Eindelijk werd besloten de kas der afdeeling te schenkeu aan de Maatschappij tot Nut van l Algemeen ten behoeve der commissie ter bestrijding van schoolverzuim Aan den voorzitter eu aan den secretaris werd opgedragen pogingen aan te wenden den arbeid der dames die door persoonlijk bezoek het schoolverzuim bestrijden en die daarmede wel wenschen voort te gaan voor het doel te behouden E NAHUIJSEN van utrecht en S 1 J VAN DER MAAS u Gouda 26 Februari 1880 Ija Algemeene kennisgeving ja V Geboren T A NNA IvILHeTmÏNA dochter van H W G KONING en J M KONING SaLOMON Ht IJOEXS Gouda 28 Februari 1880 Al die ieta te vorderen heelt van wijlenJufvrouw Wed BEGEER Jillkba gelievebiiiuen acht dagen hunne rekening iu televeren bij VV BEGEER Wed BOSxMAT Korte Tieiideweg VRAAGT tegen Mei EENE FATSOENLIJKE DIENSTBODE een burgerpot kunnende koken DAGMEISJE GEVRAAGD In een klein gezin wordt gevraagd een DAGMEISJE of KLEINE MEID Adres Bureau dezer Courant onder No 408 Vooiioopliïc Aankonilisins In den loop der maand MAART of APRIL 1880 op nader te bepalen plaats en dagen zal ten overstaan van den Notaris Mn I MOLENAAR gevestigd te Waddinxueen piibliek worden Oeveild en VerJcocIit de kapitale Bouwinanswouing genaamd tnet de daarbij behoorende 73 42 70 Hectaren WEI HOOIen BOUWLANDEN alles aau eene party gelegen in den Zuidplaspolder binüen VVADDl XrEE Alle voorloopige informatiëu ziju te verkrijgenten Kantore van de Notarissen vak ZIJP eu JONKER te Amsterdam en ten Kantore van denNotaris MOLEN AAR voornoemd JXKIEBERT MARKT eofi maakt bekend dat zjjn Atelier VAN AF 4IEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLB PORTRETTEN Zeer fijne VERGEOOTINGEN naar de laatste vindiug