Goudsche Courant, zondag 29 februari 1880

l Woensdag 3 Maart 1880 N 24S1 OPKEIMII G mn af MAAIXDAG I MAART EN DE OVERIGE DACEI DER WEEK GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken K 7 en 8 RAADT B 200 en Peperstraat bij Gebr de VOORTZETTING DER a i ooT E o Pi Triis i zisra van JaponstoffeHj Lakens Buckskins afgepaste Tafelgoederen Servelgfoed Diemets Zakdoeken enz lot veel verminderde Prijzen ¥ w m BMMWm Westhaven SIESEOTTELAIIIJ J H Rosbergen ONTVANGEN PUIK HEUSDENS NIEUWLICHT gebotteld op Flesschen UIT DE HAND een HUIS met vier Kamers Keuken Tuin er achter beschoten Kap en Meideknniertje voor en achter aan het water alsmede eenige Loodsen ea Schuur t9 zamen groot plus minus 1300 □ Meters zijnde geschikt voor een Fabriek De perceelen zijn te aanvaarden 1 MEI aanstaande ïe bevragen onder No 407 bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Ikcrcn KIceding MagazIjn MARKT A U 0ntvaii2 cii de Mcuwste la lil M iLEESEnlLEEEEHIJ TE GOUDA Flaweelen Singel R 590 De ondergeteekende geeft hiermede beleefdelijk kennis dat hij met I Maart zijne geheelnieuw ingerichte KLEEDERBLBEKEBIJ zalopenen en beveelt zich minzaam aan tot alles wat tot het vak behoort Voor prompteen soliede behandeling zal de meeste zorgworden gedragen Gouda B LEERINTVBLD De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hij DONDERDAG 4 MAART a s Gouda met zyne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal z u bij Mejufvrou w de Wed A HABDI JZEB Sociëteit iVredebest op de Markt s Haoe Oiticikn Ondergeteekende maakt aan het geëerde publiek bekend dat hij heden heeft ontvangen eene fraaie collectie Nieuwe FRANSCHE en BELGISCHE DOOEEOOKEES PIJPEK voor TABAK en SHAGG in verschillende kleuren B WAGEN A AR Pijpeufabriekaut Küipersteeg No 220 M S A ALEiVS Wercldberocindcllaar licrstcllef Faalt nooit in het wedergeven v de ifiBgdige kleur aan giijze haren vlekt geenhuffl of linnen Deszelfs werking is zeker en volkomen Het is geen verw Hoofd Depot bjj Cfls VAN VIVE Sr alhier Coiffeur et Premier Postichenr Gouda Druk van A Buinkman Voorhanden bg W N Raaijmaakebs HAVEN VEKSniE APPELBOLLGIV en verschillend ander gebak ZOETE en DRINK CHOCOLADE in diverse prijzen Verscheidene soorten GROENTEN in blik en ewt Tegen hoest en verkoudheid de reeds zoo gunstig bekejtde BOESTCAEAMELS HOI T ËiLING TE KOTTERDAM op WOENSDAG 3 MAART 1880 des middags ten 12 Ure in het Verkooplokaal aan den OostSingel ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN COENRJ AD LACH van Ca 150 000 stuks Vuren en Orenen Petersburger roonstadtsche Zweedsche Memelsche en Wyburger Delen en Platen Coperw Vuren Delen Ribben en Sehrooten Amerikaansche Grenen Velen Ellens en Kolders Narva Sparren Riga Grenen Masthouten en Bergroeden Vuren Spieren enz f Coulant zal geveild worden eene Lading Vuren Petersbnrger Delen nieuwe aanvoer en eene aanzienlgke partg Amerikaansche Grenen Balken Eiken Jilbhen epz Liggende vqor den wal en op de Werf Rotterdarasch Welvaren en in de NienVe Loods in de Eliftabethstraat aan den Hoogen Zeedijk te Rotterdam De Balken liggen in de Buizenwaal te Delfshaven On Boot ligt Maandag Dinsdag en Woensdag aan de Werf van den Heer H de OOG Het Hout is 5 dagen voor den verkoop te bezichtigen eo ligt gemakkelijk ten vervoet te water en per as Notitiën zijn bg den denr yaarder voornoemd te verkrijgen J de JONG Az j Mr TIMMERMAN INSTRUMëNTëëLE ZmVERUR van H blem nUZEN SLAAPKAMERS en MElTJHL Kuipersteeg E 227 KENNISGEVING Nationale Militie EERSTE ZITTING van den MILIIIERAAD BUEGEMEKSTERen WETHOUDERS an Gouda brengen ter kenni mn belan hebbeii ieD dat de EER STB ZrrriNG van den MILITIEEAAD bedoeld by arl 86 der wet van den 19den Aogustu 1861 StaaUbtad No 72 zal plants hebben op het Raadhuis alhier Dinsdag den I6n Maart 1880 des namiddags ten 1 nre voor hen die bij de loting getrokken hebben No 1 tot eu met 65 en voor de hoogere nommers Woensdag den 17n Maart daaraanvolgende des namiddags ten IS s ure In deze zitting moeten verschijnen de Vrijwilligers lant de Militie en de Lo eliugen die vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid gebreken of gemis van de gevorderde lengte terwijl daarin tevens uitfpraak wordt gedaan omtrent ben die vrgslelling heblien ing di fid en alle verdere Lölel ngen Voorts wordt den Loteling die zijn bewijzen tot vrijstelling nog niet heeft ingeleverd herinnerd i t om vrgstelling te erlangen wegens HHOB DERDIENST of te lyn EENIGE WEITKjE yX OiV volgens art 21 van het Koninklijk besluit van den Ssten Kei 1862 StaatMad no 46 vereischte bewijsstukken uiterlijk tien dagen vuór den dag waarop de Eerste Zitting van den Militieraad wordt geopend by den Burgemeester moeten worden ingeleverd en dat hij die voor bovengenoeradeo Miütieraad niet is verschenen gehouden wordt geene redeiien tot vrystelling te hebben en voor den Jieust woVdt aangewezen terwgl hel niet ontvangen van eeiie iMJzondere kennisgeving of van eert oproepIngsBilJet niet ontheft van de verplichting tot het verschijnen voor den Militieraad of tot het indienen van Ie tot staving der redenen van vrijstelling gevorderde biwijsnukken Gouda den 2n Maart 1880 Burgemeester eu Wethouders voornoemd VAN BERUEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Parlementaire Werkzaamheden De w rkzfcüinheden der tweede kamer bepaalden zich in deafgeloopen week hoofdzakelijk tot het onderzoeken der ingekomen wetsontwerpen in de afdeelingen De twee nieuw gekozen leden de heeren Tak voor Amsterdam en Nijst voor Maastricht werden toegelaten Dat de Amsterdamsche kiezers den afgetreden minister een bewijs van sympathie gegeven hebben is niet te verwondereu de heer Tak toch heeft het kanaal door de Geldersche vallei voorgesteld en krachtig verdedigd de afstemmiug heeft hem de portefeuille doen nederleggen nu l an hij als vertegenwoordiger trachten te verkrijgen wat hem als minister mislukt is een goeden waterweg voor Amsterdam naar den Eyn De heer Njjst is op politiek terrein een onbekend persoon toch is deze verkiezing van eenig politiek belang omdat door den heer Nijst de overwinning behaald is op den candidaat der geestelijkheid in wier veelvermogeude bescherming hij zich niet mocht verheugen Zon deze verkiezing het bewjjs zijn dat in Limburg ook weder een andere geest ontwaakt of heeft men slechts te doen met lokale omstandigheden die niet zelden van den grSotsten invloed zgn by verkiezingen In de zitting van Donderdag waren twee interpellatiën aan de orde De heer öchimmelpenniuck van ider Oye vroeg waarom de regeering gemeend heeft de verleening der concessie tot droogmaking van den Horster meerpolder beoosten de Vecht in Utrecht niet te kunpen bevorderen waar noch een wet op de onteigening noch eenige rijkssubsidie voor dit werk wordt ge 9raagd en zelfs door de betrokkenen wordt aangjpboden aan de kosten voor eventueele defensie Jmangen zooveel mogelijk te gemoet te komen De ministers van watentaat en oorlog verdedigden de houding der regeering op grond van defensiebezwaren Voor de zoo kostbare Hollandsche waterlinie zjja die wateren noodzakelijk werden zij droog gemaakt dan zouden kostbare werken noodig ign om die linie in orde te houden uitvoerig besprak de minister van oorlog de geschiedems der droogmaking waarvoor reeds in 1853 coneessie is aangevraagd in 1856 werd een gemengdacoramissie benoemd in 1858 rapport uitgebradtt alle ministers van oorlog hebbïn achtereenvolgens bezwaren gemaakt nit het oogpunt derJefensie Gedeeltelijke droogmaking dier pitissen met het doel om grond te winnen kan nooit aanbevolen worden en droogmakiug van alle plassen beoosteh de Vecht kan dan alleen plaats hebben als de noodige werken voor de verbetering der defensie worden aangelegd Wel was de interpellant met die verklaringen niet tevreden doch bepaalde voorstellen deed bg niet later hoopte hg Op de zaak terug te komen Een zaak heeft men uit die discussie kunnen leeren Hebben velen beiwaar in de hooge cjjfers van de begrooting van oorlog achten velen vermindering dringend noodig het is nu weder gebleken dat de defensie nog meer koat dan door die cg nhnrordt aangewezen Men ziet veel maar er is nog meerwatniet zoo dadelgk in het oog springt die plassen zouden drooggemaakt zeker vrij wat meer rendeeren dan tegenwoordig dat nadeel komt ook ten laste onzer defensie al wordt de begrooting daarmede niet belast De tweede interpellatie richtte de heer van Kerkwijk tot den minister van buitenlandsche zaken om overlegging van stukken te verzoeken aangaande de conventie met Luxemburg gesloten De minister was terstond bereid om aan dat verzoek te voldoen Meer belangstelling dan die parlementaire werkzaamheden heeft zeker bet rechtsgeding gewekt dat thans voor den hoogen raad der Nederlanden gevoerd wordt H Kerdijk staat terecht om zich te verantwoorden omtrent het gebeurde bij de Afrikaanschehandelsvereeniging En het getuigenverhoor en de eisch van den procureur generaal en de verdediging door den advocaat van Gigch zullen zeker door de vel6 slachtoffers van die treurige geschiedenis met belangstelling gevolgd zijn £ n wat zal de indruk zijn die een en ander niet sleohts op belangstellenden maar ook op het algemeen maakt Zeker geen aaiigenanie Uit het proces toch blijkt van jarenlailge knoeierijen door één directeur begaan door den anderen stilzwjjgpnd goedgekeurd en door commissarissen bekrachtigd En nien moge nu alle schuld op den afwezigen willen werpen men moge zich verschuilen achter den invloed dien deze uitoefende men moge de zwakheid van den beschuldigde hoog laten klinken en het medelijden der rechters inroepen dat alles neemt niet weg dat hetlgeheele geding een hoogst treurigen indruk maakt Of wat tnoet men denken van hooggeplaatste niani ien die voor de hoogste rechtbank des lands moeten verklaren dat zij jaren lang als commissaris aanzienlijke sommen hebben getrokken zonder dat zij ooit aan de verplichtingen die op hen rustten hebben voldaan wat moet men denken van een man die jaren lang aanzienlijke voordeelen genoot en toch kon en moest weten dat die op onrechtnuttige wijze verkregen waren f tnuiti Het gaat nu gemakkelijk den gevluchten directeur alles te wijten hij kan en zal zich ook niet verdedigen toch is de positie der commissarissen niet benijdenswaardig en ziJ zijn zeker meer te beklagen dan den eenvoudigen burgerman die in hun doorzicht vertrouwen stellende een gedeelte zgner spaarpenningeu aan hun toezicht en controle heeft toevertrouwd Niet te veel kan het herhaald worden dat het gebeurde voor velen een ernstige les moge zijn Alleen door een nauwkeurig toezicht door strenge controle zal het mogelijk zgn het vertrouwen dat ernstig geschokt is te herstellen Zijn er nog lijdende maatschappijen men ruime die op men zuivere den dampkring en men zie vooral goed toe aan wien meu gelden toevertrouwt Moge dit proces het laatste zyn wat onsaan de noodlottige catastrophe van het afgeloopen jaar herinnert L BXnTENLAND Uuitenlandscli Overzicht De Petersburgsohe dórrespondent van Daily Jfemt seint onder dagteekening van Vrfldag dat de bciioeniing van generaal Loris MelikofT tot hoofd van het uitvoerend gezag het hooKlouderwerp der beschouwingen in tie Russische kringen blijft Onder alle klassen der bevolking is er slechts ééu stem oin de benoeming en de daaraan voorafgegane be Initeo goed te keuren zeltr onder hen die met den tegenwoordigen staat van zaken niet volkomen ingenomen zijn De berichtgever zondert d arvan natuurlijk nit de bende anarchisten die in r ene geregelde maatschappij te huis behooren Hg komt tot de slotsom dat een krachtig eu doortastend bestuur dringend noodig is Gisteren zegt hij verder sloot de beurs in eene vaste stemming toen bet bericht der benoeming vau generaal Loris Melikoff bekend werd Hedeu was het merkelijk flauwer waarschijnlijk ten gevolge vau den indruk in het buitenland door de beijoemiu van een dictutor veroorzaakt Doch te Petersburg voornamelijk in de kriiigeu waar men met genera tl Loris Meltküff en zijn vroeger bestuur nauwkeurig bekend is wordt iu geeiien deel de vrees gdkoesterd dat de uilgebriide mnolit waarmede hij bekleed is tol kwade gevolgen leiden zal Zijn vroeger bestuur hoewel op een minder belangrijken post rechtvaardigt de verwachting dat hy met geestkracht doch bezadigdheid zal Ie werk gaan Zijn vrijzinnige denkbedden ten opzichte van de pers en andere aangelegenheden zijn bekend zoodat ieder overtuigd is dat voor de gewichtige betrekking welke thans in het leven is geroepen geen geaohikler man kon gekozen worden Ongetwijfeld zullen de verontrustende peruohten in het buitenland voortduren en deze gelegenheid te baat werden genomen voor het verspreiden vau overdreven mededeelingen over infiecbtenisnemingen enz Ik kan de verzekering geven dat de berichtm welke dienaangaande uit Duitsche en Oostenryksche bron aan de Èngelsche bladen geaeiud worden van allen grond ontbloot zyn De Fransche bladen houden zich sedert eene week bezig met de arrestatie te Parijs van zekeren Hartmann die door de Knssiai è regeering voor medeplichtig gehouden wordt aan den aanslag op den keizerlijken trein te Moskou en wiens uitlevering aan de Fransche regeering is gevraagd Frankrijk heeft echter met Rusland geen uitleveringtractaat en zal dat vooreerst ook wrl niet sluiten wijl het Russische stelsel v 111 strafvordering niet aan de beschuldigden d waarborgen aanbiedt welke tns chen beschaafde vmkeren den grondslag der uitlevering van misdadigers vormen Men neemt Het du den pnfict vau politie reeds zeer kwalyk dat hy op verzot k der Russisehe ambassade den man heeft gevatiiïf o genomen Als hij zonder middel ïSö bestaan uf zonder legitime rende papieren was had men hem