Goudsche Courant, woensdag 3 maart 1880

é over de greiiïea motten üetteu en uiel geïaugcii houden ter iusiruclie iXü eeue zaak aau welke de Fr msohe ri Lriug vulkuiueu vrteiud is De iniuisterriuiil heelt du zaak iu huudeii vau dcu miuister run juslllie gesteld om er ecu juridisch advies over te erlangen Dtze scliijut de rechterlijke macht er weder Vuor te spannen Deze week moet de Fransche senaat weder een senator voor het leven beuoeuieu thaus in plaats ï in den heer Créuiieux De gematigde linkerzijde aan wie de beurt is om den republibeinschen candi l uit aau te wijzen heefl deii laor Albert ürcvy gekozen Niet ten onrechte verheft zich menige stiili legen die candidatuur De broeder van deu pri sideut der republiek is guuveriicur vau Algerie eeue belrekking die zijn vollen tijd eiseht llij zou dua het aantal senatoreu veruieerdeieu die slechts uu CU dan iu verloftijd de zittiuüeu beloekeu en de republikeiisohc partij zou feitelijk eeue stem laten varen ürcvy heeft verzekerd ï0oveel lust schijnt de man in de betrekking te hebbeu dat hij bij gewichtige steinniiugeu in 60 ureu te I rgs zou zijn Eu als er dan ook in de kolonie ecus iets gewichiigs te doen is Het iolüjut juist gezien van heu die deze keuse bestrijden dat ineu geeue De langverwachte redevoering vau Jules Siinon in deu beuaat hreft volstrekt niet dien inilrukgemaAt welken de rechterzijde er van vtnvachtte hij heeft niet veel anders vfrkocht d iii algeineeue phrasen De rechlerzijde verzette zich tegiu de sluiting der algemeene beraadslagiug maar zij kreeg haar eerste nederlaag Men rekent bij art 7 vast op een meerderheid van vier slerai eii Na een dricdaagsch debat heeft het Engelsche L i gerhuis Zaterdag het voorstel van Norlhcote betref 1 fende de obstrucliouislen aangenomen alle doar de regeering bestreden amendeuieuteij werden afgestemd In Italic is sedert zoolang sprake vau de atbchaffing der gemaalbclasting dat raeu zich moeilijk al de versohUleude wisselingen welke dit vraagstuk heefl ondergaan Voor den geest kan halen Het kan dusniet ondienstig geacht worden de volgende puntenin herinnering te brengen Op 7 Juli 1878 nam deKinier der Afgevaardigden het wetsontwerp aan totafschaffing der gemaalbelasting op de mindere graansoort en daar ook de senaat zich met dit ontwerp vereenigde is deze bi lasting sedert 1 Juli 1879 opgeheven De Kamer der Afgi vaardigdeu had tevensbepaald dat de gemaalbelastiug op de tarwe van laatstgeuocmd tijdstip af met een vierde zou verminderd worden en op 1 Jan 1883 geheel zou verdwijnfU doc i d c Senaat weigerde deze bepaling goedte keuren Sedert heeft de Kamer bij cclc nieuwe 1 stemming ha ir vrofger bi sluit gehaudhaald maar deSenaat ging tot de orde van den dag over iu afwachting van afduendt maatregelen waardoor hetmogelijk zou zijii du gemaalbclasting trapsgewijzeaf te schaffen zonder geïa r voor de geldmiddelen vau ieu Staat De ItaJliaaüMihe regeertn week iutusachen van haar eens opgevat plaji uiêt af Ipveriuigd dat het evenwiclit op de bij ootiug door de afschaffing dezer belastiiijj niet zal verUroteu worden is zij gelijk raeu weet oiihings overgegaan tot de benoeming van een zeker aanlal iiieniie senatoren ten einde zich van de meerderheid in de Eerslri Kamer te verzekereu Zij heefl thans bij de Kamer der Afgevaardigden een nieuw wetsontwerp ingediend waarbij van 1 Juli 1880 af de gemaalbelastiug op de tarwe met 1 lire 60 c per centenaar wjrdt verminderd en met 1 Juli 1883 tot de volkomen afschafüng wordt overgegaan Het is op dit standpuut dat de zaak zich thans bevindt BINNENLAND GOUDA 2 Maart 1880 Aan de bezwaren van de Kamer van Koophandel oUiier lege de voorgestelde grootste snelheid van itoowbooieu iu Uijulaud s boezemwateren heeft zich het dep touda der Ned Maatschappij Ier bevordering van N verheid aangesloten j Door het hier gevestigde Departement der Ned Maatschappij ter bevordering van Nijyerheid is we deroin besloten twee wedstrijden uit te schrijven iit melijk ein voor Potteubakkers bestaande in een funtaisie raas gedraaid en gebakken vplgens teekeniug de prijs is eeu bronzen medaille en 10 de prenvie een getnigschrift en ƒ B en een voor Leerlingen der Bargeravondschool bestaande in het boetsepren van een gotbisch blad op eengrootte van O 40 meter volgens teekening de prijs is een bronzen medaille en f B de péemie een getuigschrift en ƒ 2 bO De inzendingen worden verwacht vóór 1 Ji ni bijdeu Heer L Burgersdijk Aan J van ïienhsven te Werkendam coiviessionads van eeu stoombootdienst is vergunning verleend om dien dienst uit te bréideu op alle rivieren kanalen en zeegaten in Nederland Het plan ojn te Berkenwoude eene nieuwe openbare school met ouderwijzerswoning te bouwen zal lot uitvoering komen Iu het tijdperk van 25 Januari tot 21 Februari 1880 zijn blijkens ingekomen ainbtsbsrichlen door longziekte 8 runderen in Zuid Holland aangetast In het vorige tijdperk van vier weken waren 4 runderen door die ziekte aangetast Staats Cl De direotièn der spiiorweginaatschappijen zijn door den raad van toezicht op de spoorwegdieiisteu uitgenoodigd maatregelen te nemen oin jip een of andere wijze tegemoet te komen aan de ingediende I opmerkingen bij de llegeeriug omtrent het bezwaar dat dti beambten en bedienden bij de spoorwegen ondervinden om de openbare godsdicns toefeningen des Zondags jij te wonen Naar lltt Vaderland uit goede bron verneemt isde heer A Pruis van der Hoeven dqor den öouverneur tieueraal als regcerings ooinijiissaris naarAtjeh gezjuden ieneraal van d er Heijden blijft voorloopig in Aljch omdat in overleg met hem de maatregelen zullen worden beraamd voor de organisalie en pacificatie vau dat gewest Bij besluit van 23 Febr heeft het Z M behaagd 1 eene staatscommissie in te stellen ter voorbereidiug van eene wettelijke regeling vun het onderwerp der Vicarie sliohtingen 2o aan deze commissie op te dragen een geschied eu reclilskunitig onderzoek in te stellen nanr den oorsprong den vroegeren eu den tegenwoordigen staat vau die stichtingen in de ouderseheidcne deelen des lauds eu van de uitkomsten van dat onderzoek aan ons een verslag uit e brengen met zoodanige adviesen als zij raadzaam zal achten 3o Ie bepalen dat deze comini ie na voor de eerste maal door ons te zijn bijeengeroepen zal vergaderen te a Gravenhage of na van ons bekomen machtiging ook elders 4o te benoemen tot leden der oommissie mr J Telling raadsheer in den hoogeu raad tevens voorzitter mr B J Lintelo baron de Geer vun Jutphaas hoogleeraar in de reohisgeleerdheid te Utrecht mr W It S HmIcs vicepresident van het Kerechtahof te Leeun ftleu mr H Verloren van Therauat president ter arr rechtbank te Utrecht mr F G W Koker kantonrechter Ie Wageuiugen W vau Beuiiingen pred te Araeide en ïieuhoven A M van Lommel E K geestelijke te s Graveuhage 5o aan de commissie als secretaris toe te voegen G A N T Jansen van AIIerde i commies bij het dep vau justitie By besluit vun dezellde dagteekeuing heeft het Z M behaagd lo eene staals coniinisaie in te stellen tot herziening van het Burgerlijk Wetboek 2o aan deze commissie op te dragen aan ons tot uat einde de noodige voorstellen te doen in ijen vorm van wetten met daaibij behoorende memorien v n toelichting 3o Ie bepalen dat de commissie hare eiudbeslniten zal voorbereiden in drie ufdeeliugen zullende dj samenstelling der afdecliiigen nader door ons worden geregeld nief vaststelling tevens van zoodanige ulgemeeuc voorschrifieu als noodig ziju opdal niettegenstaande de arbeidsverdeeling de eenheid van het werk bewaard blyve 4o te bepalen dat de commissie na voor de eerste maal door ous te zijn bijeengeroepen hare algemeene vergaderingen zal houden te a Graveuhage of na van ons bekomen maolitiging ook elders terwijl de vergaderingen der afdeelingecr zullen gehoinlen worden ter plaatse door ons aan te wijzen 5 o te benoemen tot lid eïi algemeen voorzitter mr J J vau Meerbeke raadsheer in den hoogeu raad der Nederlanden tot leden mi J M Smits advoc ialgeueraal bij den hoogeu raad der NederlandA mr P E Feith raadsheer in den hoogeu raad der Nederlanden mr E T H P h A van BoiïWal Faure hoogleeraar bij de rijkauniveraiteit te Leiden mr C W Opzoomer Uoogleeraar bij de Eijksuniversiteit te Utrecht mr G Diephuis hoogleeraar bij de rijksuniversteit te Groningen mr A M van den Acker raadsheer in het gerechtshof tff a Hertogenbooh mr W J Triebels president delf urr rechtbnnk te Arnhem mr E W Gnlje rechta in de arr rechtbauk te Almelo mr A E J Nysingh kantonrechter te Meppel mr L J vau Oppeu notaris te Gulpen mr A P Th Eyssell rcchler laatavervanger in de arr rechtbank en advocaat te a Gravenhage mr W A van Hoek advocaat en procureur te Middelburg mr T van Hettinga Tromp procureur te Leeuwarden mr J C de Vriea advocaat en procureur te Amsterdam tot lid en algemeen aecretaria mr C Aaaer rechter in de arroud rechtbanlc te s Gravenhage 6 aan de commissie als S écretarissen toe te Toegen mr G J Ph gr iaf Seliimmelpeuiiiiick substiluul griffier bij de arrond rtchtbunk te Amsterdam mr W J Wiutgeus advocaat en adjuucl ooinmiea bij het dep van oorlog te a Gravenlinge r J W S A Verateeg advocaat en procureur te s Gravenhane Beide beslniteu in de Staatscourant opgenomen worden voorafgegaan door de rapporten van den minister vau justitie aan den konii g Staten Qeneraal Tweede Kameu Zitting van r Maart 1880 Iu deze zitting zijn aangenomen verschillende wets oiitwerpeii waaronder dat betrelfende hel verleeiien vau vergunning aan vreemdelingen om onder bepaalde voorwaarden de geneeskunal in huren gelieeleu omvang aan boord vau Nedrrlandaohe schepen uit te oefenen een amendement hierop van den heer Itombach tot uitsirekking der vergunning tot de oorlogsschepen is verworpen en dat tot bekrachtiging van eeu machtiging tot de uitgifte van erfpacht van gronden voor de Leidscbe duinwater muatscha pij aan de gemeente Leiden Ingekomen is de voordr cht tot heffing cner rentebelasting Aanstaanden Vrijdag behandeling van het adres van deu kapitein jnr van der Spiegel Blijkens eene mededeeling vau den voorzitter zal het onderzoek vun hel ontwerp Strafwetboek vermoedelijk iu het laatst dezer week afloopen eu zulleli voor het paiiachrecea uog eciige omwerpen thans in ataat vau wijzen o a het voorstel betrekkelijk de openbare middelen vau vervoer de handels eu fabriekwerken en hel voorstel Kerkwijk kunnen worden behandeld Aangeboden is het ontwerp heffing renlebelasting Er bestaat uoodzakclijkheid a Rijks middelenduurzaam en wtl zoo spoidig mogelijk door opbrengst der nieuwe belasiing te vtrsli rken Hetverlangen ia dat de voorilrachl nog ii de loopdezer zitting worde afgeclaau Zij is onafh mkilijk van andere voordrachten lot herziening iiin het belastingstelsel die bij het deparleinent in behandeling zijn Men wenacht dut de reiilebelasling reeds dit jaarbijdragen tot inkomsten der schatkist zou kunnenaanbrengen De miuister heefl het beginsel aangenoiocueener partiëele inkomsten belasting nnur den mnalslafvan werkelijk genoten inkoinslen uil alle kapilalcn die door ingezetenen zijn aangelegd anders dan iugebouwdeof ongebouwde eigeudoinnien of in ouderneiuingcu van handel en nijverheid Van alle iukomslen van deztn aard zal een vasle peroeiilngeworden geheven De belasting zal bedragen 2 tcuhonderd viln de belastbare soiu Voor 1880 slechts 1 ten houuerd De niiniater van financiën heeft bekend gemaakt dat gedurende het jaar 1879 aun s rijks munt vervnardigd en afgeleverd zijn voor rekening van hel rijk 1 000 000 tiencentstnkken en 2 000 000 vijfcentstukken voor rekening van particulieren 581 036 tienguldenslukkeu en 0 1Ü3 gouden duka en ongerekeud de gouden dukaten eeue noininule waarde waarde uitmukeude von ƒ 5 930 300 De tweede kamer had volgens de Haagsche kroniek der N Or Ct gehoopt de sectiewerkzaam heden voor het wetboek van atrafreclit in een week ten einde te brengen en eergialeren is men eerst tot boek II genaderd Waorachijnlyk zul dus het onderzoek drie weken duren om nu ebbler toch nog ieta anders af te doen vergadert zij in de volgende week bij tusscheupoozeu Ier behandeling van kleine ontwerpen Waarschijnlijk komt het vooratel van Kerkwijk over de burgemeestersbenoeming over een week aau de orde Van de fJpeBbare behandeling van de strufi el komt dit jaar naar alle waarschijnlijkheid niets De kamer schijnt niet geneigd te zijn zoo hoor ik om eeu lange zomer itting te houden gesteld dat t weiboek dan be haudedd zou kunnen worden en op i u ander tijdstip is er dit jaar geen tijd Door B en W van Amsterdam is aan den gefneenteraad voorgesteld om bij het aquarium van Artis een gebouw op te richten voor zoótomie voor ƒ 14 000 en ƒ 10 000 toe te staan voor inrichting eu meubilair van dat gebouw en de leerzaleu m het aquarium B eu W hebben er zoo leest men in het ÉM naar gesirosfd dat het gehf le onderwijs in de zoölogie naar het aquarium zou worfleu overgebracht Dauk zij der welwNlende gezindheia van het bestuur ivau Artis zijn zij daarin oor een groot deel geslaagd Het was iijlAt belang der wetenschap bereid meer te doen San waartoe het zich tegenover de gemeente verbonden had Iu het Aquarium dat in aanbouw is zullen dientengevolge voor het ouderwijs in de zoölogie worden beschikbaar gesteld lokalen voor auditorium een proef aquarium de mikroskopie bewaring van voorwerpen noodig bij het onderwijl kamers voor hooglecruar en Jtnuensis enz 4 Het bestuur achtte het echter niet in het belajig vim liet genootschap in genoemd gebouwd ook op Ie iiemcn lokalen voor het onlledeu der diereu het bewerken van skeletten het bewaren van dieren in spiritus chemische onderzoekingen enz B en W moesten dat gevoelen eerbiedigen en stillen daarom voor na overleg met dat uestuur eu den liooglceraar in de zoölogie voor laatstgenoemde werkzaamhedeu een afzonderiijk geb uw dicht bij het aquarium luugs de Lijubaangracht op te richten Deensciie Boïeku ndel en Boteebebeidino Tot voor eeu niet groot aantal jaren stond iu Denemarken de landbouw op den voorgrond en waren de veeteelt en zuivelbereidiug er zeer oubeduidend De gewone Deeuschif boter was in één woord slecht eu werd in het buitenland voor smeersel gebruikt De beste soort kon alleen ouder den valscheu naam van Kielacke boter verhandeld worden Thana ia dit allea geheel anders De pr actische Ueensche landbouwers hebben bij het dalen van de prijzen der granen den graaiibouw verminderd en dên Toederbouw en de veeteelt aanzienlijk uitgebreid Met kracht legde zij zich toen op de zuivelbereiding toe roet het uitstekend gevolg dat hunne boter thans wereldberoemd is De oorzaak van deze schitterende uitkomst Men moet dit succes vooral toeschrijven aun de samenwerking vau de mannen der praktijk die der wetensohjp eu die vau den handel De wakkere Denen bleven niet dwepen met het verouderde systeem hunner voorvaderen maar lieten zich voorlichten door wetenschappelijke mauueii en brachten daarna het systeem van den beroemden Schtcartz in toepaasing Verder gingen zij meer zorg besteden aan het kneden zuiveren eu bewerkeu van di ii boter De mannen van den handel wisten nieuwe en voüidteligi ilihouché s vo r het uitmnntende product op te spoieii en da ardoor goede prijzen te bedingcu Zij regelden Was t wonder dat er reeds nn weinig jaren eeu groüle uilvüir naar Engeland plaats had De uitvoer nam zoozeer toe dat Dcueinarken een gevoarlyke concureut voor andere lauden v erd Nederland werd achteruilgezet eu andere lauden werden tot sluun gebrucht Sinds deu Fransch Pruisischen oorlog verzendt Deuemurken jaarlijks eene groote hoeveelheid boter naa Chiua Oost Iiidiè Zuid Amerika enz In die landen is de Deensche boter wegens hare duuPzaambeid zeer gezocht De Denen weten dan ook voor de boter die naar de trophische gewesten wordt verz den zeer hooge pryzeu te bedingen Bovendien bewijzen di hooge prijzen op de Londensche markt en de vele bekroningen met den eersten prijs op tentoonstellingen ten volle hoe voortreffelijk het Deensche product is ondanks de bekende iiederliiag in October 1879 te Londen Boven bi schreven utoes hebben de Denen grootendeels te danken aan het Schwarlz iynteem en aun eene nieuwe uitstekende wijze van kneden of bewerken van de boter De afkoelings methode van Schwartz verleent aan de boter vele uitmuntende eigenschappen on verdient daarom ten zeerste uaubevoleu te worden Zij ia echter geenszins de hoofdzaak bij de boterbereiding op het kheden zuiveren o bewerken kbmt het vooral aan Ziehier in het kort hoe de Denen daarbij te werk gaan In Denemarken wordt de room zoo spoedig mogelijk gekarnd altijd binnen deu tijtl van 12 uren DU de rooming De room is dan 24 36 uren oud De Deensche kurnlon is van de nieuwste soort ofideracheidt zich door haar lichten gang wciuig geraas eu forschen slag van de horizontaal ronddraaiende spil Bij eeue temperatuur vau 12 Celaiua heeft het karnenplaats Een thermometer ia op en in het deksel geplaat8t om den warmtegraad van den room aaiitewgzeu De room wordt verwarmd door lange bussen metheet water Ia de room te warm dus warmer dan 13 Celsius dan wordt hy afgekoeld door bussenmet koud water Ook op andere wijzen verwarmtmen de room of koelt meu die af doch nimmerkomt er water in den room Als het karnen afgeloopen eu de boter uit het vat genomen is wordtzy met zoogenaamde boterspauneu eeu weinig uitgeperst en samengedrukt Verder wordt de boterbewerkt ftt gezuiverd met een kneedbord of eeukuecdmachin Nyiiuier bewerkt men de boter metde handen Nimmer gebruikt men water oin deboter te wasschen Alles wordt zonder water gedaan Alles alles doet men met hek kueedbord of kneedmaohiue Ook gebruikt men geen water om de boter van den pols of de spil en uit de kurnlon Ie spjelen men doet dat met wat afgertiomde zoete melk of met twijgjes of takjes Kneed of plet de boter zoolang tot er geen vocht meer uitlekt AVelkc tu de voordeelcn van de Deensche methode zijn lo Duur de Deensche karnspil krachtiger slag maakt kan men bij eene lagere temperatuur karnen Het kameu is in een half uur afgeloopen 2o Daar het karnen bij eeu lagere temperatuur 12 C plaats heeft is de boter steviger vaster eu beter te bewerken dun anders 3o De Denen gebruiken geen water bij de boterbereidiug omdat de vreemde beatanddcelen van het water uudeelig werken op de duuizaumheid van de goede eigenschappen der boter De boter kan zonder water opperbeat gezuiverd worden Het Deensche product bewijst dit ten volle 4o Indien de boter met het kneedbord op de kncedmachine is beweikt is zij reiner en daardoor duurzamer dan wanneer dit met de handen is gedaan öo Met het kneedbord of de kneedmachine werkt men vlugger eu wordt er veel meer vocht uit de boter geperst waardoor dit product vaster en steviger wordt dun auders 6o De boter bezit meer aroma indien zij ongewasscheu gekneed is 7 o De meerdere stevigheid is van groote waarde in de zomermaanden Het Schwartz syitetm eu de nieuwe wijze van karnen en boterkneden leveren dus aanzienlijke voordeelen op boven de Oud Hotlandiclie wijze van boterbereiden Terecht schreef de heer J iies van Hatselt in September 79 iu de Zwol$cie Vt o a het volgende Er pleit bijgevolg alles voor om met de OudIlollundsche manier van bolerbereidiug te breken en het verbeterd systeem zoodra mogelijk in te voeren Veehouders laat u nu uiet luuger afschrikken door pruaijea van ouingewijden eu van hen die er om welke redenen ook belang bij schijnen te hebben dut alles zoo blijft zooals bet is Veroordeeleu komt volstrekt niet te pas daarwaur de ondervinding dagelyks leert dut hetuieuwe in ulle opzichten het oude overtreft Zorgter voorul voor dut de Denen Zweden Norinandiërs euz u de boter en kaas niet van het broodeten zooals de heer Edw Hooze te Londen naaraanleiding van de iulernutiouule tentoonstelling teKilburn gehouden zulks zeer karakteristiek ouluugsuitdrukte J S Eoosma Jfioesche Ct Uit het 12de juarlijksche verslag van de Vereenigitig van officieren lot onderlinge ondersteuning iu geval van overlijden blijkt dat bet getal ledeu op 1 Januari jl geklommen was tot 1519 Iu den loop vau hel jaar zijn 25 ledeu door den dood aan de Vereenigitig ontvallen 9 bedaukten voor het lidmaatschap 6 verlieteu de Vereeuigiug door overplaatsing bg het Indische leger terwijl 24 leden door detacheering bij dat leger tijdelijk ophielden lid te ziju Daarentegen werden 72 nieuwe leden aang nomen en keerden 4 oud ledeu uit Indië terug Aau de nagelaten betrekkingen van 26 overledeu olfioteren waarvan één behoorende tot het vorig boekjaar werdt uitgekeerd een totaal bedrag ïBii ƒ 14 300 elke uitkeering bedragende ƒ f 00 Door de overledenen was hiertoe in het geheel gecontribueerd 1133 d i ƒ 44 ruim gemiddeld per hoofd Zes vau de uitkeeringeu waren kosteloos een gevolg vau het aangeuomeu beginsel dat de uilkceriug de som vau Ö0 uiet mag overschrijden waardoor bij een groot getal ledeu als de Vereeniging thans telt bij elke heffing vau contributie eeu zekere soin beschikbaar blijft Sedert het bestaan der Vereeniging hadden 112 uitkeeringen plaats waarvan die sedert het jaar 1874 atoids het maximum hebben bedragen Is de bloei dezer zoo nuttige Vereeniging voornamelijk te danken uun de onvermoeide zorgen van haren president den heer Kuijteubrouwer te Zeist haar blijvend bestaan wordt verzekerd door de deugdelijke en toch zoo eenvoudige grondatógen waarop zij berust Hierdoor alleen ookTs Jiet ip g l j i dut de Vereeniging ofschoon verspreid over meer dun 80 verschillende plaatsen iu ons land voor al haar udministratieven arbeid van een geheel jaar aan administratiekosten drukloon briefport reiskosten en traktement van eeu adjunot pennigmeester slechts ƒ 105f 93 iu rekening behoeft te brengen De Eaad vun toezicht op de spoorwegdiensten in ervaring gekomen zijnde dat bij aanvragen van reizigers en afzenders ofgeadresseerden van goederen naarde op de sJ tionsder verschillende spoorwegeu tot inschryvii vau klachten voorhouden boeken bij de spoórwegbelambten het slreveu bestaat om de aanvragers te bewegen vun hun voornemen af te zien en in plafttader inschrijving eener klacht zich raohtstreeks tewenden tot bestuurders der spoorwegonderneraingen op welke reclames iu sommige gevallen eerst na geruimen tijd of op onvoldoende wijze antwoord wordioutvangeii i d it vrij algemeen de dwaling keersoht dat klaijh teu in de genoemde boeken ingeschreven zonder gevolg blijven alamede dat daarop geen toezicht wordt gehouden zoodat op grond dier opvatting de voorkeur wordt geachonkeu aan rechtatreekscUe inzending bij bestuurdeis der spoorwegonderneraingen dut hierdoor verschillende tekorlkomiugeu iu de uitoefening van den spoorwegdienat en ouvoldoende of vertraagde behandeling van reclames aau de kennisneming van het regeeringstoezicht worden onttrokken uoodigt belanghebbenden uit tot inschrijving zooveel mogelijk der kluchten in de daarvoor bestemde boekeu welke ten olleu tijde op ieder station aanwezig zijn op eerste aanvrage aan ieder dia ze ter luschrijviug eener klacht verlangt door de stationschefs moeten worden verstrekt en op wier inhoud ook wat betreft de aldoeuing der klachten ingevolge de bestaande voorschriften voortdurend eu regelmatig vun regeeringswege wordt acht gegeven In het muandelijksch overzicht van F Jüancke te Londen wordt gemeld dat de tolbeambteu zich genoodzaakt hebben gezien om van de onlangs aangevoerde ord thee ongeveer 3600 pakkeu al vervalscht eu schadelijk voor de gezondheid jif te keuren Men vreest dat deze waar welke nauwlijks den naam van thee verdient naar het vasteland zal gezonden worden Daur nog groote hoeveelheden van dergelijk slecht en ibedorveu goed onderweg zijn mag men aannemen dut de importeurs zich niet zullen blootstellen aan het gevaar om hier ie zieu afkeuren maar onmidd li k bij aunkomst i de rivier ze voor vervoer naar het vasteland zullen doeu verschepen Men zij dus daarvoor gewaarsehnwd De Parijsche Boulevard des Italiens dateert van 1676 doch kreeg dien naam eerst na 1782 toeu het Theatre des Jtaliens werd gebouwd Hij is daarna raeermilcn herdoopt Zoo kreeg hij omstreeks 17 36 den naam van Boulevard de Coblentz dien hij geruimen tijd onder het Directoire behield Hier Meetelde zich namelijk laugzamerhand eeu kolouie die aan het Coblenlz der uitgewekenen herinnerde daar alle in Frankrijk gebleveue koningsgezinden en de ouder het Directoire terugkeerende zich hier bij foorkeur neerzeiieu Des namiddags was het er groote reunie van royalisten Op de mallen stoelen ouder de groote olmen die na 1830 verdwenen ziju zaten de schoonen in royalistische kleuren gedost en met borduurwerken die de kauinkli Ke familie voorstelden luistereode naar de praa jes der grillig gecoslumeerde daudys met hun knoestige knuppels hun zijden kousen met ingeweveu lelièu eu hun bespuUelyk lispeleude uitspruuk Na den 18 n Brumaire werd de oude naam ran den boulevard hersteld om ouder de honderd dagen te veranderen in dien van Boulevard de Gaud Wederom kwamen toen hier de royalisteu bijeen die uit rent waarheen de koning gevlucht was hun heil verwachtten Na Waterloo bleef deze boulevard het reW 2 twus der legitimistische aristocratie die vier thans nog bestaande cafés met haar klaiidisie vereerde Het leest gezocht was Hardy than Maiton dorée die het eerst t gebruik vau eeiv cotriet ux ponihei souffiée als dejeuner uilvond Men noemde dat iine lucculante iardiette Te Konstantinopel is onlangs in tegenwoordighciil van ruim 10 000 Grieken de eerste steen gelegd van eeu Grieksche universiteit waar men in de medicijnen de rechten de wijsbegeerte eu theologie zal kunneu atudeeren Voor de nnireraiteil ia ecu terrein gekocht van 5000 vierk meter de bouw zal 400 000 frs kosten Die som i i door de bankiers v n Gabita aangeboden eeu hunner Zarili schonk het derde daarvan De Sultau zond 1000 Turksohe ponden De i Siiezièche Courant deelt eeu waarschuwend voorbeeld mede van de heillooze gevolgen die uit het voortdurend gebruik vun morphine als verdooviugaeu sladpiniddel kunnen voortvloeien De directeur van een Saksisch krankzinnigengesticht gaf onverwachts blijken vun wuuuzin waarvan iden aanvankelijk de oorzaak niet vermoedde Bij het onderzoeken van eeu onbeduidend gezwel aau den arm vau een der verpleegdeil greep hij naar een araputatiemes en wilde den arm dadelijk afzetten Door de tegenwerpingen van den assisieerendea geueeshecr die deze operatie onnoodig verklaarde en witUe beletten woedend geworden bedreigde de ditecteur deM met het mes De verpleegde maakte van dit oogenblik gebruik om zich in veiligheid te brengen en om hulp te roepen De oppassers berrQdiien den adsistentgeueesheir en de directeur werd naor een ander gesticht overgebracht het blee dat hij die iu verschillende plannen en vooruitzichten was teleurgesteld geworden eu dientengevolge daarvan aau voortdorende slapeloosheid leed zich herhaaldelijk morphine inspoot