Goudsche Courant, vrijdag 5 maart 1880

Vrijdag 5 Maart U ® Q ®1 P VAN DBE WANT 0 N 2422 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Ailverlenlieblad voor Gouda en Omstreken O P R U 1III G ¥ 41f Il4iïlf4€ iri van af MAANDAG 1 MAART EN DE OVERIGE DAGEN DEZER WEEK Westhaven B 200 en Peperstraat K 7 en 8 bij Gehr de RAADT V Afloop Tan Openbare Verkoopingen rau Onroerende Goederen VEILING 1 Maart 1880 Huh Gouwe C 73 ƒ 6350 kooper J Sparnaaij Peroeel Grond Cnbethitraat 510 k H J Nederborst dito 730 k P M Monl jn Hliiea ichter het klooster van de Nieuwe Haren No 5 ƒ 730 k B Beaxelzen 8S 700 k G Sirre 87 8 0 k C Jonker 58 710 k Deielfde O 90 k J H Kok 81 690 k Q Sirre 62 690 k J H Kok 4 690 k A Grendel en T de Ruwe 65 90 k J H Kok 67 680 k B Brszelien Gevondeo en aan het Bureau ran Politie gedeponterd Twee Dames of Kinder MOFFEN Burgrerlijke Stand GEBOBEN 27 Ftbr JohsDucs Comslii ouden H Sproül M Verby 88 Adrisnos FruDciscui ouden A de Weger eu f A PuMt Neellje onderi Q Ront en C M ood Cfariitiuo Louis ouden D Ksptiju en M P Rond OVEKLEOEN il ebr A de Hoog 2d 28 F BloembeoTel 1 j 11 m 39 F UeiUiehut 4 m M C de Jong liv ADVERTENTIEItf Ondertrouwd ADBIANUS VOS T8H Dordrecht en ALIDA HENDRICA SCHOUTEN fa Gouda 1 Maart 1 80 Geen Receptie Bevallen van een Zoon M P KAPTIJN get Rond Gouda 28 Februari 1880 Bevallen van een Dochter N VOORMANN Lakokeaab BreekerfeU 1 Maart 1880 r Heden overleed in den ouderdom van 69 jaar GEERTJE TIJSTERMAN geliefde iMlitgenoote van B TAN GENT Gz 7c v o 1 Maart 1880 Heden overleed in den ouderdom van bS jaren na een reeks Tan jaren verstoken te zfjn geweest van haar gezicht en gehoor onze Moeder en Behnwdmoeder MARIA VERBIJ wed van B Steavbr Dankzeggende aan die edele Begunstigers welke baar ten bunnen koste in het Bestedelinghnis verpleegden verblijve met alle achting Qomu Deuk taw A Beibkma Namens Kinderen en Beh Kinderen J T IMHOLZK IMHOLZ Gouda 1 Maart 1880 geb Steavie PUIKE GOEDBLIJVENDE BOXER in Vaatjes van 20 en 10 Kilogram netto tegen negentig Cents de K O ü contant te bekomen bij P VLASVELD VVIJdsIraat Ook te verkrijgen per K G k f 1 Mejufvr VRIESEJVDORP Voorstraat D 370 te Dordrecht vraagt met MEI a s een eenvoudige KEUKENMEID P G een goede Burgerpot kunnende koken voorzien van goede getuigen Zich aan te melden in persoon of per brief aan bovengemeld adres BORDEAUX Une des premières maisons de vin de Bordeaux demandeun représentant ayant de bonnes relations Ecrire avec references aaz initiales A V B poste restante a Bordeaux D in DEïj RTiisra Oouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissements et de Portraits emaillés nruivcn Borsthoiilg uit Mam gerenomeerd en aangenaam huismiddel bij HOEST HEESHEID VEBSLIJMING BüSTén KEELPIJN BLOEDUOEST HOEST bij KINDEREN duizendvoudig sedert jaren als zoodanig erkend RIDDERKERK 3 Mei 1876 Mijnheer liet is mij een vfaar genoegen U te kunnen niededeelen dat m n twee jarig zoontje yplkomen genezen is van een slijmhoast en korte ademhaling na het gebruik van 4 flesschen RIJNLANDSCBE DRUIVENBORST HONIG volgeus de daarbij gevoegde gebruiksaanwgzing Zgne eetlust heeft hij daardoor direct weder teruggekregen J HOOGGEBOREN Alleen echt verkrijgbaar in flesschen van twee Gulden een Gulden en 65 Cent voorzien van nevenstaaud fubriekstempel te Te Gouda bij F H A Wolff Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bij J D den Hartog Oudewater bü F Jonker Idenburg J ZOUT en KAASHA DEL levert tot coneurreerende Prijxen PIJN MIDDEL GROF en KAASZOUT GOUDSCHE EDAMMER LEIDSCHE DELFTSCHE en FRIESCHE NAGELKAA8 Kantoor en Pakhuis NoNUï iwATSE O No 2 G O ü 1 A GEVRAAGD EEN Adres onder No 409 bg den Uitgever dezer Courant Openbare Vrijwillige Vcrkooping TE SÏOLWIJKi ten huize van G vam DAM herbergier aldaar op VRIJDAG den 19 MAART 1880 des voormiddags ten 10 ure van eene EOUWUANSWONINS en verder aanbehooren in de gemeente Stolwijk in Bovenkerk benevens eene partij i in dezelfde Gemeente en eene party HOOILA D in de Gemeente Haastrecht te zamen grootongeveer 9 Bunders bjj Biljetten breeder omschreven j Te aanvaarden de Opstallen 1 Mei 1880 én de overige onroerende goederen dadelgk met uitzondering van enkele perceeltjes Bouwland Betaling der Kooppenningen Mei 1880 Nadere informatiëa zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris G J SPRÜUT te Ouderkerk aid IJsel Tei timoniaei Gaarne geef ik getuigenis aangaande het HAAR Klenrmiddel tTheophile dit preparaat eenige jaren door rajj aangewend zoo verklaar ik dat t aan het doel beantwoordt en onschadelijk is voor de fijnste huid Utrecht Get A F ke HAART 24 Maart 1879 Rood grijs of wit hodtdhaar tevens baard kunt u kleuren In blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudend en onschadelijk Met een flacon a 2 van dit middel heeft men een u j voldoende naar gelang wat men kleurt Franco aanvraag tegen postwissel postzegels of rembours bij THEOPUILE Haarkundige aeen kapper Prederlksplein No 32 hoek Falckstraat Amsterdam NB Er bestaan geen Depots onthoud dit s v pl BUITEJNTLAND Bultcnlandsch Overzicht Het jobileum det keiiers i te Petersburg zonder Ongelnkken en londer brandstiohnng of dergelgke ijselgkheden waarvan meu zooveel verhaalde afgeloopen ïe midden eenfr erkentelijke bevolking beeft de Ctaar feest gevierd als waren er gee niliilisten in de wereld Jammer slechu dat tot heden alleen wordt gesproken va de stemming der bevolking Men had de hoop gekoesterd dat de Czaar de vele goede daden van zijn regeeriug nog zou vermferdereii met ééi e zeer noodzakelijke hervorming en daartoe dezen pleohtigen dag kiezen jou Niemand die Iluslaiid kent kon drooraen van het verleeneu eener constitutie gelijk in anilere Europeesche landen Maar veel goeds zou kunnen worden gedaan wanneer vertegenwoordigers der provinciale besturen aren vereeiiigd geworden tot eene soort van lan lsvertegeuwoordigi g met zeer beperkt mandaat Daaruit hadden dan mettertijd de instellingen kunnen groeien die nog in Buslaud ontbreken Vertrouwen wij dat in die goede richting uog zal kunnen worden gearbeid wanneer graaf Loris Jlclik ff er in zal zijn geslaagd de pest van het Kussische nihilisme te bedwingen Bij de voortzetting der beraadslaging iu den ïruusohen Senaat over het wetsontwerp op bet hooger onderwijs heeft de heer Lucien Bruu eene rede gehouden ter bestrijding au art 1 Over het algemeen was de apreku niet golukkig in et nUeeuzetten zijiinr bezwaren en men is zelfs van meeniug dat zijn abstracte theorieën zijn eiseh om aan de Kerk een overwegend gezag tuc te kennen eigenlijk meer ten voor dan ten uadeele zijn van art 7 dat de steen des aanstoots voor de olericalen is Ue rode van den heer Cheineloug had reeds geërgerd die van deu heer Lucien Brun is nog grootet lofrede op de bemoeizucht dar Kerk mei de rechten van den Staat Men gelouft dau ook niet dat art 7 langer gevaar loopt Do Temp meldt officieus over de zaak van Hartm Dn dal deze beschuldigd werd van het plan een interuatioualen spoortrein onder het rgden in de lucht te laten springen eene misdaad welke metdwangarbeid gestrufl wordt De eisch van Kusland steunt slechts up dit punt en lot staving der rtchtnialigheid van dien eisch heeft zg er eenige bewijsstukken aan toe evotgd Uit die stukken spreekt en zwaar vermoeden tigeu llartniaun en voor gewone gevallen zouden ïij voldoende zijn om een misdrijfnaar het gemeene recht te vonuissi n Duch omdateen procesverbaal van de politie zonder meer inFiankrgk geen waarde heeft iu eene 8lraf uik heeft de Pransche regtcriug gelast dat een bijzonder onderzoek zou gedaan worden De Russische rigeeriug antwoordde dut zg zulk een maatregel billijkte enden uitslag zou afwachlcu welke waarsohijulgk uog el ecnigen tgd zal duren De Kussische legeering jweet dit doch onderwerpt er zich aan iu hel vuste vertrouwen op de onkreukbaarheid der Fr nsche wetgeving en ue eerlijkheid der Fransohe republiek Hoe ook de beslissing moge uitvallen ig verklaart er zich meu te vereefiigeii De zaak zal dau naar de voorschriften van de Fransche wetgeving en hel Europeesch volkenrecht kalm kunnen aüuopen althans wanneer niet al te veel Frauscben worden gevonden die aan de regecring van hiin land de achting het vertrouwen en de vrgheid vajijr handelen ontzeggen welke haar door eèue vreemde regeeriug op zoo loyale wijze verleend wordt r In DttiiBohlaud is het debat begonnen over de militaire wet Be s uit le Maandag en Dinsdag ontvangen telegraoKten blgkt dal bevredigende verklaringen zgn afïflegd De regeering echter moest natuurlijk overtuigende gronden aanvoeren vporeerst om de vermeerdering van lasten goe l t maken ten andfere om deu aandrang te keeren vaii hen die ee i tweejarigen diensttijd verlangen f de kennisgeving echter der nationaal liberalen at zg in deze met de regeering zullen samengaan s ue aanneming ifn de wet zoo goed als ker en behoeft de verdediging zich te plaatsen op am terrein waar lichtelijk neder aanleiding gegeven vrdett zou tol nieuwe spanning De algeraeene beschouwing over de militaire wet zijn geëindigd en het ontwop is op de gebruikelijke wijze naar eege commissie wrzoudeu Dat het ten slotte zal worden aangeno n lijdt geen Iwgfel Ue vraag is alleen of er me groote meerderheid wezen zal Voorloopig meeil men dal een groot gedeelte van het centrum lege zal stemmen Daarbij komen dan de geavanceerdo enkele libfralen de Polen en sociaal democralcD De Etoüe Bilge verklaart t een nagenoeg zekere bron vernomen te hebbeu d t de bisschoppen in hunne vergadering te Mechefca ingevolge adviezen uit Rome besloten hebben U dal het geheele episcopaat aan de nationale feesivjering zal deelnemen 2ü dal de leerlingen van alle seholen zouder oudersohcid tot de eerste C9mmuofc zullen worden toegelaten 3o dat aan de pasdWrs instructien zullen gezonden worden om het veu van godsdienstonderwijs te vergemakkelijken Zondag voormiddag is d boring van den St Gothardtunnel voltooid en d i namiddagz is de eerste spaarti4ia uit Gösohenen er doorheen gestoomd Deze trein waa alleen be iteaid voor directeuren ingenieurs enz en werd bij de aankomst te Aïrolo onder muziek en kanouschoteii ontvangen De tuund heeft eene lengte van 14 92 kilometer Met uitrondering eener krowming ter lengte van 240 meters loopt hij iu eene re fcle lijn Hel hoogste gedeelte eene horizontale lengte van 180 metsrs ter hoogte van 1152 4 meters boven hel oppervlak der zee ligt iu het iniddeu W ea luunel Vandaar loopt de weg voor een gedeöte afglooiend en wel naar deu Zivilscrsoheu kant Goschenea met eene van 6 82 op de 1000 meiers naar den kant van KirrAa Italië met een héUkig van 1 op de 1000 De tuunel ter wijdte van ougeveer 8 meter moest in tien jaar gereed zijn De voorbereidende wefkzaanihideu begonnen iu 1370 met dï boring werd vau den kant van Gö cheueB deii 4 Juni 1872 n van den k iiit van Aïrulj den 1 Juli daaraanvolgende een begiu gemaakt Gemiddeld per dag hebben 3412 arbeiders er aan gewerkt De handboring bedroeg per dag 0 65 de mucbinale boring van de Italiaausche zijde 2 06 en van de Zwilsersohe 2 57 meter Buiten de storingen verooijaakt door het binnendringen van water hebben de werkzaamheden eene schorsing ondergaan door hel oproer onder de Italiaausche werklieden te Göschenen in Juli 1875 en den brand van Airoio in 8eptemberl877 De grootste moeilijkheden echter waarmede de onderneming had te kampen waren van fiuancieelen aard en van zoodanigen omvang dat er zelfs gevaar sohacn te beslaan voor eene gcbeele staking der verdere werkzaamheden Uel is bekend hoe 4lie btzwaren bij ouderling overleg tusschen Zwitstrlau l Duitsohlanil en Italië door middel van nieuwe subsidiëii uit deu we zijn geruimd BINNENLAND GOÜIH 4 Maart 1880 Wij worden verzocht diegenen onzer stadgenooten welke nug niet voor coupons der Rotterdumsche opera iuteekeqden opmerkzaam te maken dat het weuschelijk is dat zg daartoe vóór Zondag e k overgaan Men weet dal thans iu Rotterdam alle IJogiugeu worden in het werk gesteld om hel bestaan d r opera te verzekeren dezer dagen moet definitief worden uitgemaakt of zij al dan niet zal blijven beslnju en dit hangt geheel af van hel aaulal coupons waarvoor wordt iugeteckeod Het is daarom noodig dat men reeds uu weet hoeveel oonpous in Gouda zuUeu worden genomen en derhalve behoeft het geen betoog dat allen die wenschen in het volgende seizoen de opera eens of meermalen te bezoeken en s avonds pet expres trein terug te keeren thiina voor moeten een zeker aantal coupons inteekenen Dikwijls is de wensoh geuij dat er een dergelgke nachttrein zou loopen hefJjpu zeer jammer zgn als nu terwijl de kans da p zoo goed staat de zaak alsnog uit gebrek aan e ooodige belangstelling zou mislukken Thans is het lijd te toonen dat men werkelijk belang stelt in goede opera voorstellingen Zij die alsnog coupons verlangen kunnen zich daartoe wenden tol de regeliugs commissie of tot een harer leden de hh Mr P J Snel l A Roest van Limburg D Lulios r n Goor en ft M MiUigen Naar wij uit goede bron vetsemen heeft de heer J J Snel eervol ontslag aangevraagd als Burgemeester der gemeente Moordrecht Voor hel gerechtshof te s Gravenhage werd f i teren in hooger b iOep bepleit eene vordering door de firin i S en de J te Rotterdam voor de rechtbank aldaar ingesteld tegen deu heer T te HaMtieoht strekkende tol betaling van ƒ 800 Iu het jaar 1874 had de gedaagde met zijne verschillende credileureu waaronder ook de eischeres een onderhandsch accoord gesloten vulgeus hetwelk hg al zgne schulden in zes termijnen zou afbetalen terwijl die betaling zon gesdiieden door den notaris H uit Haastrecht in bet koffiehuis De Zalm te Gouda op bepaald aaogewenn dagen des ochtends tusschen 9 en 12 ure terwijl de debiteur bij gemelden notaris domicilie koof De twee laatste termijnen te zamen groot 40 procenten voor de eischercsse bedragende hel gemelde bedrag van ruim ƒ 800 weijirn niet betaald De eischeres dagvaardile den keer T hierop tol betaling doch wegens eene niet deugdelijke iufe aimstelting werd deze vordering ontzegd Daarna dagvaardde de eischeres opnieuw zonder eenige inverzuimstelling Aocl0f uok deze tweede vorderiug werd door de Rotterdamsche rechtbank utzegd op grond dat hoewel gcene iuverzuiiiistelliug noodig wis ie betaling niet gevorderd was ter plaatse bij het accoord aangewezen Het hooger beroep legen dit vonnis werd bij pleidooi toegelicht tifegelicht door den advocaat mr V Thorbecke die breedvoerig aantoonde dat men evengirt d den schuldenaar waar ook in persoon mucht dagvaarden als aan zijn gekozen domicilie te meer nu de da en en nreii waarop volgens het accoord de uitbetatiug aldaar zou plaats hebben sinds lanr verstreken Aareu Hoewel de geiutimeerde thans ook ontkende bet gevorderde schuldig te zijn zoo hail bij dit evenwel in eersten aanleg reeds erkend duur te verklaren dat de vordering haar oorsprong ontleende aan bel tusschen partijen gesloten aeooord eu door zelf een afschrift daarvan in het geding te brengen Namens den geiiotiraeerde werd het vonnis verdedigd door deu udvuoaat mr C J Franijais De vraag of de geiutimeerde al dan niet had behooren in verzuim gestebl die iu eersten aanleg gesteld was wilde pleiter ihans onbesproken laten doch hij betoogde dal de appellante in hare vordering niet ontvankelijk was Hijl zij niet had aangetoond dal op de bij het accoord bepaalde plaats betaling geweigerd was In de tweede plaats was de appellante u et ontvankelijk wijl jg niet had anugebodeii om eejie ptrtg tabak die zij van den geïntimeerde tot waarborg der schuld iu onderpand had bg de voldoening dier schuld aan hem terug Ie Keven Rn wal de zaak zelve betreft zoo kon de vordering niet worden toegewezen wijl U appellante de juistheid van het door haar gevorderde cijf niet bewezen had De uitspraak in deze vermelden wij later Uit Oudewater schrijft men ons dd 3 Maart Heden avond had alhier in het hotel de Doelen eene bijeenkomst van belangstellenden plaats ten einde alhier een IJsclub op Ie richten £ ene voorloopige commissie werd benoemd om een Reglement te ontwjrpen In een volgende vergadering zal dit aan het ordeel der leden onderworpen en tevens een definitief Bestuur benoemd worden Het nantid leden bedraagt reed twee en negentig li Dinsdagavond had in hetzelfde hotel een kinderbal plaats onder directie van den beer W Rozeotbal Niettegenstaande het hoogst onguiïstige weder waren vete ouders en andere belangstellenden opgekomen Onder directie van den heer Dorsman zal monre eene tooneelvoorstelling plaats hebben in bet loka il van den heer Sterkeuburg Opgevoerd zal wonleu enbui K