Goudsche Courant, vrijdag 5 maart 1880

h b De Giftmengster toaneelspel iu 5 bedrijven naar het Fransch door C J lloobol Daarna Snorken is het Consigne vaudeville in één bedrijf Bij Kon besluit van 28 Februari is bepaald dat de lichting der militie van het jaar 1880 11000 man bedraagt waarvan tiOO voor deu dienst ter ice bestemd worden Hel aandeel voor de provincie Zuidllolhiud is vastgesteld op 2074 mau De koiiii klijke goedkeuring niet verkregen lijnde op het besluit der Algemeeiie Verg dering van deelhebbers der Nederl Handtlmaatschappij dd 29 December 11 tot wijziging vau het 39e harer artikelen vau overeenkomst zal door commissarissen van die maatschappij iu een tegen 30 Maart eerstkomende uitgoschreven algemeene vergadering worden voorgesteld Ie besluiten hel tegenwoordig art 39 Ie doen vervallen en daarvoor lu de plaats te stellen en artikel van den volgenden inhoud De ledeu der directie genieten als vast jaarlgksch tracleinenl de president ƒ 20000 ieder directeur ƒ lliOOU de secretaris ƒ 8000 en bovendien de bij art 65 vermelde uitktering Betreffende het iu ons vorig uommer medegedeelde weUonHvierp tot hetfiug eener rentebelasliug deelen wij nog het volgende luede In de memorie van toeliohtiiig wordt eoist aangedrongen op de opportuniteit van de voordnicht De BHJiisler van financiën zegt d i irin o a De noodzakelijkheid om s Itijks middelen duurzaam en wel ZBO spoedig mogelijk door de opbrengst eener nieuwe 01 lasting ie versterken de wenscbelijkheid om tot object dier belasting te kiezen de inkonislen uit het zoojtinanmde kiipilaal in purtefcudie zijn van weerszgdeu efkeiid Alleen het voor den minister onoverkomelijk bezw iai tegen den grondslag der in het vorige jaar aan le Tweede Kamer dor Staten Oenera il voorgestelde cffeclenbelastiiig was oorzaak dat niet 1 reeds eer aan dien eiseh voldaan is H ij heeft het daarom ziju plicht geacht zich te beijveren dat een nieuw voorstel op anderen grondslag zoo spoedig de kamer konde bereiken dut het In den loop dezer zitting afgedaan en bij goedkeuring tol wet verheven kon worden Hij heeft gemeend litts te mogen en te moeten doen onafhankelijk vau nndfre wetsvoordraohteu tot verbetering van het belastingstelsel die bij zijn departement in behaudelisg zijn maar uil den aard der zaak niet vcjór het volgende jaar iu werking zullen kunueu treden om bet mogelijk te maken dat reeds in dit jaar 1880 de reutebelasting hare bijdrage lot de inkomaten der schattist zou kunnen aanbrengen Daarna geeft de minister op de motieven tot het heffen eener rentebelasliug In de plaats van den grondslag voor de heffing eener belasüug op het kapitaal iu portefeuille door zijn ambtsvoorganger gekozen heefi de minister gemeend te moeten Btelleu het beginsel eener partiëele lukomsteubelasling uaar de maatstaf van de werkelijk genoten inkomsten uj alle kapitalen die voor ingezetenen zijn aangelegd auders dan in gebouwde of ougebouwde eigendommen of iu ondernemingen van handel en nijverheid Uitgaande van het gronddenkbeeld dat die inkomBten thans iu de eerste plaats tot hel leveren vau bijdragea aan s Kijks middelen dienen te worden aangesproken is hij er op bedacht geweest Öit ie doen op zoodanige wijze dat van alle inkomsten van dezen aard eene vaste percmitage worde geheven eu de belasting de genoteu inkomsten op den voet Tolgeud de groottt mogelijke zekerheid bereike De minister neemt aan dat het beiltag ook dezerheffing van jaar tot jaar tengevolge van maatschappeiyke omstandigheden en feiteu veranderlijk zalzgn zg zal echter aau de draagkracht der bevolkingevenredig zijn De opbrengst der rentebclastiug geheven naar den thans voorgestelden grondslag zalgelijken tred houden met de klimmende of afnemende welvaart der ingezetenen en met den omvang en de renlabililelt der door hen bezeten kapitalen l De beUisüng bedraagt 2 ten honderd van de beB lastbare soin ter bepaling waarvan het zuiver inkomengerangschikt wordt in eene der klassen van acht l e wet tal zgn toepasselijk op alle ingezetenen de Kijks op 1 Januari van het belastingjaar binnen het Rgk iu Europa wonende onverschilljg hdelang zijn verblijf heeft geduurd Met ingezetenen worden gelijkgesteld zedrlijke lichamen stiobtingep verenigingen maatschappgen en Tennootschappfn onver chillig of zg reditens of feitelgk butaan Vut de belasting ia rrggesield bij wiens geza menlijke inkomsten onverschillig waaruit verworven in het vorig jaar niet meer bedrageii hebben dan ƒ 600 Hebben deze gezamentlijke inkomsten meer dan ƒ 600 doch niet meer dan ƒ lÜOU bedragen dan wordt de belastiug met de helft verminderd De aangifte kan ouder gesloten omslag worden Ingediend De controleur ia bevoegd eiken aangever iu den loop van het dienstjaar schriftelgk op Ie roepen om zijne aangifte te beéedigeu of deugdelgk te verklaren De inwerlcingtreding der wet wordt voorgesteld met 1 Juli 18S0 zullende voor dat jaar ook alechts de helft der belasting verschuldigd zgn De Commissie indertijd benoemd tot het maken vau plannen voor een pemiQirH ictduwen fn wteze t onds voor gemeeHk ambttnaren heeft zich ree ls onledig gehouden met de behandeling der vraag welke weg moet worden ingeslagen ora tot de oprichting vau ecu dergelijk fonds tf komen De Coinmissie acht de zaak alleen uitvoerbaar wanneer kan gerekend worden op lo Finantieéleu steun van de Uemeenten het Rijk eu de Provinciën 2o Zoo mogelijk algemeene deehieinlng 3o Vereenigde oprichting van de drie fondsen 4o Inrichting volgens de sterfte statistiek 5o Zoo mogelijk beheer door het Itijk De Commissie heeft zich per ciroul iirc tot de gemeentebesturen In Nederland gewend met de vraag of de gumeeuteraden als een beroep lot ondersteuning van het fonds bij hen wordt gedaan dat beroep met de gewenschte welwillendheid gehoor zullen verleenen en of de pogingen die de Commissie doet de sympathie der gemeentebesturen mogeu wegdragen Het ontwerp tot verhooging van hoofdstuk V der staatsbegrooting strekt om deu bg do behandeling vau die begrootlng verminderde post onderhoud van historisohe monumenten weder te verhoogen met ƒ 75650 In de bijlage van de memorie van toelichting is de gedetailleerde vermelding opgenomen van ieder gedeukteekeu eu van het subsidie hetwelk ten behoeve daarvan over 1880 zal worden verleend Willem Joosten de moordenaar van den gemeenteveldwachter A van der Lijke te Bloemeudaal is Dinsdag door het gerechtshof te Amsterdam veroordeeld tot 20 jaren tuchthuisstraf Op den HoU Borweg tusschen Warmond eu Iieiden meldt het IIH bezorgden een paar telegraafpalen die uit deu grond werden gerukt toeu juls deu trein die om 7 25 uit Amsterdam vertrekt voorbg reed aan den reizigers eenige bange oogeublikken De draden kwamen op een der wagons terecht hetwelk een hevig geweld veroorzaakte tiat zich gedurig herhaalde Ook werden bijna op hetzelfde oogenblik de liclilcn uitgedoofd waardoor de reizigers tot aan het station Leiden In een angstige spanning verkeerden Gelukkig berelkie de trein die langzaam reed zouder sloorigs genoemd station waar de draden weiden verwijderd zonder verder oponthoud kon de trein daarop dooistoomen Men meldt aan de Leid t Van de vijschersvloüt te Katwijk was het gisteren morgen bekend dat een schuit te IJmuiJen en eene aau het Nieuwe Diep door den storm voorlgezweept waren aangekomen Van acht schuiten had men nog geen tijding Men hoopte dat zij ergens veilig waren heeugcvlucht want voor den vliegenden storm bood de zee nergens verblijf Woedend rolde iu dezen hangen iiaoht de zee langs het strand waarbij telkens de aldaar geankerde bomschulteu iu gevaar verkeerden van d oor elkander geslagen Ie worden De tooien van den wind deden bij wglen aan wiudltoo zeii deuken Het vooruitzicht voor de visscher j Is in de eerste dagen zeer slecht Naar het Dagblad verneemt zal de Algemeen Synodale Commissie vau de Ned Hervormde Kerk den loden Maart a s een buitengewone vergadering houden Die bijeenkomst staat zoouls ieder zal beseffen in verband met de ontstane kerkelijke beweging Door den Minister van binrieMltindiche zaken is een Kijkssubsidie oegestaan aan de te Lelden op te richten hoogere burgerschool voor meisjes Het ontbreekt niet aan berichten over den geweldigen s orm die gisteren den geheelen dag heeft gewoed eu gedurende den afgcloopen nacht met ÖÈverzwakte hevigheid uroorlduurde wAUerwege is schade aangericht aan schoorsteenen dakken en Tclegraafpalen werden uit deu grond getukt en dientengevolge opj vcle lijnen storing in dcu dieiist gebracht Ook de spoortreinen ondervonden belenyuering eu vertraging door dien hier en daap dt weg door ontwortelde booiu u en omvcrgeworpan tclegraafpalen versperd wera Van persoonlgke ongel ukken rernainen wg slechts één geval Te Hiiisbeek bij Veuloo namalijk werd eene 26j irige jongedochtcr door den wind iu eene nahg haar huis gelegeu waterput geworpen waar zij om het leveu kwam Eergisteren avond is de overtocht over de achipbrug te Vreeswijk door den hevigen storm gestremd Gisteren nacht één uur is de schipbrag uit elkander geslagen de klep aau het uoorder laudhoofd afgebroken eu een brugvak van drie schepen gezonken De overtocht moet uu per bootje geschieden De politie te Amsterdam heeft dezer dagen de hand gelegil op een gevaarlijk sujet die eene verbazende vaardigheid bezat in het namaken van handteekeuiugeu Hij deed dit zoo bedriegelijk dal de ware van de valsche raoeielijk waren te onderscheiden eu dat de personen wier namen hg ua chreef op het eerste oogcubllk zgn valsch schrift voor het hunne hieldep Bij het maken van valsche wissels kwam deze gevaarlijke handeling al zeer spoedig aan t licht De persoon in quaestie werd voor den oommissaris van politie der 5e sectie gebracht die hem na een lantrdurig onderhoud tot bekentenis braclU reeds vgf wissels teu bedrage van ruim ƒ 2000 nagemaakt en gciiioasseerd te hebben en dal hij nog voor zijn arrestalie nog drie had weten te vernietigen A Ct Groüte verwachtingen heeft men nu van de Liberiakoffie die uitmunt door eene groota kracht waarvan men ook de smakelyklu id roemt Intuascben is het reeds zeker dat zelfs in Liberia onderscheiden variëteiten voorkomen eu kan de vrees geveslivii zgn dat zich ook iu ludië nog nieuwe variëteiten vormen Ku wat nu de geurlgheid der vruchten aangaat deze zal ook zeer afhank lgk blijven vau bodem eu klimaat die men niet veranderen ook niet overbrengen kan Het is aan den handel bekend dat de koffie uitde verschillende streken van deu ludisclien Archipelia hoedanigheid veel verschilt eu de versohllienkunnen volstrekt niet uitsluitend op fekeniiigj derbereidingswijze worden gesleid Eu dan nog zoo men koffie van dezelfde soort en vau denziilfden oorsprong aan l gebruik overgeeft Is mcii nog niet zeker da irvaii ecu draak te bereiden die deu proe ers geen lerschil doet opmerken Om lekkere koffie te drinken moet men van de grondstof e n juist gebruik weten te maken De hoedanigheid vau den drank baii t niet alleen van de hoedanigheid der vruchten af Deze vruchten of liever zaden moeten gebrand worden De branding moet zoq ver gaan dat de zaden bij leu maximum van volumen een bruine tint hebben aangfubincii met een elgeuaardigen glans die zij aan hun aroraatisohe olicu danken D iu behoort de goed gebrande koffie nooh te grof of te fijn gcnjahn of gestampt te worden en dient inen Ie harer uittrekklug de juiste hoeveelheid ater m gebruiken Het koken der koffie Inoge voordeellg zijn het mag geen superieuren drank doen venvachteu Mei giet goed kokend of kond water telkens bij geringe hoeveelheden op De beste koffie zet men voorts in zilveren of porceleiiien kannen eu ineiigt incu niet met een weinig koude maar met veel gekookte melk Du eohte fijne koffiedriukiTS iu Aiablc branden hun koffie in zilveren lepels eu tdkeniaale slechts zouveel als zij dadelijk verbruiken zulle Over deu maak valt niet te twisten maar II men er aau offeren dan passé men de regels toe die aangewezen zijn Men beweert wel eens dat de koffie schadelijk op de gezondheid nerkt Voltaire dacht er auders over en wij mogen aannemen d it tegen alle misbruik gewaarschuwd behoort te worden Moet koffie schadelijk voor de fezoudheid hee eil In niet iniuder mate zouden thee en chocolade het dau zgn want oafiine iheine eu theobromine gelden als analuge beginseleu iu genoemde drie waardeerbare artikelen JV I d D De vergadering der Vereeniging voor de statistiek in Nederland zal plaats hebben op Zaterdag 3 April a s te s Graveubage Voor die vergadering zijn o a de volgende punten van behandeling aan de orde gesteld Verslog der Commissie in de vorige vergadering benoemd omtrent de gedane voorstellen tot oprichting van een Statistiicb Instituut Missive van den Min vau binnenl zaken dd 30 Jan 11 verzoekende om een voorstel te ontvaBgeu betreffende het gebruik van het op de taatsbegrooting uitgetrokken subsidie aan de Vereeniging Belfandeling der vraag Welke beginselen behoort de Nederlandsohe Staat te volgen met betrekking tot d de uitoefening van zgn recht bm spoorwegen te naasten de exploitatie zijner spoorwegen Op uitnoodiging van het bestuur ia te leiden door prof Pekelharing Behandeling der vraag De oulginiiing der Oinbiliëukolenveldeu kan een bron v iu aanzieulijke inkomsten worden voor onze Nederlaudsch fiidisohe schatkist Zoude het strijden met de regeling eener goede staathuishoudkunde file ontginning vau regeer ngswege te ondernemen In te leiden door deu heer A Huët Ten einde gegevens te verzamelen omtrent de onweders die boveu eenig gedeelte vau Nederland losbarsten waarvan tot dusverre het aantal waarnemlugsplaalsen nog legering was voor het beoogde doel heeft de hoofddirecteur van het Kon Ned Meteor lusliluut aan de burgemeesters Iu ons Vaderland een circulaire gerioht met verzoek hem in zooverre de behulpzame hand te bieden d il aan iemand daartoe geschikt geoordeeld en lot medewerking genegen een daarbij gevoegd formulier worde ter hand geateld met uitnoodiging het zoo spoedig mogelijk na het onweder ingevuld iu de naastbijgelegeu postbus te bezorgen De porto s komen natuurlijk ten laste van het Instituut Het is te hopen dat heeren burgemeesters In l belang der wetenschap aan dit verzoek zullen willen voldoen en daartoe geschikte personen zullen vindeir zoo zij zelve niet geneigd mochten wezen de behulpzame hand in deze te bieden In de vergadering van de Societé de Medicine puUique te Parijs van 23 Januari jl heeft dr ïnllppe een stuk rood Aaiiel vertoond waarvan het gebruik een uitslag had te weez gebracht bij deu persoon die de stof op zgn huid had gedragen Het scheikuudig onderzoek had doen zien diit In die flanel vrij wat araenik voorhanden was Vermits nrsenik bij vele sloffen gebezigd wordtals mordant bijtmiddel zoo verdient dit feit dealgemeene aandacht Naar het HandelMad rerueemt zal de verhooging van den Noorder Lekdgk welke volgens het Kon besluit van 1 Februari jl geen uitstel kan Ifdeu in den aaustnanden zoiuer geschieden onder toezicht van het dgkscollege dat zich natuurlijk zijne rechten wat de kosten aangaat voorbehoudt De aanbesteding zal binnen eeuige maanden volgen De Begeériug wenscht de geheele verhooging in écu jaar voltooid te hebbeu maar er bestaat twijfel omtrent de mogelijkheid daarvan De toepassing van art 11 der waterstaalswet van 1865 gelijk die bij het besluit van 1 Fcbr heeftplaats gehad heeft tengevolge dat de uitvoeringder werken die geen uitstel kan lgden vau rgkswege geschiedt Op den Minister van waterstaatrust dus thans de verautwoordelgkheid voor de spoedige heveiliging van eei groot gedeelte des lands Het is te hopen dat een aanbesteding over eeuigemaanden en een begin van het werk in den aanstaanden zomer met die rerantwoordelgkh id zgnovereen te brengen Door den beer L J Bottemaune Mz hoofdeopziener der visscherijeu 0 de Schelde en Zeeuwschestroomen wien tevens door de Uegeeriug het toezichtopgedragtti is op de uitbroeding en het loslatender Califoruisohe zalmen in rivieren werden devol ende mededeelingen verstrekt naar aanleidingvan hetgeen is gemeld betreffende het aaukweekenvan deze visch iit Natura Artis Magistra Op Dinsdag van de vorige week werden lo dcu heer Bottenianoe de eerste 20 000 stuks Callforuische zalmpjes l etgeen ougeveer de kleinste helft uitmgakt van het aantal dier visscheu iu de vischkweekerij uki Artis gebroed overgebracht naar deu Zwaausproug De Zwaau8proug is eeh beekje in Gelderland waar de jonge ztllin in de vijver door deze beek gevoed tot het voorjaar van 1881 verblijft Eerst dan worden deze visschen in de Limburgsche Mans gepoot De nog in Artis aanwezijK zalmpjes ten bedrage van oiiistreeks 25 000 moeten ook Iu die beek het Toorj iar van 1881 lifwachtcn alvorens volkomeii iu vrijheid te worden gesteld Dit voorjaar worden geen andere C iliforuische zalmpjes in vrijheid gelalfn dan eene kleine hoeveelhMd van het broed van 1878 dat nu reeds ruim een jaar aan deu Zwaausprong tierblijf heeft gehouden De loslat ug of potiug van Californische zalmpjes zal waar het eene proefneming geldt uitsluriend daarom op de Limburgsclie Maas geschieden Ook in 1879 had de potiug iu die rivier plaats De aanslag den 17n Febr op den Cznur jjepleegd beeft de Eüropesche foiidseunirtrkten iu zekere mate op haar groiidveateu doen söhuddpn de fini uustige beursdageu waaraan de vorige week zoo rijk wus werden schier te eeuemale door de bedocldf gubeurteftis iu het leven geroepen Thans waren het niet alleen speculaateu die hun eugogeraenten beperkten hun haussc positién opgaven maar werden ookkapitalisten iu grooten getale iu de rij der verkoopcrs aangetroffen Het had allen schijn alsof menouderling de afspraak gemaakt had om zulk eengebeurtenis af te wachten en dan a tout prix defondsen iu t bijzouder Kussische van de hand tezetten De partijen welke te Amsterdam althanster markt kwamen en de daling zoo niet geheelin het leven riepen dau toch in sterke mate bevorderen waren werkelijk van zAr groote beteeke uis Men kan gerust aannemen dat gedurende deafgelüopen weck rnriistens voor een bedrag van 20 niillioeu gulden liussische waarden in andere handenis overgegaan FliiaHc Er zijn menschen die bepaald Ie weinig te doen hebben D iiirvau getuigt het vjlgende De heer Vuchette te Parijs hc ft aan de Academie des Sciences een berekening ingezonden betreffende deu tijd die uoodig is om alte mogetijke ZL iteu met de 28 steeneu van het domiuosptl tet uilvoer te breu ei Vijftien niillioeu jaren blijken Vülgeus de becijfering daarvoor iioodig te ziju Wie ter wereld gaat dit uaii welk belang is er bij betrjkkeu wat prufiteert de weteuschap er bij AU V iiih ite 10 miUioeuj inu hadde genoemd ware men even Ter eu geeu m nsch bopeu we zld zich de moeite geven het ua te rekene i Arflh Ct Het vertegenwoordigend steUel d it nu iu alle beschaafde lauden vigeert ia betrekkelijk uieu r nmar toch ziju er reeds iu overoude lijdfn verschijuseltn van voorgekomeu Zoo mag o a de vergadering v m de Staten G nerrtal wtlke den lou Jan Hftli na het overladen van Lodewijk XI te Tours werd geopend en drie maaiidea duurde wel ouder de merkwaardigs wordeu gerekend Ch Aubertiu puttende uit aanteekeniugen vau tijdgeuooten eeft daarvan in de Revue dtê deux Monde vau 1 ï ebr jl eeu interessant rel tas waaruit tnu worden opgemaakt dat menige principiële quaestie van Staatsbestuur eu van economischeu uiird die eersi ojilan rs werd opgeiost of zelfs uu uog hangende is toen reeds aau de orde was Ook btijkt uit de daarbij med egt deelde sLiulijts vau purleiiientaire welsprekendheid dat in die diig ii reeds oppusilie ja eelfa oppositie van den allerhefligslen aard geut onbekende zaak was Mede bestond toen reeds het stelsel van het toekennen vau scliadeloostelliug aau de leden der Staten Generaal W it daaromtrent in bovenbedoeld artikel woedt medegedeeld U uog al curieus Wij meenen oii ea lezers alzoo ge n ouüieust te üueu met er huu iits van mede te deelen l e scnadeloostelling o leest men daar was afhankelijk van den rang en du hoedanigheid der personen £ r waren Afgevmirdigdeu vau 6 fraucs per dag In den tijd üieu wij behandelen stond het algemeen aangenomen tarief toe 25 livrea aau eeu Aartsbisschop 20 aan een Bisschop 15 aau een abbc chef d ordre 12 aan een ubbó commauditaire 10 aau de dekens en aartsdiakens 7 livres iU sols aaa de Afgevaardigden van de Jiouinklijke zetels ö of 6 aau die van het platteland In ecu rekening vau de stad Orleans over 1408 komt euu post voor van 415 livres IU sols uitbetaald aan de Afgevaardigden dier stad voor Vn zitting van 2b dagen niet medegerekeud 14 ïivres 10 suis voor S vaten wiju e 9 livres betaald aan een scliutlevoerder voor bun vervoer te water van Orleans naar Tours eu terug Die schadeluüstelling werd betaald door den derdq stttud de burgers terwijl de geestelijkheid endö adel er niet toe bijdroegen Ook hiertej euwerd in de ziuiug van 1843 geopponeerd maarde verandering vv rd bestreden op grond dat degeestelijkheid reeds op andere tvijzen zooveel deed in het belang vun het volk eu w t den adel betreft werd geantwoord O n deu Slaat te verledigenhebben wij geleerd te geven geeu geld maar lanssleken et voorstel van deu derden standwerd Heel zuker waren de Afgevaardigden in die dagen niet dat zij iu t bezit zouden komen van de schadeloostelliiig hun bij het tarief toegekeu Als de steden niet terrtden over hen waren kregen zij haar wel eens uiet Immers Eliene Bernard die in de 16e eeuw de stad Dijou had vertegenwoordigd maar het zgn Ustgevers uiet naar den ziu schïjut gemaakt te hebben kreeg op ziju verzsek pm uitbetaling vau zija schadeloosstelling acf 15 livres per dag teu antwoord Men is u niets schuldig voor het mooie werk dat gij hebt gedaan Cli Aubertin meent d tt als onze hedcndaagschekiezers de inaoht hadden ora veneen8 te handelen r nog al velen gevonden zouden worden die hun Afgevaardigden betalen zouden met de munt van Dijon Het stadje Urfa in ChaUlca het oude Bijbelsoh Ur geboorteplaats van den aartsvader Abraham is bijna geheel door eeu brand vernield geworden Deze ontstond lu den avond van den 2iu Januari de meeste inwoners hebben hun kostbaarheden overgebracht naar de ouder den naam van Beth Khalil Allah huis van deu vriend Gods bekende woning die nog aliijd aau de reizigers geloond wordt als het huis waar Abraham is gebaren Dat huia werU gespaard Voor het landboaw comité van d ti Senaat te Washingtou zette generaal Daniel Ruggles onlangs zijn reeds gepatenteerde methode uiteen om langs kuustraatigen weg regen te verkrijgen Volgens deze namelijk heeft men slechts een i et ontplofbare patronen gevulde ballon aau een metalen draad tot de Wülkeu op Ie l ilen i KIrolrlciteit doét de patronen oulpjolfen Door den uu teweeggebraohteu luchtstroom kunueu volgens den heer lluggles delven droge streken hangeudedarapen lot een dichlere massaworileu saamgepcrst en zoodoende regeu wordt voortgebracht Aan dezen regen zal rohler wel een goudregea moeten voorafgaan Afloop van Openbare Verkooplngeu vau Onroerende Ooederen VEILING 3 Maart 1880 lleereuhnis Karnemelksluot B s Oöen 505 5150 fïoogste bieder D Bouneur Hols aldaar R 5t i ƒ 1165 h b A vau der Star Idem K 503 ƒ 700 h b I C Muller Idan It 5U2 ƒ 730 h b A Verburg Idem K 501 765 h b D Begeer Idem K 50Q ƒ 905 b b W Van Geelen S ohuur aldaar R 499 ƒ 590 h b N Konings Hz lluis Kleederbleekerij aldaar È 308 ƒ 3700 h b V lan den Berg Huis aldaar R 309 ƒ 865 h b J Smit Idem R 31U ƒ 805 h b P M Roosendaal 7 a 9 o Bouwgrond lu de 2e Kade aldaar ƒ 570 h b A J vaii Vliet 37 a 90 c Bouwgrond aldaar ƒ ÜOO h b A J van Vliet 21 a 60 c Bouwgrond aldaar ƒ 1225 b b A J vau Vliet 8 a 7 c Bouwgrond aldaar ƒ 470 h b A J j van Vliet 7 a 20 c Bouwgrond aldaar ƒ 500 h J Voorend 17 a 11 c BouwgiM nd aldaar ƒ 1000 B A J van Vliet 17 B 70 0 Bouwgrond aldaar ƒ 1140 h 1 A Tan Vliet 62 a Weiland aldaar ƒ 1825 h b A J ran Vliet Oofttuin 2U a 52 c in de Ie KadWdaar ƒ 1675 h b J W Brakel Boomgaard 16 a 76 c aan de Karnemelksloot ƒ 3300 h b B Mullaart 94 a Weiland in de 3e ICade aldaar ƒ 3400 b b A J van Vliet 84 a 30 c Welann in de Oude Gouwe ƒ 3560 b b J Voorend 1 h 32 a 10 c WeUand aldaar ƒ 4600 h b M Moons 1 h 2 a 60 e Weiland aldaar ƒ 4350 h b C IJsselstein 53 a 60 c Weiland inde Middelwillens ƒ 2650 h b W G van Geeleu Huis in den Zak L 293 ƒ 920 h b W G van Geelen Zamenvoeging en Afslag 10 MAART 1880 in het logement de Faauw aan de Markt Laatste Berichten St Fetersbarg 3 Maart £ en onbekend persoon van ongeveer dertigjarigen leeftijd heeft van nabij op Loris Mellkoff een revolverschot gelost op het oogenblik dat deze voor zijn huis uit het rijtuig stapte Mellkolf heeft gern letsel bekomen maar wel is zijn uniform door den kogel besobadigd Hij heeft zelf den dader gegrepen St Petersburg 3 Maart Het Ageeringsblitd deelt de antwoorden mede van den Keizer op de feUoltalle adressen van den Rijksraad en den Senaat Aan den Rijksraad betuigt de Keizer zijn dunk Toor de uiting van trouw en geheohtheid eu voor de steeds ondervonden medewerking van de tegenwoordige en vroegere nq inisters bg de groo werkzaamheden op wetgevend gebied Hij herdenkt de deelnemers aan bet bervormingswark inzonderheid wat de groot vorst Konatantijn voor de Boereuhervorming heeft gedaan Hij vertrouwt op de i trdere hulp van den Rijksraad bg de verdere werkzaambeden Ten slotte geeft hij het vertrouwen te kennen dat God de tegenwoordige treurige dagen voor Rusland tal doen eindigen In zijn antwoord op hei adres van den Senaat geeft de Keizer zijne oyertuigiug te kennen dat do Senaat evenals tot nu toe pok verder het welzyu des lands zal bevorderen en zich b j zijne werkzaamheden de bevestiging der wettige orde ten doel zul