Goudsche Courant, zondag 7 maart 1880

y moordenaar vin Aaii odderzoec de hand K op 21 7jarl H BM deug jzeij dat dfl DeiH I uciaal e hem ia i doch t KïslJtischc monumenten en de overeenkomst met Luxemburg Dinsdag zullen wurJen onderzocht de eoiiventie met België eu het oulwerp tot heffing eener reutebelabtiug De toeieudiug der prijsvoorwerpen door de subcouiinissieu uao de hoot dcunimissie voor de algeiueeue verloting ten behoeve der noodlijdeuüen düur den watersnood is aaugevangen Van die inzendingen mag veel worden verwacht blijlieua de voorloopige betichten daaromtrent van verschillende gemeenten ontvangen Door den bekenden letterkundige dr J Nulet de Brouwere van Steeland te Vilvoorden werd als prijs ingezonden de complete uitgave zijner dicht u prozawerken Hoewel uit Vilvoorden komende ia zij uit eu inwendig geheel Nedeilaudsch schrijver n drukker toch ziju beide lluUanilers terwijl de zea deeleu ziju gebonden door des schrijvers zoon oud leerliug van het Eotterflanisch doufstommcniustiluut Het cijfer dei uitgegeven loten is thaus tot 108 000 geklommen Van den Helder meldt men aan de N R Ct Zondag naeht was een hariugtrekkersbuot met S nuin ter vis chirij i aar de Hors geroeid eu sedert bad nieu van dize vissehers niets meer vernomen vrouwen eu kindereu Mrkeerdeu in de grootste onrust men geloufile ztki r dat de boot met al de opvarenden lu dien stormachtigeu nacht was omgeslagtu men telegraj heeule naar Texel doch ook van daar kwam geen gerustalelleud bericht Woensdag ochtend uu ziju een paar vletten naar het Texilsche strand gezeild en deze vonden de vissehers vroolijk bij ilkandcr in een klein huisje op het strand Zy hadden nog provisie eu wachtten alechts op kalintr wter om wetr te gaan visschen In zake de publiciteit van de kohieren van plaatselijke belastingen adres Melelerkamp te Amslerdani heeft de commissie ad hoc uit Je tweede kamer geconcludeerd om de iulichtingcu van de regeering te dezer zake voor kennisgeving aan te nemen eu omtrent het verzoek van den adreaaunt over te gaan tot de orde van den dag Nochihans ia de meerderheid van de commissie het geheel een dat art 26i der gemeentewet volledige publiciteit voor een ieder van de kohieren eischt en dat in dit speciale geval vernietiging van het Amsterdamsche raadsbesluit dat de inzage weigerde had behooren ie volgen Maar met t oog op mogelijke meeuingsverandcring bij de regeering om op de h i duidtlgke bepaling van art 264 der gemeentewet acht de commissie het onnoodig in dien ziu een bepaald bealuit van de kamer uit te lokken Deze laalste meening wordt door ecu lid der commissie bestreden Van het standpunt der meerderheid zegt hij ware het uitlokken van een zoodanig besluit rationeel maar hij kan zich toch met de voorgedragen conclusie vereenigen omdat naar zijn oordeel de oud miniater Kappeyne recht had in zgn opvalling dat gccu recht bestaat op inzage van de kohieren door een ieder al verbiedt de gemeeuleivet het niet en dat in hefouderhavige geval de vernietiging van het raadsbesluit tooh geen uitwerking meer zou kunnen gehad hebnen Bij den Duitschen Rijksdag ia het ontwerp eener wet op den woeker ingekomen welks eerste artikel Idas luidt VV ie van de verlegenheid lichtzinnigheid of onervarenheid van anderen gebruik maakt om voor het leeuen vai geld of het verlengen eener schuldvordering voor zichzelf of derdeu vootdeelen te bedingen of te laten beloven die deu gebruikelijken rentevoet op een voor de omstandigheden van het geval buitengewone wijze overschrijden wordt wegens woeker met gevangenis van ten hoogste zes maanden of met geldboete van ten hoogste 1500 mark gestraft Dat maximum van straf wordt verdubbeld indien men zich de bedoelde onrechtmatige voordeden bedektelijk of in den vorm van een wissil of door verpanding van bet eerewoord of op dergtlijke wyze heeft trachten te verzekeren Dezelfde siraffen treffen hem die schuldvorderingen vau difn aard koopt of verkoopt of tracht te innen en wie van woekerhandel ziju bedrijf of gewoonte maakt wordt met gevangenis van ten hoogste drie maanden of boete van 160 lot 15 000 mark gestraft Bovendien moeten de onrechtmatig verkregen gelden teruggegeven worden eu overeenkomsten waardoor meu de bepalingen dezer wet zou trachten te ontduiken zijn niet geldig Een vermakelijke scène had Dinsdag in het Engelsche Lagerhuis plaats Een oud gebruik bepaalt dat wauueer de voorzitter een amendement in stemmiug heeft gebracht een afgevaardigde alleen mag spreken gezeten en met zijn hoed op het hoofd Pawcett vergat dit laalste ziju collega s riepen Hoed op Maar Fawcett kon zijn hoed niet vinden on terwijl hij er naar zocht wilde zijn buurman MacdonalJ hem zijn hoed opzettm Fawcett wilde daarvan niet gediend ziju eu vond na eenig zoeken eindelijk zijn hoed De discussie liep Dinsdag over een motie vau Taylor strekkende om de nestaande wet op het wild af te schalfen daar het niet uitroeien van zekere wilde dieren ter wille vam de lief hebbera van de jacht nadeelig waa voor de paohtera en schadelijk voor het laad De motie werd met 160 tegen 87 stemmen verworpen Voor deu krijgsraad te Antwerpen stond Zaterdag 11 ecu soldaat terecht die ziju otScier een zijuerlaarzen uaar bet hoofd heeft geworpen He feitwas bewezen en de man werd tot drie jaren gevaagenisslraf veroordeeld Terwijl hem het vonnis voorgelezen werd maakte hij gebruik van een onbewaaktoogenblik en vóór iemaud zijn opzet koÉ verijdelen had hij opnieuw een laars uitgetrokken oie hg thansmet zobveel kracht naar het hoofd van cTsn auditeurmilitair wierp dat deze bloedend ueer4artte Oumiddelijk werd de zaak weerjgeopend en de trafverzwaard tot zes jareu gevaugdhis thms him menechter beter het oog op hemt gehouden zoomt hijuiet nogmaals de hoofden zybur jechters ma zijneschoenen kon bekogelen I vl Te Widen Zwitserland i dagelijks een allerj aardigst looneeltje tei zien D onderwijzer V Ui ditplaatsje die reeds zestig jareu fflu belrekking belaéedt iis thans meer dan tachtig jan 4 oud Ztju ve f laudia nog volkomen heldef maar de Strenge winterheeft zijn gezondheid e blgszins geknakt zoodat hethem moeielijk valt den weg n ar school af te leggen De kuapen vau het doispJ die zeer aan hun denmeester gehecht zijn bediichten echter iieu middel Klkeu morgen met beMslaan vau negen kloppeuzij bij den mtester aau helpefi den ijiau in eeueslede en dan gaat het aoiit eu voorzilDhlig voorwaarts Eveüzik wordt de onderwu zef naar huisgebracht bij ItjeurtPn vervullen de gezonde sterkekuKpen dezen dienst niemand zou ziju beurt aaneen ander mlUi afst iuu Uit Kiew wofdt het volgende aan de Bcrlijnscbe Foamche Zeitulii geschreven Eceds sedert maanden worden alfis njko kloosters onophoudelgk door de Nihilisten lastig gevallen met auonyine brieven waarin aau ienlijke geldsommen op eene aangewezen plaats neder te leggen geëisoht worden voor de heilige zaak der bevrijding van het Kuasisohe volk uit de slavernij Het klooster Laura KiewoPetsjerskaja heeft diaeischen nooit ingewilligd maar de braudbrievcu steeds aan de politie overhandigd In deu nacht van 19 l ebruari is daarop in het klooster eene ontploffing van dynamiet voorgekomen en spoedig stond do geheele vleugel van het kloostergebouw waarin zich de beroemde drukkerij bibliotheek bevinden in laaie vlam De geheele stad was weldra in beweging alle kazeruen werd storm geblazen Maar ongelukkig was de uacht zoo koud dat het water in de slangen en spullen bevroor Bovendien woei het een vreeselyke storm die geheele stukken brandend hout tot op virren afatond voortjoeg j mea vreesde dat geheel Kiew in asoh gelegd zou worden Behalve vele kloostercellen en voorraadsohuren zijn de geheele drukkerij eu bibliotheek met de beroemdste en zeldzaamste oude handschriften boeken en documenten verbrand slechts weinige boekeu werden gered Aan de Vereeniging ter bevordering van Fabrieken Handwerksuijverheid iu Nederland zijn de punten van beschrijving verzouden voor de 29e algeinceue vergadering in den aanstaanden zomer te Dordrecht te houden Daaraan is o a het volgende ontleend De afdeeliug Amsteidam steltvoor aan te dringen op het verkrijgen van een spoorwegverbinding van Heerlen en omstreken steenkoleumijueu aan het Nederlandsche spoorwegnet Dordrecht vraagt Is uit een ecouoniisch commercieel en politiek oogpunt het naasten vaa den Hollandschctt IJzeren spoorweg door den Staat aan te bevelen Zoo ja op welke wijze dieut dan de exploitatie van dien spoorweg te geschieden door den Staat door de oude Maatschappij of door eenige andere Zoo neen op welke conditièn is het weuschtilijk dat de concessie voortdure Het hoofdbestuur is buiten staat een praeadvies te geven omtrent de quaestie zelve hel is van ineeniug dat het belang der nijverheid bij deze quaestie eigenlijk gelegen is iu de beantwoording dezer vragen Welke Maatschappij houdt bij haat exploitatie meer het belang der nijverheid iu het oog de Hollandsche Maatschappij of de Maatschappg tot Exploitatie Is het voor de nijverheid van belang dat een apoorweg onverschillig door wie hij worde geëxploiteerd in handen van den staat zij Deze vragen worden ter overweging aan de afd aanb v olcn Naar aanleiding van het rapport over het oprichten van eeu sioenfonds voor jMb werkmanheeft het hoofdbestuur zich tot de Mreefiigingeugewend die mcdeiverkien tot het tofHtaod komender commissie met de vriiag of zij tMJeid ijn totde oprichting van zulk een pcnsioenl nds gelijkdit in art 2 van de ontwerp siatulen lijJomsohrevenmede te werken er Tereeui 1 Algevan Nijver lenverbond Vereenjging te tWden e besluiten ndere Ver llen hebIwB In afwachting van het antwoord gingen nl de Maatschappij tot N meen de Nederlandsche jilaatachapi beid eu het Algemeen Nederl Werkl atelt het hoofdbestuur zijnerzijda aan van l Nijverheid voor in begiuaeli tot het denkbeeld der commissie t daaraan uitvoering te geven zoodra eenigiugeu eveneens in dien geest besloten hals ifufgeaUediU beidejl slaclitojfers mau I weril l ij ro Gbte sho iv Üi ten te lèj le eielstf ttan dj Inarj bij dèzelfdi arrei de opkhbare ordi gestloI T lAoe wi is het zeker dutte mogen en te Naar den zielaljoestand yan K dl VAU ziju ziister al op last der jusl alerdaih door feil medische corumi worden gedaan flit lag natunrijjk Immers gelijk Aeds is i vermeld k Juli 1S73V te Oilinarsum ziju vra iiir5 e doch rtJe Jdjjilr Jjjiiddel van eiin jibnflbri el op zoodaiii Ijmiddulijk 1 doi arrest Waa fssel 5 J v d uit ainnierkili lilea iiictï toegerc rdj bepa4di dat 1 rlg lf naar eeu kil4ikiirinigen overgef oht IV be reuren § mnm heefti liem bietnit m De teer II ViiM te ZettUiwefrai M opleidiugssohool te siiol leu voor ouder ijssere 8e I voor de lagere school eu daar vooral te plaulaei zoodanige meisjes vau TaMAa Kumi die minder ge oliikt zijn om tot dirnsiboden opgeleid Ie worden maar daarentegen aanleg eu lust loonen tot onderwijs geven Eeeds is een huis gehuurd waar ploot is voor ze meisjes Een directrice is gevomleu iu mej J A Tromp uit Leeipvurden die mn 1 Mi i haot laak wenscht te aanvaarden Het kosigi ld wordt bepaald op ƒ a per wt ek alles daaronder begrepen behalven eeu uitjet waarvoor ƒ 25 berekend wordt terwijl de opleiding ongeveer vier jaren zal vereiichen Men meldt uit Leideu Door deu storm is het water in den Rijn zoodanig opgestuwd dat men zich niet herinnert ooit zulk eeu lagen waterstand waargenomen te hébben Velen biuuengraohten zgn er than oubevaarbaar door De toombooten van Katwgk naar hier hcbbeir met enkel wegens den storm maar ook w gensdeu lagen waterstand den dienst moeti n slaken lerwnl twee atooniboteu der maataohuppg De Volharding onder weg aau den griend zgu geraakt en op hoogereu waterstand moeten w ohteu om vlot Ie komen Iu den nacht van Woensdag op Donderdag overleed de gepensioneerde generual majoor oudboofd intendaut Hardenberg op bijna 78 jari en ouderdom Als gewoon vrijwilliger in militairen dienst getreden wist hij door zgu énergie moed iudettgd beloond met de Militaire Willemsorde zoo mede door zyn kunde vooral in het vak der militaire administratie tot de hoogste waardigheid in het leger met name in de militaire iiitendanoe op te klimmen Gedurende het grootste gedeelte zijner militaire loopbaan was de heer Hardeuberg in de opvolgende rangen bij de inlendance werkzaam bij het ministerie van oorlog waar hij later en tot den dag zijner op peusioen telling de belrekking van secrelariogenetaal vervulde In deze functie was hij de vraagbaak van menig hoofd van het oorlogsbestuur zoodst ziju beginselen en ttaditien geruimen tijd iu het leger de bovenhand hielden Zijn gewichtige diensten aan den Koning en den lande bewezen werden door Z M herhaaldelijk erkend door het verleenen van ouderscheidiugteekenen De generaal Hatdeubetg waa behalve met d Militaite Willerasotde versierd met de orde van grootofficier der Eikdiroon en opgenomen iu de orde van den Nederlanoscnen Leeuw eerst als ridder en iu 1870 als biyk van erkenning zijner diensten tijdens de leger mobiUsatie in dat jaar als commandeur Zoowel iu als buiten deu staatsdienst wijdde hg zich aan de belangen van verschillende belangen Het lloofdcomité der Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hnlp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog het fioode Rruia bezat in Hardeuberg een ijverig lid dat zich menigmaal van de leiding der vergaderingen met zaakkennil kweet terwijl het bestuur der weduwen en wezen lal voor d officieren der landmacht iu generaal Hardeuberg een werkzaam lid verliest De olifantenmarkt voor Azic is te Schepoor aan de Gauge Men ziel daür duizenden paarden en honderden olifanten en de vetkooper maken er goede zaken Qe prijs der olifanteu is in de laatste jaren verdriedubbeld Vroeger kou men een jongen olifant krijgen voor ƒ 500 maar thans moet men minatens 1500 betalen en dan is het er een van de slechtste oott Eeu goed volwassen olifant is 10 a 18 000 wanitd eu ƒ 25 000 jils hij van het zoogenaamde Koometiah ras ia d exemplaren van dat soort zijn ouder de olifanten wat een volbloed onder de paarden ia Burg rlij kje Stand GEBOREIf MWl tVillemina Jacobs ouders W de Otuijt eo Ci vta ScbrsTCESDd 3 Pieter Jobuanea ouders C P Stee3 iDkel u i C van dei Sluii 4 Arou Olivers B U D T J ® ouders 5 Marlioa l colaama Maria oudera J Vpodng eu M N M Hath Djik onders H Su l gk eo M den Uoog Coroelia Iers C BouB en i Frlna Coraelu oudeta A de Jong j C de Jong bvtKI EDt Ni 4 Maart J M lao oon 1 j Saia f v D Stralen 5 8 L vso Loon 3 w flj M tflder J j 6ra T pNpKWI itüUWUi 8 M iatt A Vol te pordrechti 26 j JA H Schooien 20 j N I ni a 1 j eu A ïiuW Ij ivan Ikeraber cn Hl ea C de Graaf 191 j evejihulzen f L liEB ENi Giraidi oudiri K van Vliet enl A Via podera A SpeliiiMo co A Verboet jftllleui ¥ d imk en li V d Heek Willemi aader i r en E Ktia jijn Adrlaua WllhetiDina ioDders J éu en 1 i rouAef Curuttir uudtrit L Kamp lisen Aulje oude4a C vau Durp en 1 Raia A lliuders J lan Wuenfcl en E Zaal J ÏDE I ti A Berkhof 7 m M Hol Tm yDNULKTHulfwD L RooSen K tan Helden iCKHÈWU W Verbeol eu M Oictvliel ADV£RT£NTIEM 2S JilRIUE i Huwelijks Vereeniging US i M VAN DE TH m Ü J C KROMME Il Qouda 7 Maart 1880 mwm m mw êèm Hunne dankbare kinderen en behimdlnnd jJJ Bevallen van een Dochter C M BREUKEL CLEMiiHs LuiUn ajd Dedemtvaari i Maart 1880 Eenige kenniigeving Voor vele bewezen van deelneming by het overlijden mijner geliefde Echtgenoot betuigt de ondergeteekeude zijnen hartelijken dank M J KAMPHUIZEN Oouda 6 Maart 1880 Voor de bewyzen van belangstelling bij het overlijden van onzen Vader en Behuwdvader den Heer C J PETERS betuigen ondergeteekenden hunnen dank H J PETERS C PETERSdïVeies Gouda 6 Maart 1880 Pet Kantoor van LAFEBER Co is heden verplaatst naar de Westhaven B 202 ing ang Peperstraat GottDA den 8 Maart 1880 ïe UUUR GEVRAAGD een BUEGEEWOUflIG tegen den huurprijs van ± ƒ 3 per week liefal op den Kattensingel Franco brieven onder letter D aan den Boekhandelaar J W KNIPS UEEB Jr alhier CUEATELK Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te e Gravenhage den 24 FEBRUARI 1880 bij verstek gewezen is Vrouwe JOAN NA JACO BA SAKA STAM gedomicilieerd te e Gravenhage i doch verblijvende in het Sr Joeis Gasthuis te Delft echtgenoote van den Heer DIE DERIJK GERHARD ENGELBERT WOLTERBEEK MULLER KapiteinLuitenant ter Zee wonende te ê Gravenhage ter zake van Krankxtnniglieid gesteld onder Curatele Geschiedende hiervan aankondiging ter voldoening aan art 498 Burg Wetb Jle Procureur dea Eiechert A HINLOPEN de nieuwste ZOÏÏEESTOrFEN j Zeaggtraat G 10 Een HULPONDERWIJZER met acte voor e HoU en Fransche taal nog eenigen vrijen tgd hebbende zonde die gaarne tegen billijke vergoeding willen besteden tot het GEVEN van wmwé ATtEBmm iu genoemde talen Aan meergevorderden in de Fransche taal wenschte hij tevens onder de aandacht te brengen hij gaarne bereid is tot het GEVEN van CONVERSATIE LESSEN in die taal Daartoe inclineerenden worden verzocht zich te adresseeren onder Letter A met het nummer 413 aan het Bureau dezer Courant De van ouds gerenommeerde THEEËIV uit den Koninklijken Nederlandschen Wurtem bergschen THEEHANDEL van P V TROUSSELOÏ ZOO Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te liotterdam steeds verkrijgbaar t Gouda bü J J V D SAN DEN Botermarkt ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droog lcever Forluijii Rotterdam Rente a Deposito s Opvraagbaar na drie dagen 8 j één maand u twee S j 7o drie 3 U o zes 4 twaalf 4Vj Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Ma J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda J E KIEBERT harkt gouda mankt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 8 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeei fijne VERGROOTINGEN naar de laatste vinding WORDT GEVRAAGD EEN STEENHOUWBESJON EN loon 0 75 per week bij G LÜIJENDIJKJa Steenhouwerij Winterdijk Openbare Verkoopintf TE GOUDA op DINGSDAG 16 MAART 1880 des voormiddags ten 9 ure ten sterf huize van den beer J A HANDWERK aan de Hoogstraat wijk A Nr 126 aldaar van Eene groote partij NIEUWE Lakens Buckskinga Wollen Goederen Flanellen Overhemden Kragen en Manchetten Dassen Sokken gemaakte Kleederen en Vantasiestoffen En wijders eenen immm m bestaande in Mahoniehouten en andere MEUBELEN BEDDEN en BEDDEGOED Gewerkt GOUD en ZILVER enz Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkooping TE GOUDA op MAANDAG 8 MAART 1880 des voormiddags ten elf ure in het Koffijhuia dk HakUONIE aan de Markt van de navolgende Onroerende Goederen te Oouda als Een HUIS ERF en TUIN met een afzonderlijke Keukeu met Zolder aan de Turfmarkt wijk H No 40 zijnde in het Huis twee Beneden nedenen eene Bovenkamer ruime Zolder en goede Kelder Te aanvaarden 15 Junij 1880 Een HUIS ERF en TUIN aan de Wach terstraat wijk P No 169 zijnde in het Hnis 4 Kamers Zolder Keuken en Bergplaats Te aanvaarden 1 Mei 1880 Een HUIS en ERF aan den Tnrfsiugel wijk P 159 Zeven HUIZEN en ERVEN aau den Raam wijk O Nrs 59 62 79 80 81 192 en 385 Een HUIS en ERF in de Eeizerstraat wijk K No 195 Twee HUIZEN en ERVEN in de Komijnsteeg wyk K Nr 49 en 54 Twee HUIZEN en ERVEN in de Lange Dwarsstraat wgk H Nr 126 en 126a Een HUIS en ERF aan het Lommertswaterlje wijk ü Nr 98 Een HUIS en ERF aan de Spieringstraat wijk F Nr 22 Eu twee HUIi Mf ERVEN op een erf achter den Groene P Pijk L Nr 132 en 133 De afslag en utatnenvoeg Ing der Woensdag 3 Maart geveilde perceelen heeft jjlaats Woensdag 10 Maart e k in het Logement De PA A V W op de Markt Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten Kantore vau den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Advertentiën in alle Dinneti en Buitenlandsche Couranten worden dadelyk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eén afschrift is voldoende J de JONG Az Mr TIMMERMAN IMTRIMENTEELE ZUIVERAIK van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Kuipersteeg K 227