Goudsche Courant, woensdag 10 maart 1880

Woensdag 10 Naart N 2424 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlielilad voor Gouda en Omslrelieu De inzending van advertantiön kan geschieden tot Ma nor des namiddags van den dag der uitgave JOSEPHvaiiDANTZIGAl GrootiB Markt 66 Gouda heeft de eer te berichten dat niettegenstaande de steeds stijgende markt ALLE Goederen nog voor COMCUnEEnEI DE prijzen verkocht worden 0 TVAi CiE een zeer graote collectie Gekleurde en Zwarl FICIIIJS alsook een buitonjyewoon Assortimenl Geborduurde Witte GOEDËllK welke wat qualiteit bewerking en prijzen aangfaat met alles concurreeren kan 2UME mim EN mm wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen do gereputeerde BORDEADXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessohen kwart en half aakers Prijscjurantea worden gratis en franko verzonden Alles wordt franko t huis geleterd Geen hoesten meer y run W H ZICEENHEIHER m Mainz sinds 12 jaren duizendvoudig als het aangenaamste zekerste middel tegen hoesten enz bekend is verkrijgbaar in flacons a twee Gulden een Gulden en vijf en zestig Cents Te Gouda bij F H A Wolff Boskoop bfl J van Bergen Haasiretltt b jj J D den Hartog Qnde oater bjj F Jonker Idenburg r laenb Een NOTARIS VRAAGT 22 eii 15 MILLE a 4 hypotheek oj LAND met ruime overwaarde Brieven franco onder letter K bg de Boekhandelaars Gebeoedebs HENDRIKSEN Hoogstraat Rotterdam Hcereii Rlecding Magazijn MARKT A 54 Ontvangen de Mciiwste ORIGINEELË SINGER NAAIMACHINES The Singer Manufacturings Company I ew York verkocht in 1878 356 432 NAAIMACHINES ot ongeveer 1000 MACHINES PEIi DAG Deze enorme omzet en de steeds toenemende verkoop welke geen andere fabriek zelfs slechts nabijkoraend kan aanwijzen levert het beste eu sprekendste bewijs dat onder alle aangebodene machines niet één IS die in deugdzaamheid volmaaktheid eenvoudigheid in de behandeling en voortreffelijkheid van constructie met de Origineele Singer Naaimachines te vergelijken is en zoo zeer door het publiek begeerd wordt als deze üm de aanschafiBng dezer zoo voor Huishoudelijk als Handwerkersgebruik uitmuntende machines een ieder mogelijk te maken worden züzonder prijsverhooging op ivekelijksche afbetalitig van f 1 geleveid en oude eu ondoelmatige machines van alle systemen in be taling genomen Onderricht GRATIS wanneer de Machine op den arm met vergulden letters de volle firma THE SINGER MANDFACTÜQ1ar K+e ar kf HING Co draagt en van een door onzen GeneraallO Ci H SC l l j Agent voor Noord en Midden Europa de Heer G NËIOLINGER geteekend oertiflcaat vergezeld is alle andere ouder den naam Singer aangebodene Naaimachines zijn nagemaakt Het Generaal Depot voor de provincie 2uid Holland 346 Hoogstraat Rotterdam Hoogstraat 340 Agent te Gouda de Heer J Goedewaagen De ondei eteekende heeft de eer de Danes te berichten dat zij zich heeit gevestigd tot het maken van MMTELS COSTÏÏMEIT en alles wat vierder tot het vak behoort Door een Nette en Billgke bediening hoopt ziJ het vertrouwen waardig te worden E HAPPEL Lange Groeuendaal Gouda 6 Mftart 1880 llAMIMTÊST Prima Kwaliteit GOEDBLUVENDB BOTER per 50 Kilogram 45 Verkrggbaar in Vaatjes van 10 en 20 Kilogram bij A J SMIT Houtmansgracbt Tegen MEI TË HUUR op den Flnweelea Singel een met drie KAMJIRS KEUKEN TUIN en groote SCHUUR Adres onder No 412aanhet Bureau der Goudtche Courant P m m WANT ir ZOUT en KAASUANUËL levert tot conéurreerende PrIJxen FIJS MIDDEL GRÖP en KAASZOUT GOUDSCHE EDAMMKR LEIDSCHB DELFTSCHE en FRIESCHE NAGELKAA8 Kantoor en Pakhuis Nonnkswatkb 0 No 2 GOUDA Openbare Vrljwillig e Verkooping VAN KBNII kapitule onlangs nieuw gebmtwde imummm groote SCHUUR HOOIBERGENm ERVEN benevens diverse perceelen uitmuntend Wei Hooi en Bouwland ter grootte van ruim 40 Hectaren alles annexgelegen in den Prins Aleaeanderpolder nabjj Terbregge gemeente HilUgertberg te veilen in het Notarishuis aan de Gelder cheKade te RotUrdam op DINSDAG den 6 APRIL 1880 te gunnen op DINSDAG den 13 APRIL daaraanvolgende telkens des voormiddags ten Elf ure Het te verkoopene breeder bjj biljetten omschreven geniet vrgdom van grondlasten tot 1890 en is verhuurd tot 15 NOVEMBER 1885 voor 2677 69 sjaars Te aanvaarden bg de betaling der Kooppenningen op 1 JUNI 1880 Nadere inliehtingen eu inzage der planteekeningen te bekomen ten Kantore van de Notarissen L P RIETSTAP Leuvehaven te Rotterdam en Mr Th BORRET Gedempte Gracht te e Gravenhage GooDA Deuk van A Bbinkman De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de ni ave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgi per drie maanden is 1 75 frMtco per poet 2 KElW lSGEVliVG BURGEMEESTER en WETHOUDER S vsuGomU ö let op nrt 150 der Wet op de Xationale Militie van d n I9dea Anguttat 1861 UalMai no 72 Noodij en de Lotelingen die rcrlaii en by d ZREMILITIE te dienen oit om lich dtartoe vi$ór Ata Utru April nnatnaode Ier Plaiiteeiyke Secretarie aan te melden GoHda den 9n Maart 1880 fiufgemcetler eu Wethouder voornoenid VAN BERtJEN IJZENDOORN De Secretaris BllOUWER BUITENLAND Buiteniandscli Ovcrileiit Pe Fraiisehe regeeriug beeft na rijp beraad besloten om Hartrnnnu op vrge roeten te stellen toodat ook deze qnarstie aan eeu eind is De btvyzen die Ie RuMÏsche ambasaadeur heeft overi elegd waren noen ten opzioh e van de identiteit nooh ten opziehte van de me iepliohtlf heid aan den Moskaner aanslag voldotrude het schijnt lelfs dat mee in Rusland niet eeus op de hoogte is van hetgeen er in zulke gevallen in het Westen wordt vrreiacht Vóór de Fraiische Ministerraad uitspraak had gedaan in de tank werd door den Hussrschen ambassadeur Oriuff die van de vcrraocdelyke vrgspraak had gehoord aan de Regeering medegedeeld dat hy tyn eisch van uitlevering liet varen wanneer d e voor haar aanlilding moest geven tot moeiiykheden Hartmnnu heeft ziob intusschen ingescheept naar Engeland l e Fransche Senaat zet de beraadslajting over het wetsontwerp op het hoogrr onderwijs voort Thans is in behandeling het bekende art 7 dat meer bepaald tegen de Jezuïeten gericht is Ttiee redevoeringen verdienen vermelding de eeiie van den heer Bertauld die reeds bg ile alg meeiie beraadslagingen het regee ingsonttierp hiid verdidigd en de andere van den minister Ferry Over het algemeen kan men niet zeggen dat de discussie veel nieuwe gezichtspunten itiiiibojd de argumenten voor ett tegen kwamen byna op hetzelfde ucdir als vroeger bg de algemeene beraadslagingen Alleen de beide genoemde sprekers maakten daarop eene uitzondering De minister Ferry heeft er bijzonder slug vnii om van citaten pang te trekken lig overstelpte daarmede zijne tegenstanders de heeren Buffel Bérenger en Clément die bij elke gelegenheid en meestal zeer te onpas de denkbeelden van Thiers en Guifot aanhalen De minister stelde tegenover deze aanhalingen de denkbeelden van bekende schrijvers die wanneer zij nog in leven waren mecrendefU op de banken der rechterzijde zouden gezeteld hebben In andere tijden dachten zg over de Jezuïeten niet anders dan de minister zelf De heer Bertnuld behandelde voornamelijk het rechtskundig standpunt tegenover de heeren Bérenger en Buffet De Jcjuietcn zeide hij worden in Frankrgk slechts geduld en het is oumogelgk hieruit nf te leiden dat boBiie orde het recht nm hebben om onderwijs te ffven Men docht eerat dat de disswne nog de vorige week zon afljopen maar bg de litbreiding door den minister van openbaar oudenrya aan de verdediging van zijn ontwerp gegeven d eerst heden of op zijn vroegst gisteren tot de stemniiig over het artikel kuoaea overgegaan worden Tot senatoren voor het dep Dordogne ter vervanging van de overleden Boiapartialen Magne en Dapont werden gekozen de Foanou met 362 stemmen en bij tweede slemRiing Boiarsdoc Bonapartist met 367 stemmen bij de eerste alemming had hij 317 stemmen verkregen terwijl ep de repnblikeinen Gar rigat en Chavoix 307 en 288 stemmen en op den Bonapartist GibiaLnog 70 stemnen waren nitfebracbl Naar men verneemt kee ds Ooatenrijkacbe kroonprins Kodolf ziek met de p ijiin Stepbanie van België verloofd De kroonprins Rudulf werd 21 Aug 1858 de prinses Stephanie 21 Mei 1864 geboren De Duitsche Rijksdag beeft de legerwet op voorstel van den aanvoerder der nationaal liberalen den heer von Bennigten verwezen naar eene commissie van 21 leden De commissie is benoemd en telt 13 voorstanders v n de wet Tfgen het ontwerp zijn de zes cleric de leden en de twee Fortscfaritler Donderdag had eene vooral voor mannen van het vak zeer belangrijke discussie plaats over marinezaken Men herinnert zich de ramp van de aanvaring var hel groute pantserschip Orotter Xnr arit door de Kaiter IfUJielm Over die zaak heeft een gerechtelijk onderzoek plaats gehad door een krijgsraad waarvan het resultaat publiek is geworden Er is echter ook eene administratieve enqnéte ingesteld en van deze wilde men de byzonderheden te weten komen iloor de regeering nit te noodigen omtrent deze zaak aan den Rgksdag een oiücieel bericht te leggen De motie werd natuurlyk verworpen men neemt doar geene voorstellen aan die Igiirechl in strijd zgn met den uitgedrukten wil der regetring maar zij gaf aan den heer Ivasker gelegenheid om een zondenregister te openen van het bestuur der Duilsche marine dat zeer merkwaardig is Het Engelsche I gerhuiB houdt zich bezig metbegrootingsarbeid zijne werkzaamheden gaan reeds merkbaar vlugger sedert de aanneming der bepalingen van orde tegen de lersohe obstructives Eerstdaags komt eene voor de hoofdstad zeer belangrijke wet in behandeling De minister van binneulandsche zaken heeft eene wel voorgesteld tot aankoop van al lie Londeuscbe waterleidingen thans aan particuliere maatschappijen toebehoorende Het gewicht van behoorlijken toevoer van zoiver water in eene stad als Londen is moeilijk te overschatten Voorloopige overeenkomstan met de acht verschillende maatschappijen stellen de regeering in staat den aankoop te doen voor 264 000 000 Bgkomende uitgaven brengen de som der kosten op ƒ 360 000 000 Het geld zal gevonden worden door de uitgifte van 3 s percents obligatien die door de maatschappijen in betaling zullen genomen worden De ilomeinsctie berichtgever van de Delmls geeft de volgende beschrijving van hetgeen men onder fltalia irredenta verstaat Oniler de bovenstaande benaming zg n begrepen de Ilnliiialischc of als zoodanig beschouwde streken ADVBRTENTIÊN woiden geplaatri T n 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantgrnimte Afzonderlflke Nomnrers VIJF CENTEN welke nog in de macht der vreemdelingen zija tte provinciën zgn Tyrol en Istrié door Oostenrijk bezet Tessino Zwitserach kanton Nizza en Corsica onder het gezag van Frankrijk en Malta onder dat van Engeland Niemand gewaagde tot dusver vac Malta niet omdat dit eiland gtene begeerlijke bezitting zou zijn maar omdat Engeland te sterk is dan dat men r aan zou denken hel aan dia mogendheid te ontnemen Wal Corsica betreft algemeen wordt erkend dat zijne bevolking Franaeh v3 blijven Overigens is dit eilang arm h t brengt naawelijka anders voort dan keizers wier tpeeiatitait schgnt te zijn om aanleiding te geven tot invallen van vreemdelingen en dit heaft niets uitlokkends Over Nizza werd indertijd ffe gesproken en ge schreven dook men is dat het bezit dier stad om kwade vrienden te W misschien beter bad te nemen doch ze na Tessino betreft de bev Zwitsers blijven en wori vertelt dat zg het nie welke uit een zedelijl gd met te erkennen aié t de moeite waard was met Frankrijk hetwelk de stad niet in bezit irlij K wil behouden Wat van dit kanton vfflea n boos wanneer men hun jjn Behalve de voordeelen oogpunt hieruit voor hen voortspruiten zijn zij als Zwitsera niet onderworpen aan de drukkende Itiliaansohe belastingen en leven zelfs min of meer ten koste van de Italiaansehe schatkist daar zij in het slulken van tabak hun hoofdbestaan vinden De Italia irredenta bepaalt zich dus tot de Oostenrgkscbe provinciën Tyrol en Istrié Uit een aardrijkskundig oogpunt beschouwd is Tyrol ontegenzeggelijk Italiaansch het staat tot Italië aU Savoye tot Frankrijk De lulianen hebben Savoye zonder eenige bijgedachte afgestaan en wUltn daarop niet terugkomen Wat Italië betreft zijn bezit zou de Adriatische zee tot een uitsluitend Italiaansch water maken als eertijds onderde republiek van Venetië Het bezit van Triest is een sehoone droom te schoon zelfs omdat het waarschijnlijk steeds een droom zal blijven De beweging ten behoeve van hel roogenaamd onrerlost Italië ontsproot uit den oorlog in het Oosten Toen men hoorde dat er sprake van was om de kaart van Europa te veranderen en Oostenrijk zich oostwaarts zou uitoreiden dacht men dat het zich gevoeglgk westwaarts wat zou kunnen inkrimpen en Italië dus een deel van den buit verkrijgen Dit denkbeeld kwam als vanzelf op zelfs bij hen die zich anders uiet met de openbare aangelegenheden bemoeien Natuurlek trachtten sommigen het aan hunne staatkundige bedoelingen dienstbaar te maken en de republikeiusche party nam het in haar programma op Deze beweging zou cenzeer ontslaan zijn onder een Kabinet der rechter als onder een der linkerzijde alleenlgk zou zij wat moeifgker te onderdrskken zijn geweest omdat de heeren Sella jea Mingbetti minder invloed op de geavanceerde partg zou gehad hebben dan de heer Cairoli Naarmate het Berlijnsche verdraa tot uilvoering kwam werd de beweging allengs kalmer en op het oogenblik werden nog slechts enkele oubeteekenende manifes t tien waargenomen De Oostenri ksohe regeering heeft het gelijk men weet noudig geacht om de versterkiugswcrken in Tyrol in behoorlijken slant van tegenweer te brengen ofschoon zij zeer goed weet dat deze provincie geenszins bedreigd wordt Zg gant echter uit van de onderstelling dnt by eene onverhoopte nieuwe verdeeliiig van grundgtbiid de Italia irreJenla pnrtij weder zou kunnen out