Goudsche Courant, woensdag 10 maart 1880

aken Het ii dus alleen nis voorznrgraaatregel dat ly daartie is overgegaan BINNENL AND GOUDA 6 Maart 1880 Naar wq vernemen heeft de heer Otto alhier aangeboden de Zaal van het Kantongerecht alwaar de tentoonsteniing der voorwerpen bestemd voor de verloting tfn behoeve der noudlg lenden door aHn jougsten watersnood gehouden zal worden kosteloos te versieren Prijzen zijn reeds ingekomen of toeze tging vnn pryzen zijn gedaan door de heeren i Stroeve J J van Bemmel A van Dorst H van Baarzel I P vnu Catz J van Lakerveld Blanken D Lulius van ioor J G Uclonje M van der Burg W Begeer C G van der Post I J Connenr T A G van Peth D Samsom de Vries Robbé U A G Vorstman A F van der Pool J N de Vooijs B Scholten C J C Prince K Jochim A Brinkman B H Maaskant 8 S Polak H Groeneudal OIij mr ü N Brouwer S Verweij Az H VV Kramers J van Kranenburg en J J Bertetman en de dames C Ravestegn Medeinblik gez van Dantzig J Zeeuw M an Hmlopen Labberton mevr de wed van Goor mevr de wed KLtus I M en C Sallzer gez Kijken H G van Leeuwen mevr de wed Lanzir g C E J I M en E C L van Echten mevr dewed Salverda P 0 Anemaet J NieuwerJF vanden Berg S M Gretser mevr Borst Roeur J Kempe mevr de wed de Koning Munting mevr K van der Lee C T van Leenwen mevr Kroonvnn der Hneven en mevr Bertelman Jacob terwijl ook de E K Inrichting v n Liefdadigheid en enkele meisjes uit het Weeshuis prijzen hebben toegezegd Nog willen wij vermelden dht nu reeds de prijken in sArti Legi in ontvang worden genomen en Idaar bewaard worden waarmede de heer Vuurens zich welwillend belast heeft Gisteren avond hield de Herv Vereeniging Oranje tn Nederland hare gewone maandelijksohe leesvergadering waarin de heer A G van VVilligen onderwijzer alhier een aangename en leerrijke voordracht hield over het Vermaak Verscheidene bijdragen verhoogden het genut van den avond Onlnngs deelden wij mede dat Ged Staten van ZutdHoUand aan hunne ambtgeuooten in NqordUollaiid en Utrecht een voorstel hadden gedaan ora door gemeenschappelijke regeling van den toestand an deu Noorder Lekdijk de veiligheid der achterliggende landstreken te verzekeren Wij vernemen tot ons groot leedwezen dat Ged Stalen van NoordHolland en Utrecht dat voorstel hebben verworpen Daarmede zijn thans alle onderhandelina en over die zaak tnsschen de Provinciale Besturen afgebroken en alle hoop is vervlogen door regeling van den Provincialen Wetgever de veiligheid der bedreigde provinciën verzekerd te zien De ophooging die nu aan bet college van den Lckdgk Bovendains is opgelegd wordt door alle leskundigeu en betrokken belanghebbenden als ten eeiiemale onvoldoende geacht en toch legt men daarbij zich neder dan is voor jaren de kans op voldoende bevestiging vervlogen en blijft bij eiken winter de mogelijkhiid van ten verschrikkelijke ramp dreijien Een gerucht is ons ttr oore gekomen dat in de e hachelijke omstandigheden het hoogheeraraadaohap KijuUnd nogmaals het initiatief zal nemen om met samenwerking van de voornaamste belanghebbenden en voor groote geldelijke oiFers zijnerzgds tot een afdoende beslissing te geraken Hartelijk hopen wij dat dit gerucht waarheidmoge bevatten en dat het zal blijken dat de energie der naterschappen tot stand zal kunnen brengen waartoe de provinciale wetgever bleek onwillig te zijn ÖW Naar het IfanilehHad verneemt zal H M de Koningin dit jaar Z M den Koning niet verge ellen bij zijn verblijf in Amsterdam De reden die van deze teleurstelling wordt opgegeven is voor het overige wel geschikt om met vreugde door het Nederlandsche volk te worden vernomen Men ohrgft uit de Alblasserwaard dd 6 Maart Sedert ruira acht dagen is men in deze streken algemeen begonnen met den veldarbeid liet spitten der bouwlanden en tsinen is in vollen gang Op beschutte plaatsen zijn hier en daar reeds erwten en en vroege boonen gelegd en enkele tuiugroenten gezaaid Spoedig zullen van de vroegste soorten aardappelen wonlen gepoot en wanneer eenige zonnige d ngen mogen komen zullen de wei en hooilanden eene gansch andere gedaante verloonen Refds ontwikkelt het gras in het oog vatlind en verloonen zich enkele grasblosropjea Het vee is gezond en de opbrengst van het zuivel groot De groote zangwedstrijd ter viering van het halve eeuwfeest van C icUiaa bestaan te s Hage zal gehouden worden op 14 en 15 Aug a a Ze is in 5 afdeelingen verdeeld De Ie afd is voor Nederlandsche vereenigingen bg vorige wedstrijden nog geen prqs behaald hebbende en minstens 24 zangers sterk Daarvoor zijn uitgeloofd 3 verguld zilveren medailles en daarbg voor den leu prgs eene premie van ƒ 100 voor den 2en een van ƒ 60 De Ze afd is voor Ned vereenigingen bg vorige wedstrijden reeds bekroond doch nog geen len prijs behaald hebbende en minstens 32 zangers sierk Ie prgs gouden med met ƒ 200 2e prijs verguld zilver med met ƒ 75 3e prijs verg zilv med De 3e afd is voor vreemde gezelschappen bij vorige wedstrijden reeds bekroond en minstens 40 zangers sterk Ie prijs gouden med met ƒ 300 2e pr verguld zilver med met ƒ 150 3e pr verg zilv med met ƒ 75 De 4e of teere afd is voor Ned en vreemde vereenigingen hebbende bij vorige wedstrijden reeds een of mecrraaleu Ie prijzen behaald en minrtens 50 zarufers sterk Ie pr gouden med met 600 2e pr Vjrerg zilv med met ƒ 300 Sc pr verg zilv rSed met ƒ 100 De 6e afd die van uitnemendheid is voor vreemde en Ned vereenigingen hebbende bij vorige wedstrijden reeds een of meer eereprgaen van uitnemendheid behaald en minstens 80 zangers sterk Ie prijs pfouden med met ƒ 1200 2e prijs gouden med Elke vereeniging zingt een koor naar keus en verplicht koor De hoofdcommissie voor de algemeene verloting ten behoeve van de noodlijdenden door den watersnood ontving na overmaking van het eerste geldelijk bedrag waarin begrepen was de verzegelde geldrol inhoudende 2000 francs door Z H den Paus geschonken aan de algemeene watersnoodscommissie te Amsterdam van deze een solirijven w aarin o a het nnvolj ende voorkomt De krachtige steun uwer commissie is ons in deze dagen nu het verschaffen va n veevoeder belangrijke sommen gaat eisclien dubbel welkom Uit deze betuiging der Amsterdamsohe commissie blijkt hoe gelukkig de gedachte des konings was om bij vernieuwing eene verloting te orgaiiiseeren Ileeds tot voorziening in oogenblikkelijke behoefieii t h worden zöter belangrijke geldelijke otfers gevorderd Voor de verloting zijn weder belangrijke prgzcn ingekomen In de afgeloopen week is te Leiden door hetrood onk aangetast écu persoon en aan die licktcoverleden geene f Den heer dr II G Hagen pred hij de Ned herv gemeente te Leiden die onlangs voor het beroep van de Remonstrantichq gemtcnle alhier heeft bedankt werd dezer dage van wege vile gemeenteleden en vrienden een geschenk nla blijk van vereering en hoogachting aangeboden benevens een album waarin de namen der gevers zijn opgenomen De heer Hagen toonde zich bij de aanbieding uiterst gevoelig voor dit blijk van belangstelling in zgn persoon en werk Een onzer oudste letterkundigen en dichters die in spijt van zijn hooge jaren nogallijfl onvermoeid werkzaam was dr J J V Wap is Zondagochtend op vier en eventigjarlgcn leeftijd overleden Dr Wap was oud leeraar aan de Kon Militaire Academie te Breda waar hij om zijn wanne vaderlandsliefde aangename herinneringen heeft achtergelaten Z M de Koning schonk hem de Eikekroon en talrijke letterkundige genootschappen telden hem ouder hunne medeleden Aanstaande Woensdag te 12 nur wordt te Delft waar hij laatstelijk metterwoon gevestigd was zijn stoffelijk overschot op de E K begraafplaats ter aarde besteld Men deelt aan het Utr Dagbl mede De maand Februari gaf elf dagen die te weinig temperatuur gaven de overige dagen war U fÊS warm positieve afwijkingen van 6 gr Celsius kwamen meermalen Toor den 19den de morgens liad men zelfs 7 9 gr zoodat deze maand voor t eerst sedert November 1878 eens eene te hooge teinperaiuur gaf Gemiddeld hield men dagelijks 1 23 gr over De thermometer daalde nog 5 8 gr beneden het vriespunt en wel op den 5den behalve deze dag kwamen nog zeven dagen voor dat de thermometer beneden O gr aanwees Deze lage aanwijzingen kwamen in de eerste helft der maand voor den hoogste n stand had Men den 17den en in het voorgaande jaar was diezelfde stand op den lOden voorgekomen Deh kouditen dag had men den 3den toen men de soil der waarneiningsuien nog 4 2 gaf den lsttn was die 3 9 geweest en den 5deu 0 7 verder was die som altijd boven het vriespunt de warmste dag was op den 19deu De gemiddelde der maand bedroeg 6 16 gr in 79 was die 1 46 geweest dus 2 7 gr kouder Dé barometer die vijf maanden te veel lucbt drukking had aangegeven en wel gemiddeld elke maaud 5 S7 mM was nu te laag De eerste dagen der maand gaven te hooge standen positieve afwijkingen van 13 m M kwamen den 3den voor doch in den avond van den Oden daalde de stand onder den normalen zoodnt met den lOden een dal had dat ruim 12 m M ouder dien stand was den 13den had men weder een borgrug die ruim 6 m M en den 25sten een die U m M boven de gemiddelde was Den I7den had men het diepste dal de barometer wa toen 20 m M te laag De gemiddelde van dit jaar 0 8 m M hooger dan in 79 toen men de laagste gemiddelde sedert 1849 had De dampkringdruk kwam inct de gemiddelde vrij wel overeen de hoogste 8 75 had men den I9den de laagste 2 78 m M den Isten en de betrekkelijke vochtigheid was iets minder De lucht was geen enkele maal geheel met de watetdarap verzadigd de grootste vochtigheid 97 pet kwam in deze maand viermalen voor terwijl de kleinste 43 pet bedroeg De hoeveelheid regen bedroeg 36 m M en was 10 m M minder Ian men ti id mogen verwachten de grootste boeveelheid ontving men in de tweede helft der maand en bij den regen had men 1 m M sneeuw De verrlampiiig van water was ook minder dan de gemiddelde en was 16 3 m M Een paar heldere d igen kwamen voor de avonden wareu brlrekkelijk het minst bewolkt des 17deii zag men des avonds een kring om de maan Enkele dagen hiul men met sterkere winden zooals den 19den en 20Hen uit het ZZW en ZW met eene geniiildelile drukking ran 27 en 36 en stooteu vaii 35 in 50 en den 26sten uit het WZVV met stooteu van 40 kilogr Hel adres door het hoofdbestuur van de Ned Maatsch voor Tuinbiuw en pl mtknnde aan den minister van binnenl zaken gericht bevat behalva het betoog der WLUschelijkhtld tot oprichting eener Bijksfuinbouwschool en het verzoek daartoe ook het volgende plan De Bijkstuinbouwschool zal mo ten rcssorteereu onder het middelbaar ouderwgs Hoe gaarne wij ook het l iger ondtrwij voor de kennis van deii tojnbouw dienstbaar zouden malfrn laten wy dit hier ter zijde en booger onderwijs kan ook geen sprake zijn Het onderwijs zal moeien gegeven woiden zoo wel in de theorie als in de praciijk van het lak Het onderwgs in de theorie z il niet veel reilen tot verschil van gevoelen kunnen opleveren Ull zal er vooral op aankomen geschikte leeraren te vinden die aan de toekomstige tuinbouwers die kennis van do wetenschap aullen welen mede te dcelen welke hun bij het uitoefenen der practijk van nut kan zijn Dit onderwijs zal moeten loopcn over de beginselen der natuurkunde en aardkunde over de scheikunde toegepast op den tuinbouw en bovenal over de planteu physiologie hel leven en de voeding der planteuj de beginselen der plantkunde en dierkunde Men zal hier nog enkile vakken hetzg verplichtend hetzij naar verkiezing kunnen bgvoegen b V boekhouden leekenen enz maar men zal bovenal in het oog noelen houden dat de jongelieden gevormd worden tot feleerden maar tot praotische vakmannen met grondige kennis toegerust Het onderwijs in de practijk zal niet zoo gemakkelijk tot genoegen van iedereen tol stand komen en aan alle billijke eischen kunnen voldoen Mea zal hier stuften op de moeielijkheid om aan dezelfde inrichting in alle vakken van den tuinbouw onderricht te geven en vervolgens op de mocielijke keuze van de plaats waar zulk etn school zal moeten verlozen Hel tuinbouwbedrijf laat zich gevoegelijk verdeeleii in vier hoofdvakken N 1 De groenten en vruchtenteelt wnrraoezerij en tuinderg Dit vak staat in sommige streken van ons land op zeer hoogen trap n groot is het aantal van hen die zich daarmede bezig houden N 2 De cultuur der vrucht en oudboomen booinkweekerij N 3 De plantenteelt in uitgebreiden zin bloemislerij N 4 De boUeuoultuur op de zandgronden in de omstreken van Haarlem Het weekblad Sieholdia uit den wentch dnt ook de andere maatschappijen of vereenigingen voor tuinbouw in ons land het voorbeeld door dit hoofdbestuur door Haarlem an door Boskoop gegeven mogen volgen Zelfs de kleinste vereenigingen hebben recht van spreken en begrijpen ze haar roeping goed dan zulleu ze daar thans gebruik van maken Niet enkel de uitdrukking der wenschelijkheid van de oprichting eener Ilijkstuinbouwsohool is voldoende men voege er de gronden bij waarop die wenschelijkheid berust Hoe beter de regeering door belanghebbenden en belangstellenden wordt ingelicht des te gemakkelijker zal het haar vallen een besluit te nemen des te meer kans ia er dat dit zal 7ijn overeenkomstig de uitgesproken weiischen en de bebtoande behoefte De Preeurseur heeft geklaagd over de behandeling waaraan de Antwerpsche handel in den afgeloopen winter tijdens de stremming van het verkeer op de Schelde te Vlissingen zou hebben blootgestaan Het blad zegt o n De opzettelijke langzaamheid in de behandelingder zaken tn de buitensporige prijzen voor de geringste werkzaamheden gevoct d bij het geringepractisch ovirleg waarvan blijk is gegeven ondanksde praoKtige inrichtingen welke het aan de Regeeringte danken heeft zgii oorzaak dat Vlissingen eeu allcrireurigste reputatie te Antwerpen heeft verkregen die eerst na langen tijd en na heel vat b ij zenvan beter inzicht voor een betere zal kunnen aatsmaken Zullen de plaatselijke autoriteiten zal de bevolking in dien zin werkzaam zijn Wg wenschten bet maar durven het niet hopen De burgemeester van Vlissingen de heer Afie Smit heeft rei ds tej en die klachten geprotesteerd en de Kamer van Koophandel aldaar heeft in buitengewone vergadering besloten aan de redactie van den Preeurieiir de vraag te richten of zij de klachten door feiten kan staven Als men een plekje heeft dat nog niet tot t ren of t ander is bestemd vorme men het tot een Takje beplante het imddengedeelte met osmund i regalia de bekende kouingsvaren een ook in ons land inheamsche vorensoort die een prachtig gewas vormt met zeer groot fraai gevormd loof Daar omheen tnoet een rand gevormd worden van gewoue klimop Kan men hier en daar een ruw stuk teen er tu olien laten uitsteken dat zal het effect zeer verhoo eu Men zij wel indachtig dat een dergelijk vak alleen kans van slagen heeft op een schaduwachtige plaala dus waar men dikwijls verlegen staat wat er te planten In den vorigtu zomer zagen wij een prachtig vak op gemelde wijze beplant op een buitengoed in ons land en behielden dit in ons geheugen om er misschien een of meer lezers vaudit blad opmerkzaam op te maken Semper virettt Eigfn Haard behelst een opstel van den luitenant ter zee Galmeyer die aan de expeditie van de Willem Barent deel nam Hij beschrijft de wetenschappelijke werkzaamheden aan boord van dien bodem Die beschrijving ii opgeluisterd met een drietal schetsen van den schrgrer door i C Greive Jz op hout getcekend Volgen hel Bontrnot raoel de tunnel door den St Ootthard den len October 1830 opgeleverd worden de gansche spoorbaan eerst in 1884 De gcheele volloniing van den tunnel met het leggen der luchtkokers zal echier nog 14 maanden duren loodat de annemen voor te late oplevering fr 1 200 000 zullen te betalen hebbeu Wegens de buitengewone bezwaren di zich bij de uitvoering hebben voorgeda in meent men echter dat de boete niet ten alle zal worden toegepast Aan de Zwitsersche zijde loopt de Gottbardbaan van Lnoern langs den oever van het Vierwaldsiadter meer langs Kiissnaoht de Hohle Gassc en de Tell s kapel naar Immensee Vandaar langs het Zuger meer den voet van den Bigi Arth en het Lowener meer naar Brunnen waarna zij tot I luclen weer laugs de choone oevers van hel VicrwaldsiMter meer loopt Bij Kluelen begint de sterkste helling in vele kronkelingen stggt de spoorweg naar Goschcncn den noordelijken ingang drs tunnels Tusschen Goiohenen en Lucerii zullen zich 2ft grootere en kleinere tunnels en vier bruggen over de Reuss bevinden Bij Airoio verlaat de spoorweg den berg om wederom sterk kronkelende door elf tunnels en over zes bruggen over de Tessino Biasoa aan den voet van deu St Ootthard te bereiken Naar men verneemt is men voornemens aan het Kraliiigsobe Veer een nieuw posl eii telegraafkanloor op te richten De jonge Coquelin van de Omédie Fra aM heeft ouder den pseudoniem Pirouette een boekje uitgegeven getiteld £ e livre de convalescente vol aardi heden aneodoten en grappen Hij heeft ook eene afdetling gewgd aan Sarah Bernhardt wier magerheid zooals men weet te Porijs spreekwoordeijk is Wij geven een paar der Sarak BernardliaHa weer Meu zeide eens tot Sarah Bernhard Keer in tot u zelve Ik kan niet antwoordde de groote actrice er is geen plaats Sarah Bernhardt in het bod stappende een degenstoot inhot water En d aot8te Een schilder heeft aan de Comedie Franfatêe een prachtig portret van Sa ah Bernhardt geschonken Do bekoorlgke kunstenares is gekleed en een wit satijnen kleed met poften heeft een Bacine in de h ind en een wind hond aan hare voeten De achtergrond wordt gevormd door een tuin vol vogels en een helderen hemel En dat alles is geschilderd op een wit katoenen draad Een Berlijnsche huisvrouw had onlangs per advertentie eeu dienstbode gevraagd Den volgeuden dag melde zich eeu jonge dama aan die eerst haar visitekaartje naar binnen zond Zg kwam zich presenleeren als keukenmeid I Al een bewijs voor de stelling dut de moderne industrie van alle schijubaar geheel nuttelooze dingen nog partij weet te trekken moge het volgende dienen Alleen in Londen worden jaarlijks duizenden tonnen gebroken wijn likenr en sodawaterflesschen de laatste vooral tot allerlei nuttige voorwerpen verwerkt öoedkoope galanteriewaren ornamenten een gemien aardewerk voor de fabriekdistricten een soort van poelapoeder glaspapier enz komen uit de gebroken flcsschcn terecht Welke verbazend groote massa s van dit artikel jaarlijks worden omgezet blijkt hieruit dat de groote mineraalwaterfabriek van H D Enmling in het verloopen jaar honderd tonnen glasscherven verkocht heeft die door elkander gejekend met 19 Mk per ton betaald werden Men leest in de Haagsohe kroniek ran het la UandehUttd Vijf llaagsche kunstenaren die hunne schilderijen naar het aanstaand Parijsch salon zenden hebben de welwillendheid gehad huoneu stadgenootea de primeur van het kijkje aan te bieden In bet gebouw der Loge waar bet bovenlicht wel niet met het volle en sterkere atelierlicht wedijveren mag maar niettemin voldoende kan geacht worden zijn acht schilderijen op de Nederlandsche wgze in een halven cirkel naast elkaar geplaatst De schilderij van den heer Gerke Henkes neemt door haar omvang er toe aangewezen de roorzittersplaats iu Men zou haar kunnen betitelen In de Kerk Een typig trio op een kerkbank gezeten rormt de hoofdgroep Een oud karakteristiek mannetje eeu rond voor den schilder kisten met aandacht naast hem zit Neerloud s welvaren verpersoonlijkt in eene dikke boerin uit het Overmaasscbe die de zeven vette jaren voorstellende een smal neepjeski pje naast zich heeft dat de zoren magere jaren rertegcnwoordigd De pilaar op den roorgrond gunt aletshls een half doorzicht in de kerk waar de gemeente rergaderd is Naluurlg kheid en typige voorstelling ziju de hoofdverdienste dezer wel esl ia de schilderg Bfln zware donkere November zee met dansende pinken waartegen de groene golven aanklotsen IS door Mesdag met met al die waarheid en kracht weergegeven waartoe zijn stoute kunst in slaat is Op eeu ander doek aanschouwen wij Scheveningen bij sneeuw In de verte woi lt ne zee voor OU is hrt duin in eene massa herschapen In plaats rau eene donkere zware lucht die men dikwerf bij sneeuwweder ziet eu welke ook door kunstenaars om het sterk contrast menigmaal gekozen wordt heeft Mesdag ditmaal eene f jne lucht met gcelgrgze wolkjes over dat blanke veld gewelfd en de uitwerking daarvan is inderdaad verrassend Van Israels bevat dit klein salon twee kunstwerken een portret en eene geure schilderij De beeltenis Zul rooral biaiiin onze grenzen een triumf voor den kuustenaor zijn oiuilat de gelgkenis zoo treff nd en sprekend is dat iedereen deu welbekenden persoon onmiddellijk herkennen moet Het is alsof men mr P Blussc het lid der Tweede Kamer oud minister van financiën hetzg in de kamer hetzij iu opera of oomedie zag zitten luiatereu zoo volkomen getrouw weergegeven levend bezield doet zich dit kuiestuk aan u voor Men zon wellicht kunnen erlangen dat de handen wat uitvoeriger behandeld waren maar moest dit ten koste ran dat ick eo weet niet wat dat echt artistieke dat be ielde dat zou iedereen dunkt mij den roortreffelijken kunstenaar toeroepen I aat ons dien breed getoelsten kop dien baard zoo heerlijk ran toon die meesterlijk geschilderde baren kortom de gausche persoonigkheid zooals zij door u juist en waar opgevat en vertolkt is Dit portret waarvan kar kter eu uitdrukking zoo treffend zijn weergegeven heUnnert mi onwillekeurig aan een der fraaiste beeltenissen door Israels geschilderd aan het portret van professor Gotidamit jaren geleden door hem geoonlerfeit Het genrestuk van Israels stelt roor een arm huisgezin aan den maaltijd eene variante zoo men wil van een con amore door hem behandeld onderwerp De compositie is naiff eenvoudig de mon zit naast zijne vrouw deze sust het jongske de daaropvolgende dreumes komt amper boven tafel een meisje is met haar rugje naar den toesdhouwer gezeten eu een schrokkige jongen neemt de andere zgdc der tafel in Men zou hef poëzie der armoede kunnen nemen Het geheel minder krachtig dan b r de Kockl ster en andere zijner kunstwerken is in fgné tooii geschilderd Gelijk het huisboudstertje door zit wekl de kunstenaar allerlei gewaarwordingen bij u op Hoe waar en juist is alles door hem gevoeld Dat voorovergebogen kindje is bewonderenswaardig de kop der moeder in zulk een fijn gamma geschilderd mag een meesterwerk heeten Van Mauve zien wg ditmaal geen schapen maar een boash bij winter waar de houthakkers met hun veruieliiigswerk druk bezig zijn Die fgne dampige toon welke des winters het groengrijze hout met de lucht vormen kan is door den kuustrnaar talentvol weergegeven Op deu zandigeu voorgrond zijn enkele reuzen van bet bosch gevallen en de natuurlijkheid dier gevelde stammen met het versch afgehakte hout moet ieder treffen De fijn blauwe lucht die zich boven de bladerlooze toppen vi rtoont is geheel in harmonie met dit kalm taferrei Indien mevrouw Mesdag door mijne ougalante peu het laatst genoemde wordt is dit imdat m i in deze kleine verzameling het sterke geslacht inderdaad dit epiihetou verdient Vau mevr Mesdat aanschouwt men hier een boerenerf eo een boschgezicht Iu het boerenerf zijn ontegenzeggelijk zeer fraaie gedeelten en de ouilerlinge verhouding der declen is zeker verdienstelgk het geheel kan mij echter als compositie niet bekoren en men moet op te grooten afstand blgven om het onaf ewerkte der schilderij niet te zeer Ie bespeuren Enkele gedeelten zoo als b V de grauwe schuur legen de lichte lucht uitkomende de loon van he t graanveld en het panueudak verraden de haud eener colorisie die slechts studie behoeft om Tgiier te leeren voltooien eo correcter vormen aan de stoffage te geven Alles bijeengenomen iu deze kleine intieme tentoonstelling der bezichtiging ten volle waard en het zou voor onze hofstad zeer weiischelijk ziju dat men een goed verlichte aangenaam ingerichte zaal bezaten waar tegen matig entree een permanente lentoonatelliDg van moderoe kunst gehouden werd Moge dit achttal te Parijs even goed licht en eeu even gunstige plaats ontvangen als de humane Lcgczaal het ten deel liet vallen De Patrie geeft eene beachrgving ran een soort van waschvronwenmarkt welke sedert onheugelijke tijdeu thans in de rue aux Ours lusschen de straat ran St Denis en den Sebastopolboulerard te te Parijs gehouden wordt De markl heeft behalve Zondags en Maandags eiken dag plaats des zomers van halfzes lol negen des winters van zeven lot tien uren des morgens rolgens politieregleraent Men vindt er meestal ongeveer honderd vruuweu en meisjes die door de bazen en bazinnen der hoofdstad en uit den omtrek ter plaatse worden gebuurd Onder die honderd vindt men drie oa tegorieén btanchisseuses of laveuses repasseuses en savonneuses De laatste verdienen in den regel 8 j fr daags benevens een kop koffie en een kwart lller wijn De strijksters krijgen geen wijn en verditiien op t allermeest 3 fr Men zou zich niet juist uitdrukken zegt de Patrie zoo men deze markt eene school van betamelijkheid en goede zeden wilde noemen Aan deu Parijschen gemeenteraad is wederom een rapport ingediend tot verandering der namen van verschillende straten wier benamingen geene beteekenis hebben voor hen die de geschiedenis van Frankrgk willen beperken lot wol na 17S9 is gebeurd met goedgunstige toelating van de voorbereider van de gewichtige nitbirsting van dat jaar Wg hadden reeds vroeger gelegenheid te doen uitkomen wat er kteliigeesligs is gelegen in de redenceriug welke tot die plannen leidt Ten allen lijil bij alle volkeu heeft men gaarne de openbare wegen geuoemd naar hen die zich jegens het vaderland verdienstelijk hoddden gemaakt Dat is een sprekend bewgs van erkenning van bewezen diensten Reden te meer om de zoo gegeven nomen te bewaren Doch de Fransche republiek van deze dogen heeft geen oog voor verdiensten onder een onder regime betoond De democratie moet zegevieren zelfs op de naamborden der stniten De politiek moet het gansche leven des volks j beheerschen naar de meening van hen die in een of ander welgewend of administratief college geroepen hebbeu geleerd van die politiek zich eene bezigheid Ie maken De groote massa nijdt zich onu hare zokeu en loat de heeren in die kleinigheden bep aau Zoo moet ook de naam van Haussman verdwijnen van den boulevard van dien naam Men ziet in hem slechts den prefect van Napoleon III die breede straten maakte ora de artillerie in eeu straatgevecht tot haar recht te doen komen en men vergeet dat do verbreeding der levensaderen van de groote stad eene juist geziene behoefte was met het oog op hare uitbreiding en zich voortdurend uitdijende eischen van het verkeer Men wil het is weer htt rapport de gesohienis der stad ran die naamborljes doeu ♦