Goudsche Courant, woensdag 10 maart 1880

1 Vrijdag 12 Maart 1880 N 242Ö GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDtieblad foor Gouda en Omstreken spreken lot de jeugd en men tft er een lel nnmen op dftl slechts evne xeer geringe zijde Tan de geschiedenis vertoont Wie eerbied en liefde voor de geeohiedenis heeft Vernietigt geene documenten en de nnmen der straten siju dat dikwerf Afloop van Openbare Verkoopingen vau Oi oerende Goederen VEll ING 8 Maart 1880 Huis Turfmarkt 40 SOOO kooper G Sirre en H van dèr Horik Huis Wachterstra I P 109 ƒ 8550 ofkehouden Hui Turfsingel I 169 ƒ 800 k CiJr ieebceh Hui Raam O fl I ƒ 635 k N van Blokland NU en G C uan IjlokJ d Dri Huizen Ranj i O 79 80 en 81 A SISO k J de Jong Az Hnis Raam O l 2 715 k I de BAiln Huis Raam O 5V tiit de hand verkocbË Huis Raam O Sf ƒ 1636 V k F d Klein Hui KeiierstraatiK 195 Jl060 k JJ deHui ter wed M vau d r Burg Huis Komiiusleel K 64 700 k L BelonjeTi Hui8 J ldaar K 19 ƒ édf k C ï l eeb en 2 Huiten Uihe IWars traal II 12Ö ÏUSa l855 j k K vanfleriBprg Hui Lommerlsw terlj J O 98 1705 c A Mullnart I j k G J van Hal Spitriiiïsiraia F 22 ƒ 946 léMFj f Groenewcg Ij 133 490 k A Grendel il faldaar L 133 35J k A van der Heij 1 V dCT Kind Hér Iiaatste Berichten Londen 8 Maart Sir Sl4lford Northeote lieefi ii h t Ijagerhuii medegedeel JL lilat de Regeeriug heeft besloten tiet Paj Iement legeif I asohen te ontbinden I Het nieuwe Parlement zil in het begin van Mei Ityeenkomeii Aanstaanden Donderdag begrooting jin het Hoog rhui wed door loi d Beaconsfield 4n degedeeld dat loodra de noudige zaken zijn nf edaan het Parlement zal worden ontbodeu De wet oeireffende Ierland is by derde lezing aangenomen St Petersburg 8 Maart Er loopt een gerucht dat de Russische gezant te Parijs bevel heeft ontvangen om zijne paspoorten aan te vragen Zekerheid heb ik nog niet kunnen verkrijgen of het f eruehi ook zijn ooriprong heeft in de groote verbittering die hier heersoht over de weigering van liet Fransche Gouvernement om Hartmanu uit te leveren Burgerlijke Stand REHOREN 6 Maurt Adnana onJers O Tcinpelmnn en A blobbff Trijntje Frannnn oiideri A H Pcletler en A Alblss 6 Christolfel Antonins PrinciMiit ooden J F ZilwinK ea G vso Medetoord Teonis ooden A J lUoenthruvel cii M C Evertseo Margaretba Adriana oodera K vnn drrSleegt en M SchoUcD 7 Marijtje oadera P W an Eijk en M Zaal lohanna Heleaa onder T f Hoogcnbumn en C H HanjeKeld Elizabeth udera M vnii jtutrckoia en M M van Waaa Franeiacs Anna ouders J W 1 van Ede van der Pais en A M F Kramer Maiia ouders H vao der Starre en J Sum S Jan Willem Manuel onder P Kromme en J Vnik Johanna i liznbelh ouders T Jaspera en M Ziiambacb Maria Tnnenna ondcrs L Mcweren en M Spronk OVEKLEDBNj 6 Maart L lan Loon 3 w H tan Bust 63 J L deu Rlel 86j G Vergeer 9 j 7 Vf A B ibou 6 w D Slaman 2 w J A Herache 10 w 9 N H Koolman 4 m AD VERTENTIË W Bevallen van een Meisje A M P TAN EDE VAN BER PALS xLRAM KR Gouda 7 Maart 1880 Heden overleed tot mgne en mijner Kinderen groote droefheid onze geliefde Echtgenoot en Vader den Heer HENRICUS van KUST vooizien van de HH Sacramenten der Kerk in den oaderdom van 63 jaren Wed H tan BUST tan Waas A J VAN VELZEN A H VAN VELZEN TAN Rijst Gouda 6 Maart 1880 Heden overleed te Tiel onze geliefde Vader en Behuwdvader den Heer JOHANNES HENDUIKUS SPIERING8 na voorzien te zijn van de HH Sacramenten der SterTenden in den ouderdom Tan ruim 70 jaren J H SPIERINGS J SPIEKINGSGouda 8 Maart 1880 Jaspebs Bjj vonnis door de Arrondissements Kegtbaük te s Gravenhage den 24en FEBRUARI 1880 ten verzoeke van beide echtgenooten gewezen is het huwelijk gesloten te Delft den 8 September 1857 tnsschen Mr HENDRIK NICOLAAS GROBBEE laatst Raadsheer ift het Hoog Geregtshof van Nederlandsch Indiè gedomicilieerd te Grhvenliage en Vronwe ELISABETH HENBIETTB WILHELMINA IJMA gedomicilieerd te s Gravenhage nadat bereids bij vonnis dier Regtbauk Tan 20 October 1874 op beider verzoek was uitgesproken Scheiding Tan Tafel en Bed ontbonden verklqard met lle wetteljjke gevolgen van dien I j 1 I Extract P Im Procurluw voor gezegde Echtgenooten ge Aipeerd lubbende A HINLOPEN ProcuHJilr j E n liVBNTABIS Iran een KriidenieAIvinke v or mOtigpA prUa daarbg aw Jfft ffiBjeen miói WjllKBLHÜIS hnurpi s f wee Gnlflen per weekjU Adjjes bider No 41 1 lan Jiet Bnrean dezerCour t l Vorden GEVRAAG b tegen 1 MEI e k in de INRICHTING tot j VERING dee BEDE LARIJ te Gouda een zonder Kinderen met vr e Kost Inwoning en Salaris ii Vgf Gulden per week Adres met franeo brieren of in persoon L P HOOGENDIJK Secretarie Gouda 8 Maart 1880 Voor VAST WERK wordt IEMAND die met een STOOMMACHINE kan omgaan Adres onder No 414 aan het Bureau dezer Conrant Te HÜÜR GEVRAAGD een BUEaEEWONINa tegen den hnurprjjs van ± 3 per week liefst op den Kattensjngel Franco brieTen onder letter D aan den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER alhier Iemand zgne bezigheden buitenshuis hebbende verlangt liefst aan der Singels of buitenwijken der stad Twee of Drie Gemeubileerde of Ongemeubileerde Kamers met of zonder Kost doch in ieder geral met Bediening Adres onder letter K aan het Ad vertentieBureau Tan A KOK Comp Boeken Kai j orhandel te Gouda PUIKE GOEDBLIJVENDE BOTEB in Vaatjes Tan 20 en 10 Kilogram netto tegen negentig Cents de K G h contant te bekomen bjj P VLASVELD Wljds raat Ook te Terkrqgen per K G a ƒ l Gooua DaoK VAK A Brinkman EINDEXAiyOEN BURGERAV ONDSCHOOL De MMISSIE belast met het afnemen Tan het lEindexamen aan de BurgeraTondschool brengt ter kennis Tan het Publiek dat genoemdExamen zal worden afgenomen op Maandag den 22 Maart en Tolgende dagen s Avonds te 7 uren in het Sch Igebouw op de Hout 1 mansgracht Hun di aan dit Examen wen schen deel te nemen wordt verzocht daarvaqvóór den IS Maart schriftelijk kennis t 1 geven aan den Directeur der Schobl j Namenp fle Examen Commissie I ROBS TAN LIMBURG il t L Voorzitter WORDT GEViAAGD EEN NET Adres oiiflêr No 1 4 bg jden Uitgever dezer loüfsnt 4 Vi mi il ciii stbaiven B n 4 Pour poriraits paysages et reproductions 4 rti3tiqnes et noii et en couleur I Les portraits s6nt garantis absolament ioaljtérables i F H 4RTIi Goiida auixA Larochk I en Txerlioudende QUINA LA ROCHE van KKAEPELIEN en HOLM Aptth tt ZtM Opwekkend Versterkend KoofttiverdrUrend verkrijgbaar in flesschen van 1 en 1 90 te Gouday den Heer O Thint A pot verder door het geheele Rgk in de bekende depott ledere flesch i met de handteekening KRAEPELIEN HOLM Toorzien Advertentiën in alle Stnnen en Buitenfandsche Couranten worden dadel jjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda n V Eén afschrift is voldoende B0 Zeker middel TKOKN ALI E Rhiimalische Aandoenin cn door koude ontstaan Kramp Aangezigtspijn Kiespijn Verstijving in deleden Huidziekte enz K 1 verkrijgbaar te B0N80NS30ZtEf25CT Gouda Wed Bosman n Alplien L Vabossiau ZnU la Bodegraven P Versloot Boskoop 3 lOUDKADB P LOOMAN Harmelen W 6 KurtïRS Hazerswoude J Gaarkeuken Monlfoort jj A Jacobi Noorden Dj W Bom Oudewaier J Liefland Schoenhoven Wei Wolff Z Waarder Bobthoorn Woerden Gebr Pfenning Woubrugge A DR WildK Zegwaard A Hekxeb igtf Men gelieTe attent te te ziJn dat de Waldwol h i i ne ir77r H artikelen Tan een bruine AAHDOtNINaliT H r v n als zflnde bereid uit de vezelen der Den i naalden Aanvraag om Dépót bjj M J Q HAM te Utrecht BUITENLAND llaiteiilaiiiijcli Uvcrziclit De rittiug van den F anscheii Sennat van Middag i UI zeer stormachtig Ue heer Jali Siraoii upeiide Ma trijd met deu verledenflZaterdag aangekoi digden MitbI op art 7 vaq het weHontwerp op het hooier onderwijs Er ontstond eeu groot rumoer i i de vergadering tpen le redenaar den heer ïestelin interpelleerde eu dele hem toeriep Ik zeg niets il gracht mijn afkeer en reruchliug iu te houden dIMhoon de heer ïestelin daarvoor tot de orde Ird geroepen toonde de lechterzyde zich biiitenge Dn oproerig en riep den voorzitter Calmoo toe dat hij téi plicht als president verzaakte De opricbadding bijld ruim 30 miuulen aan Na Jules Sinton sprak de heer R uj ii eu daarop werd de discussie tot jtiii volgenden dag vei daagd Toen ia de beslissing gevallen en wel in het nadeel jer regeeriug Art 7 is met eeu betrekkelijk groole meerderheid Itf verworpen De tuaschenlcomst van deu ministerpresident Freyoluet heeft iiiLt mogen buten Deze eindigde zyne rede aldus lk zou meeuen aan mijne rerptichling tekort te doen wanneer ik niet op de gevolgen eener verwerping de ajindncbt vestig De regeering znl dan niet kunnen nalaten andere sireiigure wetten tue te passeu Ik beweer dat wij thans art 7 oamogciijk kunnen missen en daarom bezweer ik u het aan te nemen eooiiIs o k ik het aangenomen heb Het is een rerstandige maatregel en eene van fenoeuing Wat de minister hiermede beilocide is natnurlyk dat nu iu de Kamer lal worden aaugcdrongca op geheel andere dingen Kr bestaan wetten tegen de coiigregiiticn Meu heeft die laten slapen maar uu zal de tocpaosicg warden verlangd en de rtgceriug zal niet Dy machte zijn tegen den stroom op te werken In zoover vooral is de beslissing vau den Senaat eene zeer erustige Met de aanneming van het ontwerp ware de zaak geruimea tyd van de baan geweest Thans zal de siry d opnieuw ontbranden en op veel gevaarlijker terrein In de Itidioausche Kniner zal de begrooting van buitenlnnrltche znken spociliger aan de orde gesteld worden om de il geeriug geltgenheid te geven zich over den polltieken toestand uil Ie laten De oorlogsgeruchtea al zijn zy wat oud zgu met den wind naar Home gedreven en maken nu de hoofden daar warm Meer laat zal de Rrgecring wellicht hebben van een republlkcinsche manifestatie welke te ienua moet plaats hebben op den sterfdag van Mazziiii Dr Italia irredenta moet untuurlyk daarbij een rol spelen De Italianen hoeren overigeus gnarue van oorlugsgeruchten omdat zij bij onduryindiiig wetrii dal de vreemde provinoieu hun dun als gebraden appelen in den mond vallen Dat is ouk altyd gemakkelijker dan het land zelf te veroveren Dl lïcigeii zijn hooijlyk ingenomen met de verloving van prinses Slephuuie met deu Ousieurgkschcn kroonprins Het is van alle zyden eene goede partij De jeuitdige prinses wordt keizerin van ecu der iniichligsle ryken der wereld en zij krijgt een echtgenoot die thans door de bevolking van zy n nnusi iand ryk op de handen wordt gedragen Overal waar men van prins liudolPs vermaken en studiën las do eenige faits et geitet welke de jonge man nog kon verrichten was in de Ooatenryksche oorrespondeutieii steeds een geest van welwillendheid en wanrdeering op Ie merken die het bewys kverde dat de natie dien jongen miin lief heeft en zelfs in zekere male trotsch op hem ia Niettegenstaande de door verschillende iiationalileiteii gestelde eiscbi ii en de bezwaren Icgea de bonte eenheid van het ryk vii den al die volkeren eiu rercenigingspunt in de ktizerlijke familie welker leden byua zouder uilzondering persjoulyk zier gewild zy n Aan de andere zyde krygt prins ttudulf een vrouw vnii welke natuurlijk wegens hareji ugil iian hel groote publiek weinig kan bekend ziju rasar die gesproten 19 uit een geslacht gezond eu krachtig viin geest dat de groote vcrdienaje heeft van oiulu Huiopa s vorslelyke fainilieii gegolden Ie hebbui iils on toonbeeld van huiaelgke en burgerlyko deugden Ikt geslacht van Saksen Cobnrg leeft geen anderen titel noodig dan aan Engeland iBs Albert aan België zijn eersten en zijn tweedeaj Leopold te hebbeu geschonken schonken De voorleekenen Van dat huwelijk zijn dus allerguostlgst eu beide volkéi mogen zich daarin terecht verheugen Door een bekend berichtf er die veel in diplomatieke kringen verkeert v rdt uit Berlijn gemeld dat de pang der P inslavistM in Rusland veel terrein verliest Intusschen is mMelg k zoo vervolgt hij dat dit nog met zoo spociSg zich door uiterlijke teekeneu opnboart ook iA de geruchten nog bevestiging behoeven volge welke deze of gene Duilsohland minder goed Minde minister tot eene andere belrekking zal wonU geroepen Prins GortsohakofT zal wel het tauista n Maar een omkeer 13 aanstaande en dan zal iM ook wel zich tegenover het buitenland openbaren e vroegere vriendschap met üttitschlaud van fóór 1872 zal wel nog niet zoo spoedig geheel zijn hersteld Maar de spanning zal vermiuderen en dat reeds zal een aanwinst wezen voor de openbare rust Loris Melikofi heeft den gmeenteraad van Petersburg verzocht leden te benpemcn die deel zullen nemen aan de beraadalagidgeu van het Uitvoerend Bewind de gemeenteraad ée a daartoe acht leden aan de meest erkend bekllune lieden die levendig belong stellen iu de welvaait der stud Deze maatregel wordt door de Nowie l imya warm toegejuicht bel blad zegt dal Lans lielikoff dank zij de sub commissies door de gouveriWbrs gevormd de noodige gegevens uil alle deelcn vM bet Rijk zal kunnen bijeenbrengen aangaande de looale en algemecne behoeften De Regeeriug ht i lijdelijk bepalingen gemaakt net belrekking tot i ebriuk van ontplofbare zelfltandighedeti bij myn operaties De Jrieksclie regeering heeft aan de Porte kenqia gegeven dnt zy de laatst voorgestelde grenzen onaannemclyk achtte en dat hy er geen heil in zag om de onderhaudelingen voort te zetten De mogendheden moeten dus thans beraden of zij tnsschenbeide willen komen Doen zij het niet dan blijft het bewuste artikel van bel lierlijnscbe tractoat een doode letter BINNENLAND GOUDA 11 Maart 1880 By genoegzame deelneming is do directie van de I eidsche Stoomboot Maatschappij de Volharding voornemens de loudsche ingezetenen van Duintcaler te voorzien Voor de condiliëu verwijzm wy naar achterstaande advertentie De wed A vnn icnt alhier heeft aangeboden de zaal wonrin de tentoonstelling van de alhier ingezonden voorwerpen voor de Algcnjeene Verloting zal gehouden wordett kosteloos te decoreeren Nog zijn toezegging van prijzen gedaan door de heeren V i van der Want Az mr A A van Bergen IJzendoorn A H van Dillen en mr J H van Mierop Maandag 15 Maurt e k heeft de laals e buitengewone vergadering pKials in dit seizotn van de Afdeeling Gouda e Onutrrktn vau het Nedcrl l roteslantenboiid Daarin zal een voordracht worden gehouden door Ds J H Maronier vau Utrecht die zal spreken over lioie Mendeliwhn De Zuid lloUaudsohc vereeniging van leeraren r an inrichtingen van M O zal 20 dezer alhier haar gewone vergadering houden Benoemd tol hulponderwijzer te Landsmeer de heer V F Keizer alhier Gisteren middag werd een jongetje van 13 jaar dat in do steenfabriek van den heer van Vliet te Gouderuk werkzaam wa vermist Na eenigen tijd Ie hebben gezocht vonil men het drijvende in den IJsel Alle pogingen werden anngcwenil om zijne levensgeesten weder op Ie wekken doch te vcrgtcfs hg bleek reeds bezweken te zijn Door den landbouwer G Hoogendoorn te Zeven huizen ia Dinsdag de eerste grasboter aan Z M den Koning ten geschenke aangeboden De commissie von rapporteurs over de wetsvoordracht tot hefiiog eener rentebelasting is samengesteld uil de heeren Blussé von Houten de Bruyii Kops van Delden en van Heydenrijck Naar wij vernemen is nu definitief bepaald datde tweede afdeeling der krijgsschool in Den Haag gevestigd zal blijven eene nieuwe regeling van die inrichting wordt tegemoetgezien N S Ct De Haagsche kroniek der N O Cl schrijft Men wil weten dal de Prins van Oranje voorgoed de residentie met Ier woon zal verlam en thansniet om zich naar het buitenland te begeven maarmet t doel om zijo domicilie ia een naburige slad het oude Delft te vestigen Het is nog slechts een gerucht doah een gerucht hetwelk eenige geloofwaardigheid erlangt door de gepreciseerde opgave die er mee samengaat De Prins zou nl het vroegere woonhuis vau wijlen den heer C Hoekwater lees het huis thans nog bewoond door den heermr A J Hoekwater hebben aangekocht en tot paleis talen inrichten Mij dunkt dat dergelijk mededeelingen niet geheel zonder grond kunnen zijn de keuze der stad Delft die de asscbe der Oranjesbewaart geeft aan t gerucht ook een stempel vanwaarheid De Delfinehe Conranl is iu de gelegenheid gesteld uit alleszins vertronwbnre bron te kunnen mededeelen dal het hierboven bedoelde geheel uit de Inent gegrepen is en er lot op dit oogenolik vanwege Z K H den Prins van Oranje geen de minste stap noch direct noch indirect bij den eigenaar van het huis den heer mr A J Hoekwater is gerlaan met het doel du ann te koopen Blijkens bericht van het consulaal der Nederlanden te Rio Janeiro heeft het Braziliuansohe gouvernement met wijziging vau het ten deze bestaande reglement bepaald dat van regeerin swege voorloopig geen onderstand meer zal wordeu verleend aan de iu Brazilië aankomende landverhuizers welke zich dus voortaan op eigen kosten zullen hebben Ie ontschepen en vestigen De landverhuizers die vóór de bekendmaking van bovengenoemd besluit van Europa naar Brazilië zijn vertrokken zallec vestiginii kunnen verkrygen in eene kolouie in hel dal van Allo Benevente Voor de rechtbank te s Hage werd Dinsdag bepleit eene vordcrins ingesteld door de firma II en Zonen tegen de spoorwcgmnatschappy Leideu Woerden strekkende tot aanneming en betaling van 600 heipalen In 1877 werd door de toenmalige aannemers der kunstwerken van dien spoorweg aan hunne schuldeischers een onderhandsch oocoord aangeboden naar aanleiding h aarvan tnsschen de eischeres en de directie een onderhoud plaats hnd waarbij volgens eerstgenoemde afgesproken volijens de maatschappij besproken werd dut de eisolieres het noooord zou aannemen en dat de maiilschipplj de GOQ heipalen die de aannemers besteld duch nog niet ontvangen hadden zou overnemen Op dit onderhoud volgde een langdurige correspondentie met dit resultaat dat de gedaagde weigerde de 600 palen in ontvang te nemen Na bekomen inaohiiging liet de eiaohercs ze opslaan en dagvaardde lot vanwnardeverkliiring der consignatie en tol betaling Namens de eischeres werd deze vordering bij pleidooi loegflioht door den advocaat mr Rombach van Rotterdam namens de gedaagde werd zij bestreden door den advocaat mr S van Hooien De gemeenteraad van s Gravenhage heeft Dinsdag de residentie wederom eene nieuwe tmmwayliju geschonken door aan de Haagsche tramwaymoatschappij concessie Ie verlecnen voor eene tweede aansluiting van het lloll spoorwegstation met Scheveningen Deze lijn uitgaande van bet Stationsplein volirl de van Limburg Stirunislraal het Oraiijeplein Tullingstraat Koningstrnnl