Goudsche Courant, vrijdag 12 maart 1880

de lijn voortgaan tol aan tien Soheveningschen ivcjf en zich daar met den tramway naar de badplaats Te reedigen Zonder beraadslaging werd met 29 tegeu 3 stemmen aau bet hoofdcomité voor het oprichten van een standbeeld van Spinoza vergunning verleend tot oprichting van het beeld voor den wysgeer op de Gedempte Pavcljoensgraoht ouder toezegging tevens lat de gemrenlc den eixendom van het gedenkteeken lal aanvaarden Fbotogrammen daarvan waren voor de raadsleden ter inzage nedergelegd Het beeld van Spiuozn vertoont zich in zittende houding aan het oog al peinzende met den arm tegen het hoofd geleund Voor den Hoogtn U i id werd Dinsdag een interessant beroep iu cassatie bepleit In het rechtsgeding dat onlangs voor het Hof te Leeuwarden gevoerd werd tegen H den lirooteur der Friesche Handelsbank waren ook de commissarissen dier Bank onder wie mr H W als getuigen gedagvaard Beiden wilden zich verschoonen van het alleggen van getuigenis op grond dat de statuten der Bjnk hun geheimhouding oplegden en op grond dat zij bp verschillende vragen die men hun wilde doen geen antwoortl wisten te geven en dit alleen zouden kunnen na voorafgaande inzage der boeken Het Hof besliste hierop bij iiicidt nteel arrest dat de betrekking van directeur eener Handelsbank niet behoorde tot die welke by n t 189 Strafv bedoeld zyn en dat derhalve het slot v m dit artikel niet kon worden toegepast terwijl b p dingen van statuten niet kon gelden boven die der wel Derhalve beval het Hof de beide heeren getuigenis af te leggen eu schorste de zitiing tot den volgenden dag opdat zij vooraf de boeken zjuden kunnen inzien De beide getuigen voldeden aan dit bevel doch niet dan na eerst tegen het incidenteel arrest cas ntie te hebben oangcteekend Namens hen werden door den advocaat mr W Thorbecke tegen dit arrest twee cassatiemiddelcn toegelicht lüidehde I sofaeodiag van art 179 in verband met art 5 68 96 en 183 Wetboek van Strafvord omdat het Hof den getuige had gelast omtrent punten die h j onder eede had verklaard niet te weten mt r aanleiding der bg de dagvaarding gedane vragen te antwoorden en hem dus een ondezoek was opgedragen omtrent hetgeen h j niet wist en derhalve hem geboden had meer te doen dan enkel getuigenis der waarheid te geven eu II schending van art 189 Welb van Sirafvord omdat het Hof dit artikel niet had toegepast op een getuige directeur eener naamlooie vennootschap wien de statuten geheimhouding opleggen en wel op grond van de overweging dat de bepidingen der statuten geen redenen van versobooniug kunnen scheppen boven de algemccnc wet Ijl de jongste alg vergadering der Verefnigingvan ca voor Ned Industriëlen is zooals wij reeds kortelyk meldden besloten om overeenkomstig het dringend verlangen van verschillende leden aan het Bewind op Ie dragen de overweging van een breeden maatregel ten einde groote en minder grooteindustrieelen bepaaldelijk ook deü tusschenhaiidel en manufaoturiers te vereenigen tot een gemeenschappelijk optreden in het belang zoowel van de algemeene bronnen van inkomst als ran de handhaving vaneigen middelen van bestaan tegen de gevolgenTan hel verbroken verband tusschen de tnriefwettcnvan Nederland en Ned Indië met die der Staten TBu Europa s vasteland Op 1 Mei e k wordt de openbare speeltuin aan de Weteringschans te Amsterdam voor de jengd opengetteld De uitgever J H de Bussy te Amsterdam heeft het plan gevormd lot het uitgeven van een BorneoAlbum 1859 1863 en daarvan het prospectus in het licht gegeven Dat album zal worden opgedragen aan den luitenant generaal Vqrsp ok oudbevelheb ber der expeditie van Bandjermasin in 1859 1861 Het bevat 12 teekeningen in tintdruk voorstellende gezicihieu van het oorlogsterrein van Biindjermasin en naar de natuur geteekend door den oud len luitenant van net Ned Ind leger WerdmüUer von EIgg die zich ten doel stelde verschillende onzer militaire vestigingen of op den vgand veroverde stellingen getrouw weer te geven Na aftrek der ODverrogdelijke kosten zal de zuivere opbrengst dezer uitgave strekken ten voordeele onzer in Atjeh Terwonde strijders Bg denzelfden uitgever zal ook bet licht zien een werk getiteld De genietroepen in de Engelsche expeditie naor Cortiassee in 1873 74 door den luit kolonel ingenieur J H Kromhout Ofschoon dit werk in de Indücie Gid wordt opgenomen zullen in de afzonderlgke uitgave daaraan belangrgke bydragen worden toegevoegd Het Bat HU laat zich zeer ongunstig uit over den maatregel der rcgeeriug om het militair bestour op Atjeh op te heffen door de instelling van een gemengd bestuur Terwgl schrijft het blad zelfs het meest oppervlakkig begrip der rgkunst van de aanwezigheid van twee koetsiers op ééa bok doet gruwen om de gevaren welke daarin schuilen mag men het er veilig voor houden dat het bericht van den overgang der teugels van het bewind op Atjeh in twee verbohillende hanaen Nederland Zid doen opspringen Beeds de vervanging van generaal van der Hegden zou daar algemeen afkeuring hebben gevonden maar dat hem een medebestuurder zou zijn opgedrongen is door niemand verwacht en moet dus verbazing wekken En die verbazing dreigt zeer wrevelig te zullen zgn terwijl de aanstelling von twee regeeringscommissarissen te onbegrijpelijker schgnt nu zij plaats heeft kort nadat de noodzakelgkheid van expedities en de wrok in verschillende Atjeh staten zoo duidelgk door de regeeringstelegrammen iu het licht zijn gesteld dat men met blindheid geslagen zou moeten zijn om aan het werkelijk einde van den oorlog te gelooven Het Bat HU verwacht it de wgziging van het bestuur op Aijeh kwalijk het verwijt zal ontgaan van het kenmerk te zgn eener misplaatste heerschznoht Sleelils deze laatste triomfeert door de zelfstandigheid van den voormaligen militairen gouverneur aan banden te leggen eensdeels door hem een civiel medebestuurder anderdeels door hun beiden een zwager van den algemeenen secretaris als secretaris toe te voegen en zoodoende de kleinste bgzonderheden vnu het toekomstig beleid op Atjeh te brengen binnen het bereik van het Buitenzorgsche Muar die triumf is zg te billgken terwijl de aanval der XXII en XXVI is uitgesteld en hieronder de duur van den oorlog ia verlengd terwgl de afkeurenswaardige Habibgesohiedeuis heeft plaats gehad een en ander tegen den wH van generaal van der Hegden in terwgl eindelijk de sluiting der havens nu den aanval op de zoo even genoemde Moekims door hem legen allen drang van buiten is volgehouden een volhouden dat hoewel den generaal ulle eer aandoende nochthaua stukken heeft gebracht in het Aljesche archief welker kennis den heer Hntgers van Rozenburg zeer zeker niet zachter zou stemmen voor de hein ergerende Buitenzorgsche politiek Zoo laat het zich dun ook voorzien dat de met de wyzigiug van het gezag behaalde triumf in Nederland aangemerkt zal worden als te persoonlgk om het lands belang te bevorderen Wat toch laat zich anders voorspellen dan dat generaal van der Hegden inziende dat hg veeleer geduld da i be perd wordt met de indiening van zijn outslug een find maakt aan de nu reeds dubbelzinnige straks wnarscbijnigk onhoudbare positie waarin de jongste maatregel hem heeft gebracht M iar juist omdat deze voorspelling voor de hand ligt zal bet de ajnduolit in Nederland niet ontgaan dat de splitsing van het militair gezag op Atjeh er op berekend is om ten spoedigste het civiel bestuur overwicht te geven ja zoo Aiogelijk alleen aan het roer te brengen Ojk aan deze diplomatieke vinding durft het Bat UU geen goedkeuring voorspillen Vooreerst om de nationale syinputhie voor generaal van der Hegden welke uil den aard der zaak aanstoot zal nemen aan elke poging om hem zijn aau den lande gewgd leven oumogelgk te rauken en zoodoende den man van het zwaard met speldeprikken weg te dringen Maar ook om s lunus belang dat zich ten stelligste verzet tegen de vervanging van het militair bestuur op Atjeh door een civiel Het Bat UU licht dit toe met te wijzen op het voorbeeld yan Algerie waor men eerst een halve eeuw nadat het land veroverd was er toe is durven overgaan het militair gezag over te dragen op een civiel persoon eu zelfs die overdracht is geschied bij wijze van proefneming Bovendien staan de stammen uit de Sahora oorlogszuchtig als de Atjehers nog steeds onder militair gezog Waarom dan iu Atjeh de vervanging en wat nog erger is de verinenging van het militair bestuur Bij de verkiezing van een lid der Eerste Kamer der Staten Generaul door de Provinciale Staten van Gelderland op Dinsdag waren uitgebracht 55 stemmen De heer L G A graaf van Limburg Stirura verkreeg 31 mr W baron van Heeckeren van Keil 14 en W A J baron Schimmelpeoainok tan der Oye 9 stemmen terwijl éh stembriefje niet wa ingevuld In de vergadering van het college Zeemmslioop te Amsterdam hield Dinsdag avond de heer n van Broekhugzen luitenant ter zee 1ste klasse eene lezing over de IJszee vaart Als tweede officier aan boord van de fFtUern Barenddt op den jongsten tocht met dat vaartuig naar de Noordpool mocht de geachte spreker zich iu een groot en zeer belangitelleud aantal toehoorders verheugen In het eerste deel zgiier rede beschreef hij den toestand van de zeeën eu landen die tot het gebied der Noordpool behooren zoo als die door de achtereenvolgende reizen naar die hooge gewesten allengs zgn bekend geworden Voorts trad hg in eene geschiedkundige ontwikkeling van de verschillende Noordpool eijpcdities ztlve die vooral na de roeinvolle tochten van Ntêrlands helden op dit gebied zijn ondernomen Iu korte krachtige tiekken schetste hij t geen in dezen llusland en andere staten ten bate van handel en wetenschap hebben trachten tot stand te brengen Hij bracht lu herinnering de namen vnU TsitchakoiF Perry Coldewi prjf Leóweii eu bovenal van prDf Nordenskjold uil Stokholm mei de vele opofferingen en ontberingen die deze groote mannen zich hebben getroost om soms niet dan geringe voordeelen ten bate van scheepvaart handel of visscherij te verkrijf en De uiteenzetting hiervan baande spreker den eg s tot bespreking van de pogingen die eindelgk wederom ook van ons vaderland zijn uitgegaan om roede te werken aau hrl groote doel tot vermeerdering der kennis vau de Nourdpoolstreken en zoo de eer en den roem te herwinntui door onze oude stoute zeevaarders verworven inuur die door langdurige werkeloosheid op dit gebied vrij wel aun het tanen was geraakt Hg wees er op hoe de onvergetelgke Koolemans Beynen door met ondersoheidin deel te nemen aan de Eugelsche expeditie van 1876 de eerste was die de éei onzer marine in dezen verliief Door de kruoht van zijne persuonlijkhiid kwam de eerste tochl met de ffiltem Barenda lot stand Het ligt niet in sprekers pluu dezen opnieuw te behandelen Hg icht di u genoegzaam bekend en stelt zich daarom voor van de tweede leis die hij met dit vaartuig medemaakte zoodanige bgzonderheden en ervaringen mede te deelen die in het officieel verslag daarvan minder geschikt plaats vinden AU het hootddoel van deze tweede expeditie der Willem Barsnda geeft spreker op de nadere kennis van den toestand de ligging en den aanl rsu het ijl Waar het ook gevonden wrde eeu bij t veringden zoo nlogelgk van overwintering nauwkeurig onderzoek van de itarendszee en die van K ira van NovaZenibla het pl talseii vaneen gedenksleeu op Kaap Nassau het doen van meteorologische en maguetische wnarneraiiigen het doen van kustverkenningen en het vermeerderen onzer kennis van de flora en fauna der noordelijke gewesten Op boeiemle wijze beschrijft hij het leven aan boord van het schip de kleeding eu hel voedsel der tochtgcnooten de algemeene belungslelliiig bij het op halen der dreggen de snuggere opmerkingen dnarbg soms gemaakt de jachiuvonturen met hun afwisselend succes en telearstriliiigcn enz enz It ij verhaalt de voldoening waarmee op 2 Augustus de gedenksteen op Kaap NaAsau werd geplaatst en de opgetogenheid waarmee eindelijk na dagenlange worsteling met ilecht weer land etd gezien en begroet en bevonden werd dat men op 4 inglen afstand het Frans Jozefsland was genaderd het groote succes van ae tweede expeditie Zij moehteu het evenwel niet betreden Stormen noodzaakte tot den terugtocht die hen met velerlei wisselingen van weer eu wind eindelijk behouden in het vaderland terugvoerde Als resultaten der reis gaf spreker het volgende op meerdere bekendheid inet de Ilarendszee metereologische fraarnemingen die later tot vruclilbare gevolgen kunnen rijpen wgziging der kaart van het Frans Jozefsland het opbrcigen van honderd verschillende speties van grond het beproeven en proef hondend bevinden van het instrument van prof Stamkart tot vaststelling van de horizoniale intensiteit en daardoor van de afwijking der magneetoaald het onderzoek van bet zoutgehalte en de temperatuur der zee in betrekking tot de richting der golfstroomen en de onafhankelgkbeid der ijstoestanden van storm en wind t welk zeer zeker eenmaal tot hoogst belangrijke bepalingen zal afleiden omtrent do meerdere of mindere geschiktheid van tijd en gelegenheid voor toekomstige expedities Spreker toont aan hoe deze goede uitkomsten vooral in t buitenland hoog zgn gewoardeerd en Engeland reeds hebben opgewekt tot het uitrusten van een stoomer voor eene aanstaande reis naar het Noorden Hg wenscht dut ook in ons vaderland de belangstelling in dezen moge klimmen eu het Nederlundsche volk tot hondhuving der eer zijner scheepvaart tot bevordering van wetenschap en handel eenmaal het kleine zeilschip door een machtigen stoomer doen vervangen Hg eindigt met dien wensch zijn boeiende rede In den Schouwburg te Utrecht had MaandiiïjI een ongeval plaats dat in meer dan ééa opzibht ernstige gevolgen had kunnen hebben maor dat betrekkelijk goed afliep Bg de opvoering van Fatinitza van Suppé moeten in het 2de bedrijf in den Harem van Izzet Pacha Chineesohe schimmen vertoond worden door den Massaldji verklaard waarna de Rusjen de Turken bij deze verlooning overvallen Voor dit spel waren twee zakken met zuurstofgas en gpoon gas gevuld op het tooneel gelegd om een poort Ilrurainonds kalklicht levervaardigen dat enorm schel licht geeft De zak waarin het gewone gas was gedaan is waarschgnlgk niet genoeg gezuiverd geweest van dampkringluoht waardoor knalgas is ontstaan dat door qauraking met licht moet ontploft zijn Even voordat de schimmen zouden vertoond worden sprongen beide zakken Een hevige lag als ec i zwaar kanonschot deed zich hooren Die slug was zoo sterk dat plotseling alle gaslichten op het tooneel niet alleen maar iu de geheele schouwburgzaal door den schok werden geblnscht Tevens hoorde men in de duisternis het gekerm van vrouwen op het tooneel Men begrijpt welke sensatie die hevige slag met fumeuseu luinp gepaard gaande dil plotselinge pik donker en dit gejammer onder t publiek iu de zaal maakte Het stond van alle zijden op drong reeds enkele deuren uit Maar gelukkig werd van verschillende zijil n ook van het tooneel gefoepen zitten kalmte er is geen gevaar Het publiek bleef meerendeela zitten Er werd spoedig licht ontstoken de heer van Lier sprak van het tooneel het publiek aan en zeide zejf de spoedige voortzetting der voorstelling toe Men kwam met den schrik vrij Op het tuoneel was het niet zoo rustig toegegaan De ontploffing was er vreeselijk geweest Vau hen die in de nabijheid hadden gestaan hadden enkelen zich bezeerd Een dame meende het been ie hebbeo gebroken een audere viel in bezwijming allen waren min of meer door den schrik bevangen Gelukkig bleek geen der aanwezige personen eeuige belangrijke kwetsuren te hebbeu bekomen ofschoon een geueesheei nog gernimen tijd bezig moet gebleven zgn kalineereude middeleu aan artisten toe te dienen Het dnk van het tooneel was aan beide zijden vernield honderden pannen waren aan den kant van de Kgnslraat neergestort alle mitenwaren gesprongen aan het decoratief was sct de toegebracht Aan t plan om d € voorstelling te doen voortgaan kon niet meer gedacht worden De artisten wiireii niet meer iu staat zich in hunne rollen te verploatsen De heer vau Lier die bg deze aangelegenheid een groote koelbloedigheid aan den dag legde kondigde dit na een half uur aan gaf zijn leedwezen te kennen over t gebeurde en deelde mede dat hg met zgn gezelschap eene nadere voorstelling zou komen geven waartoe alle aanwezigen door t nemen van oontre marques zich om biet toegang konden verzekeren Donderdag 11 vervoegde zich ten huize van een handelaar in pnrapluies te Delft iemand die zioh uitgaf voor student aan de polytechnische school en den naam van een geachte Amaterdamsche familie als d n zgneu aangaf Ug huurde een kamer bg den winkelier voor ƒ 60 maand met inbegrip van kost en onder voorgeven dat hij zijne bagage uit Pargi wachtende was wist hij zgn huisheer over te halen eenige goederen voor hem te knopen tot een bedrag van p m 20 VoorU kocht hij van hem een parapluie voor ƒ 18 en een tok voor 3 terwgl hg zioh nog een tweeden stok uit den winkel toeëigende Op dezelfde wgze trachtte hg zioh in het bezit te atelleu van een gouden remonloir met ketting een overjas en een cosluum wat echter mislukte Een onderzoek door de politie ingesteld bracht aan het licht dat men t doen had met een oplieh ter genaamd J P oud 22 jaren muzikant Tan beroep en zonder vaste woonplaats De jeugdige oplichter heeft reeds eeu jaar celstraf te Amsterdam ondergaan en is omstreeks 4 jaifr geleden te Haarlem in garnizoen liggende vervallen verklaard van den militairen stand In de vorige week hebben te Luxemburg terechlgestaau een vader een moeder twee zoons eene dochter en een schoonzoon eene echte disvenfamilie waarvan eenigeu reeds meerinaleu in de gevangenis hadden gezeten een in 1867 tot tien jaar dwangarbeid as veroordeeld en een in België as gestraft wegens het uitgeven van brandbrieven Thans waren allen gezamenigk beschuldigd van inbraak met diefstal op verschillende plaatsen bg nacht X gd Er werden veertig getuigen gehoord Verdene gestolen voorwerpen meest schoenen kousen spek tabak pijpen enz waren bg de beschuldigden gevonden ofschoon teven was gebleken dat zg volstrekt niet afketrig waren van geld horologien en andere voorwerpen van waarde wanneer zg die tegelgk met eene versnapering konden wegkapen In weerwil van alle waakzaamheid der politie had deze echter nooi een hunner op leeterdaod kunnen betrappen Hierop werd door dezes advocaten die als verdedigers waren opgetreden nndrukkelgk gewezen met het gevolg dat ten slotte van de 89 gestelde vragen de meeste ontkennend werden beantwoord en drie beschuldigden werden Trggesproken Van de drie overigen werd er een zijnde dezelfde die vroeger met tien jaar dwangarbeid tros gestraft veroordeeld tot diezelfd straf voor den Igd van twaalf jaar de tweede kr sg zeven jaar tuchthuisslraf en de derde vgf jaar gciiuigcnisslraf pnder faepnling dat de eerste voor zijn geheele leven en de beide anderen vijf jaar ouder politietoezicht moeten blgven E ns hadden een aantal professoren te Edinburg besloten een boek uit te geven dut door een enkele drukfout ontsierd zou worden De drukproeven werden te dien einde gelezen door negen scherpzinnige geleerden er werd een prijs van £ 10 uitgeloofd voor elke drukfout die men in het werk mocht vinden en toen het boek verscheen grijnsde hun reeds op het titelbbid een drukfout aan Als zoo iels kan voorkomen bg eeu werk dat door negen verschillende menschen blad Oor blad op hun gemak wordt nagezien hoeveel te meer kan het dan niet in een courant gebeuren die in een paor uren geschreven gezet gecorrigeerd afgedrukt en verzonden moet worden De verstandige en beschaafde lezer zal dat ook altijd in aanmerking n en en in gedachten ze f het medegedeelde verbeteren en aanvuileu waar dit noodig is Maar de ouverbetevlijke pruttelaars en vitter kunnen er verzekerd van zijn dat zij in een ongecorrigeerde courant wanneer die hun werd toegezonden al lazen zij haar vgf en twintig malen door toch nog fouten zoutten latan staan N d D Een bekwame veearts geeft het volgend middel om zieke of onwillige paarden geneesmiddelen te doen innemen Men neme daartoe een grooten wortel holle dien uit en vnlle dien met hetgeen men het paard wil ingieten Bi welken toestand het dier zich ook bevinde het zal den wor tel eten Het paard is zelfs in de zwaarste ziekte zoo verlekkerd op wortels dat het den dood zeer nabij moet zijn alvorens hel zhl weigeren dit teWebruiken Afloop van Openbare yerkoopingea vau Onroerende Goederen AFSL iG 10 Maart 1880 Huis Karnemelksloot B 506 en 5Ü5 uit de hand verkocht Idem R 604 ƒ 1175 k A van der Star Idem R 603 ƒ 709 k J H Muller te Haastredit Idem B 502 ƒ 740 k W van Breukelen Idem R 601 ƒ 765 k D Begeer Idem R 500 en Schuur idem K 499 ƒ 1745 k J Okkcrse Idem Kleederbleektrij K 308 ƒ 2700 k P van den Berg Idem H 309 ƒ 865 k J Smit en L Smit Idem R 310 ƒ 845 k J van tier Valk 7 a 9 0 Bouwgrond 2e Kade aldaar ƒ 610 k D van der Poolen ISit van der Pool 1 h 9 a 48 c Bonwgrpndof Tuin aldaar ƒ 6395 k A J van Vliet 8 h 76 a 90 c WeiUnd aldaar en in do Oude Gouwe ƒ 1715S k C O Overegnder te Boskoop Oofttuin 20 n 62 c Ie Katle ƒ 1765 fc J W Brakel Boomgoard Karnemelksloot 16 a 76 c en 94 a Weiland 3e kade ƒ 7300 k C J de Gidts 63 a 60 c Weiland Middelwillens ƒ 2660 k i Rietveld Jr En Huis Zak L 295 ƒ 940 k J Brafcef Laatste Berichten Londen lO Maart De hoofden der liberale partg hebben heden eene bgeenkomst gehouden ten huize van lord Hartington Er is een manifest aangenomen in den vorm van het adres door lord Hartington aan zgue kiezers gericht Daarin wordt de beschuldiging van lord Beaconsfitld wederlegd dat de liberalen de koloniën zouden willen vervreemden Voorts wordt de agit itie van de Home rulepartij gekarakteriseerd als schadelgk en oiipractisch maar de zaak is overdreven voorgesteld en dit verdient afkeuring Het systeem der volksvertegenwoordiging is nog gebrekkig Er moeten ook hervormingen komen in het plaatselijk bestuur en in de wetten op het grondbezit De liberalen willen de macht en de veiligheid van het rijk handhaven maar het buiten eene staatkunde van onrust en annexatie houden Gladstone Granville Bright Haicourt Forster en Adam waren in de vergadering tegenwoordig De keizerin van Oostenrijk heeft heden namiddag loonden verlaten om zich naar Brussel te begeven waar zg twee dagen zal blgven Rome 10 Maart Heden ter gelegenheid van den achtsten veijaardag van Mazzini s oVerlgden hebben eenige personen lauwerkranzen gedragen op de buste van Mazzini Kene kleine botsing met de politie is toen ontstaan Eer werd een republifceiusohe rede gehonde door een persoon die gearresteerd werd ParijB 10 Maart De bureaux der groepen van de linkerzgde zijn heden bgeengekoraen Zg hebben besloten te verklaren dat het door den Senaat verworpen art 7 vnn de onderwgswet beschouwd moet worden nis hel minimum dat d linkerzijde kan aannemen Zg besloten tevens welke verzacljling le Senaat ook in zijn votum heefi willen brengen eene interpellatie in de Kamer de de er zake tot de Itegeering te richten Inlusschen is het niet waarscliijiilgk tiat de interpt llatie zal gedaan worden voordat de Senaat de onderwijswet bij de wcede lezing in behandeling zal hebben genomen De Soir meent te weten dat de president der repnbliek margen een besluit zal teekenen waarbij generaal Galifet benoemd wordt tot gouverneur van Parijs M Xr ktberichten Gouda 11 Maart 1880 Tot ongeveer vorige prgzen was de omzet klein Poldertarwe puike ƒ 11 20 a ƒ 12 Mindere lO a ƒ 11 Rogge puike ƒ 7 80 a ƒ 8 Mindere ƒ 7 a ƒ 7 40 Voer ƒ 6 50 a f 6 75 Gerst puike ƒ 7 a ƒ 7 75 Mindere 6 a ƒ 6 75 Haver zware ƒ 4 50 a ƒ 6 25 Ligte ƒ 3 75 k ƒ 4 25 Ter kaasmarkt van gisteren werden aangevoerd 19 partijen Kaar tot prijzen van ƒ 28 a ƒ 35 De veemarkt met gewonen aanvoer tot hooge prijzen vlug verkocht varkens voor Londen van 20 a 23 els per balf kilo magere varkens en biggen lot hooge prijzen vlug verkocht in schapen den handel ieta levendiger Boter ƒ 1 30 a ƒ 1 60 CORRESPONPENTIE K te W Reed in treksel opgenoioeo oit f en voriiF nr vsn ons blad ïiccd uitde door U bedoelde circnlaire Redictir B u r g e r 1 ij k e Stand Gouda GEBOBEN 9 Itiarl Djm nuden J tlatbÜKi en W BruijDjé Petrouella Fraaclwa oi deri C ï inits en I Adnaaoscn ÜVEKI EilKK 8 Mitrt C Troawbonl buiivroow van C Mj Winjicrden j 9 A A Scliotcl 11 w IfSprugt i d GEDU VD 10 Misrt i Boeniak a L de Joog H de rici ea W S v B Leeawen Burgerlijke Stand vnn onderst taiid gemeenten Tan 4 tot 10 Maart 1880 Moordrecht GEB0RE1 Tesni ouder i Duiel en B HoL 0 tbsrina ooder J O vao Krimpea eu i Mait 0 Etll KU£N A Poil 16 d Oouderak GEBOREN Hendnkje ouden T vao Dqk en M Termeiilea ttiltem oudera T de Boom en M de Groot OV£BI EDfcN P de Bruijo 18 j Stolwijk GEBOREN Drietje ouden J van Buren en N ran derWal E B oodera C van der Ure en A Verdoold ONÜJSaiKOUWU K Anker rael A Baa Haastrecht GEBOREN Maria ouders C vau Leeuwen en C de Graaf VliBt GEBOKBN Arie ouders F Oakam en A Oskam Adriana onders D Prina en i P van kleg Reeuwijk GEBOREN Rein Willemar ouders C vu der Wolf en M OostroBi Jobannea oudera J Verweij en A Rakkert OVERLEDEN J Hoeksel 5 m C Koster M j J Vermeulen 64 J Waddinxveen GEBOREN Anije ouders L Boutenbal en A van ZogIcn Antbonins oudera H au Leeuwen en 1 Vergetr Jannetje ouders A vau Dijk en N Verschuur OVERLEDEN A van Egk 79 J EukelesUm 2 m Zevenhuizen GEBORE V Maarten Ouders F Paul en J Sol Jacob ouders F v d Straalen en F M Boer GUllWD L Rook en t sau Helden AD nBRTËNTléN Heden overleed te Tiel onze geliefde Vader en Behuwdvader den Heer JOHANNES HENDKIKUS SPIERINGS na voorzien te zjjn van de HH Sacramenten der Stervenden ia den ouderdom van ruim 70 jaren J H SPIEBINQSJ ÖPIERINGSGouda 8 Maart 1880 Jaspkbs Voor de vele blijken van belangstel lin bjj ouB Huweljjk ondervonden betuigen de ondergeteekenden ook namenjr wederzijdache betrekkingen hun weigemeenden dank P J TAN DER KLEUN L M VA DER KLEUN Hqrnm Gouda 10 Maart 1880