Goudsche Courant, zondag 14 maart 1880

A 1880 Zondag U Maart jgQ g gg GOUDSCHE courant Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken STRAVER C PEK en TEERHANDELAARS GOUDA Pakhuis VEST bij het Oyerhaalveer Kantoor KATTENSINGEL Q 96 Gevoelig voor de vele hartelijke blijken van belangstelling bij de geboorte van ons Kind ondervonden betuigen wij hiermede aan een ieder in het bizonder onzen innigendank H W G KONING J M KONING Saiomon Hüijgbns Gouda 10 Maart 1880 De Ondergeteekeude bericht ontvangen te hebben een FRAAIE COLLECTIE Jj lllllUllUUj Hf edaiilons en Kruisen bijzonder geschikt voor de Eerste H Communie tevens eeae ruime keuze Hg beleefdelijk aanbevelende tot hetREPAREËREN van alle Gouden en Zilveren voorwerpen Alles lot concurcerciidc Prijzen Geobge van de Pavoordt Hooge Gouwe C 240 DdlNWATER De DIRECTIE van de LEIDSCHE STOÜMBOOTMAATÖCHAPPIJ DE VOLHARDING heeft het voornemen opgevat om bij genoegzame deelneming de Ingezetenen van öoui a te voorzien van I VIN WATER terwijl de kosten vau het Water eu vervoer van dit mits bij open water met inbegrip van halen eu brengen in de Stad berekend zijn als volgt Een Fast inhoudende 20 Liters 10 Cts 25 I2V3 40 20 Ten einde te zorgen dat het Water zuiver blijft wordt hetzelve alleen vervoerd in nieuwe eiken Flitsten die voor de duurzaamheid voorzien moeteu zijn van vier ijzeren banden en waarop vermeM staat den naam van den Verbruiker die Fusten worden door de Maatschappij geleverd die daarvoor aan de Verbruikers in rekening brengt buiten het schilderen de volgende billijke prijzen Voor Fusten van 20 Liters 1 40 25 1 80 40 2 20 DE DIREiCTIE Nadere informatiën bij den Heere W C TAN DILLEN Bestuurslid van onverminderde Waarde uit eï ereD door A TEa GUNNE te Deventer Prof C BOCK Vol S3 ezoudheidsleer liet esseu i ée e rau Het boek vuu den gezaudeo en ziekeu mensch ƒ 0 90 J V UOSTERWIJK BRUIJK de Boertige Zang ster 6e dr ƒ 1 90 eb 2 50 Wetboek v Koophandel enz Se dr 0 60 geb ƒ 0 90 Biurerlijk Wetboek em 4e dr O 6O geb ƒ 1 25 De eenigate uilgareo die de laatste veranderingen eu wijzigingen bevatten Zie o a Art 38S enz B W GOETHE S Faust door A Sieenbebqen met pi 2e Sr ƒ 0 90 geb ƒ 1 35 Auswsilil aiLS HELDE S edicliteu l 25 geb 1 76 Br M KLOSS Halterboekje ƒ 0 8I Mr H V LOdlf GM Verspreide Gescliriften ƒ 1 25 METKL IK Voorleïiiigeii ƒ 1 90 geb ƒ 2 50 JOCHEH V O BEUE fliju bezoek aan Bismarck 2e dr ƒ 0 90 Dr C RECLAJf Aljeineene Gezoudlieldsleer met pi ƒ 3 8t geb ƒ 4 50 Dr O CLE Populaire ATatuurkunde 2 üln met pi ƒ 4 60 geb ƒ 5 30 Dr J V VLOTE M Aestlietiea 2 dlu 3e dr f 5 36 geb ƒ 6 10 Daar van sommige boekeu nog slechts weinige exx zijn geldt deze aanbieding alleen voor zoover de voorraad strekt Bü gemis van Boekverkoopers gelegenheid wordt op ontvangst van postwissel bet gevraagde terstond ir au co oor het geheele land gezonden OLIE dunne geele ECHTE Zweedsche TEEB idem idem idem ARCHANGEL PEK per 2400 kilo brutoKROON PEK in klein fust Mevrouw VEBVENNE Turfmarkt vraagt met 1 MEI een die genegen ia mede naar Haarlem te gaan Wed bosman Korte Tiendeweg VRAAGT tegen MEI eene Fatsoenlijke R C DIEI STBODE van goede getuigen voorzien eene Gewone Pot knnnende koken Te s Oravenhage wordt gevraagd bij eene kleine Familie eene bekwame KEUKEIVMEID om tevens eenig huiswerk te verrichten Loon 80 Gulden niet drieniaaudelgkache verhooging en zeer veel verval Men vervoege zich bij Mevrouw van SCHOUWENBURG Gouda i c fiiiim verscheidene jaren 4n een Koek en Banketbakkerswinkel in betrekking geweest zag zich gaarne met MBI a 8 in Gouda of Omstreken geplaatst Franco brieven letter K ter Boekdrukkerij van B A VERZIJL alhier raaijmaakers HAVEN 17 Voorhanden een collectie CHOCOLAAD en SUIKER ElJEREX voor het aanstaande PAASCHFEEST Openbare Verkoopingf UUkiidL van een HUIS m £ ERFenTUIN TE G O U D A De Notaris Mr I MOLENAAR te Waddiru veen zal in het openba r verkoopen op MAANDAG 22 MAAKT 1880 s voorraiddags ten 11 uur in het Koffljhuis de Haeuoniis aldaar Een HUIS en HHF met TUIN daarachter en verdere Getimmerten aan den Groenenweg te Gouda wgk L nummer 139 belend aan de eene zijde den Heer OU DIJK en aan de andere zijde den Heer BOOT kadaster Sectie C nummers 1171 en 1879 samen groot 1 Are 29 Centiaren met het recht van uitgang op den Groenenweg door den gang kad Sectie C nummer 1700 Aanvaarding bij de Betaling der Kooppenningen op den 15 Al EIL 1880 Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris Gouda Dbux vak A Bsinkman 11 50 per ton 6 25 V ton 148 10 per 100 kilo bruto HET UITMUNTEND WAmSIHËËR bekroond in het Paleis voor Volksvlijt TE AMSTERDAM Verkrijgbaar in Douzen Eenige Verkooper voor Gouda J van V0LLE n0VE STOOFSTEEG Advertentiën in alle Binnen en Biiitenlandsche Couranten worden dadeljjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Wgtp £ én afschrift is voldoende Mj Absliaubbin s of uti Uiieuuiatlsciie Watten De in dit jaargetijde zoo veelvuldige en plotselinge weers veranderingen zjjn oorzaak van veel gevatte koude en daardoor ontstane rhenmatiek terwjjl die Ijjders die eenmaal kennis maakten met die vaste ofschoon verweuschte bezoekster reeds bare voorboden herkennen in zich nu en dan opdoende pjjnen in knie of gewricht arm of scbonder al ie bj zichzelven is overtuigd dat hg tot het offer dier vijanden behoort zoekt reeds naar het dure in de krap geverfde ondergoed met zooveel geld betaald met zoo weinig baat gedragen of laat zich met een stinkend smeenel inwrgven om daarbü te kunnen twijfelen wat meer pijn doet de kwaal of de inwrijving Gjj kent dan de ongeloofelijke uitkomsten niet door de toepassing van AUSHAÜBBIN S of ANÏI RHEUMATISOHE WATTEN tegen de rheumatiek en alle daarmede verwante kwalen zooals jicht kramp rheumatiscbe hooidfijn aandoeningen in den rug en zjjden verkregen een middel dat noch duur als het kostbare jichtvries noch bg de aanwending pjjn veroorzaakt geljjk de smeersels welke ingewreven moeten worden en dus goedkoop en eenvoudig is Haast u dan gü die de proef nog niet genomen heb van deze WONDER WATTEN die bovendien nog dat voordeel hebben datzj gedurende eene geneeskundige behandeling aangewend daaraan volstrekt geen nadeel kunnen toebrengen en dus zonder eenige vrees voor gevaar door ieder kunnen gebruikt worden De prjjs per pakje is slechts 30 cent De verdiende roem dezer WATTEN heeft reeds onderscheidene namaaksels in het leven geroepen die echter niets gelgk met de echte ABSilAUBBIN S hebben dan hun uiterlijk voorkomen als watten Men koope dus om tegen alle bedrog gevrijwaard te zijn deze WATTEN alleen in de onderstaande depots en overtuige zich of ieder pakje wel is gerold in een blaauw papier houdende behalve de gebruiksaanwijzing de namen van al de depothouders in Nederland en onderteekend door den bereider en hoofddepothouder A BREETVELT Az te Del t En verder bü T A G van Deth de Wed Bosman Gondo F W den UilfSohoonho A Prins Zevenhuizen M J Goudkmle Boskoop O Hoogendgk Cappelle S v d Krnnis Bleiswijk C B Verhenl Ondewster A Pos Berkel J vnr borp Zoelerraeer A Kauling Alphen B B C Sohlnttraan Bodegraven K Oosterling Haastrecht Wed Wilhelmus Woerd i BU deze Courant belioort een Byvoecsel KE lSGEVl G INHICHfIN iK V WÜLKK GEVAAR SCHADE OK NAUEKL KUiVNË V VEBOORZAKE V BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gottdii Gelet op snt 6 en 7 der wet van deo ia Juni 1876 StaMilad no 96 Brengen ter algemeene keaait dat op de Secretarie ter visie ii gelegd 1 een rensoek met bijlagen vsn P Zuijdam om tfrgnnning tot het plaatsen ran reu stwinwerktuig op D stuk laud buitenilyka gelegen aan den Usel faMiMter Sectie No 1199 t een rereoek met bgingcn van A I van Creveld om vergunning tot bet oprichten eener Slachterij in het perceel gelegen aan de tiroenmarkt wijk H No 28 kadiulÉr Sectie B No 749 een erz ek met bglagen van C van Vliet om verganiiiug tot het uprichteo e ner Broodbakkerij ill het peraeel gelegen aan de Turfmarkt wgk H No iU kadaster Sectie B No 1440 een verzoek met bylagao in P I H Klopperom vergunning tot het plaatsen van eeo aloomwerktaig in het perceel gelegea aan de Nieuwe Harenwgk N No Ui kadaster SoBlie B No 1782 6 een verzoek met bglagen van W VValdsehmidt om vergunning tat het oprichten eener Blikslagerg in het perceel gelegen aan de Keiterstraat wgk IC No 199 kadaster Sectie D No 1497 een verzoek met bgliigen van G Donk omvergunning tot bet oprichlen eener Kaiperg lo hetperceel gelegen in de Boelckade wijk R No 108 kodaater Sectie A Xo IBW u ► een verzoek raet bijlagen van C van der Wolff om verguuiiiug tut het oprichten eener Slachterg luhet perceel gelegen aau de ICeizcratraat wgk K No 202 kodaster Seoiie D No 302 Dat op Zaterdag den 27 Maart 1880 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren legen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende dne dagen vóór dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter cake ingekomen schitfturen knn worden kennis genomen Ünudii den 3 Maart 18S0 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KSNNISGEVINO De Bl liGEMEl MTER van Gouda brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der directe Bebstiugen eni te Rotterdam up den 9 Alaurt 1880 is executoir verklaard bet 3e kwartuals Kohier van h t Patentrecht dienst 1879 80 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is iguen aanslag op dcii b j de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de teringn van DRIE MAANDEN binnen WLJke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 12n Maart 1880 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN I JZENDOO RN KËNNISOEVINQ De BÜRCiEMEBSTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis vnn de belaiighebbendui dat door den Heer Provinc alen Inspeoleur der Directe Belastingen ent te Kutterdam op den 2n Maart 1880 zijn executoir verkKiard het 3 e kwartaats en leti suppU toir voljaars kohier voor de belusling op hel personeel N li en 7 Dat voormelde Kohiirrn ter invordiTliig tijn gieteld in han len vanden lieer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zgnen aanslag op den bg de wet bepaoliien voet Ie voldnrn en lat leden ingaat de teringn van DlilE MAANDEN binnen welke de replames bclionren te worden ingediend Gouda den 12ii Mnnn 188 De Burgemeester voornoemd VAN BKROBN IJZENDOORN BITITEDfliAND Uuitcnlaodscli OvurzictiL Lord Beaconsfield heeft aan den Lord Ueulenant van Ierland een brief geri At die tgne aanleiding vond in de noodzakelijkheid om dezen hoogeu ambtenaar op de hoogte te breagen van het besluit der regeering tot ontbinding vau t Parlement doch die door zijn inhoud tevens llestemd Mshijnt een verkiezthgsmanifest der regeeriof te zijn De minister begint met te wijzen op des toestand van Ierland en op hetgeen de tegenwoor e regeerinz ten bate van dat land beeft gedoaiTdoor de invoering van een openbaar onderwgs dat Mor alle standen en voor alle gezindten open staat meii bestaat bg een deel der bevolking het streven A den constilntioneelen baad tnsschcii Engeland eailrrland te erbreken Dat is jammer wgl de klSht der Brilsche nalie afhangt van de eenheid wHJ tin in bet koninkrijk en zgne nilgesirekle kobai I Daarnaar streeft het imperialisme bestreden door plen die thans wellicht in den lerschen bome rule at middel tot het bereiken van het doel zoeken dat ng gemist hebben daar hel schipbreuk Igdeo noer plannen om de koloniën los te maken vut het moederland De natie moet thans beslissen rEugeUiids macht besluit de heer Beaconsfield en zgne woorden die den cry der regeering bg dele verkiezingen bevatten zijn merkwaardig genoeg om u in hun geheel over te nemen Èngelaudf inaobt en de vrede vaa Europa zullen voor een goa deel van de itspraak des lands afhangen De ttjieEWoordige regeeriog heeft tot heden dien vq m welvaart van alle benbaafife volken en voor bet belang vao ons eigen volk zoo hoog noodigen vrede kunnen bewaren Doch deze onschatbare regeering kan niet verkregen worden door hel tgdelijke beginsel van non iuterventie De vrede berust op de aanwezigheid om niet te leggen op het overwicht van Engeland in den raad van Europa Op dit oogenblik zelfs moet de onzekere toestand welke men meent dat onafscheidrigk is van eene algemeene verkiezing Engelands invloed soo al niet verminderen dan toch doen stilstaan en dat is eene voorname reden om het beroep op de uitspraak des volks niet uit te stellen Wat daarvan ouk het gevolg moge zgn voor de tegenwoordige raadslieden der kroon moge de keuze van bet volk een Parlement naar Westminster afvaardigen dat Engelands macht uiet onwaanlig eu vast besloten is om haar te handhaven De strgd is dus begonnen eb gelukkig zal de verkieziiigsagita ie niet te lang duren Met welk een vuur echler gewerkt wordt kan blgken uit een eenvoudig overticht der verkietings beriohten in de bladen Een Ixnidensch avondblad Woensdag na middag om vier uren uitgegeven dus nog niet ti tt volle een etmaal na de mededeeling der munsters bevat reeds verkiezingsnieuws nit een dertigtal districten Men is van belde zgdeu overtuigd dat men geen tyd heeft te verluten Omtrent de steniiiiiiig der Fraiische republikeinen na de verwerping van art 7 dei Pcrry net meldt men het volgende De Tempi troost zich met de overweging dat er nog geeiie eindbeslissing is Het ontnerp moet nog voor de tweede maal worden gelezen en dit weuscht het blad af te wachten alvorens zich te begeven in bespiegeliugen over de gevolgen der verwtrpiug Voor het overige geeft ook dit blad te ktmneii dal de Dl üSata loont nogmaali nan dnl het artikel volstrekt niet is w t men rr van heeft gemaakt Men heeft er eene poging in gezien om de congregatien uit het onderwgs te houden en het is eenvoudig een mnatrt gtl om haar te noptn ceiie vergunning te vrogeii die aan de inffslcn niet sou l a gtweigerd maar ullecn zou worden onthouden I IIW III Ill WMI aan die wier houding en wijze van werken gevaar opleveren voor het behond der nationale eenheid Zelfs deze zouden met verdra iitzaaraheid behandeld zgn geworden De üniteri joicht nalnnrlgk maar het blad is toch nog niet geheel gerust daar de tweede lezing nog auders zon kunnen uitvallen De heer De Preycinet heeft in zijne verdediging van artikel zeven vooral doen uitkomen dat betigeen wapen was tegen den godsdienst Ware dal zoo sprak hij dan zon ik hier niet staan oi het te verdedigen Integendeel de katholieke godsdienst benadeelt zich zclven met heul te zoeken bij de vereenigingeu als die der jezuïeten De regeering zon zeer gematigd zgn in de toepassing van het artikel doch het wordt noodi dat de staat zijn Quot ei o laat hooren tegen de vereenigingen die zich ieder oogenblik zgne verbitterde vijanden betoonen Deze wet is ingediend door een gematigd ministerie waarvan de heer Waddington het hoofd was en het gaal niet aan na al wat er over gezegd en geschreven is ook ma een duimbreeds terug te gaan De kamer heeft met overgroote meerderheid artikel zeven aangenomen en de regeering moet rekening met haar votum houden De aanneming van het artikel is eene politieke noadzakelijkheid geworden want bij verwerping zal aan de regeering de eisch gesteld worden tot toepassing van nog veel strengsre bestaande wetten De minister bedoelde biermedetvee wetten op den geestelijken stand van 1790 en 1792 dia volgens een vonnis van het bof van cassatie nog van krocht zijn Zonder Iwgfel zijn deze wetten gemaakt in een tijd welke hare toepassing op dit oogenblik niet wenschelijk kan maken Zg verbieden het beataan van niet door het staaUgeiag erkende godsdienstige vereenigingen doch als men dergelijke bepalingen thans zou willen navolgen nadat ze jaren lang geslapen hebben zou men ze opiiirnw moeten motireeren en de rechtspraak niet doen blijven rusten op motieven van de vruchtbare maar uiet altijd van bedaard overleg getuigende eerste jaren der revolutie van 1789 De kamer zal echter dat wapen niet uit banden geven Met hof van cassatie heeft de wetten voor rechtsgeldig verklaard ze hunnen niet afgeschaft worden zonder medewerking van de kamer en deze houdt een wapen in handen van agitatie tegen de jezuïeten van wraak op den senaat Edouard Ljckroy begint dizen veldtocht reeds in de Bappel De overwinning der jezuïeten betitelt hy zgn artikel waarvan de conclusie luidt de senaat is in handen der jezuïeten men kan den senaat missen welnu men haudele zooder deu senaat I De uiterste eisch zal wel iu dien vorm bij de meerderheid der kamer geen dadelgken ingang vinden maar de toorn tegen den senaat die er in doorstraalt kookt in het gemoed van menig kamerlid ook al is hg de radicale beginselen van Lockrov niet toegedaan De Duitsche Rijksdag heeft een paar dagen geea Zitting gehouden om de commissieu gelegenheid te geven meer nf te doen De lust van de leden om te vergaderen was buitendien niet groot want Maandag moest de zitting warden opgebroken omdat er te weinig leden waren Donderdag werd de beraadslaging over de begrooting hervat Daarna kwura in eerste lezing aan de orde het ontwerp betnltende de belasting op de brou i erjjen van verschillende zijden werd daartigen oppositie gevoerd waarbij het hoofdargument was ddt in een belasting van het bier niet kon worden getredeiv zonder gilgktijdige verhooging van de belasting vanden bMiitlewijn de Rpgeering bestreed dit argument met de bewaring dat men het ontwerp op zich zelf moei beschouwen als deel vnn het belastingplan en niet in verband met de brandewgn belastiug Enkele leden dronjcn oaii op verwijzing van het ontwerp naar een commissie maar do meerderheid wilde daarvan niet wetei en stemde voor de tweede lezing om dsnart 1 te verwerpen BINNENLAND GOUD 13 Maart ISSO Donderdagavond vergaderde de Afdeeliag Oottdn iH Oinitreke van Volksonderwija op de borcnza il f