Goudsche Courant, zondag 14 maart 1880

Tan le Harmonie De besobrijvingsbrief voor de Algemeene Vi rsaderiug gaf tot nenige bespreking aanleiding Vin wege de Afdeeling eulleu een paar amendementen op het ooLcepl regleraent aan de Algemeene Vergaderlnji worileu voorgesteld Tut afgevaardigden naar die vergadering werden benoemd d heeren mr J Kortuijn Drooglcever J J Groutendorst en D Kuyter tot huuue plaatsvervangers de heeren W ü N de Kegzei J M Noothoven van Goor en J Gonda Nog zijn voor de Verloting prijzen ontvangen van de gez Peek en mej M van Veen en toezegging van een prijs vanwege de Afdeeling Gouda der Vereeniglug Tesselsohade In de zitting der Bolterdanische Arr Keohtbank van Dondtrdagmorgen werd veroordeeld W P gewezen jag T van wijlen Z K H Prins Hendrik wonende te s Uage bekl vHn diverse oplichterijen tot 2 jaar gei eenz en 2 boeten van ƒ 25 Te Waddinxveen is overleden Arnoldu Uilen oud slrgder van Waterloo in de ouderdom van 85 jaren De Berg mbacht8che boezem nabij Haastrecht thans door het stoomgemaal overbodig geworden ïynde is door het Polderbestuur voor i jaren in verschillende peroeeleu publiek verhuurd om als bouw zaaien weiland gebezigd te worden s Lands middelen over de twee eerste maanden dezes jasrs hebben opgebracht ƒ 12 969 800 81 zijnde ƒ 124 953 36 meer dan in hetzelfde tijdvak van 1879 2 12 der raming bedroeg ƒ 16 387 680 62 Uit goede bron verneemt Het Faderland dat binnen enkele dagen een wetsontwerp tot verzekering van de uitvoering ü nisuwe schoolwet den Kaad van State zal bereiken Het ligt in het plan der Begeering de wet vóór Jan a s in te voeren Naar de Arnh Ct wil weten zijn de provinciën Ovcrqjpl en Gelderland aangewezen voor de in dit jaar door de 4e divisie te houden groote manoeuvres I Het afdeeliugaonderzoek over de rentebelasting waarvan men Donderdag het eind verwacht had is ook gisteren nog niet nfgeloopen Staten Oensraal Tweede KA HEa zitting Tan 12 Maart 1880 In deze zitting werd na korte discussie rael 81 tegen 5 slenimm aangenomen het wels ontwerp loi wijziging der pensioen bepalingen voor de officieren van gezondheid bij de zeemacht Voorts werd met 33 tegen 32 stemmen aangenomen het wetsontwerp tot verhooging der traetementen van de leden van het hoog militair gerechtshof na bestrijding door den heer Gratema en verd tltsiiiig door den heer Palijn Godefroi en den minister v in justitie De laatste sprak o a het bericht vim het f ad tegen dat de regeering voornemens zou zijn de anditeurs roilitair op te heffen Te Amsterdam is opgericht een Amstcrdarasche rijluigmaatschappij Eenige personen hebbeu het uoodige kiipiliuil bijeengebracht om een vijftigtal rijtuigen die op de voornaamste pleinen zullen stationneeren aan te schaffen Het plan schijnt te zgn den prijs per rit op 50 cent te bepalen De heer Ut J K Banok te s Hage eigenaar van Schiermonnikoog beeft van vele grondbezitters in Groningen blijken van belang8telling in zijn plannen tot aanhechting van dat eiland aan den vasten wal ontvaugeu Nog in deze maand zullen de Voorbereidende werkzaamheden beginnen met het opmeten van het terrein Dr L MnUler deelt in de LandbouKcourant mede dat hy een lijst heeft aangelegd van historische eu andere heriuneriugen op het gebied van land o tuinbouw Voor dit werk verzoekt hij medewerking eu too mogelijk op dat gebied opgaven van datums betrekkelijk personen merkwaardige feiten en gebeurtenissen De heer Mulder wil op die wijze geraken tot een zoo volledig mogelijken Nederlandsoben geschiedkundigen landeu tuiubouw kalcnder die zeker bij flinke medewerking van velen een zeer eigenaardige waarde zal kunnen verkrijgen De algemeene commissie voor den watersnood te s Bosch heeft naar aanleiding van eeue bespreking met het hoofdbestuur der algemeene watersnoodoommissie te Amsterdam bepaald dat tot zoo lang in de behoefte aan veevoeder zal moeten worden voorzien wekelijks door haar aan de burgemeesters der geteisterde gemeenten gelden zullen worden toegeionden waarvan de verdeeling kan worden geregeld ia overleg met de in die gemeenten gevormde suboommissién of waar dergelijke commissie niet mocht bestaan met twee door den burgemeester aangewezen personen Het departement s Gravenhage der Nederl maatschappg Ier bevotderiug van Nijverheid hield Don li rdiig middag eeue Igeiueene vergadering onder het voorzitterschap vau dr L Mulder Uit de raededeelingen door den voorzitter gedaan is gebleken dat het bestuur zich als hoofdcommissie heeft geconstitueerd voor de in 1881 te Scheveningan te houden internationale tentoonstelling voor visscherijgereedschappen Z Exo de minister van waterstaat enz jhr Clerck heeft zich bereid verklaard het eerevoorzittersohap der hoofdcommissie te aanvaarden Door dé rijksambtenaren te Valkenburg is huiszoeking gedaan bij twee rijke landbouwers wonende respectiveiijk Ie Klimmen en Voerendaal en aldaar in locale voor afsluiting vatbaar een verborgen nederlaag ontdekt van 63 liter gedistilleerd zonder dat de noodige documenten tot dekking konden vertoond worden Te Amsterdam i het proefblad verschenen bij de firma N H Beer Co van het Mahelaan orgaaa een weekblad gewijd aan de belangen van de makelaardij D I s assurantie wezen Te Amsterdam schijnt men de beweging tegen de Spaarbank nog te willen volhouden Althans de bekende K Eis heeft eene tweede openbare vergadering bijeengeroepen tegen morgen tei bespreking en mededeeling van het voorgevallene sedert de 1ste vergadering en hoever de beslissing in rechten over het bekende geschil is gevorderd Een arme weduwe gevoelde zich zoozeer bezwaardmet de zorg over hare vier jeugdige kinderen dat zij Woensdagochtend aan het station Amersfoort een vijfjarig meisje afstoi d aan een reisgenoot met wienzij van Amsterdam gekomen was Vtr IM De Ji Ct heeft groote bezwaren legen de rentebelasting De weisvourdracht omvat een partiëele inkomstenbelasting en een partiëele belasting op inkomsten in de doode hand ofschoon ten gevolge der ongunstige beoordeeling in de Tweede Kamer het ontwerp eener belasting van goederen in de doode hand van de vorige Begeeriiig door de tegenwoordige werd ingetrokken Ook vordert de voordracht den eed op de aangifte en schrijft dringend boete voor bij elk verzuim ook voor den man die door ernstige geraoedsbezwaren wordt tegengehouden om zijn aangifte te beoedigen Het tegenwoordig ontwerp is in beginsel minder verderfelijk dan het voorstel van den vorigeii Minister tot een kapitaalbelasting maar een groot deel der bezwaren die tegen üe vroegere voordracht werden aangevoerd blijven van kracht Ue belasting op het kapitaal overschreed naar de ineeniug der A C de grens van het juiste begrip van belastingen zij berustte op een uiterst socialistisch beginsel door den Staat het recht toe te kennen om de hand te mogen leg gen op het nationaal vermogen De bezwaren tegen de uitvoering blijven echter onveranderd bestaan Belastingen zoonis de nu voorgestelde mogen slechts worden ingevoerd in geval van nood zooals trouwens uit de gesohiedeuis van alle andere landen blijkt of als maatregelen om op afdoende wijze en bij gebreke van allo andere middelen een fiaaucicelen toestand te regelen Bijaldien de omstandigheden tot zoodanige maatregelen dwingen moet de belasting algemeen zijn en moet zjj niet door het treffen van een speciaal deel der inkomsten een gedeelte der ingezetenen vrijstellen Een inkomstenbelasting mag daarenboven niet als gewoon middel van inkomsten van den Staat in de wetgeving worden opgenomen percentsgewijze geheven vatbaar voor jaarlijkscha verhooging der percentage doet ze allen breidel tegen opdrijving vau uitgaven vervallen Daarenboven is tegen dergelijke belasting zooveel te zeggen is het opleggen van den eed zoo sluitend zijn de ontduikingen zoo gemakkelijk en is de opbrengst daarenboven zoo onzeker dat een zoodanige wetsvoordraoht hoogst bedenkelijk moet geacht worden zoowel uit bet oogpunt van opportuniteit en richtig staatsbeheer als uit dat van billijkheid Keeds het betoog der Begeering omtrent de opportuniteit acht de Am t Ct zeer zwak en vSdoende om de voordracht af te keuren Door het Comité voor Algemeen Stemrecht is het volgende manifest verzonden Aaa iet NeJerlandsche volk I Sedert jaren doen zich van vele zijden klachten hooren over de werking van den constitutioueelen regeeringsïorm in Nederland Troti de vrije instellingen waaronder wij leven blijft eeu gewichtig deel der taak van den wetgever jaar op jiuir onvervuld Eeu verouderd belastingstelsel drukt de min gegoede kUsseu buiten verhouding tot hun draagvermogen belemmert in menig opzicht eigendomsverkrijgiug voorlbrengiiig en verkeer begunstigt benrsspel boven eerlijken arbeid Een jaariyksche oorlogsbegrooting van meer dan twintig millioen gulden vermag t lauds weerbaarheid niet te verzekeren terwijl het den jongelieden uit de gegoede klassen wordt vrijgelaten zich aan ii oefening iu het hanleeren der wapenen Ie outlrekkcn Volksontwikkeling en volksgezondheid lijden ouder gestadig uitstel van maatregelen die de ondervinding heeft doen kennen als geschikt om verwaarlooziug van kinderen misbruik van macht van sterken tegenover zwakken volkszondeu en volksziekten te keer te gaan Weerzin tegen de hervormingen die de ontwikkeling der tgdeii eiscltt bthecrscht onze Vertegenwoordiging Geen bewindsman die de handen aan den ploeg wil slaan kan genade vinden in Hare oogen Mag dat zoo blijven Is bet raadzaam toestonden te bestendigen die onze ordelievende bevolking maar al Ie gemakkelijk te erniger tgd in buitenslands ontstane woelingen zouden medesleepen Zeer zeker niet Het is bekend waar het kwaad zijn oorsprong vindt Niet meer x omstreeks honderd vijftien duizend kiezers wijzen de Vertegenwoordigers van een volk van bijnu vier millioen zielen aan Ortze Grondwet gaat van het onhoudbaar beginsel uil dat de geschiktheid om te kiezen afhankelijk is van eeu aanslag in de directe belastingen Menig lid van de Staten Generaal dankt zijn zetel aan eeu klein getal vermogende en invloedrijke kiezers die elschen dat hun afgevaardigde hun eigen eng opgevatte belangen in plaats van de algemeene volksbelangen zal verdedigen Herziening der grondwet met belrekking tot het kiesrecht is een dringende eisch des igds Do Grondwet behoort niet langer Ie verhinderen dat alle meerderjarige Nedcrlaiidirs die in hel bezit ziju vau hunue burgerlijke rechten tol het kiesrecht worden geroepen Dit kan geschieden zonder gevaar neen muet geschieden om het gevaar van revolutionaire bewegingen te voorkomen om onze Vertegenwoordiging tot een waarheid te verlielfen en bet geschokt geloof aan de diugdelijkhcid van onzen regeeringsvorm te herstellen Wij ondergeteekendcn deels tot kiezen gerechtigd deels van kiisbevoegdheid verstoken hebben ons vereeuigd tol een Coinitü dat wenscht te beproeven om aan de verschillende uitingen drr volksovertuigiiig omtrent de noodzakelijkheid van algemeen slemreeht in den eersten tijd eenige eenheid eenige leiding te geven Wg ontveinzen ons de moeilijkheden der taak die wij aanvaardden in geeiien deele Slechts door den krachtigen steun van het Netlerlniidsoiie volk kunnen onze pogingen eenig gevolg hibben Daarom doen wg een beroep op de zedelijke en stoffelijke ondersteuning von nlle Nederlanders Bewgzcn van instemming en geldelijke bijdragen tot het beoogde doel worden ingewacht bij den tweeden ondergeteekende Onzerzijds zijn wü volgaarne bereid hetgeen hier en ginds tot het doen veld winnen der overtuiging van de noodzakelijkheid van OroEdwelsherziening iu onzen geest mocht worden verriohi naar de mate onzer krachten te ondersteunen Ook deswege wende men zich tot den tweeden ondergeteekende Eendracht maakt macht Zoo ergens dan mag deze spreuk onzer vaderen hier worden ingeroepen waar het er op aankomt ons aan de overheersching van het geld te ontwoistelcn I Eeeds is gemeld dat de ouderlingen der Ned Herv gemeente te Sneek hebben geweigerd een hunner af te vaardigen om tcgeuwooraig te zijn bij de aanneming van lidmaten van den modernen predikant Uit goede bron verneemt thans de Pf Fr Cl dat de heer M Niemeijer daarop de ouderlingen heeft aangeklaagd bij het klassikaal bestuur ter zake van verzuim en vergrijp in de uitoefening hunner kerkelijke betrekkingen De talentvolle zeeschilder de heer E Koster directeur van het Paveljoen te Haarlem die eenige jaren geleden op een kuustrcis door Engeland het ongeluk had zijn eene oog te verliezen heeft in den laalsten tgd ook zijn tweede swak voelen worden zoodat hij met ontsteltenis het bogenblik nabij acht waarop hij het penseel niet meer zal kunt nen hanleeren eu ook zijn bel rekking als conservator zal moeten neerleggen Dan zal het rijk hem een pensioentje verkenen van een ƒ 300 en zou gebrek zeker voor de deur slaan want niet ieder schilder heeft het geluk bij zijn leven een kapitaal te vormen uit zijue werken indien er geen goe de vrienden en vooral geen edele kunstbroeders en zusters waren die zich het lot van hem en ziJn gezin hadden aangetrokken Ia dus de ramp die deu heer Koster treft bedroevend verblijdend in hooge mate is de wijze waarop zij zal gelenigd worden indien ook de kunstminnaars en zij die gaarne aan de bevrediging van hun kuusuiu en aan de verrijking van hun verzameling een goede daad paren het doel der sympathie welke Koster bij zijn collega s lieeft ondervonden helpen verwezenlijken De collega s 56 in getal hebben gelijk eens door de Fransche ariisten voor de blinde Anastase en Danmier gedaan is aan hun zwaar bedroefden confrère een kunstwerk geschonken en deze 56 bijdragen zullen op 6 April a s tegelijk met de kunstverzameling nu Koster zelven een 400 nommers te Amsterdam door de firma C V Boos e zoon onder deu hamer worden gebracht eu bestemd zijn oin het voor hem oumisburc kapitaal te vormen Jm t Ct LI Maandag heeft in t gasthuis te s Bosch een zonderlinge vergissing plaats gehad Dien morgenmoesten twee lijken begraven worden ten 8 uredat van een twintigjarig jongeling uit Orthen enten 9 ure dat eener oude vrouw bet eerste zoo als men dat noemt Cen van den arineu t laatste op eigen kosten Toen ten 9 ure de bloedverwanten eu vrienden der oude vrouw aan t gasthuis vereeuigd wuren deed de lijkbezorger de gebruikelijke vraag hooren is er nog iemand die tlijk van de overledene weutohl te lien f Op t bevestigende antwoord stapte men diepbewogen naar het doodenhuisj waar de lijkkist stond t dekselwerd afgelichi en o schrik daar lag de jongeling in plaats van t goede oudje dat bij vergissing reeds ten 9 ure van den arme b raveowas Groot was de ontsteltenis eu goede raad duur De bloedverwanten verkozen natuurlijk niet met hna mooicn lijkwagen en hunne rijtuigen t vreemde lijkde laatste eer te bewijzen er moest echter iets worden gedaan en toen besloot men t Ig k van den jongeling naar Ortbcn te vervoeren en Iegelijk datlier oude vrouw op e graven en terug te halen om vervolgens uil de woning der nabestaanden gelegen op de breede haven de plechtige begrafeniste doen plaats hebben P N Br Ct Er is kans dat Nederlandsch Indi £ een stoomtram zal krijgen Tot nu toe bezit het nog geen enkel dergelijk vervoeimiddel slechts is er te Batavia een alleen door eenvoud nitmuutende piiardentram Den stoomtram wenschen de heeren Dijckman Clifford en Walker te leggen en wel van de hoofdplaats Samarang via Demak Koedoes en Pati uaar Joana Becds lang en dikwijls is op hrt wenschelijke van een dergelijk vervoermiddel inzonderheid voor de afdeeling Demak gewezen de GouvcmeurGeDerutl heeft nu te beslissen of de genoemde heeren bet wirk zullen uitvoeren Bg den Minister van koloniën schijnt de concessie aanvraag op ondersteuning te kunnen rekenen De aanvragers hebben allen als indastrieelen vele jaren in Indic doorgebracht Het maalsobappelijk kapitaal is op drie millioen geraamd Bij een oordeelkundigen aanleg en een niet te weelderige exploilaiie moet de lijn winstgevend zijn i G De nihilisten bleven van 1 tot 6 Maart meester van lot der Kuropeesohe geldmarkten Hun Damocleszwaard scheen over de daken der beurzen te hangen en den bestaanden reeds zeer geringen animo schier tot nul te verzwakken Voor den houder van maar nog meer voor den handelaar in fondsen zijn de gebeurtenissen in Busland dan ook van geheel onlkrnnenden aard Is het reeds raoeielijk zoo niet ondoenlijk de goede of kwade kansen der financieele en politieke omstandigheden welke op den loop der beurzen invloed kunnen uitoefenen te berekenen ten eenemale onmogelijk is het na te gaan of de wandaden der nihilisten een einde genomen hebben dan of wij ons aan den vooravond van een nieuwe misdaad bevinden Dat de onzekerheid in dit opzicht pijnlijk is bleek ook nu weer terwijl men na de jongste gebeurtenissen nog geruimen tijd met dezen onaangenamen factor zal hebben rekening te houden De beurzen droegen dan ook allen den stempel van een groot gebrek aan veerkracht en was geagiteerd Vermits deze ook nu loongevend bleven en de meeste overige internnlionnle fondsen den weg volgden welke door de Russen werd aangewezen kan men licht beseffen dat de toon alles behalve yroolijk en opgewekt te noemen wns Nadat de beurzen op de bevredigende tijdingen uit St Petersburg alwaar het jubileum vuii den Czaar zonder stoornis soheen gevierd Ie kunnen worden Maandag Dinsdag en Woensdag de liiteiu richting door welke zij zich op het einde dor voorgaande week onderscheidden hadden kunnen vervolgen bracht de aanslag op graaf Loris Melikoff daarin 1 ten eeuemale een wijziging van Donderdag af had een schier onafgebroken flauwe stemming de bovenhand en liepen de koersen allengs weer terug Fin Houders van obligatiëu ten laste van Peru hebben Woenidagavond te Amsterdam eene vergadering gegehuuden Ier bespreking van de middelen om de rechten der obligatie houders Ie waarborgen Het Perucomité had geadviseerd tot toetreding tol het Parijsche contract waarbij aan de Socte le Oe nérale ie Crédit Jnduitriel et Commercial te Parijs alle rechten op de gunno lagen worden overgedragen ten behoeve vau de obligatie houders Bij dit contract wordt uitgegaan van het beginsel dat Peru nog steeds de rechthebbende op de guano lagen is en dus met dit Bijk moet onderhandeld worden en niet zooals het Engelsche comité deed met Cliili dat thans in het feitelijk bezit dier lagen is Over bet advies van hel Peru comité werd n uitvoerige discnssiën gevoerd en ten slotte een motie vau mr F S van Nierop met 75 tegen 4 stemmen aangenomen om te besluiten dat de vergadering geboord de mededeelingen van het comité eu het dank zeggende voor zijne ijverige bemoeiingen alle vertrouwen stelt in zijn verder beleid Onlangs werd medegedeeld dat gedeputeerde staten van Zuid Holland aan hunne ambtgeuooten in NoordHolland en Utrecht een voorstel hadden gedaan om door gemeenschappelijke regeling van den toestand van deu Noorder Lekdijk en veiligheid der achterliggende landstreken te verzekeren Het UU verneemt thans dat gedeputeerde staten van NoordHolland en Utrecht dat voorstel hebben verworpen Daarmede zijn de onderhandeliogeu over die zaak tosschen de provinciale besturen afgebroken Voorts verneemt het Uil als gerucht dat het hoogheemraadschap Bijuland nogmaals het initiatief zal nemen om met sameuwerkiog van de voornaamste belanghe benJe en door groote geldelijke offers zijDcrtijds tot eene afdoende besliss ng te geraken Nader wordt gemeld dat bij de Begeering bet plan iu overweging ia een dienst iu het leven te roepen om tegen een matig tarief door middel van de post pakjes over te brengen van beperkte afmeting een gewicht vaa 6 KG niet te boven gaande waarbij het recht van bijzondere ondernemiugen om zulke voorwerpen te vervoeren onaangeroerd ton blijven 3=OXiITIE Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Twee SLEUTELS aan een Bing r OSTE3R ItJ Ba STAAT VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand Februari 18S0 uit Gouda verzonden en door tusschenkomst van bet Postkantoor aldaar terug ie bekomen J J Bübuer L Mossel Mej G van llalem de Waard Amsterdam Stijn Bodegraveo I Reuhze Botterdam Uit Haastkeout D van Zuilen J Engelman Amsterdam Uit MooBDRECHT A Bonwman Amsterdam REEUWIJK W Slotwijk Waddinxïeen H J Wolihuis Amsterdam Omda 11 Maart 1880 De Dircotenr v b Postkantoor te Gouda Van KRüIJNE Karitou erecltt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 10 Maart 1880 Kantonrechter Mr J H van MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Botterdam VKBOOBDEELD G K landbouwer te ISerkel A v d B landbouwer te Bcrkel I F Brander Ie Rotterdam P van Z herbergier te Botte dam C O arbeider te Zevenhuizen ieder tot eene van boete ƒ 40 of gevangenisstraf van 5 dagen wegens met hun vgven te samen en in vereeiiiging jagen met hazewindhonden lange jacht op eens ouders jachtveld iu deu Eendrachlspolder onder Zevenhuizen zonder voorzien te zijn van eeu schriftelijk bewijs van vergunning van den rechthebbende op dat jachtveld Z A arbeider te iileiswijk tot twee boelen van ƒ ZO of gev van 3 dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring van het gebezigd geweer wegens des nachts jagen zonder note eu zonder schriftelijk bewijs van vergunning van deu rechthebbende op het Jachtveld in den poWer ouder Bleiswgk A H arbeider Ie Zevenhuizeu tol twee boeten van 10 of gev van 2 dagen voor iedere bocle met verbeurdverklaring van hel gebezigd f weer wegens jagen zonder acte en zonder schriftelijk bewijs vau vergunning van den rechthebbende op het jachtveld in den Espolder onder Zevenhuizen C van D arbeider te Waddinxveen tot twee boeten van ƒ 20 of gev van 3 dagen voor iedere boete en tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens l op eens anders jachtveld in den Zuidplaspolder onder Waddinxveen niet belclten dat de waterhond dien hij bij zich had een hai s opspoorde en dreef terwijl hij niet was voorzien van eene jachtacte en vun een schriftelijk bewijs van vergunning vau den rechihebbende op het jachtveld en 6 Misarf 1879 wegens jachtovertrcding was veroordeeld 2 zonder eenig recht loopeo over eeus anders met klaver bezet land in den Zuidplaspolder onder Waddinxveen U B arbeider te Waddinxveen tol twee boelen van ƒ 10 of gev van 2 dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring vau het geweer wegens in gesloten jachtlijd en zonder schriftelijk bewijs van veigunning van den rechthebbende op het jichtvelil met een geladen geweer zich in het veld bevinden in den Ouden Polder onder Waddinxveen W van V arbeider te Bleiswgk tol eene boete van ƒ 40 of gev van 5 dagen met verbeurdverklaring en bevel tot vernieling van de wildstrikkeii wegens in den Polder onder Bleiswijk nazien eu ber tellen van vijf wildstrikken in eens anders jachtveld gepleegd des nachts D S sjouwer te Gouda tot twee boeten van ƒ 6 of gev van 2 dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring van de gebezigde fleuren wegens visschen zouder acte en zonder vergunning in eens anders vischwater in den Bloemeiidaalscheu Polder onder Waddinxveen D S eu J S sjouwers te Gouda ieder tot twee boeten van ƒ 10 of gev van 3 dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring van de gebezigde fleui en wegens te samen en in vereeiiigiug visscheu zonder acte eu zonder vergunniug in eens anders vischwater in deu Bloemendaalschen Pulder onder Waddinxveen S J en J J arbeider te Beeuwijk de ie tot twee boeten van ƒ 3 de 2e tot twee ooeten vau ƒ 1 of gev van 1 dag voor iedere boeje w g us te samen eu in vereeuiging visschen nicl fleuren in een met ijs bedekt vischwater in den Bloemendaalschen Polder onder Waddinxveen zonder coüsent van den Commissaris des Kouiugs in Zuid Holland om in met ijs bedekt water Ie visscheu eu zander vergunning van den rechihebbende op het vischwater F S arbeider te Beeuwijk tot negen boelen vau ƒ 3 of gev van 1 dag voor iedere boete egensvisschen in negen vischwaters van auileren onderde gemeenten Hekendorp en Beeuwijk zondir vergunning van de rechthebbenden op die vischwaters VRIJGESPROKEN G C arbeider te Reeuwgk van de aanklacht te Recuwijk iemand met sneeuwballen geworpen tehebben Burgerlijke Stand OEBOBEN 10 Msarl Jolianni Maria ouders D J Nahula eo D Mulder ADoa CaLhaniia Mar onders J F van Veluo ea M C Cujpers Marintis ouders F van ScheDderea en A Lindeboom 12 bretiaan Hendrik oudtrrs B H Maaskant en A den Baars OVERLEDEN 11 Maart S S van Hooien hnUir van F Hofman 44 j D Androfs 4 w 13 C UcflaUK 5 m ONDKRTROUWU 12 Maart G F Su Jd r te Haarlem 36 j en G M M Krom 31 j A van Maaren 27 J eu H G van der Kee 19 j A Molk 23 j en A Sclionlen 2i j ADVERTENTIEMa a j u ïra ïrastajsra sta ïia ttö öa Dm as nx n Kï IU nai KKM B if nut an Ondertrouwd GEOKGE FREDERIK SNIJDEKS stSg van Haarlem s 181 GBERTRUIDA MARGARETHA 5 § MARIA KROM Gouda 11 Maart lb 80 Receptie 14 Maart 1880 Wjjdstraat 164 Hartelijk daiikaan allen welke belangstelling betoonden bjj de geboorte van onzen Zoon A D VAK DE WEG N VAN BE WEG HOOOÏNDIJK Stolwijkersluis 14 Maart 1880 1