Goudsche Courant, woensdag 17 maart 1880

1880 Woensdag 17 Maart N 2427 GOUDSCHE COURANT en Adverlentiebiad voor Gouda en Omstreken f KE iMISGEVIKU BUBÜEMBKSTER en WKl HOUDEKS der ge Dieente Goud KeWt op de Wet van deu 4d July 1860 Staaltilad No 37 regeleude het Kiesregt en de beuoemInK van afgeïaardigdeu ter E r te en Tweede Kamer der Staten Oeiieraal mitsgaders den rooster hunner aftreding Brengen Ier algemeeue Itenni i dat de lijsten aanwyïende de pecsouen die binnen deze Gemeente lot het kleun van Leden ran de Ticeeie Kamer der Slaten Otneraal van de Promnciale Staten en van den Oemeenteraad bevoegd zijii zoodanig als die Lijsten na zyn herzien alsmede de Staal hen aaiiwtj zende die van deze Lgsten zijn moeten worden geschrapt gedurende veertien dagene van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage van eeu ieder op de Flaatttlijke Secretarie zgn nedergflegd terwijl bovendien deze Lijsten en Sutep zijii aangeplaki Ae eerste aan deu ingang van de SmtAntkonientraatt bg den Kleiioegt de tweede in de Paternteei bg het H eetiuiê en de laalsigenoemde aan den ingang van den Korten Oroeiiendaal bij de Markt Voorts wordt herinnerd dat elk de vereischten van Kiezer bezittende bevoegd is tegen de liijalen bezwaren in te diem ii wanueer daarop lo Zijn naam of die van een ander tegen de bepaling van Art 8 der Wet uiet of niet behoorlyk voorkomt 2o De naam van iemand is gebrsgt die belzij een of meer der in de Kiezers ge orderde vereiaohten mist of uiigesloteu is hetzj op de Kiezerslijst eener andere ge nerjiie staat JSn indelgk dat de b wareo binnen vetrlun dagen F h de dagteekeniug dezer keunisgeviiig bij verzoekschrift op ougezegeld papier door de no dige bcwgsitukken geslaafd aan den Uemeenteroad behooren te warden ingediend Gouda den IS Maart 1880 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEBGEN UZENDOOKN De Stcretaris BHOUWEE BELASTINGEN Iemand die zgn geld in onroerende gelden belegt heeft van dat kapitaal verschillende belastingen te betalen de aankoop kost hem ree ls verscheidene procenten van zgn kapitaal tcrw l dejaarlyks wederkeerende grondbelasting een gedeelte van zyu inkomen vordert £ en ander die z jn kapitaal als industrieel of handelaar gebruikt moet in verschillende belastingen bijdragen die zgn winsten met vrg wat percenten verminderen Alleen de couponknipper was van alle belasting vr i woond by op kamers dun was zgn aandeel in de personeele belasting genng 5roiidbela stiug npcn patent bchoeide hg te xstttlen h j kon in tegenstelling met z ju medeburgers alle vruchten van zgn kapitaal zelf genieten daarvan behoefde hg niets uf te staan aan de schatkist Keeds lang is de onbillgkheid van dien toestand ingezien er zgn pogingen aangewend om daarin verbetering te bre geu tot nu toe evenwel te vergeefs altgd zgn excepties opgeworpen men heeft aanmerkingen gemaakt op de details en de ontwerpen zgn met tot wet verbeven Weder is een wetsontwerp in den loop der week onderzocht om die onbillükheid op te heffen zal de tegenwoordige minister gelukkiger z n dan zgn voorgangers zal dit ontwerp al is het dan ook eenigszins gewijzigd en vereenvoudigd de goedkeuring der vertegenwoordiging mogen verwerven hoe zal het rapport der financieele specialiteiten yijn die tot rapporteurs zgn benoemd Spoedig zal de notie daaromtrent ingelicht worden en dan zal bet kunnen blijken of men ernstig een rente belasting wil door de goedkeuring der successie belasting in d rechte lijn is een eerste stap gedaan het i te wenschen dat nu op dien goeden weg zal worden voortgegaan Niet dat dit ontwerp geheel vrij van gebreken is de minister zal zeker zelf dit terstond willen erkennen de eerste vraag is of de beginselen waarop het rust goed zijn de na lere bepalingen zgn na onderling overleg oor wgziging vatbaar als men het slechts over de hoofdzaak eens is De rentebelasting wordt bestreden om haar socialistisch karakter even als het geval was met de uitbreiding der socce sie belasting zoo min als toen kan dit invloed hebben op het oordeel wel zal het kapitaal getroffen worden maar is dit niet gehsel in overeenstemming met de billijkheid Eigen aangifte wil de minister evenals bij de successiebelasting ook daartegen heeft men tal van bezwaren De wees voor bedrog en ontduiking de eedsoplegging en wat uiet meer wordt aangewend om dit beginsel van bet ontwerp te bestrgden de tgd zal leeren dat ook die schrikbeelden bg de toepassing der wet zullen verdwgnen althans met van dat gewicht zullen zgn als nu wordt gevreesd Eén zaak is echter bg eigen aangifte noodig en die is wel eenigszins door den minister te licht geteld De regelen door den belastingschuldige bij eigen aangifte te volgen moeten zoo eenvoudig mogelijk zin en in dit opzicht laat bet ontwerp wel iM te wensehoi orer Ieder belanghebbende moet weten waaraan hg zich moet houden zonder verplicht te zgn bg anderen advies in te winnen Het is te wenschen dat door het ouderling overleg hierin wgzigmg wordt gebracht omdat eigen aangifte meer en meer in ons belastingstelsel zal moeten opgenomen worden Dit ontwerp toch is weder een schrede en een groote schrede om te komen tot een slgemeene inkomstenbelasting Heeft men bg de toepassing dezer wet gezien dat tigen aangifte geen onoverkomelijk bezwaar is zjjn alle inkomsten zoowel die voortspruiten uit onroerende goederen uit industrieele en handelsondernemingen als mt kapitaalbelegging belast wat staat dan nog de geregelde heffing eener inkomsten belasting in den weg Of zou het misschien de vrees zijn dat die gemakkelijk verhoogd kan worden indien dit noodig mocht blijken Zou roet een inkomstenbelasting voor velen voor goed het vooruitzicht verdwjjuen om nog eens door Indische baten in de behoeften van het moederland te kunnen voorzien Dan zou dit zeker voor andereu eeu motief zgn om op de spoedige invoering aan te dringen Hoe dikwgls is reeds over belasting hervorming gesproken zonder dat wij een stap verder zijn gekomen De aanneming der rentewet zal den minister gelegenheid geven om verder te gaan en het vooruitzicht openen dat in een met te ver verwijderd tijdstip getuigd zal kunnen worden dat Indië niet meer de kurk is waarop Nederland drgft maar dat het zelf in staat is om in zgn behoeften te voorzien zonder tot allerlei kunstmiddelen de toevlucht te nemen Maar don ook moet naast de betere regeling der belastingen ook afschaffing van al het overtollige het wachtwoord worden niet in naam maar in waarheid De kamerzitting der afgeloopen week getuigde nog niet dat de meerderheid der vertegenwoordiging daarvan doordrongen is De verhooging toch der traktementen van de leden van een collegie dat door velen als overtollig beschouwd wordt werd al is bet dan ook met n geringe meerderheid goedgekeurd jaarne nemen wij aan dat de traktementen der leden van het hoog militair gerechtshof niet meer in verhouding zgu met die der leden van andere collegiëu waie het collegie noodzakelijk de verhooging zou geen bezwaar gevonden hebben maar juist de noodzakelijkheid wordt op goede gronden betwist en is die verhooging een middel om het hoog militair gerechtshof te bestendigen dan zou het genomen besluit des te meer te betreuren zijn Verbetenng der militaire rechtspleging is bovendien volgens de verklaring van den minister vooreeist niet te verwachten Nog zooveel moet voorgaan van 4 a 5 jaar was sprake en welk luiuisterie kan op zulk een levensduur hopen s de hoop verdwenen om nog dit jaar het NeJerlandsche strafwetboek tot stand te brengen Uit de discussie zou men het kunnen afleiden moge de vrees van sommige sprekers blgken ongegrond te zijn geweest Als meu slechts ernstig wil kan men veel doen L BÜITEi JLAND Itnlleoianiljcli Uveriicht Nog steeds is men iu Frankrijk in het onzekere omtrent hetgeen te doec staat na de verwerping van art 7 aer Ferry wet Noch de regceriug noch de kamer noch de senaat zgn tot bepaalde besiniteu gekomen De drfiaitfere verwerping Is nagenoeg leVer De waarscbgiilgtc luop van zaken ordt dau als volgt geschetst De meerderheid der Tweede K imcr zal voldoening zoeken en dus eeue interpellatie ncliten tot de regetriog dan zal out etteud veel wurden gepraat muur ten slotte zal men schappelgk zgn met de stemming omdat men geeu miinsie ieele crisis wil Het eind van de gesotiiedeuis zou kunnen wezen dat de heer Jules Ferry zgn outaldg neemt maar zelfs dit is niet waarschgulgk Dit laatste is het zeker niet Het geheelo ministerie is met art 7 in zee gegaan oftchoou de het r Freycinet peraoonlyk rr niet mede was ingenomen Nu is met deukelgk dat bet deu heer Ferry alleen over boord z d werpen Als dus etuemicisterieeie cnsis ontstaat dan komt ze voor bet geheele Kabinet en juist daarom zal men daarmede wel oppassen Er is uit de bezwaren nog eeu audere uitweg De regeering kau op de intcrpe latie antwoorden dat ze de wetten zeer zeker nog als bestaande besohou d maar de beste wijze van tjepassiug moei overwegen Daarvoor is dau tijd uoodig eii terwgl de gemoederen dan wat tot bedaren komen kun men handelen naar omstandigheden A li de Koln Ztg wordt uit Parijs randen 12deu geseind l e op vinding in het laud neemt toe overal worden adressen aan de Kigcering geteekeud oiB aan te dringen op de uitwgziug der Jezuïeten eu de ontbinding der uiet erkeude oougregatieu Eeu adres van dien aard te Lyon draagt reeds eeuige duizenden ouderteekeningen Sludeuten trekken dour de straten dier stad onder het aanheffen van deu kreet lire art 7 I Ernstige wauordelgkhedeu hebbeu echter te Lyon niet plaats gehad De rerkiezingsstryd wordt in Engeland met gver voortgezet Twee hoofden der oppositie Gltidstono en Goschen hibben eeu schrgvea tot hunne kiezers gericht De heer Gladstone zegt dat de Premier getracht hpcfl het volk beangst te maken door duistere zinspelingen op het verbreken der Unie en op het prgsgeveu der kolomen Doch zij die iu waarheid de unie met Ierland in gevaar brachten waren diegenen die in het zustereiland eene vreemde Staatskerk en oirerhtvaardige laudwetten haudhaafden en wal de kolouieu betreft juist door liberale ninalrigeku erd de baud tussohen haar en het moederland aangeknoopt en versterkt De mannen die deze mnatregdfu iu het leven rii peu mogen dau ook luiiiaohtend glimlachen over vage insinuaties welke sKchls