Goudsche Courant, woensdag 17 maart 1880

ten doel hebbe i le handelingen van het huidige uiiiusierle te vcrbtuemeu Biuuenahuids hebben de miuislcrs de iietgeviug verwaarloosd de algeineene kwijuing verergerd door voortdurende eohokkiugeu van hit vtrlronweu de openbure uitgaven opgedreven tot skclite doekinden eu s lands fiuuuoieu die huu overgedragen werden iu eeu zeldzaam guustigeu toealuiid gedompeld in eiiic uiigcéveiuwrde reeks van dcücilten Buiteijslaiids hebben zij hunne prerogatieven ergerilijk misbruikt hes llijk verzwakt door noodelooze oorlogen ouvoordeelige uitbreidingen eu onverstandige verbinteiiisseu eu hebben Kiigelaud in Europa s oogen outeerd door het eiland Cyprus te kapen van de Porie onder een tersluiks j esluteu traotaat eene scliending van het Iraclaat van Parijs dat deel uitmaakte van de luteruatiuiiale wit der Christenheid Op het sluk van huishoudelijke wetgeving was het verkiezingsad iea van deu Premier eene totale leemte Wil het land op dit gebieu verbeteringen dan moet het zich wenden tot de liberale partij Tot dusver droeg de meerderheid iu het Huis der iemeenteu de verautwoordelykheid voor de dadeu der Kegeeriug Tliana zal de natie zcUe kunuen beslissen De heer Ooschen koiul met verontwaardiging op tegen de betichliug in Loid Buiooiisliild als zuu de tcgeiipanij onvirsGhillii zijn omtrent de grootheid eu Ie integriteit van Engeland Tin optiohte vau Home Rule herhaalt hij dat hij deu baud tussohen Eugelaiid en Ierland ook met geen enkelen draai vau de windas zou willeu losser maken Hij betreurt het dat de Kegeeriug ICugeluud s invloed en voorbeeld heeft gebracht nau de zijde van militarisme in stede van constitutioiialisine en dat zij door geheime overeeiikomteu eu aniuxatie van grondgebied het den naam heeft Outroofd van het meest rein van handen te zijn onder de Europeesche Staten Hij eindigt met de noodzaakelijkhtid te betoogtu van verscheidene biuueulandsche hervormingen en met zijne hoop te vestigen op opleiding van de plattelandsbevolking in de kunst vau zelfiegeeriug als het beste voorbereidingsmiddel tot staatkundige emancipatie Eens belaugryke aanwinst voor de oppositie la het formeel toetreden vau Lord Detbeg indertijd Ijord Beacousfield s collega iu bet Kabiuet tot de liberale partij De Faaschvacantie van deu Buitschen Rijksdag zid niterlgk 19 dezer een aanvaug nemen de moget kheid bestaat dat het rapport over het ontwerp tot uitbreiding van do legerwet nog voor dien tijd wordt ingediend de oomraisaie tooh bracht Zaterdag de eerste iezing leu einde I e w zigiugen door haar aangebracht zijn van dien aard dat de Begeertug ge a bezwaar zal maken de aterkte vau het leger nal tot 88 bedragen 427 271 man wat ook daarom verkieslijk is omdat anders het cijfer voortdurend klimt De Regeering is gewoon in zulke taken wat te overvragen en heeft nu een geschikte gelegenheid om concessies te doen van weinig gewicht Voor de nationaal liberalen heeft het ontwerp het nadeel dat daardoor de afscheuring vau den linkervleugel voor een deel haar beslag krijgt Lasker wil zich uiet weder bij de fractie laten icaehrijveu en men denkt dat Forckenbeck StauSenberg Bamberger en Braun zich zullen lateu schrappen De bladen berichten de aanstaande verloving van prins Wilhelm toekomstigen ICroouprins met prinses Augusta Victoria oudste dochter van den onlangs o erleden hertog Friedrioh von Schleswig HolsteinSoaderburg Anguslenbnrg BmNENLANPT GOUDA 16 Maart 1880 Z M de Koning heeft met ingang van 1 April 1880 aan den heer J J Snel op zyn verzoek eervol ontalag verleend als burgemeester vau Moordrecht In het aandeel van de provincie Zuid Holland iu de lichting der nationale militie voor het jaar 1880 bepaald op 2074 mau zal o n gedragen wordeu door de gemeenten s Gravenhage een aandeel van 263 Drift van 72 Rottr rdara vau 350 Schiedam van 58 Leiden van 95 Gouda van 41 eUr Dordrecht vau 71 loteliugen Gisterenavond hield de heer J H Maronier uit Utrecht eene voordracht iu de Afd Gouda en Omstreken van het Nederlandsch Protestantenbond Uij aprak over Mozt UmeUluohn Hij deed ons hem eerst in zyu groote persooulgkheid kennen toonde vervolgens aan wat hij voor zgn volk geweest was om ten slotte zya lerbouding tot het Christendom te schetsen De voordracht werd met belangstelling gevolgd terwql de heer Ca Thim na afloop by ontstentenis van den voorzitter den heer Maronier een woord van dank toebraoht voor het gesprokene De vergadering van moderne theologen zal dit jaai gehouden worden op 6 en 7 April e Ie iu Miiison Strouoki u te Arastcrdaai Dinsdag des avonds te 7 uren en Woensdag dts voonniddags te 10 eu dos avonds te 7 uren onder voorzitterschap van den heer J Knappert Staten Generaal Tweede Kameu zitting van 15 Maart 1880 In deze zitting ia ingekomen eeu wets onlwerp tot besohermiug van voor deu landbouw nuttige diereu De heer de Amorie van der Hoeven verkreeg verlof om later de regeeriug te iuterpelleeren of zij een onderzoek heeft ingesteld omtrent het zonder verhoor ophangen vau krijgsgevangeuec in Atjeh Aangenomen zijn verschillende wetsontwerpen waaronder dat tot iudceling der Westerschelde en het Sloe eu dat tot aanvulling der Indische comptabiliteitswet ontslag leden der rekenkamer De Stand wil ondanks de tegenapraak die haar drijveu bijna eenstemmig vond er niet van weten dat de Staten Generaal zoouls zij thana zijn samengesteld nog wetten van eeuig aanbelang zouden kunnen voorstellen Met name komt het revolutiowiiie orgaan der anti revolutiouairen er tegen op dat het strafwetboek door deze Kamer behandeld zou kunnen worden Dezelfde tegeustelling die in de aohoolquaestie tussoheu liberaal eu anti revolutionair bestaat heersoht ook ten aanzien van het strafwetboek Bij de school is ter laatste instantie de alles beheersohende vraag deze of de school middel zal zijn om het volk van Nederland zijn God te doen dienen dun wel om dat volk tegen dien levendeu God in verzet te brengen Eu geheel iu denzelfdeu zin komt ook bij het strafwetboek de quaestie aan de orde zal dit strafwetboek uitvloeisel zijn van de souvereiniieit Gods daii wel strekken om het bukken voor Gods aouvereiniteit aan oua volk af te leeren Het ia dus volstrekt onwaar betoogt de Sland dat het strafwetboek al evenetxis uit den mortier zal komen of bet door deze Kamer wordt afgehandeld dan wel of het in hauden wordt genomen door een Kamer iu minder revolutionairen geest Veeleer is het verschil zoo aterk dat deze Kamer het ontwerp ongetwijfeld met overgroote meerderheid zal aannemen terwijl een r andere Kamer het wis en zeker zuu afstemmen eu verwerpen Al naar gelang meu deze Kamer voor kompetenl of voor iukompetent verklaart Wordt dus de inrichting van de strufeischeudo gerechtigheid hier te lande een geheel andere En overmits zegt de Stand men nu zulk een atnifwetboek niet over drie jaar wéér ottderstboven kan werpen en er toch voor de inprenting van het rechtsbeaef en de zedelijke ontwikkeling dea volks ook voor den zegen Gods die aan het eeren van zgu geboden kleeft zoo onberekenbaar veel voor de nationale toekomst afhangt verklaren we oprechtelijk ons moeielijk iu de luchlhartigheden dier onnadcnkenden te kuuneu indeuken die als gold het de onverschilligste en onzijdigste zaak ter wereld ons half gemelijk toefluisteren Och laat dut neutrale strafwetboek nu ten minste maar gaan Het gerechtshof te Leeuwarden heeft K N vroeger veldwachter der gemeente Menaldnmadeel thana zonder beroep wonende te Vledder doch thans iu hechtenis schuldig verklaard aan 15 iniadadeu van valschheid in een authentiek geschrift en door het namaken van geschrift en handteekeuing en aan 15 misdaden van het zich desbewust bedienen van die valsche aden omdat hg in deu loop van 1878 en 1879 vijftien reiaordera heeft geaohreven en deze onderteekend met deu naam van den burgemeeater of van den waarnemenden burgemecaler welke rcisorders hij aan den stationa chef van het spoor te Drourijp gaf tegen ontvangst van vrijbiljctten waardoor de exploitatie maatachappij eene schade van ruim ƒ 26 heeft geleden De geringheid van dit veroorzaakt nadeel aannemende ala verzachtende omstandigheid veroordeelde het hof hem tot 2 jaren celstraf en SO geldboeten ieder van ƒ 50 Door de regeering ia ingediend een gewijzigd weta ontwerp tot herziening der wet van 6 Maart 1818 atraffeu tegen overtreders van algemeese verordeningen waartoe nu ook de minister van justitie zijne medewerking beeft verleend Thana bepaalt zich het ontwerp tot het onderwerp behandeld in art 2 en 3 der wet van 1818 en atelt het de bevoegdheid der prov staten tot bedreiging van straf tegen overtreding der door hen vasteeatelde water aohapsreglementen buiten twijfel en vat het atrafbepalingen tegen overtreding van d a reglementen ter invordering van provinciale beuiatingen De regeling dezer aangelegenheid acht de regeering te meer noodzakelijk nu de hooge raad heeft beslist dat de prov staten bovengenoemde bevoegdheid niet aan deu wet van 1818 ontleenen Bij het gewgzigd ontwerp ia nu weggelaten de bealisaing omtrent de quaestie van art 1 der wet ran 18l8 de straf if bedreiging tegen de overtreding au algemeene maatregelen vnii inwendig bestuur welde beslissing kau worden uitgesteld tot de behandeling van het Strafwetboek Thans wordt de atraf bedreigende macht der prov stalen in haar geheel gcregehï bij art 1 van hel ontwerp en d n staten ook de bevoegdheid verleend straf te beilreigeu tegen de overtreding huniiir voorachrificn ter in ordering van proviuciale belastingen In de zitting der Tweede Kamer van 26 October jl bracht de heer dea Amorie van der Hoeven een bericht ter sprake dat voorkwam in een particuliere correapondentie uit Aijeh in de Arnh Cl van 9 Sept 1879 en volgena hetwelk in Aljeh eenige krggagevangeuen die na een eerlijken strgd in onze handen waren gevallen zonder eeuigen vorm van verhoor zouden zijn opgehangen Eeu vriend van generaal van der Heyden zond dezen een exemplaar van het bijblad waarin de redevoering van den heer van der Hoeven voorkomt Hij ontving daarop ecu schrijven van generaal vau der Heyden dat aan het Fad welwillend ter kenni rgeviiig werd gezonden De generaal werpt daarin met verontwaardiging die beschuldiging van zich af Op onze vlag zegt bij kleeft geen amct ouze brave soldaten kan geeu verwgt trelfen de eer van koning eu vaderland ia hoog gehouden Dit is mga roem eu trota die geen laster mg kan untnemen De kamerheer vau de koningin van Spanje Isabella heeft den oirecteur det Follaire tot e u duel uilgtil iagd omdat er in dat blad een artikel voorgekomen is waarin zijne hooge gebiedater op oneerbiedige wijze werd genoemd Voor eenigeu tgd namelijk had zoo verhaalde het blud iemand tot baron H een rijken parvenu gezegd dat zgue soirees wel schitterend ivaren maar toch geen voorname personen trok Dit ergerde Urn barou eu hg ging een weddingschap aan dat op zijne volgende soiree een gekroond hoofd zou versohijnen Werkelijk versoiieen ir ook een zoo vervolgde de Follaire Zij die den baron zijne wendenaohap deed winnen was Isabella van Spanje Uit liefde voor de kunat heeft erne jeugdige dienstbode te Hamburg hare meealrreè brstolen Verschillende kleine bedragen had mrn ri eils gemist dat zij het geld had besteed om lessen in de tooneelspeelkunst te betaleu die haar door r eo vourraalig acipur voor een matigen prijs rrden gegeven Bij onderzoek bleek dit werkelijk het grval te zijn en daar haar leermeester verzekerde dat het meisje talent had besloot hare meesteres grrne vervolging tegen haar iu te stellen ja haar zelfs eene kleine jaarlijksche toelage Ie geveu opdat voor haar het pad der kunst voortaan wat meer gelukloopeud met het pad der deugd zou kunnen zijn Het onderzoek naar de oorzaken van het ongeval aan de Tiiybrug brengt feiten aan het licht die bgka zoudeu doen vragen of het er misachien om te doeu was geweest een trein in de dirpte l laten verdwgneu Het gzer waa aleoht en zeer ougelgk gegoten de rug waa slecht in elkaar gevoegd de zuilen die met oement gevuld moesten worden dat later steenhard wordt vond men ledig of gevuld mrt ren poeder dat nauwelijks de kleur had van oement Verder was het verboden met meer dan halve snelheid over de brug te rgden doch geen enkele machinist had zich ooit aan de bepaling gestoord Eindelijk schijnt volgens Semper mreni een middel te zijn gevonden om het scbadelgk iuseot t welk in en buiten Europa zoo geduchte nadeelea beeft berokkend aan den wijnbouw te verdelfleD zonder dat de aangetaste plant daardoor Igdt Een te Hamburg gevestigde scheikundige de heer K Bustenbinder heeft vijf jaar geleden daartoe eeu middel ontdekt dut zeer weinig kost op zeer gemakkeIgke wijze kan verkregen narden en de taaiste insecten die op de wortels der planten leven op onfeilbare wgze doodt Bij gelegenheid van het voor enkele jaren te Geneve door vertegeuwoordigers van wijnbouweude Staten gehouden Congres ter beraadalaging over de meeat geschikte middelen ter verdelging van de Phylloxers heeft de heer Bustenbinder het aanbod gedaan oin een proef houdend middel te versohaffen om wgnstokken van Phylloxera te zuiveren Dewgl honderden dergelijke aanbiedingen van geheime middelen waren gedaan werd Bustenbinder als een der vela kwakzalvers beschouwd en onbeleefd de deur itgewt Op aanbeveling van een Franache autoriteit werd hem later een door wijnatokluis aterk aangetast ge deelte van een wgnberg by Montpellier als een proetland afgestaan Hier bleek het dat zgu middel ini derdaad proefhoudend mocht worden genoemd Do Fransche flegcering trad toen met hem in onderhan deling Bustenbinder eisohte echter eea wm Van wef raillopu frs voor zijn geheim Ongeveer een faar lang hield inen de onderhandelingen op t sleeptouw zoodat het acheen als had men het voürneineu om op de eene of andere wgze zijn niidilel te leeren kennen zonder daarvoor een cent uit te keeren Ilit gevolg daarvan was dut Biirsteubiuder eindelijk de onderhandeling afbrak Omstreeks Kerstmis van het vorig jaar ontving hg onverwacht eeu uitnoodigiug om naar Frankrgk te komen Deze uitnoodigiug was hem toegezonden op last van deu Minister van Landbouw Hij vertrok osar Parijs en kort daarop naar het zuiden van Frankrgk waar hij zich thans bevindt teu einde opnieuw de deugdelijkheid van zgu middel proefondervindelijk aau te toouen en bij guiisiigen uitslag zich met de Kegeeriug te verstaan over de grld qu ieslie Men hoopt spoedig het resultaat daarvau te vernemen Dewijl het bedoelde middel niet alechta wijnatokInizen inaar allerlei iuaectcn verdelgt die de wortels van planten aantasten kan het middel iu wijden kring vau onberekenbaar uut zgu indien het werkelijk beautwoordt aan de gekoesterde verwachting In den nacht van 6 op 6 Maart is ie Moskou in de kantoeinpinnerg van Giwartowski eeu vreeselgke brand uitgebroken De brand ontstond in de onderste verdieping eu kort nadat hg ontdekt was vernielden de vlammen do eenige houten trap welke naar de drie hoogere verdiepingen geleidt Op die verdiepingen sliepen omstreeks 200 werklieden en de etmge ladder welke iu de nabgheid te vindeu was en tegen den buitenmuur grplaatst werd brak terstond tengevolge van de zware belasting De tafcreelen waartan de toeschouwera bij deze ramp getuigen waren zijn vreeselijk zij die aan de veuiters verschenen eu in wanhoop om hulp schreeuwden hadden slechts de keus tus clieii den dood in de vlammen en vreeselgke veriniuLiug door uit de bouge verdiepingen op de straat te springen Slechts eeu 3 tal personen fan welke nog vele zwaar gewond zgu gered De geheele fabriek ia uitgebrand De eommiasie vau oppertoezicht en beheer der Kweekschool voor zeevaart te Leiden heeft bericht dat op Dinsdag 30 dezer araorgena 10 uur in voornoemde tnrichting eene keuring zal plaata hebben van jongeut tusschen U s eu 16 jaar die eene verbintenis iu s rgks zeedienst weiitchen aan te gaan Onbevaren personen boven de 16 jaar wordeu voorioopig niet meer aangenomen Volgrua opgave der voornaamate veehandelplaalaen in de vier noordelijke provinciën zijn in 1879 p m 200 000 stuks vée verhandeld eene waarde van ruim 82 000 000 vertegenwoordigende N Or Een gezoud of versch ei zinkt sla men het iu het water legt dadelgk linkt het niet dan is het bedorven Een goed ei dat men bij het vnnr houdt geeft een weinig vocht af Doet het dat dan ia het geschikt om benaard te blijven De lichtproef Uit een stuk karton tuijde men een ecDVOudig gat waarin een ei past en hoade hetdaarin geklemd tegen het licht eener lamp of tegenhet zonlicht met het spitse rind naar boven Dedojer moet in het midden liggen dojer en eiwitmoeten helder en doorzichtig zgu Blgken er donkere of trurbelige plekken iu het ei te zgn dan deugt het niet liuidè Ct Een Boldatett avoDtunr dal lang niet alledaagtch is verwekt op het oogenblik in Dresden heel wat trnolykheid Een jonge toldait had belrekkingen aangeknoopt met eeu eenvoudig burgermeisje te Dreadeu Wel verboden hare ouders allen omgang met dien zoon vau Mara maar de dochter wist hen te verschalken ec zoodra vniter en moeder het huis verlaten hadden kwam de beminde er in Zoo zaten zij ook weer Maaudagavoud by elkaar toen plotseling de vader thuis kwam Haastig werd de jongman in eene andere kamer gelaten naar vader bleef te huis aan vertrekken viel dus niet te deuken Toen het wachten den soldaat eiiidelgk te lang duurde maakte h i van den nood een deugd kleedde zich uit en legde zich kalm te slapen iii eeu ledikant daf in die kamer stond Den volgenden morgen moest de heer des huizes echter toevallig iu die kamer weten Hg zag de kleereu liggen eu begreep in een ommezien hoe de vork in den steel stak Onmiddelgk pakte hy het boeltje bgeen en bracht het naar de kazerue waarna hg raitig aan zyn werk giig Toen de jongman oulwaakle bevond hg zich natuurlgk in niet geringe verlegenheid Wat Ie doen ïlindelijk besloot hij na overleg met de dochter des linizet een stel kleeren van haar aan te trekken Zoo hoopte hg de kazerne binuen te sluipen Daar echter was men op tgne hoede de vader had de wacbf gewaarschuwd Oogenblikkelyk werd de verjtleedde soldaat in heobleuis geuomeu en moest hy zich in zijn vrouwenkoatuum voor het front der iu gelid slaande triirpeu vertoonen waartan hij in arrest kon gaan Zijn verlangen naar herdersuurtjes zal na dit voorval zeker wel wat bekoeld zijn Wij zijn in de gelegenheid gesteld de volgende bijzonderheden te kunnen mededeelen betreffende de algemeene vergadering van aandeelhouders iu de Lcideche Duinwater Maataohappij welke vergadering gepreaideerd werd door den heer de Laat de Kanter en waar 120 aaudeelen tegenwoordig waren uitbrengende 62 steramen De werken te Katwijk bevinden zich in goeden toestand en er zijn in 1879 geen noemenswaardige kosten vereischt voor reparation enz Er werden 109 563 kub meter duiuwater naar Leiden opgevoerd waarvoor gebruikt werden 152 705 kilogram steenkolen Het reservoir leverde genoegzaam water voor de behoefte het stond op ulto December op 3 52 meter Daardoor behoefde het kanaal niet opengezet té worden en heeft men in de eerste tijden zonder uitbreiding der werken voldoend water zelfs al wordt bet debiet aanzienlijk grooter Van de 109 563 kub meter water zijn 15 280 4 kub meter door fabrieken en iurichtingen verbruikt en zijn er 94 282 6 door de abonueuten voor huiselijk gebruik gebezigd d i ongeveer 300 liter per etmaal iu ieder perceel met de hoofdhuis verbonden Het totaal der gesloten contracten op 1 Januari 1879 bedroeg 753 voor abonnemeul en 84 per meter gedurende het afgeloopen jaar zijn er bggckoinen 214 contracten iu abonnement en 25 per meter tota il bedrag dus 1076 contracten Van Jauuari 1880 tot 1 Maart zgu weder 38 contracten gcslotrn Het water dat voortdurend onderzocht wordt door Dr de Ijooa bleef vau uitmuntende hoedanigheid Het bnizenet werd met 1516 beter iu de genieculeLeiden uitgebreid om te voldoen aan het verlangenvan iugezeteueu wier woningen uiet aau de hooldbuizeu waren gelegen Het ministerie van Oorlog en Biuueulandsche zaken sloten contracten voor de kazerues en academische gebouwen maar hel militaire delentichnis mocht niet in dit voorrecht deelen men behelpt zich daar met regen en gefiltreerd grachtwater Doch delen winter kon men dit uiet volhouden en toen moest gedurcude veertig dagen het water in vateu per as aangevoerd worden Het is thaus gebleken dat bet water slechte kostte 93 7 5 maar door het vervoer op 339 76 kwam te slaan d i eeu halven cent per liter Uewoanlijk Ufsrt da Maatachappg hel water per duizend liter voor 35 centa Uit de bulana blykt dat na bthoorlgke afachrijving de kosten door de ontvangaten meer dan gedekt zijn hetgeen guuatig mag genoemd worden iu het eerste volle jaar der exploitatie Sedert Drcrmber 1878 waa de Maatschappij f 4000 vooruitgegaan en het vooruitzicht beataat dat zy dit jaar uiet ten achteren zal ataaa bij zijn voorganger De Anuterdammer Laatste Berichten Parijs 15 Maart Friua Orloff ii naar Petersburg teruggeroepen met bevel om Kapnist als zaakgelastigde achter te lateu Uij zal woarsohijnlijk Woensdag vertrekken Parijs 15 Maart Bg de voortzetting der behandeling van het tarief in de Kamer zijn alle rechten aangenomen zooals zij door de eommiasie zijn voorgesteld Daarna is de discussie tot morgen verdaagd Parijs 15 Maart Iu den Senaat Beeft bij de tweede lezing der wat op bet hooger onderwijs ua aanneming der eerste 6 artikelen Pelictaii art 7 als ainenileinent weder voorgesteld in naam van de minderheid der commissie De Frryciuct zeide dat hg het beroep van Dufaure op eeu schikking niet onbeantwoord wilde laten maar dat het ministerie by al zyn wenschen naar verzoening geen nieuwe formule had kunnen ontwerpen omdat art 7 reeds eeu trantaoiie Was Bleef het artikel verworpen dan schoot er niets anders over dan de wetten toe te passen en het gouvernement moest den toestand aannemen Eooala de stemming dien zou acheppen Art 7 werd opnieuw verworpen met 149 tegen 132eude wet aangenomen met 187 tegen 103 stemmen Parijs 15 Maart Daar De Freycinet vermoeid was tengevolge der Senaatszittiug eu het Kabinet morgen opnieuw moet vergaderen is de samenkomst van den president van het kabinet en de presidenten der vier linkergroepen verdaagd Tegenover de besliste verklaring van de Freycinet in den Senaat zullen de linkergroepen waarschijnlijk van de beraamde interpellatie afzien De linkergroepen zullen morgen in een bijeenkomst de quaestie behandelen Burgerlijke Stand GEBOAKiV 12 Maart Nt eUjeJohanaa ouders J vaa den Berg BD N Nicuyv laad Aolreaa Lodewgk oudera A 1 Schmidt ea P P Siaila 13 Adriaua ouders p van Kl clT eu J Schooiidernoerd Johannes oudt ra J van Eyck rn A C vao Eeiiaeküin Nccltjr oadera S Kapis ea J llouttiulT 14 Valentia Martiaus oadera V M de longeaM deCruil OVEBLEDËN 13 Maart A G Uoiia U ia C W vaa der Kaai 9 m U C Okkcra 88 j C J tt eurman Ij 2 m adverteWtï l j Heden overleed tot onze diepe droefheid onze jongste lieveling in den onderdom van veertien maanden P II WEÜRMANC J WEUBMANGouda 14 Maart 1880 Lünenboko Op den 13 Maart jl overleed ons jongste Kindje CORNELIS WILLEM in deu ouderdom van 9 maanden P VAN DER KAAIJ M VAN DEE KAAIJ G OENENDUK Heden overleed tot diepe droefheid van mij en mijne kinderen plotseling des namiddags ten 4 ure mijne geliefde Echtgenoote CORNELIA OKKERS oud 38 jaren na voorzien te zijn van de H Sacramenten der Stervenden mjj nalatende zes minderjarige kinderen ANDREAS MOONS Gouda 14 Maart 1880 j De ondergeteekende betuigt zijnen oprechten dank aan allen die belangstelling toonden bij de herdenking van den dag dat hij voor Vijftig Jaar in dienst kwam bij de firma HOFFMAN Co en in het bijzonder aan zijn patroon den WelEd Heer J A REMIJ voor het Cadeau hem bij die g legenheid Vereerd L BE KNOOP la zucht Toot het werk en achting voorden patroon in den tegenwoordigen tfld bg ondergeschikten maar zeer weinig te vinden toch bestaan zij nog de ondergeteekende is het een behoefte dit openlijk te getuigen nu zgn trouwe Knecht H van WAARDEN den dag herdenkt waarop hij vóór 35 Jaar by hem in dienst kwam J G BELONJE Gouda 17 Maart 1880 Men vraagt tegen MEI eene R C die goed kan Koken Eerlyk Zindelijk en van goed Humeur Men vervoege zich per franco brieven of in persoon onder letters M C Kleine Houtstraat No 14 Haarlem Attentie s p Iemand veel ledige t d overhebbende zoekt bij dat wat hij verdient iets wat hem 4 per week oplevert betzg als KANTOORLOOP£R of iets dergelgks ook iu staat zijnde schrijfwerk te verrichten Reflecteerende gelieve zich te vervoegen met franco brieven aan t Bureau dezer Courant onder het motto Betrekking Wordt GEVRAAGD te Gouda een SIBBlliilIO voor één Kind kunnende Naaien en met de wasch omgaan en eenig huiswerk verrichten Adres onder letter B aan het AdvertentieBureau van A KOK Comp Boek en Kautoorhandel te Gouda