Goudsche Courant, vrijdag 19 maart 1880

STRAVER C Vrijdag 19 aart 1880 N 2428 PEK en TEER H A N D EL A A RS GOUDA Pakhuis VEST bij het Overhaal veer Kantoor KATTENSINGEL Q 96 OLIE dunne geele ECHTE Zweedsche TEER 11 50 per ton idem idem idem 6 25 ton ARCHANGEL PEK per 2400 kilo bruto 148 KROON PEK in klein fust 10 per 100 kilo bruto GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken kan ga cliieden tot éto uur des namiddags van den dag der uitgave DUETTANTENCLUB te OOUDA Ecrsie Voorstcllinj OP DONDERDAG 1 APRIL 1880 IN DE Sociëteit Ons Cieuuegeu Zaai Kuiistiuin ïooneelspel in 8 Tafereelen vrij geTolgd naar een Roman van dk VRIES MCP Deze voorstelling is nitsluiteud toegankelijk voor de Gewone Leden van bovengenoemde vereeniging eu door hen geïntroduceerde personen De Leden hebben op vertoon van hun diploma vrijen toegang met twee Dames Meerdere Dames en Heeren Wiet Ledeu knnneu door hen worden geïutroduceerd tegen betaling van 0 49 per persoon Het Bestuur Jhr J C VAN eOLTHË President 3 3 A MüNTIJN Seerela i is De Oudergeteekende bericht ontvangen te hebben een FRAAIE COLLECïiE Göll HfS PiltilS MeJailloiis en Kruisen bjjzonder geschikt voor de Eerste H Communie tevens eene ruime keuze ide tot het I i en Zilveren voor cnde Prijzen Mfl beleefdelijk aanbevelende tot het REPAREEREN van alle Gouden en Zilveren vojj werpen Alles tot concurecrcnde Geokge van de Pavookdt Hooge Gouwe C 240 G O VD A Voor bejaarde gehuwde Lieden zonder Kinderen wordt TÉGEN 1 MEI e k TE HÜÜR GEVRAAGD op een der Singels een Beiiedciitiiiisjc met Tuin en waarin goed drinkwater is den huurprijs van ƒ 123 a f 130 niet te boven gaande Brieven franco Motto Gouda bij de Boekhandelaars S W N VAN NOOTEN te Schoonhoven Mej VAN KLUIJVE verlangt met MEI of eerder een PUIKE GOEDBLIJVENDE BOTES per 10 Kilogram 8 23 per 50 Kilogram ƒ 40 Betaling op 1 Maand of a contant met 1 Korting P VLASVELD WIjdstraat Ook te verkrgjen per K G a 0 90 J H KIEBERT markt goüda maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN OAOELIJKS geopend is van 9 3 nur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOÏiNGEN naar de laatste vinding L Gevestigd te GOUDA ALGEMEENE VERGADERING van Aandeelhouders tot het doen der jaarlijksche rekening in het KoBBehuia de Harmonie te Gouda op DONDERDAGdenl8 MAART 1880 des middags te 1 Ure De DIRECTIE W N Raaijmaakers 17 HAVEN 17 heeft voorhanden een SCHOONE Collectie Artikelen van SHKER CDOCÖLAAD E Z voor het aanstaande PAAS CHFEE8X Openbare Viljwillige Verkoopiiig TE STOLWIJK ten huize van G van DAM herbergier aldaar op VRIJDAG den 19 MAART 1880 dos voormiddags ten 10 ure van eene en verder aanbehooren inde gemeente 5to i in Bovenkerk benevens eene partjj i in dezelfde Gemeente en eene partjj II001LA D in de Gemeente Haastrecht te zamen groot ongeveer 9 Bunders by Biljetten breeder omschreven Te aanvaarden de Opstallen 1 Mei 1880 en de ovenge onroerende goederen dadelijk met uitzondering van enkele perceeltjes Bouwland Betaling der Kooppenningen Mei 1880 Nadere information zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk ajd IJte L Dep ol van THEE UIT HET Magazijn van M Ravensvvaay Zonen GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijj wfe en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prijs vooraden van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende j bBEEBAART LZ Botermarkt te Gouda PHOTOGEAPHIE uitsluitend in Kooldruk SPECIALE INRICHTING voor zeer fijne vergrootingen ONVERANDERLIJKE PORTRETTEN F Ilarti ng osthaven B 14 Openbare Verkoopingf van BOOMEiX bestaande in 70 Essen 32 Vrucht en 36 Wilgenboomen op DONDERDAG 18 MAART 1880 namiddags ten tweeuie in den Boomgaard naast de Derde Kade aan de Karnemelksloot te Gouda ten overstaan van Notaris Mr KIST Openbare Verkooping op DINGSDAG 23 MAART 1880 voormiddag ten 10 ure ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST in het Lokaal in de Nieuwsteeg E N 17 te Gouda vao eene aanzienlijke partjj nieuwe TAPIJKOFJËKËK waaronder eenige gemaakte Tapyten onderscheidene EAHFETTEN n LOOFEUS alles van verschillende grootte en breedte in de nieuwste patronen en kleuren Een zeer groote party BEHANGSELPAPIEREN en RANDEN verder eenige honderde paren BOTTINES SCHOENEN PANTOFFELS eenige MEUBELEN HUISRAAD enz Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsehe Couranten worden dndelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda ij f iï éi afschrift is voldoende M TraubenBrustr Hon ir Doorlduizende verbruikersaanbevblen en hetvolmaakste en aangenaamste middel tegen keelen borstpjjn hoesten asthma en stikkende hoest der kinderen bevonden Zjjn alle geneesmiddelen bjj deze kwalen te vergeefs door U beproefd welnu neemt dan den DltVIVENBORSI HONIG yanW JI Zlckenheimer en Gjj zultdirect verlichting en genezing in zeer korten tjjd waarnemen V ordt verkocht in flacons van fl 2 fl l 65 Cent Te Gouda bj F H A Wolft Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bij J D den Hartog l Oud oater hi j b Jonker Idenburg GouBA Dbuk van A Brinkman De uitgave dezer Cotirant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAQ In de Stad geschiedt de uitgave in den avond vau DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post 2 De buending van advertentiën BOTTE NLAND Bulten andscli Overzicht Tie Parijsche Kinier ran Afjcevaanligden heeft zich linlergclegil bg de verklariugeo der regeeriag overhet vrungaiulc dor Jouïeten Naar men lioh herioAerCD zil zeide de beer de Preyciaet in den Senaat dal de regeeriug geeu obikltiiig voonlellen kon omdat art 7 reeda in zich eeue icbikkiug wm Werd dat verirorpen dan zou der regeeriug cieta overblijven dau de betlaande weitcu toe te paiaen lu de Kamer wenaehle men uu dltnaangaaude nadere byEonderhedeu te vernemen De heer de Freycinet echter antwoordde dat de regeeriug roorloopig niela verder te leggen had ion hnudeton op hare eigene verantwoordelükbeid gelgk y meende te moeten baudeten en te allen tijde finei tom tatB om ricn wegen Iiare faanaeiiugen voor de Kamer te verantwoorden De groute meerderheid der vertegenwoordiging nam blijkbaar met deze verklaring genoegen eu de w jte waarop deze geheele zaak door den minittcr preiident werd behandeld is dan ook wel geachikt om vertrouwen in te boeiemen De vertegenwoordiging gevoelt dat lij taat tegenover eene regeering die weet wat ly wil eu uiet terugdeinat voor de aanaprakelijkbeid harer daden Door den heer Devca preaident van de republlkein che Unkertyde wn voorgeateld De Kamer vertrauwm stellende in de regeeriug rii haie vastberadenheid om uitvoering te geven aan de wetten belrefteude de uiet erkende genoulschappeu gaat over tot de orde vau den dag De regeeriug verklaarde dit voorstel aan te ucineu De eenvouilige orde van den dng werd hierop verworpen met 470 tegen 90 stemmen en het voorstel van den heer Devès niet 338 tegeu 147 stemmen aangenomen Lotd Derby de uud collega vau lord Beaci usfield il werkelijk overgcg ian tot de oppositie In zijiic jonge jiireii maakte hy reeds deel uit van een torymiiiisterie zyne deiikwyze was echter reeds toen zoo beslist vrycinaig dat men lyiie aniisluiting by de ooi servaiieveu meer als het gevolg der fainilii overlevering beschouwde eu lord Palmerstou hem iu 1855 een letel in zgu iniuislerie annbooil Derby was loeu 29 jaren oud en wees den voorslag af om drie jnrcn later minister van koloniën te worden in het torykabinet tan lyn vader In het volgende ministerie van tyii vader 1866 werd hij minister van buitenlandsehe zaken welken post hy behield toen zyn vader rich in 1868 terugtrok om plaats te makelt voor Disraeli Iu het laatste kabinet Disraeli werd by wederom met de portefeuille van buiteulaudicbe zaken belast tot hy in 1878 tgn ontslag nam wyl hy zich uiet kon vereenigen met de richting door lord Beaconsfield aan de buitenlandsehe politiek gegeven VVy geven deze grove omtrekken van het leveu van dezen staatsman om bet gewicht van ziju overgang te doen nitkomea Wanneer lemnud wiens eerlijkheid en ernst boven alle verdaiiking staan die het voorrecht heeft een historisch beroemde naam te dragen op rypen leefly l un eeue loopbaan als wij beschreven verandert van party kan lat niet iialateii in een tijd van algenireiie verkiezingen zijn invloed te dueu gcldi u Vuur il gl hy juist van do conservatieven scheiilt om liet beginsel door lord Bincousfield bij deze verkie ingeu op den voorgrond gesteld De erkendsSolitick schrijft hg van deu conservatieven Ittdf op het gebied der buiteulandtche betrekkingen Bat mjj geeue keuze Ik kan aeie rïgeering uiet tvonen eu wijl neutraliteit hoezeer persoonlijke leigingen my daartoe aansporen in eene politielÉ crisis de ontduiking ia van den staatsburgerlijke plicht moet ik mij al is het dau ook met tegenin scharen onder de oppositie tegen dit Kabinet By de begrootiug van Ëngdknd eft zich vooral de vraag voorgedaan boe de le zamen 8 millioen pond bedrageude tekorteu derU tste driejaren moesten gedekt worden zouder grooCe rerraeerderiog van bclastiug en zonder te veel te yekeneu op het stijgen der etaatsinkorasten De mia er van financiën wil de twee millioen die renteloa aau Indie lyu voorgeschoten iu den toesUnd nkvlottende schuld laten eu de overige lea millioen dtfkeii door de uitgifte vaa anilii itaraahul H ltniii W it lau neel lullcu aTjfelost zgii Voor kapitaal en rentebetaling zal d in jiuirlgks £ 1 400 000 benoodigd ryn welke de minister wil vinden door verhooging der zegelbelasliiig op uaLitenschappen eu door het staken der amortiaalie vau staatsschuld gedurende die vgf jaren De lonlsle maatregel zal een welkom thema voor de oppositie zijn wyl juist de heer Northcote zelf eenige jaren geleden warm gesproken heeft voor eeue geleidilyke schulddelging eu hij jaarlijks daarvoor £ 800 000 op zijne begrooting bracht Keeds toen echter drukte hij op de mogelykheid dat in moeilijke tijden de schniddelgiii zou geschorst worden Kii het zgn inderdaad buitengewone lijden geweest De staatkundige toestand iu Europa de oorlogen in zië en Afrika de slechte oogsten en de malaise iu handel eu nijverheid hebben de uitgaven doen stijgen en de inkomsten doen verminderen De zaken beginnen echter weer beter te gaan eu er is weinig kans dat voor het oogenblik Europeesche verwikkelingen zullen outstaan die militair vertoon noodziikelgk kunuen maken Het is dus bet oogeubiik om de rekening weder elfen te maken en men kan het van den minister begrijpen dat by dit liever doel door staking van amortis itie dau door verhooging der inkotustenbeUstiug Geeu meer impopulaire maatregel dan deze al wordt het geld nog zoo gjed besteed Eu dan tegen de verkiezingen I Kr is echter eene zeer sterke zyde aan zyu oudgel hy begroot de inkomsten niet huoger voor het volgende jaar dan ze dit jnar hebben opgebracht en hy stelt dus de raming waarschynlijk lager dau de opbrengst zal zyii Men denkt daarom dat de begrooting in haar geheel door de kiezers goed zal worden opgenomen De Duilsohe bladen daeleu nadere byzouderheden mede uit het verhandelde ter commissie voor de legerwet De ultrainontanen hebben daar meer oppositie gevoerd dan men ver nchttr maar zonder succes daar oonservatieveli en nationaal liberalen t met elkander eens waren Schorlemer Alet stelde voor om het cijfer voor twee eu uiet voor zeven jaren vast te stellen dit vooratcl had echter hetzelfde lol als dat van Rickert om vyf jaren te neineu Richter verlangde het tegeuwoordigeogfer van 401 639 man te behouden maar tegen de stemmen van het centrum eu Porlschritl werd het cijfer v u 427 274 aangenomen Ein voorstel van hit centrum om do gei Slelgken vrij te stellen van deu militairen dieiiil wsril met 10 tegen 9 stemmen verworpen De Ooslenrgksch Iliiugaarsoho regeeriug heeft een ADVERTENTIËN worden geplaatst van i 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden l erekend naar plaatsruimte Afeonderlyke Nommera VIJF CENTEN maatregel genomen welke veel gelgkt op een permanente bezetting zoo niet op eene vormelyke inlijving van Bosnië en Herzegowina Zij heeft al de consulaire agentschappen aldaar opgeheven omdat in de belangrijkste iuuclien waarmede de consulaire agenten belast waren door de nieuwe staatkundige eu administratieve organisatie vau die provinciën voorzien wordt Verder wordt uit Budapest gemeld dat de heer Szlavy tot minister van financiën ia benoemd en groot gewicht wordt gehecht aan dr optreding van dezen Hongaar die daardoor in werkelijkheid gouverneur van Bosnië en de Herzegowina wordt aangezieu deze provinciën laatstelijk volkomen onder het beheer van het departement vau fiuanciêu stonden BINNENLAND GÖÜDA 18 Maart 1880 Nog zijn voor de algemeene verloting prgzeu gezonden of toegezegd door Mevr Lulius van GoorRomey n Mevr de Wed de Jaager geb van der Hoek de joogejuffrouwen Marie Lulius van iuor en Nelly Prince eu door de heeren W J Forlnijn Droogleever T Gerritsen A en J Biezenaar K Jonker K en C Jonker J H Schmidt l uljbele Buart J Heg eu door den jongeuheer A Lauziug Dinsdagavond trad de heer Ohr Plaat uit Rotterdam als spreker op iu het departement Gouda van de Maatschappij tot Xut van t Algemeen Hg droeg een verhaal voor dat tot titel kon dragen Eenige dagen logeereu in de hofstad waarin menig wellevendheidslesje werd uitgedeeld Spr ontving van den voorzitter den heer J A Roest van Limburg een woord van dank voor hetgeen hij ten gehoore had gebracht By de sub cjmmissie te Reeuwyk voor de algemeene verlotiug van voorwerpen van kuust en smauk zgn reeds voorwerpen ingezonden door Mevr A S StofFilsReiraeringer Mevr O J Braok Ijawg Mij M VV Kersbergen Lawy M L Rietbergen M vau Ree en R M E Deicke Er is sprake van den zomcrdieiist op de spoorwegen dit jaar niet op 15 Mei maar eenige dagen vroeger in werking te doen treden en wel met liet oog op het Pinksterfeest Staten Oeneraal Tweede Kameb Zittingen van 16 eu 17 Maart 1880 In de zitting van Dinsdag is het wetsontwerp tot intrekking van bel keiz deereet nopens hel bouwen op dyken aangenomen met 53 tegen 15 stemmen na verwerping van art 2 zoodat hel zich bepaalt tot eenvoudige intrekking De discussie over het voorstel van den heer van Kerkwyk benoeming van burgemeesters werd aangevangen De bh vnn Dedem en Heydiuryck vcrdedigilen het De laatste roemde den moed van den voorstelltr ook hg zyne beoordeeliiig der libcnileu De heer Gratema was priiioipietl voor het voorstel m iar had bezwaren In de zitting van gislcrrn werd na eeu zoer uitvoerig debat over de interpellatie van deu hiir van der Hoeven om ein onderzoek van regeeriiig wege iu te stellen omtrent het bericht van de Arnhemsche Courant nopens het ophangen van knjgs