Goudsche Courant, vrijdag 19 maart 1880

gevangene Atjehers zouder orin van proces de motie vau den inlerptllunt in dien geest verworpen met 66 tegen 9 stemmeu De minister van koloniën had vooraf medegedeeld dat nit de militaire Journalen uiel bleek van geinorimineerde feiten Tal van sprekers achtten het voor den generaal vau der lleyden beleedigender ua lijii brief aan de juistheid er van te twijfelen dan een onderzoek ua te laten omtrent een feit dat alle kenmerken van onwaarheid bevat Daarna werd beraadslaging over het wetsvoorstel van den hee van Kerkwijk voortgezet De betren Lohraan Hatfaaus vau Houten eu Keuoheuius verdedigden het de heeren K9ell en Siokesz bestreden hel Hedeu voortzetting Met iunige deelufiniiig vernam raeu Dinsdagochtend in de residentie de droevij e nare dat jhr mr J K J de Jouge na eeue ziekte van slechts weinige dagi ii aan zijnen nuttigen en schoonen werkkring door den dood ontrukt is De ontslapene een zoon vau den gesohiedschrgver van Neeilundsch zeewezeu archivaris eu beroemd penuingkuudige had van der jeugd af de zucht en den aanleg om s vaders voorbeeld te volgen bij had dieu geest van historisch onderaoek en uerkzLiainheid gceifd Hij was eerst commiesgriffier diianiü griffier van de Eerste Kamer der SlalenGeueraul Hij nas ooic de raadsman der regeering voor s rijks archief hem werd de directie toevenrouwd over de bewaarplaatsen ouzer kuustaobatten Kundig iiavorscher en talentvol schrijver over s lands historie iiizondeilieid wat de Itolonién betreft vervulde hij ondanks deu arbeid dieu het veld der kunst hem opende met ijver de werkzaamheden dien tiein als landsdieuaar waren opgedragen Zijne diensten aan het vaderlaud bewezen werden beloot d met het ridderkruis der orde vau den Nederlandschen Leeuw Maandaj stond voor het kantongerecht te Leiden terecht zekere logementhouder H beschuldigd zich aan waarzeggerij door middel van kaarlleggeu te hebbeu schuldig gemaakt De beklaagde beweerde dat hij geen kaartlegger doch wel sterrenwichelaar of planeetlezer was doch hiervan geen dagelijksch beroep maakte De drie getuigeui iu deze zaak gehoord hielden echter vol dat H wicu ze over den verborgen dader van eeu diefstal geraadpleegd hadden hen uit de kaarten h t signalement der door hem aangewezen daderes TtBt t Ttt teq uireBft mu iu rg v e n na nng en veroordeeiing tut eene geldboete alsmede tot uitlevering van de kaarten welke tot het waarzeggen gediend hadden Oi middi lijk werd aan dezen ïaasteu eisch door deu beklaagde op de terechtzitting voldaan zoodat het O M het tweede gedeelte vau zijn reijjuisitoir verving door deu eisch dat de kaarten vernietigd zouden wordkn De afdeeling Zekerheidsstelling voor ambtenaren en beambten van de vereeniging Eiffen Hulp zal biunen korten lijd in werking kunnen treden Ajiiivaiikelijk had de directie van het Grootboek der naliuiiale schuld op grond ran de statuten eeiiige bi deukiiigen geopperd die indien ze niet uit dr u eg waren geruimd tot eeu wijziging iu die statuten en als gevolg daarian tot een langdurig oponthoud hadden moeten leiden Door de bemoeiingen van het hoofdbestuur en vau de commissie tot voorbereiiliiig dezer afdeeling eeuerzijds en door de welwillendheid vau de directie van het Grootboek anderzijds heeft men ulle bezwaren overwonnen en E i en Hulp zal weldra een afdeeling meer hebben die zeer velen gewis tot heil zal verstrekken Iu Milaan hebben dezer dagen weer eeuige lijkverbrandingen plaats gevonden volgens het systeem van den ingenieur Venini dat vele voordeden boven anderestelsils aanbiidt Vooreerst worden er noch gedurende micli na de bewerking onreine gassen vrij en u u tweede is het mogelijk twee of drie lijken achur elkaar te verbranden zouder telkens den oven opnieuw te verwarmen De steden Venetië Parijs Rome Bologna BresQie waar men voornemens is ovens voor de crematie in te richten zullen waar ohgnlyk ook bet stelsel Venini volgen Te Bergen op Zoora heeft een vreemd voorval plaats gehad De heer A een B K geestelijke werd des avonds om 10 uur door een opgewonden sergeant met half uiigetrokkeu sabel achtervolgd Om aan die vervolging te ontkomen ging de heer A by een smid binnen waarop de sergeant om hem op te wachten zich achter een pomp ging verschuilen Een voorbijganger greep hem daar in de kraag ontnam hem de sabel eu bracht hem naar de hoofdwacht gevolgd door lal van nieuwsgierigen Dooier Carl Meijer een jong arts te Wiuschoteu van 30 jaren is in de uitoefemng van zyn betrek kin brzackrn Een zijner patiënten klaagde over de medicyuen hein d or een apotheker geleverd waarop de dokter om hem gerust te stellen zelf eenige droppels iuuaui Al spoedig echter werd hijongesteld het bleek dat met de medicijiien een noodlottige ver gissiug had pl iats gehad en weldra ondanks alle aaugewende middelen was de geneesheer overleden Bij gerechtelyke lyksohouwiug is het feit vau vergiftiging aangetoond Ook de patieut is aan de gevolgen orerledeu Eenige jeugdige Fransohc schilders houden zich op het oogenblik onledig met het vervaardigen van eeu pendant voor het panorama van het beleg van Purijs waaraan iu Loudeu eeu volledig auooes voorspeld wordt het geldt eeu panorama van den slag van Balaclava of liever vau de beroemde charge der cavalerie door lord Cardigan gekommandeerd deze vormt het middenpuiit van het stuk de dragonders hussaren eu Engelsche lauciers hebbeu zoo even de batterijen hernomen die deu vorigen door de Kusseu waren bezet Men weet dat iu dit Kistorisch tretfeu van de 750 ruiters door lord Cardi au gekommandeerd 50U op de plaats bleveu Ter liukerzyde wachtten de Fransche jagers te paard ouder bevel van deu generaal d AÜanville het signaal om de Engilscheu ter hulp te snellen Generaal Canrobert en lord Ilaglan aan het hoofd vau een lalrykeu staf aauscliouweu den aanval achter hen bevindt zich een Engelsch dragonder iegiinent dat reeds een vruolueloüze charge op de batterijen heeft gedaan Men weet dat lo d Rnglau gezond en wel htet slag ewoel verhel met aan flarden geschoten kleedereu hij zag er uit als eeu schim ceide den volgenden dag de maarschalk Oaurobect toen hy het werk der schilders kwan bezichtigen die thans dit piiiorama op doek brengen onder de kunstvulle leiding van de heeren Gët6m Lefebvre eu Boulanger Ten gevolge van den guiistigeu toestand der kas vau het Oftiuiers weduwenfonds zal op den In April a s aan elke weduwe die op den In Januari jl in hel genot van peiisioeu was eeu gratittcalie voor érulhaal worden uitbetaald ten bedrage vau 25 pCt vau het haar toekomeud juarlijksch peusioeu Kapitein Webb die betend is geworden door zijn zwemtocht over het kanaal heeft thans een staallje van zijne kunst te zien gegeven dat zeker verbazingwekkend mag genoemd worden Hy ia water gebleven steeds zwemiuende Het gold eene weddenschap die hy glunsvol heett gewonnen Voor hy uit het water steeg deed hij nog drie moeielyke sprongen om te tooueu ilal hy volstrekt niet uitgeput was Meer dan 8000 persoueu wooudeu op het einde de voorslelliug bij Te Pest werd Vrijdag 11 een muzikale soiree gegeven die door Frans J iszt werd bijgewoond Oiid r andereu werd een klavierstuk voorgedragen getiteld Angiolin dat biondo erin dat bijzonder in den smaak viel Ook Liszt prees het zeer Wie heeft dat stuk geschreveu vrOeg hy den persoon die het zoo taleutïol had voorgedragen Kennal du die eignen Lieder nicht autwoordde deze hom lutt de bekende woorden nit Wolfgang Mullers tf idmung Het was eeu stuk dat door Liszt jureu geleden gecomponeerd was eu dat hij totaal vergeten had Eeu dilettanl nihUisI I Uit Maushousen in Oostenrijk meldt men dat daar den 5den dezer een zeventienjarige kuaap in hechtenis is genomen die bezig was eeu lout aan te steken Oumiddelijk werd een onderzoek ingesteld en het bleek dut de kuaap iu den kelder van het oude slot Prnagstein dat door twaalf familiën wordt bewoond eeu aantal dyuamietpatroneu had gelegd om etus voor nihilist te speleu Keeds meermalen had men bij den overigens goedigen knaap sporcu van verslaudsverbijslenng bespeurd en daaraan alleen schrijft men zyn gevaarlijk spelletje toe dat gelukkig nog iutyds werd ontdekt Uit verschillende streken in Noordbrnbant ontving de Tijd de vorige week berichten aangaande de gevolgen der herhaalde overstrooming die ook voor de opbrengst der landerijen in deu saustaauden zomer niet veel goeds beloven Zoo schreef men nit Alem het volgende Ook hier in den omtrek heeft de hernieuwde doorbraak in den Maasdyk ouder Ogen zich doen gevoeleu Alles wat laud heet staat diep onder water De wintelgrammen die gezond eu frisch onder het ys van de laatste vorst te voorschijn kwamen zijn totaal verloren Ieder verkeert in kommer en angst ook met het oog op de Maartsche buien die misschien nog kouueu komen Alle handen waren na de afgeloopen vorst tot den veldarbeid gereed nu kan daaraan weken lang niet gedacht worden Daarenboven heeft men hier van de uitdeelingeu bij de eerste overstroomiug ia Jauuari weinig genoten Iu I algemeen kan men zonder ovenirijviug aannemen dat het hier nooit bij eenige overstrooming van vroegeren of latereu lyd zoo erbarmelijk heeft uitgezien als thulL Aan een I M n d I Lilhoijen ontleent het blad o a de volj ffll regelen jPe neêrstaohtigheid der meusobeu is hier groot dcwgl wij niet weten wanneer het gat van de doorbraak gedieht zal zyn eu wij nog voortdurend van deu siand van de Maas afhangen Men zegt hier algemeen met Mei kunnen wy misschien nog geen aardappelen poten Alle wegen hebbeu ouder water gestaan eu zyu nog schier niet te passeeren Had er eeu sterke wind gewaaid dnu zoudeu er uOg veel meer oigelukkeu gebeurd zijn Men schrijft aan de L Cl De winter it voorby ea vergeten Ofschoon de weertgeatelubeid van Maart nog zeer afwisselend is en de van ouds bekende Maartsche buien vroeg of laat uiet zulleu uitblf ven kan de arbeid op het veld en den akker met goed gevolg wolden nagekomen Menige akker vertoont reeds eeu glimp vau de lente door het daarop gepote moeskruid Oak de aardappel wordt gelegil waarby geen vreet bestaat dat de grond door het water te veel zal doorweekt zyu Zeer gunstig doen zich de weilaudeu voor die misschien over eene maand minder groen zijn dan thaiia Het sneeuwklokje of vastenavoudaotje heeft nu zijnen bloemkelk wyd opeugezet Soms vertoont het zich reeds half Februari Ook ander voorj iursgebloeinte komt als leutebode t vooisohiju Overal bloeien de iepeiiboumeu Niet te vergeefs is zoo ineniginaal voor planten n bloemen iu de kassen n iar zon verlangd de bloemen begiiineu hoe laiigir hoe meer aan te komen Nu de winter geweken is kan het best eeu ovenichl genomen worden vau hetgeeu door streuge vorst v rloren ging Ueheele bedden met roisn op stam eu bp struik eene menigte kegeldrogcude ofgroeublyveude boomeu en heesters Zelfs hel iu hel midden van deu wiul zoo hichen l groeu klimop is op onderscheiden plaatsen zoo dor geworden als het eikeuloof legen den tijd van de omwikkeling der jonge bladkuopjMu De dood heeft meuig schoon gewas dezen winter aangegrepen Voor de rechtbank t Leeuwarden it behandeld eeu zaak van mishandeling eu vcrwoudiug door den eeneu broeder op deu audcrtn gepleegd Zekere F B Ie Uuitevalle had door tutscheukumst van de armvoogvicu aUm ijaa 71 jarlge moeder by zich iuwouen De behandeling die de oude vrouw van haren zoon ondervond liet zeer veel te wensoheu over waarom de arm voogden besloten haar iu de kott Ie besteden bg eeu der andere zoous Daaraan zou gevolg gegeveu worden eu Ie dieu einde begaf zich de laoii bij wieu de moeder nu zoude kuoicu iuwuuen naar de woning zyiia broeders uin de moeder nede naar zijn huil te nemen Daartegen venetle zich F B en wel zoodanig dat hij zyn broeder met eene tang ernslige wanden aau het hoofd toebracht ca hem een dar vingers afbeet Voor dit Miste feil stond F B terecht en uit hel getuigenverhoor bleek hoe schandelijk hg zijne moeder behandeld bad eu hoe hij haar eten driukeu en behoorlyke ligging had onthouden Hy werd veruonlei ld tot eeiie cellulaire gevangenisstraf van 8 maamlen Aau de Midd Cl wordt uit Brussel geschreven Toeu prinses Louise iu den echt zou treden met deu hertog van Saksen Coburg Goth iu Februari 1875 verrasfte de gouverunnlc van de toen elQsrige prinses Stephanie haar terwyl zy haastig de bladen omsloeg van den Atmanack de Gollia Wat zoekt uwe hoogheid toch zoo yverig vroeg de gouvernante nieuwsgierig Wel mijn zusier Louise gaat trouwen zei het prinsesje eu ik heb eens willeu kykeu welken prius ik later zul kunnen huwen en zie ik heb hem gevouden Hier is hy I Eu met haar rooskleurig vingertje wees zg speelsoh op de vieide bladzijde van het bekende roode boekje den naam aan van aartshertog Kudolf deu Kroonprins van Oottenrgk Meisjes van het land zoeken de toekomst in het madelieve zgue zachte blaadjes dieuen haar tot orakel Aau een koninklyk hof bekleeden de bladzijden van den Atmanach de Ootia de plaats der blaadjes vau de waartprekende bloem Men schrijft uil het noorden De stemming onder deu boerenstand is thans meer opgeruimd dau in t laatst van t vorige jaar en ook iu Friesland begint men meer hoop te koesteren op beteren tyd Bo renplaat8en die vroeger elkander tot buitensporig booge huqrprfizen als t ware uil de hand werden gegrepen of fabelaoblig duo werden gekocht en in deu laatsteu tijd iu overleg met den landheer of tegen diens zin verlaten werden en niet waren te veikoopeu vinden nu weet huurders en koopers Zooala bet gewoonlijk gaal goede prijzen van vee en b tcr eu graueu in t vervolg niet meer zoudeu zyn te verkrijgen vermindert bij den dag Ook de geweldige concurrentie waarmede KoordAinerika optreedt en die deu laudbouw iu Europa dreigde te vernietigen wurdl inel kalmer oog beschouwd Ofschoon er uog honderden hoopen aardappels op de Friesobe klei zitten is men uog niet zoo haastig met vrrkoopen De oorziuik ligt in de stijve prijzen die de landbouwers bedingen en hel groot verschil met de aanbieding die gedaan wordt De veel lagere pryzen die de koopers besteden willeu en kuunen wordt veroorzaakt door deu grooteu invoer von Pruisische en Saksische die behalve best vau qualiteit matig in prga zijn Reeds worden ze aangeboden tegen 1 i 120 de korf Een partij schaak met levende figuren werd onlangs ter gelegenheid van het jongste bezoek van den koniug vau Kambodja bij den Frauscheu gouverlurur vau Saigon gespeeld Op den boulevard Neradon werd een 2Ü yards groot vierkant afgebakend door bamboestokken in gelijke vierkante vakken ingedeeld en met een traliewerk omgeven Iu de vakken stonden jongeliedeu iu eeu eigenaardig costtnum Kwam het DU eenige wandelaars in deu zin een parlij te spelen dan gaven zy dit verlangen U kennen aan deu opzichter van het spel De zetten werden genoemd en duidelyk uugednid waarop de figuren deu bedoelden staud iniuimeli of zich uit het sprt teragtrokkeu VoigsM medsdeeliug iu de ATra Pros ZtUunj hebben t nu en dau ernstige ontmoetingen plaats tosscbeu de Duitsche greusbeauibieu en de smokkelaars in de nabijheid vau Wiulerswijk Zoo ontstond onlangs niby Wezeke ren strijd waitrby de vuurwapeus dienst deiieu lerwgl de smokkelaars het hazrupad kozen met icfaterlaling van ougeveer 250 kilo labak Oek Ie Qekmen gebeurde hetzelfde Meuige komiishe toène verraadt nog wel eens de uilgeslapeiibeid nn sommige stnokkelaari boe jong ook Zoo gebeurde het oulaugs dat eeo jongen werd aangehouden met eeuige ponden koffie Il ij gaf vooi uiet te weten dat daarvoor belaatiug moest betaald wonleu HoeTeel zeide hy zal myti vader dau wel moeten betalen die daar gtndi met eeu gausohe karrevracht aaiikomt Deu weg op te loopen naar het aangeduide punt was voor beainblen bel werk vau eeu oogeublik zulk eeu vogel te luien vliegen wat te Igi vandaar dat de jougeu mei zijn kleine boeveelheid koffie in den steek werd gelalen Steeds wach ten dr beambten uog op de karrevracht met koffie die pttMeiCB moet terwyl de jongen besloot zyu eg te vervolgrn daar hij het waarschynlyk wal koud vond om de terugkomst der bewakers af te waebteu Turh ware het te wenschen dat omtrent deze ongeoorloofde tak vau industrie scherpe maatregelen werden genomen De srookkelhaodel maakt gauwdieven eu it weinig bevorderlgk om eerlgkheid eu goide iron nn te kweeken Naar de Felk Zlg uil goede bron verneemt uilen op den Auhall spoorweg lusscheu Berigu en Frankfort roei 1 Juni in tnellreineii reatauratiewogens beginnen te loopeu waar deu reiziger ip den trein auwezig de gelegenheid gegeven wordt tediueereu of iris te gebruiken Zij zulleu zich rohter slechts tot dat doel iu den restauralicwagen kunnen bevinden hierdoor denkt de maatschappij de restauraties aan de slalioua Bebra en Dietendorf overbodig te makcu Door een middengang ia de wagen in twee salons verdeelt terwyl de keuken eu berfDlaats iu eeu andereu wagen is De veipaohtiug drzer restauratie zal waarsohyulgk gegund worden aau de maatschappij der slaapwagens die in staat ejeht wordt voor een uitmuntende oouturatie Ie zorgen en personeel aau te stellen dat verschillende talen machtig is De Ank Cl heeft goede hoop dat hei wetsontwerp tot heffing rener rentebelnsling bg de terugkomst der Kamer na het Paoaohreces rgp zal zgn voor de openbare beraadslaging Maar zelfs dan zal hei ontwerp bgzonder voorspoedig iu alles moeten weten om met 1 Juli in werking te kunnen treden Belaslingplauneu iu het algemeen eu eene nieuwe vele tot 011 toe onbelaste belanghebbenden treffende belasting in het byzouder worden niet maar zoo bij acclamatie oacgeuomen Er bestaan velerlei gegronde bezwaren tegen doch deze zyn uiet de eerste en raeeat onoverkoroelyke het zyn de slechtste en bovenal de niet arguiiiti teu de verzwegen en vermomde beweegredenen die voor deze voorstellen bei meest uoodloiiig zgn Echter heeft de A Ct de hoop dat de vertegenwoordiging ten tloite over de gegronde en ongegronde bedenkingen zal heenalappen want er ia 66u alles afdoend iiioikf om t ontwerp aan Ie nemen dat zich nid wegredeneeren laai het geld moet er zgn Wij hebben een pnlooohepbaar door geep onzer beschikbare midde len aan te vullen te kort dat steeds wijder zal gaan gapeu hoe langer wg wachten met ous nieuwe middeleu aan te schuffeu Wal de goede argumenten uiet te weeg kunnen brengen zal door de harde uoodzukelijkbeid teweeg gebracht worden Al is het onwillig eu pruttelend wy zullen wal diep i i onze zakken moeten tasten om het geld te vinden voor onze oubeta dde rekeningen De minister Vissering ia met zijn ontwerp juist op tijd gekomen Wat aan vau Boaae eu aau Bluase mislukte en Gleicbmau uiet gelukte kan misschien Uan Vissering omdat hij het laatst komt gelukken even als het aau van Lyudeu gelukt ia na zoo vele jaren van vruchtelooa woelen eu lobben eene reorganiaatie der reUhterlijke macht er by de Staten Generaal door Ie krijgen Tot een grooleu afdoenden finauoieclen maatregel moeten de Slateu tieueraal loeh ten slotte komen eu met de wgd en ateeda wijder geopende klove van het te kort tuaseheu onze inkomsten eu onze uitgaveu voor oogen met het dreigend spooksel van het aloatabaukroet in het verschiet ia thans het geschikte oogeublik dutr alle iiiAuisteringeu vaa angst en vrees en tegenzin overwinnende het kloek besluit te nemen om ouverwgld in de dringende behoefleu van bet Staatbuitbouden ie voorzien Bij de verschillende grondstoffen waaruit papier vervaardigd kau worden komt zich een nieuwe eji voorzeker uiet zeldzaam voorkomende roegen namelijk het zeer algemeene gewone gras Eeu korte beschrgving van het bereidiugsprocea moge hier een plasti vinden ilet gras wordt vóór den bloeitijd afgesneden en in de eerste plaats tusaobenroUen genoegzaam gedroogd daardoor worden tegelijkertyd de vaten gekuenad eu losgemaakt terwyl de sappen als meststof dienen kunnen ludien bet gras ver vu de fabriek gesnedenwordt dan kan bet eerst even als hooi en boter geperst worden Zpo de sappen verwijderd zijn wordthet gras iu eeu vat mei dubbelen bodem waardoor de onreine bestauddeelen Z4ud aarde enz kuniitia doorvallen iu warm of kotid water goed gewaaschcnen dan iu loog gekookt die O l kg kaustiach natron 0 2 kg kauatiach kali of 0 6 kg kalk op elke lUUkg gras bevallen kau Iu eeu open kuip duurt ditkoken 4 of 5 uur iu een sioomdiohtea ketel echteria 2 uur koken voldoende Daarna komt het grasin een trog waarin het een of twee uur hug geslagen wordt Wil men fijner papier vervaardigen dan moet de massa gedurende een kwartier iu een kbude todaoploaaing worden gebracht daarna iu verdund zwavelzuur eu dun weder in een toda oploasiug Uil de trog brengt men het graa In eeu eliloormaguetiumoploaaing waarin bet eeu half uur gehouden wordt daarna leu derden male in eeu aodaoploasiog en ten slotte weder in verdund zwavelzuur Deze behandeling wordt zoolaug volgehouden totdat de pap de ge eutchte iibeM eu blaukheid verkregen beeft ten ilolte moet zy iu schoon water worden uitgewasschen Eeu andere wyze van behaud liiig bestaat hierin dat men de matta mei waierga vermengt om daarna met cbloorkalk of een oplossing van onderchlorigzure natrOn te bleekeu ditzelfde kau geschieden mei chloor iu plaats van met cbloorkalk in beide gevallen echter moet alles met water warden nitgewasschcu Het papier uit groen gras vervaardigd moei zeer geachikt zgu voor achrijf en teekenpapier evenzoo acbijut bet voor pakpapier en dergelijke soorteu goede eigenschappen Ie bezitten de redactie der belÉcnde Duitsche Papier Zeituug geeft hel deu hoogsten lof De lentoouslelling van gouden en zilveren werken edelgesteenten eu uurwerken iu Juli a s te Groningen te bonden ter gelegenheid van het oongies der Nedetlnndache Maatschappij te bevord van nijverheid trekt meer en meer de aandacht in t bgzonder vau bet buiteuUud Tal van uilheemsche fabrikanten geven blyken van hunne belangstelling terwyl Henri Havard in den Parysohen Siècle von U dezer eeu uitvoerig artikel aan dit onderwerp wgdt Uit Frankrijk Zwitserland Duilschland en Eugebind kwameu reeds belangrijke aangifteil vaniu Ie zenden voorwerpen Iu Nederland zelf werd door uog slechts wtiuige fabrikanten deelneming toegezegd Eokele bijzonderheden uit de reis van een Duitscher die in het vorige jaar 1iet zuiden van Rusland bezocht kunnen onze lezeia ecu blik doen slaan in een land dat door de Nihilistische gruweldaden veler belangstelling wekt Bij Njesohin een stad van 20 000 inw verliet hq den spoorweg maar bereikte niet dan mei moeite de stad omdat de weg daarheen niet bestraat was terwyl hij Iwee vrachtwagers lot over de nsaeu in den modder eng steken reed k geduiende Verscheidene uren had men te vergeefs getracht die wagens los te maken In de atad was hei niet veel bettr gesteld omdat ook daar geen pUveisel gevonden werd Bij die weinige zorg de regeering voor het uitwendige vindt uien ti luoh eeue hoogere burgeracbool eu een historisch filogisck iustiiuut De schrijver begrijpt echter niet hoe Duiiavbe leeraars hebben kuuueu besluiten een beroep naar zoo u morsige atad aau ie nemen Behalve de kerken eu de gebouwen voor het onderwija zyu alle huizen vau hout sbciiia eene verdieping boog terwijl de wanden bQ g v atevige grouii alagen bijua allen uil het luod ataan Vau de overheidspersouen bekwam hg een teei onguaaligen indruk zij warea onwetend en oubekeud roet de landawelten maar nog erger was het gesteld met de getatelijkbeid der orthodoxe kerk en en de monniken De loatateu iu een lang zwart meestal versleten en gescheurd gewaad met ongeschoren baard eu hoofdhaar btdekt met een lauge spitsen hoed kunneu zoo min de vreemden als de Butsen met eerbied voor den godsdienst van den Staat vervullen Huu gezicht draagt den stempel der gemeenheid hunne onwetendheid is greuzenluoa eu wie geen vriend vau brandewijn ia doet goed zijn zakdoek voor den moud te hauden als hij eeu hunner tegen komt Van Njeachiu naar Tzcheruigow reizende had hij gelegenheid bel landvolk Ie leereu kennen De Busaiache vrouwen deden het meeste iTerk Beeds bunue kleedereu tooueu dit Zy zij veel korter dau die der mannen welke meest in een zeer lauge jas met eeu pijp iu deu mand rondalentereu terwijl de vrouwcu en de dochters het veld bearbeiden De stad Tschernigow heef 16 000 inwoners vele kerken eu klooatere fraaie regeeriugsgebouwen eeu hospitaal een kraukziunigeuhuis ea deftig woonhuis met twee verdiepingen maar de diepte van de stroatmodder is loo ondoorgrondelgk dat kort voor de aankomst vau vnzen reiziger een beachonkeu man werkelgk in de modder geslikt was Toeu de reiziger weder zou vertrekken zou bg twee jonge Duilschers die daar op hel gymnasium waren mede nemen Die jocge lui bodden schriftelyk bericht von hunne ouders ontvangen dot zg naar kuis moesten komeu de een zelfs om de ernatige ziekte zgiier moeder De directeur vau het gymnaainm aloud het vtrzoek om Ie mogen gaan toe De reiziger beguf zich op Donderdag voor Paaachen oaar den gouverneur Nadat hy geruimen tijd gewacht bad meldde de kamerdienaar hem dat Zyae Exe er oou dacht het bed te verlaten Uij gaf zijn kaartje en achrifielijk verzoek om de jongelui mede te mogen nemeu aan den dienaar over Nu werd hem gezegd dat hij zich tot het hoofd van het atada bestuur moeat wenden Daar werd hem bericht dot men op eigen gezag geen passen om naar het buitenland ie gaan aan jonge lieden boren i e 20 jaren mocht afgeven Dat de jongelieden Duitacbers waren eu door hunne ouders opgeroepen werden een zelfs om de ongesteldheid der mofder het baatte niets men moeat zich tot den miuisicr vau buitenlaudsche zaken of tot deu Czoar weiideu Dit geschiedde Tot Zaterdag te vergeefs op autwoord gewacht hebbende gaf de gouverneur hem vrijheid met de jongelui naar Kiew ie vertrekken waar heen hy de passen zenden zou Vijf dagen daarna kwamen zg eerst en mocht men het wogeu Rusland te verlaten Terwijl de reiziger op eersten Paaachdag in een herberg eeuige uren op versche aarden wachten moest kwam de priester vau ct dorp mei zijn koster de gelagkamer binnen Daar stond eeu lange tafel met allerlei koude spgzen eu koeken iu deu vorm vai een prietterhoed De priester zegende met niet weinig wierook het feestmaal en uu viel hg met de huisgeuooleu op de apyzeu aan Eu daarby werd de brondewijnflisch zoo vlijtig toegesproken dot de koster eu de postiljiiii deu priester die nu in het naaste dorp het paascliinaal ging iuzegeueu iu bet bestygeu van den wagen helpen moesten Wat er aa i zoo u paosohrnaaltijd gebruikt wordl is ongeloofelyk maar dit wekl minder bevreemding als men boort daler iu de ganschc wet k vóór Paschen niet gekookt wordt Dikwerf vermeldt de reiziger de ontmoeting met priesters maar steeds heeft hy er iets bij te voegen vau hunne voorliefde voor braudewyu Is het vreemd als de priesters zelfs de hooggcplaatsten iu Petersburg zoo voorgaau dat de dronkenschap een gebrek is dat meer dan iu eeuig land iu Rusland beerscht Een voormalig verkooplocaal in de Gerord Duustroot te Amsterdam ia tot ten nieuwen achouwbnrg ingericht de Tydgeett genaamd Het gezelschap dM onder dezen weidschett titel iu dat afgelegen deel der nieuwe stad de dramatische kunst beoefent wyilt zich de Zaterdag Zondag eu Maandag avonden aan de kunst De overige dagen echter asii dru eerlijken maar minder verheven handenorbeid ïk directeur vau het gezelschap dat met bescheiden hulpmiddelen en zeer eigenaardige opvatting mof ielnke stukken tea tooueele brengt is de boer J T II V d Lugt deze vervult ook de eerste rollip Dj wijze waarop deze heer zich van zyn toak kivij