Goudsche Courant, vrijdag 19 maart 1880

Zondag Z Maart 1880 N 2429 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken Nadat de heer des Amorie van der Hoeven van verschillende zgdeil nitgeuoodigd was zgii motie in te trekken aan welk verzoek hg niet meende te kunnen voldoen werd deze met 65 tegen 8 stemmen verworpen als blgk van vertrouwen in den opperbevelhebber en in het Nederlandsch Indische leger Daarop werd de discussie over het voorstelvan Kerkwgk voortgezet waarover nader L BTJITENLAND Buitenlandsch Overzicht De vcrkietiugtbeweging in Engeland ii in vollen gang Van de week sprak de minister van oorlog kolonel Stanley tot igoe kieier in het noorden au Lancaihire het belangrijke fabriekdistrict AU een braaf minisier leverde hg op het sink der boitenlandsche politiek eene paraphrase van hetgeen lord BeaoonsfieU daarover in tiju manifett schreef en OTer financiéu Tolgde hij trouir de redeoeetiug van lijn ambtgenoot die met die belangrijke portetenille is belast Orer ign eigen vak sprak hij niet militaire maatregelen lijn meettal niet populair tnsschen deo rook der schoorstrenen van fabrieken waar men meer dan ergens beseft hoe treurig het is jonge mannen aan den arbeid te onttrekken Gladstone hield Woensdag zijn eerste redevoering tot de kieters van Mid L jthian in de Masio Kali te Kdinburg Na die redevoering werden door sommige kieiers vragen tot hepa gericht Een haoner de beer Baifoar Pierthill had een Ijji t van lestleu vragen opgemaakt maar de roorzitter der meeting merkte terecht op dat men van Gladstone die anderhalf uur had gesproken niet vorderen kon dat hy zich aan een examen zou onderwerpen S ilfoar wenschte o a te weten waarom Gladstone Ie candidatuur Ie Greenwich had bedankt voor die van Mid L thian Gladstone antwoordde dat het beter ware geweest die vraag niet te stellen hij had voor Greenwich bedankt omdat hij een rustiger district wenschte te vcriegenwofrdigen on omdat hy dit verstandiger vond Of de heer B dfoar met dit antwoord tevreden was wordt niet vermeld de meeting was het wel en besloot mét nagenoeg algemeene stemmen Gladstones candidalunr te steunen Gliidstones vierde zoon Herbert is door de liberalen caudidaat gesteld voor het graafschap Middlesex tegenover lord George Hameiion en daar verkiezingen in Engeland veel geld kosten hebben zij reeds t 1500 bijeengebracht Er zijn thans voor de 652 plaatsen in het Lagerhuis 1021 candidaten 60 minder dan bjj de vorige verkiezingen Eei e uit den aard der zaak nog met zekere berekening luidt dat de liberalen ia Engeland en Wales 66 in Scholland 22 en in Ierland 7 zetels zullen winnen Se couserTatieven daarentegen zouden iu Engeland en Wales 106 en in Ierland 19 leden winnen De maker dezer berekening voegt er echter by dal in enkele dagen dit alles kaa veranderen wat de waarde van zyn werk niet ver meerdert De regeeringsparly heeft echter rtrwaphting hare meerderheid in het Huis bestendigd tC zien De Pransohe Kamer der Afgeraardigden hield Woensdag geen openbare zitting slechts in de afdeelingen werd gearbeid Xa de stemming van Woensdag over de motie van orde van den heer Defès iu verband met de voorafgaande verkl ringen der Regeering heersobt onder de afgevaardigden volkomen overeenstemming zegt een Parijsch berichtgever der K Z Daarentegen zy n de olericideo bijzonder ontstemd omdat zij beginnen iu te zien dat door de regeeriagsmaalregelen de moeilijk erkregen voordeelen hun zullen ontnomen worden Bovendien zal hun invloed op de bevolking verminderen nu deze tot de overtuiging is gekomen dat de Regeering in overleg met de meerderheid der Kamer met vasten tred zal voorlsohrijdeu Tot dusver hielden vele weifelenden bet met de Jezuïeten omdat zij den invloed der orde duchtten of gunsten van haar verwachtten Naar mon iraeemt souden eeuigs bisschoppen en pastoors ook STRAVER C PEK en TEERHANDELAARS GOUDA Pakhuis VEST bij het Overhaalveer Kantoor KATTENSINGEL Q 96 OLIE dnntie geele ECHTE Zweedsche TEER 11 50 per ton il nirt on rdienstelijk als mn in aanmerkiag ueemt dat hy de nloeielgkhfid te overwinnen heeft ceuigu letters minder juist te kunnen uitspreken Dit liindert hier tchltr niet Oulegenzeggelijk tocii geeft het zelfs een afwisseling in de bekende heldenrol no Don Cesar de Biizan de letter l Tooridureud als J te hooren uitspreken zoodat deze edele heer op een gegeven oogeubltk de jonkvrouw Maritana van zijn jiefde verzekert Deze jonkvrouw werd gisteravond vrij verdienstelijk voorgesteld door mevr v d Lugt Bonda doch het is duidelijk dat deze daine spoedig zal moeten vervangen warden wegene een op handen lijnde blijde gebeurreuis Mej Hitters die en travesti optrad als IjuzarilK bewees weikelijk eenige aanleg Ie bezitten als iouttrtUe in welke hoedanigheid het feit dat zg een weinig lonkt met een oog ook geen fout is In den heer Tvagemun bezit dit gezelschap een arilst van aauzieutijke lengte Deze heer moest zich als Karel II optredende op lastige wijze verkleinen om door zijn paleisdeur te komen Over het algemeen jnuuten dan ook vele leden van dil gezelschap uit door een iorsche gestalte Hun uaiivvezigheid achter de echermea wordt daardoor wel eeiis verraden aangezien eenige hunner er boven uit ileken Dit is jammer daar het den aandacht van het publiek afleidt Zondagavond ontstond daardoor bijna verschil van meening tusscheu twee t ezoekers h aarvan de eene den opgetoomden hoed van Gazelle mevr Horstmanshoif mede te zien terwijl een ander beweerde dat het de pluim was van Vtrkerk den kunstenaar die den markies Monsefiure voorstelde In den heer C J Sleyster bezit het gezelschap een marqué met zulk een rollenden scherpen blik dal hg in gevallet van rumoer in de zaal de onruststokers met zijn oogen lot orde dwingt Slechts eenmaal hei ft hem deze magische kracht begeven Dit was den voorlnatsten Zondag toen een hevige vechtpartij ouder het publiek van den tweeden rang ontstaan as over de waarde van zijn spel Ëen hunner had namelijk beweerd dnt Sleyster ixt zoo valsch was als Veltman waarom anderen den bewonderaar van eerstgenoemde hadden uitgelachen en waren gaan plagen Toen was een worsteling ontslaan die zoo hoog liep dat het scherm moest vallen en de politie er slechts na groote moeite in slaagde de orde in de Tijdgetat te herstellen MARKTBERICHTEN Gouda 18 Maart 188U Bij kleinen omzet was de stemming üauw Poldertarwe puike 11 a ƒ 13 Mindere 10 it 10 76 Kogge puike ƒ 7 60 ü ƒ 8 Mindere ƒ 7 ü 7 40 Voer ƒ 6 5 ü ƒ 6 75 Gerat puike J a ƒ 7 76 Mindere 6 i ƒ 6 75 Haver zware ƒ 4 26 a ƒ ó Ligte ƒ S 5Ü i ƒ 4 De veemarkt met goede aanvoer de handel ving vooral in eerste soorien varkens voor Londen van 20 a 23 ets per half kilo magere varkens en biggen vlug verkocht vette schapen tot hooge prijzen vlug verkocht Kaas vlug verkocht Boler ƒ 1 30 a ƒ 1 50 Burgen ij ke Stand Gouda Geboren 15 M iart Adriana ouders A van Os en G Terwal 16 Pieter ouders B Nieveld en J C Tan den Berg Lena ouders H Melkert en P Leeflang 17 Cornelia VVillemina ouders J A Plaisier en E Verhoef 18 Niesje ouders D de Kotte en M van Ee OvEKLEDEN 16 Maart II Ilaversrard huisvrouw vas L Zorg 52j 16 H Slolk 11 m 17 P Appel j Gehuwd 17 Maart E Naliuijsen en J van der Maas N Prins en A Turf W van Kersbergeu eu C de Graaf 18 A o8 en A H Schouten Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 11 tot 18 Maart 1880 Moordrecht Geboken Johannes ouders L van Tilburg en W J Tan der Vooren Overleden A vnu Vliet 17 d W A van der Vooren 5 m Gouderak Overleden H Kasbergen 17 m Ondertrouwd G i H de Vries 29 j en G Oom 21 j M J van Erkel van Nieuwerkerk a d ïsel 37 j en C Blom 36 j Stolwijk Geboren Teunis Cornelis ouders W C Anker en A Sohcer Willemijntje ouders H Hol en G Koot Hendrik ouders T Dekker en S Oudene Overleden N Slingerland 11 d Haastrecht Geene aangiften hebben plaats gehad Reeuwijk Giboeen Hend ik oudere H Verweg en J de Jong Slephanus ouders J tan Rijn en N Dries Jan Willem ouders C van Wingerden en I Visser Overleden H Plak 3 w P Jongeneel 1 j Waddinxveen Gi BOKEN J ioub onder G de Kruijff en G Eraat Heudrikn ouders L Rip en A Vat Aagje oudtrs K Kusius en N van Dam Overleden A Uilen 85 j H van der Zwalm 7 m L van Breugel 2 m A Schoen 10 m A Jonkheid 9 m B van der Grift 10 m M Slootjes 13 j W Bodegraven 6 j Onbebtkouwd J Wensveen en D Metzelaar Gehuwd J Hogervorst eu P van der Winden Zevenhuizen GeboÉen Syije ouders J Sol en J Kammeraad Dirk ouders J A de Vos en G van Blokhuizen Arenije ouders O S iere en J van den Smit Jan ouders A de Jong en W Huurman Overleden C van der Dussen 11 m OjiDERTROuwD J Verhocf en D Schmidt ADVERTErrriËW Getrouwd E NAHÜIJSEN van Utrecht en J VA DKE MAAS die tfivena ook namens wederzijdsche familiën hunnen oprechten dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling bg de voltrekking van hun huwelyk ondervonden Gouda 17 Maart 1880 AURIANÜS VOS van Dordrecht en ALIDA HENDRICA SCHOUTEN die tevens hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele blpen van belangstelling by hun huwelijk ondervonden Gouda 18 Maart 1880 Gevoelig voor de vele blijken van belangstelling by de ziekte en het overlgden van onzen dierbaren Echtgenoot en Vader betuigen wij bü deze onzen harteiyken dank Wed H VAN RIJST VAN Waas A J VAK VELZEN A H TAN VELZEN VAN Rijst Gouda 17 Maart 1880 PS De zaken zullen op denzelfden voet worden voortgezet Dr ChaiitoiiKlaiiiis Oogenwater krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als verzwakking afmatting zware drukkende stekende en jeukende oogen ontstaan door lang ingespannen zien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwijls vocht ontloopt vooral bij koud weder enz enz Allen ooglijders wordt dit middel ten sterkste aanbevolen Prgs per flacon met gebruiksaanwözing 60 ets Benzeraaker Co Leiden A Bots Nieuwkoop iA Prins Zevenhuizen Verkrijgbaar bg T A G van Peth Gouda idem idem idem ARCHANGEL PEK per 2400 kilo bruto K 00N pek in klein fust Gqoda Dkdk van A Beihkman J H Keller Zn W Wogensl L A Schouten ScWuter Oostmolenstr Rotterdam Voorlzelliiigf mmi HEOOFINS LAKENS BUCKSKINS FANTAISIESTOPFEN HANDSCHOENEN HALFHEMÜEN DASSEN enz en van ten Sterfhuize van den Heer J A HANDWERK aan de Hoogstraat te Gouda op VRIJDAG 19 MAART ten 9 ure Openbare Verkoopingf van een HUIS Wf ERFenTUIN TE G O U D A De Notaris Mr I MOLENAAR te IIWdinxveen zal in het openbaar verkoopen op MAANDAG 22 MAART 1880 s voormiddags ten 11 uur in bet Koffijhuig d £ Hasuonie aldaar Een HUTS en ERF met TUIN daarachter en verdere Getimmerten aan den Oroenenweg te Gouda wjjk L nummer 139 belend aan de eene zijde den Heer OU DIJK en aan de andere zijde den Heer BOOT kadaster Sectie G nummers 1171 en 1879 samen groot 1 Are 29 Centiaren met heji recht van uitgang op den Groenenweg door den gang kad Sectie O nummer 1700 Aanvaarding bg de Betaling der Kooppenningen op den 15 APRIL 1880 Nadere information geeft voornoemde Notaris ÏÏEBANUS PILLEN bereid volgens het echte recept van DE Wed KUENEN ZOON zijn zeer nuttig tegen oiigegteltïhetlen der maoff heilzaam voor de pijHver terlny uitmuntend tegen de gnl scherpte in t Moed eu hiiMultiilai I zacht Iftxeretul en altjina drijveiul 37 Va Ct de Doos verkrijgbaar te Bentkuiten W d Urtun nieeiUr Bleitwijk S van der Kmalt Bodeyraveni P Vi rsloot Haaxtrecht K Oosterliiifr ca iu de bekende drpüti in oudere plaatipn Mm wachto zicli voor uaiimaksels f Elk doosje il gelakt en geatempeld mei de hand ieekemng van du vcrtaiir lijccrB Wed KUENEN ZOON Chemulen ifoordrer tf Q H Puit Opdewttter Pr Vree foertien K W SHoerman IZevenAimem A Priot G01JD4 alleen bij L HCUL K Advertentiën 6 25 1 3 ton 148 10 per 100 kilo bruto in alle Binnen en Bu ttenlnndtiehe Couranten worden dadeljjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda AMT Eén afschrift is voldoende THB BU deze Courant behoort een Bijvoeifsel Parlementaire Werkzaamheden In de zitting der tweede kanMr van Maandag zgn verschillende ontwerpen a edaan Het schrijven van den generaal van der Heiden omtrent de beschuldiging in de Arnli Courant geuit dat krijgsgevangenen in Atjeh ter dood jebracht raren heeft den heer desAmorievan der Hoeven aanleiding gegeven om aan de Kamer verlof te vragen tot interpellatie van de regeering ten einde ran haar te vernemen of een onderzoek is ingesteld naar aanleiding van bet bericht omtrent het zonder verhoor ophangen van krijgsgevangenen en zoo ja welke de uitkomst van dat onderzoek geweest is Daar dit verlof verleend is xal vaor het paascb reces Atjeh nog eens tot een onderwerp van discussie gemaakt worden Na een korte discussie werd bet ontwerp tot indeeling van de Wester Schelde bg de aangrenzende gemeenten met algemeene stemmen aangenomen Uit een verklaring van dMi minister bleek dat spoedig een wetsontwerp van gelgke strekking voor de Ooster 8chelde zal volgen en misschien zal dan ook spoedig den weneeh van den heer van Eek vervuld worden dat ook Ae Zuiderzee zon verdeeld worden En of die indeeling geschied is om rechterlyke of waterataaUbelangeu is vrij wel het zelfde da toestand i na geregeld en daardoor zullen wêm Ue belangen gebaat zyn By het ontwerp houdende ontbinding der 4srfpacht van grondeu in het Slaak was de heer van Kerkwgk de telk der onvergenoegden Door de voorgenomen schikking verkreeg de staat de vrije beschikking over 1770 H A in het Slaak terug waarvan hij sedert 1853 geen genot had en verviel de verplichting der concessionarissen om een vaste gemeenschap tusscben Zeeland en Noord ürabant te maken Tegen dit laatste kwam de heer van Kerkwgk op om de lokale belangen te verdedigen Zeeland ligt toch reeds zoo achter bg de andere provinciën welke verzuchting den minister van financiën de gelegenheid gaf om flink te protesteeren tegen die kleiusteedsche politiek vooral merkbaar by spoorwegdiscussiën wanneer het gewoonte is de belangen van gemeente of district hooger te stellen dan het algemeen belang Moge dit woord des ministers niet voor doove ooren gesproken zgn Het ontwerp werd evenüs de begrooting van het fonds van het kroondomeiu over 1880 met algemeene stemmen aangenomen Een ontwerp om aan de erfgenamen van den overleden notarisvendumeester van Djocjocarta een som van ruim een tonne gouds kwgt te schelden gaf den heer van Gennep aanleiding om de ongelukkige werking der venilukantoren in ludië té bespreken en op de afschaffing aan te dringen De minister gaf toe dat veel verkeerds in die inrichtingen was hy achtte die echter voor verbetering vatbaar het ontwerp werd goedgekeurd Een ontwerp tot wgziging der Indische comptabiliteitswet van 1864 werd daarop nog met 49 tegen 8 stemmen aangenomen nadat de heer Keuchenius de Indische rekenkamer verdedigd had tegen de volgens hem hartstochtelgke aanvallen van den heer Sprenjjer van Egk en de heer Hegdenrgck den minister in bedenking gegeven had om de oudste leden der rekenkamer hun volle traktement als pensioen te laten behouden In de zitting van Dinsdag begon men met het opruimen van een antiquiteit hoe duur pndere antiquiteiten thans zijn mogen deze bleek van geen waarde althans niemand nam de verdediging op zich V W het keizerlgk decreet van 2 Nov 1807 tot reling van het bouwen op de dgken waarvan de intrekking door de regeering was voorgestdd Er bad dan ook geen discussie plaats OTtr art 1 maar meer over art 2 van het ontwerp waarin voor zooveel noodig de opdracht tot rageliog van dit onderwerp aan de prov gfaiten was overgedragen Men vroeg of die macht niet reeds aan prov ten gegeven was waMom men diebgvoeging overbodig achtte De h er de Ruiter Zglker trachtte bg amendement de verschillende gevoelens te vereenigen en hoewel dit amendement met 41 tegen 32 stemnMi aangenomen werd werd het dus gewgzigde artikel met 48 tegen 25 stemmen verworpen waarna alleen de afschaffing van het keizerlgke decreet met 58 tegen 15 stemmen werd goedgekeurd Wijzgn dus juist eren ver als u 1871 toen ook de afschaffing van bet decreet door de kamer zonder meer werd goedgekonrd doch de minister het wetsontwerp introk Het verslag der commissie van rapporteurs over het wetsontwerp van den heer van Kerkwgk in zake benoeming van burgemeesters was daarop aan de orde De beeren Sandberg en van der Feltz leden der Oomuissie betreurden den toon van het antwatttd de voorsteller de onvolledigheid en partödKheid van het voort verslag daarin gesteund oor den heer van Dedeia die het niet koflLferkmppen dat sün aanhaling van Thorbecke s gevoelen in 1842 niet opgenomen was De heer Gratama wees de verdiensten van het voorstel zelf aan doch eindigde met de verklaring dat hg er niet kon voor stemmen omdat de herbenoeming vervallen was en de betrekking van burgemeester en lid van den gemeenteraad niet onvereenigbaar was verklaard De bovenvermelde interpellatie deed de beslissing omtrent het voorstel van Kerkwgk verdagen dsar in de zitting van Woensdag de minister bereid was de vraag te beantwoorden Uitvoerig werd de gestelde vra door den heer des Amone van der Hoeven ingeleid Zgn negen weerlooze krygsgevangenen opgehangen dan moet de schuldige gestraft worden is het geheele geval verzonnen dan moet de lasteraar de welverdiende straf niet ontgaan vooral omdat hg zich heeft bekend gemaakt als een officier j van het N I leger De heer de Caseinbroot houdt den brief in de Arnkemaclie Courant voor vuigen laster De heer lusinger deelt geheel dat gevoelen en acht een enquête onnoodig ja vernederend voorden opperbevelhebber en bet leger tot welks eqnipementstukken geen stroppen behooren Ook de heer Rutgers van Rozenburg juichte het toe dat de minister geen beleedigende enquête had ingesteld op naamloos briefgescbrijf Door den minister wordt uit de rapporten aangetoond dat de briefschrgver gelogen heeft om geen zachter woord te gebruiken en daarom doet het hem dubbel leed dat de interpellatie gedaan is na het schrgven van generaal van der Hegden Met betoog op de vele onwaarheden van officieele zgde reeds oratreut dien oorlog gedebiteerd tracht de heer Keucheuius den briefschrgver te verdedigen Evenals de heer des Amorie van der Hoeven acht hg voor de eer des legers een onderzoek noodig wat de heer des Amorie van der Hoeven moed gaf een motie voor te stellen om dit onderzoek te verzoeken De heer Cremers beschouwt het geheele geschrgf als eea onvoorzichtigheid van een jong mensch waarom hg de aanneming der motie niet wenscheiyk acht