Goudsche Courant, zondag 21 maart 1880

r Zondag Sl Maart 1880 Medaillons eii Kruisen bijzonder geschikt voor de Eerste H Communie tevens eene ruime keuze Mij beleefdelijk aanbevelende tot het REPAREEREN van alle Gouden en Zilveren voorwerpen Alles tot concureerende Prijzen George van de Pavoordt Hooge Gouwe C 240 ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droo yleever Forluijn Rotterdam Van deposito s voor één Maatld en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Mn J FORTÜIJN DROOGLEEVEB Advocaat te Gouda Voonpoedig bevallen van twee Zoons E F JüKGENS Weck Gouda 19 Maart 1880 ♦ Bevallen van een welgeschapen Zoon Mevrouw SIMONS vak Vliet Krommenie 19 Maart 80 ♦ Heden overleed na een langdurig en smartelijk lijden mijn innig geliefde dochter KEETJE in den ouderdom van 32 jaren Allen die de overledene gekend hebben kunnen beSeSen wat wij in haar verliezen J M VAN MINDEN Gouda 18 Maart 1880 Eenige en algemeene kennisgeving Heden overleed te Ratterdam onzegeliefde Broeder en Behuwdbroeder DIRK JAN in den ouderdom van bijna 51 jaren fl J STEENBERGENJ A STEENBERGEN Gouda 19 Maart 1880 Gabdenibe Eenige Kennisgeving Het is ondergeteekenden behoefte openlijk zijnen oprechten dank te betuigen aan z n patroon en familie zijne werkgezellen en verder allen die hem met hunne belangstelling vereerden bij de herdenking zijner 25 Jarige Werksinnmheid bij den heer J G BELONJE alsmede voor het zeer Fraaie en Kostbare Gescheuk hem bg die gelegenheid door zijn patroon vereerd H VAN WAARDEN Gouda 18 Maart 1880 De ündergeteekende bericht OUDERS en TOOGDEN dat ha met 1 MEI e k zjjne Inrichting zal overbrengen naar s Graven iage Er kannen nog enkele KOSTLEERLINGEN geplaatst worden Prospectussen verkrijgbaar bg H D UBBEXS Institateur ® mwwm Inet 1 APRIL of MEI op een der beste standen van Gouda voor één of twee Dames TWEE GEMEUBILEERDE of ONGEMEÜBILEERDE BOVEN VOORKAMERS met Alkoof en Bediening Franco brieven bjj den uitgever dezer Courant onder No 419 Er wordt TE KOOP aangeboden eene goed loopende 8 £ A 8 breed 1 60 Meter hoog 1 Meter zeer geschikt voor Heeren KAASKOOPERS Te bevragen bij H GOORISSEN Boekdrukker Markt Gouda Wordt iEVBAAGD tegen MEI a s een niet beneden de 16 jaren om huiswerk te verrichten Zich te vervoegen aan het Bureau dezer Courant onder No 418 mCME EOTEB Prim KwaUteit GOEDBLIJVENDE BOTER per 1 16 vat 9 per 1 8 vat ƒ 17 50 per ÓO KUogr€un 42 50 Verkrijgbaar bg A J SMIT Houtmansgracht O 2 r T V IsT O E IsT eene groote mooie keuze JCNQE HEEBEHAEJES EN EEUI SAISONS BJL HJLO JLl Sn T c oo GORDIJNEN en JALOUSIE Westhaven B 199 ONDERGETEEKENDE heeft de eer zich op nieuw aan te bevelen voor het maken repareeren scUponmaken en wasschen van GORDIJNEN en JALOUSIÈN alles in den kortst mogelijken tjjd tegen concurreerende Prijzen alsmede steeds ruim voorhanden best genaaid JALOUSIENBAND a 20 Cents per Meter en per Stuk van 70 Meter met 5 j Kqrting 2t Contant UEd Dw Dienaar G VAN DEB LAAR Jr Lange Groencndaal il na V p f PP S Groenendaal IN Garen Band en Mode Arükelen Bericht de ontvangst der nieuwste modellen van Dames en Klnderkragen Doopjurken Doopmutsjfes Boezelaars Heeren Fronts Halfhemden Boorden Manchetten Dassen Handschoenen Knoopen en Oarneersels Hoeden Bloemen Linten Veeren Oaxen Tulles Turqoise zwart en gekleurd Satijn en verder vele Nouveautés voor het aanstaand Saisoen 2UI7ESE mmi EN MEEItE WIJNÊÏT Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ K E JV bij M PEETERS Jz te Gouda Blronder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAÜXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessoben kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en franko verzonden Alles wordt franko t huis g eleverd te Mevrouw VERVENNE Turfmarkt vraagt met 1 Mei eene De Ondergeteekeude bericht ontvangen hebben een FRAAIE COLLECTIE IBTTllT die genegen is mede naar Haarlem te gaan Tegen MEI wordt een gevraagd niet beneden de 16 Jaar Adres aan den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jb alhier Openbare Verkooping op DINGSDAG 23 MAART 1880 voormiddags ten 10 ure ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST in het Lokaal in de Nieuwsteeg E N 17 te Gouda van eene aanzienlijke partö nieuwe Sente è Dépos Ito s Opvraagbaar na drie dagen V 7o één maand a v twee 37 v drie 3V zes 4 Vo twaalf 4Vs TAPlJTfiOEDERË waaronder eenige gemaakte Tapijten onderscheidene EAEFETTEN u LOOFEBS alles van verschillende grootte en breedte in de nieuwste patronen en kleuren Een zeer groote partjj BEHANGSELPAPIEREN en RANDEN verder eenige honderde paren BOTTINES SCHOENEN PANTOFFEL8 eenige MEUBELEN HU I SRAAD e i Gouda Devk van A Bbimkmaii Advertenlién Mejuffrouw van ZUTPHEN op de Turfmarkt verlangt Mei a s EENE DIEAiSTBODE Mejuffrouw HüBER Groeneweg VRAAGT tegen Mei BENE DIEINSTBODE De Dames MERCK Peperstraat n 73 vragen tegen 1 MEI a s EENE MSTBOBE als meid alleen Adres in persoon of met francobrieven GEVRAAGD 2 SGHILDERSKNECflTS bij M BINNENDIJK Spieringstraat OI TVAl GK liliil B L VAN VEEN Blaanwstroat Openbare Vrijwillijye Verkooping kapitale onlangs nieuw gebouwde imummm groote SCtlUUK HOOIBERGEN en Eli VUN benevens diverse perceelen uitmuntend Wei Hooi eii liouwlaiid ter grootte van ruim 40 Hectaren alles annei gelegen in den Prins Alexander polder uubij Terhregge gemeente Uillegersherg te ucUen in bet Notarisbuis aan de Geldersche Kade te iottórJam op DINSDAG den 6 APRIL 1880 te gunnen op DINSDAG den 13 APRIL daaraanvolgende telkens des voormiddags ten Elf ure Het te verkoopene breeder bij biljetten omschreven geaiet vrijdom van grondlasten tot 1800 en is verhuurd tot 15 NOVEMBER 188Ö voor 2677 69 sjaars Te aanvaarden b j de betaling der Koc penningen op 1 JUNI 1880 Nadere inlichtingen en inzage der plaateekeningeu te bekomen teni Kantore vau de Notarissen L P RIETSTAP Leuvehaven te Kolierdam en Mr ïh BORRET Gedempte Grachtte s Gravenhage J de JONG Az Mr TIMMERMAN INSTReMEKTEELE ZIJIVERAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEU BLEMENT Kniperstceg K 22 7 OoooaJ Dbdk van A Beinkmau Boekhoudcn Handcisrekenen F J BOER Leeraar M 0 onderwijst bovenstaande vakken zoowel ter voorbereiding tot de examens als ter opleiding voor de bandelspractijk en beveelt zich aan als Deskundige voor administratieve werkzaamheden Inlichtingen en PROSPECTUS verkrijgbaar Lange Tiendeweg D 27 De ondergeteekeude beveelt zich minzaam aan tot het VEBBUREN en MAKEN van DEKKLEEDEND Wascbzakkcn en zoimcsclicriiicii van Vlaamsch Linnen zeer tegen wuter bestand J IJpelaar Jz Openbare Vrijwillige Vcrkooplng TE STüL MJK ten herberge van Gt van DAM aldaar op WOENSDAG 31 MAART 1880 des voormiddags ten 11 ure van een B0UW1IAN5W0HI1 c benevens diverse perceelen uitmuntende vvi i ür iiooiLAXüË en BOÏÏWAEEEBS te zamen ter grootte van 2 lloetureu 84 Aren 94 Centiaren gelegen in den jiolder Ueuederheul binnen Stoluryk Eerst in perceelen daarna gecombineerd Betaling der Kooppenningen op 1 Mei 1880 Breeder Tiij verspreide billetten Informatiën geeft de Notaria Mb MOLENAAR te Waddinxoeen i H RIEBERT harkt godda maakt bekend dat zjjn Ateher VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VEUGROOTINGEN naar de laatste vinding Voorloopige Aankondiging De Notaris L P RIETSTAP resideerende te Jiotlerdaih is voornemens om ten verzoeke van zijnen principaal in de eerste helft der maand JUNI 1880 jnibliek te verkoopen BOUWmSWONINQ GSNAAMD JOOP VLEIT DEK immr MtT oirca 55 Hectaren uitmuntend WEI en BOL gelegen in den Overbuurtschen Polder te BLEISWIJK Nader bü advertentiën en billetten breeder te omschrijven terwjjlinlichtingen te verkrijgen zjjn ten Kantore van den Notaris Mr ïh BORRET Gedempte Burgwal te s Gravenhage en van den Notaris RIETSTAP voornoemd Openbare Verkoopingf van een ïïi lMr HUIS ERFenTUIN TE GOUDA De Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen zal in het openbaar Verkoopen op MAANDAG 22 MAART 1880 s voormiddags ten 11 uur in het Koffijhuis de HAiiMONit uldaar Een HUIS en EBF met TUIN daarachter en verdere Getimmerten aan den Groenenweg te Gouda wijk L nummer 139 belend aan de eene ï jde den Heer OU DIJK en aan de andere zijde den Heer BOOT kadaster Sectie C nummers 1171 en 1879 samen groot 1 Are 29 Centiaren met het recht van uitgang op den Groenenweg door den gang kad Sectie C nummer 1700 Aanvaarding bij de Betaling der Kooppenningen op den 15 APRIL 1880 Nadere informatiën geelt voornoemde Notaris HOÜTVEILING TE OTTEUDAm op WOENSDAG 24 MAART 1880 des middags ten 12 Ure in het Vkuïooplokaal aan den Oost Singel ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN COENRAAD LACH van Ca 80 000 stuks Vuren en Grenen PetersborgSr Croongtadt che Zweed8che Memelscbe en Wijburgcr l c eM eu J toïe Coperw Vuren Delen Ribben en Schrooten Araerikaausche Grenen Delen Ellens en Kolders Narva Sparren Riga Grenen Masthouten en Bergroeden Vuren Siiieren euz Coulaiil zal geveild worden eeiie Lading Riga Vuren Kroonbalken 20 62 voet nieuwe aanvoer en eene aanzienlijke partij Amenkaansche Grenen Balken Eiken Ribben enz Ligijcnde voor den wal en op de Werf Rotterdam8ch Welvaren en in de Nieuwe Loods Ln de ElisabetUstraat aan den Hoogen Zeedijk te Rotterdam De Balkeu liggen in de Buizenwaal te Delfshacen De Boot ligt Dinsdag en Woensdag aan de Werf van den Heer H db HOOG Het Hout 13 5 dagen voor den verkoop te bezichtigen en ligt gemakkelyk t n vervoer te water en per as Notitiën zijn by den deurwaarder voornoemdte verkrijgen Geneeskundig fttest Den Druiven Borst Honig van W H ZICKENHBIMEll te Mainz heb ik sedert vele jaren dikwijls voorgeschreven en steeds bevonden dat dezelve een zeer goed geneesmiddel tegen chronische hoest hoest heeschheid enz is Ook heb ik den Druiven Borst Honig gedurende eene kiukhoest epidemie laten aanwenden Terwijl deze hoest met andere middelen bestreden steeds omtrent een half jaar aanhield was dezelve door aanwending van den DruivenBorst Honig binnen eenige weken geöezen Ik kan alzoo den DruivenBorst Honig als een zeer voortreflelijk middel tegen hoest borsten halskwalen aanbevelen G r a b o w in Meckleub Schwerin den 24 Mei 1875 Dr C RflST Gezondheidsraad Verkrggbaar in flacons a fl 2 fl 1 en 65 Cents