Goudsche Courant, woensdag 24 maart 1880

1880 Woensdag 24 Staart N 2430 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I Parlementaire Werkzaamheden Na het intermezzo door den heer des Amorie van der Hoeven geleverd kon men de discussie over het ontwerp van den heer van Kerkwyk voortzetten De heer de Savornin Lohmin vond weder gelegenheid om de dwinglaudy der liberalen in het licht te stellen die alles zonden te vreezen hebben als de gemeenteraden met de voordracht der burgemeesters belast werden De richtiug van spreker kon voor het ontwerp stemmen door n heer Roëll werd het als noodeloos nutteloos en stelselloos gekarakteriseerd hetgeen aan den heer Haffmans gelegenheid gaf om over den dwang te klagen door de commissarissen des koningfi op de burgemeesters uitgeoefend Acht de neer van Houten het voorstel noch gevaarlijk noch noodeloos hj stelt prjjs op de periodieke aftreding en maakt van de opname daarvan in art 2 zuu stem afhankel JK Na bestrgding door den heer Sickesz en een warme aanbeveling van den heer Keucbenius verdedigde de voorsteller de beginselen waarop het rustte zooals die reeds uitvoerig in de memorie van toelichting en in bet antwoord op bet voorluopig verslag ter kennis van het algemeen gebracht waren Een groot gedeelte der zitting v n Donderdag was nog aan dit voorstel gewgd zoodat van dood zwijgen waarvoor de voorsteller bevreesd was geweest geen sprake was Eerst verdedigde de heer Borgesius de liberale partü tegen de beschuldiging dat z j bjj de bestrijding van dit voorstel van haar beginselen afweek en vervolgens bestreed hy de noodzakelykbeid van dit voorstel omdut toch nn reeds de gemeenteraden bet recht hebben zich tot den koning te wenden en de burgemeest ra in den regel ait de burgery benoemd worden Heeft men dronken burgemeesters zooals gezivd is men heeft ook dronken gemeenteraadsleden beter dan een onderwerping aan den gemeenteraad acht spreker ondergeschiktheid aan de commissarissen des konings De heer Uergama bestreed het voorstel als leidende tot lamilie of priesterregeering beide evenzeer te vreezen Hy drong aan op betere bezoldiging der betrekking opdat steeds geschikte personen zouden te krygen zjjn wat SU niet altyd het geval is De heeren Tuding van Berkhoat de Jonge en van Nispen verdedigden daarentegen bet voorstel als leidende tut decentralisatie Verre wierp de laatste de beschuldiging van priesterregeering van zich De heer Koëll noemde het middel erger dan de kwaal als ons zullende terugvoeren tot vroegere te recht veroordeelde toestanden terwijl de heer Creiners in het licht stelde dat te veel gewicht aan het voorstel werd gehecht dat door hem even als door den heer Schagen van Leeuwen onnoodig werd geoordeeld De minister van binnenlaudsche zaken achtte zich ook nog verplicht op te komen tegen de beschuldiging dat by benoemingen niet op het belang der gemeente zou zyn gelet waarna art 1 met 44 tegen 27 stemmen werd verworpen Na de plechtige ter aarde bestelling van deze poging tot een wjjziging van de gemeentewet werd een onderhandsche verkoop vnn kroondomein goedgekenrd en daarna had een beraadslaging plaats over het voorstel om een crediet v 240 000 Mn den minister van marine te verleenen ter bekostiging van een hchtschin bij Terschelling en een bjj den Nieuwen Waterweg Tegen 4it voorstel had de heer Corver Hooft finantieele de heer de Casenibroot technische beswaren de eerste achtte het niet wettig uitgayen vast te stellen als de middelen ter betaling niet aangewezen waren de tweede achtte pet niet mogelyk het viinrschi by Terschelling op zyn plaats te houden terwijl hij daarvan ook het nut niet inzag waarom hij voorstelde dit te doen vervallen Na ihrdediging van het wetsvoorstel door de ministel van financiën en marine werd het amendemedl met bO tegen 9 stemmen verworpen en het wetsontwerp met 53 tegen 5 stemmen aangeiMmen Het eindcijfer der begroeting van marine moet dus met die uitgaaf veftneerderd worden loodat de vroegere vermindering een illusie zal blijken Intusschen is deze post in het belang van den handel Mogen do B die vuurschepen vele kostbare ladingen beb den blijven dau zal dit geld goede renten opjbrengen In de zitting van Vryda werd nog een zaak geregeld die reeds s iert U jaren op afdoening wachtte het wetsd twerp nopens de werd met alge openbare middelen van vervi meene stemmen aangenomen ly werd bg de jedrongen op de it op het verkeer irwegen en rivier Door den heer van der algemeene beraadslaging aai regeling van het politie en het gebruik van rij en tl werken De heer van Deldtn Sea minister toegevende dat daaromtrent een menigte bepalingen bestdan uitgevaardigd door provinciale gemeente en waterschapsbertnren acht het wenachelyk dat van ryksweg algemeene bepalingen omtrent dit ouderwerf worden vastgesteld om daardoor de noodigi eenheid te verkrijgen hier zou centraliMtie volgens dien spreker hoogst nuttig zyn Door den minister wordt toegegeven dat door 3It ontwerp niet alles geregeld wordt maar dat dit volstrekt niet behoeft te leiden tot niet goedkeuring van dit ontwerp Blykt regeling van anderezaken noodzakelijk dan kan dit bg volgende ontwerpen geschieden Art 1 bepalende dat geen voorafgaande vergunning gevorderd wordt om een openbaar middel tot vervoer van personen of goederen in werkiug te brengen wordt zonder discussie aangenomen Op art 2 bepalende dat aankondiging van het beginnen van den dienst in het dagblad der hoofdplaats van de provincie moet gedaan worden stelde de heer van der Werk twee amendementen voor het eene onj het bericht te doen plaatsen in de bladen der arrondissemeiitsboofdplaatsen en het andere om niet slechts bericht te zenden aan gedeputeerde staten maar ook aan de ambtenaren van het openbaar ministerie by de rechtbanken en kantongerechten Beide amendementen werden na bestrijding door den minister verworpen het eerste met 40 tegen 14 het tweede met 30 tegen 24 stemmen De bepaling dat acht dagen voor de staking of wyziging van den dienst daarvan keunisgeving in de bladen moet geschieden wordt op voorstel van den heer van Delden om het onpractiache en onuitvoerbare bij ysgang bijv door den minister in zooverre gewgzigd dut de termyn van acht dagen in die speciale gevallen vervalt Onveranderd wordt goedgekeurd dat de bepalingen tot verzekering der veiligheid van de reizigers niet openbare middelen van vervoer bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur zullen worden vastgesteld na verwerping van een amendement van den heer vun £ ck met 3G tegen IG stemmen om ook bepalingen tot regeling der orde op te nemen Na een langdurige discussie werd art 8 aangenomen dat bepaalt dat de ondernemers verplicht zijn tegen schadeloosstelling by verschil door den rechter te bepalen de brieveomalen mede te nemen en bovendien de pakketten s rijksdienst betreffende kosteloos te vervoeren bij ontoereikendheid van de gewone middelen van vervoer een nniendpraent omdit Ac j c oo door t tegen scliadeloosstelUng te vervangen werd met 35 tegpn 22 stemmen verworpen De strafbepalingen lokten ten slotte nog discussie uit toen de minister het minimum di r boeten op l bracht waarin de heeren iodefroi en Patiju een vooruitloopeu meendi ii te zien op de vastetelling van het strafwetboek i r toekomst Met 32 tegen 23 stemmen verwierp de kamer eeu amendement van den heer Godefïoi en stelde dan minister in het gelijk Zooals boven gezegd is het ontwerp werd met algemeene stemmen aangenomen waarna de kamer tot nadere bijeenroepiiig uiteen ging om zich te verpoozen van de werkzaamheden van het onderzoek in de sectiën van het strafwetboek en de rentebelastiiig twee ontwerpen die volgens de loopende geruchten van verschillende zijden ernstig bestreden zyn L BUITENL AND Buitenlandscii Overzicht MeerinHlc n vreze wij op het oubestemde der velebcriclitPii die nu eu dan uit Berlyn en Rome werden§ 0eiud over den staud der ouderhaiideliuiitfn tusacheiide i ruisische regecriug eu den paus hna en tijdbttpaaldeu zij zicü tot vage geruoliten die bijna geregïld Lort os huiiue verspreiding wederom tegenspraak voudeii Die penude is teneinde er is eenotllcieel stuk aan die ppenbaarbeid geleverd waaruitblykt dat het Vaticaan gebogen heeft voor de Vdstbwnden liaiiéliaviug van de op nuaobt van deastaat door den DuiischL u rijk kauselier In de Meiwetlen wordt bepaald dat de geestelijke autoriteitenverplicht zuu om aau de adiniiiistrutieve macht kennis te geven van de namen der persuiieu wilke zg tot ecuig gi estclijk ambl willen beuoenieu en d ii deadministratie vertegenwoordigd door deuOUrpraesident het recht van veto legen de voorgenomenbenoeming kaa uitoefenen Tegen deie bepaling welke het beginsel huldigt dat de slaat htl nuhtheeft üich te mengen in het bestuur der kerk hei ftde katholieke geestelijkheid zich steeds verzet en decurie bij roorlduriug geproieslecrd In eeu hri faan den voorinnligeii bisschop van Keulen PaulusMelchers geeft thans de pous toe en hij schrijft ffdat Hij om het tot stand komen dier eendracht tebespoedigen zullen dulden dat aan de Pruisisoheregeering voor de kanonieke bevestiging de namender priesters zullen worden medegedeeld welke dehoofden der diocesen benoemen om hunne bemoeiingen te deelen in de verzorging der zieken Hoenu verder de vrtdesvoorWHurden lusschen staat enkerk tullen bepaald worden blijft eene zaak vanlater zorg ï e preleuiinairen zijn gi sloten wy l dekerk de oppermacht van den staat heeft erkend enl rniseii kan de kerk van eenige te knellende bepalingen ontslaan nu zij tegenover den staat den toonvan gelijke heeft laten varen en eerbied aan dtudag legt voor de volkomenheid der staatsmacht binnenden door den staat zelf getrokken kring Deze eerstestap van den paus zou geeue beteekeuis en geen nnthebben indien hij niet gevolgd werd door eene ge heele erkenning van de recntsgeldigheid der Meiwetten waarop eene vrijwillige vertacbliug dier wetten door de wetgevende macht kan volgen Ieder blijftdan in zijne rol eu de strijd houdt op door deonderwerping der rebellen Zoo spiegdt men zichhet einde van dezen btlangrykeu stryd voor opwelken men aanstonds door den naam Knlturkanipfzulk een scherpru stempel heeft gedrukt Of dievreedzame verhouding werkelyk van zoo langen duurzal lyn Het is moeilijk omtrent de bedoelingeuen plannen van den pauselijkeii stoel voorspellingenip langen termijn te doen De stryd der kathulickokerk tegen den staat is oud maar beleeft eenkraohtigen ouderdom Het onberaden vuur derjeugd is vrrdweneu dat tot dolilriftig handelen aanspoort en geen rekenschap houdt met omstandigheden doch de sluwheid eener rijpe ondervinding verliestonder het plooien hare veerkracht niet De landverhuteiog uit Duiliohland neemt in den