Goudsche Courant, woensdag 24 maart 1880

utaten tijd weder merkelgk toe couder dat men i daarroor nog juiste ie leuen weet op te geven Fr nsche bludru zuckeu die natuurlijk ia de nieuwe militaire wetten iniiar deze zyn nog in behandeling ru zullen dus met de beweging niet veel hebben te maken De lundrerliuizera kuinen meerendeeU uit WestPruiseu en Pusen en uit Buden en Beieren Ze gaiin hoofdzukelgk naar Noord Amcrika De voornaiimste aanleiding zal wezen dat voor landbouwers en handwerkslieden de vooruitzichten in Amerika weder merkelijk gunstiger zijn geworden dun in de vorige jaren en tegelijk de slechte oogst in Europa velen bewoog riders hun fortuin te zoeken Men heeft voor het oogenblik nog weinig beirouwbare offers Zou sterk als in de eerste jaren na 1870 eohyiit de beweging nog niet te Z jn Bovendien is ze altgd bij het begin der lente het sterkst en kan men dus uit hetgeen uu vernomen wordt niet fleidch dat de uittooht even talrijk zal biyven of nog zal toenemen Vrgdagavoud hebbeu de Fransche minister vanbinnenlandsohe zaken en van justitie een samenkomst gehad met eenige leden van den staatsraad om te overleggen nelke maalitgelen tegen de nitt erkende oongregnticii zouden worden genomen tevens zul eenstaat worden opgemaakt van die oongregnlién Men begigpl dat met een en ander nogal wat tijdheengaat en de Kamer wel zal zijn uiteengegaaii voor er iets is geschied Wellicht wordt er ook een of andere voorloopige maatregel genomen tegen de Jezuïeten ten einde de openbare meening tevreden te stellen want de republikeinen verlangen natuurlijk dat er iets zal worden ged an noch der rechterzijde noch den spelbrekers van het linkermidden valt de wending welke de zak en hebben genomen mee de rechterzijde speculeerde op verwarring en hoopteop de ver leeldheid van het ministerie terwijl Dufaure en Jules Simnn met hun geestverwanten de regeeriug wenschteii te dwingen tot een transactie elke kanworden voorgesteld als een door hen behaalde overwinning Blijft de Uegcering nu baudelen metkalmte en vastheid dan ordt zeer zeker aan dereactionairen een slag toegebracht dien zy nog langzullen voelen I In Weenen is men zeer ingenomen met de wijze 1 waarop de Italiaansche Aegeenug zich in de Kamer heeft gedragen hg het bespreken van de zaken der Italia Irredenta De Üosteurijksche Begcering veet wel dat al de partgen in Italië ten opzichte van de annesalie dezelfde denkbeelden zijn toegedaan maar de tegenwoordige omstandigheden van dien aard igu dat men zich over de Italiaansche heethoofden uiet ongerust behoeft te maken t Begint er in Turkije weer recht Turksch uil te zien de kalmte waarin het Ottomaansehe Rijk zich sinds eenigeu tgd verheugde heeft alweer lang genoeg geduurd en uit alle oorden komen berichten van leer ernstige rnstverstoringen De jongste financieele maatregelen die eene algemeene depreciatie tan het aan zooveel rijiing en daling onderworpen Turksohe geld tengevolge hadden hebben de toch reeds zoo verarmde bevolking in den hoogsten nood en tot vertwijfeling gebracht daar de prijzen der eeiste voedingsmiddelen voornamelijk van het brood er op ongekende wijze door zijn gestegen Op sommige plaatsen is het dan ook tot een oproer gekomen en bestormde het volk de bukkerswinkeU De plaatselijke overheid zag zioh zelfs verplicht naar Konstantinopel om hulptroepen te zenden zoodat werkelijk de rnstverstoringen meer dan gewone oploopjes moeten geneest ziju Ook iu Aziatisch Turkije vooral in Smirna is het tot een opstand gekomen en de Enropeesche consuls hebben dringend om ondersteuning en bescherming gevraagd daar ouder dergelijke omstandi heden de Christenen het eerst de woede der bevolking te vreezen he bben Een Fransche en een een Ëngelsche kanonneeiboot hebben dan ook reeds bevel ontvangen onverwgld naar de bedreigde paats te vertrekken BINNENLAND GOUDA 23 Maart 1880 M n verzoekt ons hen die prijïen hebben toegelegd voor de Algemeene Verloting ten voordeele der Walersnoodlgders te herinneren dat de tentoon telling Zaterdag en Zondag e k plaats heeft en dat bet voor een smaakvolle etalage zeer geweuscht i dat alle voorwerpen voor Donderdag worden ingezonden Wg vernemen met genoegen dat voor t geval de Opera te Bolterdam mocht blijven bestaan reeds hier ter st le alleen voor 539 coupon tot bgwoning van eenige V6orstelliugen in den aanstaanden winter ingeteekend is en 38 coupons te Moordrecht eu 16 U Haastrecht geplaatst zijn zoodst de garantie beooodigd voor het laten rgden van extrfr tieineo ruimschoots gedekt is en deze mitsdien zuUen kannen rgden Daar te Captlle a d IJitl en Nieuwerkerk evenals te Waddinxveen en Schoonhoven geene coupons genomen ign ia het zoo goed als zeker dat die expres treinen enkel te Moordrecht en te Gouda zullen istoppeu Voor eenige weken werd alhier eene nieuwe verecnigiug opgericht de Dilettanten Club genaamd die zich voorstelt beoefening der tooneelspeelkunst Het is ontegeuzegigk waar dat dergelgke gezelschappen van dilettanten uiet onroorwaardelgk aanbeveling verdienen Het geheele land door Worden ér gevonden wier leden beter deden de beginselen der Nederlandsche taal te beoefenen dan de tooneelspeelkunst Onbekend met de eerste eischen voor de vertolking van een tooneelstuk zoeken zg veelal hun kracht in stern verheffing oog verdraaiing en nrragezwaai terwijl de heilige eenvoud bg hun spel verre te zoeken is Hunne uitvoeringen dwingen dan ook niet veel meer dan een tach af en wij zoudeu zeker de laatsten zgn om de oprichting van een zoodanig gezelschap toe te juichen Een geheel ander geval wordt het wanneer beschaufile jongelui die goede manieren aan zuivere taal puren die io staat ziju de kracht van een woord de schoonheid eener passage te begrypen zich vereenigen om van tijd tot Igd een tooneelstuk te vertolken Hun smaak werd eensdeels door lectuur anderdeels door de kunstuitingen bg te wonen onzer eerste artisten voldoende ontwikkeld om iets ten tooneele te brengen liat aan de biltgke eischen van een beschaafd publiek kan voldoen Zulk eene vereeuigfng kan uitnemend medeweiken om de belangstelling in het nationaal tooneel te doen toenemen en liet is daarom dat wij de oprichting der Dilettanten Cldb hier ter stede met genoegen zagen Wg hopen dut zij zioh moge verheugen in veler stelin De jaarlijksche contributie is zoo gesteld dat niemand door de kosten behoeft te worden afgeschrikt lid te worden Donderdag I April beeft de eerste uitvoering plaats waartoe de leden toegang hebbeu met ticee dames Zij die alsnog lid willen worden kunnen hun verlangen daartoe te kennen geven aan den heer J J A Montijn seerelaris peuuingmcester der Vereeniging De kapitein der infanterie E A D E van Franckenberg en Proschlitz i op zgn verzoek overgeplaatst naar het garnisoeu alhier Gisterenavond Is hier plotseling overleden een ons allen bekende persoon de besteller der telegrammen VV N HooiF Op straat door een beroerte overvallen is hij per rgtuig niar zgn woning vertoerd waar hij spoedig overleed Van de oprichting van het telegraaf kantoor af was hg in die betrekking werkzaam en slechts weinige ingezetenen zijn er die hg in dien tgd niet etus verblijdde met een of ander hcuohelijk bericht terwgl velen dugelgks iu de gelegenheiil waren hem in zgn gedienstigen ijver te leeren kennen Daar zijne vrou in treurige omstandigheden aohterblgft zal menigeen zich geroepen gevoelen iets ten haren behoeve af te siaan waarom wg de aandacht vestigen op achterstaand stuk van den Directeur van het Telegrnufkantoor Zindag werden de eerste kieviiseieren aan HH MM den Koning en de Koningin aangeboden door den heer H Lensing Hofleverancier Vrijilag avond omstreeks 11 nre brak te BergAmbuchl een vteeselgke brand nit bij deu landbouwer G Ëegdemau Huis en inboedel benevens 27 stuks vee werden een prooi der vlaininen Daar de woning niet in de kom van het dorp ligt maar meer naar de zijde van Schoonhoven en ook wegens de dikke mist was de braftd niet spoedig opgemerkt Een spuit uit Schoonhoven deed goede diensten doch die uit Berg Arabaoht kon eerst om 2 ure op het terrein aanwezig zgn en was toen overbodig De bewoners badden juist nog tijd om half gekleed te ontvluchten De oorzaak is nog onbekend alles was verzekerd en wel bet huis bij de maatschappij Bolland te Dordrecht en de inboedel en het vee bg de Bossche maatschappg Door diakenen der herv gemeente te Eotteidam is een adres gericht aan de tweede kamer waarin zg verzoeken het voorgestelde wetsontwerp tot heffing eener rentebelasting zoo het overigens de goedkeuring mocht wegdragen in dier voege te wgzigen dat van de belasting zullen zijn vrggesteld de diakeiiiën en andere armen inrichtingen In den loop dezer maand hebben aaa den Xlenwen Neuienpolder Weder twee oeverafschuivingen plaats gevonden waarbg nu weder nagenoeg 5000 vierk meter door het water ia verzwolgen Tot commissaris des konings iu de provincie Utrecht is benoemd baron de Vos van Steenwijk voorzitter van de Eerste Kamer ter vervanging van den heer van Doorn die op zgn verzoek eervol is ontslagen en in deu Nederlandscben adelstand verbeven Tot lid van den Kaad van State is benoemd de gepensioneerde generaal majoor Beyeu De Keizerin van Ooatenrgk heeft zoo als men weet aan Oscar Carr een prnclitigeii Arabischeu volbloedhengst Mahmottd uit ile K K stoeterg ten geschenke gegeven als bewijs van waardeering zijner zeldzame verdienste op het gebied der dressuur eu als uitstekend beoefenaar der edele rgkunst De Brusselsohe correspondent van een der Pargsohe bladen deelt het volgende staaltje mede dat de Keizerin die sympathie nergens verloochent Toen H M uamelgk onlangs Brussel doorreisde waren aan het Noorderstation de Ministers de Grootwaardigheidbekleederi van he hof de stad en de provincie bgeen om haar te begroeten Tot aller verbazing trad eensklaps een jonge dame in dien schitterenden kring nadere de Keizerin eerbiedig eo stak haar de hand toe Wie verwonderd wn H M niet Integendeel met den uilroep Wel zoo Elisal gij hier Ik dunk u dat ge mg komt opzoeken beantwoordde de Keizerin den handdrak op de hartelgksie wgze en zich oumiddellgk tot haren zoon deu Aartshertog wendende zeide zij Kodolphe dat is Klisa die mg zoo dikwgis op een waudelrid eu bij jachtpartgen vergezelt Gij moet haar vMral van avond ia het cirque gaan zien Zoodra de Keizerin vertrokken was ging een ordoaiianoe officier des Konings den directeur van het cirque waarschuwen dat er dien avond gnla voorstelliug moest zijn De geheele kontnkIgke familie begaf zich er heen om Ëlisa de beschermeling der Keizerin van OostenrQk te zien eu toe te juichen Ofschoon er sprake van geweest is den zomerdienst op de spoorwegen dit jaar op den lOdeuMei in te voeren zul dit toch op het gewone tgdstip 16 Mei gesehieileii De oommissie het vorig jaar ia de vergadering van de f ertenü ing voor de Uatutiek Nederlaxd benoemd om rapport uit te brengen oter de beide voorstellen betreiiendc een statistisch instituut beeft baar terslag uitgebracht Zg heeft gemeeud haar mandaat eenigszins ruim te mogen opvatten en zich niet te moeten bepalen tot de vraag op welke wgze een particulier instituut moest worden ingericht maar ook de quaestie te moeten overwegen of niet een regeeringsbureau weiischelijker is ïerwijl men toch ve ledeu jaar onder het Minislerie Kappejrne zeker was geen regeeringsburean te uilen verkrijgen i thans nu erkende voorstanders eener regeerini Bstatistiek in het Ministerie zitting hebbeu de staat van zaken geheel veranderd De oommiesie is tot het resultaat gekomen dat een regeeringsburean verre te verkleien is boven een inrichting van particulieren uitgaande hoofdzakelijk omdat niet te verwachteu ii dat een particulier instituut voldoend aanzien en gezag zal kunnen erlangen om al de noodige bonwatoffon te kannen verzamelen en om voorschriften eu regelen te ontwerpen waaraan de naleving gewaarborgd is Overgaande tot de beschouwing van den werkkring van een regeeringsburean vraagt zg ten eerste welke plaats bet in onze staatsinstellingen ou behooren in te nemen Terwgl zij den tocstsnd van vroeger niet terug venscht wil g het bureau aan deo anderen kant ook niet geheel vrg van ministerieele controle maken Het bureau mu moeten bebooren tot een bepaald departement bij voorkeur tot dat van binneulandsche zaken dat bet nauwst met hoogere en lagere besturen in betrekking staal maar overigens een zekere zelfstandigheid moeten bezitten die aan een gewone aideeling wordt toegekend De dirtcteur zou zouder tusschenkomst van den Minister moet kunnen correspondeeren en vragen stellen zou in éia woord iu waarheid hoofd van den slatistischen dienst moeten zijn aiet een gewone chakel in de administratieve keten In de tweede pUats vraagt de eommissie wat de werkkring van het bureau zou moeten Ijn Volkomen centralisatie der statistiek in dit bureau dunkt haar niet weuschelgk De zuivere administratieve statistiek moet bepaald blgven bij de betrokken departementen die voor het gewone werk haar uiet missen kunnen De hoofdzaak voor het centraalbureau il uit bet hoofdkwartier de richting te peren aan het geheel en te zorgen dat de statistieken die gemaakt worden zooveel mogelgk aan de eischen van deugdelgke en bruikbare itatistieken voldoen Daarom adviseert de commissie in een adres aan de regeering te richten de instelling van een centraal bureau te verzoeken met de volgende werkzaamheden belast o het ontwerpen van voonchriften n regelen met betrekking tot de statistische onderzoekingen loowel de rerzamelinga als de beweikingi statisliek omvattende die san of vau wege de departem t n van Algemeen Beiluur kon plaats vinden eu zulks ns roorafguand orerleg met den daarbij betrokken chef der afdeeling i de bewerking van aan de Dep v Algem Bestuur of elders aanwezige bouwstoffen voor weteuschappelgke of andere uiet zuiver administi atieve doeleinden e de zelfstandige organisatie eu uitvoering van statistische onderzoekingen ad hoe die niet aan ae ambtenaren van een speciaal departement kunnen worden opgedragen d de bewerking ea uitgifte van bijdragen voor de ilgemtene statistiek van Nederland vergelgkende overzichten jaarboekjes enz De commissie is samengesteld uit de heeren N G Pierion H J van der Heim J Koell A ran Delden A Kerdgk H Goeman Borgeaius en J C Bloem Het Proriaciaal Kerkbestuur van Zuid Holland ontvangen hebbende een besluit ran het classikaal bestuur van Dordrecht genomen in zijne rergadering dd 4 Maart 1880 waarbg de eindbeslissing des provineialen k rkbeilaur van Gelderland dd 22 Maart 1880 in zate het verzet der onderliageu van Dordrecht tegen art 38 van het reglemiut op hel odidienitonderwgk verklaard wordt roor onwettig als zgude iu strgd met de kerkelgke reglementen bepaaldelgk met art 21 van bet reglement voor kerkelgk opzicht ea tucht gezien art 13 van hel algemeen reglement waarbg wordt voorgeschreven dat de kerkelijke bellaren hunne werkzaamheden bepalen biuaeo de grenzen hunner bevoegdheid zoadat zij niets behandelen wat uitsluitend tot dea erkkriag vau een ander college behoort Over Éendr dat het niet binnen de bevoegdheid ligt Vnn een classikaal bestuur om te oordeelen over uitspraken of handelingen van een provinciaal kerkbestaur in dat in geen geval eeae uitspraak van het provinciaal kerkbestnnr van Gelderland in rechten kan worden Ie niet gedaan of buiten werking gesteld door een besluit van het clauikaal bestuur van Dordrecht Ovf rwegende dat mocht er bij genoemd clusikaal bestour gegrond bezwaar gerezen zgn tegen de wettigheid der nitvaardiging vau bovengenoemde uitspraak de weg bg art 13 al 2 van het algemeen reglement openstond om voorlichting te vragen by het in opklimmenden rang naastvolgende bestuar loader dat het blykt dat het een clasiikaal bestunr alvorens te oordeelen dien weg ii ingeslagen Overwegende dat in dagen als de tegeowoordige op de kerkbestsren in dubbele male de verplichting rust om de goede orde te handhaven en alle misbruik van macht tegen te gaan Gezien art 51 lo van het algenuen reglement waarbg aan het provinciaal kerkbestuur is opgedragen het toezicht over dassen en derzelver besturen ter handhaving der kerkelgke rerordeningcn en reglementen Doet te niet het beslail van het olaasicaal bellaar van Dordrecht dd 4 Maart 1880 Steil dat beituur aauprakelijk voor al de gevolgen van dit even onberaden als onwettig besluit Verwjjil dal bestuur loo bet meent bezwaart te zgn door deze bnliaiing naar art 14 van het alg reglement en draagt aan dat bettuar op om bg de tgdelgke ontittnteaii van oaderlingen te Dordrecht de belangen der gemeente in vereeniging met de leden dei kerkeraads overeenkomstig art 18 van het algemeen reglement en art 1 van het reglement voor kerkeriden met de meeste nauwgezetheid Ie behartigen en bepaaldelgk de predikanten bg de aanneming der lidmaten bg te staan Bepaalt dat afschrift van dit bosluit zal gezonden worden aan de Algemeene Synotlale commissie het C vinciaal kerkbestuur van Gelderland het classikaal laar van Dordrecht den kerkeraad der hervormde gemeente aldaar met verzoek vaa mededceliug aande gesohonte ouderlingen en zal geplaatst worden in het ffiaieel orgun der Ncderlands e Hervormde Kerk Kerk Cl Het onlangs te Kiew verbrande kleotter was in liet bezit van een reliquie die vijf millioen roebels geknst had en volgens een bevoegd ootdeelaar wel to millioen waard was Om de geldmiddelen voor den Krimoorlog byeen te krggeu schreef Keizer Nicolaas een verplichte leening oit die door de kloosters volleekend moest worden aan terugbetalen werd evenwel nooit gedacht aoch door den Keizer nog door zijn opvolger Toen deze echter voor een paar jaar te Kiew vertoefde en Ook daar het klooster bezocht achtte de prior de gelsgenheid gekomen om eens over de terugbetaling te spreken Hg presenteerde dus de ichmdbekentenis Keizer Alexander zag een oogenblik diep getroffen bet schrift zyna vaders aan kuste iet Wad papier en zeide eindelgk het blad teruggevende Og hebt daar een schat tienmaal grooter dan de som die er in genoemd is Bewaaf het zorgvuldig ik mag u van zulk een kostbaar heiligdom dat het schrift mijas vaders bevat niet berooven gg hebt het uiet te duur betaald Een offer der mode In Weenen werd in het begin der vorige week en zeventienjarig meisje begraven wier vroege dood het gevolg was van de gewoonte der dames om zich te kleeden in japonnen die de vrge beweging belemmeren Eenige maanden geleden moest zij snel voor een naderend rjjtuig uit den weg gaan doch struikelde door baar veel te nauwen japon over haar sleep zoodat zij met het hoofd tegen de leuning en met haar knie op een stoep viel Het eerste had eene hersenschudding ten gevolge het laatste eene ontsteking die een pynlijke operatie uoodzakelgk maakte waarvan het jeugdige slachloifer van menschelijke dwaasheid bezweek Een Chineeich menu Op een diner dat voor eenigen tgd in Sganghai door een b wggeplaaUt Chinees gegeven weid zette men de gallen de volgende gerechten voor 1 Ham gebraden eendvogel oesters krabben gezouten zwijnenzwoord pekelvleesch 2 Soep van zwaluwnesijes met eieren en ham 3 Gestoofde boeoderkeeltjes 4 Eagout van haaieuvinnen ï faisanteutollade 6 Eendentongen met bamboesprniten en ham 7 Gevolde krabben 8 Schapenvleesohpaitei 9 Ingelegde eendvogel met laus 10 Gekookt zeegras uit Honglachoo met paddestoelen II Gebraden lamsrleesch met zoeten laua 12 Jonge walerslakken ail de provincie Auchai 13 Vermicelli uit Shantung met ham 14 Gerookt pekelvleesch io honingzeem gekookt 16 Jonge stearen in zoeten lans uit Ningpo met rijst augnrken meloenen eu gember 16 Boode gort met Hanghie vruchten Dranken Zwarte thee Samaeho Chineesche volksdrank uit rgit geitookt iterk maar onaangenaam van smaak Champagne gewone thee water In de KöUUeie ZeUimf komt een ailvoerige correspondentie voor uit Kotta Radje dd 17 Febr waarin de speciale correspondent van dat blad den huidigen toestand in Atjeh ia alle byzonderheden beschrgft Over t geheel is die schets vrg juist althans wal den loop van den Atjehoorlog betreft De correspondent schijnt echter met Atjeh te dwepen hg noemt t land een paradga naar zgn oordeel zal Java tot hiertoe als het ohoonite rgkite eu vrnchtbaante koloniaal gebied betchouwd eearoaal voor Sumatra dat in eenige tientalirn van jaren hoogstens in ecu halve eeuw naar de meening des sohrgvers voor Nederland veel meer zal zgn dan Java Toch voegt hg er zelf bij dat de generale staf in Itjeh Weinig van den toestand vau Noorderlgk Sumatra weet en slechts beweert dat t een tooveraohlig onbewoond land vol bergen en kleine olifanten is terwgl ank de inlanders er niets van weten en alzoo alles wat men omtrent het binnenland op kaarten en in beschrijvingen vindt aangednidt op loutere phantaisie berust Trgdag heeft de politie ie Dordrecht eene goede vangst gedaan door het arretteeren van een viertal zakkenrollers die van de drukte van den marktdag hadden gebruik gemaakt om hunne industrie zoo op het Scheffersfïein als op de Botermarkl uit te oefenen De oudste is een man van 36 jaren zekere V F geboortig van Zwijndreoht dooh thans zonder vaste woonplaats en kort geleden uit de gevangenis ontslagen De drie andere zgn jongens van omstreeks 16 16 en 13jarigen ouderdom Zij werden gearresteerd op het oogenblik dat zij zich ten half twee ure met de boot naar Rotterdam zouden begeven Eeu aantal voorwerpen kloarnlgkelgk door zakkenrollerij verkregen werdeu bij hem gevonden en door de politie in beslaggenomen Hel verdient opmerking dat blgkens een in de Timeê openbare gemaakte oorrespoutentie de rreea roor waarderermindering der echte diamanten door het uitriüden ran een procédé tot goed geslaagden namaak ongegrond is De uitrinder zelf toch deelt mede dat de kosten noodig reor het maken ran eeue kleine hoeveelheid zoogenaamd baard zoo groot zgn dat de zaak niet anders dan als een laboratorie experiment moet worden beschouwd Wanneer dus de namaak nog duurder wordt dan de echte hebben de diamanten geen ooncurrentie te vreezen evenmin Is de Aipslerdamsche diamant iiidastrie die aan ongeveer 20 000 menschen brood en nog wel wat meer verscbafl bang behoeft te zijn dat zg er ouder zal Igden Afloop van Openbaro Verkoopiiigen van Oprootende Goederen VEIWNO ii Maart 1880 Huis Groeneweg h No 189 1640 kooperO Vu k INGEZONDEN Bede om Hulp Weldadige Stadjenooten I Gisteren overleed plotseling W N Hooff sedert de vestiging van het Rijkstelegraaf kantoor alhier dus sedert ruim 21 jaren besteller aan dat kantoor Wie uwer kende uiet den altijd even beleefden man van wien ik leggen mag dat hij gedurende al dien tgd zyne plichten naar eisch heeft waargenomen en tegenover iedereen in zijne nederige be trekking voorkomend en gedienstig was Hooff wiens bezoldiging te gering was om iels daarvan over te leggen laat eeue weduwe na die sedert jaren door eene verlamming der beide handen getroffen Uitaal ongeschikt is iets voor haar levensonderhoud te verrichten en die door dien vreeselijken en zoo ouverwachten slag niet alleen in diepe droefheid maar ook in armoede en ellende woidt gedompeld I Stadgenooten mochten velen uwer begaan met het treurige lot der gebrekkige weduwe van hem die zoovele jaren van den morgen lot den avond in wéér en wind de stad doorkruiste iets tot leniging barer ellende willen afzonderen gaarne zal de oudergeteekende uwe gaven iu ontvang nemen eu daarvan in dit blad melding maken Th TAN SCHOUWENBURG Directeur vaa het Rgkitelegraafkantoor Gouda 23 Maart 1880 Ook aan het Bureau dezer Ccurant zullen giften in ontvangst worden genomen Burger ij ke Stand QEBoatN 19 Maart Antonia Maria cudersC van der Laan eu C Bags Maria ouders A an der Laan en C H Jansen 20 Johannes Jaoobns ouden J ran Loon en J Boer Petrus Christiaan Marie ouders C F Clemens en A A van Lugk Lena ouden S Kliju en L Neuteboom Dirk ouden G C Mnijen en M rail Pijlen 21 Ladovicus Johannes ouders G H Niehoff en C S Liebert 22 Alida Jacoba J D Ae Bock en I N van Zutphrn Joanna Gertruda Henrielt ouilen C S B Smelt en J C M de Mol Aatonitts Jacobas ouders C J v Dam en A L Bach OvEHUDEN 18 Maart K van Minden 31 j 20 J Janmaat kaisvr vau H van den Hork 82 j 21 C A van Isterdael huis r van L J Haai 66 j A C van Mol wed W F Bolte 75 j D Slolwgk 16 d ADVERTENTIËN Berallen van eeue Dochter N C M SMELT DE Mol Gouda 22 Maart 1880 Voonpoedig beTalIea van eene Dochtec H SPRUIJT NlEUWLAND Gouda 23 Maart 1880 COMMISSARISSEN voor de Bereiding en üitdeeling van SOEP te Gouda hebben de eer den DeelDemers kennis te geven dat de rekening van ONTVANGST en UITGAAF gedurende den winter 1879 80 14 dagen ter visie ligt ten huize van den Secretaris des middags van 12 tot 2 nre W J FOBTUIJN DROOGLEEVEK m Voorzitter U TAS ZEULEN Secretaris Gouda 23 Maart 1880 IS WINIm Er wordt TB l Pk SVRAAG D e n WINKELHUIS niet te groot hnurprös 2 of 2 50per week Adres onder No 422 aan het Bnrewi deaer Conrani Hoogheemraadschap Rlfülaixl De verkiezingen van Hoofdingelaaden en Roofdingeland PlaatsTerrangeni zallen plaats hebben op 1 APRIL aanstaande Breeder h bilkUen omschreven