Goudsche Courant, woensdag 24 maart 1880

4t Vrijdag 2G Maart 1880 ALGEMEENE VEELOmG ten behoeve der NOODLIJDENDEN door den JONGSTEN WATERSNOOD N 2431 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentiefilad voor ioüda en OinslreliCD der door Ingezetenen va n Oouda ingezonden Toorwerpen op Zaterdag 27 en Zondag 28 Maart 1880 van des voormiddags II tot des namiddags 6 uur in het gebonw Aim Lsoi aan de Markt TB G O U D A Toegangsprijs lO Cents ten voordeele der Werkinrichting tot Wering der Bedelarij alhier MM De Sub Commissie te Omida verzoekt beleefd aah hen die Prezen hebben toegezegd die zooveel mogelijk te willen doen bezorgen aan bovengenoemd Gebouw TÓór VRIJDAG 26 MAART a s daar op dien dag de regeling der ingezonden voorwerpen moet plaats hebben Namens de Sub Commissie voornoemd G C FORTUIJN DROOGLEEVER Secretaris BE um m mmmismm m Alkalische Thermen van een bijzonder groot Litium Gehalte Geneesheer Dr med H MAIlJi gedurende den winter te Wiesbaden Jicht piszure sedimenten Catarrh van de respiratie digestie en piswerktaigen liheu mat ismen Drink en Hadkuur ElectriciteU Massage Opening van het Seizoen den l ilei e It Rotlerdamsch Dftputvsblad dagelijks verschijnende Courant met het gratis Bijvoegsel Zondagsblad f inhoudende helletristische lectuur groot 8 pagina s franco per 2 ost J 2 55 Proefnummers gratis en frdnco verkrijgVaar STEBELUK MÏÏSEUM van Oudheden Op den en 2 PAASCHDAG zal het Mnmam s namiddags van 4 tot 6 uur weder ▼ oor den verminderden prgs yan 10 Cents d penoon voor een ieder toegankelijk zgn Dè COMMISSIE Mejuffrouw P de VISSCHER Oosthaven B No 19 verlangt tegen MEI e k eene Flinke goed kunnende KOKEN en HUISWERK verrichten QooDA Deuk van A Briwkman EENE WEDUWE R C zoekt plaatsing ah HUISIIOIDSTKR Adres onder No 421 aan het Bureau dezer Courant TWEE a DRIE BEKWAME TIIIIMËRIIEDË worden gevraagd Adres onder No 420 aan het Bureau dezer Courant impiiii lü Oosthaven B n 14 Pour portraits paysages et reprodnctiong Artistiques en noir et en couleur Les portraits sont garautis abaolnment inaltérables F II 4BTIi G Goiida Openbare Verkoopinjf op WOENSDAG 31 MAART 1880 des voormiddags ten 10 ure aan de Hofstede bewoond door K LUPKEMAN onder Waddinxreen aan den Zuidelijken Dwarsweg om Contant geld ten overstaan van den Notaris A KLUIT te Moordrecht van 12 Kalfdrag ende Koeijen 1 Vaarkoe Bouw en MelkgereedHchappen alsmede eenig Huisraad en Meubelen Alles daags te voren te bezigtigen Informatien ten kantore van genoemden Notaris Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA in het Hotel cde Zalio aan de Markt aldaar De veiling i n 7 j 1 1 AtrrU 1880 De afslag rP V 22 Apra m beide dagen des voormiddags ten 12 ure ten overstaan van den Notaris Mr P MOLKNAAR gevestigd te Waddinxveen van de kapitaJe BOUWMANSWONING GERARDSHOSVE met de daarbij behoorende Arbeiderswoningen en diverse pereeelen VJTM VA TMJfDE BOUW cnWEILAlTDEN te zamen ter grootte van 73 42 70 Hectaren en aan eene partg gelegen in den Zuidplaspolder van Schieland aan den grindweg van Moercapelle op Moordrecht binren de Gemeente kadastraal bekend in Sectie C Nummers 38 39 41 43 tot en met 59 602 toten met 607 113 tot en met 124 Eerst in drie pereeelen daarna gecombineerd Het geheel is verhuurd aaa den Heer P METZ de woning e a tot den len Mei 1883 de Bouwlanden tot het ontblooten der schoof en de Weilanden tot 1 November 1882 Aanvaarding bjj de betaling op 1 Juli 1880 Bjj verspreide billetten breeder omschreven Nadere informatien zijn te bekomen ten kan tore van de Notarissen van ZIJP en JONKER te Afnsterdam en ten kantore van voornoemde Nctaris MOLENAAR BEBR UIUAKIKG BUEGEMEESTERen WETHOUDERS ï n Oouda doen Ie welea dat het primitief Kohier toor de plaatselijke directe IjulasiiaK dezer Gemeente voor het dienstjaar 188U door den Raad vastgesteld gedurende aoht dageii van des voormiddags titn tot dea namiddags een en van drie tot vijf ure ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd binneu welken tijd elk aange l gene tegen tijueu aiiiislag by Gedeputeerde Slaten in beroep kan komen by verzoekschrift op ongeiegeld papier geschreven Gouda den U Maart 1880 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEHUEN IJZE VDOORN De Stcretatis BROUWER BUITEINTLAND Uuiteniandscli Overziiiit Gisteren kwam het Engclschc p irlcment voor het l iatst bijeen e regeering lou lu die zitting mededteling doen vat het koninklijk besluit der ontbii idiiig en Engeland tal eenige dagen loiiiier volksverlegcuwoordigiug zya De Ieren hebben van de zitting vau Vrijdag avond de laaUte waar discussie kon plaats hebben nog eeus gebruik gemaakt om hun hart laobt te geven Kolonel O üorm in stelde efue mutie voor waarin het huis lou muelcn afkeuren de pQgiiig vau di n eersten nini l r om gevoelens vao haat te wekken tnsscheu lerlafid en Kngelant met ht nl Am nm een vprH linze voor zijne partij te scheppen Iii zijne toe lichting haalde by al de ware en vermeende grieven van Ierland op welke den grondslag vormen van et programma der home rulers Hy zou zijne landslieden aanraden om een beroep te doeu op Let volk van EiigeUud eii Schotland vermits de regeerders liberalen en ouuservatieven Ierland miskennen Ierlaud zou zich niet meer wagen aan een opstand maar zoodra hi eerste schot uit een Fransch of Amerik iaiisoh kanon gilusl was tegen de Brilsche vidg dan Eou men aan lerlauds wenschtn el moeten voldoen en eeu koninklijke prins zou het parlement Ie Dublin kuinen openen Dan zou het voor de Ifrsche bevolking tijd zijn hare partij te kiezen Ü diorman hoopte dai zy zich aan de zflde van Eugelan i zou acha tii niaur het zon tiiidtrs kunnen ziju u lenigszina ousainenhangcnde btdrtigii g wird Wiirin oiidersteiiiid door colltga Sullivan vau den komerule De heer Stotford Northcote verzette zich tegen dien iu de laatste zitting van een p tri mi iit uitgeelouliu onvaderlnndslievendeu verkietingskrtrl en behaiidilde geestig de aanraaliging van de home rulert ÏAn ander dezir barlslochlelijke heeren vroeg nog het woord maar de leden wareu uit verveling wrggeloopen en het huis was niet talrijk gtnoeg meer om de zitting voort te zetten Zoo ging h t zesjarige parlement uit als eent nachtkaars De Tiaei ging den volgende morgen de levensgeschiedenis na van den zieltogende Het CWy blud kan zich noch veieeiiigen met de bewering der conscrva irven dat deze es jaren hoogst vruchtbaar voor Engeland lijn geiveist noch met die der liberalen dat zij fiiheil verloren jaren zijn geweest niettegenstaande de bij den aanvang van iedere zitting door de regeoring herhaalde beloftfn dat er eiudelyk eens eeuige wetgevende arbeid aan do orde zou gestild worden Beide meeningen zijn overdreven en hoezeer dit parlement an zijn opvnlaer heti wat te doen overlaat en hfts ondoenlijk zou iju eene iiidiukwekkende lijst te maken van de welli i elke het gemnakt heift gnat het toch met aau te zi ggen dat zijn arbeid grheil onbeteekenend is geweest Er is echl Ie veel lijd besteed ain de buitenlandeih politiek en aan speciale politieke qnacslies zoonis o a aan den kri i rsiilel der koningin Men leeft thiins in de hoop vim betere tijden te zullen beleven Wat deu uitslag der verkiezingen aangaat gelooft do Statist dm er gcenc kansen zyc op eene liberale meerderheid die het stemmen aantal der kcme ruien zou kunnen missen Eu zoo er eeu kabinet optrad waarin den home rule eeue pbats werd ingeruimd zouden aanstonds een groot aantal gematigd liberaleu I zich aan de zijde der conservatieven scharen zoodat de val van zulk eene regeeriog niet lang op zich zou doen wachten Lord Bea ous iild zul dus naar alle waarschijnlijkheid over Eugelands politiek de beschikking houden In den Prauschen miui ten d zijn volgens den Parijschen correspondent der K Z besluiten genomen en getedkend betreffcike df niet erkende ordcu voornamelyk wat de Joluicten betreft De besluiten zullen na Paschen orden nitgcvaardigd vergLzeld van een verordejiiiti van den heer Lepere door al de ministers goedgekiird N iar men verueemt zal het Journal officiA eerstdaags eeue uituoudigiag aan de uieterkeudl orden bevatten tot opgave barer slatuleu binueii den kortst mogelijkeu tijd De Jezuïeten die buil nlandirs zljri zullen bet land uitgewezen wordeo terwijl de Érauache Jezuïeten hunne iuriohtiiigca jfculleu moeten sluiten Ia geval van weigering zal regeering maatregelen iieniin tot uitvoering der wet n Toen graaf Lori Milikofl van den keizer van Rusland de volatrekle volmaoh erlangde om met alle personen eo zaken te doeu lam zijn goedvinden was de vrees gerechtvaardigd im het nieuwe reijinie verscherping zju zijn vaa jf politie regeering der proviuciale gouverneurs en dl het programma enkel onderdrukking der oproerige misdadige elementen in den staal zou bevatten ezc vrees heeft zich niet bevestigd Een der eelÉe regeeriiigsdadeu van Melikoff ai de benoeming Jtan eeuige leden van het gemeentebestuur tan St Pj lwrg iu de commissie 11 k 1 q 1 Ï i i naast scherpe uitoefening der politie ook het administratief bestuur der hoofdstad htm voorkwam van gewicht te zyu en de ernstige omstandidhedeu van het oogenblik en dat hg niet enkel deu blik had geslagen op de moordluigen der uilujj n maar ook up de tekortkomingen vau het adnuftistraticf bestuur het oog gevestigd wilde houdeii Kort daarop nep hij in ee ii warrae en zeer gelukkig gestelde proclamatie de hulp der bevolking in tegen de nihilisten Toen Ml idezki op hem geschoten had liet hij wol dezen man ua een uiterst kort proces ophangen maar de aanslag had geen enkele verscherping der poliliemaiitregeieu tengevolge eu de bevolking kreeg den indruk dat de geueraal eeu wel doordacht plan bad waarvan hij ook door zulke persoonlijk zeker aangrijpende voorvallen nie was at te brengen Zijne geheele houding heeft hem bij het Russische volk en voor tl bij de bewoners der hoofdstad zeer bemind gemaakt Nog nimmer wellicht was iem iiid in Rusland in zoo gunstige verhoudingen om hervormingen tot stand te brengen En dit ligt dan ook in zgne brdoelingen welke men met recht schijnt te mogen afleiden nit deu werkkring welke htj njnc adviseercnde commissieheeft voorgeschreven lly terdeelde hare leden in twee nfdeelingen De eerste is de uitvoerende aan welke de taak is opgedragen om het werk der vroegere gonvernen s en van de in jnacht besnoeide derile afdeeling voort te zetlin Aan eene tweede afdeeliug is opgedragen wat meu eene enquête zou kunnen noemen naar de gebreken in het stuatsbesinur Uit het instellen van zulk een onderzoek schijnt men met reden den wil te mogen afleiden om tot eene verbetering te geraken Het invoeren eener coustilutie welke zonder geleidelijken histori chen overgang in Rusland eene parlementaire rcgeering zou invoeren schijnt moeilijk te kunnen gelden als een verstandig heelmiddel voor de kwalen van het hedendaagsche Rusland vóór er eene proef is genomen oin binnen den kring der Ihans bestaande staatsiiislellinaeii in het landsbestuur vtrbeleriiigen te brengen De groote kwaal is het gelirek aan controle m alle tukken van den stnatsdion t en de daardoor bevorderde oinkoopbaarheid en bcdiiegenj bij allo ainbtenuren huog en laag De groole niiiidu heiil vaii het volk ontbreekt het zintuig om de absolute voortreffelijkheid eener con slitnlioneellilierale politiek in te zien zoo als die in ncftclijk Europa met meer of minder geluk wordt toegepast Het volk verlangt echter zoo als de Kölnuche Zeilung zegt dat er niet meer gestolen worde Ifdere Rus heeft er belang bij dat de misbruiken iu het landsbestuur de ondT de ambtenaren algemee verbreide oneerlijkheid die icderen nieuweling dwinj om mede te doen als hij carrière wil maken dat deze toestand een einde nenie Als generaal Melikoff de hem gegevene macht en de resultaten zijutr enqnêtc commissie gebruikt om eene poging in het werk te stellen tot reiniging van dezen Augias stal dan z d hij praotischer werk verrichten en zich verdienstelijker maken dan hij ooit zou kunnen doen door hel octrooieereu eeuer constiloiie welke alle levenskracht zou missen omdat zy niet door het volk zelf wordt geeischt De langdurige beraadslaging in de Ilaliaanseli Kamer der Afgevaardigden over de buitenlandsohc staatkunde van het Kabinet is ten gunste van het ministerie geëindigd Eene motie van orde in dien geest door den heer Manoini voorgesteld is met de groote meerderheid vau 330 tegen 93 stemmen aangenomen De beraadslagingen welke de stemming voorafüiiigen bewijzen dat de overwinning van het ministerie werkelijk d en naam verdient De beer Cairoli president van deu Raad had niet slechts zich raet de motie van den heer Mancini vereeuigd maar zelfs de aanneming verzocht onder bijvoeging dat het Kabinet eene duidelijk uitgedrukte verklaring eeu votum van vertrouwen verlangde Van haren kant had de rechterzijde er in toegestemd dat de qnaestie op dit terrein geplaatst werd daar zy bij monde van deu heer Minghetli te kenuer gaf dat de bewoordingen waarin de motie vau orde w is vervat op zichz lf aannemelijk aren maar dat zij niettemin er tegen zou stemmen omdat er een hid de Teef Tteiamr fSn Sfe lieSM n M verklaard zich te zulleu onthouden eu lindd u de heer Crispi en eeuige zijner vrienden n iir de Avenire meldt op het oogenblik der stemming de zaal verlaten Welke dus de uitslag mocht zijn de stemming kon tot geen misverstand aanleiding geven Alle partijen waren het volkomen eens dat er eene goedkeuring in Ing van de staatkuude van het ministrrt iu het verled ne en eene uitdrukking van vertrouw voor de toekomst Het Kabinet C uroli is dus tliaus wat de builenlaudsche politiek betreft op hcchtereu grondslag gevestigd Oiu geheel ineesler van den toestand te zijn blijven nog eeuige vraagpunteo van bmnenlandschen aard over o a de teedere eu eeuwigdureude qnaestie der gemaalbelaatiiig waarover alle Kabinetten struikelen eu tweedracht tnsschen beide takken der wetgevende macht ontstaat De aangenomen motie van orde is van den volgenden inhoud j De Kamer gehoord de verklaringen van het ministerie en vertrouwende dal Italic in zijne bui enlandsche betrekkingen de vertegenwoordiger zul zijn van eene politiek van vreile eerbied voor de verdragen en bevordering der inlcrualiouale beschaving gaat ovtr tot de orde vau dag De woorden Cerbie d voor de verdragen slaan vooral op de verklaringen van den heer Oairoli te reii de partij van Italia i redenta en op de handhaving dir betrekkingen van gotde nabuurschap met Oosteurijkllonganje Die verkKiringen hebben aan het hof an Weeneii een zeir gunst igen indruk gemaakt zooals uit een opsti 1 van de Abendpoit het officieele avondblad blijkt De heer Cairoli heeft dan ook zoo duidelijk mogelijk gesproken en hij kon gerust verklaren dat hy de geheele natie niet zich had Vooreerst zal men d ui pok wel niet veel meer vau Italia irredenta hooren De berichten omtrent onlusten in Smyrna en elders schijnen overdreven te ziju geweest niaiir algemien ordt toch vernomen dat de financieele maatregelen der Porto groote ontevredenheid bcbbi n gewekt vooral iu de koopsleden wanr men de iiadedi n hft eerst en het meest gevoelt Men meent ook dat de mogendheden maar niet zoo zich bij di ze schikking kunnen nederléggen en wel bet tniust bg de willekeurige bepaling van de waarde van di ii zilveren medjidie Men berekent dat daardoor Ie rechten met ongeveer 5 pCt wordiB vermeerderd