Goudsche Courant, vrijdag 26 maart 1880

Naar men venckerl hebben aoinmige mogeudheden daa tagen geprotesteerd Deukelyk tal de Porte dus wel weder deie regeling veranderen maar minder duidelijk is wat ty trn slotte tal moeten dofu om ioh uit den nood te reddtn Men hoort nu telkens Tan roorstellen en beschikkingen om de begfootiüg te doen sluiten maar het is bijna oiimogelijk op dit financieel geknoei een o g te houden Nu wordt weder geiegd dat de aljjemeeiie ontevredenheid eene ministerieele crisis ten geïolge hebben tal Ongelukkig echter slaat men ui lulke verauderiugen geen geld BINNENLAND GOÜO 25 M i irt 188U Het eind en der BurgeMvondschool werd afgelegd door negen leerlingen der school Geslaagd lyn J Binee E B kluaren iC den Onde j Polet A J Slain en 1 J Siam Het exainen werd afgenomen door de leeraars ouder presidium ran den Heer J A Ituest vau Limburg als lid der Commissie vau Toeziclit Zaterdag en Zondag r k heeft de tentoonstelling plaats der voorwerpen iluur Gondsche ingeteteuen gejïoudeu voor de Alg Verloting ten behoeve der watersiiootll denden eu ael van 11 tot 6 uur in Arti Legi op de Markt Ongetwgfeld zullen velen g iarue eens gaan tien in hoeverre hier ter stede voldaan is aan de oproeping uit naam der algemeene Qiensclienliefde gedaan om mede te weiken tot een oationaal werk by ttiturmeudheid De torgaiio aprys is 10 cents die zal komen ten bate der Behalve door de reeds genoemden zijn nog prijzen Toor de algemeene verloliug ingezonden f toegeiigd door de heereu G C de Vuioijs W B l nolen P Grendel J VV Boers B van Galen M Mol eu Mejufvr J H A van Mierop S S Polak J Sokoateu Wed Luneuburg Gabry Naar men verneemt heeft de Uooge Baa4 van Adel den heerC A D E van Pranckenljefg en Proschlitt kapitein by het 4e regiment infanterie erkend Is te behooren tot den Nederlandscheu adel Zullen de Qonj Jl£ll iuffeBalaA Vê n volgend jaar in de gelegenheid worden gesteld op gemakkelijke wyze operavoorsteilingea by te woi en zij zuUen oolang zelfs niet behoeven te wachten met een opera te zien Naar wy vernemen zal nl Zondag 11 April e k hier ter stede een voorstelling warden gegeven door het Duilsche Groninger Opera getelscbap ouder directie der hh Kluppel en Rechtmann Behalve een goed orkest moet dit gezelschap artisten bevatten die op verscheidene plaatsen bijval inoogstep Hoewel wij persooiilyk de kraobten van dit gelelschap niet kennen kwamen oi s verscheidene beoordeelingen onder de oogen qit de ZKohcit en Prov Cron Cl die recht geveq om een genotvollen avond te voorspellen De opvoering eener opera is in deze gemeente bovendien een zoo teldzaam voorkomend feit dat de aaukondigiag daarvan zeker door velen met genoegen zal worden begroet In 4 ntting der Arr Beobtbank te Rotterdam van Dimdag stond o a terecht M de R verleer te VVaildiuxveen bekl van geweldpl tegen een bedienend beamlfte JE isch 11 dagen gev Over 8 dagen uitspraak Beroepen te Delden cl Dfvcnler ds A W Van Wgk pred Ie Krimpen a d IJsel een en audet behoudens goedkeuring van t classicaal bestuur De kerkeriiad dei Hervormde gemeente te Boskoop heeft eeu adres gericht aan de Synode die 14 Ajirila a samenkomt om haar te verzoeken in zake dekerkelyke juaestie met name het verzet tegen en de overtreding van art 38 regl godsdienstonderwijs afdoende maatregelen te nemen en lich niet door den tegenstand zelfs van velen eu machtigen telaten eerbouden om naar haar bevoegdheid enroeping orde en wet te handhaven en tucht te oefenen Uit Oudetrater tohryft men ona dd 34 Maart In de gisteren in het Koffiehuis de Roos gebonden vergadering Van de onUngs alhier opgerichte IJsclub werd het door eeue voorloopige Commissie ingediende Reglement besproken en met enkele wyiigingen aangenomen Daarna werd eeu bestuur gekoien waartoe bij meerderheid van stemmen gekozen werden de volgende heerenj A W M Jon geiieel J A Moutijo C van Blarienm A van Aelsl H van Wyk H de Z iirt K van der Lte S J Montyii S Spronk H Ecnemau S Meijer G vau der Harst J Kiewiet de Jonge J H Neu en T Ideuburg 111 het café Sterkenburg zal Woensdag 31 Maart e k de laatste Openbare Vergadering der Hederijkerskamer Borger gehouden worden Alsdan zul men opvoeren Jocrisae de Vondeling Huwtlgksspecnlatie en Niemand kan de schuld hebben Reeds ongeveer veertien dagen ziet men in den Alblasserwaard eeuig joug vee iu de weide Menigeen echter die op het punt was dit voorbeeld te volgen heeft ten gevolge van de laatste koude dagen aan dut voornemen geen gevolg gegeven t Yqest des nacht vrij l 0Td elb V i sloten maar de vorst doet geen nadeel dewyl de lucht en de velden droog zijn De vroege aardappelen zijn in den grond Men begint met het leggen van latere soorten waarvoor de grond zeer bekwaam ia Maandag morgen werd te Alpben nabij de poorbrug door de van Gouda komende stoomboot Folharding n 8 eene te Boskoop te buis behuoreude schuit aiugevareu met bet gevolg dat eene vrouw en een kind te water geraakten Beiden werden gered Het getal passagiers iu een der spoortreinen tn scheu Rotterdam en Utrecht ia gisteren onverwacht vermeerderd doordien eene vrouw in eeu der waggons eeu kind ter werejd bracht Moeder en kind zijn te Oudewater in het ziekenhuis ter verpleging opgeuon en De minister villi oorlpg heeft bepaald dat voortaan de huren der woningen voor de gehuwde onderofficieren en mindere militairen door de plaatselijke of garuizoens commandanten motten worden aangegaan Alleen in dat geval zal de huursom door het rijk worden bekostigd terwyl ook enkel dan vrydom van belasting kan worilen genoten De Nederlandsohe koopvaardijvloot bestond op SI Januari 1879 uit 1120 schepen inhoudende 969 807 35 M Gedurende dat ja ir waren voorde eerste maal Nederlandsche zeebrieven niigereikt voor 41 schepen waarvan binnen s lands en 16 buiten s lands waren gebouwd Gedurende bet jaar 1879 zyu ingeklaard 7S38 geladen schepen en 282 Sfe9 fe iklla By het in het begfn dezer maand in den Haag gehouden examen van personen dingende naar de betrekking van klerk bij de Hijkstelegraaf zijn o a twee meisjes gfslangd en met ingang van lo April benoemd zijnde raej J A C Fleischer te Amsterdam en mej J Vos te Amalerdam Eerstgenoemde behaalde bij het examem van alle candidaten het eerste nommer Door het kantongerecht te Hsge werden Maandag 133 personen veroordeeld wegens openb dronkenschap Daaronder waren twee mannen die voor de 69ate maal en eene vrouw die voor de 46ste maal veroordeeld werden Het gerechtshof te Amsterdam deed gisteren uitspraak iu de iu de Vorige week behandelde strafzaak tegen den onderwijzer B van Ë Het hof heeft hem schuldig verklaard aan de ten lasle gelegde valachheid iu geschriften door het stellen van teekeningen voor de Franeche en Hoogduitsche talen op zijn acte als hulponderwijzer en het valschelyk onderleekeuen daarvan met de namen van de respectieve voorzitters en secretarissen der examenoommissieu te a Hertogenboach eu te Utrecht benevena aan het bewust gebruikmaken daarvan en hem te dier zake veroordeeld tot een cellulaire gevangenistraf van 18 manndeu eu betaling van 4 geldboeten ieder groot ƒ 50 In het begin van Mei zal ook te Kampen eeu melkinrichting worden geopend welk plan over het algemeen zeer wordt toegejuicht aangezien de melk van de melkboeren dikwyls veel te weuschen overlaat Men stelt zich voor de melk te vervoeren in vertind ijzeren bnssen met kranen en deze buseeu in afgesloten karren te plaataen ten eiqde gedurende bet rondbrengen verontreiniging of vermenging onmogelijk te maken Uit Uithuizen wordt gemeld dat van daareu uit de omstreken in de vorige week weer zeventig personen groot en klein hun geboortegrond zijn komen vaarwel zeggen om onder geleide van den agent J F Anthe te Uithuizen naar Rotterdam te vertrekken ten einde met de groote nieuwe boot Amslerdam onlangs voor rekening der Ned Amerikaaiisohe stoomvaartmaatschappy gebouwd hun nieuw vaderland Amerika te bereiken De berichten van daar van familiëu en bekenden maken by de niet zeer gunstigen toestand in Nederland voor den werkenden stand de begeerte naar brood sptk en geldgaande en de ruime geliltendiug uit Amerika vande vrienden aldaar rauakt voor de ineesten onderhen de reis mogelijk Philippart zoo leest men in bewoont op dit oogeublik in Brussel 58 chuusée de Charleroi het hotel vau eeu millioen dut zyn eigendom ia en door een tuin ia oiugeieu die de afmetingen van een park heeft waarin een winlertuin ter waarde van honderdïijflig dnizeiid fra De Belgisohe overheid houdt hem in het oog omdat hij oog steeds zes maanden gevangenisstraf moet ondergaan die hy in 1878 heeft opgeloopen en zijn laatste ondarneiningen beveleu hem volstrekt niet iu de clementie zijner reehteis aan Alvorens zich eerst gevangen te geven ia hij naar Rumenië gegaan om door den landbouw waarvan hij zeer op de hoogte is liju fortuin eer op te bouwen Hel Miei Carnavalel Dezer dAgen heeft Parijs bet getal zijoer openbare musea met een zien vermeerderen Het inuaeum van Farijsche oudheden ia van zuiver locaal belang maar de collecties die het bevat zullen zeer zeker eeu punt van studie uitmaken voor oudbeidkuudigen geschiedschrijven geleerden enz De eerste zaal die men binnenkomt is gewijd aan de voorhistorische tijden aan die van den gepolijsten steen Het bed van de Seine was de ounitpnitelyke bron waaruit meq de meeale dezer voorwerpen geput heeft bijleu en messen van silex of andere harde atcenen eenige voorzien van hechten nit hertengewei vervaardigd aeeadttea uit het quateruuire tijdvak voorafgaande aan hetgeen men den zondvloed noemt een tgdvak waarin onze voorvaderen bolbewoners waren Vervolgens kom men in eeu zaal gereserveerd voor bet Romeinsche tijdvak waar men gedeelten van de verhoogde zitplaatsen met inschrifien van het Rom iuaohe amphitheater terugvindt die men eenige jaren geleden beeft opgedolven in de rue Mange een fragment der waterleiding van Areueil en vau de stukken der loodeu buizen die het waier naar de dorpen op de heuvelklingeu leidden Ounrua komen de Romeinsclie eu Merovingisobe tijdperken men bestudeert duur saroophagen en grafsteenen kapiteelen en voetstukken van koloininen stukken van Romeinsche kolommen gebeeldhouwde fnigmeuten ontleend aan de oude kerkhoven van Suiut Pierre Monimarire van 8 iiut Geneviève eu van Saint fJormaindea Prés voorheen de ba ili k van Saint Viacent bouwmateriaal waaronder belangrijke stukken van gebakken pleister Lutetia geeft zeer duidelyke bewijzen van kunstzin Wy wijzen hierbij op de Gallische of RomeinsdM Iropee een voorstelling met afgebcuwen hoofden eeu Seineuimf een Mercurius en een Gallisch afgodsbeeld met drie gezichten De brousperiode is vertegenwoordigd door wapenen byieu dolken en messen iu het bed van de Seine gevonden in de glazenkasten bespeurt men nog eenige steenen en beenen voorwerpen en in bet herteukoorn bal sieraden kammen spelden enz In d verzamelingen van het Romeiuceb es Gbriatelyke tgdvak vindt men stukken marmer uit de oude groeven fragmenten van verschillend vaatwerk waaronder met stempels dia voor liefhebben zeer gezocht lijn urnen van de heidensche begraafplaats quartier St Jaqnea derde eeuw andere vazau en schedels Uit de Merovingische kerk van St Marcel een verzameling van medailles en zeer zeldzaam antiek glaswerk ilesofaen eu vuüen van eeu byua onbreekbare dikte en drinkglazen van dezelfde fijnheid als van de tegenwoordige mouiulinei De Ceramiek is vertegenwoordigd en wel door tul van voorwerpen in de zaal voor Middel eeuwen eu de Renaiasance In de oude tuin vau b t bólel die nog niet in orde is gebracht bemerkt men toch reeds in de schaduw der arcaden belangwekkende stukken beeldhouwwerk en bouwkundig werk van de zelfde periode de dubbelbogen van het Hotel de Ville dragen den Salumamler en de gekroonde F van Fraua den Eersten de standbeelden der twaalf apoateleu van de achool van Oerinain Piion die weleer aan de Sorboane waren oude goten van gebouwen en verschillende uitbangbordeu van oude Paryache buiten Enkele eigenaan van oude buizen zijn verzocht de uithangborden enz af te staan die zeker in het Museum Carnavalet meer in het oog zouden vallen dan op binuenplaalsen en gevela Op den achtergrond van de binnenplaats bevindt tich de monumentale gevel van het oude bureau van bet gilde der lekcukoopera rue des Itóohargenrs opgericht omstreeks 1660 door Jacques Bruand den broeder van den bouwmeester der Invalides de arcade uit de Bue de Nazareth waarvan het beeldhouwwerk afkomstig is uit de school van Jean Ooujon Ik geloof schreef eenmaal mevrouw de Sévigné toen zü haar h6lel betrok in October 1877i dut iedereen zeer tevreden aal zijn over la CarnatalleUti De hedendaagsohe bezoekers zullen dit wellicht niet minder zijn vooral wanneer de tuin in gereedheid zul tiju gebracht Het museum ia geopend des Zondags Dinsdags en Donderdags van U i uren Als men iets groots en nieuws wil au ga dun naar Amerika Eene caltcie xeduice I In de oude wereld noeh nie dafeueiien Valsche baiikjrs valsehe wissels andere papieren bulanaeii óók maar daarnevens eene vulsche weduwe dat is toch waarlijk eene totaal nieuwe vinding wuarvun onbestreden de eer aan Amerika toekomt Zij speelde omgeven door een geheel net van vervalschiugen een hoofdrol in een hoogst interesant vrij langdurig nchtsgeding dat jammer eeu treureiudend blijspel moest worden Vóór een jaren overleed te Hoboken de landingsplaats der Bremer en Hamburger booten in NewYaney een oude Mulat toon van een op Jamaica gevestigde Israëliet bij een Negerin Zijn naam was Lewis Door gelukkige speculatiën had de man het kolossaal vermogen verworven van zoo wat een milliocn dullan Tot erfgenaam bad hij bij testament iogesleld de legeering der Vereenigde Staten om bet vermogen te bezigen tot delgiug van de Nationale Schuld Toen dit Uatameut bekend werd deed zich eene vrouw op van middelbaren leeftijd bewerende de weduve te zijn van den overleden millioouair legde een troowacte over en andere docnmen eu tot staving barer vordering en nam een gerenommeerd pleitbezorger aan tot behandeling harer zaak in rechten Maanden lang duurde hel tot dat de trouw in de engte gedreven bekende dat zij eene valsche weduwe was Zij had zich tot het spel geleend op aandrang van een geneesheer die met anderen een caaiplot had gevormd om het millioen machtig te worden Wel was zü met een Lewi getrouwd geweest maar had den Hoboker nooit gekend was zelfs nooit ter plaatse geweest De docler had van eenige intieme vrienden al mogelijke byzonderbeden en had langen tijd haar de rol met alle zorg geleerd en alle noouige valsche papieren eu getuigenissen verschaft too netjes dut alleen een toeval dit net van bedrog nog intijds kou doeu seheureu Door de politie te Dordrecht is naar het hnis van arrjjsl overgebracht lekcre P de M voorheen goudsmid van beroep thans stukadoor eu eenige jaren geleden wegens slecht gedrag uit den militairen dienst verwijderd Genoemde persoon heeft bekend in den naoht vac 7 op 8 dezer bi den goudsmid J van t Hof Ie Dordrecht door het met geweld opschuiven van een winkelraam eeu aantal gouden eu tilveren voorwerpen Ie hebben gestolen Aan de ijverige aasporiugen der politie te Botterdam is het mogen gelukken eenige dier voorwerpen te ontdekken in eene tappery aldaar waar tg door de M verkocht waren Toen laatstgenoemde zich Vrijdag avond weder te Botterdam ophield is de politie daarvan in kennis gesteld en heeft tyn hand op hem gelegd waarna hy Z iterdag ter beschikking van de commissaris van politie naar Dordrecht is getransporteerd Het meerendeel der gestolen voorwerpen is te Rotterdam in beslag genomen terwijl de overife door de M te Utrecht lyn verkocht De Commissaris van Politie te Schiedam waarschuwt in de Seiied Ct de ingeteteuen voor een Duitscher vergeteld als tolk van een jeugdigen Hollander type Israëliet die eerst tracht tegen spotpryzen alle soorten van goederen te verkoopeu waarvan hg slechts de raonsten bij zieh heeft en die daarna onder allerlei mooie praatjes te koop aanbiedt laken of bukskin ook volgens zijn zeggen zeer goedkoop doch welk Uken en bukskiu is van teer slechte qualiteit en bg lange na niet waard den prijs dien men er by hem voor besteedt De goederen die men hem bestelt op het monster dat nen gezien hüeft leVert h 4 niet en bij laat niets meer van zich hooren Uit het jaarverslag van bel kraukziniigeugesticht te Dordreebt over 1879 De sterke drank heeft ons dit jaar alt eder tgn contingent geleterd maar nog ibeer de godsdienstige dweepery Mannen in de kracht van hun ven vrouwen die zoo noodig waren in haar talryk gezin kwamen hier mager en verzwakt bet hoofd gebogen onder angit en vertwijfeling naaf hunne meCningj beladen mct tchuld en zonde afgesneden lan gemeenschap met Gud of onder den invloed van den Satan Geen zwtcm van hoop geen tweem van vertrouwen geen tweem van moed oordeelen te tiohtelvcu zóó slecht zóó diep gevallen zóó onwaardig dat ze niet alleen alle roost n opbeuring hardnekkig afweten maar ook voedsel en geiieesmiddelen weigerden als zijnde deze gaven onwaardig Twee er van legden zich de boete op van ontbooding en hielden dit zoo streng vast dat te na maanden lang kuuatmalig g voed te zjn onder de hevigste tegenstreving het eindelijk met den dood moealen bekoopen En dit diepe waanzinnige schuldbesef wien treft dit bet meest Meuschen van eeu losbandig onzedelijk leven Neen want dun zou die aandoening met oucaluurlgk zyn en Vust niet tot de zielsziekten gerekend worden Doch de lichtmis IS niet gewoon de zaken zoo ernstig op te vatten t ligt reeds in zijn naam zelveu opgesloten De lijden die wy bedoelen zyn meestal menachen van eeu zacht karakter van ernstige levensopvatting vun eeu innig plichtgevoel muur die het niet genoeg ia hun plicht te doeu die aan goede werken geen waarde hechteu die zich verward hebben in begrippen neen in zoogenaamde theologische machtspreuken waaronder hun verstand te gronde gaat omdat de rede er voor moet stilstaan Zy die rich geroepen gevoelen hoogere eischeu aan deu eenvoud te does dan deze kun drugen of vervnileu die gevoelens of belijdenissen opwekken te hoog voor den armen leek die de zoude uitbreiden tot liuiten grenzen ea de schuld oubetaalI baar maken mogen er wel eens over denken of I dat vrede stichüei is en heiligen dat meu den catechiaant tot vertwgfeling brengt om hem daarna aan de zorg vau een krankzinnigengesticht over te leveren Door den heer P G Steensraa Directeur voor het Laboratorium voor Wetenscbappehjke onderzoekingen Lid van de WetenecbappelijTce Commissie der Maatschappy van I andljonw Tuinbouw en Veeteelt te Breda is een boekje geschreven getiteld Hoe moeten Kij ome ida iereiden Eenige nuttige Kenken ten óeiaeve nna den Nederimitchen kaaimaker uitgegeven door Broese Co Breda 1880 Dit boekje slechts 32 octavo pagina s groot dus niet lyvig en door eeu alleszins bevoegd deskundige in bevattelyken vorm geschreven verdient ten volle in de handen van alle landbouwers kaasmaken te komen Of de schryver eene nieuwe metbede voor kaasbereiding aan de hand wil doen Volstrekt niet Uwe methode zegt hy is goed de ondervinding heeft het duidelgk bewezen Het eenige doel van myn boekje is u eenige nuttige wenken te geven al is de methode gord dan hangt het er nog veel van af boe die methode wordt toegepast eeu kleine font in de bewerking kan soms van machtigen invloed op het product tyn en bet is niet altyd mogelyk deze foat dadelyk te ontdekken of liever men ziet de fout geheel over het hoofd omdat men zich moeilgk ki i voorstetien dat zoo n kleinigheid de oorzaak zou zijp dat de kans niet geheel aan de eischen voldoet Ziedaar de strekking Na eene korte inleiding worden in het boekje achtereenvolgens behandeld de melk de stremming het roeren het wringen de persing de pekeling verdere behandeling de bereiding Van het stremsej het gereedschap en eiodeiyk eenige slotbemerkingen gemaakt In eene vergadering van den algemeenen kerkering te Amsterdam is in bebaudeliag geweest een voorstel van een aantal ouderlingen om aan de predikanten en ouderlingen afgevaardigd voor de aanneming der lidmaten een litdrukkelgk mandaat te geven om zich niet gebonden te achten aan de gewgzigde art 38 en 39 van hel synodaal reglement op het godsdieustonderwys doch na beraadslaging werd met 32 27 sterameii eene motie van de predikanten dr Hoedemaker en Vos aangenomen van den volgenden inbond De kerkeraad gehoord hebbende het bovengemelde voorstel der ouderlingen overwegende dat de I roepiug van de opzieners der gemeente om aan te nemen op den grondslag van Guds Woord en I mitsdien van de belijdenis der Kerk niet door eeuig synodaal reglement kali worden verzwakt noch door eenig kerkeraads besluit kan worden versterkt gaat over tot de aanneming en vaardigt ditmaal daartoe af predikanten n ouderlingen volgens den regel tot hiertoe door den kerkeraad gevolgd met bepaling dat geene aannemelingen zouden worden ingeschreven dan die voorkwamen op de door de meerderheid der tot de aanneming afgevaardigde kerkeraadsleden geteekende Igsten I I II I I 1 I ii VerKsdering vaa dea Qemeeateraad DINSDAG 83 MMrt Tegenwoordig de heer vin Bergen Ijjendoorn voori en il de Ijeden De notulen der vorige vergidtring worden geleien en gearresteerd De Tooriitter deelt mede dal ign ingekomen verscbillende terilagen vin de liestnren der inrichtingen nn iveldidigheid en ndere oammiHitn over 187 d i worden geitald in handen an B en W on Ie gebruiken bg de HiMnilellingl van het Oemeenlevenlig durai lollen die circaleeren bg de ledèi Ingekomen ii een toorilel vin H en W lot wijjiginpder begrooting over 187 ter i ie Gen vooritt l in B en W livltteade eene inalrnetie voorden flnlinachter iin de hivenilnii Ier vine Een voordrechl vin 1 e W in overleg mot deu dlilricti i ichoolopjiener en hoofdooderwiJMr der Tnucheoscbool voor hulpondirti ijzer wairo i gpplaarst Ijn de hb J krfiikinet Ie GiesseuJjin i tckolU te Betuwijk en J Adaoia Ie a Htrtogeuboacb Ken idrei van de erven C A de tiidls verzoek ude ip de door beu in eigendom toebebooreude grond sauËi dt derde Kide isn de Karnemelksloüt eeu utLuwe straat tb luo rn aanleggen vin af de Karoemelkblout tot au bit bpuür wordt geatcid in handen vin B eu U £ eu idrts viu T Saaerbrek zgiien dauk betuigende toor het aan heia verleende pensioen dycb verzoekende dit Ie mogen blgven beboudeu als door hein de euii eute mtt der wüoo wurdt lerlateo het rapport van B en W bitr ip luidt om bet verzoek lu ar ijkiiig au de daarop bestaande verordening toe U ataan Op ouralel vau don he r Ivut wrordt zulka didelgk lu bebaudehng gauomen en algemeen gocdgekenid Een adica van hel Bealunr der aid Gouda ei Omatrekeu van Volksonderwgs mededeeleude dat de lessen in haudeuirbeid door deu heer J van Kempen met goed gevolg worden getleven dat bet iictil leerlingen thana 3 bedraag wiirooder 10 die suor rekeuiug dtr Afd worden ouder e en dat dit getal oiel voor vermeerdering ntbair la daar de fdeeliiigakaa geene raeerJere laateo kin drigeii terwgl tan gemeinlcwege eeue jaarlgkbche subaidle van 101 werd verleend wordt algemeen go dgekeard £ en adres van deu heer i Brakcl berichtende vaa pUn te iga om igne woning met anneia grond te verkoopeu eo verzoekende hel brandapuUbuisje voor dal perceel gelegen voor ague rekcuiug te verplaitsan het rapport vau I eu W luidt om uu bet verzoik te voldoen hierover worden eeiiij e diaenssien gevoerd wiar het geplaalat zoude worden Ten alotta werd het voorstel gesplitst en met algemeene stemmen bealotea tot de verpliatslug nader zal de plaats bepaald worden Drie idresaen van J kraneveld O Arkeaboat Az rn A Driea veruekeodeom all slaiswachter Ie worden benoemd ter visie Een adrea van dei beer A C van WiUigeo verzoekende eervol ontslag als hnlponderw gzer aan de Tweede Armeiiacbool tegen nil April wordt eervol verleend £ ea adraa van den heer W F Keizer veraoekendo ecrtol ontslag als holponderwgzer aaa de Tusacheuscbool tegen 18 Mei of vroeger wordt mede eervol verleend Aaa de orde een voorstel tot wgziging der Begrooting van het üorgerlgk Armbestuer dienst 1379 de heer Snrl vraagt inlichttngeo omtrent eene schuld van de gemernte Vreeawgk de voorzitter geeft de terlangde inhcbting daarna wordt het vooratel algemeen goedgekeurd Het voorstel tol demping van een gedeelte zijl aan de Veat de beer van Straiten vraagt en verkrijgt inlichting daarna algemeen goedgekeurd Het vooratel tot openbaren verkoop van een bnia aan da Zcugslraat de beer van Ooor wil de luSrpoerie en gewezen Ignbain vau van der Klego als er geene vergrooting der Kazerne plaata beeft weer aan de Gemeente overgedragen hebben dit lokt eenige diacoaale alt terwijl zulks door deu voorsilter vooralsoog owtraden wordt daarna wordt het vooratel algemeen goedgekeurd Ëen vooratel tol verhooging der jaarwedde van den 2ea bnlponderwgzcr aan de Tweede Burgerscbuul voor jongens en dit te bepalen op ƒ 800 wordt algemeen goedgekeurd Het adrea van J vaa Meuacb belrelfende de kadastralo tenaamatalliog van een stuk grond in de Rolwageosteeg bet rapport van B ea W Uidt om tot bet verzoek nnt oyrr la gaan maar zulks over te dragen voor 15 ttuidt besloten dit lot nader aan U houden Het adrea van het Hoofd Comité voor het Houtmiosmonoment betrekkelijk de pliatsing vin bedoeld monument hel rapport van B en W strekt om het verzoek toe Ie atun dit wordt algemeen goedgekeurd Op nioratel van dau heer Kist wordt de behandeling van bat kohier der Plaatselgke Dirrcu Bt lasting aingeluudm tot aa de aan de orde gestelde benoeujiugeo Benoemd wordt tot hulponderwgzeres aan de Eerste Burgerschool vBor meisjes acj A Schouten te Middelburg Tut faulponderwgzerea aan de Tweede Armenschool mcj D Schouten te Zaandam Tót aloiswacbter un de IJset Havensluis G J van dir Linden Daarna gast de vergadering over ïn eene met gesloten deurou ter bebandeliug van het Kohier en de ingekomen bezwaaraehriftes de heeren Kist en Fortogn Oroogleever tertaten de vergadering na heropening wordt medegedeeld dit de reclamea van C Fennel G P van Werkhoven G Wtek H H Weck E S Cals K Annaare de wed Annairs geb do Bruin W Purrer I Kortenoever Jr P i van Vrenmingeii i de Jang L Koogmin A C Scboutia en J Lonwerenburg ifwgzend wordt beschikt Gerogaerd ign P Hunik J H Driever de Wed inu Willigen I nsi H P Ohaers Verlaagd werden A Smit tot op f 4 10 F H Wrurmau lot op f 1500 K van Vliet lot op f 500 T H Kabtl tot op f lOOO A K vin der Garden tot op f IlinO Verhoogd agn J G vin Willigen tot op f 500 N Olili ra lot op f 1500 B Beszelsen tot op f 9500 Dr U Duel de Schepper tot op f 5000 H C Korlenoever tut op f 4000 H G Hoefhimrr tot op f 8V0 T r zgde gelegd ils te laat ingekomen A Beijman fi Punselie T Jask V 1 i vin Luenen J N de Groot Duro wordt bet Kohier met algemeene stemmen gwdgekeurd de beer van Straateo bad lutussch n de vergadering verlaten Na roichtiging om un de genomen besluiten uitvoering te geven zonder resumptie eindigt de vergidenng TAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Febrnari 1880 uit Gouda verzonden en door tusscheukuinst van bet Postkantoor aldaar terug te bekomen L Houel Amsterdam M Kuis Delft mej Franken Rotterdam van Rinsum Zn Tilburg Wed D Visser Zaandam ürr ZlVENHOIZBN C de Jong Bolnes Qonda 23 Maart 1880 De Directeur v h Postkantoor te Gouda Van KflUIJNE