Goudsche Courant, vrijdag 26 maart 1880

Zondag 2S mkvl 1880 N 2432 Van af DINSDAG 30 MAART lot en met DI SI AG 6 A PU IL voorhanden eene fraaie Collectie VoorjaarS en Zomerinantels Ontvang en eene ruime keuze STA LEX der nieuwste Stoffen en Katoenen Ons minzaam aanbevelende Turfmarkt H 172 Gez Peeters der Clirislclljke Jongelliigs Vereealglng DAMÊL alliitT BELANGSTELLENDEN worden uitgenoodigd ter bywoning ven de Openbare Vergadering op 29 MAART a s zijnde 2de PAASOHDAG des namiddags ten 3 ure in het Lokaal HEIL DES VOLKS Peperstraat Als Feestredenaar zal optreden Ds Ra J S WA AI TOEGANG VRIJ Het Bestuur Rotterdamsch IMimiwsbladj dagelijks verschijnende Courant met het gratis Bijvoegsel Zondagsblad inhoudende belletristische lectuur groot 8 pagina s franco per post J 2 55 Proefnummers gratis en franco verkrijgbaar DILETTAÏÏTENCLUB I penbare Verkoopinff GOUDSCHE qOURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken OeTondeii en ann het Bnrean ran Politie gedeponeerd Een POEÏEMONNAIË een joujreua LIJPRIEi een wart SCHORIJB een wit meisjes ZAICJE roet eenige roorwerpen er in HARKTBKRICHTEN Gouda 25 Maart 18S0 By kleinen omtet was de stemming flauw Volderlarwe paike ƒ U BO a ƒ 12 2G Mindere ƒ 10 a ƒ U Kogge puike ƒ 7 25 a ƒ 8 Mindere ƒ 6 90 a ƒ 7 Voer ƒ 6 40 a ƒ 6 76 üeret puike ƒ 7 a ƒ 7 60 Mindere ƒ 6 a ƒ 6 75 Haver iware ƒ 4 75 a ƒ 5 t2 ligte ƒ 3 50 a ƒ 4 20 De veemarkt met goede aanvoer hoewel de prijsen hoog waren ging alles traag vun de hand varkens vuor i ondeu vun 20 a 23 cl per huif kilo magere varkens eu biggen tot hooge prijzen verkocht schapen traug Kaas vlug verkocht Boler ƒ 1 25 a ƒ 1 50 BurKorlijke Staad GEBOKEN 21 Miiirt Johanoei Jusrphui oudefi J vso der Zaïit lu A P Mc cr i2 Adriauui ouden J Sirccfliiud CU E AdnuaoM OVERLhOKN 22 Maait W Hooff 60 j 11 m P G la Grand Sr 2 1 L J Niehoff 2j G Wiezer Ij SiD C Bon8 18d J F van Wyk 6j ein iJ Sandell biiisir au fi Mosul 65 j GEIllJtVU 24 Maail A Stjlk ea A Schouten A van Maareu cu 11 G au der liee MM m HULP Ingevolge de bede om hulp in ons vorig nommcr is voor de weduwe van deu telegram besteller W N HOOFF die in de diepste ellende en armoede ia achtergebleven aan hel bureau dezer Courant alreeds ontvangen vaii X 1 Oude Kees 1 L ƒ 0 26 X Y Z ƒ 10 W ƒ 2 50 te lamen ƒ 14 76 ï é ongelukkige blgft verder aan de weldadigheid aanbevolen ADVERTENTIËW Wederoiu werd ons ouderhart diep bedroefd door het plotseling heengaan van onze jongste liereling JOHANNA ANTONIA in den aanralligen leeflgd van rnim 14 maanden P DK RAADT J A DE RAADT Gouda 24 Maart 1880 Ceamer Heden overleed na een smartelijk lijden mëne Echt enoote BKTJ £ SANDERS in den ouderdom van 65 jaar üit aller naam S S MOSSEL Gouda 24 Maart 1880 Volstrekt eenige kenniagevmg Heden overleed onze geliefde Echtgenoot Vader en Behuwdvader de heer CORNELIS STRAVER in den ouderdom Tan bgna 66 Jaren Mede namens Kinderen en Behuwdkinderen Wed C STRAVER Damwijk Utrecht 23 Maart 1880 Atgemeene Kennisgeving De Ottdergeteekende bericht OUDERS en VOOGDEN dat hij met 1 MEI e k zgne Inrichting zal overbrengen van J oortfrecA naar GraveiiJiage Er kunnen nog eenige KOSTLEERLINUEN geplaatst worden Prospectassen verkrijgbaar bij H D UBBE S Institntenr De Ondergeteekende bericht zijne geëerde begonstigers dat gedurende de PAASCH DAGEN by hem te verkrygen is best PAASCHBEOOD Tnlbandgdeeg a 50 Cent per £ ilo A G 008TRUAI Turfmarkt Hoek Lange Dwarsstraat GOUDA te GOUDA Eerste Voorstelling op DONDERDAG 1 APRIL 1880 des avonds ten 7 Ure in de Sociëteit Ons Genoegen Zaal Kunstmin BËIlTi LvMlHmË TooneelspeJ in 8 Tafereelen vrjj gevolgd naar een Roman van dk VRIES Hf Deze voorstelling is uitsluitend toegankelijk vQor de Gewone Leden van bovengenoemde vereeniging en door hen geïntroduceerde personen De Leden hebben op vertoon van hun diploma vrijen toegang met twee Dames Meerdere Dames en Heeren Ntet Leden kunnen door hen worden geïntroduceerd tegen betahng van 0 49 per persoon Het Bureau tot het bespreken der plaatsen zal geopend zijn op WOENSDAG 31 MAART 1880 van des avonds 7 tot 10 ure en op den dag der voorstelling van des voormiddags 10 tot des namiddags 3 Ure tegen betaling ran 10 cente per plaats INTRO DUUTIE KAARTEN uitsluitend verkr gbaar voor de Leden ziJn te bekomen aan het bureau gedurende het bespreken der plaatsen en op den avond der voorstelling Het Bestuur Jhr J C VAN HOLTBB President J J A MONTIJN Secretatis Openbare Verkooping De BURGEMEESTER van Gouda zal op ZATERDAG den 27 MAART 1880 te beginnen des voormiddags te 10 uur aan het Stoomgemaal VERKOOPEN eéne partij IhMM en HAKHOUT te GOUDA op MAANDAG 5 APRIL 1880 des voormiddags ten elf ure in het Logement db Paauw aan de Markt aldaar van Een hecht en sterk HUIS ERF en stuk GROND wök R Nr 515 aan de Karnemelksloot te Gouda zijnde in het Huis 4 Kamers Keuken Meidenkaraer Zolder en t geen verder tot een gemakkelijk Woonhuis behoort Te aanvaarden 15 Mei 18o0 Een KOESTAL en ERF meteen Gang daarnevens wjjk R Nr 514 aldaar Een HUIS en ERF achter de Karnemelksloot aldaar wijk R Nr 513 Een HUIS en ERF met een stuk GROND daarvoor wijk B Nr 516 aldaar Zes perceelen BOUWGROND elk ter breedte van ongeveer 5 Meter met de SCHUUR aan Jen Fluweelen Singel aldaar Drie HUIZEN met Kelders ERVEN en TUIN aan de Karnemelkslooj aldaar wjjk R JSrs 479 478 en 477 Een H ÜIS en ERF daarachter wp R Nr 475 Een goed onderhouden HUIS BERGPLAATS ERF en TUIN aan de Turfmarkt te Gouda wijk H Nr 35 Zijnde in het Huis beneden 2 Voorkamers een Tuinkamer en Keuken en boven 5 Kamers en Zolder en t geen verder tot een gemakkelijk en goed ingericht Woonhuis behoort Verhuurd tot 1 Mei 1880 voor 400 Drie HUIZEN en ERVEN in een Gang in de Vogelenzang te Gouda wijk M Nrs 120 121 en 122 En een HUIS en ERF aan den Raam te Gouda wijk O Nr 158 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN ÜROOGLEEVEB te Gouda Gouda Druk van A Brinkman BU deze Courant behoort eea BUvoefsel BUITENLAND Itullenlandscli Overziclit Uit Parija komt eeu bericht tamelijk wel sluitende met hetj eea ia ons vorig nummer uit de Kölniscke Zeilung weril medegedeeld Al de buitenlaudwhe Jezuïeten a beweert men mllen oumiiidrllgk over de i renzeu worden gtiet ca het gcuoatKhap ui in Frankrijk ontboiideu worden verklaitrd Het ui das maanden yd hebben om jna uken te regelen De andere niet erkende genoolMhappen tullen gehouden lyn binnen zekeren tijil hunne italuteu inie leveren en erkenning te vragen Ikte kau sl ehta worden verleend wanneer de tatuteu liett bevatten in airyd met het Frauaohe stantareoht In de Fmiische dagbladen vorilt gelegd dat de betlaiteu ree li Dinsdag door den preaideut der ripublit k zijn gUerkend Ket Ei gelsche Parlement it per koninklyke boodlohap otiibonden en naar huil geainurd De koningin bedaukie de leden voor det gver en de bekwaam heid door ben gedurende ruim 6 jaren aan deu dag gelegd en ibiouderhrid hiervoor dat ly eene politiek volgden waarvan hel itreven is mijn rijk t verdetligen en flen algerneenen vrede te verzekeren Wat er verder ia bet stuk wordt gezegd omtrent Engelands vriendschappeiyke verhouding tot het buileuland en omtrent binneulaudsohe aaugelegeuheden is van geen belang Dii verkiezingen sullen in de verschillende district e plaats hebben Imasbea den SUu Haart en lOes April Enkele dagen te voren beeft de nominatim het opgeven der oandidaten plaats De strgd wordt met dezelfde hevigheid nug iederen dag van veraohillrnde tribunes in geheel Engeland gevoerd Som ook buiten de tribunes Diiudagavoud slorm Ie een troep ruwe kerels de Kamers binnen waarin de heer Kichardson te Fortadown z ju verkieiings kantoor houdt Er waren vier voorstauders van deien homeruler aan het werk Nadat de lichten uitgrblnien waren greep men e onder het geschreeuw pGeen paus geen hoine rule aan wierp hen de trappen af eu gaf hun op de straat een link pak slaag Als toegift wierp het volk de ruiten in het stadhuis in Zulke toonerlen spreken wel van een opgewekt politiek leven echter niet van ItW eeu aard dat andere naties dit aan Engeland lullen benijden De oaodidaten gaan voor met eene henijhiid van taal die hen de beginselen doet voorbytien en lioh hoofdukrlyk tot personen richt en de opgewonden menigte Mt hunne scheldwoorden OD in vuistslagen Uit Petersburg wordt gemeld dat daar in de hofkriugeu nog groote oatrvredeuheid is over de uak van Hartmanu doch dit is miuder het geval by de ambtenaren Trouwens wanneer de lezing juist is onlangs gegeven door den Parysohen ourrespoudent van de Timii dan herft men eigeulyk wat men wilde De correspondent van Daily Neu verneemt nog dat biunenkort al de stukken over de identiteit van llartmann tullen openbaar gemaakt worden in verband met het verioek tot uitlevering de weigering der Frauche regeering eu het antwoord daarop van den minister van buitenlandsohe taken Hy meldt verder dat afschriften van de Russische correspondentie met den emir van Afghanistan door de Eugelsohen te Kaboel gevonden spoedig in het licht lullen verschynen Aangaande de stelling vau prins OortschakolT chynt men tiob nog zeer verkeerde deukbeelden te vormen Er is te Petersburg niets bekend van lyn besluit om af te treden AUeen heeft hy om zyu hoogen ouderdoa reeds verscheidene maanden geladen van de werkelijke leiding van bet departement van buiteolandsche uken afgezien Zoolang by leeft lil hy waarsohijnlyk den titel van rykskanselier behouden De jongste gebeurtenissen zijn overigens vel geschikt oiit aun elk denkbeeld eener nauwere uusluiting met Fraukryk voor langen lijd vaarwel te doen zegg Sedert de Duinohö keizer in het openbaar en in het bytouder da verzi keringen van Pnilacbland s zucht naar vrede heeft bcrb ld en de commissie voor de legervergrooting bet aangeboden wetsontwerp in hoofdzaak heeft goedgekeurd zoodat men den prikkel van Bassische bedreigingen CU oorlogstoerostiagcu niet meer behoeft mag men verwachten dat de verontrustende geruchten in MiddenËurapa gaandeweg zullen verdwijnen of zij moesten in Engelsche partybdtngen levendig gehouden worden BINNEN LAND GOUDjI 27 Maart 188U Hedenmorgen ten elf ure wnd in Artir Legi de tentoonstelling geopend der voorwerpen hier ter stede ingezonden voor de AlgOneene Verloting ten behoeve der Watertnoodlyden De zaal van hel kantongereokt was daartoe keurig versierd door den heer H W Olto die op de hem eigen smaakvolle wijze in de hteken van bel lokaal en tuatohen de geëtaleerde voortierpen in een aantal planten heeft aangebracht di het geheel een aangenaam aanzien geven De ingezonden voorwerpea zijn een dergelijke versiering volkomen waard wai t heeft men by dergelijke verlotingen van een i eldadig doel vroeger wel eens de droeve ervaring opgedaan dat ve l wordt gezonden dat niemaud gaarne up zgo lot zou zien vallen diimaal moet het erkend worden dat zoowel de qualiteit als de quantiteit Tan dien aard is dat een voord van dank daarvoor oiet meer dan gepast is Allereerst een woord van hulde aan de Goudsche dames die zoo menige smaakvpUe bijdrage leverden en wier keurige handwerken volMieker ware sieraden zullen nitmakes vu d Mljkame of salon der gelukkigen wicn die pryzen ten deel vallen Doch ook de heeren bleven niet achter maar zouden vele nuttige en sohoooe uken erwyl ook verscheidene jongens eu meisjes o a de meisjes uit het Weeshuis het hunne deden om de tentoonstelling te verrijken en op te luisteren Het spreekt wel van zelf dat wij niet alles in t bijiondcr kunnen vermelden slechts iets uit den ryken voorraad kannen wy opnoemen Onze aandacht viel speciaal op een zeer elegante gewerkte blo emmand met een prachtige bloemensohat gevuld van Mevr van Bergen IJzendoorn een smaakvol kleedje der vereeniging Tesselsohade een prachtig damescostuum van D Samsom eeo schilderij voorstellende een uaehl aan den voel der Alpen van i J Bertelman een vloerkleed van zelfkant breiwerk van mej de Vries ttobb een zyden beschilderd kussen van Mevr Bertelman een verzameling penningen en munten van W J Fortugn Droogleever pruchtwerken Kuniljuweeltjrs en Diamanten van prof Unger novellen van G Keiler vnn Mevr de Wed van Goor eu de hh Lulins en Noothoven van Goor keurig bewerkte kussens van eenige meisjes uit bet Weeshuis enz enz Wg moeten uitdrukkelijk mededeelen dat het genoemde niet het eenige is der verimliliiig waard volstrekt niet het niet genoemde verdient evenzeer de aandacht maar bg eene eerste vludhtige beschouwing waartoe wg ons voor heden moesten bepilen viel onze blik vooral op het boveuslaaude Wy kunnen onze stadgenootcu zeer aanbevelen de tentoonstelling eens te gaan bezoeken Morgen Zondag is zij geopend van elf tot zes uur Het doet ons recht veel genoegen dat de oproeping der Commissie op zulk een uitstekende wyze is iieantwoord doo de Goudsche ingezetenen Wy twijfelen niet of de Goudsche inzending zal op de Alg Tentoonstelling te s Graveiihage een goed figuur maken eu daardoor zal alzoo op nieuw een gunstig getuigeuis worden afgelegd vau de reeds zoo dikwijls getoonde Gondsoheu liefdailigheidszin Ten behoeve der algemeene verlotijig zijn nog pryzcn ingezonden door de heeren P de Jong G J Steer zynen J M Noothoveu van Goor S Verwcy mr J C du Pui en J Luglhart door Mejufvronwen A Horaeyii J Boonders N IJzendoorn Uaab van Cunstein E Verhoef C van der Kleijn en door de jaugeheeren J Nortier C C Duinont en J Schouten Deelden we in ons vorig nnraraer den uitslag mede van het eindexamen aan de Burgerovandachool thans laten we hier volgen den overgang naar hoogere klassen Naar de derde klasse werden bevorderd 1 G Groeneweg L J van Gent J Vergeer I Bik A Sanders U H de Jager J G Jansen J van der Kleyn h C de Knoop L P Kulik J Luijt O M Puijk M P Endenburg J G de Bruin en W Kramers Acht 1 erliugeu bleven iu de tweede klasse zitten Naar de tweede klasse werden bevorderd T J van Leeuwen A Palsgraaf A Sliedrecht N Sanders D Slaraan M van Dantïig J M van Baaien O van Eijk J M de Moor tt N van der Pool 1 Jongkoen D Teeuwen H G VVoerlee P J Verhart M G Begeer K van Eijk J J Imbolz G J Goedewaagen W L M van den Berg P Gijzeuij W G Flai A Slootje A van Ham en A J van Hhiju Drie en twintig leerlingen bleveu in de eerste klasse zitten De SlaatKourml meldt Het beeft Z M den kouing behaagd deu raad vau ministers te machtigeu de blijde tijdiug ter algemeeue kennis te brengen dat H M onze geëerbiedigde koningin zich in getekenden staat bevindt Eenige bewoners der aristocratische wijken o a de Miuister van buitenlanditche zaken s Konings Commissaris ent hebben naar aanleiding van de blijde tijding ten aanzien vun H M de Koningin door de Regeering ter algemeene kennis gebracht aan hunne huizen de nationale kleuren ontplooid Voor den cai as 1880 81 aan de BijksNormaal achool te Berg Ambacht zijn 6 nienu e leerlingen toegelaten en 2 afgewezen Van de tMgelateiien tiju 3 uit Stolwg k 1 uit Berg Ambacht 1 uil Suhoouboven eo 1 uit Polsbroek De voordracht voor de met primo Mei vaceercnde tjetrekking v an Dijkgraaf der Krimpenerwaard bestaat uit de heeren C Hoogendijk I z te Ouderkerk a d IJsel aftredend G Vonk te Ouderkerk a d IJsel L Koog te Krimpen a d IJsel Naar wij vernemen zou de Kegeering voornemens zijn de wet op het lager onderwgs met een der laatste qjaanden van dit jaar in te voeren In de Woensdag gebonden algemeeue vergadering van de Leidsche stoombootmaatschappij ie f olhardiug werd bet dividend over 1879 vastgeslelil op 13 j pCt Al preaident ooramissnris werd herkozen dr D de Jioos en in plaats vijn den heer K van Wieringen die zich niet weer herkiesbaar telde de heer H W F Bakker fa orikaut te Leiden De vereeniging Eigen Hulp heeft ten behoeve der afdeeling zekerheid stelling voor ambtenaren eubeambten een beroep gedaan op de geldmarkt voorde uitgifte van f 250 000 obligatien verdeeld instukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 renicude 4 pet De uitgifte geschiedt tegen den koers van ƒ 100 De tyUlem Barenis zal in het begin van de volgende maand verhaald worden paar de werf van de heeren Hiiygeiis eu van Gelder te Amslerdara om voor den derden tocht gereed gemaakt te worden Tegilgkertgil wordt dan op de marinewerf aangevangen met victualie en uitrusting Door de Rijnspoorwegmaatschappij wordt eralies op voorbereid om met den aanstaanden zomerdienst de verbinding met het centraal station te Amsterdam te kunnen gebrniken De dienst tal zoo geregeld worden dat er voor personen en bagage geen verschil in prijs zal beslaan voor de beide stations Reizigers zullen naar verkiezing van het eeu Bf andpre station gebiuik kunnen maken eu bv met relourbiljetten bg het Eijnstation aankomen eu van het ceutraal slation vertrekken 3g het Kou besluit van U Maart jl tot her